ORDIN nr. 175 din 30 octombrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale și/sau a adeverinței privind exercitarea efectivă și legală a profesiilor de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 10 noiembrie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.694 din 15 septembrie 2014 elaborat de către Direcția generală afaceri interne și administrație din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale,ținând cont de prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,în baza art. 1, 3 și 36 din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale pct. A lit. ș) și pct. B lit. e) din anexa nr. 3 la aceeași lege,în temeiul art. 6^6 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale și/sau a adeverinței privind exercitarea efectivă și legală a profesiilor de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Vladimir Alexandru Mănăstireanu
  București, 30 octombrie 2014.Nr. 175.  +  AnexăREGULAMENTprivind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementateîn România, a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaștereacalificărilor profesionale și/sau a adeverinței privind exercitarea efectivă și legalăa profesiilor de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România-------