HOTĂRÂRE nr. 212 din 9 martie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"(actualizată până la data de 4 noiembrie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 50^1 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Fondurile necesare pentru finanţarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, denumită în continuare autoritate finanţatoare.  +  Articolul 3 (1) Programul se adresează autorităţilor administraţiei publice locale care, prin hotărâre a consiliului local/judeţean sau al municipiului Bucureşti, decid concomitent înfiinţarea de cămine pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi aflate în reţeaua proprie a acestora, care se desfiinţează în condiţiile prevăzute de lege. (2) Sunt eligibile pentru finanţare căminele pentru persoane vârstnice înfiinţate în condiţiile alin. (1) prin desfiinţarea unităţilor sanitare cu paturi prevăzute în anexa nr. 2 şi care respectă următoarele cerinţe principale: a) funcţionează şi sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) se organizează în conformitate cu prevederile standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale; c) funcţionează cu personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi TESA şi muncitori preluat în limita posturilor aprobate potrivit legii, conform necesarului de resurse umane, de la unităţile sanitare cu paturi prevăzute la alin. (2) şi normat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; d) sunt acreditate în condiţiile legii.  +  Articolul 4Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor sanitare cu paturi, prevăzute la art. 3 alin. (1), care nu a fost preluat de către căminele pentru persoanele vârstnice, urmează să fie redistribuit la alte unităţi sanitare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 5 (1) Acordarea finanţării în cadrul Programului se realizează în baza contractului de finanţare încheiat între autoritatea finanţatoare şi solicitanţi. (2) Prin Program se finanţează cheltuielile curente de funcţionare ale căminelor pentru persoane vârstnice înfiinţate în condiţiile art. 3 alin. (1), pe o perioadă de maximum 55 de luni de la data prevăzută în contractul de finanţare, cu încadrare în perioada de derulare a Programului, prevăzută în anexa nr. 1. Notă

  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013.
  (3) Suma aprobată pentru finanţare se stabileşte în funcţie de numărul de beneficiari ai căminului pentru persoane vârstnice, calculată pe baza costului standard prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. Suma aprobată pentru finanţare, prevăzută în contract, se poate majora pe parcursul derulării Programului, în funcţie de nivelul costului standard stabilit pentru căminele pentru persoane vârstnice prin actele normative în vigoare. (4) Acordarea de finanţare prin Program se realizează începând cu data de 1 aprilie 2011 pentru autorităţile administraţiei publice locale care încheie contractul până la data de 31 martie 2011, iar pentru cele care depun solicitarea de finanţare după această dată, finanţarea se asigură de la data încheierii contractului. Notă

