HOTĂRÂRE nr. 584 din 23 iunie 2005 (*actualizată*)privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua ministerului justiţiei**)(actualizată până la data de 1 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------------**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Unităţile şi structurile sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei desfăşoară activităţile specifice, finanţate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Unităţile şi structurile sanitare din reţeaua proprie a ministerelor şi instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se finanţează potrivit prevederilor anexei nr. 2.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014.  +  Articolul 2Miniştrii şi conducătorii instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie emit norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Prevederile pct. 3 lit. c) din nota prevăzută în anexa nr. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 6Anexele nr. 3 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul apărării naţionale,Teodor AtanasiuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul sănătăţii,Mircea CintezăMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 23 iunie 2005.Nr. 584.  +  Anexa 1FINANŢAREAunităţilor şi structurilor sanitare dinreţeaua sanitară proprie a ministerelor şi a instituţiilorpublice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionalăI. Unităţi şi structuri sanitare finanţate integral de la bugetul de stat:1. cabinetele medicale de unitate din structura centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, ale centrelor medicale judeţene din structura Ministerului Afacerilor Interne, precum şi centrele medicale ale Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;2. cabinetele medicale şi de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, sistemului penitenciar, precum şi ale Serviciului Român de Informaţii;3. depozite sanitare;4. structuri medicale operaţionale de sprijin medical, precum şi structuri/funcţii militare prevăzute a fi încadrate cu medici care desfăşoară şi activităţi de asigurare medicală;5. Centrul de Hematologie şi Transfuzie Sanguină al Armatei şi formaţiuni similare;6. structuri de medicină preventivă;7. direcţii medicale sau structuri asimilate acestora;8. abrogat.----------Subpct. 8 al pct. I al anexei 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.9. structuri de medicină a muncii;10. structuri de expertiză medico-militară, expertiză medicală şi de evaluare a capacităţii de muncă;11. Centrul de cercetări ştiinţifice medico-militare.II. Unităţi şi structuri sanitare finanţate din venituri proprii obţinute în condiţiile legii:1. centrele medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe;2. spitalele şi sanatoriile din reţeaua proprie, cu excepţia unităţilor a căror finanţare este stabilită prin alte acte normative;3. Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare "Academician Vasile Cândea";4. abrogat.----------Subpct. 4 al pct. II al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.5. abrogat.----------Subpct. 5 al pct. II al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.6. centrele medicale judeţene din structura Ministerului Afacerilor Interne;7. servicii de ambulanţă şi transport sanitar;8. abrogat.----------Subpct. 8 al pct. II al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.9. abrogat.----------Subpct. 9 al pct. II al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.II^1. Unităţi şi structuri sanitare finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:1. Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială «General doctor aviator Victor Anastasiu»;2. Centrul de Medicină Navală;3. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu «Academician Ştefan Milcu»----------Pct. II^1 al anexei 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.III. Pentru desfăşurarea activităţilor de medicină primară şi medicină dentară, prevăzute în contractul încheiat între unităţile care gestionează aceste activităţi şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, unităţile şi structurile sanitare precizate la pct. I pot beneficia de bunuri şi servicii specifice activităţii medicale achiziţionate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform reglementărilor proprii ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014, conform modificării aduse de pct. 5 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2ACTIVITĂŢI SPECIFICEdesfăşurate în unităţile sanitare dinsistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,precum şi în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului JustiţieiActivităţile specifice desfăşurate în unităţile şi structurile sanitare din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională finanţate din bugetele ministerelor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Justiţiei sunt:1. Serviciile medicale profilactice, precum şi examenele medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului militar şi poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, magistraţilor, personalului asimilat acestora şi personalului auxiliar de specialitate, altele decât cele prevăzute în Contractul-cadru anual privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a acestuia2. Examinarea medicală a: a) personalului aeronavigant, ambarcat şi scafandrilor, la plecarea în/înapoierea din misiuni; b) personalului, la plecarea în/înapoierea din misiuni şi la intrarea în serviciul de pază şi gardă; c) personalului care intră în serviciul de zi pe unitate; d) personalului care execută paza obiectivelor speciale; e) personalului în rezervă şi civil, la chemarea în activitate, în situaţii deosebite; f) magistraţilor, asimilaţilor acestora şi personalului auxiliar de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare; g) persoanelor selecţionate pentru încadrarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti, a personalului chemat/rechemat în activitate; h) personalului angajat al ministerelor şi al instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a membrilor de familie ai acestuia, la plecarea în/înapoierea din misiune externă; i) candidaţilor, elevilor şi studenţilor din instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.3. Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă a: a) personalului care îşi desfăşoară activitatea în mediul hiperbar şi pe navele maritime sau fluviale; b) personalului aeronavigant; c) persoanelor private de libertate din unităţile penitenciare şi din centrele de reţinere şi arest preventiv; d) personalului şi membrilor de familie ai acestuia, la plecarea în/înapoierea din misiuni externe; e) magistraţilor, asimilaţilor acestora şi personalului auxiliar de specialitate; f) cadrelor militare în activitate, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti; g) cadrelor militare trecute în rezervă/retragere, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiază de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale; h) elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare; i) soţului supravieţuitor încadrat în grad de invaliditate, beneficiar al pensiei de urmaş prin casele sectoriale de pensii; j) soldaţilor şi gradaţilor profesionişti trecuţi în rezervă ca urmare a încetării raporturilor de muncă după intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari; k) personalului trimis de centrele militare judeţene/zonale.4. Asistenţa medicală a personalului străin pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, misiunilor umanitare şi acordurilor cu parteneri externi5. Activităţi pentru acordarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale specifice în cazul folosirii armelor nucleare, biologice şi chimice6. Asistenţa medicală în caz de accidente de muncă survenite în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor de serviciu ale cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în activitate, inclusiv pentru tratamentul medical acordat personalului participant la misiunile şi operaţiile prevăzute de Legea nr. 121/2011privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, rănit în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor misiuni şi operaţii.----------Pct. 6 al anexei 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.7. Asistenţa medicală în cadrul activităţilor desfăşurate de persoanele private de libertate din penitenciare şi centrele de reţinere şi arest preventiv8. Asigurarea recuperării şi a asistenţei medicale şi psihologice posttraumatice pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii9. Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii români şi membrii delegaţiilor străine, precum şi a altor categorii de persoane, conform reglementărilor legale în vigoare10. Asigurarea asistenţei medicale pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin unităţilor şi structurilor sanitare, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării11. Efectuarea imunizărilor pentru cadrele militare şi membrii de familie ai acestora, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la plecarea în misiuni externe, în zone cu risc epidemiologic, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru anual12. Activităţi cu specific militar desfăşurate de unităţile şi structurile sanitare din reţeaua sanitară proprie pentru: a) participarea în cadrul planului pregătirii pentru luptă: exerciţii/antrenamente de alertare, aplicaţii, trageri cu armamentul din dotare; b) constituirea şi realizarea capacităţii operaţionale prin mobilizare, pentru trecerea unităţilor sanitare de la starea de pace la starea de război, în vederea îndeplinirii funcţiilor de sprijin şi susţinerii efortului de apărare; c) realizarea, întreţinerea şi preschimbarea stocurilor potrivit nomenclatorului cu produsele şi serviciile pentru apărare, în vigoare; d) pregătirea şi participarea/intervenţia cu mijloacele şi resursele necesare, la situaţii de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, dezastre naturale, alte accidente ce reprezintă evenimente cu caracter militar sau nonmilitar şi care prin amploare şi intensitate ameninţă sănătatea populaţiei; e) securizarea locaţiei în care este dispusă unitatea sanitară, cu forţe şi mijloace proprii sau printr-un sistem externalizat de pază şi intervenţie specializat;----------Lit. e) a pct. 12 al anexei 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. f) asigurarea măsurilor privind protecţia fizică, protecţia documentelor clasificate, protecţia industrială, protecţia personalului, protecţia INFOSEC, protecţia bunurilor şi a personalului aflat în teatrele de operaţii, precum şi gestionarea documentelor clasificate naţionale, NATO şi UE, şi a arhivelor constituite; g) gestionarea structurilor de armament, geniu, chimic, logistic, transmisiuni etc.; h) participarea personalului medical la misiuni specifice în ţară şi în străinătate; i) asigurarea funcţionării capabilităţilor medicale operaţionale de sprijin medical.13. Activităţile desfăşurate în cabinetele şi centrele de medicină dentară din unităţile şi structurile sanitare, nedecontate sau nesuportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru personalul militar, pentru poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în condiţiile legii14. Acordarea, în regim gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor, protezelor şi dispozitivelor medicale, atât în vederea acoperirii contribuţiei personale pentru cele care nu sunt suportate integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cât şi pentru cele care nu sunt decontate din