ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară(actualizată până la data de 15 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Având în vedere disfuncţionalităţile constatate, mai ales în ultima perioadă, în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, este necesară adoptarea unor măsuri de ordin legislativ, care să asigure eficientizarea activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale.Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune în considerarea faptului că există riscul ca, în actuala conjunctură, în care se menţin tensiunile generate de criza economică, aceste disfuncţionalităţi să submineze, prin contaminare, încrederea populaţiei în serviciile oferite de întregul sistem financiar şi în modul în care se realizează supravegherea acestora.Întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., se înfiinţează ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.). (3) În exercitarea atribuţiilor sale, stabilite de prezentul act normativ, activitatea A.S.F. nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.(3^1) Dispoziţiile legale care privesc restricţii bugetare de orice natură aplicabile Băncii Naţionale a României se aplică şi Autorităţii de Supraveghere Financiară.----------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. (4) A.S.F. are sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sedii secundare şi reprezentanţe în funcţie de necesităţi.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. exercită atribuţii de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra: a) intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare; societăţilor de servicii de investiţii financiare; organismelor de plasament colectiv; societăţilor de administrare a investiţiilor; consultanţilor de investiţii financiare; pieţelor de instrumente financiare; operatorilor de piaţă şi de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapărţilor centrale; operaţiunilor de piaţă; emitenţilor de valori mobiliare; Fondului de compensare a investitorilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfăşoară activităţi conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, a societăţilor mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum şi a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor şi reasigurătorilor care îşi desfăşoară activitatea în sau din România, supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, cu modificările ulterioare; c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009; d) tuturor entităţilor, instituţiilor, operatorilor de piaţă şi emitenţilor de valori mobiliare, precum şi operaţiunilor şi instrumentelor financiare reglementate de legislaţia secundară emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în sprijinul şi pentru implementarea legislaţiei primare aferente pieţei financiare. (2) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, cu modificările şi completările ulterioare, şi are atribuţiile şi competenţele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. (3) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei, cu modificările şi completările ulterioare. (4) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. (5) A.S.F. este autoritatea competentă la nivel naţional pentru aplicarea şi urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum şi pentru transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum şi al altor autorităţi europene. (6) A.S.F. este unica autoritate naţională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor de Valori Mobiliare - IOSCO, Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe - ESMA, Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale - EIOPA şi Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări - IAIS, fiind membră de drept a acestor autorităţi internaţionale, în baza legislaţiei internaţionale aplicabile. (7) În baza unor acorduri internaţionale la care este parte, A.S.F. va putea da curs şi solicitărilor de informaţii pentru investigaţii care nu reprezintă încălcări ale legislaţiei din România, dar reprezintă încălcări în acele state semnatare ale respectivelor acorduri internaţionale.----------Alin. (7) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015. (8) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii.----------Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 3 (1) Supravegherea exercitată de A.S.F., prevăzută la art. 2 alin. (1), se realizează prin: a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări; b) emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) realizarea controlului asupra entităţilor şi operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza raportărilor primite şi prin verificări la faţa locului; d) dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni. (2) În cadrul cooperării cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO), A.S.F. are următoarele obligaţii: a) să asigure îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei; b) să comunice AEAPO toate informaţiile necesare cu privire la statele membre în care funcţionează entităţile care intră în aria sa de autorizare, reglementare şi supraveghere; c) să informeze imediat AEAPO atunci când acordă o autorizaţie prealabilă de funcţionare a unei entităţi, în cazul activităţii transfrontaliere; d) să notifice imediat AEAPO despre decizia motivată de interzicere a activităţilor unei entităţi, adoptată potrivit competenţei sale; e) să raporteze către AEAPO dispoziţiile naţionale cu caracter prudenţial relevante pentru domeniul pensiilor private, care nu sunt cuprinse în legislaţia de muncă şi protecţie socială, şi să asigure actualizarea acestor informaţii cel puţin o dată la 2 ani; f) să informeze AEAPO şi Comisia Europeană cu privire la orice dificultate majoră apărută în exercitarea activităţii sale, reglementată prin normele naţionale armonizate cu dreptul Uniunii Europene.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 4A.S.F., membrii conducerii şi personalul acesteia nu vor solicita şi nu vor accepta instrucţiuni de orice natură de la nicio altă instituţie, organism sau autoritate în exercitarea atribuţiilor lor conferite de lege.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 4^1Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, cu excepţia celor iniţiate de membrii Parlamentului, care priveşte A.S.F. şi domeniile în care aceasta are atribuţii, se adoptă după ce în prealabil s-a solicitat avizul A.S.F. Avizul va fi transmis în termen de 15 de zile de la solicitare.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.  +  Capitolul II Obiective, atribuţii şi prerogative  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor şi prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor, participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective: a) asigurarea stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste pieţe şi în investiţiile în instrumente financiare, precum şi asigurarea protecţiei operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase; b) promovarea stabilităţii activităţii de asigurare şi apărarea drepturilor asiguraţilor; c) asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile şi prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condiţiile de exercitare a acestora, precum şi măsurile şi sancţiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele din actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1).----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. (2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de hotărâri, regulamente, norme şi instrucţiuni.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013, care introduce un nou punct al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013. (3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizaţiile, atestatele, avizele şi deciziile.----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.  +  Articolul 7 (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente dacă se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F. a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. (3) A.S.F. are calitate procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum şi în orice proces împotriva entităţilor reglementate sau persoanelor care se află într-o relaţie juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acţiune este necesară în scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii şi a stabilităţii financiare.----------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 7^1 (1) Obligaţia de păstrare a secretului de serviciu nu poate fi invocată de nicio persoană fizică sau juridică care are legătură cu piaţa financiară nonbancară din România atunci când A.S.F. se află în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege. (2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale fundamentale şi a atribuţiilor ce îi revin, A.S.F. poate face schimb de informaţii atât publice, cât şi confidenţiale şi/sau clasificate cu Banca Naţională a României, Consiliul Concurenţei, Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii publice.----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 3 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.  +  Capitolul IIIConducerea, organizarea şi funcţionarea A.S.F.----------Titlul capitolului III a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 8 (1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabileşte sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiţi. Ceilalţi 4 membri sunt membri neexecutivi.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. (2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv, a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor. (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi membri ai Consiliului A.S.F.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. (4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi ale art. 9. (5) Numirea membrilor Consiliului A.S.F., cu încadrare în numărul prevăzut la alin. (1), se face de Parlament, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data de 30 iunie 2013.----------Alin. (5) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013.  +  Articolul 9 (1) Membrii Consiliului A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:----------Partea introductivă a alin.(1) al art. 9 a fost modificată RECTIFICAREA nr. 93 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 13 iunie 2013. a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe;a^1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;----------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.a^2) să aibă o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a^1);----------Lit. a^2) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. b) să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică ori privată, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică, cu evitarea conflictului de interese;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. d) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de director ori alte funcţii la următoarele entităţi:1. cele care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de plasament colectiv;2. societăţile de administrare a investiţiilor;3. cele care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;4. cele care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;5. societăţile de investiţii financiare;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.d^1) să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute la lit. d) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie al acestora;----------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea fără a-şi respecta obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul şi pentru care aceasta este răspunzătoare; f) să nu aibă cazier judiciar şi fiscal; g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.----------Lit. g) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. (2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către cele 4 comisii prevăzute la art. 8 alin. (2).----------Alin. (2) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.  +  Articolul 10 (1) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. (2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din funcţie din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 11În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului, precum şi în cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevăzute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.  +  Articolul 12 (1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2); b) prin demisie; c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10; d) prin înlocuire, conform art. 11; e) prin deces. (2) Membrii Consiliului A.S.F. ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului. (4) Membrii A.S.F. au la dispoziţie un termen de 30 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilităţi care rezultă din prevederile art. 9. (5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligaţia să notifice de îndată, în scris, A.S.F. şi Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.  +  Articolul 13 (1) Preşedintele reprezintă A.S.F. ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept public şi în raporturi de drept comun şi este ordonator de credite. (2) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui, reprezentarea A.S.F. revine prim-vicepreşedintelui.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 14 (1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către preşedinte şi/sau prim-vicepreşedinte ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puţin 9 membri ai acestuia.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. (2) Consiliul A.S.F. deliberează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa acestuia, prim-vicepreşedintele.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. (3) Hotărârile sunt adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. (4) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Consiliului A.S.F., opinia separată a membrilor care au votat împotrivă sau care s-au abţinut de la vot fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei respective. (5) Membrii Consiliului A.S.F. îşi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia situaţiei în care au votat împotriva unei hotărâri ori s-au abţinut de la votul acesteia şi au consemnat opinia separată în procesul-verbal al şedinţei. Membrii Consiliului sunt obligaţi să semneze actele care decurg din hotărârea adoptată, dacă această atribuţie le revine potrivit legii şi regulamentelor interne ale A.S.F., chiar dacă au votat împotrivă ori s-au abţinut de la votul hotărârii.  +  Articolul 15 (1) Structura organizatorică, numărul de posturi, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului, criteriile de angajare şi selectare a personalului care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii se stabilesc de către Consiliul A.S.F. (2) Consiliul A.S.F. aprobă organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern şi stabileşte prin regulament propriu regimul şi principiile privind remunerarea membrilor Consiliului şi a personalului angajat. În baza acestuia, Consiliul hotărăşte nivelul remunerării membrilor săi şi a personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remuneraţiei acordate unor poziţii şi funcţii similare din piaţa financiară. (3) Nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului A.S.F., stabilit în condiţiile alin. (2), nu poate depăşi nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.----------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 16A.S.F. răspunde în limita patrimoniului propriu.  +  Articolul 17 (1) În numele A.S.F., preşedintele Consiliului prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activităţile acesteia, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, ce vor fi dezbătute, fără a fi supuse votului în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 12 ianuarie 2015.  +  Articolul 17^1 (1) Salariaţii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de director ori alte funcţii şi să nu presteze servicii la/pentru următoarele entităţi, cu excepţia Institutului de Management în Asigurări:1. entităţile care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de plasament colectiv;2. societăţile de administrare a investiţiilor;3. entităţile care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;4. entităţile care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;5. societăţile de investiţii financiare*). b) să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al doilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie al acestora. În acest sens, la nivelul A.S.F. se va constitui un registru de tranzacţii personale în care salariaţii A.S.F. au obligaţia înregistrării participaţiilor deţinute*); c) să nu ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese ori numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice. (2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia să opteze, în termen de 30 de zile de la apariţia stării de incompatibilitate, între calităţile care au generat apariţia acesteia.----------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.----------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013, persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia să opteze, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, între calităţile care au generat apariţia acesteia.  +  Articolul 17^2 (1) Salariaţii A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti. (2) Pe perioada în care un salariat A.S.F. candidează pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, contractul individual de muncă se poate suspenda, la cerere acestuia, în condiţiile legii.----------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.  +  Capitolul IV Bugetul A.S.F.  +  Articolul 18 (1) A.S.F. se finanţează integral din venituri proprii extrabugetare. (2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevăzute la: a) art. 13 şi 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 17 alin. (1) şi art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare. d) venituri din înstrăinarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul propriu, devenite disponibile.----------Lit. d) a alin. (2) al art. 18 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. (3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al A.S.F., în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.----------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 19 (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul A.S.F. şi se verifică în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern. (2) Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi poate fi utilizat pentru finanţarea eventualelor deficite înregistrate de A.S.F.----------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 20Disponibilităţile băneşti ale A.S.F., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiţii de piaţă şi cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituţii de credit, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în alte instrumente cu grad de risc scăzut.  +  Articolul 21A.S.F. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosinţă imobilele necesare desfăşurării activităţii din sursele de finanţare prevăzute la art. 18 alin. (2).  +  Articolul 21^1Sunt supuse controlului ulterior al Curţii de Conturi numai operaţiunile comerciale efectuate de A.S.F., care se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare anuale.----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.  +  Articolul 21^2 (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a legislaţiei care reglementează activitatea entităţilor reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F., precum şi a reglementărilor şi a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcţiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat. (2) Efectuarea controlului periodic se hotărăşte de către Consiliul A.S.F. (3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăşte de către Preşedintele A.S.F., care poate declanşa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreşedinţi prevăzuţi la art. 8 alin. (1), cu informarea prealabilă a Preşedintelui. (4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancţiuni potrivit legislaţiei speciale în domeniu şi/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii de nerespectare a dispoziţiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului. (5) Urmărirea aplicării sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la alin. (4) se face de către direcţiile de specialitate din cadrul A.S.F. (6) În urma desfăşurării controlului periodic sau inopinat se întocmeşte un proces-verbal. (7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecţiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite prin reglementări ale A.S.F. (8) Procedura privind activitatea de control desfăşurată de A.S.F. se va stabili de către A.S.F. prin regulament.----------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.  +  Articolul 21^3Deciziile şi orice alte acte administrative emise de A.S.F se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 21^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.  +  Articolul 21^4Contravenţiile prevăzute în legislaţia care reglementează activitatea A.S.F. se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.----------Art. 21^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22 (1) A.S.F. preia de la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe bază de protocoale de predare-preluare încheiate cu fiecare dintre acestea, în termen de 15 zile de la data numirii membrilor Consiliului A.S.F., dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013, disponibilităţile băneşti existente în conturi şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013. (2) Protocoalele prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării ultimului protocol.----------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:Conform art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 6 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 8 martie 2013, termenele prevăzute la art. 22 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, se prorogă până la data de 30 aprilie 2013.  +  Articolul 23A.S.F. preia numărul de posturi şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013, care introduce pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013.  +  Articolul 24 (1) A.S.F. îşi exercită prerogativele prevăzute la art. 2 alin. (1) începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 22 alin. (1), dar nu mai târziu de 30 aprilie 2013. La aceeaşi dată, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private se desfiinţează şi mandatele membrilor acestor autorităţi, respectiv ale membrilor conducerii acestora încetează de drept.(1^1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului A.S.F. sau în cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2).----------Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013, care introduce pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013. (2) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, în condiţiile alin. (1), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private îşi continuă activitatea potrivit legislaţiei în vigoare.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 25 (1) A.S.F. se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea, precum şi în toate litigiile în care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte. (2) Contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi altele asemenea încheiate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate în executare la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi menţin valabilitatea şi se preiau de către A.S.F. (3) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., Fondul de garantare a asiguraţilor şi Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private vor fi administrate şi utilizate conform destinaţiilor specifice fiecăruia dintre aceste fonduri.----------Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 113 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 aprilie 2013.  +  Articolul 26În cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" şi "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".  +  Articolul 27Actele emise de autorităţile care se desfiinţează potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementările adoptate de acestea în aplicarea legii, îşi păstrează valabilitatea.  +  Articolul 28Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu legislaţia care reglementează activitatea autorităţilor care se desfiinţează, după caz, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 29Prevederile art. 23, 25, 26 şi 28 se aplică de la data prevăzută la art. 22 alin. (1).*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 4 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010.------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 29 iunie 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 93.-----