NORME din 23 august 2010 (*actualizate*)privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/ casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii(actualizate până la data de 6 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • ----------1. Dispoziţii generale1.1. Serviciile de dializă pentru bolnavii cu insuficienţă renală cronică în stadiu uremic se decontează în baza contractelor încheiate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, denumiţi în continuare furnizori, după cum urmează: a) de casele de asigurări de sănătate pentru furnizorii publici, denumiţi în continuare furnizori publici; b) de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru furnizorii privaţi, denumiţi în continuare furnizori privaţi de servicii de dializă.----------Lit. b) a subpct. 1.1 al pct. 1 din norme a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 869 din 17 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015.1.2. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în relaţia cu furnizorii privaţi.----------Subpct. 1.2 al pct. 1 din norme a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 869 din 17 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015.1.3. Serviciile de dializă sunt: a) servicii de hemodializă: hemodializa convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line; b) servicii de dializă peritoneală: continuă şi automată.1.4. Serviciile de dializă cuprind: a) serviciul de hemodializă convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator specifice, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă şi transportului nemedicalizat al bolnavilor de la domiciliul bolnavilor la unitatea sanitară şi retur, excepţie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani şi persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, cu modificările şi completările ulterioare; b) serviciul de dializă peritoneală continuă şi automată: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator specifice şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor.1.5. În calitate de parte contractantă de servicii de dializă şi în calitate de reprezentanţi locali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să nominalizeze un număr adecvat de persoane care vor analiza, verifica şi valida declaraţiile de servicii lunare, cu respectarea confidenţialităţii datelor [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu insuficienţă renală cronică (IRC) în stadiu uremic, beneficiari de servicii de dializă, în centrele de dializă ale furnizorilor publici şi privaţi, precum şi sumele aferente], ale furnizorului de servicii de dializă pentru fiecare centru de dializă. Aceste persoane vor fi nominalizate prin decizie a preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate. Numele persoanelor responsabile vor fi comunicate Direcţiei programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţiunea ca orice modificare ulterioară a acestora să fie comunicată.1.6. La nivelul centrelor de dializă se acordă servicii de hemodializă atât bolnavilor aflaţi constant în evidenţă (bolnav constant), în limita a 152 de şedinţe/an pentru tratamentul continuu, cât şi celor trataţi temporar (bolnav temporar), precum şi servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflaţi constant în evidenţă.1.7. Bolnavul constant este bolnavul tratat prin dializă pentru IRC în stadiu uremic, care necesită tratament substitutiv renal (FG < 15 ml/min./1,73 mp), înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui centru de dializă, în care bolnavul beneficiază de şedinţe de hemodializă mai mult de 6 săptămâni.1.8. Bolnavul temporar este bolnavul tratat prin dializă într-un centru de dializă pentru mai puţin de 6 săptămâni, respectiv: a) bolnavul hemodializat pentru IRC în stadiu uremic, înregistrat în Registrul de evidenţă a bolnavilor dializaţi al unui alt centru de dializă, transferat temporar, cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor de transfer prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare; b) bolnavul titular al cardului european de asigurări sociale de sănătate sau al certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a acestuia.----------Subpct. 1.8 al pct. 1 din norme a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 869 din 17 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015.1.9. Bolnavul nou-inclus în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică este bolnavul la care iniţierea tratamentului (primele 6-12 şedinţe de hemodializă, respectiv primele 14-21 de zile de tratament prin dializă peritoneală) s-a realizat într-o unitate sanitară cu paturi, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, aflată în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi în bugetul aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, cu respectarea unei proporţii minime de dializă peritoneală continuă de 20% din numărul bolnavilor nou-incluşi în program, precum şi cu respectarea criteriilor de calitate prevăzute în normele de dializă şi a criteriilor de calitate a serviciilor de dializă, în conformitate cu art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.1.10. Bolnavul nou poate fi inclus în evidenţa unui centru de dializă pe un post vacantat prin ieşirea din Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de ieşire din program) a unui bolnav constant sau pe un loc liber creat prin transferul definitiv al unui bolnav constant într-un alt