REGULAMENT din 5 aprilie 2012 (*actualizat*)privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură(actualizat până la data de 11 decembrie 2014*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii. (2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 2Pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004, avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 3 (1) Concursul de admitere în magistratură se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă acestea.(1^1) În vederea organizării concursului, Institutul Naţional al Magistraturii constituie o bază de date cu subiecte pentru testul de verificare a raţionamentului logic, bază de date ce se actualizează periodic, în funcţie de necesităţi. Subiectele elaborate pentru baza de date se pretestează ori de câte ori este necesar, în vederea măsurării statistice a validităţii şi dificultăţii acestora.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(1^2) Baza de date prevăzută la alin. (1^1) este gestionată exclusiv de către Institutul Naţional al Magistraturii.----------Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(1^3) Prestarea efectivă a activităţilor legate de constituirea şi administrarea bazei de date prevăzute la alin. (1^1) este certificată de unul dintre directorii Institutului Naţional al Magistraturii.----------Alin. (1^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014. (2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii sau a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz. (3) Numărul şi lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei de resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Datele prevăzute la alin. (2) şi (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru susţinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului. (5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, numărul de posturi scoase la concurs şi taxa de înscriere se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale. (6) Cererile de înscriere tipizate, după aprobarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica şi bibliografia concursului. (7) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs. (8) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (2) şi (3) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii. (9) Candidatul va menţiona în cerere faptul că a primit un exemplar al prezentului regulament. (10) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: a) certificatul de naştere; b) actul de identitate; c) diploma de licenţă; d) chitanţa de plată a taxei de înscriere; e) certificatul de cazier judiciar; f) certificatul de cazier fiscal; g) declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate; h) curriculum vitae; i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate; j) abrogată;--------Lit. j) a alin. (10) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. k) abrogată;--------Lit. k) a alin. (10) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (11) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar i se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obţinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată. (12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege sau a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiţii. Taxa se restituie şi în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susţinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului ori în cazul altor situaţii obiective de împiedicare a participării la concurs, intervenite anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor menţionate în teza anterioară. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.----------Alin. (12) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (13) Preşedinţii tribunalelor şi, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaţilor comisiei de admitere a concursului în cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (8).  +  Articolul 4 (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie, cu excepţia persoanelor care fac parte din comisia prevăzută la art. 8 alin. (1^1), care vor putea fi numite şi în comisia de elaborare a subiectelor sau în cea de soluţionare a contestaţiilor pentru testul de verificare a raţionamentului logic.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014. (3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.  +  Articolul 5 (1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, şi coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului. (2) Comisia de admitere a concursului se compune din:- preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- vicepreşedinţi: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naţional al Magistraturii şi/sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- membri: directori, şefi de serviciu, judecători şi procurori detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Naţional al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii;- reprezentanţii instituţiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaborează pentru organizarea şi desfăşurarea concursului.- responsabili de sală şi supraveghetori. Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de admitere, de regulă, din aceleaşi categorii de personal ca membrii comisiei.-----------Ultima liniuţă a alin. (2) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 10 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014.  +  Articolul 6 (1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuţii:1. transmite cererea tipizată de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;2. verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege, precum şi a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de mai sus, afişează lista finală a candidaţilor;----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;4. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;5. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;6. instruieşte, înaintea susţinerii concursului, responsabilii de sală;----------Pct. 6 al alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 10 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014.7. preia de la preşedintele comisiilor de elaborare a subiectelor şi examinare, pe bază de delegaţie nominală, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;12. afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de concurs după încheierea fiecărei probe scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;14. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;16. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;16^1. efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, după afişarea rezultatelor definitive ale concursului;----------Pct. 16^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.17. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;19. asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului şi asigură transmiterea rezultatelor către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului. (2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele comisiei de admitere a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 6. (2) În acest scop, preşedintele comisiei de admitere a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţi, membrii comisiei şi pentru supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfăşurări a concursului.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 10 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014. (3) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea preşedintelui comisiei de admitere a concursului.  +  Articolul 8 (1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi proba interviului şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisiile de elaborare a subiectelor corespunzătoare, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de comisiile de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.(1^1) Elaborarea de subiecte pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1) şi selecţia de subiecte în vederea pretestării se realizează de comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date.----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014. (2) Comisiile indicate la alin. (1) şi (1^1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014. (3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. (4) Membrii comisiilor vor fi numiţi de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Magistraturii şi care au urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii privind metodele şi tehnicile de evaluare. (5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (1^1) vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014. (6) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs. (7) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiilor de concurs.  +  Articolul 9 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi comisia de examinare din cadrul probei interviului.