HOTĂRÂRE nr. 717 din 17 iunie 2009 (*actualizată*)privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"(actualizată până la data de 23 octombrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.040 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 615 din 14 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 818 din 22 septembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 850 din 7 octombrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 913 din 21 octombrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010, pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot fi emise promisiuni de garantare în condiţiile normelor de implementare a programului "Prima casă" în vigoare la data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.Art. VII din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevede:"Art. VII (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului. (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia. (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate."În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia sau construcţia unei locuinţe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului «Prima casă» pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. (2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici: a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării; b) caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia de locuinţe.  +  Articolul 2Beneficiarii pot achiziţiona sau construi în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe: a) locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv pe cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL); b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;-----------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. c) locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL*); d) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele derulate de ANL*); e) locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele.-------------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III-VI din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevăd:"Art. IIIDispoziţiile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare, se aplică locuinţelor noi, construite în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) în baza autorizaţiilor de construire eliberate până la această dată.Art. IVDispoziţiile art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuinţelor viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor care se construiesc prin programele derulate de ANL.Art. VDispoziţiile art. 2 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuinţelor viitoare, care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari, în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art. VICondiţiile de acordare a garanţiilor pentru construirea locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit şi pentru persoanele fizice beneficiare de garanţii pentru construirea de locuinţe se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."  +  Articolul 2^1Beneficiarii care deţin cote-părţi dintr-o locuinţă din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a)-c) pot achiziţiona diferenţa de cote-părţi, în vederea întregirii dreptului de proprietate.---------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 3Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează sau construiesc locuinţe prevăzute la art. 2 şi pentru finanţatori sunt prevăzute în anexa nr. 2.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt împuternicite să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4^1 (1) Oricare dintre finanţatorii eligibili, participanţi în cadrul programului, poate să transfere portofoliul de credite acordate către orice alt finanţator care îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului, în limita plafonului alocat şi utilizat, cu condiţia notificării cesiunii către beneficiari şi fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare. (2) În termen de maximum 10 zile de la data cesiunii portofoliului de credite garantate către un alt finanţator participant în cadrul programului, finanţatorul cedent transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, o înştiinţare în care vor fi menţionate garanţiile individuale care fac obiectul cesiunii şi data la care a intervenit cesiunea, însoţită de copia certificată a contractului de cesiune. (3) Un finanţator din afara programului poate fi declarat eligibil în vederea preluării portofoliului de garanţii acordate de un finanţator eligibil în cadrul programului, cu condiţia transmiterii către FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului, fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele de credit în derulare, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a contractului de cesiune.(3^1) Finanţatorii vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b), respectiv la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate.---------Alin. (3^1) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (4) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului şi care au preluat în condiţiile prevăzute la alin. (1) un portofoliu de credite acordate de către un alt finanţator eligibil din cadrul programului, care nu şi-a exercitat dreptul de opţiune, vor putea solicita reutilizarea plafonului de garanţii astfel preluat, urmând a se încheia în acest sens un act adiţional la protocolul încheiat cu FNGCIMM.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Pogeap. Ministrulîntreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri,Marin Gheorghe,secretar de statViceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,Dan NicaBucureşti, 17 iunie 2009.Nr. 717.  +  Anexa 1NORMEde implementare a programului «Prima casă»pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe-----------Titlul Anexei 1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", denumit în continuare programul.  +  Articolul 2Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziţia sau construcţia unei locuinţe în cadrul programului.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 3 (1) Sursa de plată a garanţiilor emise în numele şi în contul statului este bugetul de stat. (2) Pentru anul 2009, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro.(2^1) Pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate sau vor fi încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la 15 februarie 2010 inclusiv, pot fi emise garanţii în condiţiile normelor de implementare a programului "Prima casă" în vigoare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009. Darea de dată certă se face potrivit legii.-------------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010.(2^2) Pentru anul 2010, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, este de 700 milioane euro.-------------Alin. (2^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. (3) Sumele necesare acordării garanţiilor în temeiul promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, potrivit cap. VI, se asigură potrivit prevederilor alin. (2^1), până la expirarea termenului de valabilitate prevăzut la art. 5 lit. p)*)-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010.