HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 10 decembrie 2014privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește:a) reguli care urmăresc să realizeze libera circulație a articolelor pirotehnice pe teritoriul României și al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurând un înalt nivel de protecție a sănătății umane și a siguranței publice, precum și protecția și securitatea consumatorilor, ținând seama de aspectele relevante legate de protecția mediului;b) cerințele esențiale de securitate pe care trebuie să le îndeplinească articolele pirotehnice în vederea punerii lor la dispoziție pe piață, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică articolelor pirotehnice definite potrivit prevederilor art. 4 lit. a)-d).  +  Articolul 3Prezenta hotărâre nu se aplică:a) articolelor pirotehnice destinate, potrivit legislației naționale aplicabile, utilizării în regim necomercial de către forțele armate, poliție sau pompieri;b) echipamentelor cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările și completările ulterioare;c) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială;d) capselor acționate prin percuție, destinate în mod expres jucăriilor, cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranța jucăriilor, cu modificările ulterioare;e) explozivilor cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările și completările ulterioare;f) muniției;g) articolelor pirotehnice de divertisment fabricate de un producător al cărui sediu se află în România, pentru folosință proprie, și aprobate în vederea utilizării exclusive pe teritoriul României de către autoritățile competente prevăzute la art. 143 și care rămân pe teritoriul României.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:a) articol pirotehnic - orice articol care conține substanțe explozive sau un amestec exploziv de substanțe destinate producerii de căldură, lumină, sunete, gaz sau fum ori o combinație a acestor efecte prin intermediul reacțiilor chimice exoterme autoîntreținute;b) articole pirotehnice de divertisment - articole pirotehnice destinate divertismentului;c) articole pirotehnice de scenă - articole pirotehnice destinate utilizării pe scenă în interior sau în exterior, inclusiv pentru producții cinematografice sau de televiziune sau în scopuri asemănătoare;d) articole pirotehnice destinate vehiculelor - componente ale dispozitivelor de securitate din vehicule, care conțin substanțe pirotehnice folosite pentru activarea acestora sau a altor mecanisme;e) muniție - proiectile și încărcături de propulsie, precum și muniție oarbă, utilizate pentru armele ușoare, armele de artilerie și alte arme de foc;f) pirotehnician - persoană care are cunoștințe de specialitate, autorizată să manipuleze și/sau să utilizeze pe teritoriul României articole pirotehnice de divertisment din categoria F2, F3, F4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 și/sau alte articole pirotehnice din categoria P2;g) punere la dispoziție pe piață - orice furnizare a unui articol pirotehnic pentru distribuție, consum sau uz pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;h) introducere pe piață - prima punere la dispoziție a unui articol pirotehnic pe piața din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;i) producător - persoană fizică sau juridică care fabrică un articol pirotehnic sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de articol și care comercializează articolul pirotehnic în cauză sub denumirea sau marca sa;j) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce un articol pirotehnic dintr-o țară terță pe piața din România sau pe piața dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;k) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un articol pirotehnic la dispoziție pe piață;l) operatori economici - producătorul, importatorul și distribuitorul;m) specificație tehnică - un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un articol pirotehnic;n) standard armonizat - standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;o) acreditare - acreditare astfel cum a fost definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;p) organism național de acreditare - organism național de acreditare astfel cum a fost definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;r) evaluarea conformității - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale de securitate din prezenta hotărâre pentru un articol pirotehnic;s) organism de evaluare a conformității - un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție;t) rechemare - orice măsură luată cu scopul de a returna un articol pirotehnic care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;u) retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui articol pirotehnic din lanțul de aprovizionare;v) legislație de armonizare a Uniunii Europene - orice legislație a Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;w) marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că articolul pirotehnic este în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.  +  Capitolul II Libera circulație și punerea la dispoziție pe piață  +  Articolul 5Punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice care îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, restricționată sau împiedicată.  +  Articolul 6Din motive de ordine și siguranță publică se interzic deținerea, utilizarea și/sau vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2 și F3.  +  Articolul 7(1) Cu ocazia târgurilor, a expozițiilor și a demonstrațiilor în vederea comercializării articolelor pirotehnice, expunerea și utilizarea articolelor pirotehnice neconforme cu dispozițiile prezentei hotărâri nu pot fi împiedicate, cu condiția ca acestea să fie însoțite de un anunț vizibil care să indice clar denumirea și data târgului, a expoziției sau a demonstrației în cauză, precum și neconformitatea și faptul că articolele pirotehnice nu sunt disponibile spre vânzare până la punerea lor în conformitate.(2) În timpul evenimentelor prevăzute la alin. (1) se iau măsuri adecvate de securitate în conformitate cu cerințele impuse de către Inspectoratul General al Poliției Române și unitățile teritoriale subordonate.  +  Articolul 8Libera circulație și utilizare a articolelor pirotehnice produse în scop de cercetare, dezvoltare și testare și care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar neconformitatea și faptul că acestea nu sunt disponibile în alte scopuri decât cercetarea, dezvoltarea și testarea.  +  Articolul 9Articolele pirotehnice pot fi puse la dispoziție pe piață numai dacă îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri.  +  Capitolul III Clasificarea articolelor pirotehnice  +  Articolul 10(1) Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în conformitate cu tipul lor de utilizare sau cu scopul și nivelul lor de risc, inclusiv cu nivelul lor de zgomot.(2) Organismele notificate prevăzute la art. 67 confirmă clasificarea, ca parte a procedurilor de evaluare a conformității prevăzute la art. 57.  +  Articolul 11Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:a) articole pirotehnice de divertisment;b) articole pirotehnice de scenă;c) alte articole pirotehnice.  +  Articolul 12Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință;b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut și care sunt destinate utilizării în exterior în spații restrânse;c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spații deschise vaste și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane;d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane.  +  Articolul 13Articolele pirotehnice de scenă se clasifică în următoarele categorii:a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.  +  Articolul 14Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment și articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment și articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.  +  Articolul 15(1) Procedura de autorizare a pirotehnicienilor este prevăzută în legislația în domeniu, aplicabilă.(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice informează Comisia Europeană cu privire la procedura prin intermediul căreia autorizează pirotehnicienii.  +  Capitolul IV Limite de vârstă și alte limitări  +  Articolul 16(1) Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.(2) Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.  +  Articolul 17Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin comun, pot mări limitele de vârstă prevăzute la art. 16 în cazul în care acest lucru se justifică din motive de ordine, securitate, sănătate și siguranță publică sau le pot reduce pentru persoanele deja formate în învățământul profesional ori care frecventează cursuri în domeniul articolelor pirotehnice.  +  Articolul 18Producătorii, importatorii și distribuitorii pot pune la dispoziție pe piață exclusiv pirotehnicienilor următoarele articole pirotehnice:a) articole pirotehnice de divertisment interzise publicului larg din categoriile F2 și F3, potrivit prevederilor art. 6, și din categoria F4;b) articolele pirotehnice de scenă din categoria T2 și alte articole pirotehnice din categoria P2.  +  Articolul 19Alte articole pirotehnice din categoria P1 destinate vehiculelor, inclusiv airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță, nu sunt puse la dispoziția publicului larg decât atunci când acele articole pirotehnice destinate vehiculelor au fost integrate într-un vehicul sau într-o piesă detașabilă a unui vehicul.  +  Capitolul V Obligațiile operatorilor economici  +  Secţiunea 1 Obligațiile producătorilor  +  Articolul 20În situația în care introduc articole pirotehnice pe piață, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 21(1) Producătorii întocmesc documentația tehnică prevăzută în anexa nr. 2 și solicită efectuarea procedurii relevante de evaluare a conformității prevăzute la art. 57.