ORDIN nr. 1.843 din 6 noiembrie 2008 (*actualizat*)privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(actualizat până la data de 23 octombrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SANATATII PUBLICE
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 568 din 24 aprilie 2013; ORDINUL nr. 1.211 din 20 octombrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 11.609/2008,în temeiul art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 577/909/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Instrucţiunilor ministrului sănătăţii publice şi ale ministrului economiei şi finanţelor nr. 1/22.322/2006 cu privire la procedura de efectuare a cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit art. 363 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Monografia contabilă privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Monografia se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.  +  Articolul 2Prevederile cuprinse în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.276/2006 pentru aprobarea monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 7 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) În perioada noiembrie-decembrie 2008, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a efectua împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, punctaje privind concordanţa datelor privind drepturile constatate pe categorii de venituri şi a veniturilor virate, respectiv încasate, pe perioada septembrie-decembrie 2006, ianuarie-decembrie 2007, ianuarie-septembrie 2008. (2) Eventualele diferenţe rezultate din punctaje vor fi cuprinse în situaţia financiară a anului 2008.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 6 noiembrie 2008.Nr. 1.843.  +  AnexăMONOGRAFIE CONTABILĂprivind efectuarea cheltuielilor pentru finanţarea sănătăţii din contribuţiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţiiA. La nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti1. Înregistrarea în contabilitate a drepturilor constatate pe baza situaţiilor centralizate transmise lunar de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili:              461 = 4481          "Debitori"  [461.1 (03,13,02.12,05) direcţiile "Alte datorii faţă de buget"  generale ale finanţelor publice şi Cont 4481.1  Direcţia generală de administrare Ministerul Sănătăţii Publice  a marilor contribuabili:2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor transferate de unităţile Trezoreriei Statului cu ordin de plată în conturile de disponibil 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006" deschis la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:                562.02 = 461  "Disponibil din veniturile proprii "Debitori"   ale ministerelor şi instituţiilor [461.1 (03,13,02.12,05)   de subordonare centrală pentru direcţiile generale ale   finanţarea unor cheltuieli de finanţelor publice   sănătate conform Legii nr. 95/2006" şi Direcţia generală de                                                 administrare a marilor                                                 contribuabili]3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti Ministerului Sănătăţii Publice:            4481 = 562.02 "Alte datorii faţă de buget" "Disponibil din veniturile       Cont 4481.1 proprii ale ministerelor şi Ministerul Sănătăţii Publice instituţiilor de subordonare                                          centrală pentru finanţarea                                          unor cheltuieli de sănătate                                                   conform                                               Legii nr. 95/2006"4. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti redistribuite de Ministerul Sănătăţii Publice:              562.02 = 481 "Disponibil din veniturile proprii "Decontări între instituţia  ale ministerelor şi instituţiilor superioară şi instituţiile  de subordonare centrală pentru subordonate"  finanţarea unor cheltuieli de Cont 4811 "Decontări privind  sănătate conform Legii nr. 95/2006" operaţiunile financiare"5. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate din sumele redistribuite de Ministerul Sănătăţii Publice conform prevederilor bugetare aprobate:            % = 562.02           401 "Disponibil din veniturile       "Furnizori" proprii ale ministerelor şi           404 instituţiilor de subordonare  "Furnizori de active fixe" centrală pentru finanţarea           671 unor cheltuieli de sănătate  "Transferuri curente între conform Legii nr. 95/2006"   unităţi ale administraţiei         publice"           etc.6. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate din sumele redistribuite:                6xx = 3xx, 28 etc.  