ORDIN nr. 1.613 din 4 decembrie 2014pentru aprobarea Programului național de control al calității în domeniul securității aviației civile - PNCC-SECA
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 16 decembrie 2014  Având în vedere prevederile art. 11 și ale anexei II din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu modificările și completările ulterioare,în scopul asigurării punerii în aplicare a Programului național de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012,ținând cont de prevederile art. 1 și 8 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe,luând notă de faptul că în baza dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, de la data de 1 ianuarie 2014 Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" a devenit autoritate competentă în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012,în temeiul art. 3 alin. (2) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Programul național de control al calității în domeniul securității aviației civile - PNCC-SECA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor pct. 16 - Puterile auditorilor - din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu modificările și completările ulterioare, auditorii de securitate a aviației civile, certificați în condițiile legii, au următoarele drepturi:a) de a inspecta orice aeronavă civilă, indiferent de statul de înmatriculare, atunci când aceasta se află poziționată pe un aeroport din România, din punctul de vedere al respectării măsurilor de securitate aplicabile, fără a afecta programul de zbor al aeronavei;b) de a inspecta orice zonă sau obiectiv din perimetrul unui aeroport;c) de a inspecta orice facilitate situată în afara unui aeroport civil, deținută de o entitate care are obligația de a aplica măsuri de securitate a aviație civile în scopul susținerii unor activități care se desfășoară în perimetrul unui aeroport sau care sunt legate de o aeronavă civilă;d) de a supune verificării sau testării orice bun suspect găsit în perimetrul unui aeroport ori în spațiile entității care aplică standarde de securitate a aviației civile menționate la lit. c), oricare ar fi proprietarul;e) de a cerceta și de a verifica eficiența măsurilor și procedurilor de securitate aplicate de entitățile care fac obiectul activităților de monitorizare a conformității, urmând ca, în cazul dispozitivelor instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională cu responsabilități în aplicarea măsurilor de securitate a aviației civile să fie informată în timp util conducerea instituției vizate despre activitățile care se vor derula, precum și despre rezultatul acestora;f) de a solicita transportatorului aerian, operatorului aeroportuar/administratorului aeroportului sau entității care aplică standarde de securitate a aviației civile să pună la dispoziție informațiile relevante pentru audit, inspecție, test, evaluare de risc, verificare la fața locului, expertiză sau investigație;g) de a face copii după orice document pe care îl consideră relevant pentru activitatea de control al calității desfășurată, cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate;h) de a pătrunde în orice incintă, zonă sau clădire aparținând unui operator sau entitate prevăzut/prevăzută la art. 3 alin. (3) din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, dacă acest lucru este necesar în scopul desfășurării unei activități de monitorizare a conformității;i) de a solicita informații de la orice persoană angajată în cadrul uneia dintre entitățile care fac obiectul activităților de monitorizare a conformității, care poate să acorde sprijin în activitatea de evaluare a măsurilor și procedurilor de securitate.(2) Drepturile prevăzute de alin. (1) se aplică și în cazul inspectării elementelor de infrastructură, a instalațiilor și echipamentelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" emite proceduri și instrucțiuni de aplicare a Programului național de control al calității în domeniul securității aviației civile - PNCC-SECA, pe care le pune la dispoziția celor interesați.  +  Articolul 4Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", administratorii aeroporturilor civile din România, operatorii și entitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) din anexă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.
  p. Ministrul transporturilor,
  Virgil Dragoș Titea,
  secretar de stat
  București, 4 decembrie 2014.Nr. 1.613.  +  AnexăPROGRAMnațional de control al calității în domeniul securității aviației civile - PNCC-SECA