----------*) Nota C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011, dispoziţiile alin. (3) ale art. 3 referitoare la acordarea de garanţii în temeiul promisiunilor de garantare emise de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. (FNGCIMM) se aplică în mod corespunzător finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului. Totodată finanţatorii care au semnat protocolul pot acorda promisiuni de creditare în baza cărora se pot emite promisiuni de garantare de către FNCGIMM, potrivit art. 19^1-19^5 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, cu încadrarea în plafonul reutilizat. (4) Pentru anul 2011 plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este de 200 milioane euro, din diferenţa neutilizată din plafoanele alocate pentru anii 2009 şi 2010.----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010, pentru garanţiile care urmează a fi acordate în baza promisiunilor de garantare emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate la data emiterii promisiunilor de garantare. (5) În termenul prevăzut la art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă", finanţatorii pot depune la FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice opţiunea privind reutilizarea plafonului.----------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.(5^1) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, pot consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2014.---------Alin. (5^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014.(5^2) După data de 31 decembrie 2014, plafonul reutilizat, în condiţiile legii, nu mai poate fi disponibil pentru acordarea de garanţii.---------Alin. (5^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (6) Pentru anul 2012, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este de 200 milioane euro. Garanţiile se acordă în baza protocoalelor încheiate de finanţatori cu FNGCIMM, în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin FNGCIMM, şi finanţatori.----------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (7) După înştiinţarea prealabilă a FNGCIMM şi a Ministerului Finanţelor Publice, pentru finanţările garantate acordate după transmiterea acestei înştiinţări, finanţatorii declaraţi eligibili în cadrul programului pot modifica nivelul costurilor totale, cu condiţia încadrării în limitele prevăzute la art. 2 lit. b) şi la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2*).---------Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014.*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014, prevederile art. 3 alin. (7) şi art. 10^8 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta hotărâre, se aplică pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (8) Finanţatorii au obligaţia de a notifica FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice cu privire la intenţia de a solicita alocarea de sume din plafonul prevăzut la alin. (6) cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care estimează că vor acorda garanţii până la limita plafonului reutilizat stabilit prin protocoalele încheiate în condiţiile art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, respectiv sumele alocate în condiţiile alin. (7).----------Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (9) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (8), FNGCIMM solicită acordul Ministerului Finanţelor Publice privind alocarea de sume din plafonul prevăzut la alin. (6) către finanţator.----------Alin. (9) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (10) Sumele din plafonul prevăzut la alin. (6) se alocă de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, finanţatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011, aprobată prin Legea nr. 171/2011, şi sumele alocate potrivit alin. (7), după caz, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în condiţiile împărţirii riscului şi de intervalul rămas până la sfârşitul anului 2012.----------Alin. (10) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (11) Dispoziţiile art. VII alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010se aplică în mod corespunzător plafonului alocat în condiţiile alin. (6).----------Alin. (11) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 8 iunie 2012. (12) Pentru anul 2013 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane euro.-----------Alin. (12) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012. (13) În anul 2013 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2012 şi a plafonului alocat potrivit alin. (12). Suma reprezentând diferenţa rămasă neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2012 se publică pe site-ul FNGCIMM şi pe cel al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie 2013.-----------Alin. (13) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012. (14) Pentru efectuarea alocărilor şi realocărilor din plafonul alocat pentru anul 2012 între finanţatorii care au încheiat protocoale cu FNGCIMM, în limita diferenţei nealocate în condiţiile alin. (10) până la data de 31 decembrie 2012, prevederile alin. (7)-(11) se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (14) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012. (15) Finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul aferent anului 2012 în condiţiile alin. (10) sunt autorizaţi să utilizeze integral şi cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (12) diferenţele din sumele alocate şi neangajate până la data de 31 decembrie 2012, în cursul anului 2013.-----------Alin. (15) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012. (16) Pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL).----------Alin. (16) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. (17) Faţă de plafonul suplimentar de 1 miliard lei prevăzut la alin. (16), pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 200 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.----------Alin. (17) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 615 din 14 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 august 2013. (18) Pentru anul 2014 se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de 1.200 milioane lei.---------Alin. (18) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (19) În anul 2014 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase nealocată şi/sau neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2013 şi a plafonului alocat potrivit alin. (18). Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată şi/sau neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2013 se publică pe site-ul FNGCIMM şi al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 15 ianuarie 2014.---------Alin. (19) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (20) În cursul anului 2014, finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul aferent anului 2013 sunt autorizaţi să utilizeze integral şi cu prioritate faţă de plafonul prevăzut la alin. (18) diferenţele din sumele alocate şi neangajate până la data de 31 decembrie 2013, precum şi sumele nealocate în anul 2013.