ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014  Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2014 a personalului bugetar, precum și alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014,ținând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 7,9% din produsul intern brut în anul 2015 și de 7,7% din produsul intern brut în anul 2016, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu organismele financiare internaționale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. (la 01-07-2017, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 1 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) (la 01-07-2017, Articolul 1^1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 2 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 3 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 4 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 5 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 6 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 6 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 7 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 7 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 8 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 8^1 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 8^1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 9 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 10 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 10 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 11 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 12 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 13 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 13 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Capitolul II Modificarea unor acte normative  +  Articolul 14Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) aprobă proiectul bugetului anual, pe baza fundamentării Comitetului director, precum și execuția bugetară din anul anterior;2. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) elaborează proiectul bugetului anual și execuția bugetară pe anul anterior;3. La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Bugetul Institutului se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează integral de la bugetul de stat.(2) Institutul poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize și programe pe bază de contracte de cercetare, precum și din proiecte realizate în parteneriat public-privat.4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Veniturile realizate de Institut potrivit alin. (2) se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu acțiuni cu caracter științific și social cultural.  +  Articolul 15Articolul 25 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Finanțarea cheltuielilor AGERPRES se asigură de la bugetul de stat.(2) AGERPRES poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri provenite din: servicii prestate, vânzarea de informații, fotografii, imagini video, documentare și publicații proprii, activități de legătorie și tipografie, publicitate, cursuri de formare profesională pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau administrarea sa, precum și din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din țară ori din străinătate.(3) Veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, exclusiv a utilităților și serviciilor de pază și a celor cu curățenia aferente spațiilor aflate în patrimoniul sau folosința AGERPRES, precum și pentru cheltuieli de capital.  +  Articolul 16Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 6^1 se abrogă.2. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru eliberarea autorizațiilor și certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și se actualizează anual, în funcție de rata inflației din anul precedent, prin ordin al președintelui Autorității.3. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură integral de la bugetul de stat.4. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale unităților din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității.5. La articolul 48, alineatele (8) și (9) se abrogă.6. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Autoritatea poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri provenite din activitatea de inspecție și control sanitar-veterinar de frontieră realizată prin posturile de inspecție la frontieră, venituri ce se constituie din tarifele privind inspecția și controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenției încheiate, pentru activitățile de tranzit, import și export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar au obligația să le achite.7. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Veniturile realizate de Autoritate se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale posturilor de inspecție la frontieră.8. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Salarizarea personalului din cadrul Autorității și din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din fonduri publice.  +  Articolul 17Prevederile art. 14-16 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.  +  Articolul 18Alineatul (1) al articolului 15 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, precum și utilizarea sumelor reținute în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind situația economică și bugetară publicat, precum și opinia Consiliului fiscal cu privire la acesta.  +  Articolul 19Articolul VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat.(4) În termen de maximum zece zile lucrătoare de la introducerea modificărilor în buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligația de a vira suma majorată în buget, din conturile de cheltuieli în contul de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (2) codificat cu codul de identificare fiscală al acestora.2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Concomitent cu efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (4), ordonatorii de credite vor întocmi ordine de plată pentru transferul sumelor care au făcut obiectul compensării, din contul de venituri prevăzut la alin. (4), în conturile de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, «venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri», din care s-a realizat compensarea în conformitate cu prevederile alin. (5). Operațiunile de transfer prevăzute la prezentul alineat și operațiunile de compensare prevăzute la alin. (5) se reflectă numai în execuția bugetară.  +  Articolul 20Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se abrogă prevederile alin. (16) și (17) ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014.  +  Articolul 21Articolele 8 și 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Punerea în funcțiune a sistemului național de raportare și testarea procedurii de funcționare a sistemului în relația cu entitățile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2015.Art. 9. - Până la data de 30 iunie 2016 este obligatorie utilizarea sistemului național de raportare pentru toate entitățile prevăzute în procedura de funcționare a sistemului. Cu aceeași dată, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit în formă scrisă către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.  +  Articolul 22Alineatele (1) și (5) al articolului 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării Naționale în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2007, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Finanțarea Centrului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Române..........................................................................(5) Începând cu 1 ianuarie 2015, fondurile pentru activitățile prevăzute la alin. (4) se alocă prin transferuri de la bugetul de stat.  +  Articolul 23La alineatul (3) al articolului 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) de la bugetul de stat, pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), d) și e), prin bugetul Academiei Române și prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Spitalului Elias, pe bază de contract încheiat între ordonatorii de credite;  +  Articolul 24(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), litera m) se abrogă.2. Laarticolul 12, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) În cazul proiectelor de finanțare a drepturilor de natură salarială pentru structurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, se include la titlul din calificația bugetară referitor la proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială începând cu luna ianuarie 2015, care pot fi eligibile pentru personalul prevăzut în proiect.  +  Articolul 25Prevederile pct. B.1 al art. 3 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:B.1. Pentru funcțiile de conducere din învățământul universitar, indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcției de profesor universitar cu vechime în învățământ de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale.Pentru funcția de rector salariul de încadrare se stabilește de către consiliul de administrație la nivelul salariului de încadrare al funcției didactice de profesor universitar cu vechime în învățământ de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege, la care se adaugă indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege.  +  Articolul 26Alineatele (1) și (2) ale articolului 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, se modifică după cum urmează:(1) Membrii titulari ai ASM beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu indemnizația membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile.(2) Membrii corespondenți ai ASM beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu 50% din valoarea indemnizației membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile.  +  Articolul 27La articolul 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul conținut:(4) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din sume alocate de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Educației Naționale.  +  Capitolul III Măsuri bugetare  +  Articolul 28(1) Începând cu 1 octombrie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.875 lei.(2) Plata lunară a bursei de rezidențiat pentru rezidenții din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015.  +  Articolul 29(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.(2) Ordonatorii de credite ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv cei ai instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispozițiile legale.  +  Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2015 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% și este de 830,2 lei.  +  Articolul 31(1) În anii 2015 și 2016, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.(2) Ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anii 2015 și 2016, în condițiile alin. (1).  +  Articolul 32 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 32 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 ) (la 01-07-2017, Articolul 32^1 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 33 (la 01-07-2017, Articolul 33 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 34(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015, se va realiza astfel:a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.(2) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2015, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(5) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 35(1) În anul 2015, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, plătesc sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferență între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, și sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare.(2) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, și ale art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă anului 2016.(3) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. XI alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.(4) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. 21 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se realizează eșalonat în patru tranșe egale, după cum urmează:a) prima și a doua tranșă începând cu 1 martie 2015;b) a treia tranșă începând cu 1 iunie 2015;c) a patra tranșă începând cu 1 februarie 2016.(6) Sumele plătite în temeiul prezentului articol se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(7) Prin ordin sau, după caz, act administrativ al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 36(1) Următoarele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă după cum urmează:a) art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) referitoare la finanțarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat, până la data de 15 septembrie 2015;b) art. 361 alin. (3) lit. e) și g), până la data de 31 decembrie 2016.----------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 220 din 23 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.(1^1) Începând cu anul școlar 2015-2016 statul asigură, fără discriminare din punctul de vedere al formei de organizare a învățământului - de stat, particular sau confesional -, pe fiecare nivel de structurare a învățământului preuniversitar, finanțarea de bază reglementată la art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (1^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 220 din 23 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.(2) Până la data de 31 decembrie 2016 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37(1) În anii 2015 și 2016, personalul didactic auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat poate fi transferat între unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, într-o funcție pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituției, cu aprobarea consiliului de administrație al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația cuprinderii în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională, care nu dispun de locuință în localitatea unde au postul. Finanțarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.(3) Cuantumul și modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educației Naționale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38Prevederile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anii 2015-2016.  +  Articolul 39Prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anii 2015 și 2016.----------Art. 39 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014.  +  Articolul 40Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.  +  Articolul 41Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.  +  Articolul 42Termenul prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 18 octombrie 2013, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 43Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 iulie 2015.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 44În anii 2015 și 2016 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 45După alineatul (1) al articolului 79 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineat (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la alin. (1), desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiția ca autoritățile administrației publice să aprobe în prealabil, în condițiile legii, documentațiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiții destinate educației fizice și sportului, care vor fi construite pe același amplasament.  +  Articolul 46(1) La anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II, după poziția 66 se introduce o nouă poziție, poziția 67, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înfiin- țării Anul aderăriiRomâniei Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații
  "67.Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate (REMS) Varșovia, Polonia 2005 2014 Ministerul Culturii România participă din anul 2014."