Fond, pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, pentru personalul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, potrivit legii15. Acordarea drepturilor de personal specifice categoriilor de personal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională reprezentând solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţiile, solda/salariul de comandă, compensaţia de risc/pericol deosebit, majorarea soldei/salariului de funcţie pentru titlurile de specialist de clasă deţinute în specialitate, alte elemente care fac parte, potrivit legii, din solda lunară brută/salariul lunar brut, inclusiv cele specifice participării la misiunile şi operaţiile prevăzute de Legea nr. 121/2011, în condiţiile legii, precum şi contribuţiile obligatorii aferente acestor drepturi salariale, suportate de angajator;----------Pct. 15 al anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.16. Acordarea drepturilor specifice categoriilor de personal din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, reprezentând: drepturile de hrană, echipament, compensaţia lunară pentru chirie, contravaloarea echipamentului, valoarea financiară a normelor de hrană, ajutoarele la trecerea în rezervă/retragere, contravaloarea drepturilor de transport pentru efectuarea concediului de odihnă şi pentru deplasarea în interesul serviciului, drepturile de asistenţă socială şi contribuţiile aferente, despăgubirile pentru cazurile de invaliditate sau deces şi plata altor drepturi specifice, în condiţiile legii.----------Pct. 16 al anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014.17. Activităţile desfăşurate în cabinetele medicale ale centrelor medicale de diagnostic şi tratament ale Ministerului Justiţiei, nedecontate sau nesuportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru personalul militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special, magistraţi, asimilaţii acestora şi personal auxiliar de specialitate, precum şi a persoanelor private de libertate18. Activităţile specifice penitenciarelor-spital: a) asigurarea pazei, escortării, supravegherii, însoţirii persoanelor private de libertate, aplicarea regimului de detenţie şi asigurarea legalităţii deţinerii; b) asigurarea evidenţei deţinuţilor potrivit dispoziţiilor specifice legii executării pedepselor, inclusiv din perspectiva aplicaţiilor informatice de gestionare a bazei de date privind deţinuţii; c) activităţi pe linia organizării muncii deţinuţilor şi plata salariilor aferente; d) activităţi privind protecţia şi accesul la informaţii clasificate; e) activitatea compartimentelor de armament, mobilizare şi transmisiuni; f) asigurarea dotărilor specifice unui loc de deţinere, inclusiv reparaţiile şi întreţinerea; g) asigurarea transportului deţinuţilor la instanţele de judecată, institutele de medicină legală şi în momentul externării (transferul către altă unitate penitenciară); h) asigurarea efectuării expertizelor medico-legale solicitate de instanţele de judecată sau organele de urmărire penală (expertize psihiatrice, expertize pentru amânarea/întreruperea executării pedepselor din motive medicale, alte expertize medico-legale - paternitate, în caz de agresiuni etc.) ori a altor investigaţii solicitate de către acestea; i) asigurarea asistenţei medicale în situaţii specifice (autoagresiuni, agresiuni, refuz de hrană, sancţiuni disciplinare, transfer, punere în libertate); j) asigurarea drepturilor prevăzute în legislaţia execuţional- penală pentru deţinuţii neinternaţi (hrănire, cazare, asigurarea de materiale igienico-sanitare, asistenţă medicală şi medicamente, ţinută, coplată/contribuţie personală servicii medicale acordate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondenţă, informare, petiţionare, vizită), atât pentru cei care desfăşoară activităţi lucrative, însoţitori, îngrijitori, cât şi în perioada de la externare până la realizarea transferului; asigurarea aceloraşi drepturi pentru deţinuţii care refuză internarea, până la realizarea transferului în alt penitenciar; k) asigurarea drepturilor prevăzute în legislaţia execuţional- penală pentru deţinuţii internaţi (materiale igienico-sanitare, coplată/contribuţie personală servicii medicale acordate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia, telefonie, corespondenţă, informare, petiţionare, vizită); l) activităţi desfăşurate pe linie de secretariat, registratură, reprezentare juridică şi arhivă în ceea ce priveşte asigurarea corespondenţei cu instanţele de judecată, a dreptului la petiţionare şi informare a persoanelor private de libertate, pentru ţinerea şi păstrarea evidenţei ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) asigurarea instruirii specifice a funcţionarilor publici cu statut special, specifică misiunilor care revin sistemului penitenciar şi în modalităţile anume reglementate de legislaţia incidentă; n) punerea în aplicare a dispoziţiilor specifice privind încarcerarea, carantinarea, individualizarea/schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, liberarea condiţionată a deţinuţilor şi aplicarea altor instituţii de drept execuţional penal; o) asigurarea primirii, păstrării şi restituirii bunurilor, obiectelor de valoare şi a valorilor proprietate personală a deţinuţilor, precum şi gestionarea pachetelor la care aceştia au dreptul pe perioada executării pedepsei; p) activitatea de asistenţă socială şi reintegrare destinate reinserţiei sociale a deţinuţilor; q) activităţi care au ca scop prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar, desfăşurate în temeiul prerogativelor speciale conferite prin legislaţie anumitor funcţionari publici cu statut special.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014, conform modificării aduse de pct. 6 al art. unic din acelaşi act normativ.--------