centru care are un loc vacantat, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de servicii de dializă şi în valoarea de contract, cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.1.11. În cazul în care un bolnav constant al unui centru de dializă îşi exprimă adeziunea de a se transfera definitiv în alt centru de dializă, acest lucru se poate realiza numai cu încadrarea în limita numărului de bolnavi contractat pe serviciile de dializă respective de centrul în care se transferă bolnavul şi a valorii de contract pe acel tip de serviciu de dializă.1.12. În cadrul raportării lunare de servicii de dializă, bolnavul nou-inclus în evidenţa unui centru de dializă, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de servicii de dializă şi în valoarea de contract, va fi raportat de centrul de dializă în care urmează să fie tratat constant, trecând în tabelele prevăzute în anexele A şi B, la rubrica Observaţii: «N», un set minim de informaţii referitoare la bolnav (data iniţierii tratamentului de dializă şi centrul în care s-a făcut iniţierea, centrul de la care provine, după caz, data intrării în centru, modalitatea de includere în centru, după caz). Furnizorul de servicii de dializă va notifica Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, despre aceste situaţii, la sfârşitul perioadei de raportare.----------Subpct. 1.12 al pct. 1 din norme a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 869 din 17 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015.1.13. În situaţii justificate (un centru de dializă nu mai îndeplineşte condiţiile pentru furnizare de servicii de dializă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, schimbarea de domiciliu a unui bolnav inclus în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică etc.), furnizorul de servicii de dializă poate solicita majorarea volumului estimat de servicii de dializă şi a valorii de contract, notificând în acest sens Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, despre aceste situaţii. Părţile pot conveni să majoreze volumul estimat de servicii de dializă şi valoarea de contract prin încheierea unui act adiţional, cu încadrarea în limita numărului de bolnavi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie prin buget, în anul în curs. Actul adiţional pentru aceste situaţii se încheie în urma analizei de la nivelul casei de asigurări de sănătate şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind încadrarea în limita numărului de bolnavi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi a fondurilor aprobate cu această destinaţie. Casele de asigurări de sănătate vor informa Casa Naţională de Asigurări de Sănătate despre aceste situaţii justificate şi despre rezultatul analizei şi vor încheia acte adiţionale numai cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Până la întocmirea actului adiţional, furnizorul va raporta bolnavii nou-incluşi în centru, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, nu va/nu vor deconta serviciile prestate de furnizor pentru bolnavii existenţi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică de la care a primit noi adeziuni.----------Subpct. 1.13 al pct. 1 din norme a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 869 din 17 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015.1.14. Bolnavii nou-incluşi în evidenţa unui centru de dializă se raportează la Registrul Renal Român, în termen de 48 de ore, cu obligativitatea înştiinţării Registrului Renal Român despre orice modificare survenită ulterior (devine bolnav constant, transfer în alt centru, deces, trecerea la alt tip de dializă, transplant, pierdere din evidenţă etc.).1.15. În cazul în care în centrul de dializă sunt trataţi bolnavi transferaţi temporar de la alt centru de dializă, aceştia vor fi cuprinşi în raportarea lunară a centrului de dializă la care s-au transferat, urmând ca, trimestrial sau după caz, să fie întocmit un act adiţional de diminuare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul beneficiază de servicii ca bolnav constant. Sumele diminuate trebuie să fie aferente volumului de servicii de care a beneficiat bolnavul pe perioada transferului temporar în alt centru de dializă şi trebuie alocate, prin act adiţional de majorare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate de contract, centrului la care s-a transferat.1.16. La regularizarea trimestrială sau, după caz, prin acte adiţionale la contractele încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, şi furnizori, se pot realiza plata pentru bolnavii transferaţi temporar şi plata pentru bolnavii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate sau ai certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului CE nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în perioada de valabilitate a acestuia, cu încadrarea în bugetul alocat programului.1.17. La regularizarea trimestrială, tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în funcţie de ponderea relativă a acestui tip de serviciu de dializă, în limita bugetului aprobat, după cum urmează: a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este < 20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este 20%-24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convenţională) este >/= 25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este prevăzut în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative în vigoare, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Dacă pe durata derulării contractului ponderea numărului de bolnavi cu dializă peritoneală scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializă peritoneală continuă se va ajusta lunar corespunzător serviciilor realizate.