ORDIN nr. 577 din 9 august 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora**)(actualizat până la data de 30 octombrie 2014*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 30 din 9 iulie 2004
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 337 din 12 august 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 366 din 21 septembrie 2004
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.511 din 26 august 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 577 din 9 august 2004
 • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 959 din 19 septembrie 2005; ORDINUL nr. 645 din 14 septembrie 2006; ORDINUL nr. 817 din 28 decembrie 2006; ORDINUL nr. 32 din 9 februarie 2010; ORDINUL nr. 61 din 16 martie 2010; ORDINUL nr. 52 din 7 martie 2011; ORDINUL nr. 204 din 6 septembrie 2012; ORDINUL nr. 1.187 din 21 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 959 din 19 septembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 61 din 16 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 52 din 7 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 28 aprilie 2011.În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, şi ale art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 243/2002,în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 41.303 din 1 iulie 2004, întocmit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi programul de lucru al acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 52 din 7 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 28 aprilie 2011.  +  Articolul 2Lista prevăzută la art. 1 poate fi completată în funcţie de necesităţi, cu condiţia asigurării spaţiilor şi dotărilor necesare activităţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 61 din 16 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 3Structurile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi funcţionează ca posturi de inspecţie la frontieră, puncte de intrare, puncte de ieşire şi puncte de intrare desemnate.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 61 din 16 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 16 martie 2010.  +  Articolul 4În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situaţii care nu suferă amânare, în caz de epizootii sau în situaţia în care controlul veterinar la frontieră nu se poate efectua în bune condiţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are competenţa de a dispune închiderea temporară a postului de inspecţie la frontieră până la remedierea situaţiei respective.  +  Articolul 5 (1) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră care se desfiinţează ca urmare a reorganizării activităţii de control sanitar veterinar va fi transferat în interesul serviciului în cadrul direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. (2) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră care îşi reduc activitatea, conform prevederilor prezentului ordin, va susţine un test de verificare a cunoştinţelor, specialiştii fiind menţinuţi în limita posturilor prevăzute, conform rezultatelor obţinute. (3) Numărul posturilor şi personalul existent în punctele de lucru «Băneasa» şi «Gara de Nord» din cadrul Postului de Inspecţie la Frontieră «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni (AIBO)» va fi preluat în cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.---------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 959 din 19 septembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006. (4) Posturile prevăzute pentru Postul de Inspecţie la Frontieră Galaţi se asigură şi se finanţează din posturile aflate în structura Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi, coordonarea activităţii tehnice urmând a fi efectuată de către structura de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.---------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 959 din 19 septembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 506/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003, precum şi orice altă dispoziţie contrară.  +  Articolul 7Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu Harbuz,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Maria Speranţa Ianculescup. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daea  +  Anexa LISTAposturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controalesanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor deintrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate,a punctelor de import desemnate,precum şi programul de lucru al acestora*Font 7*┌────┬─────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┬────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │Postul de inspecţie │Postul de inspecţie │ Tipul │Mărfuri aprobate│Mărfuri │Mărfuri │Mărfuri aprobate│ Programul ││crt.