(2) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele aplicabile prin procedura prevăzută, producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE.  +  Articolul 22Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic.  +  Articolul 23(1) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta hotărâre.(2) Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile articolului pirotehnic și modificările standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui articol pirotehnic, se iau în considerare în mod corespunzător.(3) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un articol pirotehnic, producătorii, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, ca urmare a unei solicitări justificate în mod corespunzător din partea autorității de supraveghere a pieței, testează prin eșantionare articolele pirotehnice puse la dispoziție pe piață, investighează și, dacă este necesar, țin un registru de sesizări, articole pirotehnice neconforme și rechemări ale unor articole pirotehnice și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.  +  Articolul 24Producătorii se asigură că articolele pirotehnice pe care le introduc pe piață sunt etichetate potrivit prevederilor art. 31-35 sau ale art. 36-38.  +  Articolul 25(1) Producătorii indică pe articolele pirotehnice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați.(2) Dacă indicarea pe articolele pirotehnice a informațiilor prevăzute la alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va realiza pe ambalaj sau pe un document care însoțește articolul pirotehnic respectiv.(3) Adresa prevăzută la alin. (1) și (2) indică un singur punct de contact pentru producător.(4) Datele de contact sunt comunicate în limba română.  +  Articolul 26(1) Producătorii trebuie să se asigure că articolul pirotehnic respectiv este însoțit de instrucțiuni și informații privind securitatea în limba română.(2) Instrucțiunile și informațiile privind securitatea, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.  +  Articolul 27(1) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.(2) În cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și/sau autoritățile competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață articolul pirotehnic, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.  +  Articolul 28(1) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorității de supraveghere a pieței, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic cu prezenta hotărâre, în limba română sau în altă limbă acceptată de autoritatea în cauză.(2) Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la solicitarea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care aceștia le-au introdus pe piață.  +  Secţiunea a 2-a Trasabilitatea  +  Articolul 29(1) Pentru a facilita trasabilitatea articolelor pirotehnice, producătorii înscriu pe eticheta acestora numărul de înregistrare atribuit de organismul notificat care efectuează evaluarea conformității potrivit prevederilor art. 57.(2) Numerotarea se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 30Producătorii și importatorii trebuie să țină evidențe ale numerelor de înregistrare ale articolelor pirotehnice pe care le pun la dispoziție pe piață și pun aceste informații la dispoziția autorității de supraveghere a pieței, dacă aceasta le solicită.  +  Secţiunea a 3-a Etichetarea articolelor pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice destinate vehiculelor  +  Articolul 31(1) Producătorii se asigură că articolele pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice destinate vehiculelor, sunt etichetate vizibil, lizibil și indelebil în limba română.(2) Etichetarea trebuie să fie clară, ușor de înțeles și inteligibilă.  +  Articolul 32(1) Etichetarea articolelor pirotehnice cuprinde cel puțin informațiile privind producătorul prevăzute la art. 25 și, în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană, informațiile privind producătorul și importatorul prevăzute la art. 25 și, respectiv, la art. 41, numele și tipul articolului pirotehnic, numărul său de înregistrare și numărul produsului, al lotului său de serie, limitele minime de vârstă prevăzute la art. 16 și 17, categoria și instrucțiunile de folosire adecvate, anul producției pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F3 și F4, precum și distanța minimă de securitate, după caz.(2) Etichetarea cuprinde conținutul net de explozivi (CNE).  +  Articolul 33Articolele pirotehnice de divertisment sunt însoțite, de asemenea, de cel puțin următoarele informații:a) categoria F1: după caz: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanța minimă de securitate;b) categoria F2: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanța sau distanțele minime de securitate, după caz;c) categoria F3: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanța sau distanțele minime de securitate;d) categoria F4: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", alături de distanța sau distanțele minime de securitate.  +  Articolul 34Articolele pirotehnice de scenă sunt însoțite, de asemenea, de cel puțin următoarele informații:a) categoria T1: după caz: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanța sau distanțele minime de securitate;b) categoria T2: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", alături de distanța sau distanțele minime de securitate.  +  Articolul 35În cazul în care articolul pirotehnic respectiv nu are o suprafață suficient de mare pentru îndeplinirea cerințelor de etichetare prevăzute la art. 32-34, informațiile trebuie afișate pe cel mai mic dintre ambalajele produsului.  +  Secţiunea a 4-a Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor  +  Articolul 36Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor cuprinde informațiile privind producătorul prevăzute la art. 25, denumirea și tipul articolului pirotehnic, numărul său de înregistrare și numărul produsului, al lotului sau de serie și, dacă e cazul, instrucțiunile de utilizare în condiții de securitate.  +  Articolul 37În cazul în care articolul pirotehnic destinat vehiculelor nu are o suprafață suficient de mare pentru îndeplinirea cerințelor de etichetare prevăzute la art. 36, informațiile trebuie afișate pe ambalaj.  +  Articolul 38(1) Pirotehnicienilor trebuie să li se pună la dispoziție, de către producători, în limba indicată de aceștia, o fișă tehnică de securitate pentru articolul pirotehnic destinat vehiculelor, întocmită potrivit prevederilor anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.(2) Fișa tehnică de securitate poate fi furnizată pe hârtie sau în format electronic, cu condiția ca pirotehnicianul respectiv să aibă mijloacele necesare pentru a o accesa.  +  Secţiunea a 5-a Obligațiile importatorilor  +  Articolul 39Importatorii introduc pe piață numai articole pirotehnice conforme.  +  Articolul 40(1) Înainte de introducerea unui articol pirotehnic pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la art. 57 a fost îndeplinită de către producător.(2) Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că articolul pirotehnic poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 24 și 25.(3) Atunci când importatorul consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic nu este conform cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu introduce articolul pirotehnic pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate.(4) În plus, în cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, importatorul informează în acest sens producătorul și autoritatea de supraveghere a pieței așa cum este prevăzută la art. 143.  +  Articolul 41(1) Importatorii indică pe articolul pirotehnic numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, aceste informații trebuie indicate pe ambalaj sau pe un document care însoțește articolul pirotehnic.(2) Datele de contact sunt comunicate în limbă română.  +  Articolul 42Importatorii se asigură că articolul pirotehnic este însoțit de instrucțiuni și informații de securitate, în limba română.  +  Articolul 43Importatorii se asigură că, atât timp cât un articol pirotehnic se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 44Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un articol pirotehnic, importatorii, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, ca urmare a unei solicitări justificate în mod corespunzător din partea autorității de supraveghere a pieței, testează prin eșantionare articolele pirotehnice puse la dispoziție pe piață, investighează și, dacă este necesar, țin un registru de sesizări, articole pirotehnice neconforme și rechemări ale unor articole pirotehnice și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.  +  Articolul 45(1) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, trebuie să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru al rechema, după caz.(2) În plus, în cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și/sau autoritățile competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață articolul pirotehnic, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.  +  Articolul 46Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestei autorități, la cerere.  +  Articolul 47(1) Importatorii, la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței, furnizează acestuia toate informațiile și documentația necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic, în limba română.(2) Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care aceștia le-au introdus pe piață.  +  Secţiunea a 6-a Obligațiile distribuitorilor  +  Articolul 48Atunci când pun la dispoziție pe piață un articol pirotehnic, distribuitorii trebuie să acționeze cu responsabilitate în ceea ce privește cerințele prezentei hotărâri.  +  Articolul 49(1) Înainte de a pune la dispoziție pe piață un articol pirotehnic, distribuitorii verifică dacă:a) articolul pirotehnic are aplicat marcajul CE;b) articolul pirotehnic este însoțit de documentele necesare și de instrucțiuni și informații privind securitatea, în limba română;c) producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 24 și 25 și, respectiv, la art. 41.