----------Subpct. 1.17 al pct. 1 din norme a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 869 din 17 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015.1.18. Anual, se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate şi validate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru bolnavii constanţi ai centrului, în limita a 152 de şedinţe/an.----------Subpct. 1.18 al pct. 1 din norme a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.114 din 31 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011.2. Raportarea serviciilor de dializă2.1. Furnizorul va transmite caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară [centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic (FG < 15 ml/min./1,73 mp), trataţi prin dializă în centrele de dializă, precum şi sumele aferente], în formatul prevăzut în anexele A şi B. Documentele vor fi certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi vor fi semnate de:- reprezentantul legal al furnizorului;- directorul economic al furnizorului;- medicul-şef/coordonatorul centrului;- persoana care întocmeşte documentele.2.2. Documentele menţionate la pct. 2.1 se vor realiza în baza evidenţelor tehnico-operative conduse la nivelul centrelor de dializă şi se vor depune la casele de asigurări de sănătate lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.2.3. Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la pct. 2.1 exonerează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, de obligaţia plăţii pentru luna respectivă.2.4. Nerespectarea de către furnizor a termenului menţionat la pct. 2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care furnizorul a depăşit termenul, respectiv până la raportarea corectă.2.5. După analiza, verificarea şi validarea declaraţiilor de servicii lunare transmise de furnizori, cu respectarea confidenţialităţii datelor, în termen de 5 zile lucrătoare, după perioada prevăzută la pct. 2.2, ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate declaraţiile de servicii lunare ale furnizorilor privaţi (centralizatorul şi desfăşurătorul privind evidenţa după CNP a bolnavilor cu IRC în stadiu uremic, beneficiari de servicii de dializă în centrele de dializă, precum şi sumele aferente), în original şi în format electronic. Declaraţia de servicii lunară va fi certificată în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii şi va fi semnată din partea casei de asigurări de sănătate de:- preşedintele-director general;- directorul executiv relaţii cu furnizorii;- medicul-şef;- persoana care verifică documentele.----------Subpct. 2.5 al pct. 2 din norme a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 869 din 17 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015.2.6. Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate, după caz, vor verifica numărul de bolnavi contractaţi, respectarea volumului de servicii estimat prevăzut în contract şi încadrarea în valoarea estimată contractată pe tip de serviciu de dializă: hemodializă şi dializă peritoneală.----------Subpct. 2.6 al pct. 2 din norme a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 869 din 17 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2015.2.7. După aplicarea prevederilor pct. 2.6, Casa Naţională deAsigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, va/vor notifica în scris furnizorului observaţiile sale, după cum urmează:- pentru furnizorii publici, casa de asigurări de sănătate transmite notificarea în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea în original a declaraţiei de servicii lunare şi validarea acesteia;- pentru furnizorii privaţi, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite notificarea în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea în original a declaraţiei de servicii lunare validate, transmisă de casele de asigurări de sănătate.2.8. Furnizorul, în baza notificării primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, emite factura, pe care o trimite în original la casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz.3. Controlul raportării serviciilor de dializă3.1. Controlul serviciilor de dializă raportate de furnizori se realizează de casele de asigurări de sănătate trimestrial, la centrele de dializă, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se face controlul.3.2. Controlul va urmări, în principal, următoarele: a) acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate; b) eventuale disfuncţionalităţi; c) respectarea atât a criteriilor medicale de calitate prevăzute în normele de dializă, cât şi a criteriilor de calitate a serviciilor de dializă, în conformitate cu art. 238 şi 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; d) orice alte date relevante, inclusiv date prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare.3.3. În urma fiecărui control efectuat la furnizorii privaţi de dializă se va întocmi un raport care va fi transmis Direcţiei programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.3.4. Controlul anual se va efectua până la data de 15 februarie a anului următor.4. Decontarea serviciilor de dializă4.