ORDIN nr. 414 din 14 octombrie 2014privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 20 octombrie 2014  Având în vedere prevederile art. 8, 18 și ale art. 20 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Referatul Direcției de control și supraveghere piață nr. 1/1.937 din 16 septembrie 2014,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 16 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Prezentul ordin nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin.2. La articolul 4, a doua liniuță se modifică și va avea următorul cuprins: "- denumirea producătorului;".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Marius Alexandru Dunca
  București, 14 octombrie 2014.Nr. 414.----------