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014. (2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului. (3) Propunerile Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puţin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (2). (4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi (3), numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de date se face, în principiu, la începutul anului calendaristic, în funcţie de necesităţi şi de calendarul estimativ al concursurilor şi examenelor, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul respectiv.----------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 10Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul stabilit; c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns; e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional; g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 10^1Comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea periodică de subiecte de concurs pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1), cu respectarea specificaţiilor tehnice ale testului de verificare a raţionamentului logic;2. selectarea şi revizuirea subiectelor pentru pretestările testului de verificare;3. realizarea pretestării subiectelor prevăzute la pct. 2, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii.----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 10^2Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul- grilă de verificare a raţionamentului logic are, în principal, următoarele atribuţii:1. selectarea, din baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1^1), a subiectelor pentru testul-grilă administrat în cadrul probei de concurs şi, după caz, revizuirea acestora, cu respectarea specificaţiilor tehnice ale testului şi a următoarelor reguli: a) să aibă grad de complexitate care să permită tratarea în timpul de lucru stabilit; b) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; c) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns; d) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei, a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014.  +  Articolul 11Comisia de examinare are următoarele atribuţii: a) elaborarea grilei de evaluare în baza căreia se face aprecierea interviului; b) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinaţi candidaţii; c) intervievarea candidaţilor, în scopul identificării aptitudinilor, motivaţiilor şi elementelor de etică specifice profesiei.  +  Articolul 12 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este alcătuită din membri specializaţi pe cele 4 discipline de concurs.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014. (3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face conform dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi (3).----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 6 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 11 decembrie 2014. (4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi, respectiv, împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au următoarele atribuţii: a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, respectiv la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv; b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele două teste-grilă.  +  Articolul 13 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 303/2004, a condiţiei privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeaşi lege şi a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004se realizează de comisia de admitere a concursului. (2) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (4) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului. (5) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (6) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Capitolul III Desfăşurarea concursului  +  Articolul 14 (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape. (2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:1. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal;2. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic. (3) La testul-grilă de verificare a raţionamentului logic participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. (4) Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevăzute la alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice - 70%, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic - 30%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100. (5) Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis. (6) A doua etapă constă în susţinerea unui interviu.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 15 (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 14 alin. (2) pct. 1. (2) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice fiecare răspuns corect primeşte 1 punct, care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10. (3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii. (4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 16 (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de admitere, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs. (2) Li se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă şi atrage eliminarea din concurs. (3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră. (4) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de concurs tipizată, cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, conţinând testul-grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. (5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. (6) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs. (7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.  +  Articolul 17 (1) Pe parcursul desfăşurării probei membrii comisiei de admitere a concursului, responsabilii de sală şi supraveghetorii nu le pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului şi nu pot aduce modificări acestuia şi nici baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 10 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014. (2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "Anulat", se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (3) Fiecare candidat primeşte atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare. (4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (3). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. (5) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora. (6) Preşedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori. (7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "Fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de admitere şi candidatului respectiv. (8) Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se aplică şi pentru depăşirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 15 alin. (3). (9) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un proces-verbal.  +  Articolul 18 (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice se afişează la centrele de concurs după încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea acestuia la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (2) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor. (3) În ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv. (4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.(4^1) În cazul în care concursul de admitere în magistratură se desfăşoară în acelaşi timp cu concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi există întrebări identice, admiterea unei contestaţii la vreuna dintre aceste întrebări la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii produce efecte şi în privinţa concursului de admitere în magistratură, în condiţiile alin. (2)-(4).----------Alin. (4^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (5) În cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.----------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (6) Măsurile prevăzute la alin. (5) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma unei analize a cauzelor care au determinat această situaţie.  +  Articolul 19Rezultatele probei prevăzute la art. 15 se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 20 (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba prevăzută la art. 15. Contestaţia se depune, prin fax, la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou. (3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).---------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (4) Nota acordată de această comisie este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.  +  Articolul 21 (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare. (2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte. (3) Dispoziţiile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-20 se aplică în mod corespunzător. (4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 22 (1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un cadru didactic universitar selectat, de regulă, din rândul celor ce au gradul didactic de profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabileşte în funcţie de numărul candidaţilor declaraţi admişi după prima etapă eliminatorie. Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situaţia în care activează mai multe comisii, componenţa nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorţi, în ziua desfăşurării probei. Membrii comisiilor neactivate dobândesc calitatea de membru supleant, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor, dispoziţiile art. 8 alin. (7) aplicându-se în mod corespunzător.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (2) Interviul constă în: a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia; b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei. (3) Analiza prevăzută la alin. (2) lit. a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului. (4) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă. (5) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului, elaborată de Institutul Naţional al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, odată cu anunţul privind organizarea concursului.(5^1) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare ori mijloace de transmitere de date. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă.----------Alin. (5^1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(5^2) Se consideră fraudă şi depăşirea neautorizată a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului pentru elaborarea analizei prevăzute la alin. (2) lit. a).----------Alin. (5^2) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.(5^3) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri faptele şi măsurile luate se consemnează într-un proces-verbal care se comunică comisiei de admitere şi candidatului respectiv.----------Alin. (5^3) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (6) Nota obţinută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă. (7) Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7. (8) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 23 (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă. (3) Înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloacele tehnice audio. (4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.  +  Articolul 24Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.  +  Articolul 25 (1) Lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se transmite în vederea afişării la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea. (2) În situaţia în care există posturi vacante de judecători şi procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizaţi toţi candidaţii care au obţinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două etape ale concursului. (3) Dacă nu există posturi vacante sau dacă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu decide suplimentarea numărului de posturi scoase la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în succesiunea susţinerii acestora. Când notele obţinute de candidaţi la toate cele 3 probe de concurs sunt identice, departajarea se face în funcţie de vechimea în specialitate juridică, de deţinerea titlului ştiinţific de doctor în drept, a calităţii de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitate.----------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013. (4) Candidaţii clasificaţi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs, stabilite conform art. 24, formulează, în această ordine, în termenul stabilit de comisia de admitere a concursului, opţiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs. Candidaţii pot formula o singură opţiune, care nu poate fi modificată decât în situaţiile expres prevăzute de prezentul regulament. La note egale, departajarea candidaţilor se face conform alin. (3).----------Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 26 (1) După afişarea rezultatelor definitive ale concursului, candidaţii admişi după cele două etape ale concursului vor fi verificaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică. (2) Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul «Admis» sau «Respins». (3) În funcţie de numărul candidaţilor, aceştia vor putea fi repartizaţi pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susţină testarea psihologică în faţa câte unui psiholog. (4) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (5) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestaţii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii. (6) Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris şi susţinerea unui nou interviu. (7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se publică în condiţiile alin. (4)----------Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 26^1 (1) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor definitive ale concursului, următoarele documente:- curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;- caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative;----------A doua liniuţa a alin. (2) a art. 26^1 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.- adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;- declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii. (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază candidaţii centralizează documentele depuse în vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi le transmit de îndată comisiei de admitere a concursului. (4) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii. (5) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) şi (4) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora. (6) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecător sau procuror, care se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. (7) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului. (8) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 27 (1) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004de către candidaţii declaraţi admişi după cele două etape ale concursului. (2) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical ori psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.---------Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Capitolul IV Validarea concursului  +  Articolul 28Tabelul cu rezultatele definitive, stabilite conform art. 24, se supune spre validare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.---------Art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 14 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 29Dacă unul dintre candidaţi a fost respins în condiţiile art. 27 sau a renunţat la opţiunea formulată conform art. 25 alin. (4) până la data deciziei Plenului privind propunerea de numire în funcţie, procedura prevăzută la art. 25 alin. (4) se reia pentru candidaţii admişi care ocupă poziţiile următoare acestui candidat în lista cuprinzând rezultatele definitive ale concursului. În termenul prevăzut de comisia de admitere a concursului, candidaţii îşi pot menţine opţiunea iniţială sau pot formula o nouă opţiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul renunţător ori respins sau, după ocuparea acestuia, pentru postul rămas astfel neocupat, după caz.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 19 iunie 2013.  +  Articolul 30În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi pe posturile pentru care au optat.  +  Articolul 31 (1) După numirea în funcţia de judecător sau de procuror, candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu şi elemente de drept comunitar. (2) Evaluările obţinute la finalul cursului de formare profesională de 6 luni vor fi avute în vedere la prima evaluare profesională a judecătorilor şi procurorilor recrutaţi prin concurs de admitere în magistratură.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 32Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 653 din 10 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014.  +  Articolul 33 (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa de îndată la uşa de intrare a instanţei sau parchetului, iar procesul-verbal de afişare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere. (2) Preşedinţii tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişării, precum şi al retragerii documentului grefierul va nota ora şi data afişării sau retragerii pe document, însoţite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras preşedintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.  +  Articolul 34 (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi, inclusiv analiza prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. a), se anexează, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcţie, în condiţiile legii. (2) Restul lucrărilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează şi se păstrează separat. (3) Originalele documentelor, în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax Direcţiei resurse umane şi organizare, se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp şi se arhivează la mapele de concurs.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,judecător Alina Nicoleta Ghica------