(2) Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic nu este conform cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu pune la dispoziție pe piață articolul pirotehnic înainte ca el să fie adus în conformitate.(3) Atunci când articolul pirotehnic prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritatea de supraveghere a pieței.  +  Articolul 50Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un articol pirotehnic se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 51(1) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru al rechema, după caz.(2) În cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și/sau autoritățile competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață articolul pirotehnic indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.  +  Articolul 52(1) Distribuitorii, la cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței și/sau autorității competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață articolul pirotehnic, furnizează acestuia/acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic.(2) Distribuitorii cooperează cu autoritatea prevăzută la alin. (1), după caz, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care le-au pus la dispoziție pe piață.  +  Secţiunea a 7-a Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor  +  Articolul 53Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri și este supus obligațiilor ce revin producătorului potrivit prevederilor art. 20-28 în situația în care:a) introduce pe piață un articol pirotehnic sub numele sau marca sa;b) modifică un articol pirotehnic deja introdus pe piață astfel încât poate fi afectată conformitatea acestuia cu cerințele prezentei hotărâri.  +  Secţiunea a 8-a Identificarea operatorilor economici  +  Articolul 54Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieței datele de identificare ale:a) oricărui operator economic care le-a furnizat un articol pirotehnic;b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un articol pirotehnic.  +  Articolul 55Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la art. 54 timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat articolul pirotehnic și timp de 10 ani după ce au furnizat articolul pirotehnic.  +  Capitolul VI Conformitatea articolului pirotehnic  +  Secţiunea 1 Prezumția de conformitate și proceduri de evaluare a conformității a articolelor pirotehnice  +  Articolul 56(1) Se consideră că articolele pirotehnice aflate sub incidența prezentei hotărâri sunt conforme cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, atunci când sunt conforme cu standardele române și/sau cu standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părți ale acestora.(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate în domeniul articolelor pirotehnice se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se actualizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 57În vederea evaluării conformității articolelor pirotehnice, producătorul urmează una dintre următoarele proceduri prevăzute în anexa nr. 2:1. examinarea UE de tip, respectiv modulul B și, la alegerea producătorului, una dintre următoarele proceduri:a) conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii, respectiv modulul C2;b) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție, respectiv modulul D;c) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului, respectiv modulul E;2. conformitatea bazată pe verificarea unității de produs, respectiv modulul G;3. conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității, respectiv modulul H, în măsura în care se referă la articolele pirotehnice de divertisment din categoria F4.  +  Secţiunea a 2-a Declarația UE de conformitate și marcajul CE  +  Articolul 58Declarația UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 59(1) Declarația UE de conformitate se întocmește după modelul prevăzut în anexa nr. 3, conține elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexa nr. 2 și se actualizează ori de câte ori este cazul.(2) Declarația UE de conformitate pentru articolele pirotehnice puse la dispoziție pe piață în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.  +  Articolul 60(1) În cazul în care un articol pirotehnic intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii Europene sau acte normative de punere în aplicare a legislației Uniunii Europene, prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se redactează o singură declarație UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte.(2) Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză prevăzute la alin. (1), inclusiv referințele de publicare ale acestora.  +  Articolul 61Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele stabilite în prezenta hotărâre.  +  Secţiunea a 3-a Principii generale, norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE și a altor marcaje  +  Articolul 62Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 63(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe articolele pirotehnice.(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ce țin de natura articolului pirotehnic, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.  +  Articolul 64Marcajul CE se aplică înainte ca articolul pirotehnic să fie introdus pe piață.  +  Articolul 65(1) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producției.(2) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul respectiv sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător.  +  Articolul 66Marcajul CE și, după caz, numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.  +  Capitolul VII Notificarea organismelor de evaluare a conformității  +  Secţiunea 1 Notificarea și autoritățile de notificare  +  Articolul 67Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele desemnate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității, ca părți terțe, în temeiul prezentei hotărâri.  +  Articolul 68Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor art. 89-92.  +  Articolul 69Evaluarea și monitorizarea prevăzute la art. 68 se realizează de către un organism național de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Secţiunea a 2-a Cerințe privind autoritățile de notificare  +  Articolul 70Autoritatea de notificare funcționează astfel încât să evite apariția conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformității.  +  Articolul 71Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.  +  Articolul 72Autoritatea de notificare se organizează astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.  +  Articolul 73Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le efectuează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.  +  Articolul 74Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.  +  Articolul 75Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.  +  Articolul 76Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.  +  Secţiunea a 3-a Cerințe cu privire la organismele notificate  +  Articolul 77Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 78-87.  +  Articolul 78Organismul de evaluare a conformității este înființat în baza legislației naționale aplicabile și are personalitate juridică.  +  Articolul 79Organismul de evaluare a conformității este un organism de terță parte, independent de organizația sau de articolul pirotehnic pe care îl evaluează.  +  Articolul 80(1) Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a articolelor pirotehnice și/sau a substanțelor explozive și nici ca reprezentanți ai vreuneia din aceste părți.(2) Prevederile alin. (1) nu împiedică utilizarea articolelor pirotehnice și/sau a substanțelor explozive care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor articole pirotehnice în scopuri personale.(3) Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea articolelor pirotehnice și/sau substanțelor explozive respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități.(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați.(5) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică în special serviciilor de consultanță.(6) Organismele de evaluare a conformității trebuie să se asigure că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.  +  Articolul 81Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora trebuie să îndeplinească activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.  +  Articolul 82(1) Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite conform anexei nr. 2 și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.(2) De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de articole pirotehnice pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă la dispoziție:a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității;b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; acesta trebuie să dispună de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.(3) Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și să aibă acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.  +  Articolul 83Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să aibă următoarele:a) o pregătire tehnică și profesională corespunzătoare care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor române și/sau ale celorlalte state ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau părți ale acestora și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii Europene și din legislația națională;d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.  +  Articolul 84(1) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora trebuie să fie garantată.(2) Remunerația conducerii generale și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.  +  Articolul 85Organismele de evaluare a conformității trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.  +  Articolul 86(1) Personalul organismului de evaluare a conformității trebuie să păstreze secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 sau al oricărei prevederi din prezenta hotărâre, excepție făcând relația cu autoritatea de notificare și cu autoritatea de supraveghere a pieței.(2) Drepturile de autor sunt protejate potrivit prevederilor legislației naționale aplicabile.  +  Articolul 87Organismele de evaluare a conformității trebuie să participe la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii Europene sau trebuie să se asigure că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.  +  Secţiunea a 4-a Prezumția de conformitate a organismelor notificate, filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate  +  Articolul 88În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române și/sau în standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate relevante, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în părți din acestea, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 77-87, în măsura în care acele standarde aplicabile acoperă aceste cerințe.  +  Articolul 89În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la art. 77-87 și informează în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 90Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.  +  Articolul 91Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.  +  Articolul 92Organismele notificate pun la dispoziția Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice documentele relevante privind evaluarea competențelor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia potrivit prevederilor anexei nr. 2.  +  Secţiunea a 5-a Cererea de notificare  +  Articolul 93Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformității trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 94Cererea prevăzută la art. 93 trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a articolului pirotehnic sau a articolelor pirotehnice pentru care organismul se consideră a fi competent;b) certificatul de acreditare eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la art. 77-87.  +  Secţiunea a 6-a Procedura de notificare  +  Articolul 95(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformității ce se notifică; aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar.(2) Desemnarea prevăzută la alin. (1) se realizează în baza procedurii aprobate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 96Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice notifică numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 77-87.  +  Articolul 97Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice notifică Comisia Europeană și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.  +  Articolul 98Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale articolului pirotehnic ori ale articolelor pirotehnice în cauză, precum și atestarea competenței necesare.  +  Articolul 99(1) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificarea în cadrul căreia s-a utilizat certificatul de acreditare.(2) Un organism este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri doar în condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 100Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice notifică Comisia Europeană și celelalte state membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.  +  Secţiunea a 7-a Numerele de identificare și listele organismelor notificate  +  Articolul 101(1) Autoritatea de notificare comunică organismului de evaluare a conformității notificat numărul atribuit de Comisia Europeană.(2) Se atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii Europene.  +  Articolul 102Lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate, este disponibilă publicului pe site-ul Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 8-a Modificări ale notificărilor  +  Articolul 103(1) În cazul în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la art. 77-87 sau nu își îndeplinește obligațiile, acesta restricționează, suspendă ori retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre despre măsurile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 104În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării ori în cazul în care organismul notificat șia încetat activitatea, acesta predă dosarele unui alt organism notificat în vederea procesării acestora sau le pune la dispoziția Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ori a Inspecției Muncii, la cererea acestora.  +  Secţiunea a 9-a Contestarea competenței organismelor notificate  +  Articolul 105În cazul în care Comisia Europeană are suspiciuni sau este atenționată asupra unui organism notificat în ceea ce privește competența ori privind îndeplinirea în continuare de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, aceasta va investiga toate cazurile semnalate.  +  Articolul 106Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prezintă Comisiei Europene, la cerere, în situația prevăzută la art. 105, toate informațiile care au stat la baza notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.  +  Articolul 107În cazul investigațiilor la care se face referire la art. 105, toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sunt tratate confidențial.  +  Articolul 108Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice trebuie să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este cazul, în conformitate cu actul de punere în aplicare, adoptat de Comisia Europeană la constatarea de către aceasta a faptului că un organism notificat nu îndeplinește cerințele pentru a fi notificat sau nu mai îndeplinește cerințele pentru care a fost notificat.  +  Secţiunea a 10-a Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate  +  Articolul 109Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 110(1) Evaluările privind conformitatea trebuie realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici.(2) Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de:a) dimensiunea întreprinderii;b) domeniul de activitate și structura acesteia;c) gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză;d) caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.(3) În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele prezentei hotărâri.  +  Articolul 111Organismele notificate care efectuează evaluări ale conformității atribuie numere de înregistrare, identificând articolele pirotehnice care au făcut obiectul unei evaluări a conformității, și producătorii lor țin un registru cu numerele de înregistrare ale articolelor pirotehnice în cazul cărora au emis certificate.  +  Articolul 112În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 sau în standardele prevăzute la art. 56 alin. (1) ori alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare, și nu emite un certificat de conformitate.  +  Articolul 113În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un articol pirotehnic nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.  +  Articolul 114În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă ori retrage orice certificat, după caz.  +  Articolul 115Măsurile de restricționare, suspendare sau retragere a certificatului luate de organismul notificat trebuie aduse la cunoștința părții în cauză, care este și informată în același timp cu privire la căile de atac, precum și termenele în care poate acționa pe aceste căi.  +  Secţiunea a 11-a Obligații de informare în sarcina organismelor notificate  +  Articolul 116Organismele notificate informează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în legătură cu:a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor;b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;d) activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare, la cerere.  +  Articolul 117Organismele notificate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri furnizează celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității ce vizează aceleași articole pirotehnice informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.  +  Secţiunea a 12-a Schimbul de experiență și coordonarea organismelor notificate  +  Articolul 118Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice participă la schimbul de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea, organizat de către Comisie.  +  Articolul 119Organismele notificate în temeiul prezentei hotărâri trebuie să participe la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale ale organismelor notificate la nivel european în mod direct sau prin reprezentanți desemnați.  +  Capitolul VIII Supravegherea pieței, controlul articolelor pirotehnice care intră pe piață și procedurile de salvgardare  +  Secţiunea 1 Supravegherea pieței și controlul articolelor pirotehnice care intră pe piață  +  Articolul 120Autoritatea de supraveghere a pieței trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că articolele pirotehnice pot fi introduse pe piață numai dacă, atunci când sunt depozitate în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care au fost concepute, nu pun în pericol sănătatea și securitatea persoanelor.  +  Articolul 121Prevederile art. 15 alin. (3) și art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică articolelor pirotehnice.  +  Articolul 122Autoritatea de supraveghere a pieței informează anual Comisia Europeană cu privire la activitățile ei de supraveghere a pieței.  +  Secţiunea a 2-a Procedura aplicabilă articolelor pirotehnice care prezintă un risc la nivel național  +  Articolul 123(1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are suficiente motive să considere că un articol pirotehnic prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori pentru alte aspecte ale protecției interesului public care intră sub incidența prezentei hotărâri, acestea efectuează o evaluare cu privire la articolul pirotehnic în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta hotărâre.