  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 366 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2011.
  (5) Pe o perioadă de 90 de zile de la data încheierii contractului prevăzut la alin. (1) se acordă finanţare din Program pentru acoperirea cheltuielilor curente de funcţionare, inclusiv a cheltuielilor de personal normat potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit. c), până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) de către căminele pentru persoanele vârstnice nou-înfiinţate, precum şi până la admiterea persoanelor care vor beneficia de serviciile oferite de către aceste cămine.
   +  Articolul 6 (1) Aprobarea finanţării prin Program se realizează pe baza documentaţiei de solicitare a finanţării, întocmită de autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 3 care administrează căminele pentru persoanele vârstnice. (2) Metodologia de evaluare, aprobare şi acordare de finanţare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.*) (3) Finanţarea, monitorizarea şi controlul utilizării fondurilor alocate în cadrul Programului se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin departamentele specializate şi agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul unităţilor sanitare cu paturi desfiinţate, aflate în reţeaua autorităţilor publice locale, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-primire, se preia de către căminele pentru persoanele vârstnice înfiinţate în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Echipamentele medicale din dotarea unităţilor sanitare prevăzute la art. 3 alin. (1) pot fi redistribuite la alte unităţi sanitare.  +  Articolul 8Programul poate fi accesat, pe lângă autorităţile prevăzute la anexa nr. 2, de orice autoritate publică locală care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 8^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), în limita fondurilor disponibile, pe o perioadă de 22 de luni, începând cu data de 1 ianuarie 2014, Programul poate fi accesat şi de autorităţile administraţiei publice locale care administrează cămine pentru persoane vârstnice, în scopul finanţării următoarelor tipuri de cheltuieli: a) cheltuieli curente de funcţionare, numai pentru căminele pentru persoane vârstnice care au beneficiat de cofinanţare de la bugetul de stat destinată lucrărilor de construcţii/reabilitare clădiri şi dotări şi care, până la data depunerii solicitării de finanţare din Program, nu au fost date în funcţiune; b) cheltuieli care privesc doar achiziţia de consumabile necesare îngrijirii personale curente, de orteze şi echipamente ortopedice, de echipamente şi dispozitive medicale, de recuperare locomotorie, de gimnastică medicală şi de întreţinere, precum şi de echipamente şi materiale necesare funcţionării atelierelor de terapie ocupaţională, a sălilor de gimnastică şi de recuperare funcţională, pentru oricare din căminele pentru persoane vârstnice din sistemul public, în scopul creşterii calităţii vieţii beneficiarilor. (2) Suma aprobată pentru finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabileşte conform prevederilor art. 5 alin. (3). (3) Căminele pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (1) sunt eligibile pentru finanţare dacă îndeplinesc cerinţele principale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), b) şi d). (4) Căminelor pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (2) nu li se aplică prevederile art. 4, ale art. 5 alin. (5), precum şi cele ale art. 7. (5) Evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării în condiţiile alin. (1) se realizează conform metodologiei prevăzute la art. 6 alin. (2). Notă

  Art. 8^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013.
   +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 martie 2011.Nr. 212.  +  Anexa 1PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL"Dezvoltarea reţelei naţionale de căminepentru persoanele vârstnice"Scop: a) creşterea numărului de cămine pentru persoanele vârstnice pentru a răspunde cererilor în aşteptare înregistrate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale; b) îmbunătăţirea accesului la servicii de îngrijire şi asistenţă în regim instituţionalizat pentru persoanele vârstnice, indiferent de mediul de rezidenţă al acestora; c) întărirea suportului acordat familiilor care nu mai pot asigura îngrijirea tradiţională a persoanelor vârstnice dependente; d) creşterea responsabilităţii autorităţilor locale faţă de persoanele vârstnice care necesită îngrijire şi suport pentru a-şi continua viaţa în condiţii decente şi cu respectarea demnităţii; e) reducerea numărului de spitalizări ale persoanelor vârstnice care suferă de afecţiuni cronice, generatoare de dependenţă.Obiective: a) creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente, respectarea demnităţii şi a libertăţii de a alege a acestei categorii de populaţie aflate în nevoie; b) asigurarea unei îngrijiri de lungă durată de calitate pentru persoanele vârstnice care şi-au pierdut autonomia funcţională şi nu-şi mai pot continua viaţa în condiţii de siguranţă la propriul domiciliu; c) creşterea calităţii serviciilor prin angajarea de personal calificat.Indicatori cantitativi: a) procentul creşterii numărului actual de persoane vârstnice asistate în centre rezidenţiale publice; b) numărul căminelor pentru persoane vârstnice înfiinţate din numărul unităţilor sanitare cu paturi eligibile pentru înfiinţarea de cămine; c) creşterea ponderii persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de asistenţă şi îngrijire acordate în regim rezidenţial.Indicatori de eficienţă: a) asigurarea unor condiţii de viaţă decentă pentru persoanele vârstnice dependente; b) prevenirea degradării autonomiei funcţionale a persoanelor vârstnice dependente pe o perioadă cât mai îndelungată; c) asigurarea serviciilor de îngrijire şi asistenţă corespunzătoare nevoilor individuale ale fiecărei persoane asistate; d) diminuarea numărului cererilor aflate pe listele de aşteptare.Indicatori de rezultate: a) între 1.500-4.200 de persoane vârstnice beneficiază de servicii sociale în căminele pentru persoane vârstnice finanţate prin Program; b) creşterea accesului la servicii pentru persoanele vârstnice din mediul rural sau localităţi cu un număr insuficient de servicii.Perioada de derulare:Programul se derulează pe o perioadă de 55 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2011, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2015, iar planificarea finanţării este multianuală. Notă