│ Judeţul │la frontieră/punctul│la frontieră/punctul│ │pentru import şi│aprobate │aprobate │ pentru intrare │ de lucru ││ │ │de intrare/punctul │de intrare/punctul │ │tranzit intrare/│pentru │pentru │ şi import în │ ││ │ │de intrare desemnat/│de intrare desemnat/│ │ ieşire │export │import, │ condiţii │ ││ │ │punctul de import │punctul de import │ │ │şi tranzit│intrare │ speciale │ ││ │ │desemnat/ denumirea/│desemnat/punctul de │ │ │ ieşire │şi tranzit│ │ ││ │ │ sediul/adresa │ ieşire │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 1. │CONSTANŢA│CONSTANŢA NORD │Constanţa Nord (PIF)│ │ │ │ │ │ Zilnic ││ │ │(PIF) (PID) (PI) │(PID) (PI) │ P │POA, FJ, PPC │PPC │PAONA │PAONA │ 7,00-19,00 ││ │ │incinta port dana ├────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ 52-53 │Midia**)(PE) │ P │ - │ O │ - │ - │La solicitare │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 2. │CONSTANŢA│CONSTANŢA SUD │Constanţa Sud │ P/ZL │POA, FJ, PPC │PPC │PAONA │PAONA │ Zilnic ││ │ │(PIF) (PID) (PI) │(PIF) (PID) (PI) │ │ │ │ │ │ 7,00-19,00 ││ │ │Constanţa Sud │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Agigea, incintă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │port, poarta nr. 10 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 3.│IAŞI │SCULENI │Sculeni │ │ │ │ │ │ ││ │ │(PIF) (PID) (PI) │(PIF) (PID) (PI) │ R │POA, FJ, PPC │PPC │PAONA │PAONA │ Permanent ││ │ │comuna Victoria │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cod 707584 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 4.│IAŞI │UNGHENI │Ungheni***) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Vama Ungheni (PI) │Gara CFR (PI) │ F │FJ │ - │PAONA │ - │ La solicitare │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 5.│ILFOV │Aeroportul │Aeroportul │ AP │E, A, POA, │E, A, PPC,│PAONA │PAONA │ Permanent ││ │ │Internaţional Henri │Internaţional Henri │ │FJ, PPC, AVC │AVC │ │ │ ││ │ │Coandă BUCUREŞTI │Coandă Bucureşti │ │ │ │ │ │ ││ │ │(PIF) (PID) (PI) │(PIF) (PID) (PI) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Şos. Bucureşti- ├────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │Ploieşti km 16,5 │ (PE) │ AP │ - │ O │ - │ - │ La solicitare ││ │ │Otopeni │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 6. │SATU MARE│HALMEU │Halmeu │ │ │ │ │ │ ││ │ │(PIF) (PID) (PI) │(PIF) (PID) (PI) │ R │O, E, A, AVC, │O, E, A, │PAONA │PAONA │ Permanent ││ │ │Str. Titulescu nr. 1│ │ │POA, FJ, PPC │AVC, PPC │ │ │ ││ │ │cod 447145 ├────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Halmeu (PI) │ F*) │FJ │ - │PAONA │ - │ La solicitare │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 7.│SUCEAVA │SIRET │Siret │ R │POA, FJ, PPC │PPC │PAONA │PAONA │ Zilnic ││ │ │(PIF) (PID) (PI) │(PIF) (PID) (PI) │ │ │ │ │ │ 7,00-19,00 ││ │ │Str. Alexandru cel ├────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │Bun nr. 46 │Vicşani - (Dorneşti)│ F*) │FJ │ - │PAONA │ - │ La solicitare ││ │ │cod 725500 │(PI) │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 8.│TIMIŞ │MORAVIŢA │Moraviţa │ R │ O, E, A, AVC │O, E, A, │PAONA │PAONA │ Permanent ││ │ │(PIF) (PID) (PI) │(PIF) (PID) (PI) │ │POA, FJ, PPC │AVC, PPC │ │ │ ││ │ │comuna Moraviţa ├────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │Vama Moraviţa │Stamora (PI) │ F*) │FJ │ - │PAONA │ - │ La solicitare ││ │ │cod 307280 ├────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Porţile de Fier I │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(PI)****) │ R │ - │ - │PAONA │ - │ La solicitare ││ │ │ ├────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │ │Drobeta-Turnu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Severin*****) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(PIF) (PI) │ P │FJ │POA, FJ │PAONA │ - │ La solicitare │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 9. │VASLUI │ALBIŢA │Albiţa │ │O, E, A, AVC, │O, E, A, │PAONA │PAONA │ Permanent ││ │ │(PIF) (PID) (PI) │(PIF) (PID) (PI) │ R │POA, FJ, PPC │AVC PPC │ │ │ ││ │ │satul Albiţa, comuna│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Drânceni, cod 737221│ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 10.│GALAŢI │GALAŢI (PI) │Galaţi rutier/ │R/F*)/P│FJ │ - │PAONA │ - │ Permanent ││ │ │Vama Galaţi │feroviar/port (PI) │ │ │ │ │ │ ││ │ │rutier/feroviar/port│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 11.│BOTOŞANI │Rădăuţi Prut (PI) │Rădăuţi Prut │ R │FJ │ - │PAONA │ - │ La solicitare ││ │ │Vama Rădăuţi Prut │Rutier (PI) │ │ │ │ │ │ ******) ││ │ │Rutier │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │Stânca Costeşti │Rutier Stânca │ R │FJ │ - │PAONA │ - │ Zilnic ││ │ │(PI) │Costeşti Rutier │ │ │ │ │ │ 8.00-20.00 ││ │ │Vama Stânca Costeşti│ (PI) │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 12.│GIURGIU │GIURGIU (PID) │Giurgiu Rutier (PID)│ R │ - │ - │ - │PAONA │ La solicitare ││ │*******) │Vama Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Autostradă │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ 13.