LEGE nr. 187 din 29 decembrie 2014bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 30 decembrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2015.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 54.724,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54.724,5 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 320,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 108,5 milioane lei, cu un excedent de 211,8 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexele nr. 2/03/01 - 2/03/04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03 şi 4/03.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015  +  Articolul 3 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.575 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.575 milioane lei. (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 245,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 21,6 milioane lei, cu un excedent de 224 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04 şi 4/04. (6) Sinteza bugetelor instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj este prevăzută în anexa nr. 5/04.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 4 (1) Pentru anul 2015, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări prevăzute la alin. (1), denumit în continuare ordonatorul principal de credite, poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ ordinele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare. (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punct de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare; c) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. (7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii. (8) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite bugetare şi credite de angajament între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetele lui cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, în condiţiile prevăzute la alin. (5). Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 5 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 4 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, autoritatea de certificare şi plată, ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare.  +  Articolul 6 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015. (3) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin buget şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7). (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4) se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare şi de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii. (6) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".  +  Articolul 7 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.  +  Articolul 8 (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare. (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 9Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 10Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.  +  Articolul 11 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 12Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.  +  Articolul 13Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, ca urmare a contestării recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 1 lit. c)-g) şi h), cu excepţia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 14 (1) În anul 2015 plata titlurilor executorii se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare care reglementează modalitatea de plată în acest an a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal". (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 15 (1) Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020 se introduc în bugetele ordonatorului principal de credite la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii. (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) şi să asigure sumele necesare finanţării proiectelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 prin virări de credite bugetare şi credite de angajament între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole. (3) Prin excepţie de la art. 6 alin. (1)-(4) ordonatorul principal de credite, în cursul întregului an, poate efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1). (4) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de la titlul prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (5) Sumele cuprinse în titlul prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015. (6) Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare necesare asigurării finanţării proiectelor din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 se stabilesc de ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor. (7) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fişele de fundamentare prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 16Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.  +  Articolul 17Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.  +  Articolul 18În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.  +  Articolul 19În anul 2015 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.  +  Articolul 20 (1) Pentru anul 2015, cotele de contribuţii pentru asigurările sociale, asigurările pentru şomaj, asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cota contribuţiei prevăzută la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21În anul 2015 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 86^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22 (1) În anul 2015, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv. (2) În anul 2015, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.  +  Articolul 23Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2015, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 24Pentru anul 2015, angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 25În anul 2015, creditele bugetare estimate pentru 2016-2018 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.  +  Articolul 26Anexele nr. 1/03-4/03 şi nr. 1/04-5/04) fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 187.  +  Anexa 1/03BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anii 2015-2018- SINTEZĂ -*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│0001 03 │VENITURI - TOTAL │55.044.730│56.917.945│59.373.267│61.864.268││0002 03 │I. VENITURI CURENTE │35.251.397│35.245.424│37.433.864│39.709.266││2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │35.144.550│35.134.412│37.318.128│39.589.276││2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │24.568.252│25.388.066│26.969.473│28.615.375││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │24.258.781│25.081.039│26.642.940│28.268.513││ │angajatori │ │ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale datorate de angajatori │ 309.471│ 307.027│ 326.533│ 346.862││2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │10.576.298│ 9.746.346│10.348.655│10.973.901││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ │asiguraţi │14.668.133│15.228.709│16.185.421│17.181.136││ 04 │Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane │ │ │ │ ││ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ 113.949│ 122.076│ 129.899│ 138.076││ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 27.000│ 27.000│ 27.000│ 27.000││ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │ │ │ ││ │care încheie asigurarea │ 60│ 60│ 60│ 60││ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ │ │ │ ││ │(se scade) │-4.714.930│-6.142.478│-6.534.073│-6.944.184││ 12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ │persoane care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ ││ │independente, activităţi agricole şi asocieri fără │ │ │ │ ││ │personalitate juridică │ 406.657│ 428.947│ 453.128│ 479.085││ 13 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ ││ │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│ │ │ │ ││ │proprietate intelectuală │ 22.084│ 24.032│ 25.561│ 27.159││ 14 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ ││ │de persoanele care realizează venituri din activităţi │ │ │ │ ││ │desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile │ │ │ │ ││ │încheiate potrivit Codului civil, precum şi a │ │ │ │ ││ │contractelor de agent │ 53.297│ 57.948│ 61.603│ 65.510││ 15 │Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ ││ │de persoanele care realizează venituri din activitatea│ │ │ │ ││ │de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi │ │ │ │ ││ │extrajudiciară │ 48│ 52│ 56│ 59││2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 106.847│ 111.012│ 115.736│ 119.990││3000 03 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10.728│ 11.050│ 11.414│ 18.813││3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 10│ 10│ 10│ 10││ 07 │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă│ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 10│ 10│ 10│ 10││3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 10.718│ 11.040│ 11.404│ 11.803││ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │ │ │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 10.718│ 11.040│ 11.404│ 11.803││3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 96.119│ 99.962│ 104.322│ 108.177││3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 61.632│ 64.440│ 67.628│ 70.044││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 85│ 88│ 91│ 94││ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ 61.024│ 63.800│ 66.954│ 69.334││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ ││ │activităţi │ 523│ 552│ 583│ 616││3603 │DIVERSE VENITURI │ 34.487│ 35.522│ 36.694│ 38.133││ 50 │Alte venituri │ 34.487│ 35.522│ 36.694│ 38.133││4100 03 │IV. SUBVENŢII │19.755.892│21.672.521│21.939.403│22.155.002││4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│19.755.892│21.672.521│21.939.403│22.155.002││4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │19.755.892│21.672.521│21.939.403│22.155.002││ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale │ │ │ │ ││ │de stat │19.755.892│21.672.521│21.939.403│22.155.002││4503 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR│ 37.441│ │ │ ││ │EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ │ │ │ ││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională │ 22.312│ │ │ ││ 02 │Fondul Social European │ 15.129│ │ │ ││4903 01 │Venituri sistem public de pensii │54.724.471│56.599.808│59.035.260│61.505.533││4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││ │profesionale │ 320.259│ 318.137│ 338.007│ 358.735││5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │54.832.943│56.711.713│59.150.535│61.628.433││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │54.822.843│56.709.451│59.148.212│61.626.052││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 168.000│ 173.040│ 177.712│ 182.155││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 137.051│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 118.710│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4.222│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 406│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 190│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 104│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 13.419│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 30.924│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 21.710│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 687│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 7.150│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 210│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.167│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 384.000│ 411.636│ 428.583│ 445.831││ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.961│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.065│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 74│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.140│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 550│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 610│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 256│ │ │ ││ 07 │Transport │ 5│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.774│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 200│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 13.287│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.900│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 220│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 220│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 230│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 160│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 50│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanţi │ 60│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 510│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 410│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 740│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 520│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 220│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 104│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.500│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 346.410│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 14│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 250│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.011│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 341.442│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.683│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.000│ 10.005│ 10.005│ 10.005││ 03 │Alte dobânzi │ 10.000│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 10.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 855│ 1.000│ 1.100│ 1.100││ 01 │Transferuri curente │ 855│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ ││ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ ││ │boală profesională │ 713│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 142│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 31.892│ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 27.000│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 4.667│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.312│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 21│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 3.122│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 386│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.183│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 553│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 1.770│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 298│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.193│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 279│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │54.228.096│56.113.770│58.530.812│60.986.961││ 01 │Asigurări sociale │53.346.286│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 881.810│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 563.723│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 318.087│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.100│ 2.262│ 2.323│ 2.381││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.100│ 2.262│ 2.323│ 2.381││ 01 │Active fixe │ 7.600│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 7.100│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.500│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │ ││ │SOCIAL-CULTURALE │54.832.943│56.711.713│59.150.535│61.628.433││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │54.822.843│56.709.451│59.148.212│61.626.052││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 168.000│ 173.040│ 177.712│ 182.155││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 384.000│ 411.636│ 428.583│ 445.831││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.000│ 10.005│ 10.005│ 10.005││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 855│ 1.000│ 1.100│ 1.100││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 31.892│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │54.228.096│56.113.770│58.530.812│60.986.961││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.100│ 2.262│ 2.323│ 2.381││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.100│ 2.262│ 2.323│ 2.381││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │54.724.471│56.599.808│59.035.260│61.505.533││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │54.714.471│56.597.649│59.033.043│61.503.260││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 160.952│ 165.781│ 170.257│ 174.513││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 131.303│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 113.703│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4.027│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 406│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 190│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 12.877│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 29.624│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 20.800│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 657│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.850│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 200│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.117│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 382.332│ 409.918│ 426.819│ 444.022││ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.203│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.000│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.000│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 528│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 450│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 250│ │ │ ││ 07 │Transport │ 5│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.700│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 200│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 13.000│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.900│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 220│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 220│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 230│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 160│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 50│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanţi │ 60│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 700│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 500│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.500│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 345.569│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 10│ │ │ ││ 03 │Prime şi asigurare non-viaţă │ 200│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 340.746│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.603│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.995│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 03 │Alte dobânzi │ 9.995│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 9.995│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 31.892│ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 27.000│ │ │ ││ │Regională(FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 4.667│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.312│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 21│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 3.122│ │ │ ││ 01 │ Finanţare naţională │ 386│ │ │ ││ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.183│ │ │ ││ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 553│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 1.770│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 298│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.193│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 279│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │54.129.300│56.011.950│58.425.967│60.874.725││ 01 │Asigurări sociale │53.277.490│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 851.810│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 543.501│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 308.309│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│ 2.159│ 2.217│ 2.273││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│ 2.159│ 2.217│ 2.273││ 01 │Active fixe │ 7.500│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 7.000│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.500│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │53.277.490│ │ │ ││ 04 │Asistenţa acordată persoanelor în vârstă │ 308.309│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 543.501│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 595.171│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 340.746│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 254.425│ │ │ ││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 108.472│ 111.905│ 115.275│ 122.