HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice(actualizată până la data de 15 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007; RECTIFICAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorReproducem mai jos prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015:"Articolul II (1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române desfăşoară activităţi de informare a participanţilor la trafic, astfel cum aceştia sunt definiţi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obligaţiile conducătorului de autovehicul şi la condiţiile privind transportul copiilor în autovehicule prevăzute la art. 97 alin. (1)-(2^3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Informarea se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe site-ul Poliţiei Române, organizarea unor acţiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin poliţiştii rutieri. (2) În scopul realizării activităţii prevăzute la alin. (1), poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române colaborează cu persoane juridice, organizaţii, organisme responsabile de siguranţă rutieră, organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul siguranţei rutiere şi cluburile automobilistice interesate şi cooperează cu alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în condiţiile legii." Notă

    ──────────

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
     +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (2) Pe aceeaşi data Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statp. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascălu,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 octombrie 2006.Nr. 1.391.  +  Anexa 1REGULAMENT 04/10/2006  +  Anexa 2----------