HOTĂRÂRE nr. 1.996 din 16 noiembrie 2004(*actualizată*)privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor dentare şi dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare**)(actualizată până la data de 9 octombrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 29 noiembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 34 lit. c) şi o) şi al art. 40 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor şi a protezelor, în mod gratuit  +  Articolul 1 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, denumiţi în continuare funcţionari publici, în activitate sau pensionari, precum şi soţul ori soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestuia beneficiază în mod gratuit de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile prezentei hotărâri şi ale actelor normative aplicabile sistemului de asigurări sociale de sănătate.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.(1^1) Funcţionarii publici cu statut special în activitate beneficiază, în condiţiile alin. (1), de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, precum şi de proteze dentare.------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014. (2) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii pentru asigurarea stării de sănătate. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 1^1 (1) Serviciile de asistenţă medicală sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi se acordă de către furnizori evaluaţi şi autorizaţi potrivit legii, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (2) Categoriile de personal prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de medicamente, după cum urmează: a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a căror contravaloare se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia contribuţiei personale a asiguratului, care se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul angajatorului; b) medicamentele din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din România, elaborat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, altele decât cele prevăzute la lit. a), a căror contravaloare se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul angajatorului. (3) Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicină dentară se realizează din bugetul angajatorului la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În cazul în care cabinetele de medicină dentară sunt în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, se decontează din bugetul angajatorului numai contribuţia personală prevăzută în normele de aplicare a contractului-cadru, în limita tarifului prevăzut de acestea. (4) Funcţionarii publici cu statut special în activitate beneficiază, la recomandarea medicului oftalmolog, de lentile necesare corecţiei vizuale a căror contravaloare se decontează din bugetul angajatorului, în limita unui plafon valoric stabilit prin ordin al ministrului justiţiei; preschimbarea lentilelor necesare corecţiei vizuale se face numai la modificarea diagnosticului iniţial. (5) Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul angajatorului sunt: a) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; b) corecţiile estetice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; c) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor; d) fertilizarea în vitro; e) transplantul de organe şi ţesuturi, conform prevederilor legale în vigoare; f) asistenţa medicală la cerere; g) contravaloarea unor materiale, accesorii necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, rame de ochelari de vedere; h) serviciile medicale solicitate de asigurat; i) cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale; j) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi; k) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului; l) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, asigurate gratuit în cadrul programelor naţionale de sănătate; m) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale la care persoanele prevăzute la art. 1 au dreptul, în mod gratuit, în calitatea lor de asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; n) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale acordate în străinătate.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.  +  Articolul 2Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea funcţionarilor publici: a) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă; b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei.  +  Articolul 3 (1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor, protezelor dentare şi dispozitivelor medicale se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor în vigoare ale Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Cuantumul contribuţiei personale şi al coplăţii din valoarea cheltuielilor pentru asistenţă medicală, medicamente, proteze dentare şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul angajatorului. (3) Asistenţa medicală, medicamentele şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, cu excepţia serviciilor de medicină dentară şi a protezelor dentare, se acordă numai pe baza biletului de trimitere, prescripţiei medicale sau recomandării medicale, după caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea şi eliberarea acestora.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.  +  Articolul 3^1 (1) Decontarea contribuţiei personale, a coplăţii sau, după caz, a tarifului integral se aprobă de ordonatorul de credite, în baza cererii formulate de asigurat, însoţită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Prin documente justificative se înţelege: a) prescripţia/recomandarea medicală, fişa de tratament dentar, în original sau în fotocopie semnată şi parafată de către medicul curant; b) documente care atestă plata, în original, cu specificarea distinctă a obiectului plăţii: contribuţie personală, coplată, tarif integral. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt: a) pentru medicamente: factură şi bon fiscal cu menţionarea denumirii, cantităţii şi preţului pentru fiecare medicament achiziţionat; b) pentru serviciile de medicină dentară: factură cu denumirea manoperelor, numărul de acte terapeutice, codul şi tariful acestora; c) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii: factură şi decont de cheltuieli; d) pentru proteze dentare şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, cu excepţia lentilelor necesare corecţiei vizuale: factură şi bon fiscal cu menţionarea denumirii, cantităţii şi contribuţiei personale suportate de asigurat; e) pentru lentile de corecţie: factură şi bon fiscal; f) alte servicii medicale: factură şi decont de cheltuieli.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.  +  Articolul 3^2 (1) Cererile pentru decontarea contribuţiei personale, a coplăţii sau, după caz, a tarifului integral se depun la compartimentul financiar-contabil al instituţiei angajatoare sau, în cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil al instituţiei de la care s-au pensionat, în termen de 6 luni de la emiterea documentelor fiscale de plată, dar nu mai târziu de 3 ani de la data plăţii contribuţiei personale. (2) Cererile de decontare însoţite de documentele justificative sunt avizate din punct de vedere tehnic de către structura medicală a ordonatorului de credite.------------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.  +  Articolul 3^3 (1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contribuţiei personale/coplăţii, persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să se adreseze furnizorilor evaluaţi şi autorizaţi potrivit prevederilor legale, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul serviciilor de medicină dentară şi procurării lentilelor de corecţie."------------Art. 3^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.  +  Articolul 4 (1) Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă se asigură din bugetul angajatorului, prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare publice. (2) În situaţia în care asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) nu poate fi furnizată de structurile medicale menţionate, aceasta poate fi asigurată de către alţi furnizori autorizaţi potrivit prevederilor legale, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.  +  Articolul 5 (1) Funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperare-reabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform prevederilor contractului-cadru. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu această destinaţie.  +  Articolul 6 (1) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, funcţionarul public în cauză va fi expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiză medico-militare, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate.------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014. (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de expertiză medico-militară vor emite certificate medicale în cazul prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau decizii medicale, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medico-militară.------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medico-militară pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.------------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.(5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiză medico-militară, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi neoplazii de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, la propunerea comisiilor de expertiză medico-militară.------------Alin. (5^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru cazurile prevăzute la alin. (5) şi (5^1), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 29 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 11 decembrie 2006.  +  Articolul 7Funcţionarii publici beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Situaţia funcţionarului public pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii, precum şi prin unităţile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, funcţionarul public beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal.  +  Articolul 9 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale apărute în timpul exercitării profesiei, funcţionarul public are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite decontate conform prevederilor contractului-cadru cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul unităţii.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.  +  Articolul 11Funcţionarul public care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 12Examenul medical la încadrare sau la admiterea în instituţii de pregătire a personalului din penitenciare se efectuează potrivit metodologiei de examinare medicală aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. Contravaloarea examenului medical este suportată de candidat.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.  +  Articolul 13 (1) Controlul medical periodic anual, altul decât cel prevăzut în contractul-cadru, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, se efectuează de către medicul de medicina muncii.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014. (2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical periodic prevăzut la alin. (1) este suportată de la bugetul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Capitolul II Asistenţa psihologică  +  Articolul 14 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază de asistenţă psihologică în mod gratuit, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Prin asistenţă psihologică se înţelege consiliere şi evaluare psihologică.  +  Articolul 15 (1) Asistenţa psihologică a funcţionarilor publici constă într-un ansamblu de programe şi măsuri, concepute în mod unitar, menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici. (2) În situaţia reevaluărilor psihologice, asistenţa psihologică va fi efectuată de un alt psiholog decât cel care a efectuat evaluarea iniţială.  +  Articolul 16Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoză; b) interviu anamnestic; c) protecţie psihologică; d) intervenţie psihoterapeutică.  +  Articolul 17Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific, creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a funcţionarului public.  +  Articolul 18Metodele, procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a funcţionarilor publici sunt stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea compartimentului de specialitate.  +  Articolul 19 (1) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează periodic, pentru grupele de risc şi/sau la decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Evaluarea psihologică a funcţionarilor publici se efectuează şi în următoarele situaţii: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat, precum şi pentru precizarea situaţiei medico-psihologice; b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi, conform normelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 20 (1) Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea funcţionarilor publici. (2) În cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului vor fi prevăzute teme specifice pentru ca fiecare persoană să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă.  +  Articolul 21Acordarea asistenţei psihologice gratuite, prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare, profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului funcţionarului public şi/sau optimizării performanţei sale în muncă, se face de către psihologii din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 22Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 846 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Cristian Diaconescup. Ministrul sănătăţii,Cristian Celea,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 1.996.______________