---------Alin. (20) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014. (21) Până la 31 decembrie 2014 diferenţa nealocată şi/sau rămasă neutilizată din plafonul de 500 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de ANL, alocat potrivit alin. (16) şi (17), poate fi utilizată pentru emiterea de garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de ANL.---------Alin. (21) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 818 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014. (22) Până la 31 decembrie 2014 finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de ANL sunt autorizaţi să utilizeze cu prioritate sumele alocate pentru emiterea de garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.---------Alin. (22) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 818 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 26 septembrie 2014. (23) Până la 31 decembrie 2014, din suma prevăzută la alin. (21) se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 25 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei sau construirii unei locuinţe de către persoanele fizice cu cetăţenie română care locuiesc în străinătate şi care au permis de muncă şi de şedere eliberate de autorităţile competente ale statului respectiv.---------Alin. (23) al art. 3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 850 din 7 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014. (24) Până la 31 decembrie 2014 plafonul disponibil pentru emiterea de garanţii în cadrul programului «Prima casă» se majorează cu 400,5 milioane lei.---------Alin. (24) al art. 3 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 23 octombrie 2014.  +  Articolul 4 (1) Convenţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, denumită convenţia privind implementarea programului, va cuprinde, fără a se limita la acestea, clauze privind: a) mecanismul de punere în aplicare a condiţiilor programului; b) evidenţa portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;-------------Litera b) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. c) raportarea periodică a portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;-------------Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. d) condiţiile de plată a garanţiilor; e) termenul şi modalitatea de transfer al contravalorii garanţiilor pentru care finanţatorul a solicitat plata; f) răspunderea contractuală; g) cauze de încetare a convenţiei; h) modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii. (2) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului încheie un protocol cu FNGCIMM----------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 5În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) condiţiile programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari şi finanţatori, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;a^1) teren aferent locuinţei - terenul compus din una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, identificate printr-un număr cadastral şi un număr de carte funciară, pe care sunt sau urmează să se amplaseze, în conformitate cu documentaţiile de urbanism aprobate, construcţii având destinaţia principală de locuit, căile de acces, precum şi anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuinţelor, care nu sunt incluse în acestea, după caz;-------------Litera a^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. b) garanţie - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, atât în cazul garanţiilor acordate pentru finanţările garantate definite conform lit. e)-e^4), cât şi pentru cele care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscului între stat şi finanţatori;----------Lit. b) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. c) beneficiar - persoana fizică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de prezentele norme, precum şi normele de creditare ale finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul programului; d) finanţator - bancă, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenţii etc.), care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul programului;d^1) protocol - act semnat între FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor care intră sub incidenţa opţiunii privind reutilizarea plafonului şi celor care vor fi acordate în limita plafonului disponibilizat;----------Litera d^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. e) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. a) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;-------------Litera e) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.e^1) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 60.000 euro;-------------Litera e^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.e^2) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. c) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, dacă preţul de achiziţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;-------------Litera e^2) a art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.e^3) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. d) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinţe în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 70.000 euro;-------------Litera e^3) a art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.e^4) finanţare garantată pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre - credit acordat fiecăreia dintre persoanele fizice asociate în vederea construirii a câte unei locuinţe în cadrul programului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valorile prevăzute în contractele de construire a locuinţelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mică sau egală cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinţei, dacă valoarea de construcţie a locuinţei este mai mare de 75.000 euro.-------------Litera e^4) a art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. f) riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către beneficiar a finanţării garantate (principalului); g) convenţie privind implementarea programului - document-cadru, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor; h) convenţie de garantare - document contractual cadru, încheiat între finanţator şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile şi obligaţiile părţilor, acordarea, monitorizarea şi executarea garanţiilor; i) contract de garantare - document contractual încheiat între FNGCIMM, finanţator şi beneficiar, în care se prevăd condiţiile specifice de acordare şi plată a unei garanţii; j) soldul finanţării garantate - soldul finanţării (principalului) exigibil la data cererii de plată a garanţiei; k) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii riscului, respectiv valoarea menţionată în contractul de garantare şi în protocol pentru garanţiile care intră sub incidenţa împărţirii riscului, al cărei nivel acoperă integral, respectiv proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor, soldul finanţării garantate (principalului), exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;----------Litera k) a art. 5 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. l) valoarea de executare a garanţiei - suma egală cu soldul finanţării la care se aplică procentul de garantare stabilit conform contractului de garantare pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii riscului sau prevăzut în contractul de garantare şi în protocol pentru garanţiile care intră sub incidenţa împărţirii riscului, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit;----------Litera l) a art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. m) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului - data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului, respectiv:1. data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;2. data la care Ministerul Finanţelor Publice plăteşte valoarea de executare a garanţiei; sau3. data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei prevăzute expres în convenţia de garantare.