  Poziţia "per. de derulare" din anexa 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013.
  Buget: a) Bugetul total al acestui program de interes naţional este de 100.000 mii lei. Notă

  Lit. a) a poziţiei "buget" din anexa 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013.
  b) Pentru anul 2011 bugetul este de 55.000 mii lei.
   +  Anexa 2┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Autoritatea administraţiei publice │ Unitatea sanitară │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ ALBA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 1│Abrogat │ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 2│Consiliul Local Zlatna │Spitalul de Boli Cronice Zlatna │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 3│Consiliul Local Baia de Arieş │Centrul de Sănătate Baia de Arieş │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ ARAD │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 4│Consiliul Local Sântana │Spitalul Orăşenesc Sântana │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 5│Consiliul Local Gurahonţ │Spitalul Comunal Gurahonţ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 6│Consiliul Local Chişineu Criş │Centrul de Sănătate Chişineu Criş │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ ARGEŞ │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 7│Consiliul Judeţean Argeş │Spitalul "Dr. Teja Papahagi" ││ │ │Domneşti │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 8│Consiliul Judeţean Argeş │Spitalul de Boli Cronice Mozăceni │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 9│Consiliul Judeţean Argeş │Spitalul "Dr. Ion Crăciun" ││ │ │Călineşti │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 10│Consiliul Judeţean Argeş │Spitalul de Boli Cronice Rucăr │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ BACĂU │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 11│Consiliul Local Comăneşti │Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" ││ │ │Comăneşti │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ BIHOR │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 12│Consiliul Local Stei │Spitalul Orăşenesc Ştei │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 13│Consiliul Local Bratca │Centrul de Sănătate Bratca │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ BISTRIŢA-NĂSĂUD │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 14│Consiliul Local Teaca │Centrul de Sănătate Teaca │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ BOTOŞANI │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 15│Abrogat │ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 16│Consiliul Local Darabani │Spitalul Orăşenesc Darabani │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 17│Consiliul Local Truşeşti │Spitalul Comunal Truşeşti │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ BRAŞOV │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 18│Consiliul Local Săcele │Spitalul Municipal Săcele │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 19│Consiliul Local Codlea │Spitalul Municipal Codlea │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 20│Consiliul Local Victoria │Spitalul de Boli Cronice Victoria │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ BUZĂU │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 21│Consiliul Local Vintilă Vodă │Spitalul Comunal Vintilă Vodă │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 22│Abrogat │ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 23│Consiliul Local Pătârlagele │Spitalul de Boli Cronice ││ │ │Pătârlagele │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ BUCUREŞTI │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 24│Primăria Municipiului Bucureşti │Spitalul Clinic Caritas - ││ │ │Academician Nicolae Cajal │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ CARAŞ-SEVERIN │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 25│Consiliul Local Oţelul Roşu │Spitalul Orăşenesc Oţelul Roşu │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 26│Consiliul Local Anina │Spitalul Orăşenesc Anina │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 27│Consiliul Local Bocşa │Spitalul de Boli Cronice Bocşa │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ CĂLĂRAŞI │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 28│Consiliul Local Budeşti │Spitalul Orăşenesc Budeşti │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ CLUJ │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 29│Consiliul Local Mociu │Centrul de Sănătate Mociu │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ CONSTANŢA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 30│Abrogat │ │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ DÂMBOVIŢA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 31│Abrogat │ │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ GALAŢI │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 32│Abrogat │ │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ GIURGIU │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 33│Consiliul Local Ghimpaţi │Centrul de Sănătate Ghimpaţi │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ GORJ │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 34│Consiliul Local Bumbeşti-Jiu │Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ HUNEDOARA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 35│Abrogat │ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 36│Consiliul Local Petrila │Spitalul de Boli Cronice Petrila │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ IALOMIŢA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 37│Consiliul Local Ţăndărei │Spitalul Orăşenesc Ţăndărei │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ IAŞI │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 38│Consiliul Local Târgu Frumos │Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ ILFOV │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 39│Consiliul