HOTĂRÂRE nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» este instituţie publică cu personalitate juridică, coordonată de secretarul general al Guvernului. (2) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», denumit în continuare Institutul, are sediul în municipiul Bucureşti."2. La articolul 4, literele h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"h) organizează şi sprijină realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, social-cultural şi educaţional privind Holocaustul, pe bază de proiect;........................................................................ k) iniţiază, prin Secretariatul General al Guvernului, şi avizează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate."3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Pentru acţiunile prevăzute la art. 4 lit. f) şi h) se pot acoperi următoarele cheltuieli: a) cazare şi masă în unităţi hoteliere şi pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate individual sau în parteneriat. Numărul maxim de participanţi şi invitaţi la acţiunile, programele şi proiectele realizate individual sau în parteneriat poate fi de maximum 100 de persoane. Baremul maxim al cheltuielilor pentru masă este de 90 lei/zi/persoană, apa, ceai sau cafea la un barem de 6,50 lei/persoană/zi; b) premii, onorarii, achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, amenajarea spaţiilor unde acestea se desfăşoară, în condiţiile legii; c) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare şi filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media şi pe internet, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de campanii de informare publică şi promovarea imaginii, operaţiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoţionale, abonamente, chirie şi alte servicii."4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Pe lângă Institut se organizează şi funcţionează: a) Consiliul ştiinţific, organ consultativ ştiinţific de specialitate, cu rolul de a stabili obiectivele de activitate ale Institutului şi de a aviza rapoartele acestuia, este format dintr-un număr de până la 31 de personalităţi reprezentative şi recunoscute în domeniul studierii Holocaustului; preşedintele Consiliului ştiinţific asigură promovarea programelor Institutului şi monitorizează activitatea de dezvoltare şi cercetare ştiinţifică acestuia, pe plan intern şi internaţional; membrii Consiliului ştiinţific sunt numiţi de către directorul general al Institutului şi nu sunt salarizaţi; b) Colegiul de onoare, format din personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale, cu competenţe şi merite în domeniul studierii Holocaustului; Colegiul de onoare acţionează ca o interfaţă între Institut şi membrii societăţii civile din ţară sau din străinătate, având rol de reprezentare; membrii Colegiului de onoare sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea directorului general al Institutului, şi nu sunt salarizaţi."5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."6. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Institutului se aprobă prin decizie a directorului general."7. După articolul 11 se introduce o anexă, al cărei conţinut este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDirectorul general al Institutului Naţional pentruStudierea Holocaustului din România "Elie Wiesel",Alexandru FlorianMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 26 noiembrie 2014.Nr. 1.066.  +  Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 902/2005)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului Naţional pentru StudiereaHolocaustului din România "Elie Wiesel"Număr maxim de posturi aprobat = 18*Font 8*              ┌────────────┐ ┌──────────────┐              │ CONSILIU │ │ COLEGIU DE │              │ ŞTIINŢIFIC ├───┐ ┌──────────────┐ ┌───┤ ONOARE │              └────────────┘ │ │ DIRECTOR │ │ └──────────────┘              ┌────────────┐ ├─────┤ GENERAL ├─────┤ ┌──────────────┐              │ CONSILIU ├───┘ └───────┬──────┘ └───┤ COMITET │              │ DIRECTOR │ │ │ EDUCAŢIONAL │              └────────────┘ │ └──────────────┘                                             │                    ┌────────────────────────┼───────────────────────┐            ┌───────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ ┌───────┴───────┐            │ SERVICIU │ │ COMPARTIMENT │ │ SERVICIU │            │ CERCETARE - │ │ FINANCIAR - │ │ COMUNICARE ŞI │            │ ŞTIINŢIFICĂ │ │ CONTABIL │ │ ADMINISTRARE │            └────────┬──────┘ └───────────────┘ └─────────┬─────┘                     │ │      ┌──────────────┼────────────┐ ┌──────────────┬────┴─────────┬─────────────┐      │ │ │ │ │ │ │┌─────┴──────┐┌──────┴─────┐┌─────┴──────┐ ┌───────┴───────┐┌─────┴──────┐┌──────┴─────┐┌──────┴──────┐│Compartiment││Compartiment││Compartiment│ │ Compartiment ││Compartiment││Compartiment││Compartiment ││ cercetare ││ editare ││ bibliotecă │ │relaţii publice││ secretariat││ resurse ││ tehnic- ││ştiinţifică ││ ││ şi arhivă │ │ şi programe ││ şi arhivă ││ umane şi ││administrativ││ ││ ││ istorică │ │ cultural- ││ ││ salarizare ││ ││ ││ ││ │ │ educative ││ ││ ││ │└────────────┘└────────────┘└────────────┘ └───────────────┘└────────────┘└────────────┘└─────────────┘------