------------Litera m) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. n) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului; o) abrogată;-------------Litera o) a art. 5 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. p) abrogată;-------------Litera p) a art. 5 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. q) plafon reutilizat - nivel maxim al garanţiilor care va fi utilizat de finanţator în vederea acordării de garanţii în cadrul programului în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatori, egal cu 50% din soldul garanţiilor emise de către FNGCIMM în favoarea finanţatorului, raportat în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul, care include valoarea promisiunilor de garantare emise până la data semnării protocolului şi valoarea garanţiilor aprobate care nu au fost acordate până în ultima zi a lunii precedente lunii în care finanţatorul a semnat protocolul;----------Litera q) a art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. r) promisiune unilaterală de creditare - document prin care finanţatorul îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, unui beneficiar care, la data acordării acesteia, se încadrează în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni;----------Litera r) a art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. s) promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM finanţatorului, prin care FNGCIMM îşi exprimă intenţia de a garanta, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea care va fi acordată beneficiarilor de către finanţator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni.----------Litera s) a art. 5 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Capitolul III Descrierea garanţiei  +  Articolul 6Garanţia emisă de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale: a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei; b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente; c) este expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială; d) este directă; e) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului; f) are valoare determinată, iniţial egală cu finanţarea acordată în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu 50% din finanţarea acordată în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori;----------Litera f) a art. 6 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor din portofoliul finanţatorilor care nu au optat pentru reutilizarea plafonului, respectiv cu 50% din ratele de capital (principal) rambursate de către beneficiar în cazul garanţiilor care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţatori;----------Litera g) a art. 6 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. h) acoperă integral, respectiv proporţional cu procentul de împărţire a riscurilor şi pierderilor, numai principalul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.----------Litera h) a art. 6 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 7Răspunderea FNGCIMM, în numele şi în contul statului, începe la data semnării de către părţi a contractului de garantare.  +  Articolul 8Garanţia se acordă în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională.---------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013.  +  Articolul 9Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobărilor FNGCIMM.  +  Articolul 10 (1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. a) - c) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuinţelor achiziţionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanţiei. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul convenţiei de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. (2) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.---------Alin. (2) a art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (3) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra imobilelor achiziţionate în cadrul programului, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator. În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.---------Alin. (3) a art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 10^1 (1) Garanţia pentru locuinţa prevăzută la art. 2 lit. d) din hotărâre este garantată cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului şi locuinţei viitoare, care urmează să se construiască prin program, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţei finalizate, cu notarea în cartea funciară, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a terenului şi a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare a acestora cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator. (2) În baza contractului de garantare, asupra terenului şi locuinţei prevăzute la alin. (1) se instituie ipotecă legală de rangul II în favoarea finanţatorului. (3) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.----------Alin. (3) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (4) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţa în cadrul programului, precum şi asupra locuinţei viitoare şi a celei construite de beneficiarul individual, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.----------Alin. (4) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.-----------Art. 10^1 [iniţial cu alin. (1) şi (2)] a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 10^2 (1) Garanţiile pentru locuinţele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, asupra terenului şi construcţiei viitoare, instituită în baza contractului de garantare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra locuinţelor finalizate, rezultate în urma dezmembrării construcţiei şi cotei indivize aferente de teren, cu notarea în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, a interdicţiei de înstrăinare a locuinţelor şi a terenului pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia înstrăinării cotelor indivize sau a parcelelor de teren ce revin fiecărei locuinţe în parte în urma dezmembrării către membrii asociaţiei, şi a interdicţiei de grevare a locuinţelor şi a terenului cu alte sarcini în afara celei prevăzute la alin. (2) până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator. (2) În baza contractului de garantare, asupra terenului şi locuinţei prevăzute la alin. (1) se instituie ipotecă legală de rangul II în favoarea finanţatorului.