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.372│ 111.802│ 115.169│ 122.792││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.048│ 7.259│ 7.455│ 7.642││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.748│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 5.007│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 195│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 542│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.300│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 910│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 30│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 300│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 10│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 50│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.668│ 1.718│ 1.764│ 1.809││ 01 │Bunuri şi servicii │ 758│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 140│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 22│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 74│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 287│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 40│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 20│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 4│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 841│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 4│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 50│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 11│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 696│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 80│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5││ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 855│ 1.000│ 1.100│ 1.100││ 01 │Transferuri curente │ 855│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ ││ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ ││ │boală profesională │ 713│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 142│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 98.796│ 101.820│ 104.845│ 112.236││ 01 │Asigurări sociale │ 68.796│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 30.000│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.222│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 9.778│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 103│ 106│ 108││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 103│ 106│ 108││ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 68.796│ │ │ ││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 27.887│ │ │ ││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 9.522│ │ │ ││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 18.365│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 87│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.881│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 8.821│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 696│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 8.125│ │ │ ││9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 211.787│ 206.232│ 222.732│ 235.835││9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││ │profesionale │ 211.787│ 206.232│ 222.732│ 235.835│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/01MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEISOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEBugetul asigurărilor sociale de statpe anii 2015-2018*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │49.834.333│51.537.922│53.759.331│55.994.692││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │49.824.233│51.535.660│53.757.008│55.992.311││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 168.000│ 173.040│ 177.712│ 182.155││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 137.051│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 118.710│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4.222│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 406│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 190│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 104│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 13.419│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 30.924│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 21.710│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 687│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 7.150│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 210│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.167│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 369.659│ 396.564│ 412.737│ 429.339││ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.961│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.065│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 74│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.140│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 550│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 610│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 256│ │ │ ││ 07 │Transport │ 5│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.774│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 200│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 13.287│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.900│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 220│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 220│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 230│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 160│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 50│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanţi │ 60│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 510│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 410│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 740│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 520│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 220│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 104│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 115│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.500│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 332.069│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 14│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 250│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.011│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 327.101│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.683│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.000│ 10.005│ 10.005│ 10.005││ 03 │Alte dobânzi │ 10.000│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 10.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 855│ 1.000│ 1.100│ 1.100││ 01 │Transferuri curente │ 855│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ │ │ │ ││ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 713│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 142│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 31.892│ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 27.000│ │ │ ││ │Regională(FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 4.667│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.312│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 21│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 3.122│ │ │ ││ 01 │ Finanţare naţională │ 386│ │ │ ││ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.183│ │ │ ││ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 553│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 1.770│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 298│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.193│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 279│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │49.243.827│50.955.051│53.155.454│55.369.712││ 01 │Asigurări sociale │48.377.758│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 866.069│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 548.222│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 317.847│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.100│ 2.262│ 2.323│ 2.381││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.100│ 2.262│ 2.323│ 2.381││ 01 │Active fixe │ 7.600│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 7.100│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.500│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │49.834.333│51.537.922│53.759.331│55.994.692││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │49.824.233│51.535.660│53.757.008│55.992.311││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 168.000│ 173.040│ 177.712│ 182.155││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 369.659│ 396.564│ 412.737│ 429.339││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.000│ 10.005│ 10.005│ 10.005││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 855│ 1.000│ 1.100│ 1.100││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 31.892│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │49.243.827│50.955.051│53.155.454│55.369.712││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.100│ 2.262│ 2.323│ 2.381││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.100│ 2.262│ 2.323│ 2.381││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │49.725.861│51.426.017│53.644.056│55.871.792││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │49.715.861│51.423.858│53.641.839│55.869.519││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 160.952│ 165.781│ 170.257│ 174.513││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 131.303│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 113.703│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4.027│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 406│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 190│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 12.877│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 29.624│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 20.800│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 657│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.850│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 200│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.117│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 367.991│ 394.846│ 410.973│ 427.530││ 01 │Bunuri şi servicii │ 30.203│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.000│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 70│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.000│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 528│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 450│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 250│ │ │ ││ 07 │Transport │ 5│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.700│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 200│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 13.000│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.900│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 220│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 220│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 500│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 230│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 160│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 50│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanţi │ 60│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 400│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 700│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 500│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 100│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 100│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 2.500│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 331.228│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 10│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 200│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 326.405│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.603│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.995│ 10.000│ 10.000│ 10.000││ 03 │Alte dobânzi │ 9.995│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 9.995│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 31.892│ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 27.000│ │ │ ││ │Regională(FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 4.667│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.312│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 21│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 3.122│ │ │ ││ 01 │ Finanţare naţională │ 386│ │ │ ││ 02 │ Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.183│ │ │ ││ 03 │ Cheltuieli neeligibile │ 553│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 1.770│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 298│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.193│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 279│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │49.145.031│50.853.231│53.050.609│55.257.476││ 01 │Asigurări sociale │48.308.962│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 836.069│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 528.000│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 308.069│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│ 2.159│ 2.217│ 2.273││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│ 2.159│ 2.217│ 2.273││ 01 │Active fixe │ 7.500│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 7.000│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.500│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │48.308.962│ │ │ ││ 04 │Asistenţa acordată persoanelor în vârstă │ 308.069│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 528.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 580.830│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 326.405│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 254.425│ │ │ ││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 108.472│ 111.905│ 115.275│ 122.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.372│ 111.802│ 115.169│ 122.792││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.048│ 7.259│ 7.455│ 7.642││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.748│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 5.007│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 195│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 542│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.300│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 910│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 30│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 300│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 10│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 50│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.668│ 1.718│ 1.764│ 1.809││ 01 │Bunuri şi servicii │ 758│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 140│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 22│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 160│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 74│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 287│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 40│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 20│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 4│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 841│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 4│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 50│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 11│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 696│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 80│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5││ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 855│ 1.000│ 1.100│ 1.100││ 01 │Transferuri curente │ 855│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în │ │ │ │ ││ │concediu medical din cauză de accident de muncă sau │ │ │ │ ││ │boală profesională │ 713│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii │ │ │ │ ││ │datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară │ │ │ │ ││ │de muncă din cauză de accident de muncă sau boală │ │ │ │ ││ │profesională │ 142│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 98.796│ 101.820│ 104.845│ 112.236││ 01 │Asigurări sociale │ 68.796│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 30.000│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.222│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 9.778│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 103│ 106│ 108││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 103│ 106│ 108││ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 68.796│ │ │ ││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 27.887│ │ │ ││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 9.522│ │ │ ││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 18.365│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 87│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.881│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 8.821│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 696│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 8.125│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/02MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEBugetul asigurărilor sociale de statpe anii 2015-2018*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 2.581.424│ 2.672.001│ 2.784.247│ 2.909.514││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.581.424│ 2.672.001│ 2.784.247│ 2.909.514││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.483│ 7.972│ 8.329│ 8.680││ 30 │Alte cheltuieli │ 7.483│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 7.483│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.573.941│ 2.664.029│ 2.775.918│ 2.900.834││ 01 │Asigurări sociale │ 2.565.541│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 8.400│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 8.400│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 2.581.424│ 2.672.001│ 2.784.247│ 2.909.514││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.581.424│ 2.672.001│ 2.784.247│ 2.909.514││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.483│ 7.972│ 8.329│ 8.680││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.573.941│ 2.664.029│ 2.775.918│ 2.900.834││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.581.424│ 2.672.001│ 2.784.247│ 2.909.514││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.581.424│ 2.672.001│ 2.784.247│ 2.909.514││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.483│ 7.972│ 8.329│ 8.680││ 30 │Alte cheltuieli │ 7.483│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 7.483│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.573.941│ 2.664.029│ 2.775.918│ 2.900.834││ 01 │Asigurări sociale │ 2.565.541│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 8.400│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 8.400│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 2.565.541│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 8.400│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 7.483│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 7.483│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/03MINISTERUL AFACERILOR INTERNEBugetul asigurărilor sociale de statpe anii 2015-2018*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 2.035.875│ 2.107.134│ 2.195.696│ 2.294.483││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.035.875│ 2.107.134│ 2.195.696│ 2.294.483││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.059│ 6.274│ 6.627│ 6.906││ 30 │Alte cheltuieli │ 6.059│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 6.059│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.029.816│ 2.100.860│ 2.189.069│ 2.287.577││ 01 │Asigurări sociale │ 2.022.806│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 7.010│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.770│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 240│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 2.035.875│ 2.107.134│ 2.195.696│ 2.294.483││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.035.875│ 2.107.134│ 2.195.696│ 2.294.483││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.059│ 6.274│ 6.627│ 6.906││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.029.816│ 2.100.860│ 2.189.069│ 2.287.577││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.035.875│ 2.107.134│ 2.195.696│ 2.294.483││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.035.875│ 2.107.134│ 2.195.696│ 2.294.483││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.059│ 6.274│ 6.627│ 6.906││ 30 │Alte cheltuieli │ 6.059│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 6.059│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.029.816│ 2.100.860│ 2.189.069│ 2.287.577││ 01 │Asigurări sociale │ 2.022.806│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 7.010│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.770│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 240│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 2.022.806│ │ │ ││ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 240│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 6.770│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 6.059│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 6.059│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03/04SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIIBugetul asigurărilor sociale de statpe anii 2015-2018*Font 7*                                                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 381.311│ 394.656│ 411.261│ 429.744││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 381.311│ 394.656│ 411.261│ 429.744││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 799│ 826│ 890│ 906││ 30 │Alte cheltuieli │ 799│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 799│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 380.512│ 393.830│ 410.371│ 428.838││ 01 │Asigurări sociale │ 380.181│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 331│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 331│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 381.311│ 394.656│ 411.261│ 429.744││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 381.311│ 394.656│ 411.261│ 429.744││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 799│ 826│ 890│ 906││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 380.512│ 393.830│ 410.371│ 428.838││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 381.311│ 394.656│ 411.261│ 429.744││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 381.311│ 394.656│ 411.261│ 429.744││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 799│ 826│ 890│ 906││ 30 │Alte cheltuieli │ 799│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 799│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 380.512│ 393.830│ 410.371│ 428.838││ 01 │Asigurări sociale │ 380.181│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 331│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 331│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 380.181│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 331│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 799│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 799│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  +  Anexa 3/03Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceI. Credite de angajamentII. Credit bugetarSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                       mii lei┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│Cod Denumirea program │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ instrument/facilitate │ totală │ până în │ 2013 │prelimi-│ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ următori││ │ │anul 2012│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 103.127 51.017 938 24.056 27.116 0 0 0 0  II. Credite bugetare 103.127 42.387 9.383 19.465 31.892 0 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR)   I. Credite de angajament 53.314 26.314 0 76 26.924 0 0 0 0  II. Credite bugetare 53.314 18.681 7.633 0 27.000 0 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi      din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale   I. Credite de angajament 26.314 26.314 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 18.681 7.633 0 0 0 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 7193 SMIS 48615 - Soluţie de e-guvernare performanţă la CNPP   I. Credite de angajament 27.000 0 0 76 26.924 0 0 0 0  II. Credite bugetare 27.000 0 0 0 27.000 0 0 0 0 68035601 6803560101 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 8.568 3.901 0 13 4.654 0 0 0 0  II. Credite bugetare 8.568 2.769 1.132 0 4.667 0 0 0 0 68035601 6803560102 Finanţare externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 39.632 17.320 0 63 22.249 0 0 0 0  II. Credite bugetare 39.632 12.296 5.024 0 22.312 0 0 0 0 68035601 6803560103 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 5.114 5.093 0 0 21 0 0 0 0  II. Credite bugetare 5.114 3.616 1.477 0 21 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 47.477 24.703 938 21.777 59 0 0 0 0  II. Credite bugetare 47.477 23.706 1.750 18.899 3.122 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii   I. Credite de angajament 1.138 1.124 14 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 467 671 0 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii   I. Credite de angajament 1.842 1.223 619 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.842 903 939 0 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care interacţionează;          date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX)   I. Credite de angajament 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii şi Alte drepturi de Asigurări Sociale şi          instituţiile sale subordonate   I. Credite de angajament 22.186 45 305 21.777 59 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.186 25 140 18.899 3.122 0 0 0 0 68035602 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 5.779 3.014 117 2.640 8 0 0 0 0  II. Credite bugetare 5.779 2.883 225 2.285 386 0 0 0 0 68035602 6803560202 Finanţare externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 32.739 17.076 669 14.952 42 0 0 0 0  II. Credite bugetare 32.739 16.337 1.273 12.946 2.183 0 0 0 0 68035602 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 8.959 4.613 152 4.185 9 0 0 0 0  II. Credite bugetare 8.959 4.486 252 3.668 553 0 0 0 0 68035615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013   I. Credite de angajament 2.336 0 0 2.203 133 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.336 0 0 566 1.770 0 0 0 0 68035615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 6073 Dezvoltarea unui instrument naţional de modelare a pensiilor în scopul          elaborării de politici   I. Credite de angajament 2.336 0 0 2.203 133 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.336 0 0 566 1.770 0 0 0 0 68035615 6803561501 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 393 0 0 370 23 0 0 0 0  II. Credite bugetare 393 0 0 95 298 0 0 0 0 68035615 6803561502 Finanţare externă nerambursabilă    I. Credite de angajament 1.588 0 0 1.483 105 0 0 0 0   II. Credite bugetare 1.588 0 0 395 1.193 0 0 0 0 68035615 6803561503 Cheltuieli neeligibile    I. Credite de angajament 355 0 0 350 5 0 0 0 0   II. Credite bugetare 355 0 0 76 279 0 0 0 0  +  Anexa 3/03/01Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 02 Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2013 │prelimi-│ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ următori││ de finanţare │ │anul 2012│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 1711 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de                 pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 26.314 26.314 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 18.681 7.633 0 0 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 26.314 26.314 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 18.681 7.633 0 0 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 26.314 26.314 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 18.681 7.633 0 0 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 26.314 26.314 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 18.681 7.633 0 0 0 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   I. Credite de angajament 26.314 26.314 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 26.314 18.681 7.633 0 0 0 0 0 0 6803560101 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 3.901 3.901 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 3.901 2.769 1.132 0 0 0 0 0 0 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 17.320 17.320 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 17.320 12.296 5.024 0 0 0 0 0 0 6803560103 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 5.093 5.093 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 5.093 3.616 1.477 0 0 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial CreştereaCompetitivităţii Economice (POS CCE)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2013 │prelimi-│ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ următori││ de finanţare │ │anul 2012│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 7193 SMIS 48615 - Soluţie de e-guvernare performanţă la CNPP Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 27.000 0 0 76 26.924 0 0 0 0  II. Credite bugetare 27.000 0 0 0 27.000 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 27.000 0 0 76 26.924 0 0 0 0  II. Credite bugetare 27.000 0 0 0 27.000 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 27.000 0 0 76 26.924 0 0 0 0  II. Credite bugetare 27.000 0 0 0 27.000 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 27.000 0 0 76 26.924 0 0 0 0  II. Credite bugetare 27.000 0 0 0 27.000 0 0 0 0 68035601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   I. Credite de angajament 27.000 0 0 73 26.924 0 0 0 0  II. Credite bugetare 27.000 0 0 0 27.000 0 0 0 0 6803560101 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 4.667 0 0 13 4.654 0 0 0 0  II. Credite bugetare 4.667 0 0 0 4.667 0 0 0 0 6803560102 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 22.312 0 0 63 22.249 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.312 0 0 0 22.312 0 0 0 0 6803560103 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 21 0 0 0 21 0 0 0 0  II. Credite bugetare 21 0 0 0 21 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2013 │prelimi-│ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ următori││ de finanţare │ │anul 2012│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 1709 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor                 teritoriale de pensii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 1.138 1.124 14 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 467 671 0 0 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 1.138 1.124 14 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 467 671 0 0 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 1.138 1.124 14 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 467 671 0 0 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 1.138 1.124 14 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 467 671 0 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 1.138 1.124 14 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.138 467 671 0 0 0 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 152 151 1 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 152 61 91 0 0 0 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 865 853 12 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 865 349 516 0 0 0 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 121 120 1 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 121 57 64 0 0 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2013 │prelimi-│ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ următori││ de finanţare │ │anul 2012│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 1710 Implementarea unui sistem modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 1.842 1.223 619 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.842 903 939 0 0 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 1.842 1.223 619 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.842 903 939 0 0 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 1.842 1.223 619 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.842 903 939 0 0 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 1.842 1.223 619 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.842 903 939 0 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 1.842 1.223 619 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.842 903 939 0 0 0 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 232 157 75 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 232 118 114 0 0 0 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 1.312 888 424 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.312 667 645 0 0 0 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 298 178 120 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 298 118 180 0 0 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 04 - Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2013 │prelimi-│ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ următori││ de finanţare │ │anul 2012│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 2022 Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPP şi alte instituţii publice cu care                 interacţionează; date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX) Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   I. Credite de angajament 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE   I. Credite de angajament 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.311 22.311 0 0 0 0 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 2.701 2.701 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.701 2.701 0 0 0 0 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 15.304 15.304 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 15.304 15.304 0 0 0 0 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 4.306 4.306 0 0 0 0 0 0 0  II. Credite bugetare 4.306 4.306 0 0 0 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)I. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi dePescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2013 │prelimi-│ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ următori││ de finanţare │ │anul 2012│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 2142 Îmbunătăţirea gestiunii documentelor în Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 22.186 45 305 21.777 59 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.186 25 140 18.899 3.122 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 22.186 45 305 21.777 59 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.186 25 140 18.899 3.122 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ   I. Credite de angajament 22.186 45 305 21.777 59 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.186 25 140 18.899 3.122 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE   I. Credite de angajament 22.186 45 305 21.777 59 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.186 25 140 18.899 3.122 0 0 0 0 68035602 Programe din Fondul Social European (FSE)   I. Credite de angajament 22.186 45 305 21.777 59 0 0 0 0  II. Credite bugetare 22.186 25 140 18.899 3.122 0 0 0 0 6803560201 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 2.694 5 41 2.640 8 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.694 3 20 2.285 386 0 0 0 0 6803560202 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 15.258 31 233 14.952 42 0 0 0 0  II. Credite bugetare 15.258 17 112 12.946 2.183 0 0 0 0 6803560203 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 4.234 9 31 4.185 9 0 0 0 0  II. Credite bugetare 4.234 5 8 3.668 553 0 0 0 0Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceProgram/facilitate/instrument: 38 Programul Comunitar ProgressI. Credite de angajamentII. Credit bugetarFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferentePoliticii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi dePescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                                  - mii lei -┌──────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│ Denumirea şi codul │ Valoarea │Realizări│Realizări│Execuţie│Program │Estimări│Estimări │Estimări │ Anii ││ proiectului/surse │ totală │ până în │ 2013 │prelimi-│ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ următori││ de finanţare │ │anul 2012│ │ nată │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 6073 Dezvoltarea unui instrument naţional de modelare a pensiilor în scopul elaborării de politicii de politici Fond de finanţare: 14 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 5000 TOTAL GENERAL   I. Credite de angajament 2.336 0 0 2.203 133 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.336 0 0 566 1.770 0 0 0 0 5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   I. Credite de angajament 2.336 0 0 2.203 133 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.336 0 0 566 1.770 0 0 0 0 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ   I. Credite de angajament 2.336 0 0 2.203 133 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.336 0 0 566 1.770 0 0 0 0 680356 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        POSTADERARE   I. Credite de angajament 2.336 0 0 2.203 133 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.336 0 0 566 1.770 0 0 0 0 68035615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013   I. Credite de angajament 2.336 0 0 2.203 133 0 0 0 0  II. Credite bugetare 2.336 0 0 566 1.770 0 0 0 0 6803561501 Finanţarea naţională   I. Credite de angajament 393 0 0 370 23 0 0 0 0  II. Credite bugetare 393 0 0 95 298 0 0 0 0 6803561501 Finanţarea externă nerambursabilă   I. Credite de angajament 1.588 0 0 1.483 105 0 0 0 0  II. Credite bugetare 1.588 0 0 395 1.193 0 0 0 0 6803561503 Cheltuieli neeligibile   I. Credite de angajament 355 0 0 350 5 0 0 0 0  II. Credite bugetare 355 0 0 76 279 0 0 0 0  +  Anexa 4/03*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                            PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                                -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări EstimăriII - Credite bugetare efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 aniiCAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2014 ulteriori                                             31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381                                II 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.3815003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381SOCIALE DE STAT II 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381   NEFINANCIARE II 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381 50037101 Active fixe I 17.346 389 3.891 7.600 1.762 1.823 1.881                                II 17.346 389 3.891 7.600 1.762 1.823 1.881 5003710102 Maşini, echi- I 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 pamente şi mijloace de II 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 transport 5003710130 Alte active fixe I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 400 50037103 Reparaţii capitale I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 aferente activelor fixe II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                                -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 aniiII - Credite bugetare până la 2014 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381                                II 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.3815003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381SOCIALE DE STAT II 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381   NEFINANCIARE II 23.486 1.529 4.891 10.100 2.262 2.323 2.381 50037101 Active fixe I 17.346 389 3.891 7.600 1.762 1.823 1.881                                II 17.346 389 3.891 7.600 1.762 1.823 1.881 5003710102 Maşini, echipamente I 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 şi mijloace de transport II 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 5003710130 Alte active fixe I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 400 50037103 Reparaţii capitale I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 aferente activelor fixe II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                                -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 aniiII - Credite bugetare până la 2014 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481                                II 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.4815003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481SOCIALE DE STAT II 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481   NEFINANCIARE II 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 50037101 Active fixe I 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481                                II 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 5003710102 Maşini, I 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 echipamente şi mijloace de II 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481 transport───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 4005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 2.200 500 500 400 400 400SOCIALE DE STAT II 2.200 500 500 400 400 400 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 2.200 500 500 400 400 400   NEFINANCIARE II 2.200 500 500 400 400 400 50037101 Active fixe I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 400 5003710130 Alte active fixe I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 400─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                                -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 aniiII - Credite bugetare până la 2014 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică pentru probe tehnologice şi teste şi predare labeneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, cu excepţiacelor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentruobţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500                                II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 5005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500SOCIALE DE STAT II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 500371 TITLUL XIII ACTIVE I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500   NEFINANCIARE II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 50037103 Reparaţii capitale I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 aferente activelor fixe II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                                -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 aniiII - Credite bugetare până la 2014 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273SOCIALĂ II 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.2736803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273SOCIALĂ II 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273 680371 TITLUL XIII ACTIVE I 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273   NEFINANCIARE II 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273 68037101 Active fixe I 16.829 389 3.791 7.500 1.659 1.717 1.773                                II 16.829 389 3.791 7.500 1.659 1.717 1.773 6803710102 Maşini, echipamente I 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 şi mijloace de transport II 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 6803710130 Alte active fixe I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 400 68037103 Reparaţii capitale I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 aferente activelor fixe II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                                -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 aniiII - Credite bugetare până la 2014 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 517 100 100 103 106 108 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 517 100 100 103 106 108 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 517 100 100 103 106 108 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 517 100 100 103 106 108 MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 517 100 100 103 106 108   NEFINANCIARE II 517 100 100 103 106 108 69037101 Active fixe I 517 100 100 103 106 108                                II 517 100 100 103 106 108 6903710102 Maşini, echipamente I 517 100 100 103 106 108 şi mijloace de transport II 517 100 100 103 106 108─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                                                -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări     angajament efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 aniiII - Credite bugetare până la 2014 ulteriori  CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273SOCIALĂ II 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.2736803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273SOCIALĂ II 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273 680371 TITLUL XIII ACTIVE I 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273   NEFINANCIARE II 22.969 1.529 4.791 10.000 2.159 2.217 2.273 68037101 Active fixe I 16.829 389 3.791 7.500 1.659 1.717 1.773                                II 16.829 389 3.791 7.500 1.659 1.717 1.773 6803710102 Maşini, I 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 echipamente şi mijloace de II 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 transport 6803710130 Alte active fixe I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 400 68037103 Reparaţii capitale I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 aferente activelor fixe II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 5006900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 517 100 100 103 106 108SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 517 100 100 103 106 108MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA I 517 100 100 103 106 108SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 517 100 100 103 106 108MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 517 100 100 103 106 108   NEFINANCIARE II 517 100 100 103 106 108 69037101 Active fixe I 517 100 100 103 106 108                                II 517 100 100 103 106 108 6903710102 Maşini, I 517 100 100 103 106 108 echipamente şi mijloace de II 517 100 100 103 106 108 transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4/03/01*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE    COD OBIECTIV 2                                      FIŞA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             b. Dotări independente   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament     II - Credite bugetare                                                                                                             - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 anii                                               până la 2014 ulteriori                                             31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.481                                II 15.146 389 3.391 7.100 1.362 1.423 1.4816800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373SOCIALĂ II 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.3736803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373SOCIALĂ II 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 680371 TITLUL XIII ACTIVE I 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373   NEFINANCIARE II 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 68037101 Active fixe I 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373                                II 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 6803710102 Maşini, I 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 echipamente şi mijloace II 14.629 389 3.291 7.000 1.259 1.317 1.373 de transport6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 517 100 100 103 106 108SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 517 100 100 103 106 108DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 517 100 100 103 106 108SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 517 100 100 103 106 108DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 517 100 100 103 106 108   NEFINANCIARE II 517 100 100 103 106 108 69037101 Active fixe I 517 100 100 103 106 108                                II 517 100 100 103 106 108 6903710102 Maşini, I 517 100 100 103 106 108 echipamente şi mijloace II 517 100 100 103 106 108 de transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICECOD OBIECTIV 5FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIe. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor*Font 7*   Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE     DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament     II - Credite bugetare                                                                                                             - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 anii                                               până la 2014 ulteriori                                             31.12.2013─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 4006800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 2.200 500 500 400 400 400SOCIALĂ II 2.200 500 500 400 400 4006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 2.200 500 500 400 400 400SOCIALĂ II 2.200 500 500 400 400 400 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 2.200 500 500 400 400 400   NEFINANCIARE II 2.200 500 500 400 400 400 68037101 Active fixe I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 400 6803710130 Alte active fixe I 2.200 500 500 400 400 400                                II 2.200 500 500 400 400 400─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE    COD OBIECTIV 1078                                      FIŞA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII       f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe      tehnologice şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile      capitale, precum şi alte categorii de lucrări de investiţii, cu excepţia      celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare,      inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor                         şi acordurilor prevăzute de lege──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE       ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                          - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanţare şi I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăricosturi de finanţare efectuate preliminate 2015 2016 2017 2018 anii                                                până la 2014 ulteriori                                              31.12.2013──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500                                II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 5006800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500     SOCIALĂ II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 5006803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500     SOCIALĂ II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500   NEFINANCIARE II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 68037103 Reparaţii capitale I 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500 aferente activelor fixe II 6.140 1.140 1.000 2.500 500 500 500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 1/04*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE    ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                              pe anii 2015-2018                                  - SINTEZĂ -                                                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │Estimări 2016│Estimări 2017│Estimări 2018││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2015 │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 1.820.572│ 1.803.814│ 1.811.920│ 1.842.184││0002 04 │I.VENITURI CURENTE │ 1.566.069│ 1.639.460│ 1.734.388│ 1.842.184││1604 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │ │ │ ││ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA │ │ │ │ ││ │DE ACTIVITĂŢI │ 59│ 61│ 62│ 63││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe │ │ │ │ ││ │şi autorizaţii de funcţionare │ 59│ 61│ 62│ 63││2000 04 │B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.555.050│ 1.627.846│ 1.722.139│ 1.829.540││2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 895.971│ 941.816│ 997.664│ 1.060.497││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │ │ │ ││ │datorate de angajatori │ 655.782│ 683.643│ 721.942│ 766.355││ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ │ │ │ ││ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 240.189│ 258.173│ 275.722│ 294.142││2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 659.079│ 686.030│ 724.475│ 769.043││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ │ │ │ ││ │datorate de asiguraţi │ 659.079│ 686.030│ 724.475│ 769.043││2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 10.960│ 11.553│ 12.187│ 12.581││3000 04 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 5.686│ 5.990│ 6.314│ 6.649││3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 5.686│ 5.990│ 6.314│ 6.649││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 306│ 315│ 322│ 340││ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ │ │ │ ││ │pentru plata creanţelor salariale │ 5.380│ 5.675│ 5.992│ 6.309││3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 5.274│ 5.563│ 5.873│ 5.932││3604 │DIVERSE VENITURI │ 5.274│ 5.563│ 5.873│ 5.932││ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ │ │ │ ││ │plata creanţelor salariale │ 28│ 29│ 30│ 32││ 50 │Alte venituri │ 5.246│ 5.534│ 5.843│ 5.900││4100 04 │IV. SUBVENŢII │ 144.303│ 164.354│ 77.532│ ││4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 144.303│ 164.354│ 77.532│ ││4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 144.303│ 164.354│ 77.532│ ││ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││ │pentru şomaj │ 144.303│ 164.354│ 77.532│ ││4504 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN │ 110.200│ │ │ ││ │CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ │ │ │ ││ │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ │ │ │ ││ 02 │Fondul Social European │ 110.200│ │ │ ││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 1.574.975│ 1.539.937│ 1.530.176│ 1.541.701││4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ │ │ │ ││ │creanţelor salariale │ 245.597│ 263.877│ 281.744│ 300.483││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.596.587│ 1.562.524│ 1.554.107│ 1.523.416││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.595.243│ 1.561.138│ 1.550.018│ 1.519.327││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.700│ 94.184│ 94.184│ 94.184││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40.488│ 42.240│ 43.002│ 43.634││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.136│ 2.204│ 2.202│ 2.196││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 297.258│ 266.303│ 261.652│ 254.388││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 400│ 400│ 400││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ ││ │POSTADERARE │ 146.861│ 149.231│ 151.975│ 151.975││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 984.600│ 984.043│ 972.756│ 948.703││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.600│ 22.033│ 23.347│ 23.347││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.344│ 1.386│ 4.089│ 4.089││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.344│ 1.386│ 4.089│ 4.089││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.304.304│ 1.255.465│ 1.238.097│ 1.207.281││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.302.960│ 1.254.079│ 1.234.008│ 1.203.192││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.700│ 94.184│ 94.184│ 94.184││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 39.408│ 41.128│ 41.860│ 42.463││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 259│ 240│ 240│ 240││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 297.258│ 260.203│ 261.652│ 254.388││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ ││ │POSTADERARE │ 4.945│ 4.946│ 4.946│ 4.946││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 837.290│ 824.745│ 807.279│ 783.124││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.600│ 22.033│ 23.347│ 23.347││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.344│ 1.386│ 4.089│ 4.089││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.344│ 1.386│ 4.089│ 4.089││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ 21.612│ 22.587│ 23.931│ 23.947││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.612│ 22.587│ 23.931│ 23.947││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700│ 714│ 714│ 714││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 813│ 840│ 870│ 886││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.099│ 21.033│ 22.347│ 22.347││ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 20.099│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ │ │ │ ││ │garantare a creanţelor salariale │ 1.513│ │ │ ││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ ││ │drepturilor │ 201│ │ │ ││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.312│ │ │ ││6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 41.711│ 42.785│ 44.232│ 45.179││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.367│ 42.430│ 43.424│ 44.371││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400│ 408│ 408│ 408││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.500│ 8.755│ 8.991│ 9.217││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 259│ 240│ 240│ 240││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 25.063│ 25.815│ 26.512│ 27.175││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ ││ │POSTADERARE │ 4.945│ 4.946│ 4.946│ 4.946││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.200│ 2.266│ 2.327│ 2.385││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 344│ 355│ 808│ 808││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 344│ 355│ 808│ 808││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 25.063│ │ │ ││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │ ││ │calificare şi recalificare │ 25.063│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 16.648│ │ │ ││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.240.981│ 1.190.093│ 1.169.934│ 1.138.155││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.239.981│ 1.189.062│ 1.166.653│ 1.134.874││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 101.600│ 93.062│ 93.062│ 93.062││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.095│ 31.533│ 31.999│ 32.360││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 272.195│ 240.488│ 235.140│ 227.213││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 835.090│ 822.479│ 804.952│ 780.739││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 501│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000│ 1.031│ 3.281│ 3.281││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│ 1.031│ 3.281│ 3.281││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.077.603│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 29.682│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ │ │ │ ││ │excluderii sociale │ 29.682│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ ││ │asistenţei sociale │ 133.696│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ │ │ │ ││ │drepturilor │ 7.175│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 126.521│ │ │ ││8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 292.283│ 307.059│ 316.010│ 316.135││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ │ │ │ ││ │DE MUNCĂ │ 292.283│ 307.059│ 316.010│ 316.135││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 292.283│ 307.059│ 316.010│ 316.135││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.080│ 1.112│ 1.142│ 1.171││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.877│ 1.964│ 1.962│ 1.956││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 400│ 400│ 400││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ ││ │POSTADERARE │ 141.916│ 144.285│ 147.029│ 147.029││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 147.310│ 159.298│ 165.477│ 165.579││ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 292.283│ │ │ ││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.080│ │ │ ││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 149.187│ │ │ ││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 142.016│ │ │ ││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 1.574.975│ 1.539.937│ 1.530.176│ 1.499.469││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ │ │ │ ││ │creanţelor salariale │ 21.612│ 22.587│ 23.931│ 23.947││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 223.985│ 241.290│ 257.813│ 318.768││9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pt. şomaj │ │ │ │ 42.232││9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ │ │ │ ││ │creanţelor salariale │ 223.985│ 241.290│ 257.813│ 276.536│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘  +  Anexa 2/04*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI    SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE                        BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                    SINTEZA             cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,           paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz,                               pe anii 2015-2018                                                                                                                            - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ │ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ Program │Estimări 2016│Estimări 2017│Estimări 2018││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ 2015 │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.596.587│ 1.562.524│ 1.554.107│ 1.523.416││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.595.243│ 1.561.138│ 1.550.018│ 1.519.327││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.700│ 94.184│ 94.184│ 94.184││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 83.569│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 75.297│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.997│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 256│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 6.019│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 50│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 50│ │ │ ││ │sa │ │ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 19.081│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 14.694│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 321│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.140│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 127│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 799│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40.488│ 42.240│ 43.002│ 43.634││ 01 │Bunuri şi servicii │ 18.188│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 777│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 135│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 2.887│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 590│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 532│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 420│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.540│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 8.117│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 2.190│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.200│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 500│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 500│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.138│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.013│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 125│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 135│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 54│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 170│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 81│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 80│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 18.922│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 165│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 7.600│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 7.376│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.661│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 03 │Alte dobânzi │ 500│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 500│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.136│ 2.204│ 2.202│ 2.196││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a │ 259│ │ │ ││ │angajaţilor │ │ │ │ ││ 19 │Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 1.877│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 297.258│ 266.303│ 261.652│ 254.388││ 01 │Transferuri curente │ 297.258│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 25.063│ │ │ ││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 219.105│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 52.833│ │ │ ││ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 257│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurarea pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 400│ 400│ 400││ 01 │A. Transferuri interne │ 20│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 20│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 80│ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 80│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 146.861│ 149.231│ 151.975│ 151.975││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 1.002│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 138│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 778│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 86│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 145.859│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 43.127│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 100.238│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.494│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 984.600│ 984.043│ 972.756│ 948.703││ 01 │Asigurări sociale │ 805.408│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 179.192│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 176.992│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.200│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.600│ 22.033│ 23.347│ 23.347││ 17 │Despăgubiri civile │ 501│ │ │ ││ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 20.099│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.344│ 1.386│ 4.089│ 4.089││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.344│ 1.386│ 4.089│ 4.089││ 01 │Active fixe │ 675│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 233│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 123│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 150│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 169│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 669│ │ │ ││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ 21.612│ 22.587│ 23.931│ 23.947││ │CREANŢELOR SALARIALE │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.612│ 22.587│ 23.931│ 23.947││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700│ 714│ 714│ 714││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 555│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 548│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 145│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 106│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 25│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 2│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 813│ 840│ 870│ 886││ 01 │Bunuri şi servicii │ 352│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 55│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 25│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 86│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 60│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 256│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 70│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 261│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 201│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 60│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 20.099│ 21.033│ 22.347│ 22.347││ 25 │Sume aferente plaţii creanţelor salariale │ 20.099│ │ │ ││ 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 20.099│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a │ │ │ │ ││ │creanţelor salariale │ 1.513│ │ │ ││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 201│ │ │ ││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.312│ │ │ ││6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 41.711│ 42.785│ 44.232│ 45.179││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.367│ 42.430│ 43.424│ 44.371││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 400│ 408│ 408│ 408││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 308│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 300│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 6│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 92│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 70│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 15│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 1│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.500│ 8.755│ 8.991│ 9.217││ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.310│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 22│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.000│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 70│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 32│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 20│ │ │ ││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, internet │ 150│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 5.006│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 1.000│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 200│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 200│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 200│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 13│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 13│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 15│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 20│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 21│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 721│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 600│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 121│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 259│ 240│ 240│ 240││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea profesională │ │ │ │ ││ │a angajaţilor │ 259│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 25.063│ 25.815│ 26.512│ 27.175││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 25.063│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 25.063│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.945│ 4.946│ 4.946│ 4.946││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 4.945│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 1.999│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.946│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 2.200│ 2.266│ 2.327│ 2.385││ 02 │Ajutoare sociale │ 2.200│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.200│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 344│ 355│ 808│ 808││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 344│ 355│ 808│ 808││ 01 │Active fixe │ 125│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 25│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 100│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 219│ │ │ ││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 25.063│ │ │ ││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │ │ │ ││ │recalificare │ 25.063│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 16.548│ │ │ ││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.240.981│ 1.190.093│ 1.169.934│ 1.138.155││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.239.981│ 1.189.062│ 1.166.653│ 1.134.874││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 101.600│ 93.062│ 93.062│ 93.062││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 82.706│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 74.449│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.997│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 250│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 6.010│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 50│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 50│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 18.844│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 14.518│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 317│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.100│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 124│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 785│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.095│ 31.533│ 31.999│ 32.360││ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.326│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 700│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 100│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.801│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 460│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 500│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 400│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.390│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 2.855│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 1.120│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.000│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 300│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 300│ │ │ ││ 06 │Deplasări detaşări, transferări │ 1.125│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.000│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 125│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 120│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 54│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 150│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 60│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 20│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 80│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 16.860│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 165│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 7.000│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 7.175│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.400│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 03 │Alte dobânzi │ 500│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 500│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 272.195│ 240.488│ 235.140│ 227.213││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 272.195│ │ │ ││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 219.105│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ ││ │către bugetul fondului naţional unic de asigurări │ 52.833│ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj │ 257│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii │ │ │ │ ││ │profesionale │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 835.090│ 822.479│ 804.952│ 780.739││ 01 │Asigurări sociale │ 805.408│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 29.682│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 29.682│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 501│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 17 │Despăgubiri civile │ 501│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000│ 1.031│ 3.281│ 3.281││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│ 1.031│ 3.281│ 3.281││ 01 │Active fixe │ 550│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 233│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 98│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 50│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 169│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 450│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.077.603│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 29.682│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ 29.682│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ ││ │asistenţei sociale │ 133.606│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 7.175│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 126.521│ │ │ ││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 292.283│ 307.059│ 316.010│ 316.135││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 292.283│ 307.059│ 316.010│ 316.135││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.080│ 1.112│ 1.142│ 1.171││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.080│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.080│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.877│ 1.964│ 1.962│ 1.956││ 19 │Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 1.877│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 100│ 400│ 400│ 400││ 01 │A. Transferuri interne │ 20│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 20│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 80│ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 80│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 141.916│ 144.285│ 147.029│ 147.029││ │NERAMBURSABILE (EEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regionala (FEDR) │ 1.002│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 138│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 778│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 86│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 140.914│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 41.128│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 97.292│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.494│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 147.310│ 159.298│ 165.477│ 165.579││ 02 │Ajutoare sociale │ 147.310│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 147.310│ │ │ ││ 02 │Acţiuni generale de muncă │ 292.283│ │ │ ││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 1.080│ │ │ ││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 149.187│ │ │ ││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 142.016│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘  +  Anexa 3/04Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceI. Credite de angajamentII. Credit bugetarSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrulprogramelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, precum şialtor facilităţi şi instrumente postaderare*Font 7*                                                                                                            - mii lei -┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cod Denumirea program/ Valoarea Realizări Realizări Execuţie Pro- Estimări Estimări Estimări Anii ││ instrument/facilitate totală până în 2013 prelimi- gram 2016 2017 2018 următori ││ anul 2012 minată 2015 ││ 2014 │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 5000 TOTAL GENERAL  I. Credite de angajament 988.757 151.350 117.039 113.397 148.528 150.985 153.729 153.729 0 II. Credite bugetare 988.757 151.350 117.039 113.397 148.528 150.985 153.729 153.729 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)  I. Credite de angajament 51.844 7.336 5.521 12.275 6.612 6.700 6.700 6.700 0 II. Credite bugetare 51.844 7.336 5.521 12.275 6.612 6.700 6.700 6.700 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare  I. Credite de angajament 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România  I. Credite de angajament 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1884 PIFAN - Program integrator al formării adulţilor necalificaţi  I. Credite de angajament 385 5 380 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 385 5 380 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta  I. Credite de angajament 643 630 13 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 643 630 13 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3846 Formarea profesională pentru dezvoltarea personalului Serviciului Public de Ocupare  I. Credite de angajament 6.918 1.420 1.539 3.959 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.918 1.420 1.539 3.959 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4392 MECSERV  I. Credite de angajament 2.488 0 602 1.886 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.488 0 602 1.886 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6137 Formare, consiliere, ocupare - Model interregional de reintegrare a persoanelor lipsite de libertate  I. Credite de angajament 226 0 63 163 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 226 0 63 163 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6138 Revenirea foştilot deţinuţi pe PM şi reintegrarea lor în societate  I. Credite de angajament 365 0 10 150 205 0 0 0 0 II. Credite bugetare 365 0 10 150 205 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6139 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reintegrarea şomerilor în viaţa activă în           regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest  I. Credite de angajament 586 0 586 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 586 0 586 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6161 Formarea profesională continuă - CALITATE ÎN SPO  I. Credite de angajament 4.336 0 0 1.845 2.491 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.336 0 0 1.845 2.491 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6170 Parteneriat public - privat pentru formarea continuă performantă - PPPFCP  I. Credite de angajament 5.767 0 0 3.048 2.719 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.767 0 0 3.048 2.719 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane  I. Credite de angajament 669 0 0 299 370 0 0 0 0 II. Credite bugetare 669 0 0 299 370 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6613 INSERT - Impreună pentru o societate inclusivă  I. Credite de angajament 1.273 0 0 534 739 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.273 0 0 534 739 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6934 Şomerii din Câmpia Turzii spre o nouă meserie  I. Credite de angajament 162 0 0 112 50 0 0 0 0 II. Credite bugetare 162 0 0 112 50 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6938 CEPRO - componente europene pentru piaţa României - prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor  I. Credite de angajament 50 0 0 12 38 0 0 0 0 II. Credite bugetare 50 0 0 12 38 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6945 Accesul pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată  I. Credite de angajament 20.100 0 0 0 0 6.700 6.700 6.700 0 II. Credite bugetare 20.100 0 0 0 0 6.700 6.700 6.700 0 65045602 6504560201 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 17.676 2.008 2.305 3.869 2.312 2.394 2.394 2.394 0 II. Credite bugetare 17.676 2.008 2.305 3.869 2.312 2.394 2.394 2.394 0 65045602 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 32.106 4.975 2.815 7.918 4.095 4.101 4.101 4.101 0 II. Credite bugetare 32.106 4.975 2.815 7.918 4.095 4.101 4.101 4.101 0 65045602 6504560203 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 2.062 353 401 488 205 205 205 205 0 II. Credite bugetare 2.062 353 401 488 205 205 205 205 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)  I. Credite de angajament 3.097 192 703 1.200 1.002 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.097 192 703 1.200 1.002 0 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2805 Crearea unei pieţe a forţei de muncă comune Regiunea Olt-Pleven prin mobilitate şi servici de formare  I. Credite de angajament 118 118 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 118 118 0 0 0 0 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 4395 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru personalul             implicat în gestionarea instrumentelor structurale  I. Credite de angajament 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 6171 Depăşirea obstacolelor - Infrastructura de afaceri şi servicii integrate transfrontaliere             în zona district Silistra - judeţul Călăraşi  I. Credite de angajament 1.932 0 0 930 1.002 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.932 0 0 930 1.002 0 0 0 0 80045601 8004560101 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 522 89 105 190 138 0 0 0 0 II. Credite bugetare 522 89 105 190 138 0 0 0 0 80045601 8004560102 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 2.479 93 598 1.010 778 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.479 93 598 1.010 778 0 0 0 0 80045601 8004560103 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 96 10 0 0 86 0 0 0 0 II. Credite bugetare 96 10 0 0 86 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)  I. Credite de angajament 909.434 139.279 98.707 92.191 140.914 144.285 147.029 147.029 0 II. Credite bugetare 909.434 139.279 98.707 92.191 140.914 144.285 147.029 147.029 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1732 RATIO L3  I. Credite de angajament 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.227 4 960 942 325 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1737 MedForm  I. Credite de angajament 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1739 CALL CENTER SPO  I. Credite de angajament 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1741 Căi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR  I. Credite de angajament 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural  I. Credite de angajament 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1745 Promovează femeia  I. Credite de angajament 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1746 Educaţia continuă orientată spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională a şomerilor             - ECOP  I. Credite de angajament 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor             cu beneficiarii  I. Credite de angajament 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1756 Şanse egale pentru un viitor comun  I. Credite de angajament 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1757 Funcţionarul electronic  I. Credite de angajament 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii  I. Credite de angajament 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională  I. Credite de angajament 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1773 COMPROF - Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor             personalitate  I. Credite de angajament 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1863 Fii informat  I. Credite de angajament 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilităţii la nivel european  I. Credite de angajament 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătăţirii Calităţii Serviciilor oferite persoanelor             aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi de Economisire a Resurselor Naturale GREEN  I. Credite de angajament 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomeri şi persoanele în             căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat  I. Credite de angajament 276 189 87 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 276 189 87 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1868 SUCCES - Sustenabilitate şi Utilitate prin Complementaritate şi Competitivitate, Eficienţă şi Sprijin  I. Credite de angajament 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială  I. Credite de angajament 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilă de dezvoltare socio economică în nordul României  I. Credite de angajament 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1884 PIFAN - Program integrator al formării adulţilor necalificaţi  I. Credite de angajament 12.391 5.823 6.528 40 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 12.391 5.823 6.528 40 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1885 PONE - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în Regiunea Nord - Est  I. Credite de angajament 1.709 1.702 7 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.709 1.702 7 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1887 Către un viitor durabil  I. Credite de angajament 617 580 37 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 617 580 37 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1888 SOFT - Servicii de ocupare, formare şi training  I. Credite de angajament 806 780 26 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 806 780 26 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1889 Comunicare personalizată cu grupurile ţintă ale SPO  I. Credite de angajament 14.176 6.398 6.369 1.409 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 14.176 6.398 6.369 1.409 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1890 Mobilitate şi adaptabilitate pentru persoanele aflate în căutarea  I. Credite de angajament 800 717 83 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 800 717 83 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1893 CIPS - Centre de Incluziune Profesională şi Socială  I. Credite de angajament 10.926 4.280 5.110 1.536 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10.926 4.280 5.110 1.536 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1894 SILCO - Sistem inovativ de servicii bazat pe limbajul competenţelor  I. Credite de angajament 4.609 2.023 1.637 949 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.609 2.023 1.637 949 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1902 OFFICE - Oferta formativă îmbunătăţită pentru centre eficiente  I. Credite de angajament 4.667 2.623 513 1.531 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.667 2.623 513 1.531 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1903 Cardul profesional european - soluţie europeană în căutarea unui loc de muncă  I. Credite de angajament 7.688 2.110 5.288 290 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.688 2.110 5.288 290 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1904 Un viitor mai sigur  I. Credite de angajament 1.164 966 198 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.164 966 198 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1906 CONFORMED - Consiliere, FORmare, MEDiere - servicii integrate  I. Credite de angajament 707 600 107 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 707 600 107 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1907 CAMPION - Centre autonome şi moderne de pregătire prin implementarea unei organizaţii  I. Credite de angajament 7.251 3.535 1.638 2.078 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.251 3.535 1.638 2.078 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1908 Programe Active pentru Şomeri - PAS decisiv pentru cariera ta  I. Credite de angajament 1.232 1.144 88 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.232 1.144 88 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1911 FORMINTEG - Măsuri active de ocupare în judeţul Galaţi  I. Credite de angajament 342 302 40 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 342 302 40 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1922 Turismul: siguranţa viitorului tău profesional  I. Credite de angajament 348 342 6 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 348 342 6 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1923 SĂLAJ WORKACCES - Program pilot de creştere a gradului de ocupare în judeţul Sălaj  I. Credite de angajament 665 608 57 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 665 608 57 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1944 STOP şomajului în rândul tinerilor  I. Credite de angajament 3.741 423 2.990 328 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.741 423 2.990 328 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1945 Reţea multiregională de dezvoltare a antreprenoriatului  I. Credite de angajament 1.989 1.618 352 19 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.989 1.618 352 19 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1947 Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor tineri şi a tinerilor de lungă durată din judeţul Dâmboviţa  I. Credite de angajament 101 95 6 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 101 95 6 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 1948 Piaţa Muncii: oportunităţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei  I. Credite de angajament 8.429 3.484 3.456 1.489 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.429 3.484 3.456 1.489 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2002 O şansă pentru fiecare  I. Credite de angajament 1.804 1.799 5 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.804 1.799 5 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2122 Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de muncă  I. Credite de angajament 12.318 5.931 5.137 1.250 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 12.318 5.931 5.137 1.250 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2123 Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului  I. Credite de angajament 214 200 14 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 214 200 14 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2125 Calificarea şi integrarea pe piaţa muncii a şomerilor în domeniul turismului din regiunile de dezvoltare          sud-est, sud Muntenia, Bucureşti-Ilfov  I. Credite de angajament 724 374 350 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 724 374 350 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2126 Şomer ANtreprenor - Se poAte! - ŞANSA. Servicii publice pentru ocuparea şi inovarea forţei de muncă,          consultanţă şi sprijin pentru SPO din Regiunile Centru şi Vest, în dezvoltarea de servicii noi pentru          promovarea antreprenoriatului  I. Credite de angajament 5.364 2.064 1.451 1.849 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.364 2.064 1.451 1.849 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2128 MOBILitate = Adaptare + Succes - Stimularea mobilităţii forţei de muncă corelată cu dinamica pieţei muncii la          nivel inter-regional  I. Credite de angajament 3.970 1.967 1.526 477 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.970 1.967 1.526 477 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2390 Eficienţă şi Calitate în Serviciile de Ocupare - ECSPO  I. Credite de angajament 2.589 977 616 996 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.589 977 616 996 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2392 CEDO - SPO - Calitate, eficienţă, dinamism, oportunitate în Sistemul Public de Ocupare -          POSDRU/111/4.1/S/91811  I. Credite de angajament 2.253 369 846 1.038 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.253 369 846 1.038 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2393 SPO On-line - Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă  I. Credite de angajament 2.631 1.176 1.455 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.631 1.176 1.455 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2395 Formarea continuă - premiza calităţii în SPO  I. Credite de angajament 6.864 1.919 2.533 2.412 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.864 1.919 2.533 2.412 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2396 Dezvoltarea antreprenoriatului inter-regional sudic - DAIRS  I. Credite de angajament 779 617 85 77 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 779 617 85 77 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 2397 Green Jobs - Crearea unui sistem de analiză şi monitorizare a locurilor de muncă verzi în România          POSDRU/111/4.1/S/91801  I. Credite de angajament 5.888 1.218 609 4.061 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.888 1.218 609 4.061 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3847 Formarea profesională a personalului Serviciului Public de Ocupare din România  I. Credite de angajament 7.714 1.165 2.940 3.609 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.714 1.165 2.940 3.609 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3848 Calitatea crează competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din regiunile          Centru, Vest şi Nord-Vest  I. Credite de angajament 5.141 2.029 753 2.359 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.141 2.029 753 2.359 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3853 Crearea de noi oportunităţi pentru şomerii cu vârsta de peste 45 ani din judeţul Dâmboviţa  I. Credite de angajament 182 176 6 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 182 176 6 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3854 Competenţa pentru un viitor mai sigur - CVS  I. Credite de angajament 26 24 2 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 26 24 2 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3855 Program integrat de recalificare şi consiliere profesională pentru şomerii din judeţul Călăraşi  I. Credite de angajament 73 49 24 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 73 49 24 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3858 Creşterea calităţii vieţii persoanelor ce părăsesc penitenciarul prin dezvoltarea unor capacităţi          cu efect asupra îmbunătăţirii participării pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 113 44 69 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 113 44 69 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3859 Dezvoltarea competenţelor resurselor umane din zonele rurale din judeţul Vrancea  I. Credite de angajament 17 14 3 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 17 14 3 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3860 ZONA RURAL - Formare în ocupaţii nonagricole în mediul rural  I. Credite de angajament 883 444 411 28 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 883 444 411 28 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3861 COMARU - Complex de măsuri active în rural  I. Credite de angajament 1.105 373 546 186 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.105 373 546 186 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3862 Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru integrarea pe PM a persoanelor încadrate în agricultura          de subzistenţă din judeţul Neamţ  I. Credite de angajament 509 30 275 204 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 509 30 275 204 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3863 SPO PLUS CE - Plus de capacitate şi expertiza în serviciul public de ocupare  I. Credite de angajament 3.614 349 2.680 585 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.614 349 2.680 585 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3864 Antreprenoriatul - o carieră de succes  I. Credite de angajament 17 12 5 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 17 12 5 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3865 Acces direct în SPO  I. Credite de angajament 5.933 1.969 2.395 889 680 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.933 1.969 2.395 889 680 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3867 SEROP - Servicii de ocupare Performanţe - elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei de aliniere a calităţii  I. Credite de angajament 3.909 189 1.279 1.518 923 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.909 189 1.279 1.518 923 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3870 Ospitalitate ocupaţională în sectorul turistic: acces pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 68 0 68 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 68 0 68 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3871 Parcursuri integrate pentru calificarea pieţei muncii şi plasarea profesională în sectorul construcţiilor  I. Credite de angajament 25 1 24 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 25 1 24 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3872 Formarea capitalului uman - element esenţial pentru ieşirea din criză  I. Credite de angajament 568 136 243 189 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 568 136 243 189 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3873 SPO - performanţă şi calitate în servicii  I. Credite de angajament 3.764 239 1.354 1.609 562 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.764 239 1.354 1.609 562 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3874 Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului neînregistrat din judeţul Arad  I. Credite de angajament 2.223 97 1.013 1.113 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.223 97 1.013 1.113 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3875 Serviciul Public de Ocupare - calitate, accesibilitate şi promptitudine  I. Credite de angajament 3.124 214 2.252 658 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.124 214 2.252 658 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3876 TeleJob - organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti  I. Credite de angajament 5.241 125 327 4.480 309 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.241 125 327 4.480 309 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3877 Un parteneriat de succes pentru formarea şomerilor din mediul rural al judeţului Gorj  I. Credite de angajament 26 0 0 26 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 26 0 0 26 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3878 Şansa pentru competenţa orientată spre rezultat (SCOR)  I. Credite de angajament 71 2 59 10 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 71 2 59 10 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 3879 Măsuri Integrate de Modernizare şi Armonizare a proceselor Serviciului Public de Ocupare          în vederea Eficientizării Activităţii şi Reducerii Duratei de Furnizare a Serviciilor          Specializate către Clienţi  I. Credite de angajament 1.809 63 481 1.074 191 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.809 63 481 1.074 191 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4147 Formarea profesională utilizând soluţii informatice - o soluţie pentru reconversia profesională a          forţei de muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu  I. Credite de angajament 83 20 56 7 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 83 20 56 7 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4148 Calificarea, o şansă pentru ocuparea durabil  I. Credite de angajament 1 0 1 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1 0 1 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4387 Soluţie pentru reconversia forţei de muncă din judeţul Alba  I. Credite de angajament 52 10 29 13 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 52 10 29 13 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4388 RURAL CIFCA - consiliere, informare, consultanţă, antreprenoriat  I. Credite de angajament 764 5 383 376 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 764 5 383 376 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4389 Dezvoltare rurală şi integrare pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 10 3 5 2 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10 3 5 2 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4390 SOMeR  I. Credite de angajament 26 11 15 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 26 11 15 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4391 Măsuri integrate de incluziune pe piaţa muncii pentru persoanele ocupate în agricultură de          subzistenţă şi pentru şomerii din mediul rural  I. Credite de angajament 23 11 12 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 23 11 12 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4393 Formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural judeţul Suceava  I. Credite de angajament 77 0 77 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 77 0 77 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 4394 Îmbunătăţirea accesului şomerilor pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 65 0 40 25 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 65 0 40 25 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6133 Învaţă pentru cariera ta  I. Credite de angajament 6 0 6 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6 0 6 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6134 PRO: proiect rural de ocupare  I. Credite de angajament 2 0 2 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2 0 2 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6135 Reţea de centre de dezvoltare a resurselor umane în mediul rural din jud. Dâmboviţa  I. Credite de angajament 74 0 57 17 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 74 0 57 17 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6136 Integrarea şomerilor în câmpul muncii  I. Credite de angajament 5 0 5 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5 0 5 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6140 Incluziunea activă pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din jud. Bihor  I. Credite de angajament 131 0 0 76 55 0 0 0 0 II. Credite bugetare 131 0 0 76 55 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6141 CompEtent - dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor          furnizate  I. Credite de angajament 1.784 0 0 641 1.143 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.784 0 0 641 1.143 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6142 BLMO - bursa locurilor de muncă online  I. Credite de angajament 1.730 0 0 906 824 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.730 0 0 906 824 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6143 OPM - observatorul pieţii muncii  I. Credite de angajament 3.002 0 0 920 2.082 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.002 0 0 920 2.082 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6144 Integrarea sistemului informatic al ANOFM cu alte sisteme informatice  I. Credite de angajament 4.742 0 0 1.673 3.069 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.742 0 0 1.673 3.069 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6145 CASPO - calitatea în SPO  I. Credite de angajament 1.048 0 0 740 308 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.048 0 0 740 308 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6147 Data Project Management System - instrument de gestiune şi monitorizare a proiectelor din cadrul ANOFM  I. Credite de angajament 2.463 0 0 927 1.536 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.463 0 0 927 1.536 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6148 C.R.E.S.C. - competente ridicate pentru eficienţa sporită şi calitate în domeniul serviciilor publice          de ocupare  I. Credite de angajament 3.485 0 0 1.005 2.480 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.485 0 0 1.005 2.480 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6149 Acţiunea Prepaid - Soluţie de reformare şi modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui          sistem modern de plată a indemnizaţiei de şomaj  I. Credite de angajament 1.832 0 0 433 1.399 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.832 0 0 433 1.399 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6150 Cardul profesional 2  I. Credite de angajament 1.826 0 0 437 1.389 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.826 0 0 437 1.389 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6151 TRAKING TASK - serviciu electronic de gestionare şi monitorizare a relaţiilor interdepartamentale          din cadrul SPO  I. Credite de angajament 2.201 0 0 341 1.860 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.201 0 0 341 1.860 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6152 SOLISS - Soluţii Inovative Self Service  I. Credite de angajament 3.039 0 0 320 2.719 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.039 0 0 320 2.719 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6153 CONNECT - Soluţii de conectare activă cu angajatorii  I. Credite de angajament 2.245 0 0 406 1.839 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.245 0 0 406 1.839 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6154 PPP - profesionişti pentru parteneriat  I. Credite de angajament 1.585 0 0 460 1.125 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.585 0 0 460 1.125 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6156 SMISPO - îmbunătăţirea sistemului managerial şi informaţional al SPO  I. Credite de angajament 5.199 0 0 2.951 2.248 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.199 0 0 2.951 2.248 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6157 Îmbunătăţirea competenţelor personalului propriu SPO din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est IC SPO  I. Credite de angajament 2.669 0 0 913 1.756 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.669 0 0 913 1.756 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6158 Eficientizarea serviciilor furnizate către cetăţeni prin utilizarea instrumentelor moderne TIC  I. Credite de angajament 2.093 0 0 908 1.185 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.093 0 0 908 1.185 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6159 SPUNE - SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare şi Eficiente  I. Credite de angajament 2.472 0 0 989 1.483 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.472 0 0 989 1.483 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6160 CESP - SPO - calitate, eficienţă şi servicii profesionale în SPO din regiunile NE, Centru şi Sud Muntenia  I. Credite de angajament 4.947 0 0 1.663 3.284 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.947 0 0 1.663 3.284 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6162 SPCP - specializare şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii competenţelor profesionale ale personalului SPO  I. Credite de angajament 3.795 0 0 1.682 2.113 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.795 0 0 1.682 2.113 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6163 Eficienţă şi Calitate în SPO - EC SPO  I. Credite de angajament 2.931 0 0 1.132 1.799 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.931 0 0 1.132 1.799 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6164 DANTES - dezvoltăm antreprenori - o alternativă eficace pentru sistemul de ocupare  I. Credite de angajament 2.015 0 0 496 1.519 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.015 0 0 496 1.519 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6165 SMART - servicii, măsuri active, reinserţie, transparenţă  I. Credite de angajament 486 0 0 280 206 0 0 0 0 II. Credite bugetare 486 0 0 280 206 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6166 Dezvoltarea şi implementarea de acţiuni inovatoare în sprijinul modernizării SPO  I. Credite de angajament 2.310 0 0 523 1.787 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.310 0 0 523 1.787 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6167 Dezvoltarea durabilă a pieţei Muncii din Mediul Rural  I. Credite de angajament 95 0 0 19 76 0 0 0 0 II. Credite bugetare 95 0 0 19 76 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6168 Formarea profesională continuă - un atu în asigurarea calităţii  I. Credite de angajament 1.569 0 0 408 1.161 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.569 0 0 408 1.161 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6169 SPO LOCAL - Acces direct  I. Credite de angajament 2.451 0 0 1.940 511 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.451 0 0 1.940 511 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6565 Competenţe şi servicii pentru Europa 2020 - PES.EU2020  I. Credite de angajament 1.066 0 0 588 478 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.066 0 0 588 478 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6566 Sprijin pentru şanse sporite în ocupare  I. Credite de angajament 1.811 0 0 402 1.409 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.811 0 0 402 1.409 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6567 CEO - Centru de Excelenţă în Ospitalitate  I. Credite de angajament 358 0 0 206 152 0 0 0 0 II. Credite bugetare 358 0 0 206 152 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6568 MAIS NE şi SE - sustenabilitate în sfera turismului  I. Credite de angajament 1.615 0 0 806 809 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.615 0 0 806 809 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6569 Strategii, tehnici şi activităţi de reorientare şi training  I. Credite de angajament 966 0 0 470 496 0 0 0 0 II. Credite bugetare 966 0 0 470 496 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6570 Instruit şi competitiv  I. Credite de angajament 554 0 0 309 245 0 0 0 0 II. Credite bugetare 554 0 0 309 245 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6571 Sistem integrat de creştere a ocupabilităţii  I. Credite de angajament 1.015 0 0 365 650 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.015 0 0 365 650 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6572 DRUM spre ocupare  I. Credite de angajament 159 0 0 99 60 0 0 0 0 II. Credite bugetare 159 0 0 99 60 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6573 Schimbare socială şi antreprenoriat - de la subzistenţă la sustenabilitate în mediul rural sătmărean  I. Credite de angajament 179 0 0 102 77 0 0 0 0 II. Credite bugetare 179 0 0 102 77 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6574 SUCCES - Parteneriat pentru mediul rural  I. Credite de angajament 761 0 0 430 331 0 0 0 0 II. Credite bugetare 761 0 0 430 331 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6575 CONCRET - siguranţă, dezvoltare, accesabilitate prin formare  I. Credite de angajament 1.929 0 0 1.173 756 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.929 0 0 1.173 756 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6576 Creşterea şanselor de ocupare prin reorientare profesională  I. Credite de angajament 521 0 0 290 231 0 0 0 0 II. Credite bugetare 521 0 0 290 231 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6577 SOC - Şanse de ocupare prin calificare  I. Credite de angajament 508 0 0 242 266 0 0 0 0 II. Credite bugetare 508 0 0 242 266 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiţia în resurse umane  I. Credite de angajament 4.828 0 0 1.169 3.659 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.828 0 0 1.169 3.659 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6579 Acces la formare pentru dezvoltare  I. Credite de angajament 150 0 0 81 69 0 0 0 0 II. Credite bugetare 150 0 0 81 69 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6580 Măsuri integrate pentru creşterea gradului de ocupare a şomerilor în SE, BI, NV  I. Credite de angajament 354 0 0 191 163 0 0 0 0 II. Credite bugetare 354 0 0 191 163 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6581 Din nou activ pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 922 0 0 450 472 0 0 0 0 II. Credite bugetare 922 0 0 450 472 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6582 Dezvoltarea măsurilor active de ocupare, stimulare a iniţiativei antreprenoriale individuale şi plasarea          asistată pe piaţa forţei de muncă în regiunile de dezvoltare SE, NE, Sud Muntenia şi Bucureşti - Ilfov  I. Credite de angajament 662 0 0 315 347 0 0 0 0 II. Credite bugetare 662 0 0 315 347 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6583 CRED - Centre Regionale pentru Egalitate şi Dezvoltare a Femeilor  I. Credite de angajament 561 0 0 217 344 0 0 0 0 II. Credite bugetare 561 0 0 217 344 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6584 Proactiv - Program integrat de ocupare pe piaţa muncii din regiunile NE, Sud Muntenia şi Bucureşti  I. Credite de angajament 230 0 0 118 112 0 0 0 0 II. Credite bugetare 230 0 0 118 112 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6585 Alege schimbarea - oportunităţi de ocupare în mediul rural  I. Credite de angajament 841 0 0 303 538 0 0 0 0 II. Credite bugetare 841 0 0 303 538 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6586 PRO calificare  I. Credite de angajament 433 0 0 259 174 0 0 0 0 II. Credite bugetare 433 0 0 259 174 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6587 La atitudine prin dezvoltare şi cunoaştere  I. Credite de angajament 105 0 0 59 46 0 0 0 0 II. Credite bugetare 105 0 0 59 46 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6588 FII PROACTIV - Servicii integrate pentru creşterea şi dezvoltarea competenţelor persoanelor inactive şi în          căutarea unui loc de muncă, şomeri de lungă durată  I. Credite de angajament 218 0 0 116 102 0 0 0 0 II. Credite bugetare 218 0 0 116 102 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6589 Iniţiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural  I. Credite de angajament 416 0 0 256 160 0 0 0 0 II. Credite bugetare 416 0 0 256 160 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6590 CONFORM - consiliere, formare profesională şi mediere pentru ocuparea şomerilor din judeţul Covasna  I. Credite de angajament 239 0 0 147 92 0 0 0 0 II. Credite bugetare 239 0 0 147 92 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6591 PROGRES - O şansă pentru şomeri  I. Credite de angajament 156 0 0 121 35 0 0 0 0 II. Credite bugetare 156 0 0 121 35 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6592 Servicii complexe de Reintegrare - SCoR  I. Credite de angajament 1.411 0 0 718 693 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.411 0 0 718 693 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6593 Model Integrat de Dezvoltare a resurselor umane din mediul RURAL în vederea ocupării forţei de muncă  I. Credite de angajament 1.120 0 0 388 732 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.120 0 0 388 732 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6594 DORU - dezvoltarea şi ocuparea resurselor umane din zona rurală aparţinând judeţului Covasna  I. Credite de angajament 141 0 0 49 92 0 0 0 0 II. Credite bugetare 141 0 0 49 92 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6595 SOC - Şanse de ocupare prin calificare  I. Credite de angajament 456 0 0 169 287 0 0 0 0 II. Credite bugetare 456 0 0 169 287 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6596 Dezvoltarea antreprenoriatului rural - cheia succesului într-o Europă competitivă  I. Credite de angajament 300 0 0 163 137 0 0 0 0 II. Credite bugetare 300 0 0 163 137 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6597 Formarea unei atitudini positive  I. Credite de angajament 772 0 0 218 554 0 0 0 0 II. Credite bugetare 772 0 0 218 554 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6598 PRO ACTIV pe o piaţă a muncii inclusivă, flexibilă şi modernă  I. Credite de angajament 4.210 0 0 851 3.359 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.210 0 0 851 3.359 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6599 EuroHost - Joburi pentru tinerii ospitalieri  I. Credite de angajament 561 0 0 231 330 0 0 0 0 II. Credite bugetare 561 0 0 231 330 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6600 Bancomate de joburi în mediul rural  I. Credite de angajament 1.170 0 0 475 695 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.170 0 0 475 695 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6601 ARO - Acces rapid la ocupare  I. Credite de angajament 1.422 0 0 521 901 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.422 0 0 521 901 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6602 Mobilitate şi inovare pentru ocupare - MOVE  I. Credite de angajament 569 0 0 235 334 0 0 0 0 II. Credite bugetare 569 0 0 235 334 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6603 Skills for Jobs  I. Credite de angajament 13.620 0 0 3.231 10.389 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.620 0 0 3.231 10.389 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6604 STEPS Strategii pentru tineri profesionişti  I. Credite de angajament 435 0 0 181 254 0 0 0 0 II. Credite bugetare 435 0 0 181 254 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6605 Măsuri inovative şi flexibile pentru combaterea şomajului prin utilizarea tehnologiei informaţiei          şi comunicării  I. Credite de angajament 2.242 0 0 645 1.597 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.242 0 0 645 1.597 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6606 Formarea profesională continuă - un pas spre reintegrarea pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 1.756 0 0 876 880 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.756 0 0 876 880 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6607 Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru reinserţia şi orientarea şomerilor din regiunile BI şi S Muntenia          pe piaţa forţei de muncă  I. Credite de angajament 1.222 0 0 342 880 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.222 0 0 342 880 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6608 Reintegrare în 3 paşi - consiliere, formare, mediere  I. Credite de angajament 1.158 0 0 278 880 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.158 0 0 278 880 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6609 O şansă în plus pentru tineri  I. Credite de angajament 66 0 0 21 45 0 0 0 0 II. Credite bugetare 66 0 0 21 45 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6610 Parteneriat pentru ocupare în regiunile BI, SV, Sud Muntenia  I. Credite de angajament 107 0 0 48 59 0 0 0 0 II. Credite bugetare 107 0 0 48 59 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6611 Măsuri integrate pentru ocuparea şomerilor din regiunile BI şi Sud Muntenia  I. Credite de angajament 728 0 0 258 470 0 0 0 0 II. Credite bugetare 728 0 0 258 470 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6612 Angajat sau antreprenor în mediul rural - Şansa ta de integrare pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 245 0 0 150 95 0 0 0 0 II. Credite bugetare 245 0 0 150 95 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6613 INSERT - împreună pentru o societate inclusivă  I. Credite de angajament 4.547 0 0 1.032 3.515 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.547 0 0 1.032 3.515 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6614 CONSENS: Crearea de Oportunităţi - Şanse sporite de inserţie pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile  I. Credite de angajament 3.208 0 0 1.158 2.050 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.208 0 0 1.158 2.050 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6615 JOB FINDER: formare, informare şi asistenţă în dezvoltarea carierei şi reintegrarea profesională  I. Credite de angajament 285 0 0 245 40 0 0 0 0 II. Credite bugetare 285 0 0 245 40 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6617 Promovarea ocupării durabile în două regiuni din România prin servicii integrate  I. Credite de angajament 507 0 0 131 376 0 0 0 0 II. Credite bugetare 507 0 0 131 376 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6618 Dezvoltare centru de selecţie şi plasare a forţei de muncă  I. Credite de angajament 69 0 0 22 47 0 0 0 0 II. Credite bugetare 69 0 0 22 47 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6619 ONOR - oportunităţi noi de ocupare reală a şomerilor din Judeţul Braşov  I. Credite de angajament 174 0 0 52 122 0 0 0 0 II. Credite bugetare 174 0 0 52 122 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6620 ACTIVI PENTRU VIAŢĂ - Activităţi de educaţie nonformală pentru o viaţă activă  I. Credite de angajament 175 0 0 151 24 0 0 0 0 II. Credite bugetare 175 0 0 151 24 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6621 Oportunităţi sporite pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă din regiunile Centru şi NV,          pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii moderne, flexibilă şi inclusivă  I. Credite de angajament 90 0 0 59 31 0 0 0 0 II. Credite bugetare 90 0 0 59 31 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6622 Dezvoltarea capacităţilor de angajare a capitalului uman în regiunea Centru  I. Credite de angajament 152 0 0 29 123 0 0 0 0 II. Credite bugetare 152 0 0 29 123 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6623 Soluţii inovatoare de (re)integrare a şomerilor şi persoanelor pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 14 0 0 4 10 0 0 0 0 II. Credite bugetare 14 0 0 4 10 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6624 E şansa ta! - Program integrat de ocupare pe piaţa muncii din regiunile NV, V şi Centru  I. Credite de angajament 95 0 0 60 35 0 0 0 0 II. Credite bugetare 95 0 0 60 35 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6625 INOVAT - Reintegrare a şomerilor pe segmentele inovative ale industriei uşoare  I. Credite de angajament 55 0 0 43 12 0 0 0 0 II. Credite bugetare 55 0 0 43 12 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6626 FACTOR - Fii activ în oraşul tău!  I. Credite de angajament 3.199 0 0 980 2.219 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.199 0 0 980 2.219 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6627 AEROTRAINING - Măsuri active de ocupare în sectorul aeronautic prin formare profesională inovativă  I. Credite de angajament 255 0 0 115 140 0 0 0 0 II. Credite bugetare 255 0 0 115 140 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6628 DRUMS - promovarea unui model de dezvoltare sustenabilă a resursei umane din mediul rural  I. Credite de angajament 264 0 0 54 210 0 0 0 0 II. Credite bugetare 264 0 0 54 210 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6629 Fii activ la orice vârstă!  I. Credite de angajament 4.231 0 0 300 3.931 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.231 0 0 300 3.931 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6630 Susţinerea egalităţii de şanse şi promovarea profesională a femeilor - PROGRES  I. Credite de angajament 854 0 0 371 483 0 0 0 0 II. Credite bugetare 854 0 0 371 483 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6631 EFIACCES  I. Credite de angajament 581 0 0 243 338 0 0 0 0 II. Credite bugetare 581 0 0 243 338 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6933 SPOR - oportunităţi sporite de ocupare  I. Credite de angajament 495 0 0 217 278 0 0 0 0 II. Credite bugetare 495 0 0 217 278 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6934 Şomerii din Câmpia Turzii spre o nouă meserie  I. Credite de angajament 81 0 0 31 50 0 0 0 0 II. Credite bugetare 81 0 0 31 50 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6935 Un viitor mai bun pentru femeile din judeţul Bihor  I. Credite de angajament 789 0 0 18 771 0 0 0 0 II. Credite bugetare 789 0 0 18 771 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6936 PROFESSIO - programe integrate pentru persoanele şomere de lungă durată şi persoane aflate în căutarea unui          loc de muncă din regiunile NE şi Sud Muntenia  I. Credite de angajament 446 0 0 26 420 0 0 0 0 II. Credite bugetare 446 0 0 26 420 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6937 COSIC - o şansă în carieră  I. Credite de angajament 1.016 0 0 44 972 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.016 0 0 44 972 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6938 CEPRO - competenţe europene pentru piaţa României - prin Centrul de Iniţiere în Antreprenoriat a Tinerilor  I. Credite de angajament 44 0 0 6 38 0 0 0 0 II. Credite bugetare 44 0 0 6 38 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6939 Practicieni de succes în domeniul economic  I. Credite de angajament 29 0 0 4 25 0 0 0 0 II. Credite bugetare 29 0 0 4 25 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6940 Capitalul uman - investiţie pentru prezent şi viitor  I. Credite de angajament 111 0 0 20 91 0 0 0 0 II. Credite bugetare 111 0 0 20 91 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6941 Dezvoltare durabilă prin formare profesională la standarde europene  I. Credite de angajament 294 0 0 5 289 0 0 0 0 II. Credite bugetare 294 0 0 5 289 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6942 PIDRU - programe integrate pentru resursele umane în zonele rurale din regiunile Sud - Est şi Sud Muntenia  I. Credite de angajament 382 0 0 2 380 0 0 0 0 II. Credite bugetare 382 0 0 2 380 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6943 Integrarea durabilă a tinerilor pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 56.279 0 0 0 4.809 15.910 17.780 17.780 0 II. Credite bugetare 56.279 0 0 0 4.809 15.910 17.780 17.780 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6944 Integrarea în muncă a persoanelor marginalizate social  I. Credite de angajament 55.082 0 0 0 5.896 15.606 16.790 16.790 0 II. Credite bugetare 55.082 0 0 0 5.896 15.606 16.790 16.790 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6945 Accesul pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată  I. Credite de angajament 57.105 0 0 0 4.801 16.140 18.082 18.082 0 II. Credite bugetare 57.105 0 0 0 4.801 16.140 18.082 18.082 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6946 Sprijin pentru reactivarea şomerilor pe piaţa muncii  I. Credite de angajament 52.891 0 0 0 4.991 17.020 15.440 15.440 0 II. Credite bugetare 52.891 0 0 0 4.991 17.020 15.440 15.440 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6947 Competenţe profesionale pentru personalul SPO  I. Credite de angajament 48.578 0 0 0 3.846 15.050 14.841 14.841 0 II. Credite bugetare 48.578 0 0 0 3.846 15.050 14.841 14.841 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6948 Modernizarea serviciilor SPO  I. Credite de angajament 49.177 0 0 0 4.309 15.068 14.900 14.900 0 II. Credite bugetare 49.177 0 0 0 4.309 15.068 14.900 14.900 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6949 Acces egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii  I. Credite de angajament 55.060 0 0 0 5.072 16.696 16.646 16.646 0 II. Credite bugetare 55.060 0 0 0 5.072 16.696 16.646 16.646 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6950 Sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă  I. Credite de angajament 52.736 0 0 0 4.837 16.499 15.700 15.700 0 II. Credite bugetare 52.736 0 0 0 4.837 16.499 15.700 15.700 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) 6951 Acces la locurile de muncă pentru grupurile vulnerabile  I. Credite de angajament 55.772 0 0 0 5.776 16.296 16.850 16.850 0 II. Credite bugetare 55.772 0 0 0 5.776 16.296 16.850 16.850 0 80045602 8004560201 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 268.705 37.459 32.278 30.445 41.128 42.595 42.400 42.400 0 II. Credite bugetare 268.705 37.459 32.278 30.445 41.128 42.595 42.400 42.400 0 80045602 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 599.007 88.183 56.649 54.996 97.292 99.005 101.441 101.441 0 II. Credite bugetare 599.007 88.183 56.649 54.996 97.292 99.005 101.441 101.441 0 80045602 8004560203 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 41.722 13.637 9.780 6.750 2.494 2.685 3.188 3.188 0 II. Credite bugetare 41.722 13.637 9.780 6.750 2.494 2.685 3.188 3.188 0 80045608 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI)  I. Credite de angajament 202 134 68 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 202 134 68 0 0 0 0 0 0 80045608 Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 4151 Centrul de mediere CREDEM ÎNTR-O NOUĂ ŞANSĂ  I. Credite de angajament 202 134 68 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 202 134 68 0 0 0 0 0 0 80045608 8004560801 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 48 48 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 48 48 0 0 0 0 0 0 0 80045608 8004560803 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 154 86 68 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 154 86 68 0 0 0 0 0 0 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013  I. Credite de angajament 111 65 34 12 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 111 65 34 12 0 0 0 0 0 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 4150 Mobilitate Leonardo da Vinci  I. Credite de angajament 42 30 0 12 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 42 30 0 12 0 0 0 0 0 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 4396 LLP-LdV/PLM/2012/RO/117  I. Credite de angajament 20 20 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 20 20 0 0 0 0 0 0 0 80045615 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 4397 DE/12/LLP-LdV/TOI/147528  I. Credite de angajament 49 15 34 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 49 15 34 0 0 0 0 0 0 80045615 8004561501 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 108 65 31 12 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 108 65 31 12 0 0 0 0 0 80045615 8004561502 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 3 0 3 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3 0 3 0 0 0 0 0 0 80045616 Alte facilităţi şi instrumente postaderare  I. Credite de angajament 1.172 580 332 260 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.172 580 332 260 0 0 0 0 0 80045616 Alte facilităţi şi instrumente postaderare 1730 EURES  I. Credite de angajament 1.172 580 332 260 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.172 580 332 260 0 0 0 0 0 80045616 8004561601 Finanţarea naţională  I. Credite de angajament 1.172 580 332 260 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.172 580 332 260 0 0 0 0 0 80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare  I. Credite de angajament 22.897 3.764 11.674 7.459 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 22.897 3.764 11.674 7.459 0 0 0 0 0 80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare 3409 Centrul de Tranziţie de la JOB la SmartJOB  I. Credite de angajament 11.722 3.764 7.955 3 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.722 3.764 7.955 3 0 0 0 0 0 80045626 Fondul european de Ajustare la Globalizare 6172 EFG/2012/010 RO Mechel Combinatul social Câmpia Turzii  I. Credite de angajament 11.175 0 3.719 7.456 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.175 0 3.719 7.456 0 0 0 0 0 80045626 8004562601 Finanţare naţională  I. Credite de angajament 9.303 1.260 4.541 3.502 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.303 1.260 4.541 3.502 0 0 0 0 0 80045626 8004562602 Finanţarea externă nerambursabilă  I. Credite de angajament 12.607 2.343 6.757 3.507 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 12.607 2.343 6.757 3.507 0 0 0 0 0 80045626 8004562603 Cheltuieli neeligibile  I. Credite de angajament 987 161 376 450 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 987 161 376 450 0 0 0 0 0NOTĂ:Suma totală cuprinde şi sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Anexa 3/04/21*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 01 Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică (PO AT)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 4395 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru                 personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite de angajament 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.047 74 703 270 0 0 0 0 0 8004560101 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 175 20 105 50 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 175 20 105 50 0 0 0 0 0 8004560102 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 862 44 598 220 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 862 44 598 220 0 0 0 0 0 8004560103 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 10 10 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10 10 0 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI         finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi         de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1732 RATIO L3 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.227 4.960 942 325 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.869 818 731 320 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.869 818 731 320 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 3.712 3.538 174 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.712 3.538 174 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 646 604 37 5 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 646 604 37 5 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                 FIŞA PROIECTULUI            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1737 MedForm Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.434 2.471 662 301 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.943 1.108 534 301 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.943 1.108 534 301 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.308 1.196 112 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.308 1.196 112 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 183 167 16 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 183 167 16 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                 FIŞA PROIECTULUI            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.003 778 191 34 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 371 280 57 34 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 371 280 57 34 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 531 413 118 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 531 413 118 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 101 85 16 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 101 85 16 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                 FIŞA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1741 Căi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.527 5.226 1.301 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 674 566 108 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 674 566 108 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 5.091 4.009 1.082 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.091 4.009 1.082 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 762 651 111 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 762 651 111 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI        finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi        de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.134 1.621 1.468 45 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.029 547 437 45 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.029 547 437 45 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.718 865 853 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.718 865 853 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 387 209 178 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 387 209 178 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                  FIŞA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1745 Promovează femeia Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.536 2.586 1.810 140 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.083 392 551 140 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.083 392 551 140 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.940 1.840 1.100 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.940 1.840 1.100 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 513 354 159 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 513 354 159 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                 FIŞA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1746 Educaţia continuă orientată spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională                 a şomerilor - ECOP Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 10.481 5.081 4.203 1.197 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 4.172 1.376 2.182 614 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.172 1.376 2.182 614 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 4.924 3.376 1.548 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.924 3.376 1.548 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 1.385 329 473 583 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.385 329 473 583 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                  FIŞA PROIECTULUI            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al                     relaţiilor cu beneficiarii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.712 2.580 132 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.196 1.064 132 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.196 1.064 132 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.209 1.209 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.209 1.209 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 307 307 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 307 307 0 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                  FIŞA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.221 886 335 0 0 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 63 54 9 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 63 54 9 0 0 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.108 786 322 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.108 786 322 0 0 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 50 46 4 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 50 46 4 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.309 2.253 854 202 0 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.597 777 627 193 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.597 777 627 193 0 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.513 1.332 174 7 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.513 1.332 174 7 0 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 199 144 53 2 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 199 144 53 2 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                 FIŞA PROIECTULUI            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I. Credite de angajament 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.346 2.142 1.139 65 0 0 0 0 0 6504560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.957 977 923 57 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.957 977 923 57 0 0 0 0 0 6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.206 1.025 175 6 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.206 1.025 175 6 0 0 0 0 0 6504560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 183 140 41 2 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 183 140 41 2 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                 FIŞA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1756 Şanse egale pentru un viitor comun Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.170 2.383 1.087 700 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 2.536 1.379 476 681 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.536 1.379 476 681 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.221 712 495 14 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.221 712 495 14 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 413 292 116 5 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 413 292 116 5 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                  FIŞA PROIECTULUI            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1757 Funcţionarul electronic Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.180 6.860 4.320 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 3.216 2.159 1.057 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.216 2.159 1.057 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 7.684 4.514 3.170 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 7.684 4.514 3.170 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 280 187 93 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 280 187 93 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                 FIŞA PROIECTULUI            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1758 CALLCEMM Apelaţi Centrul Electronic de Mediere a Muncii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 13.054 9.361 3.693 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 867 543 324 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 867 543 324 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 11.893 8.616 3.277 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 11.893 8.616 3.277 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 294 202 92 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 294 202 92 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1772 SCOP - Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 9.469 9.123 346 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 3.113 2.767 346 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.113 2.767 346 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 5.706 5.706 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.706 5.706 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 650 650 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 650 650 0 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament    II. Credit bugetar                                  FIŞA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente         Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune şi de            Pescuit şi a altor facilitaţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│ Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │ zări │prelimi-│ gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│ 2013 │ nată │ 2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1773 COMPROF - Creşterea nivelului de competenţe profesionale ale SPO pentru furnizarea serviciilor                 personalizate Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.625 5.560 1.065 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 3.343 2.283 1.060 0 0 0 0 0 0 II. Credite bancare 3.343 2.283 1.060 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.851 2.851 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bancare 2.851 2.851 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 431 426 5 0 0 0 0 0 0 II. Credite bancare 431 426 5 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI            finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi            de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1863 Fii informat Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I Credite de angajament 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 II Credite bugetare 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I Credite de angajament 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 II Credite bugetare 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I Credite de angajament 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 II Credite bugetare 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I Credite de angajament 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 II Credite bugetare 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I Credite de angajament 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 II Credite bugetare 3.161 1.606 1.024 531 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I Credite de angajament 1.714 700 545 469 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.714 700 545 469 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 1.090 665 386 39 0 0 0 0 0 II Credite bugetare 1.090 665 386 39 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I Credite de angajament 357 241 93 23 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 357 241 93 23 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI           finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente            Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi           de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1864 SAFE - Servicii de Aprobare Flexibilă a Mobilităţii la nivel european Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 3.883 3.692 191 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 968 929 39 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 968 929 39 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 2.558 2.441 117 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2.558 2.441 117 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 357 322 35 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 357 322 35 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                                 FIŞA PROIECTULUI              finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente               Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi              de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1865 Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătăţirii Calităţii                 Serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă                 dar şi de Economisire a Resurselor Naturale GREEN Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 8.495 1.870 6.588 37 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 1.782 395 1.357 30 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.782 395 1.357 30 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 4.953 947 4.002 4 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 4.953 947 4.002 4 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 1.760 528 1.229 3 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.760 528 1.229 3 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI             finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente              Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi             de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1866 Centre PICAS - Puncte de informare, Consiliere si Asistenţă Specializată                 pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă de sectorul abordat Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 276 189 87 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 276 189 87 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 276 189 87 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 276 189 87 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 276 189 87 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 276 189 87 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 276 189 87 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 276 189 87 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 276 189 87 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 276 189 87 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 27 0 27 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 27 0 27 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 232 189 43 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 232 189 43 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 17 0 17 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 17 0 17 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                              FIŞA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1868 SUCCES - Sustenabilitate şi Utilitate prin Complementaritate                               şi Competitivitate, Eficienta şi Sprijin Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.114 1.104 10 0 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 178 168 10 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 178 168 10 0 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 820 820 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 820 820 0 0 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 116 116 0 0 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 116 116 0 0 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                                FIŞA PROIECTULUI             finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente             Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi             de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1869 ACCES - Parteneriat pentru integrare socială Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1.545 1.099 337 109 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 533 314 134 85 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 533 314 134 85 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 826 643 165 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 826 643 165 18 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 186 142 38 6 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 186 142 38 6 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. - Credite de angajament    II. - Credit bugetar                              FIŞA PROIECTULUI          finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente           Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi          de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                       - mii lei -┌────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea şi codul proiectului/ │ Valoarea │Realizări│Reali-│Execuţie│Pro- │Estimări│Estimări│Estimări│ Anii ││ surse │ totală │ până în │zări │prelimi-│gram │ 2016 │ 2017 │ 2018 │următori ││ de finanţare │ │anul 2012│2013 │nată │2015 │ │ │ │ ││ │ │ │ │2014 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Proiectul: 1872 Job Net Turism - Turism rural - alternativa viabilă de                   dezvoltare socio economică în nordul României Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) 5000 TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ I. Credite de angajament 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ I. Credite de angajament 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) I. Credite de angajament 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 6.774 4.561 2.190 23 0 0 0 0 0 8004560201 Finanţarea naţională I. Credite de angajament 835 543 289 3 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 835 543 289 3 0 0 0 0 0 8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă I. Credite de angajament 5.201 3.416 1.767 18 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 5.201 3.416 1.767 18 0 0 0 0 0 8004560203 Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament 738 602 134 2 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 738 602 134 2 0 0 0 0 0*Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice    Program/facilitate/instrument: 03 P