ORDIN nr. 2.502 din 16 decembrie 2014privind acordarea celui de-al cincilea titlu de parc industrial Societății Ploiești Industrial Parc - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2015  Având în vedere prevederile:- art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;- art. 8 alin. (7) și (8) și art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se dispune acordarea celui de-al cincilea titlu de parc industrial Societății Ploiești Industrial Parc - S.A., cu sediul social în județul Prahova, municipiul Ploiești, Str. Sferei nr. 1, cod unic de înregistrare 14380546, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2 (la 08-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 171 din 19 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 08 februarie 2018 ) (2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 50 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 2(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:(a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Bărcănești, județul Prahova și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 20032/20028/20026/20212/20016/20020/20022/20023/11.11.2014, 20205/21.10.2014 și 25234/16.10.2017, emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești; (la 08-02-2018, Litera a) a alin. (1) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 171 din 19 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 08 februarie 2018 ) b) are o suprafață de 90,81 ha.(2) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.  +  Articolul 4Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este comuna Bărcănești, județul Prahova.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul
  dezvoltării regionale și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  București, 16 decembrie 2014.Nr. 2.502.  +  Anexă