-----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. (3) După semnarea protocolului, în temeiul contractului de garantare, garanţia finanţatorului pentru finanţările garantate care intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant conform protocolului este garantată prin înscrierea în cartea funciară a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fără plata tarifelor de înscriere.----------Alin. (3) al art. 10^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (4) Pentru garanţiile acordate în limita plafonului disponibilizat în condiţiile împărţirii riscului între stat şi finanţatori, în baza contractului de garantare, garanţia statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului este garantată cu ipotecă legală de rangul I instituită, proporţional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmează să se construiască locuinţele în cadrul programului, precum şi asupra locuinţelor viitoare şi a celor construite prin asociaţii fără personalitate juridică, până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu notarea interdicţiei de înstrăinare a locuinţei şi a terenului, cu excepţia înstrăinării cotei-părţi de teren aferente fiecărei locuinţe construite către oricare dintre membrii asociaţiei, pe o perioadă de 5 ani, precum şi a interdicţiei de grevare a locuinţei şi a terenului cu orice alte sarcini.----------Alin. (4) al art. 10^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 10^3 (1) Finanţatorul îşi exprimă acordul fie în numele şi contul statului, fie în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului pentru preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare în cadrul programului de către: a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novaţie, sub condiţia menţinerii garanţiilor instituite prin lege asupra imobilului şi cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanţarea garantată şi locuinţa; sau b) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părţi din dreptul de proprietate; sau c) unul dintre soţi, ca efect al partajului, în condiţiile legii. (2) În vederea realizării operaţiunii prevăzute la alin. (1), finanţatorul îşi exprimă acordul, în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare.---------Art. 10^3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 10^4Beneficiarul se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare.---------Art. 10^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014.  +  Articolul 10^5 (1) În cazul daunelor parţiale produse locuinţelor achiziţionate sau construite în cadrul programului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul locuinţei. (2) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, emit acordul pentru efectuarea plăţii despăgubirilor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului iniţial, prevăzută de art. 1 alin. (7^8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, către proprietarul locuinţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.---------Alin. (2) al art. 10^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013.----------Art. 10^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011.  +  Articolul 10^6Prin semnarea protocolului, drepturile izvorâte din poliţele de asigurare a imobilelor achiziţionate/construite în cadrul programului se vor împărţi în mod egal între Ministerul Finanţelor Publice şi finanţator atât pentru garanţiile acordate anterior reutilizării plafonului, care intră sub incidenţa împărţirii riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator, cât şi pentru garanţiile acordate din plafonul reutilizat.---------Art. 10^6 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 10^7 (1) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, îşi exprimă acordul pentru novarea obiectului garanţiei instituite în cadrul programului dacă locuinţa achiziţionată iniţial este sau, după caz, a devenit improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii datorită: a) constatării viciilor ascunse; sau b) provocării unei daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei. (2) În vederea exprimării acordului prevăzut la alin. (1) finanţatorul verifică existenţa documentelor justificative privind viciile ascunse sau a documentelor din care rezultă că valoarea daunelor constatate şi evaluate este de cel puţin 50% din valoarea creditului acordat iniţial, după caz, precum şi îndeplinirea condiţiei privind valoarea noii locuinţe aduse în garanţie, care trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, îşi exprimă acordul pentru ridicarea interdicţiei de înstrăinare şi/sau pentru cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurator în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (4) Finanţatorii efectuează, în condiţiile legii, demersurile necesare pentru radierea ipotecii în favoarea statului şi a finanţatorului, a privilegiului finanţatorului, precum şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite asupra locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, concomitent cu înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală asupra locuinţei dobândite ulterior, ipotecă ce este constituită în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, precum şi a interdicţiilor prevăzute de lege. (5) În condiţiile art. 1 alin. (7^6) şi (7^7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea de către structurile sale competente a modificării contractului de credit, finanţatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei, însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentele privind novarea efectuată.---------Art. 10^7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013.  +  Articolul 10^8 (1) Ministerul Finanţelor Publice şi finanţatorul, proporţional cu procentul de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la lucrările de intervenţie asupra imobilului în care se găsesc apartamente achiziţionate prin program. (2) Persoanele care execută lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1), altele decât beneficiarul programului, au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară, excluzând cotele-părţi indivize aferente imobilelor beneficiarilor programului asupra cărora au fost instituite sarcinile aferente programului*).---------Art. 10^8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014.*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂRE nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014, prevederile art. 3 alin. (7) şi art. 10^8 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta hotărâre, se aplică pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Acordarea şi monitorizarea garanţiei  +  Articolul 11 (1) În vederea obţinerii unei garanţii, finanţatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, sub condiţia suspensivă de acordare a garanţiei. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare. (2) FNGCIMM analizează, în condiţiile legii, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme, solicitarea de garantare şi, în cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, încheie contractul de garantare.