ORDIN nr. 1.573 din 15 octombrie 2014privind controlul oficial al calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 31 octombrie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. 323.681 din 2 octombrie 2014 al Direcției generale control, antifraudă și inspecții,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE, a prevederilor art. 4 alin. (5) și ale art. 21 alin. (2) din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului și în baza prevederilor art. 21 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, republicată,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin se aplică în cazul semințelor produse pe teritoriul României și destinate comercializării pe teritoriul Uniunii Europene, precum și în cazul comercializării semințelor pe teritoriul României.(2) Prezentul ordin nu se aplică în cazul semințelor produse pe teritoriul României destinate exportului în țări terțe Uniunii Europene.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește anual lista speciilor supuse controlului oficial privind impurificarea cu organisme modificate genetic, care se publică pe site-ul www.incs.ro  +  Articolul 2(1) Semințele soiurilor nemodificate genetic și care pot fi impurificate cu organisme modificate genetic autorizate potrivit cap. III "Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca atare sau componente ale unor produse în scopul introducerii pe piață" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009, denumite în continuare organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare, ori cu organisme modificate genetic autorizate, altele decât cele pentru cultivare, sau neautorizate se supun controlului oficial privind impurificarea cu organisme modificate genetic.(2) Testarea semințelor se efectuează prin metode aprobate de laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru alimente și furaje modificate genetic, în conformitate cu Recomandarea Comisiei 2004/787/CE privind orientările tehnice de eșantionare și detectare a organismelor modificate genetic și a materialului produs din organisme modificate genetic, ca atare sau în produse, în contextul Regulamentului (CE) nr. 1.830/2003, în cadrul Laboratorului electroforeză și de detectare a organismelor modificate genetic aparținând Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS, situat pe Aleea Constantin Sandu-Aldea nr. 10, sectorul 1, București.(3) Procentul de impurificare cu organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare, în partide/loturi de semințe nemodificate genetic de porumb, care se admite în urma testării în laborator este de maximum 0,1%.(4) Loturile de semințe care prezintă un procent de impurificare cu organisme modificate genetic autorizate pentru cultivare mai mare decât cel prevăzut la alin. (3), precum și cele care prezintă orice impurificare cu organisme modificate genetic autorizate, altele decât cele autorizate pentru cultivare, sau neautorizate nu mai pot fi comercializate ca sămânță pe teritoriul României.(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), se prelevează și se supune testării câte un eșantion din fiecare lot de sămânță care provine din aceeași partidă ca și lotul de sămânță testat inițial.(6) Loturile de semințe care nu mai pot fi comercializate ca sămânță pe teritoriul României se distrug sau li se schimbă destinația, după caz. Operatorul economic transmite LCCSMS sau inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza județului în care își desfășoară activitatea, denumit în continuare ITCSMS, actele doveditoare ale operațiunilor de distrugere sau de schimbare a destinației semințelor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii actelor doveditoare respective.(7) Contravaloarea testelor privind impurificarea cu organisme modificate genetic la semințele produse pe teritoriul României se suportă de operatorul economic deținător al semințelor, în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor și controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor.  +  Articolul 3(1) Eșantioanele se prelevează în conformitate cu standardele Asociației Internaționale pentru Testarea Semințelor - ISTA de către eșantionorii oficiali ai ITCSMS și LCCSMS.(2) Se prelevează câte un eșantion pe lotul de sămânță produsă pe teritoriul României, destinată comercializării pe teritoriul Uniunii Europene. Se eșantionează minimum 5% din numărul total de loturi produse de un operator economic pe an. ITCSMS și LCCSMS elaborează anual planul de control, care cuprinde operatorii economici și numărul de loturi care se supun eșantionării oficiale în vederea testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic.(3) Greutatea eșantionului necesar testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic este de 1 kg. Din eșantionul compus rezultat în urma prelevării se formează 3 eșantioane, astfel: un eșantion pentru testare în cadrul LCCSMS, un eșantion martor pentru operatorul economic și un eșantion contraprobă pentru ITCSMS sau LCCSMS care aefectuat eșantionarea. Eșantioanele martor/contraprobă se păstrează minimum 1 an.(4) Eșantionarea în vederea testării privind impurificarea cu organisme modificate genetic se realizează cât mai curând posibil după formarea lotului de sămânță.  +  Articolul 4(1) ITCSMS și LCCSMS efectuează controale oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic, în timpul comercializării semințelor, la nivelul depozitelor și al unităților de comercializare, persoane fizice și juridice.(2) Se eșantionează până la 5% din totalul loturilor destinate comercializării pe depozit/unitate de comercializare. Eșantioanele se transmit către LCCSMS în cel mai scurt timp posibil, însoțite de un proces-verbal de eșantionare, care va avea menționat clar că acel eșantion face obiectul unui control la comercializare.(3) Contravaloarea testelor oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic care se efectuează în urma acestor acțiuni de control se suportă de LCCSMS din alocații anuale de la bugetul de stat.  +  Articolul 5(1) În cazul importului de semințe de porumb și soia din țări terțe, ITCSMS și LCCSMS prelevează minimum 5% eșantioane din totalul loturilor importate pe operator economic.(2) Operatorii economici importatori notifică în scris importul la ITCSMS sau LCCSMS pe raza județului de destinație a semințelor, în maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea importului.(3) ITCSMS și LCCSMS realizează eșantionarea oficială în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. Eșantionarea se realizează înaintea plasării pe piață a semințelor pe teritoriul României.(4) În cazul în care la testarea privind impurificarea cu organisme modificate genetic se obțin rezultatele prevăzute la art. 2 alin. (4), lotul de semințe nu se mai plasează pe piață pe teritoriul României.(5) Contravaloarea testelor oficiale privind impurificarea cu organisme modificate genetic a semințelor importate din țări terțe se suportă de operatorul economic importator, în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 703/2014.  +  Articolul 6Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu ITCSMS și LCCSMS, asigură respectarea prevederilor în vigoare privind controlul și certificarea semințelor soiurilor nemodificate genetic împotriva riscului de impurificare cu organisme modificate genetic.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul și certificarea calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic și care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul
  agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 15 octombrie 2014.Nr. 1.573.-------