  (2) Se aprobă plata cotizației anuale ce decurge din aderarea României la Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate, în limita echivalentului în lei al sumei de 50.000 euro.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Culturii.
   +  Articolul 47(1) Se declară ca fiind de interes național și european Proiectul "Cluj-Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015".(2) Aspectele privind desfășurarea programului, inclusiv stabilirea autorităților și instituțiilor competente, respectiv modalitățile de finanțare a programelor din cadrul Proiectului "Cluj-Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015", se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 48(1) În anul școlar/universitar 2015-2016 se poate acorda o subvenție sub formă de ajutor financiar personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat și particular, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, pentru dezvoltare profesională.(2) În anul școlar 2014-2015, acțiunile și activitățile pentru asigurarea calității procesului de evaluare din cadrul evaluărilor și examenelor naționale, reprezentând un mijloc de optimizare a procesului educațional, se pot finanța și din fonduri externe nerambursabile.(3) Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) se asigură din bugetul Ministerului Educației Naționale, capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după semnarea contractelor de finanțare de către Ministerul Educației Naționale sau inspectoratele școlare, după caz, cu autoritatea de management.  +  Articolul 49La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, literele C și D se modifică și vor avea următorul cuprins :C. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică
  Nr. crt.Funcția clericală sau asimilată Numărul deposturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizareFuncția didactică cu care se asimilează
  1.Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilierpatriarhal, prim-rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime înînvățământ peste 40 de ani
  2.Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime înînvățământ între 22 și 25 de ani
  3.Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 729 Profesor cu studii superioare, cu gradul didactic II și vechimeîn învățământ între 2 și 6 ani
  4.Stareț, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu gradul didactic II și vechimeîn învățământ între 2 și 6 ani
  D. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România
  Nr. crt.Funcția clericală Numărul deposturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizareFuncția didactică cu care se asimilează
  Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult 15.250
  1.Cu studii superioare: 10.969 Profesor cu studii superioare
  gradul I 3.018 gradul didactic I
  gradul II 3.250 gradul didactic II
  definitiv 2.440 definitiv
  debutant 2.261 debutant
  2.Cu studii medii: 4.281 Învățător, educator, maistru-instructor cu studii medii
  gradul I 663 gradul didactic I
  gradul II 784 gradul didactic II
  definitiv 1.690 definitiv
  debutant 1.144 debutant»
  ----------Art. 49 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.
   +  Articolul 50La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, litera E se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă și literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:«Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează:.................................................................................................b) personalul din conducerea cultelor care își desfășoară activitatea în țară, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;c) personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult din țară beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.»2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 5. - (1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 208.000 de euro lunar.»3. La articolul 9 alineatul (1) litera b), a doua liniuță se modifică și va avea următorul cuprins:«- 42 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate;»----------Art. 50 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 51Eliminat.--------Art. 51 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI nr. 14 din 8 iulie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015 de către art. unic din LEGEA nr. 233 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 5 decembrie 2017.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul
  agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru, ministrul culturii,
  Csilla Hegedus
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul sănătății,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul justiției,
  Robert Marius Cazanciuc
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  București, 12 decembrie 2014.Nr. 83.  +  AnexăEliminată.-----------Anexa a fost eliminată ca urmare a respingerii ORDONANȚEI nr. 14 din 8 iulie 2015, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015 de către art. unic din LEGEA nr. 233 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 5 decembrie 2017.------