Clasa 6 "Conturi de cheltuieli" Grupa 30 "Stocuri de materii                                               şi materiale"                                               "Amortizări privind activele                                               fixe"7. La finele lunii, închiderea conturilor de cheltuieli efectuate:             481 = 6xx "Decontări între instituţia Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"  superioară şi instituţiile  subordonate"  Cont 4811 "Decontări privind  operaţiunile financiare"8. Înregistrarea în contabilitate a sumelor restituite, neutilizate de unităţile sanitare la finele anului:          562.02 = 671 "Disponibil din veniturile "Transferuri curente între unităţi  proprii ale ministerelor şi ale administraţiei publice"  instituţiilor de subordonare  centrală pentru finanţarea  unor cheltuieli de sănătate  conform Legii nr. 95/2006"NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 671 = 562.02 (în roşu).9. Înregistrarea în contabilitate a sumelor virate Ministerului Sănătăţii Publice, neutilizate la finele anului:         481 = 562.02 "Decontări între instituţia "Disponibil din veniturile  superioară şi instituţiile proprii ale ministerelor şi  subordonate" instituţiilor de subordonare  (Analitic 4811 "Decontări centrală pentru finanţarea  privind operaţiunile unor cheltuieli de sănătate  financiare") conform Legii nr. 95/2006"NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 562.02 = 481 (în roşu).10. Evidenţierea dobânzii de încasat:         5187 = 4481       "Dobânzi" "Alte datorii faţă de buget"                             4481.1 analitic Ministerul                             Sănătăţii Publice11. Înregistrarea dobânzii încasate:              562.02 = 5187 "Disponibil din venituri proprii "Dobânzi"  ale ministerelor şi instituţiilor  de subordonare centrală pentru  finanţarea unor cheltuieli de  sănătate conform Legii nr. 95/2006"12. Virarea dobânzii la Ministerul Sănătăţii Publice:         4481 = 562.02 "Alte datorii faţă de buget" "Disponibil din veniturile proprii 4481.1 analitic Ministerul ale ministerelor şi instituţiilor Sănătăţii Publice de subordonare centrală pentru                                           finanţarea unor cheltuieli de                                           sănătate conform Legii nr. 95/2006"NOTĂ: Autorităţile de sănătate publică raportează lunar Ministerului Sănătăţii Publice - Direcţia generală buget şi credite externe, până în data de 15 a lunii următoare celei expirate, datele cuprinse în anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta monografie contabilă.B. La nivelul unităţilor sanitare1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor primite de la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii Publice:                 560 = 7722 "Disponibil al instituţiilor publice "Subvenţii de la alte bugete"  finanţate integral din venituri proprii"2. Înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate de unităţile sanitare din sumele transferate:             % = 560            401 "Disponibil al instituţiilor        "Furnizori" publice finanţate integral            404 din venituri proprii" "Furnizori de active fixe"3. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerului Sănătăţii Publice:          7722 = 560 "Subvenţii de la alte bugete" "Disponibil al instituţiilor publice                                      finanţate integral din venituri proprii"NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 560 = 7722 (în roşu).C. La nivelul Ministerului Sănătăţii Publice1. Înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare:          562.01.00 = % «Disponibil din veniturile proprii 735.04.00 ale ministerelor şi instituţiilor «Accize» de subordonare centrală pentru 766.00.00 finanţarea unor cheltuieli de »Venituri din dobânzi»" sănătate conform Legii nr. 95/2006#187;------------Pct. 1 de la lit. C din anexă a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.211 din 20 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014.2. Înregistrarea în contabilitate a sumelor redistribuite autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:           481 = 562.02 "Decontări între instituţia "Disponibil din veniturile  superioară şi instituţiile proprii ale ministerelor şi  subordonate" instituţiilor de subordonare  Cont 4811 "Decontări privind centrală pentru finanţarea unor  operaţiunile financiare" cheltuieli de sănătate conform                                               Legii nr. 95/2006"3. Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat:                    % = 562                   401 "Disponibil din veniturile               "Furnizori" proprii ale ministerelor şi                   404 instituţiilor de subordonare        "Furnizori de active fixe" centrală pentru finanţarea                   671 unor cheltuieli de sănătate conform "Transferuri curente între unităţi Legii nr. 95/2006"  ale administraţiei publice" etc.4. Lunar, preluarea cheltuielilor din venituri proprii (accize) efectuate de autorităţile de sănătate publică pe baza "Situaţiei cheltuielilor efectuate din accize în perioada .......", a cărei machetă este prezentată în anexa nr. 2:         6xx = 481 Clasa 6 "Conturi de cheltuieli" "Decontări între instituţia                                           superioară şi instituţiile                                           subordonate"                                           Cont 4811 "Decontări privind                                           operaţiunile financiare"5. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:          562.02 = 481 "Disponibil din veniturile "Decontări între instituţia  proprii ale ministerelor şi superioară şi instituţiile  instituţiilor de subordonare subordonate"  centrală pentru finanţarea (Analitic 4811  unor cheltuieli de sănătate "Decontări privind operaţiunile  conform Legii nr. 95/2006" financiare")NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 481 = 562 (în roşu).6. Înregistrarea în contabilitate a sumelor neutilizate la finele anului, restituite de unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii Publice:               562 = 671 "Disponibil din veniturile "Transferuri curente între unităţi  proprii ale ministerelor şi ale administraţiei publice"  instituţiilor de subordonare  centrală pentru finanţarea  unor cheltuieli de sănătate  conform Legii nr. 95/2006"NOTĂ: Operaţiunea poate fi înregistrată 671 = 562.02 (în roşu).  +  Anexa 1-------la monografia contabilă-----------------------MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEASP ...................1. Situaţia sumelor încasate şi virate pe luna..............................................*Font 9*┌────┬────┬───────────┬───────────────────────┬────────┬────┬─────────┬────────┬────┬──────┐│Nr. │ ASP│Conturi co-│ Denumire │Nr. OP │DATA│Suma în- │Nr. OP │DATA│Suma ││crt.│ │lectoare │ cont │de vira-│ OP │casată de│de vira-│ OP │vira- ││ │ │ale trezo- │ │re a su-│ │la trezo-│re a su-│ │tă în ││ │ │reriei │ │melor │ │rerie │melor │ │contul││ │ │ │ │din con-│ │ │din con-│ │MSP ││ │ │ │ │tul tre-│ │ │tul ASP │ │ ││ │ │ │ │zoreriei│ │ │în con- │ │ ││ │ │ │ │în con- │ │ │tul MSP │ │ ││ │ │ │ │tul ASP │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤│ 1. │ │51.14.10.03│Disponibil din accize │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │încasate din vânzarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │produselor din tutun │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤│ 2. │ │51.14.10.13│Disponibil din accize │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │încasate din importul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de produse din tutun │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤│ 3. │ │51.14.10.02│Disponibil din accize │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │încasate din vânzarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de alcool, distilate │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi băuturi alcoolice │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤│ 4. │ │51.14.10.12│Disponibil din accize │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │încasate din importul │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de alcool, distilate │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi băuturi alcoolice │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼────┼──────┤│ 5. │ │51.16.10.05│Disponibil din taxa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │asupra unor activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dăunătoare sănătăţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi din publicitatea lor│ │ │ │ │ │ │└────┴────┴───────────┴───────────────────────┴────────┴────┴─────────┴────────┴────┴──────┘2. Situaţia sumelor încasate de laMinisterul Sănătăţii Publice din transferurişi virate unităţilor subordonate în luna...............................................┌────┬────┬─────────────┬────┬────────────┬───────────────────┬────┬───────────┐│Nr. │ASP │Nr. OP de vi-│DATA│Suma încasa-│Nr. OP de virare a │DATA│Suma virată││crt.