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. (3) Contractul de garantare va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele: a) identitatea părţilor; b) obiectul şi durata contractului; c) valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională;---------Lit. c) a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. d) valoarea, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat de finanţator şi recuperat de la beneficiar;------Litera d) a alin. (3) a art. 11 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. e) conţinutul şi termenele de raportare a situaţiei finanţării garantate; f) condiţiile şi termenul de plată a garanţiei; g) celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor; h) cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor; i) modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii. (4) FNGCIMM are dreptul să solicite finanţatorului informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.  +  Articolul 12FNGCIMM monitorizează garanţiile aprobate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând, în principal, în: a) urmărirea şi verificarea îndeplinirii de către finanţator a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta; b) urmărirea periodică a stadiului derulării creditului, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţator, conform prevederilor contractului de garantare.  +  Articolul 13Contractul de garantare poate fi modificat prin act adiţional, pe parcursul derulării, numai în cazul în care modificările nu se referă la condiţiile programului.  +  Capitolul V Plata garanţiei  +  Articolul 14 (1) Finanţatorul este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei. (2) Cererea de plată va fi însoţită de documentele justificative prevăzute în contractul de garantare.  +  Articolul 15FNGCIMM verifică încadrarea cererii de plată în termenii şi condiţiile convenţiei de garantare şi ale contractului de garantare.  +  Articolul 16Plata garanţiei se va face în condiţiile şi termenii prevăzuţi în protocol, convenţia de implementare, convenţia de garantare şi contractul de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice restante de plată de către beneficiar.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 17 (1) Sumele garantate de FNGCIMM se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, şi se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanţării garantate, persoane fizice, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. (2) După efectuarea plăţii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice informează FNGCIMM, care întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda naţională, şi data scadenţei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei. Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordării garanţiei se înaintează organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul persoană fizică, în vederea efectuării procedurii de executare silită.----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data plăţii garanţiei către finanţator, FNGCIMM transmite înscrisul prevăzut la alin. (2) şi debitorului beneficiar al finanţării garantate.----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. (4) Comunicarea prevăzută la alin. (2) şi (3) se face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor şi confirmarea primirii acestora. (5) Procedurile privind transmiterea documentaţiei şi formularistica utilizată se stabilesc prin convenţia privind implementarea programului.  +  Articolul 18 (1) În temeiul titlului executoriu, organele fiscale vor proceda la emiterea şi comunicarea somaţiei de plată pentru sumele individualizate în înscrisul prevăzut la art. 17 alin. (2), executarea silită urmând să se realizeze potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează consecinţe sociale deosebite, organul fiscal poate dispune, la cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parţială a executării silite prin poprire, conform prevederilor Codului de procedură fiscală. (3) În situaţia în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin program este instituită ipoteca de rangul I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit legii atât în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului, sumele încasate ca urmare a valorificării se distribuie în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încasarea sumei de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de orice fel efectuate de către acesta cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie, cu prezentarea către finanţator a actelor doveditoare aferente acestor cheltuieli.---------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 19Abrogat.---------Art. 19 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013.  +  Articolul 19^1*)În situaţia achiziţiei unei locuinţe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din hotărâre, beneficiarul va depune la finanţator o cerere de finanţare, însoţită de antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinţei. Finanţatorul, în urma constatării încadrării solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea condiţiilor specifice prevăzute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterală de creditare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sub rezerva obţinerii unei promisiuni de garantare.---------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 19^2*)La solicitarea finanţatorului, în baza convenţiei de garantare şi a protocolului, FNGCIMM emite promisiunea de garantare în condiţiile împărţirii proporţionale a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator.---------Art. 19^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 19^3*)Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezintă finanţatorului documentele din care rezultă finalizarea locuinţei. Dacă la această dată finanţatorul constată îndeplinirea integrală de către beneficiar a criteriilor programului, acesta aprobă finanţarea sub condiţia obţinerii garanţiei FNGCIMM.---------Art. 19^3 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 19^4*)Pentru obţinerea garanţiei FNGCIMM se procedează conform cap. IV.---------Art. 19^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 19^5*)Finanţatorii care solicită FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare. Comisionul este suportat de beneficiar, iar nivelul este valabil pentru primul semestru al anului 2011, urmând ca pentru semestrele următoare prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la hotărâre să fie aplicabile în mod corespunzător.---------Art. 19^5 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.*)Nota C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011, finanţatorii care au semnat protocolul pot acorda promisiuni de creditare în baza cărora se pot emite promisiuni de garantare de către FNCGIMM, potrivit art. 19^1-19^5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în plafonul reutilizat.  +  Capitolul VIAbrogat.