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/Casele de asigurări de sănătate, după caz, decontează lunar contravaloarea serviciilor de dializă realizate în luna anterioară lunii în care se face decontarea, în conformitate cu termenii contractuali.4.2. Decontarea se face, după caz, prin tarif/şedinţă de hemodializă convenţională sau tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, în funcţie de numărul de şedinţe efectuate şi, respectiv, tarif/bolnav cu dializă peritoneală continuă/an sau tarif/bolnav cu dializă peritoneală automată/an, tratat continuu o lună completă, înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime).4.3. Suma decontată lunar se calculează astfel: (i) numărul şedinţelor de hemodializă convenţională înmulţite cu tariful hemodializei convenţionale; (ii) numărul şedinţelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmulţite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale continue trataţi înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue; şi (iv) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale automate trataţi înmulţit cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele excepţii:4.3.1. bolnavul tratat prin ambele tipuri de servicii de dializă (hemodializă şi dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat şedinţe de hemodializă (plătite la tarif/şedinţă) se scade din numărul de zile din lună în care a efectuat dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. zile cu dializă peritoneală);4.3.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;4.3.3. bolnavul cu dializă peritoneală care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif/bolnav/zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale/an împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală;4.3.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă tipul de hemodializă în cursul lunii va fi decontat prin tariful/şedinţă aferent fiecărui tip de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul de şedinţe de hemodializă şi în valoarea de contract pentru hemodializă;4.3.5. bolnavul cu dializă peritoneală care schimbă tipul de dializă peritoneală în cursul lunii va fi decontat prin tariful/bolnav/zi aferent tipului de dializă peritoneală efectuat, cu încadrarea în valoarea de contract pentru dializă peritoneală.4.3.6. Nu sunt decontate şedinţele de hemodiafiltrare intermitentă on-line şi nici zilele de dializă peritoneală automată efectuate bolnavilor, decât pentru un număr de maximum 7% din totalul bolnavilor dializaţi pe tipuri de servicii de dializă (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializaţi, respectiv maximum 7% din totalul bolnavilor cu dializă peritoneală) şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line, respectiv în numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată următoarelor categorii de bolnavi: a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv; b) bolnavi tineri cu şanse mari de supravieţuire prin dializă, dar cu şanse mici de transplant renal; c) bolnavi cu polineuropatie "uremică" în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă convenţională; d) bolnavi cu comorbidităţi cardiovasculare sau cu diabet zaharat.Dializa peritoneală automată este indicată următoarelor categorii de bolnavi dializaţi peritoneal: a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână ori ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore sau absent ori negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutiv; b) copii preşcolari la care hemodializa şi dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic şi cu multiple posibile accidente şi complicaţii; c) bolnavi cu hernii sau eventraţii abdominale, care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA; d) bolnavi dializaţi care pot şi vor să urmeze studiile şcolare şi universitare; e) bolnavi dializaţi care pot şi vor să presteze activitate profesională; f) bolnavi cu dizabilităţi care nu îşi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie şi la care familia sau asistenţa la domiciliu poate efectua conectarea şi deconectarea la/de la aparatul de dializă peritoneală automată.4.3.7. Serviciile de dializă se decontează numai în limita fondurilor contractate pe tip de servicii de dializă: hemodializă şi dializă peritoneală.4.3.8. La regularizarea anuală, în condiţiile în care valoarea serviciilor de dializă realizate pe un tip de terapie este mai mică decât valoarea estimată contractată, decontarea se poate face, indiferent de tipul de serviciu de dializă: hemodializă sau dializă peritoneală, pentru bolnavii constanţi ai centrului, cu încadrarea în valoarea totală de contract.----------Subpct. 4.3.8 al pct. 4 din anexa a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.114 din 31 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011.4.4. Furnizorul are obligaţia de a nominaliza la rubrica "Cumpărător" din factură, pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, în calitate de achizitor, şi centrul privat/public, în calitate de beneficiar.Datele de identificare ale furnizorului trebuie să corespundă cu cele din contract.Rubrica "Descrierea produselor" se va completa cu "servicii de hemodializă convenţională", "servicii de hemodiafiltrare intermitentă on-line", respectiv "servicii de dializă peritoneală continuă", "servicii de dializă peritoneală automată", valoarea serviciilor exprimată în lei la tarifele prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi numărul contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz.4.5. Suma