ORDIN nr. 168 din 16 octombrie 2014privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplinește criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 3 noiembrie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.070 din 2 iunie 2014, întocmit de Direcția siguranța alimentelor de origine animală din cadrul Direcției generale sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,în temeiul prevederilor:– Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,– Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;în baza prevederilor:– art. 10 alin. (8) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare,– art. 3 alin. (3) și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplinește criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii cerințelor naționale pentru laptele crud care nu respectă criteriile în ceea ce privește numărul total de germeni prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 3Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și operatorii cu activități în domeniul obținerii laptelui și produselor din lapte vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Vladimir Alexandru Mănăstireanu
  București, 16 octombrie 2014.Nr. 168.  +  AnexăNORMĂsanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind condițiile sanitar-veterinareși pentru siguranța alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud carenu îndeplinește criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secțiuneaIX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliuluidin 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelorde origine animală