-------------Cap. VI a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 24În aplicarea prezentelor norme, convenţia privind implementarea programului, precum şi convenţia de garantare se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Anexa 2CRITERIIde eligibilitate pentru beneficiariicare achiziţionează locuinţe finalizate, care urmeazăsă se construiască sau aflate în faza de construcţiela roşu şi pentru finanţatori  +  Articolul 1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată sunt următoarele: a) fac dovada cu declaraţie autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009;-------------Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010 b) abrogată;-------------Litera b) a art. 1 a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010b^1) locuinţa care se achiziţionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică. Criteriul este aplicabil începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005privind performanţa energetică a clădirilor;-------------Litera b^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. c) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;-------------Litera d) a art. 1 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.d^1) prezintă finanţatorilor documentele specifice procesului de licitaţie, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziţionării de locuinţe în cadrul procedurilor de executare silită;----------Litera d^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; f) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei;-----------Litera f) a art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. g) abrogată;------------Litera g) a art. 1 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. h) se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar.----------Litera h) a art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 1^1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă în regim individual în cadrul programului sunt următoarele: a) fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009; b) au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile programului; c) prezintă finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii; d) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, eliberată conform legii după data de 22 februarie 2010, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii; e) prezintă finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări anexat la acesta trebuie să rezulte că durata realizării construcţiei este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată; f) prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni; g) prezintă finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat; h) prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, pe toată durata de execuţie a lucrărilor, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar;------------Litera h) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. i) prezintă finanţatorului dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie; j) prezintă finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii; k) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată; m) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; n) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/locuinţei;----------Litera n) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. o) se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului; p) se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator;--------Litera p) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. q) se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ; r) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară; s) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.-------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 1^2 (1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă în regim asociativ în cadrul programului sunt următoarele: a) fiecare dintre membrii asociaţiei este beneficiar al programului şi îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 1^1, cu excepţia îndeplinirii criteriului prevăzut la lit. b) de către alţi membri ai asociaţiei decât proprietarul/proprietarii terenului; b) toţi beneficiarii asociaţi solicită, în nume propriu, aceluiaşi finanţator acordarea a câte unei finanţări garantate în cadrul programului pentru construirea unui ansamblu de locuinţe în care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinţe edificate prin program; c) toţi beneficiarii asociaţi sunt semnatarii contractului de antrepriză încheiat cu aceeaşi societate de construcţii în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe, compus din unităţi individuale, precum şi a anexelor gospodăreşti aferente acestora; d) cel puţin unul dintre membrii asociaţi are în proprietate terenul pe care urmează să se construiască ansamblul de locuinţe; e) încheie un contract civil, autentificat în condiţiile legii, de constituire a unei asociaţii fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de cel puţin 2 beneficiari, sau aderă la o asemenea asociaţie, contract care conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).----------Litera e) a alin. (1) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. (2) Contractul civil de constituire a asociaţiei fără personalitate juridică va cuprinde următoarele: a) desemnarea de către asociaţi a unui reprezentant din rândul acestora, în scopul îndeplinirii formalităţilor prealabile obţinerii autorizaţiei de construire pentru ansamblul de locuinţe în care fiecare dintre beneficiarii asociaţi va deţine câte o singură locuinţă, precum şi pentru gestionarea relaţiei cu finanţatorul;-----------Litera a) a alin. (2) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. b) obligaţia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire şi de a nu înstrăina terenul şi locuinţa construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. c) cota de aport propriu la asociaţie al fiecăruia dintre asociaţi este corespunzătoare cotei de participare la beneficii şi pierderi; d) obligaţia titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a constitui un drept real asupra terenului în favoarea celorlalţi beneficiari asociaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, valabilă pe toată durata de existenţă a construcţiei; e) posibilitatea titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului ca, după finalizarea întregii construcţii şi intabularea acesteia în cartea funciară, să vândă celorlalţi membri asociaţi cotele-părţi din teren aferente locuinţelor ce revin în proprietatea acestora; f) titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuinţele în regim asociativ renunţă în mod expres la beneficiul de diviziune şi la beneficiul de discuţiune; g) beneficiarii asociaţi îl împuternicesc pe reprezentantul desemnat să efectueze formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară, de intabulare a ansamblului de locuinţe finalizat în cartea funciară, de dezmembrare, a ansamblului de locuinţe în unităţi individuale, de intabulare a locuinţelor finalizate în cărţi funciare individuale şi de a prezenta finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.