(2) Operatorii economici relevanți trebuie să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.(3) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieței constată că articolul pirotehnic nu este conform cerințelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce articolul pirotehnic în conformitate cu acele cerințe sau să retragă articolul pirotehnic de pe piață ori să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, stabilită de autoritatea de supraveghere a pieței.(4) Autoritatea de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate.(5) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 124În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, aceasta informează Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.  +  Articolul 125În situația prevăzută la art. 124, operatorul economic trebuie să se asigure că sunt întreprinse toate acțiunile corective adecvate pentru toate articolele pirotehnice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii Europene.  +  Articolul 126(1) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul prevăzut la art. 123 alin. (3), autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a articolului pirotehnic pe piața din România ori pentru a retrage sau a rechema articolul pirotehnic de pe piață.(2) Autoritatea de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 127(1) Informațiile prevăzute la art. 126 alin. (2) trebuie să includă toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica articolul pirotehnic neconform, originea articolului pirotehnic, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant.(2) Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:a) articolul pirotehnic nu respectă cerințele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor ori alte aspecte referitoare la protecția interesului public, astfel cum sunt reglementate prin prezenta hotărâre; saub) există deficiențe ale standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) care conferă prezumția de conformitate.  +  Articolul 128În cazul în care un stat membru inițiază procedura în temeiul prezentei secțiuni, autoritatea care asigură supravegherea pieței în România, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea articolului pirotehnic în cauză, aflate la dispoziția lor și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura adoptată de statul membru inițiator.  +  Articolul 129În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informațiilor prevăzute la art. 126 alin. (2), niciun stat membru sau Comisia Europeană nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieței, măsura este considerată justificată.  +  Articolul 130Autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, în legătură cu articolul pirotehnic în cauză, cum ar fi retragerea articolului pirotehnic de pe piață.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de salvgardare  +  Articolul 131În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 125 și la art. 126, se ridică obiecții la adresa unor măsuri luate de autoritatea de supraveghere a pieței sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că astfel de măsuri contravin legislației Uniunii Europene, autoritatea de supraveghere a pieței din România colaborează cu Comisia Europeană în cadrul consultărilor inițiate de aceasta cu autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre și operatorul/operatorii economic/economici relevant/relevanți și evaluează măsura luată.  +  Articolul 132(1) În cazul în care măsura luată este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieței ia măsurile care se impun pentru a se asigura că articolul pirotehnic neconform este retras de pe piața națională și informează Comisia Europeană în acest sens.(2) În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, autoritatea de supraveghere a pieței retrage măsura respectivă.  +  Articolul 133Atunci când măsura luată de autoritatea de supraveghere a pieței este considerată justificată și neconformitatea articolului pirotehnic este atribuită unei deficiențe a standardelor prevăzute la art. 127 alin. (2) lit. b), Comisia aplică procedura prevăzută la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.  +  Secţiunea a 4-a Articolele pirotehnice conforme care prezintă un risc în materie de sănătate sau securitate  +  Articolul 134În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări potrivit prevederilor art. 123, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un articol pirotehnic este în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor ori pentru protecția altor aspecte de interes public, aceasta solicită operatorului economic respectiv:a) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că articolul pirotehnic în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc;b) să retragă articolul pirotehnic de pe piață;c) să recheme articolul pirotehnic de pe piață într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, stabilit de autoritatea de supraveghere a pieței.  +  Articolul 135Operatorul economic trebuie să garanteze că sunt întreprinse acțiuni corective pentru toate articolele pirotehnice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.  +  Articolul 136(1) Autoritatea de supraveghere a pieței trebuie să informeze de îndată Comisia Europeană și autoritățile competente din celelalte state membre despre articolele pirotehnice conforme care prezintă un risc în materie de sănătate sau securitate.(2) Informațiile trebuie să cuprindă toate detaliile disponibile, în special:a) datele necesare pentru identificarea articolului pirotehnic respectiv;b) originea și lanțul de aprovizionare aferent articolului pirotehnic respectiv;c) natura riscului implicat;d) natura și durata măsurilor naționale luate.  +  Articolul 137(1) Operatorul/Operatorii economic/economici relevant/relevanți participă la consultările inițiate de Comisia Europeană în scopul evaluării de către aceasta a măsurilor luate de autoritatea de supraveghere a pieței.(2) Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsura luată de autoritatea de supraveghere a pieței este sau nu justificată și, după caz, propune măsuri adecvate.  +  Secţiunea a 5-a Neconformitatea formală  +  Articolul 138Fără a aduce atingere prevederilor art. 123-130, autoritatea de supraveghere a pieței solicită operatorului economic vizat să remedieze neconformitatea respectivă, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a prevederilor art. 63-66 din prezenta hotărâre;b) marcajul CE nu a fost aplicat;c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producției, a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 63-66 sau nu a fost aplicat;d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită;e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;f) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;g) informațiile prevăzute la art. 25 sau la art. 41 lipsesc, sunt false sau incomplete;h) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la art. 20-28 sau la art. 39-47.  +  Articolul 139În cazul în care neconformitatea prevăzută la art. 138 se menține, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a articolului pirotehnic ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.  +  Capitolul IX Răspunderea contravențională  +  Articolul 140(1) Constituie contravenție după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1), art. 20, art. 22 și art. 57;b) nerespectarea prevederilor art. 16;c) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1), art. 28;d) nerespectarea prevederilor art. 39-47;e) nerespectarea prevederilor art. 49-52;f) nerespectarea prevederilor art. 59;g) nerespectarea prevederilor art. 62-65;h) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30;i) nerespectarea prevederilor art. 54-55.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cele de la lit. a), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piață și interzicerea punerii la dispoziție pe piață;b) cele de la lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei și confiscarea articolelor pirotehnice;c) cele de la lit. c), f) și g), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei și interzicerea de a pune la dispoziție pe piață sau introducerea pe piață;d) cele de la lit. d), h), i), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei și interzicerea de a pune la dispoziție pe piață sau introducerea pe piață;e) cele de la lit. e), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei și interzicerea de a pune la dispoziție pe piață articole pirotehnice fără marcaj de conformitate sau cu marcaj incorect.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:a) de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Muncii, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-i);b) de către ofițeri și agenți din cadrul Poliției Române, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 141Contravențiilor prevăzute la art. 140 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 142Personalul cu atribuții în domeniu din cadrul Poliției Române, în colaborare cu personalul împuternicit din cadrul Inspecției Muncii, poate dispune verificarea și reținerea oricărui transport sau oricărei cantități de articole pirotehnice, potrivit legii, despre care există probe că nu respectă dispozițiile prezentei hotărâri.  +  Capitolul X Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 143Autoritatea de supraveghere a pieței articolelor pirotehnice este Inspecția Muncii, organ al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 144Autoritatea de supraveghere a respectării ordinii și siguranței publice în ceea ce privește articolele pirotehnice este Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române și unitățile teritoriale subordonate.  +  Articolul 145Punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice care sunt conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările ulterioare, care au fost introduse pe piață înainte de data de 1 iulie 2015 nu poate fi împiedicată.  +  Articolul 146Certificatele emise pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F1, F2 și F3, acordate înainte de data de 4 iulie 2010, rămân valabile pe teritoriul statului membru care a acordat certificatul până la data de 4 iulie 2017 sau până la data expirării, oricare dintre aceste date survine mai devreme.  +  Articolul 147Certificatele emise pentru alte articole pirotehnice, pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F4 și pentru articolele pirotehnice de scenă acordate înainte de 4 iulie 2013 rămân valabile până la data de 4 iulie 2017 sau până la data expirării, termenul mai scurt fiind luat în considerare.  +  Articolul 148(1) Prin excepție de la prevederile art. 147, certificatele emise pentru articolele pirotehnice destinate vehiculelor, inclusiv ca piese de schimb, acordate înainte de data de 4 iulie 2013, rămân valabile până la expirare.(2) Certificatele eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, sunt valabile în temeiul prezentei hotărâri.  +  Articolul 149Începând cu data de 1 iulie 2015, corespondența între articolele pirotehnice clasificate conform prezentei hotărâri și cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, în formă prescurtată, este după cum urmează:a) F1, F2, F3 și F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, 3 și, respectiv, 4;b) T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și, respectiv, T2;c) P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 și, respectiv, P2.  +  Articolul 150(1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 151Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune integral Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 178 din 28 iunie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru dialog social,
  Aurelia Cristea
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 10 decembrie 2014.Nr. 1.102.  +  Anexa nr. 1
  Cerințe esențiale de securitate
  1. Fiecare articol pirotehnic trebuie să îndeplinească caracteristicile de funcționare specificate de producător organismului notificat pentru a asigura cel mai mare grad de securitate și de fiabilitate posibil.2. Fiecare articol pirotehnic trebuie să fie proiectat și produs în așa fel, încât să poată fi eliminat în siguranță printr-un proces adecvat, cu efecte negative minime asupra mediului.3. Fiecare articol pirotehnic trebuie să funcționeze corect atunci când este folosit în scopul în care a fost produs.Fiecare articol pirotehnic trebuie testat în condiții reale. Dacă acest lucru nu se poate face într-un laborator, testele trebuie efectuate în condițiile în care articolul pirotehnic urmează să fie utilizat.Următoarele informații și proprietăți trebuie să fie luate în considerare sau testate, în cazurile în care sunt aplicabile:a) proiectarea, fabricarea și proprietățile caracteristice, inclusiv compoziția chimică amănunțită (masa și proporțiile substanțelor utilizate), precum și dimensiunile;b) stabilitatea fizică și chimică a articolului pirotehnic în toate condițiile de mediu normale și previzibile;c) sensibilitatea la condiții normale și previzibile de manipulare și transport;d) compatibilitatea tuturor componentelor în ceea ce privește stabilitatea lor chimică;e) rezistența articolului pirotehnic la umezeală, atunci când acesta este destinat utilizării într-un mediu umed sau în prezența apei și când umezeala poate să influențeze nefavorabil securitatea sau fiabilitatea acestuia;f) rezistența la temperaturi scăzute și ridicate, atunci când articolul pirotehnic este destinat depozitării sau utilizării la astfel de temperaturi și când răcirea ori încălzirea uneia dintre componente sau a articolului pirotehnic în întregime poate să influențeze în mod nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia;g) caracteristicile de securitate destinate să evite declanșarea sau aprinderea intempestivă sau accidentală;h) instrucțiuni corespunzătoare și, dacă este cazul, marcaje referitoare la securitatea manipulării, a depozitării, a utilizării (inclusiv distanțele de securitate) și a eliminării;i) posibilitatea articolului pirotehnic, a ambalajului acestuia sau a altor componente de a suporta deteriorarea survenită în condiții de depozitare normale și previzibile;j) indicarea tuturor dispozitivelor și a accesoriilor necesare, precum și a instrucțiunilor de folosire necesare pentru funcționarea în condiții de securitate a articolului pirotehnic.În timpul transportului și al manipulării normale, articolele pirotehnice ar trebui să fie însoțite de descrierea compoziției lor pirotehnice, cu excepția cazului în care aceste informații sunt specificate în instrucțiunile producătorului.4. Articolele pirotehnice trebuie să nu conțină explozivi cu detonare, alții decât pulberea neagră și compozițiile folosite pentru efecte luminoase, cu excepția articolelor pirotehnice din categoriile P1, P2, T2 și a articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F4 care îndeplinesc următoarele condiții:a) explozivul cu detonare nu poate fi extras cu ușurință din articolul pirotehnic;b) pentru categoria P1, articolul pirotehnic nu poate funcționa ca detonant sau nu poate iniția, astfel cum a fost proiectat și fabricat, explozivi secundari;c) pentru categoriile F4, T2 și P2, articolul pirotehnic este conceput și destinat să nu funcționeze ca detonant sau, dacă este conceput să detoneze, nu poate iniția, astfel cum a fost proiectat și fabricat, explozivi secundari.5. Diferitele grupuri de articole pirotehnice trebuie să îndeplinească, de asemenea, cel puțin următoarele cerințe:A. Articole pirotehnice de divertisment1. Producătorul trebuie să încadreze articolele pirotehnice de divertisment în categorii diferite, potrivit prevederilor art. 10-15 din hotărâre, caracterizate prin cantitatea echivalentă netă de exploziv, distanțele de securitate, nivelul de zgomot sau alte caracteristici similare. Categoria trebuie să fie indicată clar pe etichetă.1.1. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:a) distanța de securitate trebuie să fie de cel puțin 1 m. Cu toate acestea, dacă este necesar, distanța de securitate poate fi mai mică;b) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depășească 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanța de securitate;c) categoria F1 nu trebuie să cuprindă petarde, baterii de petarde, petarde luminoase și baterii de petarde luminoase; pocnitorile din categoria F1 nu trebuie să conțină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint.1.2. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F2 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:a) distanța de securitate trebuie să fie de cel puțin 8 m. Cu toate acestea, dacă este necesar, distanța de securitate poate fi mai mică;b) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depășească 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanța de securitate.1.3. Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria F3 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:a) distanța de securitate trebuie să fie de cel puțin 15 m. Cu toate acestea, dacă este necesar, distanța de securitate poate fi mai mică;b) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depășească 120 dB (A, imp) sau un nivel echivalent de zgomot, astfel cum este măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanța de securitate.2. Articolele pirotehnice de divertisment pot conține numai materiale care reduc riscurile pe care le prezintă proiectarea de fragmente pentru sănătate, bunuri și mediu.3. Metoda de aprindere trebuie să fie clar vizibilă sau trebuie să fie indicată prin etichetare sau instrucțiuni.4. Articolele pirotehnice de divertisment nu trebuie să aibă o traiectorie necontrolată și imprevizibilă.5. Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F1, F2 și F3 trebuie să fie protejate împotriva aprinderii accidentale printr-un capac de protecție, prin ambalare sau prin construcția articolului pirotehnic. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F4 trebuie să fie protejate împotriva aprinderii accidentale prin metodele indicate de către producător.B. Alte articole pirotehnice1. Articolele pirotehnice trebuie să fie proiectate astfel încât să reducă la minimum riscurile în condiții de utilizare normală pentru sănătate, bunuri și mediu.2. Metoda de aprindere trebuie să fie clar vizibilă sau trebuie să fie indicată prin etichetare sau instrucțiuni.3. Articolul pirotehnic trebuie să fie proiectat astfel încât să reducă riscurile pe care le prezintă proiectarea de fragmente pentru sănătate, bunuri și mediu în caz de aprindere accidentală.4. Dacă este cazul, articolul pirotehnic trebuie să funcționeze corect până la data de expirare indicată de către producător.C. Dispozitive de aprindere1. Dispozitivele de aprindere trebuie să poată fi declanșate în mod fiabil și să aibă o capacitate de declanșare suficientă în toate situațiile de utilizare în condiții normale și previzibile.2. Dispozitivele de aprindere trebuie să fie protejate împotriva descărcărilor electrostatice în condiții de depozitare și utilizare normale și previzibile.3. Aprinzătoarele electrice trebuie să fie protejate împotriva câmpurilor electromagnetice în condiții de depozitare și utilizare normale și previzibile.4. Învelișul fitilurilor trebuie să aibă o rezistență mecanică adecvată și să protejeze în mod adecvat încărcătura explozivă atunci când aceasta este expusă la solicitări mecanice normale și previzibile.5. Parametrii care determină timpii de ardere a fitilurilor trebuie să fie furnizați împreună cu articolul pirotehnic.6. Caracteristicile electrice ale aprinzătoarelor electrice (de exemplu, curent minim de funcționare, rezistență și altele asemenea) trebuie să fie furnizate împreună cu articolul pirotehnic.7. Reoforii aprinzătoarelor electrice trebuie să aibă o izolație și o rezistență mecanică suficiente, inclusiv în ceea ce privește soliditatea legăturii cu aprinzătorul, ținând seama de destinația acestora.