Judeţean Ilfov │Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria ││ │ │Burghele" Buftea │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 40│Consiliul Judeţean Ilfov │Spitalul Comunal Periş │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ MARAMUREŞ │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 41│Consiliul Local Baia Sprie │Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie│├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 42│Abrogat │ │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ MEHEDINŢI │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 43│Consiliul Local Strehaia │Spitalul Orăşenesc Strehaia │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 44│Consiliul Local Vânju Mare │Spitalul Orăşenesc Vânju Mare │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ MUREŞ │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 45│Consiliul Local Sărmaşu │Spitalul Orăşenesc Sărmaşu │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ NEAMŢ │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 46│Consiliul Local Roznov │Spitalul Orăşenesc Roznov │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 47│Consiliul Local Bicaz │Spitalul Orăşenesc Bicaz │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ OLT │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 48│Consiliul Local Drăgăneşti-Olt │Centrul de Sănătate Drăgăneşti-Olt │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ PRAHOVA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 49│Consiliul Local Buşteni │Preventoriul TBC Poiana Ţapului │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 50│Consiliul Local Bălţeşti │Centrul de Sănătate Bălţeşti │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 51│Consiliul Local Urlaţi │Centrul de Sănătate Urlaţi │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 52│Consiliul Local Plopeni │Centrul de Sănătate Plopeni │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ SĂLAJ │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 53│Consiliul Local Cehu Silvaniei │Spitalul de Boli Cronice Cehu ││ │ │Silvaniei │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ SIBIU │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 54│Consiliul Local Cisnădie │Spitalul Orăşenesc Cisnădie │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ SUCEAVA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 55│Consiliul Local Solca │Spitalul de Boli Cronice Solca │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ TELEORMAN │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 56│Consiliul Judeţean Teleorman │Centrul de Sănătate "Regele ││ │ │Carol I" Deparaţi │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 57│Consiliul Judeţean Teleorman │Centrul de Sănătate Furculeşti │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 58│Consiliul Judeţean Teleorman │Centrul de Sănătate Cervenia │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ TIMIŞ │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 59│Consiliul Local Buziaş │Centrul de Sănătate Buziaş │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 60│Consiliul Local Ciacova │Centrul de Sănătate Ciacova │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ TULCEA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 61│Consiliul Local Babadag │Spitalul Orăşenesc Babadag │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 62│Consiliul Local Sulina │Centrul de Sănătate Sulina │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ VASLUI │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 63│Consiliul Local Negreşti │Spitalul Orăşenesc Negreşti │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 64│Consiliul Local Tutova │Spitalul de Boli Cronice "Dr. I.T. ││ │ │Nicolăescu" Tutova │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ VÂLCEA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 65│Consiliul Local Bălceşti │Spitalul Orăşenesc Bălceşti │├────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤│ VRANCEA │├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│ 66│Consiliul Local Mărăşeşti │Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ 67│Abrogat │ │└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ Notă

  Nr. crt. 30 de la rubrica "Judeţul Constanţa" din anexa nr. 2 a fost abrogat de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 600 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 20 iunie 2012.

  Nr. crt. 35 de la rubrica "Judeţul Hunedoara" din anexa nr. 2 a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 669 din 4 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012.

  Nr. crt. 32 de la rubrica "Judeţul Galaţi" din anexa nr. 2 a fost abrogat de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 4 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2012.

  Nr. crt. 31 de la rubrica "Judeţul Dâmboviţa" din anexa nr. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 323 din 4 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 7 iunie 2013.

  Nr. crt. 1 de la rubrica "Judeţul Alba" din anexa nr. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 610 din 14 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013.

  Nr. crt. 22 de la rubrica "Judeţul Buzău" din anexa nr. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.003 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 17 decembrie 2013.

  Nr. crt. 67 de la rubrica "Judeţul Vrancea" din anexa nr. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.119 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

  Nr. crt. 15 de la rubrica "Judeţul Botoşani" din anexa nr. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 771 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014.

  Nr. crt. 42 de la rubrica "Judeţul Maramureş" din anexa nr. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 948 din 29 octombrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 4 noiembrie 2014.