-------------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 2Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate pentru achiziţionarea unei locuinţe finalizate în cadrul programului sunt următoarele:-------------Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. a) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;---------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele.---------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. d) nu percep comision de rambursare anticipată; e) solicită un avans care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;-------------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. f) durata maximă a creditului este de 30 ani; g) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; h) acceptă să efectueze evaluarea locuinţei ce se va achiziţiona din finanţarea garantată;------------Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. i) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;---------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.i^1) acceptă să înscrie privilegiul finanţatorului prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, în cazurile prevăzute la art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2011pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă", precum şi în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator;---------Litera i^1) a art. 2 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.i^2) abrogată;-------------Litera i^2) a art. 2 a fost abrogată de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. j) îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României; k) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), i) şi i^1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.-------------Litera k) a art. 2 fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. VII din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevede:"Art. VII (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului. (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia. (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate."  +  Articolul 2^1Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate în cadrul programului pentru construirea unei singure locuinţe în regim individual şi prin asociaţii fără personalitate juridică, constituite din minimum 2 beneficiari, sunt următoarele:----------Partea introductivă a art. 2^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. a) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări, precum şi costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;---------Litera b) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, a costurilor cu comisioanele;---------Litera c) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. d) nu percep comision de neutilizare şi de rambursare anticipată; e) asigură o perioadă de tragere a finanţării mai mică sau egală cu perioada de graţie, în care beneficiarul finanţării garantate pentru construcţia locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din hotărâre utilizează facilitatea de credit în conformitate cu normele interne ale finanţatorului; f) asigură o perioadă de graţie de 18 luni, cuprinsă între data efectuării primei trageri din finanţarea garantată şi data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie, în care nu sunt scadente ratele de capital aferente facilităţii de credit şi în care beneficiarul finanţării garantate acordate pentru construcţia locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din hotărâre datorează finanţatorului exclusiv dobânzile şi comisioanele care se încadrează în condiţiile programului. Această perioadă se poate prelungi cu cel mult 12 luni prin act adiţional la contractul de credit, la cererea întemeiată a beneficiarului, în conformitate cu normele interne ale finanţatorului; g) solicită dovada constituirii aportului beneficiarului, de minimum 5%, care acoperă diferenţa dintre costul de construire a locuinţei rezultat din devizul estimativ anexă la contractul de finanţare şi finanţarea garantată, şi urmăresc, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea/simultan autorizării primei trageri din facilitatea de credit; h) durata maximă a creditului este de 30 de ani; i) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; j) verifică încheierea contractului cu antreprenorul general şi respectarea termenului de 18 luni de finalizare a construcţiei prevăzut la art. 1^1 lit. f) din prezenta anexă; k) verifică certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat; l) verifică îndeplinirea condiţiei privind constituirea garanţiei de bună execuţie de către antreprenorul general; m) verifică existenţa clauzelor obligatorii în contractul de asociere; n) verifică încheierea poliţei de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie împreună cu anexele gospodăreşti, cu o societate de asigurare agreată de finanţator şi cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toată durata executării lucrărilor;----------Litera n) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. o) verifică existenţa titlului de proprietate asupra terenului pe care se construieşte/construiesc locuinţa sau locuinţele, după caz, a unei autorizaţii de construire, eliberată conform legii, precum şi a tuturor avizelor şi acordurilor necesare conform legii şi urmăresc utilizarea finanţării în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire; p) verifică încheierea, conform legii, a contractului cu dirigintele de şantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii; q) urmăresc utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform contractului de antrepriză în construcţii, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, anexe la autorizaţia de construire eliberată conform legii, şi aprobă efectuarea tragerilor din facilitatea de credit pe baza cererii de tragere, situaţiilor de lucrări prezentate de constructor, confirmate de evaluatorul agreat de finanţator, dacă este cazul; r) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului şi locuinţei viitoare, precum şi de notare/radiere a interdicţiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1) sau art. 10^2 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1 la hotărâre, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;---------Litera r) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. s) urmăresc semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi efectuarea formalităţilor de intabulare a locuinţei finalizate/ansamblului de locuinţe, de dezmembrare pe unităţi individuale a ansamblului de locuinţe şi de intabulare a fiecărei locuinţe în câte o carte funciară individuală; ş) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, asupra locuinţei/locuinţelor finalizate, construite în cadrul programului;-------Litera ş) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. t) îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României; ţ) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b)-f) şi h)-ş) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.-------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.-----------