│BRĂILA │BRĂILA Port │Brăila Port**)(PE) │ P │ - │ O │ - │ - │ La solicitare ││ │ │dana 25-26 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤│ │ │BRĂILA Port │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Zona Liberă, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │perimetrul 1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │dana 46 │Brăila Port **) (PE)│ P │ - │ O │ - │ - │ La solicitare │└────┴─────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┘___________*) Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R.**) Numai pentru export şi tranzit ieşire animale vii: ungulate - O.***) Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Ungheni vor fi controlate la solicitare, la Gara CFR Cristeşti, cu personal de la PIF Sculeni.****) Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Porţile de Fier I vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moraviţa.*****) Transporturile din Punctul de trecere a frontierei de stat Drobeta-Turnu Severin, supuse verificării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Moraviţa.******) Transporturile intrate prin Punctul de trecere a frontierei de stat Rădăuţi-Prut vor fi controlate la solicitare, cu personal de la PIF Siret.*******) Punctul de import desemnat Giurgiu rutier este aprobat pentru controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în condiţii speciale, care sunt transferate de către autoritatea competentă a altor state membre, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.152/2009 , în vederea punerii în liberă circulaţie pe teritoriul României. Controlul transporturilor cu produse alimentare de origine nonanimală, în condiţii speciale, este asigurat la solicitare de către inspectorii din cadrul Compartimentului siguranţa alimentelor al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu.NOTĂ:Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorităţii vamale, pentru punerea în liberă circulaţie a produselor alimentare de origine nonanimală importate din ţări terţe, inspectorul din cadrul Compartimentului siguranţa alimentelor al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu aplică legislaţia specifică în vigoare.LEGENDĂ:PIF = post de inspecţie la frontieră;PI = punct de intrare - punct de control la frontieră prin care se derulează operaţiuni de import şi tranzit de produse alimentare de origine nonanimală conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;PE = punct de ieşire - punct de control la frontieră din cadrul unui post de inspecţie la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru al Uniunii Europene prin care animalele vii părăsesc teritoriul vamal al Comunităţii Europene;PID = punct de intrare desemnat şi punct de import desemnat [conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi de modificare a Deciziei 2006/504/CE , precum şi prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.152/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine şi de abrogare a Deciziei 2006/504/CE ];R = rutier;P = port;AP = aeroport;F = feroviar;ZL = zonă liberă;O = animale vii - ungulate;E = animale vii - ecvidee înregistrate;A = animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile, mamifere (rozătoare şi iepuri domestici) şi animale de circ, cuprinse în anexa I la Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 nr. 275/2007 privind listele de animale şi produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE şi 97/78/CE ale Consiliului;AVC = animale vii CITES (exemplare vii de specii de animale incluse în anexele Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973 (Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de faună şi floră sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) şi/sau în anexele Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare. Acele AVC care nu sunt cuprinse în anexa I a Deciziei Comisiei din 17 aprilie 2007 nr. 275/2007 privind listele de animale şi produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE şi 97/78/CE ale Consiliului sunt supuse controlului vamal potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare;FJ = furaje;P.O.A. = produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule şi embrioni), cuprinse în anexa I la Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 nr. 275/2007 privind listele de animale şi produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE şi 97/78/CE ale Consiliului;PPC = părţi şi produse obţinute din specii de animale incluse în anexele Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973 şi/sau în anexele Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare, incluse sau nu în alte mărfuri. Acele PPC care nu sunt cuprinse în anexa I la Decizia Comisiei din 17 aprilie 2007 nr. 275/2007 privind listele de animale şi produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE şi 97/78/CE ale Consiliului sunt supuse controlului vamal potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin controlul comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare;PAONA = produse alimentare de origine nonanimală.-----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.187 din 21 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2014, potrivit art. I din acelaşi act normativ.-----------