│ │rare a sume- │ OP │tă de la │sumelor din contul │ OP │în contul ││ │ │lor din con- │ │trezorerie │ASP în contul uni- │ │unităţii ││ │ │tul MSP în │ │ │tăţii subordonate │ │subordonate││ │ │contul ASP │ │ │ │ │ │├────┼────┼─────────────┼────┼────────────┼───────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────┼─────────────┼────┼────────────┼───────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴─────────────┴────┴────────────┴───────────────────┴────┴───────────┘      Director executiv, Director executiv adjunct financiar-contabil,     ................... .............................................  +  Anexa 2-------la monografia contabilă-----------------------MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEAUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ..........Unitatea sanitară (direct subordonată Ministerului Sănătăţii Publice)MACHETA DE RAPORTAREprivind situaţia cheltuielilor efectuatedin accize în luna..........................┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬─────┐│ Denumirea indicatorului │ Simbol │Clasificaţia │ Suma││ │ cont │bugetară - cap/│(lei)││ │ │subcap./titlu/ │ ││ │ │art./alin. - │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│I. CHELTUIELI (grupa 60+61+62+67+68) │ 6 │ 66.10 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 602+603) │ 60 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli cu materialele consumabile │ 602 │ 20.01.01 │ ││ │ │ 20.01.02 │ ││ │ │ 20.01.05 │ ││ │ │ 20.01.06 │ ││ │ │ 20.01.09 │ ││ │ │ 20.01.30 │ ││ │ │ 20.03.01 │ ││ │ │ 20.03.02 │ ││ │ │ 20.04.01 │ ││ │ │ 20.04.02 │ ││ │ │ 20.04.03 │ ││ │ │ 20.04.04 │ ││ │ │ 20.09 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli privind materialele de natura │ │ │ ││obiectelor de inventar │ 603 │ 20.05.01 │ ││ │ │ 20.05.03 │ ││ │ │ 20.05.30 │ ││ │ │ 20.11 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE │ │ │ ││EXECUTATE DE TERŢI (610+611+612+613+614) │ 61 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli privind energia şi apa │ 610 │ 20.01.03 │ ││ │ │ 20.01.04 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile │ 611 │ 20.02 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli cu chiriile │ 612 │ 20.30.04 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări│ 614 │ 20.06.01 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI│ │ │ ││(622+623+624+626+628+629) │ 62 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile │ 622 │ 20.12 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli cu transportul de bunuri şi │ │ │ ││personal │ 624 │ 20.01.07 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii │ 626 │ 20.01.08 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Alte cheltuieli cu serviciile executate de │ │ │ ││terţi │ 628 │ 20.01.30 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii │ │ │ ││legale │ 629 │ 20.13 │ ││ │ │ 20.14 │ ││ │ │ 20.30.30 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│ALTE CHELTUIELI FINANŢATE DIN BUGET │ │ │ ││(670+671+672) │ 67 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Transferuri curente între unităţi ale │ │ │ ││administraţiei publice │ 671 │ 51.01.01 │ ││ │ │ 51.01.03 │ ││ │ │ 51.01.11 │ ││ │ │ 51.01.25 │ ││ │ │ 51.01.35 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Transferuri de capital │ 672 │ 51.02.08 │ ││ │ │ 51.02.11 │ ││ │ │ 51.02.12 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE │ │ │ ││ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU │ │ │ ││PIERDERILE DE VALOARE │ 68 │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli operaţionale privind amortizările, │ │ │ ││provizioanele şi ajustările pentru depreciere │ 681 │ 71.01.02 │ ││ │ │ 71.01.03 │ │├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼─────┤│Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile │ 682 │ 71.01.01 │ ││ │ │ 71.01.30 │ ││ │ │ 71.03 │ ││ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴─────┘   Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului                                                financiar-contabil,  .......................... .............................NOTĂ:- Conturile de cheltuieli prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza şi alte conturi de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în funcţie de natura cheltuielii respective.- Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor raporta pentru activitatea proprie şi totodată vor centraliza datele din machetă pentru unităţile sanitare subordonate. Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii Publice vor transmite lunar Direcţiei generale buget şi credite externe, până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, macheta completată cu datele corespunzătoare.----------