decontată lunar va corespunde cu:4.5.1. suma transmisă prin notificare pentru hemodializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă online), în concordanţă cu numărul şedinţelor prestate, verificate şi validate înmulţit cu tariful/şedinţă de hemodializă (hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line);4.5.2. suma transmisă prin notificare pentru dializă peritoneală (dializă peritoneală continuă, dializă peritoneală automată), în concordanţă cu numărul pacienţilor supuşi dializei peritoneale, calculată conform pct. 4.2.4.6. Contractele pentru serviciile de dializă se încheie după aprobarea bugetului anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.4.7. Dacă bugetul anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu a fost aprobat cu cel puţin 3 zile înainte de 31 decembrie, caz în care limitele de cheltuieli nu pot depăşi 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, se încheie acte adiţionale de prelungire a contractelor existente, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, fără a depăşi însă valoarea de 50% a contractului, conform prevederilor legale în vigoare.5. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate5.1. Contabilitatea operaţiunilor rezultate din contractele încheiate de furnizori se ţine utilizându-se următoarele conturi:- 628 "Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi";- 401 "Furnizori";- 7705 "Finanţarea din bugetul FNUASS".5.2. Înregistrările contabile ocazionate de derularea operaţiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate cu furnizorii sunt următoarele: a) primirea facturilor lunare şi înregistrarea obligaţiei de plată- 628 "Alte cheltuielile cu servicii executate de terţi" = 401 "Furnizori" b) decontarea serviciilor de dializă facturate- 401 "Furnizori" = 7705 "Finanţarea din bugetul FNUASS"6. Dispoziţii finaleAnexele A şi B fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa A -------la norme--------DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂCentralizatorFurnizorCasa de Asigurări de SănătateCentrul de Dializă ...........................Raportare pentru luna ........................Tabelul 1 - Hemodializă*Font 8*┌────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┬────┐│ │ Bolnavi trataţi │ Şedinţe de tratament │ │ ││ ├─────┬─────────────────────┼─────┬─────────────────────────────────┬───────┤Suma de │OB- ││ │ │ din care, realizat │con- │ din care, realizat │rămase │decontat│SER-││ │ ├──────┬────────┬─────┤trac-├─────────┬───────┬────────┬──────┤pentru │ (lei) │VA- ││ Serviciul │con- │ │ │ │tate │cumulat │pentru │pentru │TOTAL:│ anul │ │ŢII ││ de │trac-│con- │transfe-│ │ │de la în-│bolnavi│bolnavi │ │ în │ │ ││ hemodializă│tat │stanţi│raţi │TOTAL│ │ceputul │con- │trans- │ │ curs │ │ ││ din care: │ │ │temporar│ │ │contract.│stanţi │feraţi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ (fără │ │temporar│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ luna de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ rapor- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ tare) │ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │C4= │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │C9= │C10=C5-│C11=C9* │ C12││ │ │ │ │C2+C3│ │ │ │ │C7+C8 │-C6-C9 │ tarif │ │├────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────┤│Hemodializă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conven- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────┤│Hemodia- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││filtrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intermi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││on-line │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴─────┴──────┴────────┴─────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────┘Tabelul 2 - Dializă peritoneală┌─────────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────────┐│Serviciul de dializă │ Numărul de bolnavi │ │ ││ peritoneală, │ │ Suma de │ ││ din care: ├──────────┬─────────┤ decontat │ OBSERVAŢII ││ │contractat│ realizat│ (lei) │ │├─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │├─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│Dializă peritoneală │ │ │ │ ││ continuă │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│Dializă peritoneală │ │ │ │ ││ automată │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │└─────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┘Tabelul 3 - Suma de decontat┌────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┐│ Hemodializă, din care │ Dializă peritoneală, │ ││ │ din care │ │├────────────────┬───────────────┼───────────┬───────────┤ ││ Hemodializă │Hemodiafiltrare│Dializă │Dializă │ ││ convenţională │intermitentă │peritoneală│peritoneală│ TOTAL ││ │ on-line │continuă │ automată │ │├────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │C5=C1+C2+C3+C4│├────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘    C1 din tabelul 3 = C11 Hemodializă convenţională din tabelul 1    C2 din tabelul 3 = C11 Hemodiafiltrare intermitentă on-line din tabelul 1    C3 din tabelul 3 = C3 Dializă peritoneală continuă din tabelul 2    C4 din tabelul 3 = C3 Dializă peritoneală automată din tabelul 2    Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii                                           Medic-şef/Coordonator    Furnizor, Director economic, al centrului de dializă, Întocmit    ........... ................ .................... ........    Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii       Preşedinte- Director executiv Medic-şef, Verificat    director general, relaţii cu furnizorii,    ................ ................ ............ .........  +  Anexa B -------la norme---------DECLARAŢIE DE SERVICII LUNARĂDesfăşurător privind evidenţa după CNP a bolnavilorcu IRC beneficiari de hemodializă şi dializă peritonealăşi a sumelor de decontatFurnizorCasa de Asigurări de SănătateCentrul de Dializă ........................Raportare pentru luna .....................I. HEMODIALIZĂTabelul I.A - Bolnavi constanţi trataţi prin hemodializă┌────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │ Tarif/ │ Suma de │ ││Nr. crt.│ cu HD │registrare │şedinţe HD│ şedinţă │ decontat │OBSERVAŢII ││ │ │în fişa de │ realizate│ HD │ (lei) │ ││ │ │spitalizare │ │ (lei) │ │ ││ │ │ de zi │ │ │ │ ││ │ │(SZ. ... ..)│ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘Tabelul I.B - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodializă┌────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │ Tarif/ │ Suma de │ ││Nr. crt.│ cu HD │registrare │şedinţe HD │ şedinţă │ decontat │OBSERVAŢII││ │transferaţi│în fişa de │ realizate │ (lei) │ (lei) │ ││ │ temporar │spitalizare │ pentru │ │ │ ││ │ │ de zi │ bolnavi │ │ │ ││ │ │ │transferaţi│ │ │ ││ │ │ │ temporar │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘Tabelul 1 - Bolnavi trataţi prin hemodializă┌──────────────────────────────────────────┐│ TOTAL │├───────────┬───────────┬──────────────────┤│ Bolnavi │ Şedinţe │ Suma de decontat ││ cu HD │ HD │ (lei) │├───────────┼───────────┼──────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │├───────────┼───────────┼──────────────────┤│ │ │ │└───────────┴───────────┴──────────────────┘C1 = total C1 din tabelul I.A + total C1 din tabelul I.BC2 = total C4 din tabelul I.A + total C4 din tabelul I.BC3 = total C6 din tabelul I.A + total C6 din tabelul I.BTabelul II.A - Bolnavi constanţi trataţi prin hemodiafiltrare on-line┌────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │Tarif/ │Suma de │ ││Nr. crt.│ cu HDF │registrare │şedinţe │şedinţă │decontat │OBSERVAŢII ││ │ │în fişa de │ HDF │ HDF │ (lei) │ ││ │ │spitalizare │realizate │ (lei) │ │ ││ │ │ de zi │ │ │ │ ││ │ │ (SZ.. ..) │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────────┘Tabelul II.B - Bolnavi transferaţi temporar trataţi prin hemodiafiltrare on-line┌────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────┬─────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │Tarif/ │Suma de │ ││Nr. crt.│ cu HDF │registrare │şedinţe │şedinţă │decontat │OBSERVAŢII ││ │transferaţi│în fişa de │ HDF │ │ (lei) │ ││ │ temporar │spitalizare │realizate │ (lei) │ │ ││ │ │ de zi │ pentru │ │ │ ││ │ │ │ bolnavi │ │ │ ││ │ │ │transferaţi│ │ │ ││ │ │ │ temporar │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────┴───────────┘Tabelul 2 - Bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare on-line┌────────────────────────────────────────────────┐│ TOTAL │├────────────────┬────────────┬──────────────────┤│ Bolnavi cu HDF│Şedinţe HDF │ Suma de decontat ││ │ │ (lei) │├────────────────┼────────────┼──────────────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │├────────────────┼────────────┼──────────────────┤│ │ │ │└────────────────┴────────────┴──────────────────┘    C1 = total C1 din tabelul II.A + total C1 din tabelul II.B    C2 = total C4 din tabelul II.A + total C4 din tabelul II.B    C3 = total C6 din tabelul II.A + total C6 din tabelul II.BII. DIALIZĂ PERITONEALĂTabelul 3 - Bolnavi cu dializă peritoneală continuă┌────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │ Suma de │ ││Nr. crt.│ cu DPC │registrare │zile cu │ decontat │OBSERVAŢII ││ │ │în fişa de │ dializă │ (lei) │ ││ │ │spitalizare │peritoneală│ │ ││ │ │ de zi │ continuă │ │ ││ │ │(SZ. ... ..)│ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘Tabelul 4 - Bolnavi cu dializă peritoneală automată┌────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐│ │CNP bolnavi│Nr. de în- │ Nr. de │ Suma de │ ││Nr. crt.│ cu DPA │registrare │zile cu │ decontat │OBSERVAŢII ││ │ │în fişa de │ dializă │ (lei) │ ││ │ │spitalizare │peritoneală│ │ ││ │ │ de zi │ automată │ │ ││ │ │(SZ. ... ..)│ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ ... │ │ │ │ │ │├────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘Tabelul 5 - Bolnavi dializaţi┌────────────────────────────────────────────────┐│ TOTAL │├──────────────────────────┬─────────────────────┤│ Bolnavi cu dializă │ Suma de decontat ││ │ (lei) │├──────────────────────────┼─────────────────────┤│ C1 │ C2 │├──────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────┘    C1 = total C1 din tabelul 1 + total C1 din tabelul 2 + total C1 din         tabelul 3 + total C1 din tabelul 4    C2 = total C3 din tabelul 1 + total C3 din tabelul 2 + total C5 din         tabelul 3 + total C5 din tabelul 4    Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii                                           Medic-şef/Coordonator    Furnizor, Director economic, al centrului de dializă, Întocmit    ........... ................ .................... ........    Certificat în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii       Preşedinte- Director executiv Medic-şef, Verificat    director general, relaţii cu furnizorii,    ................ ................ ............ .........------------