ORDIN nr. 5.113 din 15 decembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2015    În conformitate cu prevederile:Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare;Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Secretarul general adjunct - președintele Comisiei Naționale de Prevenire a Actelor de Corupție în Educație, direcțiile generale/direcțiile/serviciile din Ministerul Educației Naționale, instituțiile și unitățile subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar vor aduce la cunoștința personalului prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Remus Pricopie
    București, 15 decembrie 2014.Nr. 5.113.  +  AnexăMETODOLOGIEprivind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționaleși al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământulpreuniversitar