LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 (*actualizată*)bugetului de stat pe anul 2015(actualizată la data de 29 octombrie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2015  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 107.413,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 126.532,6 milioane lei, cu un deficit de 19.119,6 milioane lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.
   +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2015  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.060,3 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 2.234,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 5; b) 12.282,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 6; c) 2.544,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, din care:1. suma de 4.053,0 mii lei se repartizează unor unităţi administrativ-teritoriale în baza unor acte normative, după cum urmează:1.1. suma de 53,0 mii lei se alocă bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei, potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 298/2003 pentru ratificarea Actului adiţional nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 5 mai 2003 şi la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999;1.2. suma de 4.000,0 mii lei se alocă unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, potrivit prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative, prin care se modifică şi se completează art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: municipiului Constanţa pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia suma de 1.394,0 mii lei, municipiului Mangalia pentru staţiunile: Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn şi Mangalia suma de 788,0 mii lei, oraşului Eforie pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud suma de 727,0 mii lei, oraşului Năvodari pentru staţiunea Năvodari suma de 485,0 mii lei, comunei Costineşti pentru staţiunea Costineşti suma de 303,0 mii lei, comunei Limanu pentru staţiunile 2 Mai şi Vama Veche suma de 303,0 mii lei;2. suma de 2.539.910 mii lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 5 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate: a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 788/2014 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015; d) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; e) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; g) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; h) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect:1. acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare;2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în condiţiile art. 35 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. (2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate: a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect:1. acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014;2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în condiţiile art. 35 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014; c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social; e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; f) finanţării cheltuielilor creşelor; g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 788/2014, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare, potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. (6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora. (7) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. h) şi la alin. (3) lit. b) se efectuează în anul 2015 în mod eşalonat, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014. (8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 6Prevederile art. 39 se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor de credite ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 7Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2015 sunt prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 8 (1) În anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2)-(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, se stabilesc limite de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, luând în calcul veniturile proprii realizate pe anul 2013, astfel: a) 1.500.000 lei pentru comune; b) 6.000.000 lei pentru oraşe; c) 20.000.000 lei pentru municipii; d) 50.000.000 lei pentru municipii reşedinţe de judeţ; e) 80.000.000 lei pentru judeţe. (2) Unităţile administrativ-teritoriale care nu realizează venituri proprii până la nivelul limitelor stabilite potrivit prevederilor alin. (1) primesc sume de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, încasate la nivelul fiecărui judeţ, şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare. (3) Suma din cota de 18,5% din impozitul pe venit, încasată pe anul 2013 la nivelul judeţului, se repartizează astfel: a) 27% se alocă bugetului propriu al judeţului; b) diferenţa de sumă se repartizează proporţional cu ponderea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în totalul necesar pentru atingerea limitelor stabilite. (4) Sumele rămase după alocările prevăzute la alin. (3) se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, astfel: a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale; b) 15% în funcţie de suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale; c) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale cu un grad de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin 90% pe ultimul an; d) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale care au aprobat în urmă cu doi ani cel puţin un proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. (5) În situaţia în care, în cadrul unui judeţ suma din cota de 18,5% din impozitul pe venit nu este suficientă pentru asigurarea limitelor de venituri stabilite, se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. (6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, rămase după asigurarea limitelor de venituri, se repartizează pe judeţe după următoarele criterii: a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor judeţului; b) 15% în funcţie de suprafaţa judeţului; c) 30% în funcţie de lungimea drumurilor judeţene şi comunale. (7) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate potrivit prevederilor alin. (6), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pe comune, oraşe, municipii, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, pe aceleaşi criterii prevăzute la alin. (4). (8) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor alin. (1), (3), (5) şi (6), se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (9) În anul 2015, în execuţie, cota de 18,5% se alocă de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până cel târziu la data de 8 a fiecărei luni, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, proporţional cu sumele repartizate prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor alin. (8), respectiv cu sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (4). (10) Modul de aplicare a sistemului de echilibrare se evaluează după primul semestru, iar eventualele corecţii se fac la prima rectificare a bugetului de stat.  +  Articolul 9Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi/sau din fonduri externe rambursabile.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015  +  Articolul 10 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 9. (2) Potrivit dispoziţiilor art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.336,0 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (2) include şi sumele încasate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi reflectate în rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2014. (4) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 este inclusă atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli suma aferentă anului 2015 din contribuţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Pentru anul 2015, cotele de contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate sunt cele prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Prevederile art. 52 şi art. 53 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Pentru aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1) în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare care reglementează modalitatea de plată în anul 2015 a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2015  +  Articolul 12 (1) Pentru anul 2015, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul contractul/decizia/ordinul de finanţare. (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/ gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat; c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea, în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii. (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul beneficiarilor direcţi ai Programului operaţional sectorial Transport 2007-2013. (9) În condiţiile alin. (7), ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) efectuează, în cursul întregului an, virări/redistribuire de credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi modifică Programul de investiţii publice, după caz, respectând condiţiile prevăzute la alin. (5). (10) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local. (11) În bugetele ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/ instrumentelor/facilităţilor, sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", precum şi "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN". (12) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management în cadrul obiectivului convergenţă să cuprindă în anexa la bugetul acestora credite de angajament necesare implementării programelor operaţionale aferente fondurilor externe nerambursabile, precum şi cofinanţării de la bugetul de stat, mai mari decât creditele bugetare, cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare. (13) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management şi Ministerul Transporturilor au obligaţia asigurării cu prioritate a cofinanţării naţionale din sumele primite în cadrul mecanismului top-up.----------Alin. (13) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015.  +  Articolul 13 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1) se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2012 şi 2013, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2015 şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare. (4) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmisă de instituţia beneficiară de proiect.  +  Articolul 14 (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state. (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.  +  Articolul 15 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii. (2) Sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate şi cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7). (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare. (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi ale instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională finanţate integral din venituri proprii la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". (7) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". (8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri. (9) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz. (10) Prevederile alin. (9) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. (11) Virările de credite bugetare şi de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(9), precum şi redistribuirile de credite de angajament şi credite bugetare între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la art. 12 alin. (9) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător. (12) Din sumele prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu. (13) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".  +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 16 (1) Proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, se introduc în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punct de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) şi să asigure sumele necesare finanţării proiectelor/programelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 prin virări de credite bugetare şi credite de angajament între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015. (3) Ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul prevăzut la alin. (1). (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate cumulat la titlurile de cheltuieli 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare» şi titlul distinct prevăzut la alin. (1), redistribuiri de credite de angajament şi de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.----------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015. (5) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (6) Sumele cuprinse la titlul de cheltuieli distinct prevăzut la alin. (1) nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2015 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare, necesare asigurării finanţării proiectelor/programelor din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2014-2020, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor.----------Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015.(7^1) Pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi a cheltuielilor ocazionate de implementarea programelor stabilite în sarcina Autorităţii de management, pentru programele 2014-2020, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, inclusiv de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare».----------Alin. (7^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015.(7^2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, redistribuiri de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de autoritate de management, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, pentru asigurarea sumelor necesare angajării cheltuielilor aferente contractelor de finanţare pentru exerciţiul financiar 2014-2020 potrivit prevederilor art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile nr. 34/2015.----------Alin. (7^2) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015.(7^3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2014-2020 să introducă programe noi în anexa la bugetul acestora, precum şi să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, redistribuiri de credite de angajament între programe în funcţie de stadiul implementării acestora, pentru asigurarea sumelor necesare angajării cheltuielilor aferente contractelor de finanţare pentru exerciţiul financiar 2014-2020 potrivit legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.----------Alin. (7^3) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015. (8) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fişele de fundamentare prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 6-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2015  +  Articolul 17 (1) Pentru anul 2015, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.  +  Articolul 18Fac excepţie de la prevederile art. 17 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 19 (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective. (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament, neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/ programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, şi pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 20În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 21Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.
   +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 22 (1) În anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, acordă suma de 11.601 mii lei, din bugetul propriu, de la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 80 "Împrumuturi", sub formă de împrumut Inspectoratului de Stat în Construcţii, instituţie publică din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, finanţată integral din venituri proprii, în vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare. (2) Împrumutul acordat în condiţiile alin. (1) va fi rambursat integral la termenul prevăzut la art. 69 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară detaliat pe surse de finanţare, cu respectarea destinaţiei stabilite conform art. 9 alin. (11) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24În bugetul Ministerului Finanţelor Publice este cuprinsă la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi suma de 5.000 mii lei, din care suma de 1.500 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi suma de 3.500 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare", care va fi utilizată pentru achiziţia de bunuri, servicii de consultanţă, licenţe, programe informatice şi servere necesare implementării sistemului ForExeBug, precum şi pentru implementarea şi dezvoltarea unor funcţionalităţi ale Trezoreriei Statului.  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule, să încheie contracte de achiziţii publice în baza acordurilor-cadru încheiate conform art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum şi acorduri-cadru şi contracte de achiziţie publică în limita sumei de 104.358 mii lei, pentru achiziţia de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, camioane şi autobuze necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, din venituri proprii obţinute din activitatea de confecţionare şi valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, şi să efectueze plăţi în limita sumei de 225.899 mii lei în anul 2015.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015.  +  Articolul 26 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 4.340 lei se utilizează în vederea acoperirii sumelor compensate de către Comisia Europeană cu cheltuielile rambursate de aceasta din măsura ISPA 2003RO16PPA013 "Asistenţa Tehnică pentru Pregătirea Proiectelor de Mediu în România". (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul RO05RNCB0082044185290060 "Disponibil aferent memorandumului de finanţare ISPA Asistenţă Tehnică", deschis la BCR, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 27 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015 la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.08 "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" suma de 2 mii lei se utilizează în vederea acoperirii diferenţei nefavorabile de curs valutar aferentă programului Phare Naţional 2006. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează suma prevăzută la alin. (1) în contul RO33RNCB0082044185290720 aferent programului Phare Naţional 2006 deschis la BCR, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 28 (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2018 - sumele alocate din fonduri externe nerambursabile" sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar sub formă de împrumut din veniturile din privatizare în lei şi în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice, deschis la Banca Naţională a României, în baza unor hotărâri ale Guvernului, şi se recuperează din sumele rambursate de către Uniunea Europeană. (2) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenţă prevăzut prin hotărâri ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din bugetul propriu.  +  Articolul 29În anul 2015, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2014, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne".  +  Articolul 30Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" în vederea asigurării sumelor necesare cheltuielilor directe efectuate în vederea implementării măsurii 511 "Asistenţă tehnică" de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Influenţele în structura creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite, vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.04 "Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)", alineatul 56.04.01 "Finanţarea naţională" şi alineatul 56.04.02 "Finanţarea externă nerambursabilă".  +  Articolul 31În anul 2015, activităţile unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe lonescu-Şişeşti", care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.  +  Articolul 32 (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul 40.05 "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2014. (2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2015, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.55 "Întreţinerea infrastructurii feroviare publice" este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc şi a plăţii ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013. (3) În bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" este cuprinsă şi suma de 10.341 mii lei, sumă ce se repartizează Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi în vederea efectuării plăţii stabilite prin Decizia nr. 45/6.01.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi în Dosarul nr. 10.320/121/2010. (4) În bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare" alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale", este cuprinsă suma de 110.000 mii lei în vederea majorării contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Comerciale Telecomunicaţii C.F.R. - S.A., cu respectarea procedurilor în domeniului ajutorului de stat. (5) Suma prevăzută la alin. (4) se utilizează de către Societatea Comercială Telecomunicaţii CFR - S.A. numai pentru plata datoriilor acesteia către bugetul general consolidat.  +  Articolul 33În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» este cuprinsă şi suma de 7.000 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 1 al art. 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 34Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să încheie în anul 2015, în limita sumei de 119.835 mii lei, angajamente legale pentru implementarea de proiecte cu finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului operaţional "Creşterea competitivităţii economice".  +  Articolul 35 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pe anul 2015 la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri" suma de 11.229 lei se utilizează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii Notei de debit nr. 3241002708 din data de 31 martie 2010. (2) Ministerul Fondurilor Europene virează suma prevăzută la alin. (1) în contul RO40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Suma prevăzută la alin. (1) virată de către Ministerul Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 36În anul 2015, în anexa nr. 3/65/27 "Fişa programului" la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sumele restituite ca ajutor de stat reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprind distinct în programul "Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil".  +  Articolul 37 (1) În vederea asigurării contribuţiei la finanţarea proiectelor implementate în cadrul programelor PHARE şi a proiectelor cu finanţare din fonduri externe rambursabile, beneficiarii finali virează suma aferentă contribuţiei proprii întrun cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare. (2) Beneficiarii au obligaţia de a transmite agenţiei de implementare/unităţii de implementare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului sumelor reprezentând contribuţia proprie din cadrul proiectului în contul de venituri bugetare a următoarelor documente justificative: a) comunicarea privind efectuarea viramentului; b) copia ordinului de plată şi a extrasului de cont deschis la Trezoreria Statului, din care să rezulte efectuarea transferului. (3) Ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de agenţie de Implementare/unitate de implementare, constând în majorarea acestora cu suma transferată conform documentelor analizate. (4) Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza documentelor prezentate de aceştia, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestora. (5) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. (6) Ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare utilizează creditele bugetare suplimentate potrivit alin. (4) numai pentru efectuarea de plăţi către contractori, în cadrul programelor/proiectelor, conform prevederilor contractuale. (7) Până la data de 22 decembrie a anului 2015, ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare solicită unităţii Trezoreriei Statului virarea întrun cont de disponibil deschis pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare a sumelor primite în vederea efectuării de plăţi către contractori în cadrul programelor/proiectelor, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la beneficiarii finali în contul de venituri bugetare prevăzute la alin. (2) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare. (8) Până la data de 22 decembrie a anului 2015, ordonatorii principali de credite cu rol de agenţie de implementare/unitate de implementare vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate pentru plăţile către contractori în cadrul programelor/proiectelor. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7).  +  Articolul 38Creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piaţa internă şi externă, concomitent cu înregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", respectiv la alineatul 30.02.04 "Prime aferente emisiunii de titluri de stat", astfel încât creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 "Dobânzi" să nu depăşească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 39 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între creditele bugetare aprobate şi sumele aferente plăţilor restante, precum şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2015, în funcţie de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1). (3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată conform prevederilor alin. (1). (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi operatorilor economici cu capital majoritar de stat/regiilor autonome care beneficiază/derulează prin bugetul propriu sume alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 40 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2015. (2) Ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Finanţelor Publice sumele conform prevederilor alin. (1), precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 41 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri/virări de sume între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare şi să modifice programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri". (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 42 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor la care se face referire la art. 17. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 43 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" şi "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", alineatele "Finanţare externă nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi titlu, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii. (4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (5) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi virate la alte obiective sau categorii de investiţii. (6) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea: a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, preaderare şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă; b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând majorările de întârziere. (7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Împrumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (9) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament de la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (10) Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor să execute lucrări de investiţii în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii. (11) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la poziţia bugetară "Fondul Naţional de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli, în funcţie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de preaderare.  +  Articolul 44Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Virările de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 45În anul 2015, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei.  +  Articolul 46În anul 2015, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1% asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 47Instituţiile de învăţământ preuniversitar aşa cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provin aceştia.----------Art. 47 a fost modificat de pct. 2 al art. 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 48Abrogat.----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 5 al art. 92 din ORDONANŢA nr. 20 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 31 iulie 2015.  +  Articolul 49 (1) Pentru anul 2015, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, pot majora cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, cu cel mult indicele mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2015, numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014; b) nivelul rezultatului brut şi al plăţilor restante a fost realizat conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul precedent. (2) Operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 majorarea cheltuielilor cu salariile peste limita menţionată la alin. (1) astfel: a) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile corespunzătoare economiilor înregistrate, ca urmare a restrângerii/reducerii activităţii în anul precedent, în corelaţie cu reîntregirea activităţii în anul 2015; b) cu sumele aferente creşterii numărului de personal în anul 2014, cu încadrarea în cel aprobat, şi pentru care cheltuielile cu salariile au fost aprobate pentru o fracţiune din an; c) cu sumele aferente creşterii numărului de personal prognozat la finele anului 2015 faţă de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea şi până la finele anului, în condiţii justificate de extinderea activităţii; d) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiţii justificate, pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii; e) cu sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli. (4) Creşterile salariale prevăzute la alin. (1) şi (2) lit. a)-d) se prevăd cu condiţia ca operatorii economici să nu programeze trimestrial şi anual pierderi şi plăţi restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea lor, conform unui program asumat de conducerea acestora, prin reflectarea în mod corespunzător în obiectivele şi criteriile de performanţă din contractele de mandat ale administratorilor şi directorilor. La elaborarea programelor de reducere a plăţilor restante se vor avea în vedere ţintele stabilite de Guvern prin memorandum. (5) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, nu se aplică în anul 2015.  +  Articolul 50Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă aferente plăţilor efectuate din alte poziţii ale clasificaţiei decât titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" se fac venit la bugetul de stat şi se varsă într-un cont de venituri distinct.  +  Articolul 51Pentru anul 2015, angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale se va face în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 52Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2015, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 53 (1) În anul 2015, plata titlurilor executorii se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare care reglementează modalitatea de plată în acest an a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal". (2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, precum şi cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin. (1).  +  Articolul 54În anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi completările ulterioare, suma alocată de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România este cuprinsă în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".  +  Articolul 55Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 186.  +  Anexa 1TOTALBUGETUL DE STATpe anii 2015-2018- SINTEZA -*Font 7*                                                                                                                          - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │107.413.041│ 109.659.476│ 116.225.301│ 112.063.456││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 95.726.147│ 99.463.374│ 105.519.019│ 111.741.020││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 89.467.904│ 93.086.326│ 98.946.464│ 104.943.571││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 22.548.279│ 23.197.646│ 24.525.242│ 25.730.975││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 13.660.499│ 14.128.918│ 14.976.255│ 15.428.611││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 12.622.500│ 13.001.176│ 13.752.775│ 14.102.706││ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 12.456.647│ 12.830.346│ 13.572.069│ 13.911.370││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 165.853│ 170.830│ 180.706│ 191.336││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.037.999│ 1.127.742│ 1.223.480│ 1.325.905││ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ │ │ │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │ │ │ ││ │consumatorului │ 214│ 233│ 253│ 274││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 85.948│ 93.379│ 101.306│ 109.787││ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ │ │ │ ││ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ │ │ │ ││ │străine │ 6.997│ 7.602│ 8.247│ 8.937││ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică │ │ │ │ ││ │dintr-o asociere cu o persoana juridică, care nu │ │ │ │ ││ │generează o persoană juridică │ 6.270│ 6.812│ 7.390│ 8.009││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 938.402│ 1.019.533│ 1.106.085│ 1.198.682││ 07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor │ │ │ │ ││ │realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o │ │ │ │ ││ │persoană juridică, care nu generează o persoană │ │ │ │ ││ │juridică │ 168│ 183│ 199│ 216││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ ││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 8.357.380│ 8.522.416│ 8.984.647│ 9.718.272││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 25.051.500│ 25.536.244│ 27.001.844│ 29.411.381││ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ 673.366│ 721.958│ 769.014│ 869.580││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 18.342.994│ 18.555.791│ 19.720.112│ 21.766.476││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 413.945│ 426.364│ 435.894│ 444.761││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.735.348│ 1.841.031│ 1.953.133│ 2.072.030││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 551.706│ 568.257│ 583.600│ 598.190││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 1.555.384│ 1.583.989│ 1.636.736│ 1.692.221││ 07 │Impozit pe venituri din premii │ 21.657│ 22.307│ 22.909│ 23.482││ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de │ │ │ │ ││ │dobândă realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de │ │ │ │ ││ │persoane fizice române rezidente fiscal în România │ 5.122│ 5.276│ 5.418│ 5.554││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │ │ │ ││ │valoare │ 135.713│ 143.978│ 152.745│ 162.043││ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │ │ │ ││ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │ │ │ ││ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 739│ 761│ 782│ 801││ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │ │ │ ││ │proprietate intelectuală │ 105.823│ 113.640│ 121.253│ 137.189││ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ 147.696│ 156.691│ 166.232│ 176.351││ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ │ │ │ ││ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ 4.284│ 4.413│ 4.532│ 4.645││ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ │ │ │ ││ │contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit │ │ │ │ ││ │Codului civil precum şi a contractelor de agent │ 222.446│ 229.119│ 235.306│ 241.188││ 17 │Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor │ │ │ │ ││ │publici │ 1.554│ 1.600│ 1.644│ 1.685││ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ │ │ │ ││ │imobiliare din patrimoniul personal │ 365.382│ 376.343│ 384.756│ 392.582││ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ │ │ │ ││ │non-profit │ -132.615│ -143.259│ -145.261│ -154.263││ 21 │Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole │ 132.669│ 136.649│ 140.338│ 143.847││ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ 79.963│ 82.362│ 84.585│ 86.700││ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 130.625│ 134.544│ 138.177│ 141.631││ 60 │Regularizări │ 557.699│ 574.430│ 589.939│ 604.688││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │ │ │ ││ │SCAD) │-16.694.120│ -17.013.828│ -18.017.197│ -19.693.109││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-16.694.120│ -17.013.828│ -18.017.197│ -19.693.109││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 530.400│ 546.312│ 564.340│ 584.092││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 530.400│ 546.312│ 564.340│ 584.092││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ │ │ │ ││ │nerezidente │ 530.385│ 546.297│ 564.324│ 584.076││ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │ ││ │capital │ 15│ 15│ 16│ 16││0700 01 │A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 1.682.400│ 1.732.872│ 1.779.659│ 1.824.151││0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 1.682.400│ 1.732.872│ 1.779.659│ 1.824.151││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │ │ │ ││ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ 124.483│ 128.217│ 131.679│ 134.971││ 04 │Impozitul pe construcţii │ 1.557.917│ 1.604.655│ 1.647.980│ 1.689.180││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 64.555.125│ 67.453.747│ 71.916.555│ 76.643.864││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 55.537.200│ 58.326.380│ 61.348.420│ 64.689.540││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-17.060.300│ -17.169.851│ -17.386.485│ -17.736.151││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ ││ │judeţelor (se scad) │ -2.234.031│ -2.232.033│ -2.254.272│ -2.268.907││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ │ │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │-12.282.306│ -12.152.048│ -12.652.802│ -12.925.848││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │drumuri (se scad) │ │ -412.000│ -423.124│ -433.702││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -2.543.963│ -2.373.770│ -2.056.287│ -2.107.694││1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.120.445│ 17.556│ 18.030│ 18.480││ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ │ │ │ ││ │naturale │ 17.003│ 17.513│ 17.986│ 18.435││ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ │ │ │ ││ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a │ │ │ │ ││ │cafelei │ 42│ 43│ 44│ 45││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ │ │ │ ││ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ │ │ │ ││ │naturale │ 743.200│ │ │ ││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 114.600│ │ │ ││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi │ │ │ │ ││ │a gazului metan │ 245.600│ │ │ ││1401 │ACCIZE │ 24.195.000│ 25.494.000│ 27.125.000│ 28.832.000││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │ │ │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 762.780│ 785.662│ 811.590│ 839.995││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 676.754│ 697.057│ 720.060│ 745.262││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │ │ │ ││ │autorizaţii de funcţionare │ 75.278│ 77.536│ 80.095│ 82.898││ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ │ │ │ ││ │exploatare a resurselor minerale │ 3.324│ 3.424│ 3.537│ 3.661││ 05 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi │ │ │ │ ││ │din publicitatea lor │ 72│ 74│ 76│ 79││ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 45│ 46│ 48│ 50││ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │ │ │ ││ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 1.085│ 1.117│ 1.154│ 1.194││ 11 │Taxe de licenţă datorate pentru eliberarea │ │ │ │ ││ │frecvenţelor MAPN │ 5.882│ 6.058│ 6.258│ 6.477││ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │ │ │ ││ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ 340│ 350│ 362│ 374││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │ │ │ ││ │INTERNAŢIONALE │ 675.000│ 695.084│ 717.839│ 737.229││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │ │ │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ 675.000│ 695.084│ 717.839│ 737.229││ 01 │Taxe vamale │ 669.460│ 689.544│ 712.299│ 737.229││ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 5.540│ 5.540│ 5.540│ ││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 7.100│ 6.977│ 7.169│ 7.352││1801 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 7.100│ 6.977│ 7.169│ 7.352││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxe- │ │ │ │ ││ │lor agricole şi taxelor anti-dumping │ 6.660│ 6.860│ 7.045│ 7.221││ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ │ │ │ ││ │31.12.2006 │ 336│ │ │ ││ 03 │Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru │ │ │ │ ││ │servicii vamale │ 29│ 40│ 45│ 50││ 50 │Alte impozite şi taxe │ 75│ 77│ 79│ 81││2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 183.846│ 193.694│ 203.878│ 214.394││2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 183.846│ 193.694│ 203.878│ 214.394││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │ │ │ ││ │handicap neîncadrate │ 183.846│ 193.694│ 203.878│ 214.394││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 6.074.397│ 6.183.354│ 6.368.677│ 6.583.055││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.595.604│ 4.660.203│ 4.795.258│ 4.959.012││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.445.084│ 4.505.168│ 4.636.037│ 4.795.810││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 200.778│ 211.783│ 223.721│ 236.537││ 02 │Încasări din cota reţinută, conform codului penal │ 50│ 52│ 53│ 55││ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 1.892.343│ 1.937.813│ 1.979.011│ 2.040.802││ 08 │Venituri din dividende │ 2.351.708│ 2.355.309│ 2.433.034│ 2.518.190││ 50 │Alte venituri din proprietate │ 205│ 211│ 218│ 226││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 150.520│ 155.035│ 159.221│ 163.202││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 150.520│ 155.035│ 159.221│ 163.202││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.478.793│ 1.523.151│ 1.573.419│ 1.624.043││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 535.893│ 551.969│ 570.184│ 590.139││ 02 │Taxe consulare │ 197.501│ 203.426│ 210.139│ 217.494││ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 233│ 240│ 248│ 256││ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │ │ │ ││ │laboratoare │ 42│ 43│ 44│ 46││ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ 1.531│ 1.577│ 1.629│ 1.686││ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară şi │ │ │ │ ││ │extrajudiciară │ 2│ 2│ 2│ 2││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 183.993│ 189.512│ 195.766│ 202.618││ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 20.008│ 20.608│ 21.288│ 22.033││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ │ │ │ ││ │conversie profesională, specializare şi perfecţionare │ 4.257│ 4.385│ 4.530│ 4.688││ 20 │Venituri din cercetare │ 10│ 10│ 11│ 11││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 10│ 10│ 11│ 11││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │ │ │ ││ │avansate de stat │ 29.625│ 30.514│ 31.521│ 32.624││ 26 │Venituri din despăgubiri │ 18.775│ 19.338│ 19.976│ 20.675││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ │ │ │ ││ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ │ │ │ ││ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 549│ 566│ 584│ 605││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ ││ │activităţi │ 79.357│ 81.738│ 84.435│ 87.390││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 188.365│ 194.015│ 200.418│ 207.433││ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ │ │ │ ││ │certificate │ 722│ 743│ 768│ 795││ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ │ │ │ ││ │permise │ 187.643│ 193.272│ 199.650│ 206.638││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 417.885│ 430.421│ 444.625│ 455.740││ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 359.222│ 369.999│ 382.209│ 391.764││ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │ │ │ ││ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 299│ 308│ 318│ 326││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │ ││ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ │ │ │ ││ │confiscarea potrivit legii │ 45.741│ 47.113│ 48.668│ 49.884││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri │ │ │ │ ││ │nevărsate la termen │ 683│ 703│ 726│ 744││ 05 │Amenzi judiciare │ 10.812│ 11.137│ 11.504│ 11.792││ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 1.128│ 1.161│ 1.200│ 1.230││3601 │DIVERSE VENITURI │ 336.650│ 346.746│ 358.192│ 370.731││ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 27.783│ 28.617│ 29.561│ 30.596││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │ ││ │de judecată, imputaţii şi despăgubiri │ 2.076│ 2.138│ 2.209│ 2.286││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │ │ │ ││ │drepturile necuvenite │ 7.970│ 8.209│ 8.479│ 8.776││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 2│ 2│ 2│ 3││ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ │ │ │ ││ │instituţiilor publice │ 31.819│ 32.773│ 33.855│ 35.040││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 10│ 10│ 11│ 11││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │ │ │ ││ │în cursul procesului de executare silită │ 2.868│ 2.954│ 3.052│ 3.159││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ │ │ │ ││ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ │ │ │ ││ │instituţiile şcolare │ 39.229│ 40.405│ 41.739│ 43.200││ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ │ │ │ ││ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ 126│ 130│ 134│ 139││ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ │ │ │ ││ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ │ │ │ ││ │neexecutate de proprietarii de păduri │ 24│ 24│ 25│ 26││ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 16│ 16│ 17│ 18││ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ │ │ │ ││ │Legii nr. 118/2010 │ 9.517│ 9.802│ 10.126│ 10.480││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ │ │ │ ││ │activitatea desfăşurată de autorităţile şi │ │ │ │ ││ │instituţiile publice reorganizate │ 15│ 15│ 16│ 17││ 50 │Alte venituri │ 215.195│ 221.651│ 228.966│ 236.980││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 286.591│ 295.188│ 304.930│ 315.602││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 286.591│ 295.188│ 304.930│ 315.602││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │ ││ │instituţiilor publice │ 8.344│ 8.594│ 8.877│ 9.188││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │ │ │ ││ │stat şi de mobilizare │ 574│ 591│ 611│ 632││ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │ │ │ ││ │fondurile statului │ 25.523│ 26.288│ 27.156│ 28.106││ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │ │ │ ││ │bugetare │ 248.144│ 255.589│ 264.023│ 273.264││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ │ │ │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ │ │ │ ││ │administrativ-teritoriale │ 346│ 357│ 369│ 382││ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite │ │ │ │ ││ │instituţiilor de credit în cadrul programului │ │ │ │ ││ │"Prima casă" │ 1.456│ 1.499│ 1.549│ 1.603││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 2.204│ 2.270│ 2.345│ 2.427││4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.303│ 6.492│ 6.667│ 6.834││4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 6.303│ 6.492│ 6.667│ 6.834││ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │ │ │ ││ │redresare financiară │ 82│ 85│ 87│ 89││ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ │ │ │ ││ │persoane fizice şi juridice │ 1.021│ 1.051│ 1.080│ 1.107││ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 5.200│ 5.356│ 5.500│ 5.638││4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │ ││ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 11.394.000│ 9.894.422│ 10.394.685│ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │126.532.649│ 133.851.627│ 137.137.163│ 138.686.596││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │120.405.963│ 128.536.372│ 131.769.764│ 133.196.401││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.048.007│ 21.047.030│ 21.592.195│ 21.941.990││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.042.804│ 5.190.795│ 5.314.272│ 5.431.789││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.961.482│ 9.922.230│ 10.108.650│ 11.453.897││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.659.959│ 4.202.873│ 4.272.750│ 4.281.225││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 594│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 34.303.270│ 35.795.696│ 35.638.871│ 35.211.411││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.638.959│ 14.718.772│ 13.524.027│ 14.145.640││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 18.505.434│ 14.747.940│ 15.902.040│ 14.954.152││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.865.301│ 16.395.812│ 16.923.057│ 17.409.319││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 482.295│ 3.010.183│ 3.019.444│ 3.179.503││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.201.438│ 2.146.776│ 4.406.605│ 4.228.795││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.696.420│ 1.251.265│ 960.853│ 851.680││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.823.054│ 2.530.131│ 2.585.397│ 2.377.740││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.624.714│ 2.445.131│ 2.535.397│ 2.327.740││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 198.340│ 85.000│ 50.000│ 50.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.303.632│ 2.785.124│ 2.782.002│ 3.112.455││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 31.601│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.272.031│ 2.685.124│ 2.682.002│ 3.012.455││5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 50.754.761│ 54.395.640│ 54.937.909│ 56.375.110││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47.419.138│ 51.632.916│ 52.182.867│ 53.280.134││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.136.385│ 4.543.420│ 4.642.607│ 4.796.087││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 827.236│ 841.801│ 847.634│ 865.210││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.896.102│ 9.852.687│ 10.043.313│ 11.390.993││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 594│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 21.724.055│ 23.461.003│ 23.158.903│ 22.565.263││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.887.615│ 8.937.483│ 8.240.196│ 8.525.895││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.417.185│ 1.212.841│ 269.727│ 187.182││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 482.295│ 1.656.683│ 1.592.623│ 1.752.682││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 980.313│ 957.597│ 3.186.971│ 2.987.613││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 67.358│ 62.401│ 93.893│ 102.209││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 377.327│ 354.764│ 323.022│ 321.845││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 288.987│ 269.764│ 273.022│ 271.845││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 88.340│ 85.000│ 50.000│ 50.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.958.296│ 2.407.960│ 2.432.020│ 2.773.131││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 11.601│ │ │ ││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.946.695│ 2.407.960│ 2.432.020│ 2.773.131││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 13.690.678│ 15.190.133│ 13.587.854│ 14.049.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.394.136│ 14.924.536│ 13.319.112│ 13.782.441││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.217.691│ 3.304.090│ 3.393.534│ 3.476.155││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 718.156│ 731.058│ 751.501│ 769.216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 354.721│ 280.486│ 288.063│ 295.260││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.701.884│ 7.731.787│ 6.985.067│ 7.244.080││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.840.772│ 1.145.528│ 201.882│ 130.245││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 482.295│ 1.656.683│ 1.592.623│ 1.752.682││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 11.259│ 12.503│ 12.549│ 12.594││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 67.358│ 62.401│ 93.893│ 102.209││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284.941│ 265.597│ 268.742│ 267.459││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284.941│ 265.597│ 268.742│ 267.459││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 11.601│ │ │ ││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 11.601│ │ │ ││ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 6.674.370│ │ │ ││ 01 │Administraţia prezidenţială │ 25.594│ │ │ ││ 02 │Autorităţi legislative │ 328.111│ │ │ ││ 03 │Autorităţi executive │ 5.947.233│ │ │ ││ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 373.432│ │ │ ││ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 7.009.308│ │ │ ││ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ ││ │Uniunea Europeana │ 7.000│ │ │ ││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.786.022│ 1.313.206│ 1.347.375│ 1.368.441││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.781.996│ 1.309.059│ 1.343.116│ 1.364.076││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.592│ 138.630│ 142.373│ 145.932││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.614│ 10.932│ 11.227│ 11.508││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 26.540│ 27.332│ 28.067│ 28.755││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.017.773│ 1.048.306│ 1.076.611│ 1.103.527││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 576.413│ 67.313│ 67.845│ 56.937││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 16.064│ 16.546│ 16.993│ 17.417││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.026│ 4.147│ 4.259│ 4.365││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.026│ 4.147│ 4.259│ 4.365││ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 251.785│ │ │ ││ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │ ││ │publice generale │ 1.534.237│ │ │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.060.890│ 2.469.193│ 4.692.603│ 4.537.982││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.972.530│ 2.384.173│ 4.642.582│ 4.487.961││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 784.102│ 1.100.700│ 1.106.700│ 1.174.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 61.652│ 62.224│ 62.185│ 62.725││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 594│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.234│ 28.311│ 30.750│ 8.346││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 167.958│ 157.390│ 178.518│ 178.288││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 952.990│ 928.548│ 3.157.429│ 2.957.602││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 88.360│ 85.020│ 50.021│ 50.021││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│ 20│ 21│ 21││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 88.340│ 85.000│ 50.000│ 50.000││ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 594│ │ │ ││ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 45.693│ │ │ ││ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 69.374│ │ │ ││ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ ││ │programului Prima casa │ 20.000│ │ │ ││ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ ││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.892.754│ │ │ ││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 11.981.011│ 12.389.534│ 12.587.354│ 14.263.785││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.034.316│ 9.981.574│ 10.155.334│ 11.490.654││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.814│ 37.587│ 22.721│ 21.761││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.896.102│ 9.852.687│ 10.043.313│ 11.390.993││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 101.400│ 91.300│ 89.300│ 77.900││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.946.695│ 2.407.960│ 2.432.020│ 2.773.131││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.946.695│ 2.407.960│ 2.432.020│ 2.773.131││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ │ │ │ ││ │NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 21.236.160│ 23.033.574│ 22.722.723│ 22.155.002││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.236.160│ 23.033.574│ 22.722.723│ 22.155.002││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 21.236.160│ 23.033.574│ 22.722.723│ 22.155.002││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 19.755.892│ │ │ ││ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj │ 144.303│ │ │ ││ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 1.335.965│ │ │ ││6000 01 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ │ │ │ ││ │NAŢIONALĂ │ 18.972.910│ 19.221.109│ 19.589.159│ 19.505.143││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.365.639│ 17.801.479│ 18.120.072│ 18.245.729││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.804.602│ 14.332.128│ 14.718.541│ 14.853.090││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.788.331│ 1.853.118│ 1.901.485│ 1.937.867││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.158.659│ 1.206.282│ 1.236.641│ 1.268.300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 205.292│ 224.749│ 206.137│ 171.962││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 302.249│ 123.036│ 252│ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 421│ 451│ 478│ 479││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 9.170│ 11.715│ 14.034│ 14.031││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 96.915│ 50.000│ 42.504│ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.607.271│ 1.419.630│ 1.469.087│ 1.259.414││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.607.271│ 1.419.630│ 1.469.087│ 1.259.414││6001 │APĂRARE │ 5.475.066│ 5.443.770│ 5.598.203│ 5.483.533││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.351.790│ 4.414.789│ 4.497.846│ 4.566.784││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.355.114│ 3.348.239│ 3.435.476│ 3.519.093││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 715.314│ 738.800│ 756.182│ 775.481││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 90.818│ 117.151│ 120.563│ 126.585││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 189.923│ 210.000│ 185.000│ 145.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 321│ 349│ 375│ 375││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 250│ 250│ 250││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.123.276│ 1.028.981│ 1.100.357│ 916.749││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.123.276│ 1.028.981│ 1.100.357│ 916.749││ 01 │Administraţie centrală │ 322.328│ │ │ ││ 02 │Apărare naţională │ 4.828.178│ │ │ ││ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ ││ │afara teritoriului statului român │ 290.898│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 28.333│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 5.329│ │ │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 13.497.844│ 13.777.339│ 13.990.956│ 14.021.610││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.013.849│ 13.386.690│ 13.622.226│ 13.678.945││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.449.488│ 10.983.889│ 11.283.065│ 11.333.997││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.073.017│ 1.114.318│ 1.145.303│ 1.162.386││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.067.841│ 1.089.131│ 1.116.078│ 1.141.715││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.369│ 14.749│ 21.137│ 26.962││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 302.249│ 123.036│ 252│ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100│ 102│ 103│ 104││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8.870│ 11.465│ 13.784│ 13.781││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 96.915│ 50.000│ 42.504│ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 483.995│ 390.649│ 368.730│ 342.665││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 483.995│ 390.649│ 368.730│ 342.665││ 01 │Administraţia centrală │ 1.393.576│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 4.879.352│ │ │ ││ 01 │Poliţie │ 3.020.192│ │ │ ││ 02 │Jandarmerie │ 1.107.082│ │ │ ││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 752.078│ │ │ ││ 04 │Siguranţa naţională │ 2.033.322│ │ │ ││ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.210.363│ │ │ ││ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.248.037│ │ │ ││ 07 │Penitenciare │ 921.345│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ ││ │siguranţa naţională │ 1.750│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ ││ │siguranţei naţionale │ 810.099│ │ │ ││6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 27.852.144│ 30.707.302│ 31.377.237│ 32.004.237││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.592.511│ 30.451.566│ 31.091.926│ 31.706.710││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.422.938│ 1.468.576│ 1.509.164│ 1.552.881││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.154.051│ 2.222.062│ 2.284.081│ 2.340.740││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 7.560.708│ 7.665.328│ 7.766.231│ 7.873.254││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 146.218│ 75.482│ 109.937│ 79.445││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 939.059│ 1.250.535│ 1.273.157│ 1.273.157││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.864.880│ 16.395.361│ 16.922.579│ 17.408.840││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.122.784│ 1.083.064│ 1.110.856│ 1.137.457││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 381.873│ 291.158│ 115.921│ 40.936││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 259.633│ 255.736│ 285.311│ 297.527││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 259.633│ 255.736│ 285.311│ 297.527││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.579.482│ 4.817.966│ 4.953.888│ 5.055.624││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.385.683│ 4.630.156│ 4.757.860│ 4.860.549││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 407.303│ 422.426│ 434.833│ 451.740││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 134.950│ 137.313│ 143.206│ 146.490││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.339.961│ 2.415.168│ 2.480.145│ 2.542.477││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.797│ 2.839│ 2.918│ 2.990││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 622.783│ 869.003│ 892.218│ 892.218││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 268.273│ 276.467│ 283.917│ 291.001││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 492.180│ 506.940│ 520.623│ 533.633││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 117.436│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 193.799│ 187.810│ 196.028│ 195.075││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 193.799│ 187.810│ 196.028│ 195.075││ 01 │Administraţie centrală │ 250.960│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 350.000│ │ │ ││ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 3.428│ │ │ ││ 01 │Învăţământ preşcolar │ 3.428│ │ │ ││ 04 │Învăţământ secundar │ 334.856│ │ │ ││ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 150.000│ │ │ ││ 02 │Învăţământ secundar superior │ 159.856│ │ │ ││ 03 │Învăţământ profesional │ 25.000│ │ │ ││ 05 │Învăţământ postliceal │ 73.894│ │ │ ││ 06 │Învăţământ superior │ 2.410.258│ │ │ ││ 01 │Învăţământ universitar │ 2.317.703│ │ │ ││ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 92.555│ │ │ ││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 26.000│ │ │ ││ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 26.000│ │ │ ││ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 326.500│ │ │ ││ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 141.500│ │ │ ││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 185.000│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 30│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 803.556│ │ │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 3.553.263│ 3.506.140│ 3.606.043│ 3.704.535││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.500.703│ 3.448.363│ 3.527.138│ 3.612.558││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678│ 771.070│ 791.843│ 811.609││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.451.015│ 1.494.473│ 1.534.759│ 1.573.068││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.105.020│ 1.099.047│ 1.127.764│ 1.155.082││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.600│ 4.612│ 4.623│ 4.634││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 22.000│ 22.549│ 26.578│ 26.578││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 600│ 618│ 635│ 651││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 124.790│ 55.994│ 40.936│ 40.936││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 52.560│ 57.777│ 78.905│ 91.977││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 52.560│ 57.777│ 78.905│ 91.977││ 01 │Administraţia centrală │ 150.000│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 135.051│ │ │ ││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 13.040│ │ │ ││ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 13.040│ │ │ ││ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 29.151│ │ │ ││ 01 │Spitale generale │ 29.151│ │ │ ││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 39.417│ │ │ ││ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 101.133│ │ │ ││ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 5.624│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 3.079.847│ │ │ ││ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 3.079.847│ │ │ ││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.873.303│ 1.851.419│ 1.802.416│ 1.741.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.870.069│ 1.847.584│ 1.798.480│ 1.737.130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 54.778│ 57.031│ 58.572│ 60.036││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 422.322│ 422.864│ 434.281│ 445.139││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 573.203│ 564.233│ 577.044│ 589.348││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 90.821│ 64.599│ 98.885│ 68.310││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 38.355│ 13.371│ 800│ 800││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 580.943│ 544.932│ 559.698│ 573.497││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 109.647│ 180.554│ 69.200│ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.234│ 3.835│ 3.936│ 4.032││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.234│ 3.835│ 3.936│ 4.032││ 01 │Administraţie centrală │ 57.737│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 9.388│ │ │ ││ 03 │Servicii culturale │ 317.516│ │ │ ││ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 11.000│ │ │ ││ 03 │Muzee │ 62.681│ │ │ ││ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 214.730│ │ │ ││ 11 │Edituri │ 1.917│ │ │ ││ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 23.688│ │ │ ││ 14 │Centre culturale │ 2.000│ │ │ ││ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ ││ │publicaţii culturale │ 1.500│ │ │ ││ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 318.790│ │ │ ││ 01 │Sport │ 310.590│ │ │ ││ 02 │Tineret │ 8.200│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │ │ │ ││ │religiei │ 1.169.872│ │ │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.846.096│ 20.531.777│ 21.014.890│ 21.502.916││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.836.056│ 20.525.463│ 21.008.448│ 21.496.473││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 212.179│ 218.049│ 223.916│ 229.496││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 145.764│ 167.412│ 171.835│ 176.043││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.542.524│ 3.586.880│ 3.581.278│ 3.586.347││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 3.432│ 3.511│ 3.511││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 255.921│ 345.612│ 353.561│ 353.561││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.596.607│ 16.118.894│ 16.638.662│ 17.117.839││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.061│ 30.574│ 29.900│ 29.676││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 30.000│ 54.610│ 5.785│ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.040│ 6.314│ 6.442│ 6.443││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.040│ 6.314│ 6.442│ 6.443││ 01 │Administraţie centrală │ 309.715│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 233.822│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.079.671│ │ │ ││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.573.605│ │ │ ││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.573.605│ │ │ ││ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 5.423.078│ │ │ ││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ ││ │pensionare │ 12.800│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 820│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 985.103│ │ │ ││ 01 │Ajutor social │ 940.472│ │ │ ││ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ ││ │a statutului de refugiat │ 3.838│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ 40.793│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 227.482│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale │ 227.482│ │ │ ││7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │ │ │ ││ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 5.595.582│ 4.509.377│ 4.563.655│ 4.613.068││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.202.864│ 4.114.119│ 4.161.599│ 4.203.845││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 139.460│ 143.644│ 147.522│ 151.210││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 37.269│ 37.357│ 38.366│ 39.325││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.160│ 16.400│ 16.400│ 16.400││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 200.000│ 206.000│ 211.562│ 216.851││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.690.077│ 1.071.026│ 1.099.943│ 1.127.441││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 717.528│ 252.448│ 247.971│ 252.783││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.200.000│ 876.635│ 970.835│ 970.835││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ 1.353.500│ 1.426.821│ 1.426.821││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.096│ 2.109│ 2.179│ 2.179││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 212.274│ 155.000│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 346.218│ 348.758│ 355.556│ 362.723││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 346.218│ 348.758│ 355.556│ 362.723││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 4.294.892│ 2.838.839│ 2.815.313│ 2.860.364││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.979.674│ 2.523.144│ 2.491.884│ 2.529.768││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000│ 7.210│ 7.405│ 7.590││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 200.000│ 206.000│ 211.562│ 216.851││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.658.000│ 1.071.026│ 1.099.943│ 1.127.441││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 702.400│ 207.273│ 202.139│ 207.051││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.200.000│ 876.635│ 970.835│ 970.835││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 212.274│ 155.000│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 315.218│ 315.695│ 323.429│ 330.596││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 315.218│ 315.695│ 323.429│ 330.596││ 03 │Locuinţe │ 1.501.035│ │ │ ││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 1.501.035│ │ │ ││ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 1.340.857│ │ │ ││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 1.340.857│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ ││ │dezvoltării comunale │ 1.453.000│ │ │ ││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.300.690│ 1.670.538│ 1.748.342│ 1.752.704││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.223.190│ 1.590.975│ 1.669.715│ 1.674.077││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 139.460│ 143.644│ 147.522│ 151.210││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.269│ 30.147│ 30.961│ 31.735││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.160│ 16.400│ 16.400│ 16.400││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 32.077│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.128│ 45.175│ 45.832│ 45.732││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.000.000│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ 1.353.500│ 1.426.821│ 1.426.821││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.096│ 2.109│ 2.179│ 2.179││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.000│ 33.063│ 32.127│ 32.127││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 31.000│ 33.063│ 32.127│ 32.127││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSARE DE CREDITE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 01 │Administraţie centrală │ 50.000│ │ │ ││ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 1.237.590│ │ │ ││ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 4.500│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 5.100│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 3.500│ │ │ ││8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 23.357.252│ 25.018.199│ 26.669.203│ 26.189.038││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.825.811│ 24.536.292│ 26.213.300│ 25.759.983││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 544.622│ 559.262│ 574.361│ 588.722││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 235.917│ 236.457│ 242.706│ 248.647││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 61.220│ 53.143│ 48.937│ 46.504││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.459.959│ 3.996.873│ 4.061.188│ 4.064.374││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 2.169.771│ 2.392.057│ 2.377.153│ 2.377.153││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.682.306│ 5.228.610│ 4.719.786│ 5.115.555││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 12.646.941│ 11.284.893│ 13.388.069│ 12.522.978││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 87.075│ 92.291│ 92.565│ 87.515││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 938.000│ 692.706│ 708.535│ 708.535││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 232.605│ 151.243│ 152.421│ 136.231││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 122.605│ 151.243│ 152.421│ 136.231││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 110.000│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 298.836│ 330.664│ 303.482│ 292.824││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 20.000│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 278.836│ 230.664│ 203.482│ 192.824││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.040.805│ 2.102.024│ 4.594.740│ 2.486.695││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.038.391│ 2.083.099│ 4.576.680│ 2.469.025││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.619│ 7.848│ 8.059│ 8.261││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.736│ 47.987│ 49.146│ 50.249││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 64.000│ 26.655│ 27.375│ 28.059││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 4.803│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 679.849│ 1.325.542│ 1.992.100│ 2.382.456││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.230.384│ 675.067│ 2.500.000│ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.414│ 18.925│ 18.060│ 17.670││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.414│ 18.925│ 18.060│ 17.670││ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.040.805│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 19.504│ │ │ ││ 03 │Meteorologie │ 45.010│ │ │ ││ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 8.000│ │ │ ││ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 800│ │ │ ││ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 64.000│ │ │ ││ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 1.225.104│ │ │ ││ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 7.348│ │ │ ││ 12 │Ajutoare de stat │ 500.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ ││ │comerciale │ 171.039│ │ │ ││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 149.881│ 97.504│ 58.191│ 58.712││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 149.881│ 97.504│ 58.191│ 58.712││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 143.475│ 97.504│ 58.191│ 58.712││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.406│ │ │ ││ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 143.475│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 6.406│ │ │ ││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 129.070│ 163.843│ 168.266│ 172.472││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 85.908│ 119.386│ 122.609│ 125.674││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.650│ 1.700│ 1.746│ 1.790││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 44.930│ 77.178│ 79.261│ 81.242││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.328│ 40.508│ 41.602│ 42.642││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 43.162│ 44.457│ 45.657│ 46.798││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 43.162│ 44.457│ 45.657│ 46.798││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 129.070│ │ │ ││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 5.681.566│ 6.346.388│ 7.407.623│ 7.485.412││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.616.175│ 6.133.020│ 7.192.725│ 7.270.514││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 501.699│ 516.750│ 530.703│ 543.970││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 171.015│ 176.145│ 180.901│ 185.423││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 450│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.512.000│ 1.515.978│ 1.542.791│ 1.542.791││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 866.699│ 840.506│ 850.524│ 850.524││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 650.000│ 680.360│ 743.445│ 743.445││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.831.000│ 2.331.782│ 3.272.782│ 3.332.782││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 73.312│ 71.499│ 71.579│ 71.579││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 10.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 51.791│ 113.368│ 114.898│ 114.898││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 51.791│ 113.368│ 114.898│ 114.898││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 13.600│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 10.000│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 146.475│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 590.094│ │ │ ││ 03 │Agricultură │ 1.826.038│ │ │ ││ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ ││ │combaterea eroziunii solului │ 194.184│ │ │ ││ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 10.196│ │ │ ││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.512.000│ │ │ ││ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 27.100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 82.558│ │ │ ││ 04 │Silvicultură │ 54.249│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 3.064.710│ │ │ ││8401 │TRANSPORTURI │ 14.708.244│ 15.918.228│ 14.233.380│ 15.792.605││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.363.168│ 15.728.921│ 14.072.370│ 15.643.314││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.450│ 27.604│ 28.349│ 29.060││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.304│ 7.523│ 7.726│ 7.919││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 59.120│ 51.443│ 47.191│ 44.714││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.695.554│ 2.279.558│ 2.353.570│ 2.353.570││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.256.874│ 1.454.099│ 1.427.962│ 1.427.962││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.231.578│ 3.104.801│ 1.863.151│ 1.865.537││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 9.141.631│ 8.090.504│ 7.615.012│ 9.190.196││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 13.657│ 20.683│ 20.874│ 15.821││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 928.000│ 692.706│ 708.535│ 708.535││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 113.002│ 3.100│ 3.185│ 3.265││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.002│ 3.100│ 3.185│ 3.265││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 110.000│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 232.074│ 186.207│ 157.825│ 146.026││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 232.074│ 186.207│ 157.825│ 146.026││ 01 │Administraţie centrală │ 275.124│ │ │ ││ 03 │Transport rutier │ 6.162.922│ │ │ ││ 01 │Drumuri şi poduri │ 6.162.922│ │ │ ││ 04 │Transport feroviar │ 7.624.221│ │ │ ││ 01 │Transport pe cale ferată │ 5.554.138│ │ │ ││ 02 │Transport cu metroul │ 2.070.083│ │ │ ││ 05 │Transport pe apă │ 545.554│ │ │ ││ 06 │Transport aerian │ 93.137│ │ │ ││ 02 │Aviaţia civilă │ 93.137│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 7.286│ │ │ ││8501 │COMUNICAŢII │ 490.981│ 28.021│ 28.777│ 13.209││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 425.583│ 12.171│ 12.499│ 12.811││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.854│ 7.060│ 7.250│ 7.431││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.500│ 3.605│ 3.703│ 3.795││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.356│ 1.397│ 1.434│ 1.470││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 413.767│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 106│ 109│ 112│ 115││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 65.398│ 15.850│ 16.278│ 398││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 65.398│ 15.850│ 16.278│ 398││ 01 │Comunicaţii │ 490.981│ │ │ ││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 115.184│ 118.302│ 121.266│ 123.217││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115.184│ 118.302│ 121.266│ 123.217││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ 41.395│ 42.300│ 43.212│ 43.212││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 73.789│ 76.002│ 78.054│ 80.005││ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 41.395│ │ │ ││ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │ │ │ ││ │energiei │ 68.479│ │ │ ││ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │ ││ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 5.310│ │ │ ││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 31.521│ 243.889│ 56.960│ 56.716││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31.521│ 243.889│ 56.960│ 56.716││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.362│ 1.197│ 1.230│ 1.261││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ 55.152│ 55.455│ 55.455││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 30.159│ 187.540│ 275│ ││ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 9.042│ │ │ ││ 04 │Turism │ 22.479│ │ │ ││8801 │CHELTUIELI DIN SUME RĂMASE NEUTILIZATE ÎN ANUL │ 10.000│ │ │ ││ │ANTERIOR │ │ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 10.000│ │ │ ││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 10.000│ │ │ ││ 01 │Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova şi │ 10.000│ │ │ ││ │rămase neutilizate în anul anterior │ │ │ │ ││9901 │DEFICIT │-19.119.608│ -24.192.151│ -20.911.862│ -26.623.140│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘  +  Anexa 2TOTALSINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,titluri de cheltuieli, articole, alineate după cazpe anii 2015-2018*Font 7*                                                                                                                          - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │153.004.277│ 157.785.166│ 161.529.464│ 161.806.366││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │145.431.637│ 151.480.132│ 155.313.029│ 155.475.223││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.030.364│ 22.043.044│ 22.590.035│ 22.941.545││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.014.061│ 7.205.111│ 7.364.747│ 7.526.686││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.968.368│ 9.979.116│ 10.115.536│ 11.460.783││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.740.688│ 4.202.873│ 4.272.750│ 4.281.225││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 594│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 35.132.978│ 36.670.145│ 36.563.680│ 36.185.716││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.197.206│ 15.271.826│ 14.088.678│ 14.401.725││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 38.811.210│ 32.975.819│ 34.628.438│ 32.627.959││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.879.541│ 16.410.055│ 16.937.303│ 17.423.569││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 482.295│ 3.010.183│ 3.019.444│ 3.179.503││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.477.912│ 2.403.695│ 4.664.565│ 4.487.832││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.696.420│ 1.251.265│ 960.853│ 851.680││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.265.408│ 3.516.310│ 3.430.833│ 3.215.088││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.061.443│ 3.425.685│ 3.375.208│ 3.159.463││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 203.965│ 90.625│ 55.625│ 55.625││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.307.232│ 2.788.724│ 2.785.602│ 3.116.055││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 31.601│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.275.631│ 2.688.724│ 2.685.602│ 3.016.055││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │126.532.649│ 133.851.627│ 137.137.163│ 138.686.596││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │120.405.963│ 128.536.372│ 131.769.764│ 133.196.401││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.048.007│ 21.047.030│ 21.592.195│ 21.941.990││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 13.117.293│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 10.440.762│ │ │ ││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 31.696│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 715.813│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 273.502│ │ │ ││ 08 │Fond de premii │ 7│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.840│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 42.801│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 7.180│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 303.680│ │ │ ││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 6.964│ │ │ ││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 11.239│ │ │ ││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 44.972│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.236.837│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2.580.482│ │ │ ││ 01 │Tichete de masă │ 22.431│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 1.845.862│ │ │ ││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 443.426│ │ │ ││ 04 │Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 1.020│ │ │ ││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 48.758│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 218.985│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 3.355.632│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 2.559.972│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 32.165│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 666.001│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 12.074│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajaţi │ 14.151│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 71.269│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.042.804│ 5.190.795│ 5.314.272│ 5.431.789││ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.343.635│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 42.195│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 12.393│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 600.775│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 73.069│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 353.157│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 77.974│ │ │ ││ 07 │Transport │ 18.225│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 177.223│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 748.614│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 240.010│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 82.268│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 80.622│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 76.924│ │ │ ││ 02 │Hrană pentru animale │ 3.698│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 174.567│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 118.939│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 14.528│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 39.242│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanţi │ 1.858│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 107.172│ │ │ ││ 01 │Uniforme şi echipament │ 63.053│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 4.388│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 39.731│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 162.559│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 101.183│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 61.376│ │ │ ││ 07 │Mentenanţă tehnică şi echipamente destinate apărării, │ │ │ │ ││ │ordinii publice şi siguranţei naţionale │ 1.000│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 5.129│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.475│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 9.542│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 26.174│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 14.215│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 7.730│ │ │ ││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │ ││ │activelor fixe pentru armată │ 18.384│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 189│ │ │ ││ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ ││ │animalelor │ 2.700│ │ │ ││ 21 │Meteorologie │ 44.200│ │ │ ││ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ │ │ ││ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 800│ │ │ ││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 36.821│ │ │ ││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 15.368│ │ │ ││ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 11.001│ │ │ ││ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 5.000│ │ │ ││ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 5.452│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 29.424│ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 40.207│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 736.366│ │ │ ││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 923│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 14.136│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 16.575│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 187.024│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 90.315│ │ │ ││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ ││ │publice │ 1.526│ │ │ ││ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 5.831│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 419.536│ │ │ ││ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │ ││ │unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ ││ │publice locale │ 527.584│ │ │ ││ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ │ │ │ ││ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ ││ │publice locale │ 105.533│ │ │ ││ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ │ │ │ ││ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ 145.276│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.961.482│ 9.922.230│ 10.108.650│ 11.453.897││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 3.724.402│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 3.724.402│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.502.680│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 4.437.300│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ 65.380│ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ │ │ │ ││ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │ 734.400│ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ │ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.659.959│ 4.202.873│ 4.272.750│ 4.281.225││ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.000│ │ │ ││ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │ ││ │tarif │ 988│ │ │ ││ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ ││ │public de călători │ 1.320.000│ │ │ ││ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 328.000│ │ │ ││ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 2.126│ │ │ ││ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 64.000│ │ │ ││ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 39.554│ │ │ ││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.509.874│ │ │ ││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 187.417│ │ │ ││ 30 │Alte subvenţii │ 200.000│ │ │ ││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 594│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 594│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 34.303.270│ 35.795.696│ 35.638.871│ 35.211.411││ 01 │Transferuri curente │ 32.119.575│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 3.215.310│ │ │ ││ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.797.115│ │ │ ││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 692.962│ │ │ ││ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ 2.526.778│ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ ││ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 19.755.892│ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 144.303│ │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ ││ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ 1.491│ │ │ ││ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ ││ │sau arest preventiv │ │ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 1.396.465│ │ │ ││ │fondului naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate │ │ │ │ ││ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.000│ │ │ ││ 25 │Programe pentru sănătate │ 85.924│ │ │ ││ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ 92.449│ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │ ││ │pentru creşterea copilului │ │ │ │ ││ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 311.209│ │ │ ││ 30 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ 726.000│ │ │ ││ │pensionari │ │ │ │ ││ 31 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ 38.115│ │ │ ││ │persoane beneficiare de ajutorul social │ │ │ │ ││ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 50.000│ │ │ ││ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ 90.000│ │ │ ││ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ ││ │petrolieri │ │ │ │ ││ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ 21.549│ │ │ ││ │pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ │ │ │ ││ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ 28.901│ │ │ ││ │locale pentru finanţarea sănătăţii │ │ │ │ ││ 48 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ 30.605│ │ │ ││ │locale pentru finanţarea camerelor agricole │ │ │ │ ││ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 215│ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ ││ │aflaţi în centrele de cazare │ │ │ │ ││ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 3.201│ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ │ │ │ ││ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ 19.771│ │ │ ││ │locale destinate finanţării unor programe de interes │ │ │ │ ││ │naţional │ │ │ │ ││ 55 │Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ │ ││ 56 │Finanţarea planului sectorial de cercetare din │ 21.395│ │ │ ││ │domeniul agricol şi de dezvoltare rurală │ │ │ │ ││ 59 │Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de │ 218.925│ │ │ ││ │învăţământ superior militar, ordine publică şi │ │ │ │ ││ │securitate naţională │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 2.183.695│ │ │ ││ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de │ 75.000│ │ │ ││ │sport │ │ │ │ ││ 05 │Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ 2.000│ │ │ ││ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │ ││ │urbanism │ │ │ │ ││ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │ │ │ ││ │termoficare │ 75.000│ │ │ ││ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ │ │ │ ││ │urgenţă │ 75.663│ │ │ ││ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ ││ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │ │ │ ││ │locuinţă │ 5.000│ │ │ ││ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ ││ │subîmprumutate │ 101.400│ │ │ ││ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 80.982│ │ │ ││ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 73.914│ │ │ ││ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 65.000│ │ │ ││ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 32.077│ │ │ ││ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ ││ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ 30.500│ │ │ ││ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 18.000│ │ │ ││ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 58.000│ │ │ ││ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii │ 5.234│ │ │ ││ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ ││ │de interes naţional │ 8.766│ │ │ ││ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ ││ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 27.159│ │ │ ││ 38 │Programul Naţional de Dezvoltare Locală │ 1.450.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.638.959│ 14.718.772│ 13.524.027│ 14.145.640││ 01 │A. Transferuri interne │ 4.556.497│ │ │ ││ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 39.328│ │ │ ││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ 28.700│ │ │ ││ │Olimpic şi Sportiv Român │ │ │ │ ││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 3.421│ │ │ ││ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ 8.000│ │ │ ││ │antigrindină │ │ │ │ ││ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 2.000│ │ │ ││ 07 │Programe comunitare │ 158│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 42.053│ │ │ ││ │nerambursabilă │ │ │ │ ││ 09 │Programe ISPA │ 5│ │ │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.231.300│ │ │ ││ 13 │Programe de dezvoltare │ 378.360│ │ │ ││ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 46.059│ │ │ ││ 16 │Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi │ 166.879│ │ │ ││ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ ││ │mijlocii │ │ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 690.047│ │ │ ││ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ 4.000│ │ │ ││ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │ ││ │existente │ │ │ │ ││ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 574.479│ │ │ ││ 29 │Reparaţii curente aferente infrastructurii │ 150.000│ │ │ ││ │feroviare publice │ │ │ │ ││ 46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ 300.000│ │ │ ││ │de ajutor de stat │ │ │ │ ││ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ 20.000│ │ │ ││ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ │ │ │ ││ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ 576.791│ │ │ ││ │şi inovare │ │ │ │ ││ 49 │Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul │ 58.282│ │ │ ││ │economic │ │ │ │ ││ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ 32.475│ │ │ ││ │din bugetul de stat │ │ │ │ ││ 53 │Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ 4.160│ │ │ ││ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ │ │ │ ││ 60 │Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat │ 200.000│ │ │ ││ │reprezentând sume restituite la accize pentru motorina│ │ │ │ ││ │utilizată drept combustibil │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ 456.487│ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 386.539│ │ │ ││ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 10.150│ │ │ ││ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 524│ │ │ ││ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ 59.274│ │ │ ││ │Dezvoltare │ │ │ │ ││ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 6.625.975│ │ │ ││ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 491.062│ │ │ ││ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 3.978│ │ │ ││ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 747.582│ │ │ ││ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ 452.361│ │ │ ││ │acordat Marii Britanii │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.890.442│ │ │ ││ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 40.550│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 18.505.434│ 14.747.940│ 15.902.040│ 14.954.152││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 4.312.713│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 535.923│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.936.261│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 840.529│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 1.264.635│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 253.316│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 915.021│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 96.298│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 7.232.728│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 778.563│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.823.509│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.630.656│ │ │ ││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de │ 1.264.225│ │ │ ││ │Dezvoltare Rurala (FEADR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 1.264.225│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 256.521│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 256.521│ │ │ ││ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ 279.061│ │ │ ││ │Agricola (FEGA) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 89.436│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 18.126│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 171.499│ │ │ ││ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ 641│ │ │ ││ │Preaderare (IPA) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 94│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 546│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ 10.479│ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 6.822│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 745│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.912│ │ │ ││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │ ││ │Refugiaţi │ 2.400│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ ││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.400│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ ││ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │ │ │ ││ │Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe │ 2.400│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.000│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 68.547│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 11.807│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 41.428│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 15.312│ │ │ ││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitaţii Schengen │ 280│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 227│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 22.042│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 9.877│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.208│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.957│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 44.108│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 18.253│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 19.452│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 6.403│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 16.620│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 5.655│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 10.911│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 54│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 2.376│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 320│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 440│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.616│ │ │ ││ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului │ 254.650│ │ │ ││ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 50.193│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 187.518│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 16.939│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 433.307│ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 87.541│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 320.316│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 25.450│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 1.295.367│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ 1.146.811│ │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ ││ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ 508.679│ │ │ ││ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 638.132│ │ │ ││ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 167.671│ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │ ││ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ 7.000│ │ │ ││ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ │ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 84.083│ │ │ ││ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 6.652│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 77.215│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 216│ │ │ ││ 27 │Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 153│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 153│ │ │ ││ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ 160│ │ │ ││ │mecanismelor financiare SEE │ │ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 160│ │ │ ││ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată │ 44.971│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 22.702│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii instituţii publice │ │ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând confinanţarea publică în │ 27.966│ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ │ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 6.417│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ │ │ │ ││ 38 │Transferul reprezentând cofinanţarea publică în cadrul│ 2.000│ │ │ ││ │mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de│ │ │ │ ││ │proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice │ │ │ │ ││ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ 230.000│ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.865.301│ 16.395.812│ 16.923.057│ 17.409.319││ 01 │Asigurări sociale │ 7.285.092│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.580.209│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.221.442│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 358.767│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 482.295│ 3.010.183│ 3.019.444│ 3.179.503││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 06 │Fondul de ajutor european destinat celor mai │ 482.295│ │ │ ││ │defavorizate persoane │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 72.344│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 409.951│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.201.438│ 2.146.776│ 4.406.605│ 4.228.795││ 01 │Burse │ 491.737│ │ │ ││ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.550│ │ │ ││ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ 91.443│ │ │ ││ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ ││ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ │ │ │ ││ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ 4.036│ │ │ ││ │combatere a intoleranţei │ │ │ │ ││ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi │ 9.917│ │ │ ││ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ │ │ │ ││ 08 │Programe pentru tineret │ 6.700│ │ │ ││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 43.512│ │ │ ││ 12 │Susţinerea cultelor │ 51.198│ │ │ ││ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ 12.785│ │ │ ││ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ │ │ │ ││ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ 287.697│ │ │ ││ │cult │ │ │ │ ││ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.555│ │ │ ││ 16 │Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea│ 1.530│ │ │ ││ │imaginii şi intereselor româneşti peste hotare │ │ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 972.288│ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 47.524│ │ │ ││ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ 78.242│ │ │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ │ │ │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 5.173│ │ │ ││ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ 1.100│ │ │ ││ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ │ │ │ ││ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ 800│ │ │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ │ │ │ ││ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 8.480│ │ │ ││ 27 │Renta viageră agricolă │ 70.020│ │ │ ││ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ 1.250│ │ │ ││ │Muntele Athos │ │ │ │ ││ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ 244│ │ │ ││ │discriminării │ │ │ │ ││ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ 6.657│ │ │ ││ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru │ │ │ │ ││ │bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei │ │ │ │ ││ │care administrează infrastructura feroviară │ │ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ 1.696.420│ 1.251.265│ 960.853│ 851.680││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ 1.696.420│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.823.054│ 2.530.131│ 2.585.397│ 2.377.740││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.624.714│ 2.445.131│ 2.535.397│ 2.327.740││ 01 │Active fixe │ 2.358.867│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 848.197│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 171.588│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 55.439│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 1.283.643│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 93.367│ │ │ ││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 198.340│ 85.000│ 50.000│ 50.000││ 01 │Active financiare │ 198.340│ │ │ ││ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ 198.340│ │ │ ││ │comerciale │ │ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.303.632│ 2.785.124│ 2.782.002│ 3.112.455││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 31.601│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 03 │Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau │ 11.601│ │ │ ││ │sau activităţi finanţate integral din venituri proprii│ │ │ │ ││ 10 │Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul │ 10.000│ │ │ ││ │anterior │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli din sumele acordate Republicii Moldova şi │ 10.000│ │ │ ││ │rămase neutilizate în anul anterior │ │ │ │ ││ 30 │Alte împrumuturi │ 10.000│ │ │ ││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.272.031│ 2.685.124│ 2.682.002│ 3.012.455││ 01 │Rambursări de credite externe │ 837.048│ │ │ ││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ 325.336│ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ │ │ │ ││ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 511.712│ │ │ ││ 02 │Rambursări de credite interne │ 181.683│ │ │ ││ 02 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne │ 181.683│ │ │ ││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ 2.253.300│ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ │ │ │ ││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 13.690.678│ 15.190.133│ 13.587.854│ 14.049.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.394.136│ 14.924.536│ 13.319.112│ 13.782.441││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.217.691│ 3.304.090│ 3.393.534│ 3.476.155││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.619.083│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 2.405.129│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 32.251│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 27.920│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.027│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 230│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6.032│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 87.630│ │ │ ││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 2.785│ │ │ ││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 632│ │ │ ││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 2.669│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 52.778│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 15.029│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 14.340│ │ │ ││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 37│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 400│ │ │ ││ │sa │ │ │ │ ││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 37│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 215│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 583.579│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 407.801│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 12.849│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 128.148│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ 3.860│ │ │ ││ │şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ 12│ │ │ ││ │angajaţi │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 30.909│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 718.156│ 731.058│ 751.501│ 769.216││ 01 │Bunuri şi servicii │ 415.990│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 11.569│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.496│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 87.355│ │ │ ││ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 11.342│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 25.759│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 5.962│ │ │ ││ 07 │Transport │ 3.700│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 87.014│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 77.456│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 103.337│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 17.838│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 169│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 169│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 394│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 337│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 2│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 55│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.088│ │ │ ││ 01 │Uniforme şi echipament │ 4.017│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 62│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 6.009│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 81.717│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 54.457│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 27.260│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 80│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 12│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.438│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.193│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 3.625│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 1.717│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 189│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 4.626│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 177.080│ │ │ ││ 01 │Reclama şi publicitate │ 282│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 10.599│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 4.558│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 95.131│ │ │ ││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 1.064│ │ │ ││ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 250│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 64.696│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 354.721│ 280.486│ 288.063│ 295.260││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 354.721│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 354.710│ │ │ ││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 11│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.701.884│ 7.731.787│ 6.985.067│ 7.244.080││ 01 │A. Transferuri interne │ 6.104│ │ │ ││ 07 │Programe comunitare │ 158│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 3.080│ │ │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 600│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.266│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 69.805│ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 69.281│ │ │ ││ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 524│ │ │ ││ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 6.625.975│ │ │ ││ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 491.062│ │ │ ││ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 3.978│ │ │ ││ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 747.582│ │ │ ││ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ 452.361│ │ │ ││ │Marii Britanii │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.890.442│ │ │ ││ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 40.550│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ 1.840.772│ 1.145.528│ 201.882│ 130.245││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ ││ │POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 153.342│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 27.217│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 125.665│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 460│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 255.985│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 41.477│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 197.882│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 16.626│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ 925│ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 73│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 145│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 707│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 18.899│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 474│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 14.030│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 4.395│ │ │ ││ 13 │Alte programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen│ 280│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 227│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 5.414│ │ │ ││ │2007-2013 │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 1.036│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.285│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 93│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 6.811│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 3.925│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.764│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 122│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 4.577│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 4.523│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 54│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 183│ │ │ ││ 03 │cheltuieli neeligibile │ 183│ │ │ ││ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ 236.017│ │ │ ││ │Asistenţă Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 42.966│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 176.143│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 16.908│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 191.409│ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 46.079│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 141.054│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 4.276│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 140.277│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ 651.252│ │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ ││ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ 454.015│ │ │ ││ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 197.237│ │ │ ││ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ ││ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 81.481│ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │ ││ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ 7.000│ │ │ ││ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ │ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 77.607│ │ │ ││ │reducerea disparităţilor economice şi sociale │ │ │ │ ││ │în cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 326│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 77.215│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 66│ │ │ ││ 27 │Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 153│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 153│ │ │ ││ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ 160│ │ │ ││ │mecanismelor financiare SEE │ │ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 160│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 5.400│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituţii publice │ │ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 3.600│ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ │ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 482.295│ 1.656.683│ 1.592.623│ 1.752.682││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 60 │Fondul de ajutor european destinat celor mai │ 482.295│ │ │ ││ │defavorizate persoane │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 72.344│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 409.951│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 11.259│ 12.503│ 12.549│ 12.594││ 01 │Burse │ 500│ │ │ ││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 338│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 5.077│ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 4.600│ │ │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter stiinţific şi social cultural │ 500│ │ │ ││ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ 244│ │ │ ││ │discriminării │ │ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 67.358│ 62.401│ 93.893│ 102.209││ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ 67.358│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284.941│ 265.597│ 268.742│ 267.459││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284.941│ 265.597│ 268.742│ 267.459││ 01 │Active fixe │ 280.204│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 78.371│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 55.577│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 10.038│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 136.218│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 4.737│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 11.601│ │ │ ││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 11.601│ │ │ ││ 03 │Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau │ 11.601│ │ │ ││ │activităţi finanţate integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 6.674.370│ │ │ ││ 01 │Administraţia prezidenţială │ 25.594│ │ │ ││ 02 │Autorităţi legislative │ 328.111│ │ │ ││ 03 │Autorităţi executive │ 5.947.233│ │ │ ││ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 373.432│ │ │ ││ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 7.009.308│ │ │ ││ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ 7.000│ │ │ ││ │Uniunea Europeană │ │ │ │ ││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.786.022│ 1.313.206│ 1.347.375│ 1.368.441││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.781.996│ 1.309.059│ 1.343.116│ 1.364.076││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 134.592│ 138.630│ 142.373│ 145.932││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 111.275│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 109.025│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.800│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 55│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 332│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 63│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 15│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ 15│ │ │ ││ │şi familia sa │ │ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 23.302│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15.592│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 600│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.800│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 330│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 980│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.614│ 10.932│ 11.227│ 11.508││ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.844│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 24│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 52│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.725│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 249│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 132│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 1│ │ │ ││ 07 │Transport │ 94│ │ │ ││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 485│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 292│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 1.790│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 14│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 19│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 19│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 275│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 85│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 190│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 42│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 5│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 26│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 2.389│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 246│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 76│ │ │ ││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ 3│ │ │ ││ │instituţiei publice │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.064│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 26.540│ 27.332│ 28.067│ 28.755││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 26.540│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 26.540│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.017.773│ 1.048.306│ 1.076.611│ 1.103.527││ 01 │A. Transferuri interne │ 931.624│ │ │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 10.000│ │ │ ││ 13 │Programe de dezvoltare │ 378.360│ │ │ ││ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ 543.264│ │ │ ││ │şi inovare │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ 86.149│ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 86.149│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ 576.413│ 67.313│ 67.845│ 56.937││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 497.976│ │ │ ││ │(FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 58.501│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 353.565│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 85.910│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 61.593│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 9.266│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 52.268│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 59│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 17│ │ │ ││ │2007-2013 │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 12│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 5│ │ │ ││ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul programului Operaţional │ 3.850│ │ │ ││ │Asistenţă Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 578│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.272│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 6.636│ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 939│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.801│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.896│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 396│ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 4.756│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituţii publice. │ │ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 1.189│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 16.064│ 16.546│ 16.993│ 17.417││ 01 │Burse │ 1.065│ │ │ ││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 80│ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 6.334│ │ │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 105│ │ │ ││ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 8.480│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.026│ 4.147│ 4.259│ 4.365││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.026│ 4.147│ 4.259│ 4.365││ 01 │Active fixe │ 3.026│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 3.000│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 20│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 6│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ ││ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 251.785│ │ │ ││ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ 1.534.237│ │ │ ││ │generale │ │ │ │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.060.890│ 2.469.193│ 4.692.603│ 4.537.982││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.972.530│ 2.384.173│ 4.642.582│ 4.487.961││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 784.102│ 1.100.700│ 1.106.700│ 1.174.000││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 574.190│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 574.190│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 209.912│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 157.200│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 982│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 51.730│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 61.652│ 62.224│ 62.185│ 62.725││ 01 │Bunuri şi servicii │ 13│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 10│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 3│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 297│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 15.372│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 40.127│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 5.843│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 5.243│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 600│ │ │ ││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 594│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 594│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 5.234│ 28.311│ 30.750│ 8.346││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 5.234│ │ │ ││ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii │ 5.234│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 167.958│ 157.390│ 178.518│ 178.288││ 01 │A. Transferuri interne │ 98.534│ │ │ ││ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 46.059│ │ │ ││ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ 20.000│ │ │ ││ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ │ │ │ ││ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ 32.475│ │ │ ││ │din bugetul de stat │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ 69.424│ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 10.150│ │ │ ││ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ 59.274│ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 952.990│ 928.548│ 3.157.429│ 2.957.602││ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.550│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 946.440│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 88.360│ 85.020│ 50.021│ 50.021││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 20│ 20│ 21│ 21││ 01 │Active fixe │ 20│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 12│ │ │ ││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 88.340│ 85.000│ 50.000│ 50.000││ 01 │Active financiare │ 88.340│ │ │ ││ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ 88.340│ │ │ ││ │comerciale │ │ │ │ ││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ │ │ │ ││ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 594│ │ │ ││ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 45.693│ │ │ ││ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 69.374│ │ │ ││ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ 20.000│ │ │ ││ │programului Prima casa │ │ │ │ ││ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ 32.475│ │ │ ││ │din bugetul de stat │ │ │ │ ││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.892.754│ │ │ ││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 11.981.011│ 12.389.534│ 12.587.354│ 14.263.785││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.034.316│ 9.981.574│ 10.155.334│ 11.490.654││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.814│ 37.587│ 22.721│ 21.761││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 36.814│ │ │ ││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 15.362│ │ │ ││ │externe │ │ │ │ ││ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 11.000│ │ │ ││ │interne │ │ │ │ ││ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 5.000│ │ │ ││ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 5.452│ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ │ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.896.102│ 9.852.687│ 10.043.313│ 11.390.993││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 3.724.402│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 3.724.402│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.437.300│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 4.437.300│ │ │ ││ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte │ 734.400│ │ │ ││ │de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 101.400│ 91.300│ 89.300│ 77.900││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 101.400│ │ │ ││ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ 101.400│ │ │ ││ │subîmprumutate │ │ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.946.695│ 2.407.960│ 2.432.020│ 2.773.131││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.946.695│ 2.407.960│ 2.432.020│ 2.773.131││ 01 │Rambursări de credite externe │ 511.712│ │ │ ││ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 511.712│ │ │ ││ 02 │Rambursări de credite interne │ 181.683│ │ │ ││ 02 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne │ 181.683│ │ │ ││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ 2.253.300│ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ │ │ │ ││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 21.236.160│ 23.033.574│ 22.722.723│ 22.155.002││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.236.160│ 23.033.574│ 22.722.723│ 22.155.002││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 21.236.160│ 23.033.574│ 22.722.723│ 22.155.002││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 21.236.160│ │ │ ││ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 19.755.892│ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 144.303│ │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ 1.335.965│ │ │ ││ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 19.755.892│ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 144.303│ │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ ││ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 1.335.965│ │ │ ││ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ ││6001 │APĂRARE │ 5.475.066│ 5.443.770│ 5.598.203│ 5.483.533││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.351.790│ 4.414.789│ 4.497.846│ 4.566.784││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.355.114│ 3.348.239│ 3.435.476│ 3.519.093││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.969.822│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 1.521.960│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 170.488│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 82│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 330│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 25│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 199.701│ │ │ ││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 2.772│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 74.464│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 859.503│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 572.910│ │ │ ││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 113.976│ │ │ ││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 25.238│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 147.379│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 525.789│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 414.862│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.221│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 91.027│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viaţă plătite de angajator │ 12.793│ │ │ ││ │pentru angajaţi │ │ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.886│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 715.314│ 738.800│ 756.182│ 775.481││ 01 │Bunuri şi servicii │ 511.221│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 6.206│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 3.923│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 175.197│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 27.376│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 101.685│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 44.914│ │ │ ││ 07│Transport │ 12.993│ │ │ ││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20.155│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 112.685│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 6.087│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 19.875│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 43.072│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 42.099│ │ │ ││ 02│Hrana pentru animale │ 973│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 11.202│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 10.495│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 442│ │ │ ││ 04│Dezinfectanţi │ 265│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 58.716│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 43.757│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 2.663│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 12.296│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 21.254│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 11.182│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 10.072│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 15│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.290│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 914│ │ │ ││ 12 │Consultanţa şi expertiză │ 24│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 933│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 2.429│ │ │ ││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 14.497│ │ │ ││ │fixe pentru armată │ │ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 108│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 29.764│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 920│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 1.465│ │ │ ││ 04│Chirii │ 7.226│ │ │ ││ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 55│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.098│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 90.818│ 117.151│ 120.563│ 126.585││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 90.818│ │ │ ││ 03│Acţiuni de sănătate │ 90.818│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 189.923│ 210.000│ 185.000│ 145.000││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 189.923│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 189.923│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 321│ 349│ 375│ 375││ 02 │Ajutoare sociale │ 321│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 27│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 294│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 300│ 250│ 250│ 250││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 300│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.123.276│ 1.028.981│ 1.100.357│ 916.749││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.123.276│ 1.028.981│ 1.100.357│ 916.749││ 01 │Active fixe │ 1.094.646│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 86.927│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 24.478│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 983.241│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 28.630│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 322.328│ │ │ ││ 02 │Apărare naţională │ 4.828.178│ │ │ ││ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ 290.898│ │ │ ││ │afara teritoriului statului român │ │ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 28.333│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 5.329│ │ │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 13.497.844│ 13.777.339│ 13.990.956│ 14.021.610││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.013.849│ 13.386.690│ 13.622.226│ 13.678.945││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.449.488│ 10.983.889│ 11.283.065│ 11.333.997││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.177.443│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 4.973.198│ │ │ ││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 31.250│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 397.791│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 197.561│ │ │ ││ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 10│ │ │ ││ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 391│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 18│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 11.554│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 906│ │ │ ││ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 10.456│ │ │ ││ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 41.749│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 512.559│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1.661.473│ │ │ ││ 02│Norme de hrană │ 1.242.030│ │ │ ││ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 325.890│ │ │ ││ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ 224│ │ │ ││ │familia sa │ │ │ │ ││ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 23.312│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 70.017│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.615.972│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.280.064│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 8.389│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 304.656│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ 2.506│ │ │ ││ │şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 05│Prime de asigurare viaţă plătite de angajator │ 1.346│ │ │ ││ │pentru angajaţi │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19.011│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.073.017│ 1.114.318│ 1.145.303│ 1.162.386││ 01 │Bunuri şi servicii │ 583.781│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 11.412│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2.158│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 245.487│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 21.902│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 134.448│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 14.505│ │ │ ││ 07│Transport │ 662│ │ │ ││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 35.295│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 87.227│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 30.685│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 27.583│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 7.450│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 4.911│ │ │ ││ 02│Hrana pentru animale │ 2.539│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.635│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 1.926│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 242│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 233│ │ │ ││ 04│Dezinfectanţi │ 234│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 15.947│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 3.011│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 220│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 12.716│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 31.432│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15.931│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 15.501│ │ │ ││ 07 │Mentenanţă tehnică şi echipamente destinate apărării, │ 1.000│ │ │ ││ │ordinii publice şi siguranţei naţionale │ │ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 4.520│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.272│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 21.636│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 1.280│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 1.172│ │ │ ││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 3.722│ │ │ ││ │fixe pentru armată │ │ │ │ ││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 5│ │ │ ││ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 4│ │ │ ││ │externe │ │ │ │ ││ 02│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 1│ │ │ ││ │interne │ │ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 7.092│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 80│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 133.978│ │ │ ││ 01│Reclamă şi publicitate │ 288│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 1.475│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 8.319│ │ │ ││ 04│Chirii │ 64.850│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 325│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 58.721│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.067.841│ 1.089.131│ 1.116.078│ 1.141.715││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 1.055.678│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 927.845│ │ │ ││ 03│Acţiuni de sănătate │ 126.127│ │ │ ││ 10│Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ 1.491│ │ │ ││ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ ││ │sau arest preventiv │ │ │ │ ││ 52│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 215│ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ ││ │aflaţi în centrele de cazare │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 12.163│ │ │ ││ 08│Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ 11.563│ │ │ ││ │în urgenţă │ │ │ │ ││ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 482│ │ │ ││ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 118│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.369│ 14.749│ 21.137│ 26.962││ 01 │A. Transferuri interne │ 4.349│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 2.365│ │ │ ││ │nerambursabilă │ │ │ │ ││ 18│Alte transferuri curente interne │ 1.484│ │ │ ││ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │ ││ │inovare │ 500│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 11.020│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 11.020│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 302.249│ 123.036│ 252│ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 139.984│ │ │ ││ │(FEDR) │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 24.155│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 115.684│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 145│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 59.096│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 7.995│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 41.875│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 9.226│ │ │ ││ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ 641│ │ │ ││ │Preaderare (IPA) │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 94│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 546│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ 1.210│ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 590│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 600│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 20│ │ │ ││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 2.400│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.000│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ ││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.400│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.000│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ ││ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ 2.400│ │ │ ││ │resortisanţilor ţărilor terţe │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.000│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 49.648│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 11.333│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 27.398│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 10.917│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în │ 10.256│ │ │ ││ │perioada 2007-2013 │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 4.878│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.441│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.937│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 3.770│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 390│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.192│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 188│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 1.793│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 260│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 100│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.433│ │ │ ││ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ 7.000│ │ │ ││ │Asistenţa Tehnică │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.050│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.950│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 135│ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 5.150│ │ │ ││ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 5.000│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 150│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 14.366│ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ │ │ │ ││ 38 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 2.000│ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât │ │ │ │ ││ │instituţii publice. │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 100│ 102│ 103│ 104││ 02 │Ajutoare sociale │ 100│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 90│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 10│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8.870│ 11.465│ 13.784│ 13.781││ 01 │Burse │ 50│ │ │ ││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 4.000│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 4.820│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 96.915│ 50.000│ 42.504│ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ 96.915│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 483.995│ 390.649│ 368.730│ 342.665││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 483.995│ 390.649│ 368.730│ 342.665││ 01 │Active fixe │ 296.633│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 135.918│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 57.005│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 31.279│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 72.431│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 26.882│ │ │ ││ 01 │Administraţia centrală │ 1.393.576│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 4.879.352│ │ │ ││ 01 │Poliţie │ 3.020.192│ │ │ ││ 02 │Jandarmerie │ 1.107.082│ │ │ ││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 752.078│ │ │ ││ 04 │Siguranţa naţională │ 2.033.322│ │ │ ││ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.210.363│ │ │ ││ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.248.037│ │ │ ││ 07 │Penitenciare │ 921.345│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ 1.750│ │ │ ││ │siguranţa naţională │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ 810.099│ │ │ ││ │siguranţei naţionale │ │ │ │ ││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.579.482│ 4.817.966│ 4.953.888│ 5.055.624││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.385.683│ 4.630.156│ 4.757.860│ 4.860.549││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 407.303│ 422.426│ 434.833│ 451.740││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 319.758│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 275.830│ │ │ ││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 446│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 6.991│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 5.287│ │ │ ││ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 21.627│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 254│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 833│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 408│ │ │ ││ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 129│ │ │ ││ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 504│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 7.449│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 20.238│ │ │ ││ 02│Norme de hrană │ 15.274│ │ │ ││ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 3.389│ │ │ ││ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ 155│ │ │ ││ │familia sa │ │ │ │ ││ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 132│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 1.288│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 67.307│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 48.649│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.234│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 14.861│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ 454│ │ │ ││ │şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.109│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 134.950│ 137.313│ 143.206│ 146.490││ 01 │Bunuri şi servicii │ 65.592│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 3.554│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.634│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 33.705│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 4.335│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.959│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 1.029│ │ │ ││ 07│Transport │ 209│ │ │ ││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.883│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 5.040│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 9.244│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 5.221│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 21.876│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 21.860│ │ │ ││ 02│Hrana pentru animale │ 16│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 800│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 550│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 178│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 2│ │ │ ││ 04│Dezinfectanţi │ 70│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 14.458│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 9.934│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.120│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 3.404│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 8.386│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 7.452│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 934│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 25│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3.622│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiza │ 509│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 3.770│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 207│ │ │ ││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 165│ │ │ ││ │fixe pentru armată │ │ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 50│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 10.259│ │ │ ││ 01│Reclamă şi publicitate │ 71│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 176│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 600│ │ │ ││ 04│Chirii │ 1.587│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ 28│ │ │ ││ │instituţiei publice │ │ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7.797│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 2.339.961│ 2.415.168│ 2.480.145│ 2.542.477││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 2.339.961│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 323.856│ │ │ ││ 02│Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.797.115│ │ │ ││ 03│Acţiuni de sănătate │ 65│ │ │ ││ 59│Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de │ 218.925│ │ │ ││ │învăţământ superior militar, ordine publică şi │ │ │ │ ││ │securitate naţională │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.797│ 2.839│ 2.918│ 2.990││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.020│ │ │ ││ 18│Alte transferuri curente interne │ 1.000│ │ │ ││ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ 20│ │ │ ││ │inovare │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 1.777│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.777│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 622.783│ 869.003│ 892.218│ 892.218││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 622.763│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 108.465│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 472.098│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 42.200│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 20│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 18│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 268.273│ 276.467│ 283.917│ 291.001││ 02 │Ajutoare sociale │ 268.273│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 15.000│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 253.273│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 492.180│ 506.940│ 520.623│ 533.633││ 01 │Burse │ 482.113│ │ │ ││ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.555│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 190│ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 7.322│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 117.436│ │ │ ││ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ 117.436│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 193.799│ 187.810│ 196.028│ 195.075││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 193.799│ 187.810│ 196.028│ 195.075││ 01 │Active fixe │ 192.446│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 187.700│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.719│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 1.998│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 29│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.353│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 250.960│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 350.000│ │ │ ││ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 3.428│ │ │ ││ 01 │Învăţământ preşcolar │ 3.428│ │ │ ││ 04 │Învăţământ secundar │ 334.856│ │ │ ││ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 150.000│ │ │ ││ 02 │Învăţământ secundar superior │ 159.856│ │ │ ││ 03 │Învăţământ profesional │ 25.000│ │ │ ││ 05 │Învăţământ postliceal │ 73.894│ │ │ ││ 06 │Învăţământ superior │ 2.410.258│ │ │ ││ 01 │Învăţământ universitar │ 2.317.703│ │ │ ││ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 92.555│ │ │ ││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 26.000│ │ │ ││ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 26.000│ │ │ ││ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 326.500│ │ │ ││ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 141.500│ │ │ ││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 185.000│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 50│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 805.556│ │ │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 3.553.263│ 3.506.140│ 3.606.043│ 3.704.535││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.500.703│ 3.448.363│ 3.527.138│ 3.612.558││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678│ 771.070│ 791.843│ 811.609││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 570.205│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 418.546│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 77.798│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 42.106│ │ │ ││ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 426│ │ │ ││ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 20.553│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 191│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 966│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 12│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 9.607│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 23.823│ │ │ ││ 01│Tichete de masă │ 22.429│ │ │ ││ 02│Norme de hrană │ 1.155│ │ │ ││ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 134│ │ │ ││ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 19│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 86│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 154.650│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 113.298│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 3.069│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 30.129│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 2.681│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.473│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.451.015│ 1.494.473│ 1.534.759│ 1.573.068││ 01 │Bunuri şi servicii │ 180.666│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 2.736│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 989│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 17.258│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 3.153│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 69.523│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 8.358│ │ │ ││ 07│Transport │ 53│ │ │ ││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.880│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 39.699│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 30.017│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 4.101│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 8.003│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 8.002│ │ │ ││ 02│Hrana pentru animale │ 1│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 159.197│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 105.489│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 13.621│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 38.815│ │ │ ││ 04│Dezinfectanţi │ 1.272│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.813│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 1.957│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 131│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 2.725│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.974│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 3.092│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 882│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 483│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 376│ │ │ ││ 12 │Consultanţa şi expertiză │ 480│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 1.892│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 1.023│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 5│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 207.609│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 12│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 5│ │ │ ││ 04│Chirii │ 682│ │ │ ││ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 173│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 206.737│ │ │ ││ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ 627.584│ │ │ ││ │unităţilor sanitare din reţeaua │ │ │ │ ││ │administraţiei publice locale │ │ │ │ ││ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ 105.533│ │ │ ││ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ ││ │publice locale │ │ │ │ ││ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ 145.276│ │ │ ││ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.105.020│ 1.099.047│ 1.127.764│ 1.155.082││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 780.124│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 107.309│ │ │ ││ 03│Acţiuni de sănătate │ 475.941│ │ │ ││ 11│Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 60.500│ │ │ ││ │fondului naţional unic de asigurări sociale │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ ││ 25│Programe pentru sănătate │ 85.924│ │ │ ││ 38│Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ 21.549│ │ │ ││ │locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ │ │ │ ││ 45│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ 28.901│ │ │ ││ │pentru finanţarea sănătăţii │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 324.896│ │ │ ││ 08│Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ 64.100│ │ │ ││ │în urgenţă │ │ │ │ ││ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 80.500│ │ │ ││ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la │ 73.796│ │ │ ││ │spitale │ │ │ │ ││ 22│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ 30.500│ │ │ ││ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ ││ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ │ │ │ ││ 23│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ 18.000│ │ │ ││ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ ││ │sănătate │ │ │ │ ││ 24│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ 58.000│ │ │ ││ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.600│ 4.612│ 4.623│ 4.634││ 01 │A. Transferuri interne │ 44.400│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 32.000│ │ │ ││ │nerambursabilă │ │ │ │ ││ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ 12.400│ │ │ ││ │inovare │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 4.200│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.200│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 22.000│ 22.549│ 26.578│ 26.578││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 2.965│ │ │ ││ │(FEDR) │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.057│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.900│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 8│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 7.785│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.035│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.423│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.327│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 1.250│ │ │ ││ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.250│ │ │ ││ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 10.000│ │ │ ││ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ ││ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice.│ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 600│ 618│ 635│ 651││ 01 │Burse │ 600│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 124.790│ 55.994│ 40.936│ 40.936││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ 124.790│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 52.560│ 57.777│ 78.905│ 91.977││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 52.560│ 57.777│ 78.905│ 91.977││ 01 │Active fixe │ 30.060│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 18.119│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 10.951│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 220│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 770│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 10.500│ │ │ ││ 01 │Administraţia centrală │ 150.000│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 135.051│ │ │ ││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 13.040│ │ │ ││ 05 │Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale│ 13.040│ │ │ ││ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 29.151│ │ │ ││ 01 │Spitale generale │ 29.151│ │ │ ││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 39.417│ │ │ ││ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 101.133│ │ │ ││ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală │ 5.624│ │ │ ││ │în sănătate │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 3.079.847│ │ │ ││ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 3.079.847│ │ │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.873.303│ 1.851.419│ 1.802.416│ 1.741.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.870.069│ 1.847.584│ 1.798.480│ 1.737.130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 54.778│ 57.031│ 58.572│ 60.036││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 45.348│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 43.378│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 120│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 65│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 435│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 6│ │ │ ││ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 22│ │ │ ││ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 50│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.272│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 9.430│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 6.696│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 208│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 2.160│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ 67│ │ │ ││ │şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 299│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 422.322│ 422.864│ 434.281│ 445.139││ 01 │Bunuri şi servicii │ 369.115│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 708│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 283│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 9.516│ │ │ ││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 880│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 706│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 260│ │ │ ││ 07│Transport │ 340│ │ │ ││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.137│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 348.043│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 6.242│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.622│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 359│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 359│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.026│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 631│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 1.395│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 1│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 103│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 249│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 349│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 140│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 117│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 48.241│ │ │ ││ 01│Reclamă şi publicitate │ 3│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 324│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 258│ │ │ ││ 04│Chirii │ 7.416│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 30│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 40.210│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 573.203│ 564.233│ 577.044│ 589.348││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 573.203│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 570.002│ │ │ ││ 53│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 3.201│ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 90.821│ 64.599│ 98.885│ 68.310││ 01 │A. Transferuri interne │ 86.705│ │ │ ││ 02│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ 28.700│ │ │ ││ │Olimpic şi Sportiv Român │ │ │ │ ││ 18│Alte transferuri curente interne │ 58.005│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 4.116│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.116│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 38.355│ 13.371│ 800│ 800││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 14.686│ │ │ ││ │(FEDR) │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 3.974│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 9.983│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 729│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 17.123│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 3.351│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 11.716│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.056│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 1.300│ │ │ ││ │2007-2013 │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 900│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 400│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 2│ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 2.702│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituţii publice. │ │ │ │ ││ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 2.542│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii alţii decât instituţii publice. │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 580.943│ 544.932│ 559.698│ 573.497││ 01 │Burse │ 409│ │ │ ││ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ 91.443│ │ │ ││ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ ││ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ │ │ │ ││ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ 4.036│ │ │ ││ │combatere a intoleranţei │ │ │ │ ││ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni │ 9.917│ │ │ ││ │şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ │ │ │ ││ 08 │Programe pentru tineret │ 6.700│ │ │ ││ 12 │Susţinerea cultelor │ 51.198│ │ │ ││ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ 12.785│ │ │ ││ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ │ │ │ ││ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului │ 287.697│ │ │ ││ │de cult │ │ │ │ ││ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică şi │ 1.530│ │ │ ││ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti │ │ │ │ ││ │peste hotare │ │ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 29.268│ │ │ ││ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ 78.242│ │ │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ │ │ │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 4.568│ │ │ ││ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ 1.100│ │ │ ││ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ │ │ │ ││ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 800│ │ │ ││ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ ││ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 109.647│ 180.554│ 69.200│ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 109.647│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.234│ 3.835│ 3.936│ 4.032││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.234│ 3.835│ 3.936│ 4.032││ 01 │Active fixe │ 3.234│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 262│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.509│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 234│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 229│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 57.737│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 9.388│ │ │ ││ 03 │Servicii culturale │ 317.516│ │ │ ││ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 11.000│ │ │ ││ 03 │Muzee │ 62.681│ │ │ ││ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 214.730│ │ │ ││ 11 │Edituri │ 1.917│ │ │ ││ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 23.688│ │ │ ││ 14 │Centre culturale │ 2.000│ │ │ ││ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ 1.500│ │ │ ││ │publicaţii culturale │ │ │ │ ││ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 318.790│ │ │ ││ 01 │Sport │ 310.590│ │ │ ││ 02 │Tineret │ 8.200│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ 1.169.872│ │ │ ││ │şi religiei │ │ │ │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.846.096│ 20.531.777│ 21.014.890│ 21.502.916││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.836.056│ 20.525.463│ 21.008.448│ 21.496.473││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 212.179│ 218.049│ 223.916│ 229.496││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 172.514│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 167.014│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 857│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 21│ │ │ ││ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 47│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 40│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 435│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 19│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 4.081│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 399│ │ │ ││ 02│Norme de hrană │ 153│ │ │ ││ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 226│ │ │ ││ │sa │ │ │ │ ││ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 20│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 39.266│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 27.374│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 862│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 8.936│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 268│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.826│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 145.764│ 167.412│ 171.835│ 176.043││ 01 │Bunuri şi servicii │ 35.008│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 2.391│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 256│ │ │ ││ 03│Incălzit, iluminat şi forţa motrică │ 7.549│ │ │ ││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 1.118│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.326│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 549│ │ │ ││ 07│Transport │ 93│ │ │ ││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.922│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 309│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 14.495│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 1.996│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 195│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 138│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 31│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 9│ │ │ ││ 04│Dezinfectanţi │ 17│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 799│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 191│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 608│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.802│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.447│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 1.355│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 4.163│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 185│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 57│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 707│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 290│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 490│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 98.072│ │ │ ││ 01│Reclamă şi publicitate │ 64│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 114│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 659│ │ │ ││ 04│Chirii │ 4.531│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 90.315│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 22│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.357│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.542.524│ 3.586.880│ 3.581.278│ 3.586.347││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 3.506.599│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 13.486│ │ │ ││ 04│Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ 2.526.778│ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ ││ 26│Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ 92.449│ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │ │ │ ││ │creşterea copilului │ │ │ │ ││ 30│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ 726.000│ │ │ ││ │pensionari │ │ │ │ ││ 31│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ 38.115│ │ │ ││ │persoane beneficiare de ajutorul social │ │ │ │ ││ 37│Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ 90.000│ │ │ ││ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ ││ │petrolieri │ │ │ │ ││ 54│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ 19.771│ │ │ ││ │destinate finanţării unor programe de interes naţional│ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 35.925│ │ │ ││ 31│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ 8.766│ │ │ ││ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ ││ │de interes naţional │ │ │ │ ││ 32│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ 27.159│ │ │ ││ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ ││ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 3.432│ 3.511│ 3.511││ 01 │A. Transferuri interne │ 5│ │ │ ││ 09│Programe ISPA │ 5│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 3.995│ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.995│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 255.921│ 345.612│ 353.561│ 353.561││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 61.041│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 10.300│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 50.612│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 129│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 180.044│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 73.593│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 92.904│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 13.547│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 192│ │ │ ││ │2007-2013 │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 95│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 97│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 840│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 97│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 626│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 117│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 1.132│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.132│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 400│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 60│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 340│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 8.276│ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţa Tehnică │ │ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 2.453│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.811│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 12│ │ │ ││ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ 3.996│ │ │ ││ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ ││ │beneficiarii instituţii publice. │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 13.596.607│ 16.118.894│ 16.638.662│ 17.117.839││ 01 │Asigurări sociale │ 7.285.092│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.311.515│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 6.206.325│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 105.190│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.061│ 30.574│ 29.900│ 29.676││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 38.794│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 10.267│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 30.000│ 54.610│ 5.785│ ││ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ 30.000│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.040│ 6.314│ 6.442│ 6.443││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.040│ 6.314│ 6.442│ 6.443││ 01 │Active fixe │ 7.899│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 1.250│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.012│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 255│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 3.382│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.141│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 309.715│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 233.822│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.079.671│ │ │ ││ 05 │Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.573.605│ │ │ ││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.573.605│ │ │ ││ 06 │Asistenţa socială pentru familie şi copii │ 5.423.078│ │ │ ││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ 12.800│ │ │ ││ │pensionare │ │ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 820│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 985.103│ │ │ ││ 01 │Ajutor social │ 940.472│ │ │ ││ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ 3.838│ │ │ ││ │a statutului de refugiat │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ 40.793│ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ 227.482│ │ │ ││ │asistenţei sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale │ 227.482│ │ │ ││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 4.294.892│ 2.838.839│ 2.815.313│ 2.860.364││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.979.674│ 2.523.144│ 2.491.884│ 2.529.768││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000│ 7.210│ 7.405│ 7.590││ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 200│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 200.000│ 206.000│ 211.562│ 216.851││ 30 │Alte subvenţii │ 200.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.658.000│ 1.071.026│ 1.099.943│ 1.127.441││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 51.000│ │ │ ││ 13│Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.000│ │ │ ││ 32│Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 50.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 1.607.000│ │ │ ││ 04│Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli │ 75.000│ │ │ ││ │de sport │ │ │ │ ││ 05│Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ 2.000│ │ │ ││ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale │ │ │ │ ││ │de urbanism │ │ │ │ ││ 06│Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ 75.000│ │ │ ││ │de termoficare │ │ │ │ ││ 09│Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ 5.000│ │ │ ││ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie │ │ │ │ ││ │de locuinţă │ │ │ │ ││ 38│Programul Naţional de Dezvoltare Locală │ 1.450.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 702.400│ 207.273│ 202.139│ 207.051││ 01 │A. Transferuri interne │ 702.400│ │ │ ││ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 2.650│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 695.750│ │ │ ││ 26│Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ 4.000│ │ │ ││ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │ ││ │existente │ │ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.200.000│ 876.635│ 970.835│ 970.835││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 1.200.000│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 134.513│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 833.233│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 232.254│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE │ 212.274│ 155.000│ │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ 212.274│ │ │ ││ │rambursabilă │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 315.218│ 315.695│ 323.429│ 330.596││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 315.218│ 315.695│ 323.429│ 330.596││ 01 │Active fixe │ 315.218│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 315.118│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 100│ │ │ ││ 03 │Locuinţe │ 1.501.035│ │ │ ││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 1.501.035│ │ │ ││ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 1.340.857│ │ │ ││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 1.340.857│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ 1.453.000│ │ │ ││ │dezvoltării comunale │ │ │ │ ││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.300.690│ 1.670.538│ 1.748.342│ 1.752.704││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.223.190│ 1.590.975│ 1.669.715│ 1.674.077││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 139.460│ 143.644│ 147.522│ 151.210││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 113.777│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 105.736│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 6.829│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 20│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 18│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 1.089│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 50│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 35│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 25.683│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 17.973│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 567│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.846│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ 267│ │ │ ││ │şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.030│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 30.269│ 30.147│ 30.961│ 31.735││ 01 │Bunuri şi servicii │ 22.920│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 790│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 28│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.642│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 610│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.750│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 1.062│ │ │ ││ 07 │Transport │ 3│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.675│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 3.800│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 4.560│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 315│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 50│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 50│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 40│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 40│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 355│ │ │ ││ 01 │Uniforme şi echipament │ 123│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 232│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.985│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.035│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 950│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 5│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 34│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 230│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 215│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 278│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 176│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 3.666│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 128│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 681│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 1.004│ │ │ ││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 13│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.740│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.160│ 16.400│ 16.400│ 16.400││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.160│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ 4.160│ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 32.077│ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 32.077│ │ │ ││ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodăria apelor │ 32.077│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.128│ 45.175│ 45.832│ 45.732││ 01 │A. Transferuri interne │ 8.600│ │ │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 3.500│ │ │ ││ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ 5.100│ │ │ ││ │şi inovare │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ 6.528│ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ │ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 6.528│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.000.000│ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ 34.500│ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 3.926│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 28.739│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.835│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 74│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 10│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 55│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 9│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 4.673│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 2.124│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 1.729│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 820│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 10.911│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 10.911│ │ │ ││ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional │ 5.215│ │ │ ││ │Asistenţă Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 5.215│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ 35.500│ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ │ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 2.650│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 31.850│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.000│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 402.678│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ 396.478│ │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ ││ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ 24.764│ │ │ ││ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ 371.714│ │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de │ │ │ │ ││ │drept public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 35.000│ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │ ││ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale│ 44.971│ │ │ ││ │în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată │ │ │ │ ││ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ 30.000│ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ 1.353.500│ 1.426.821│ 1.426.821││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.096│ 2.109│ 2.179│ 2.179││ 17 │Despăgubiri civile │ 2.096│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.000│ 33.063│ 32.127│ 32.127││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 31.000│ 33.063│ 32.127│ 32.127││ 01 │Active fixe │ 22.923│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 9.519│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 7.571│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 2.933│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 2.900│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.077│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 01 │Rambursări de credite externe │ 46.500│ │ │ ││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ 46.500│ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ │ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 50.000│ │ │ ││ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 1.237.590│ │ │ ││ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 4.500│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 5.100│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 3.500│ │ │ ││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.040.805│ 2.102.024│ 4.594.740│ 2.486.695││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.038.391│ 2.083.099│ 4.576.680│ 2.469.025││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.619│ 7.848│ 8.059│ 8.261││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.115│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 6.094│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 20│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.504│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.068│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 33│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 336│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ 10│ │ │ ││ │şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 57│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.736│ 47.987│ 49.146│ 50.249││ 01 │Bunuri şi servicii │ 6.209│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 20│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 170│ │ │ ││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 50│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 180│ │ │ ││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 130│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ 1.385│ │ │ ││ │funcţional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 4.269│ │ │ ││ │funcţionare │ │ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 5│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 5│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 80│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 50│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 30│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 15│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 10│ │ │ ││ 21 │Meteorologie │ 44.200│ │ │ ││ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 800│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 10│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 397│ │ │ ││ 01│Reclama şi publicitate │ 10│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 5│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 30│ │ │ ││ 04│Chirii │ 302│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 64.000│ 26.655│ 27.375│ 28.059││ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ 64.000│ │ │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 4.803│ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 4.803│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 4.803│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 679.849│ 1.325.542│ 1.992.100│ 2.382.456││ 01 │A. Transferuri interne │ 679.849│ │ │ ││ 05│Programul de realizare a sistemului naţional │ 8.000│ │ │ ││ │antigrindină │ │ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 810│ │ │ ││ 16│Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi │ 166.879│ │ │ ││ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ ││ │mijlocii │ │ │ │ ││ 46│Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ 300.000│ │ │ ││ │de ajutor de stat │ │ │ │ ││ 53│Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ 4.160│ │ │ ││ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ │ │ │ ││ 60│Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat │ 200.000│ │ │ ││ │reprezentând sume restituite la acciza pentru │ │ │ │ ││ │motorina utilizată drept combustibil │ │ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.230.384│ 675.067│ 2.500.000│ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ 21.460│ │ │ ││ │(FEDR) │ │ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 3.212│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 18.034│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neelegibile │ 214│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 20.087│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 2.827│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 13.803│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neelegibile │ 3.457│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ 5.280│ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ │ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 5.280│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 81.915│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 18.243│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 61.911│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neelegibile │ 1.761│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 752.412│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │ ││ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ ││ │FEN postaderare │ 99.081│ │ │ ││ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ ││ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ ││ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ ││ │finanţate din FEN postaderare │ 29.900│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de │ │ │ │ ││ │drept public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 69.181│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ 50.149│ │ │ ││ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ 200.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.414│ 18.925│ 18.060│ 17.670││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.414│ 18.925│ 18.060│ 17.670││ 01 │Active fixe │ 547│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 188│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 359│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.867│ │ │ ││ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.040.805│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 19.504│ │ │ ││ 03 │Meteorologie │ 45.010│ │ │ ││ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 8.000│ │ │ ││ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 800│ │ │ ││ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 64.000│ │ │ ││ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 1.225.104│ │ │ ││ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 7.348│ │ │ ││ 12 │Ajutoare de stat │ 500.000│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ ││ │comerciale │ 171.039│ │ │ ││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 149.881│ 97.504│ 58.191│ 58.712││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 149.881│ 97.504│ 58.191│ 58.712││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 143.475│ 97.504│ 58.191│ 58.712││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 143.475│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.406│ │ │ ││ 01 │A. Transferuri interne │ 6.406│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 6.406│ │ │ ││ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 143.475│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 6.406│ │ │ ││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 129.070│ 163.843│ 168.266│ 172.472││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 85.908│ 119.386│ 122.609│ 125.674││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.650│ 1.700│ 1.746│ 1.790││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 1.650│ │ │ ││ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ 1.650│ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ │ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 44.930│ 77.178│ 79.261│ 81.242││ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ 988│ │ │ ││ │tarif │ │ │ │ ││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 43.942│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.328│ 40.508│ 41.602│ 42.642││ 01 │A. Transferuri interne │ 39.328│ │ │ ││ 01│Restructurarea industriei de apărare │ 39.328│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 43.162│ 44.457│ 45.657│ 46.798││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 43.162│ 44.457│ 45.657│ 46.798││ 01 │Rambursări de credite externe │ 43.162│ │ │ ││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 43.162│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 129.070│ │ │ ││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 5.681.566│ 6.346.388│ 7.407.623│ 7.485.412││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.616.175│ 6.133.020│ 7.192.725│ 7.270.514││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 501.699│ 516.750│ 530.703│ 543.970││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 409.326│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 388.603│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 19.567│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 314│ │ │ ││ 08│Fond de premii │ 7│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 193│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 604│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 6│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 32│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2│ │ │ ││ 01│Tichete de masă │ 2│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 92.371│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 64.288│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2.023│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 21.019│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 1.579│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.462│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 171.015│ 176.145│ 180.901│ 185.423││ 01 │Bunuri şi servicii │ 138.038│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 2.581│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 535│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 11.056│ │ │ ││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 1.707│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 10.942│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 1.231│ │ │ ││ 07│Transport │ 75│ │ │ ││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 10.977│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 71.365│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 27.569│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 3.538│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 2│ │ │ ││ 01│Hrană pentru oameni │ 2│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 102│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 4│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 10│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 88│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.454│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 244│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 1.210│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 6.478│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 4.496│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 1.982│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 460│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 172│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 1.270│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 322│ │ │ ││ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ ││ │animalelor │ 2.700│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1.178│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 15.301│ │ │ ││ 01│Reclamă şi publicitate │ 167│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 35│ │ │ ││ 04│Chirii │ 4.099│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 21│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 10.979│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 450│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 450│ │ │ ││ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 450│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.512.000│ 1.515.978│ 1.542.791│ 1.542.791││ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 2.126│ │ │ ││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.509.874│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 866.699│ 840.506│ 850.524│ 850.524││ 01 │Transferuri curente │ 866.699│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 836.094│ │ │ ││ 48│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea camerelor agricole │ 30.605│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 650.000│ 680.360│ 743.445│ 743.445││ 01 │A. Transferuri interne │ 643.900│ │ │ ││ 06│Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 2.000│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 4.608│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 10.000│ │ │ ││ 18│Alte transferuri curente interne │ 627.292│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 6.100│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 6.100│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.831.000│ 2.331.782│ 3.272.782│ 3.332.782││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 2│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 1│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 1│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 30.518│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 4.192│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 20.741│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 5.585│ │ │ ││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Rurală (FEADR) │ 1.264.225│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 1.264.225│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 256.521│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 256.521│ │ │ ││ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ │ │ │ ││ │(FEGA) │ 279.061│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 63.312│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 18.126│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 171.499│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 135│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 7│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 118│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 10│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 462│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 442│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 20│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând reduce- │ │ │ │ ││ │disparităţilor economice şi sociale în cadrul │ │ │ │ ││ │Uniunii Europene extinse │ 76│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 76│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 73.312│ 71.499│ 71.579│ 71.579││ 17 │Despăgubiri civile │ 3.292│ │ │ ││ 27 │Renta viageră agricolă │ 70.020│ │ │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 10.000│ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 10.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 51.791│ 113.368│ 114.898│ 114.898││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 51.791│ 113.368│ 114.898│ 114.898││ 01 │Active fixe │ 45.791│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 11.951│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 6.750│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 500│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 26.590│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 6.000│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 13.600│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ 10.000│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 30 │Alte împrumuturi │ 10.000│ │ │ ││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 01 │Rambursări de credite externe │ 3.600│ │ │ ││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 3.600│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 146.475│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 590.094│ │ │ ││ 03 │Agricultură │ 1.826.038│ │ │ ││ 02 │Îmbunătăţiri financiare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ ││ │combaterea eroziunii solului │ 194.184│ │ │ ││ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 10.196│ │ │ ││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.512.000│ │ │ ││ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 27.100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 82.558│ │ │ ││ 04 │Silvicultură │ 54.249│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 3.064.710│ │ │ ││8401 │TRANSPORTURI │ 14.708.244│ 15.918.228│ 14.233.380│ 15.792.605││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.363.168│ 15.728.921│ 14.072.370│ 15.643.314││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.450│ 27.604│ 28.349│ 29.060││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 22.907│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 21.124│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.441│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 16│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 220│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 100│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 5.543│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 4.077│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 109│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.128│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 45│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 184│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.304│ 7.523│ 7.726│ 7.919││ 01 │Bunuri şi servicii │ 5.188│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 104│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 4│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 1.115│ │ │ ││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 277│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 647│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 3│ │ │ ││ 07│Transport │ 3│ │ │ ││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 410│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 1.310│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 1.315│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 60│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 2│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 59│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 10│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 1│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 48│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 770│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 245│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 525│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 31│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 112│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 129│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 66│ │ │ ││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 2│ │ │ ││ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 2│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.785│ │ │ ││ 01│Reclamă şi publicitate │ 8│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 52│ │ │ ││ 04│Chirii │ 120│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 16│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.589│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 59.120│ 51.443│ 47.191│ 44.714││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 59.120│ │ │ ││ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate │ │ │ │ ││ │de ordonatorii de credite │ 59.120│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.695.554│ 2.279.558│ 2.353.570│ 2.353.570││ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.000│ │ │ ││ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ ││ │public de călători │ 1.320.000│ │ │ ││ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 328.000│ │ │ ││ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 39.554│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.256.874│ 1.454.099│ 1.427.962│ 1.427.962││ 01 │Transferuri curente │ 1.191.874│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 30.665│ │ │ ││ 28│Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 311.209│ │ │ ││ 55│Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 65.000│ │ │ ││ 13│Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 65.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.231.578│ 3.104.801│ 1.863.151│ 1.865.537││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.229.484│ │ │ ││ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 771│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 504.234│ │ │ ││ 28│Cheltuieli neeligibile ISPA │ 574.479│ │ │ ││ 29│Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare │ │ │ │ ││ │publice │ 150.000│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 2.094│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 2.094│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 9.141.631│ 8.090.504│ 7.615.012│ 9.190.196││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 2.990.530│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 348.151│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 1.964.888│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 677.491│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 9.567│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 1.105│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 6.256│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.206│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 6.032.728│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 644.050│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 3.990.276│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.398.402│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 3.064│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 879│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.185│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 4.210│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 2.741│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 654│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 815│ │ │ ││ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 27.532│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 11.699│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 10.699│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 5.134│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 74.000│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 8.508│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 50.872│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 14.620│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 13.657│ 20.683│ 20.874│ 15.821││ 01 │Burse │ 7.000│ │ │ ││ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │ ││ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunuri │ │ │ │ ││ │imobiliare aflate în concesiunea companiei care │ │ │ │ ││ │administrează infrastructura feroviară │ 6.657│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ ││ │RAMBURSABILĂ │ 928.000│ 692.706│ 708.535│ 708.535││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 928.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 113.002│ 3.100│ 3.185│ 3.265││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.002│ 3.100│ 3.185│ 3.265││ 01 │Active fixe │ 1.822│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 62│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 800│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 650│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 310│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.180│ │ │ ││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 110.000│ │ │ ││ 01 │Active financiare │ 110.000│ │ │ ││ 01│Participare la capitalul social al societăţil