   +  Anexa nr. 2
  Proceduri de evaluare a conformității
   +  MODULUL B: Examinarea UE de tip1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui articol pirotehnic și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al articolului pirotehnic respectă cerințele prezentei hotărâri, care i se aplică.2. Examinarea UE de tip este efectuată prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al articolului pirotehnic prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, precum și prin examinarea unui model de produs complet, reprezentativ pentru producția luată în considerare (combinație între tipul de producție și tipul de proiect).3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat ales de către acesta.Cererea cuprinde:3.1. denumirea și adresa producătorului;3.2. o declarație scrisă în care se specifică faptul că aceeași cerere nu a mai fost depusă la un alt organism notificat;3.3. documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea articolului pirotehnic din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea articolului pirotehnic. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:a) descriere generală a articolului pirotehnic;b) desene de concepție și execuție și scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;c) descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective și pentru funcționarea articolului pirotehnic;d) lista standardelor armonizate prevăzute la art. 56 alin. (1) aplicate integral sau parțial, iar în cazurile în care aceste standarde nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate ale prezentei hotărâri, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, rezultatele verificărilor efectuate și altele asemenea;f) rapoartele de testare;3.4. modelele, reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare;3.5. documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante prevăzute la art. 56 alin. (1) nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.4. Organismul notificatPentru articolul pirotehnic:4.1. examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al articolului pirotehnic.Pentru model/modele:4.2. verifică dacă modelul/modelele a/au fost produs/produse în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante;4.3. efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluțiile din standardele relevante prevăzute la art. 56 alin. (1), acestea au fost aplicate corect;4.4. efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele prevăzute la art. 56 alin. (1), dacă soluțiile adoptate de către producător, inclusiv alte specificații tehnice relevante aplicate, satisfac cerințele esențiale de securitate corespunzătoare ale prezentei hotărâri;4.5. convine cu producătorul asupra unui loc unde se vor efectua controalele și testele.5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, potrivit prevederilor pct. 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritatea de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului.6. Atunci când tipul este conform cu cerințele prezentei hotărâri care se aplică articolului pirotehnic în cauză, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe.Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a articolelor pirotehnice fabricate și care permit controlul în utilizare.În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod amănunțit.7. Organismul notificat informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat, care pot influența conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele esențiale de securitate din prezenta hotărâre sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul inițial de examinare UE de tip.8. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau suplimentele la acestea pe care lea emis.Comisia, celelalte state membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a suplimentelor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia și celelalte state membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv.9. Producătorul păstrează la dispoziția autorității de supraveghere a pieței un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și al suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic.  +  MODULUL C2: Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3 și 4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că articolele pirotehnice în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele prezentei hotărâri, care li se aplică.2. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea articolelor pirotehnice fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei hotărâri care se aplică acestora.3. Controlul produselorUn organism notificat ales de producător realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al articolelor pirotehnice, ținând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a articolelor pirotehnice și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat de produse finite, prelevate la fața locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sunt prevăzute în părțile relevante ale standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1), sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, având ca scop verificarea conformității articolului pirotehnic cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele relevante ale prezentei hotărâri. Atunci când un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul ia măsurile care se impun.Procedura de eșantionare necesară pentru aprobare este menită să stabilească dacă procesul de fabricație a articolului pirotehnic respectiv se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformității articolului pirotehnic.Producătorul, în cursul procesului de fabricație și pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat.4. Marcajul CE și declarația UE de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare articol pirotehnic în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.4.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic. Declarația UE de conformitate precizează articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorității de supraveghere a pieței, la cerere.  +  MODULUL D: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că articolele pirotehnice în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele prezentei hotărâri, care li se aplică.2. FabricațiaProducătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru producție, inspecția produsului finit și testarea articolelor pirotehnice în cauză, așa cum se prevede la pct. 3, și este supus supravegherii, astfel cum se menționează la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru articolele pirotehnice în cauză.Cererea cuprinde:a) denumirea și adresa producătorului;b) o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;c) toate informațiile relevante pentru categoria de articole pirotehnice în cauză;d) documentația referitoare la sistemul de calitate;e) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul de calitate asigură faptul că articolele pirotehnice sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele prezentei hotărâri, care li se aplică.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității.Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;b) a tehnicilor, a proceselor și a acțiunilor sistematice corespunzătoare de producție, de control al calității și de asigurare a calității care vor fi utilizate;c) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora;d) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat și altele asemenea;e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului român și/sau ale standardului național al celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardul armonizat relevant.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul produsului relevant și al tehnologiei produsului în cauză și cu cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. e), pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele respective.Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.Organismul notificat notifică producătorului decizia sa. Notificarea cuprinde concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare, în special:a) documentația privind sistemul de calitate;b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat și altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit.4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare articol pirotehnic în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic. Declarația UE de conformitate identifică articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorității de supraveghere a pieței, la cerere.6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic, producătorul menține la dispoziția autorității de supraveghere a pieței:a) documentația prevăzută la pct. 3.1;b) informațiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;c) deciziile și rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 și 4.4.7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția acesteia lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calității pe care lea refuzat, suspendat, retras sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calității pe care le-a emis.  +  MODULUL E: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că articolele pirotehnice în cauză sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele prezentei hotărâri care li se aplică.2. FabricațiaProducătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru inspecția produsului finit și testarea articolelor pirotehnice în cauză, astfel cum se prevede la pct. 3, și face obiectul supravegherii, astfel cum se menționează la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru articolele pirotehnice în cauză.Cererea cuprinde următoarele informații:a) denumirea și adresa producătorului;b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată niciunui alt organism notificat;c) toate informațiile relevante pentru categoria de articole pirotehnice în cauză;d) documentația sistemului de calitate;e) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul calității asigură conformitatea articolelor pirotehnice cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității.Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;b) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare;c) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat și altele asemenea;d) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului român și/sau ale standardului național al celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardul armonizat relevant.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul produsului relevant și al tehnologiei produsului în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. e), pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele respective.Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.Organismul notificat notifică producătorului decizia sa. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special:a) documentația privind sistemul de calitate;b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat și altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit.4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare articol pirotehnic în parte care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic. Declarația UE de conformitate identifică articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorității de supraveghere a pieței, la cerere.6. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic, producătorul menține la dispoziția autorității de supraveghere a pieței:a) documentația prevăzută la pct. 3.1;b) informațiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;c) deciziile și rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 și 4.4.7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic ori la cerere, pune la dispoziția acesteia lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calității pe care lea refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calității pe care le-a emis.  +  MODULUL G: Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs1. Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că articolul pirotehnic în cauză, care se supune dispozițiilor pct. 4, respectă cerințele prezentei hotărâri care i se aplică.2. Documentația tehnicăProducătorul întocmește documentația tehnică și o pune la dispoziția organismului notificat prevăzut la pct. 4. Documentația permite evaluarea articolului pirotehnic din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului/riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea articolului pirotehnic. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:a) o descriere generală a articolului pirotehnic;b) desene de concepție și execuție și scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor și altele asemenea;c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective, precum și a funcționării articolului pirotehnic;d) lista standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) aplicate integral sau parțial, iar în cazurile în care aceste standarde nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale verificărilor efectuate și altele asemenea;f) rapoartele de testare.Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic.3. FabricațiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure respectarea de către articolul pirotehnic fabricat a cerințelor aplicabile ale prezentei hotărâri.4. VerificareaUn organism notificat ales de către producător efectuează examinările și testele corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardele relevante prevăzute la art. 56 alin. (1), și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri, sau dispune efectuarea acestora. În absența unui astfel de standard, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare articolului pirotehnic aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare articol pirotehnic în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă și o păstrează la dispoziția autorității de supraveghere a pieței o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic. Declarația UE de conformitate identifică articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorității de supraveghere a pieței, la cerere.  +  MODULUL H: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că articolele pirotehnice în cauză respectă cerințele prezentei hotărâri care li se aplică.2. FabricațiaProducătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru proiectare, fabricare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea articolelor pirotehnice în cauză, astfel cum este prevăzut la pct. 3, și face obiectul supravegherii, astfel cum se menționează la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru articolele pirotehnice în cauză.Cererea cuprinde:3.1.1. denumirea și adresa producătorului;3.1.2. documentația tehnică pentru un singur model din fiecare categorie de articole pirotehnice care urmează a fi fabricate. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:a) descriere generală a articolului pirotehnic;b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor și altele asemenea;c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării articolului pirotehnic;d) lista standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) aplicate integral sau parțial, iar în cazurile în care aceste standarde nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale de securitate din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate și altele asemenea;f) rapoartele de testare;3.1.3. documentația referitoare la sistemul de calitate;3.1.4. o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat.3.2. Sistemul de calitate asigură respectarea de către articolele pirotehnice a cerințelor aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația respectivă privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și documentelor de asigurare a calității.Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată:a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului;b) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) relevante care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele esențiale de securitate din prezenta hotărâre vor fi îndeplinite;c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării articolelor pirotehnice care se încadrează în categoria de articole pirotehnice vizată;d) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate;e) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora;f) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat și altele asemenea;g) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului român sau ale standardului național al unui alt stat membru al Uniunii Europene care adoptă standardul armonizat relevant.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul produsului relevant și al tehnologiei produsului în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei hotărâri. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1.2, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele respective.Decizia se notifică producătorului.Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o nouă evaluare.Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de proiectare, fabricare, control, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special:a) documentația privind sistemul de calitate;b) documentele privind calitatea din punctul de vedere al proiectării sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor și altele asemenea;c) documentele privind calitatea, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului calității destinată fabricației, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat și altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate, și furnizează producătorului un raport de audit.4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare articol pirotehnic în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția autorității de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a articolului pirotehnic. Declarația UE de conformitate identifică articolul pirotehnic pentru care a fost întocmită.O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorității de supraveghere a pieței, la cerere.6. Producătorul păstrează la dispoziția autorității de supraveghere a pieței, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a articolului pirotehnic:a) documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1;b) documentația privind sistemul de calitate prevăzută la pct. 3.1;c) informațiile referitoare la modificarea prevăzută la pct. 3.5, în forma în care a fost aprobată;d) deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 și 4.4.7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de calitate eliberate sau retrase și, în mod periodic ori la cerere, pune la dispoziția autorităților sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calității pe care lea refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calității pe care le-a emis.
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE (Nr. XXXX)*1)
  *1) Atribuirea sau neatribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.1. Numărul de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 29 și 30:2. Numărul produsului, al lotului sau de serie:3. Denumirea și adresa producătorului:4. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.5. Obiectul declarației (identificarea produsului, permițând trasabilitatea):6. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:7. Trimiteri la standardele relevante prevăzute la art. 56 alin. (1) folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:8. Organismul notificat .......(denumire, număr)....... a efectuat .......(descrierea intervenției)..... și a emis certificatul:9. Informații suplimentare:
  Semnat pentru și în numele:
  ...........................
  (locul și data emiterii)
  .................................
  (numele, funcția) (semnătura): RO
  -------