METODOLOGIE din 21 februarie 2014 (*actualizată*)de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public(actualizată până la data de 30 septembrie 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezenta metodologie prevede modul de stabilire a tarifelor pe care utilizatorii le achită operatorului de reţea pentru racordarea la reţelele electrice de interes public.  +  Articolul 2Prezenta metodologie se aplică de operatorii de reţea pentru: a) elaborarea propunerilor pentru indicii şi tarifele specifice necesare calculului tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, în vederea aprobării acestora de către autoritatea competentă; b) stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 3 (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege; b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament de racordare. (2) Alţi termeni decât cei prevăzuţi la alin. (1) au următorul înţeles: a) branşament aerian standard - branşamentul aerian, monofazat sau trifazat, având o singură deschidere, fără stâlp intermediar; b) branşament subteran standard - branşamentul subteran, monofazat sau trifazat, cu lungimea maximă de 20 m. (3) Abrevieri: a) IT - înaltă tensiune; b) JT - joasă tensiune; c) kV - kilovolt; d) kVA - kilovoltamper; e) LEA - linie electrică aeriană; f) MVA - megavoltamper; g) MT - medie tensiune; h) TR - transformator.  +  Capitolul II Reguli privind stabilirea tarifelor de racordare  +  Articolul 4 (1) În conformitate cu principiile pentru fundamentarea propunerilor de preţuri şi tarife reglementate prevăzute de Lege, tarifele pentru racordarea locurilor de consum la reţeaua electrică conţin costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare la reţeaua electrică. (2) Tariful T de racordare a instalaţiei de utilizare a unui loc de consum la reţeaua electrică însumează două componente T(R) şi T(U), respectiv:T = T(R) + T(U), unde:T(R) reprezintă componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare;T(U) reprezintă componenta corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii. (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi locurilor de consum destinate asigurării funcţionării şi securităţii instalaţiilor tehnologice proprii de producere a energiei electrice, cu condiţia ca acestea să fie racordate prin instalaţii de racordare diferite de cele pentru evacuarea puterii produse la locurile de producere.  +  Articolul 5 (1) În situaţia racordării locului de consum la reţeaua de distribuţie de joasă sau medie tensiune, mărimea componentei T(R) a tarifului de racordare se determină în funcţie de tipul şi caracteristicile instalaţiei de racordare dimensionate corespunzător puterii aprobate, pe baza unor indici specifici reprezentând costuri medii pe unitatea de măsură, exprimaţi în lei/km sau lei/buc. (2) Indicii specifici prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc conform prevederilor cap. III, pentru categorii de elemente de reţea ce reprezintă componente posibile ale unei instalaţii de racordare. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă instalaţia de racordare este compusă din mai multe elemente de reţea, componenta T(R) a tarifului de racordare se calculează prin însumarea componentelor T(R) corespunzătoare elementelor de reţea care compun instalaţia de racordare respectivă. (4) În situaţia unei instalaţii de racordare care conţine tipuri de instalaţii ce nu se încadrează în categoriile celor prezentate în cadrul secţiunilor 2-5 ale cap. III, componenta T(R) corespunzătoare respectivelor elemente ale instalaţiei de racordare se stabileşte pe bază de deviz general, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. (5) Branşamentele pentru racordarea locuinţelor la reţeaua de distribuţie de joasă tensiune fac excepţie de la prevederile alin. (4), componenta T(R) a tarifului de racordare stabilindu-se în aceste situaţii numai pe baza indicilor specifici prevăzuţi de prezenta metodologie.  +  Articolul 6 (1) În situaţia racordării locului de consum la reţeaua de distribuţie de joasă sau medie tensiune, valoarea componentei T(U) a tarifului de racordare se calculează pe bază de tarife specifice. (2) Tarifele specifice prevăzute la alin. (1) se stabilesc conform prevederilor secţiunii a 6-a a cap. III.  +  Articolul 7 (1) În situaţia racordării locului de consum la o reţea electrică cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, componentele T(R) şi T(U) ale tarifului de racordare se stabilesc pe bază de deviz general. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), componenta T(U) a tarifului de racordare poate fi calculată pe bază de tarife specifice, stabilite de operatorul de reţea în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) şi publicate pe site-ul propriu al operatorului în cauză, cu minimum 15 zile înainte de aplicarea acestora.  +  Articolul 8 (1) Costurile pentru realizarea lucrărilor de modificare a instalaţiei de racordare care alimentează în exclusivitate un loc de consum, necesare în vederea aprobării unui spor de putere mai mare decât 50% din puterea deja aprobată pentru locul de consum respectiv, se includ în tariful de racordare. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), tariful de racordare se stabileşte conform prevederilor prezentei metodologii, în funcţie de categoria instalaţiei de racordare, menţinându-se totodată componentele instalaţiei de racordare existente care corespund criteriilor de dimensionare pentru noua putere aprobată. (3) În situaţia aprobării, pentru un loc de consum, a unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea deja aprobată pentru locul de consum respectiv, lucrările de modificare a instalaţiei de racordare, deţinută de operatorul de reţea, se realizează pe cheltuiala acestuia. (4) Lucrările de modificare a instalaţiei de racordare care alimentează mai multe locuri de consum, necesare pentru aprobarea unui spor de putere, se realizează pe cheltuiala operatorului de reţea.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.  +  Articolul 9Tariful de racordare pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum şi de producere însumează 3 componente T(I), T(R) şi T(U), respectiv:T = T(I) + T(R) + T(U), unde:T(I) reprezintă cota de participare la finanţarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor;T(R) reprezintă componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare;T(U) reprezintă componenta corespunzătoare: a) verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii; b) verificării şi certificării conformităţii tehnice a centralei electrice cu cerinţele normelor tehnice în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: a) valoarea [T(I)](SS) a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general; b) valoarea [T(I)](calcul) stabilită cu următoarea relaţie:[T(I)](calcul) = S(evacuare) x i, unde:S(evacuare) - puterea aprobată pentru evacuare în reţea la locul de producere sau la locul de consum şi de producere respectiv [MVA];i - tarif specific [lei/MVA].------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.(1^1) În situaţia locurilor de producere/locurilor de consum şi de producere pentru racordarea cărora, din studiul de soluţie, rezultă că nu sunt necesare lucrări de întărire în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate, componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu zero.------------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.(1^2) Puterea aprobată pentru evacuare în reţea la locul de producere sau la locul de consum şi de producere, notată S(evacuare) şi utilizată în relaţia prevăzută la alin. (1), reprezintă puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în reţea în punctul de delimitare, fiind precizată în avizul tehnic de racordare. Pentru calculul S(evacuare) se ia în considerare puterea instalată a centralei, din care se scad: a) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei, cu condiţia ca acestea să fie alimentate din puterea produsă de centrală şi cu respectarea scenariului de funcţionare cel mai apropiat de realitate, conform datelor tehnice şi energetice furnizate de utilizator; b) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.------------Alin. (1^2) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014. (2) În cazul aprobării unui spor de putere pentru evacuare în reţea la un loc de producere sau la un loc de consum şi de producere, pentru calculul componentei T(I) se ia în considerare numai sporul de putere aprobat suplimentar puterii aprobate anterior, pentru care a fost calculat şi achitat tariful de racordare iniţial. (3) Componenta T(I) a tarifului de racordare se aplică pentru locurile de producere/locurile de consum şi de producere, la stabilirea tarifelor de racordare a acestora la reţelele electrice de interes public în etapa de emitere a avizelor tehnice de racordare sau de actualizare a certificatelor de racordare ori avizelor tehnice de racordare pentru aprobarea unui spor de putere pentru evacuare.-----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014. (4) Tariful specific prevăzut la alin. (1) se stabileşte în funcţie de punctul de racordare, conform prevederilor secţiunilor 1-3 ale cap. IV.  +  Articolul 11 (1) În situaţia racordării locului de producere sau a locului de consum şi de producere la reţeaua de distribuţie de joasă tensiune, mărimea componentei T(R) a tarifului de racordare se determină în funcţie de tipul şi caracteristicile instalaţiei de racordare dimensionate corespunzător puterii aprobate, pe baza unor indici specifici reprezentând costuri medii pe unitatea de măsură, exprimaţi în lei/m sau lei/buc. (2) Indicii specifici prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc conform prevederilor secţiunilor 4-6 ale cap. IV. (3) În situaţia unei instalaţii de racordare care conţine tipuri de instalaţii ce nu se încadrează în categoriile celor prezentate în cadrul secţiunilor 4-6 ale cap. IV, componenta T(R) corespunzătoare respectivelor elemente ale instalaţiei de racordare se stabileşte pe bază de deviz general.  +  Articolul 12În situaţia racordării locului de producere sau a locului de consum şi de producere la reţeaua electrică de medie sau de înaltă tensiune, componenta T(R) a tarifului de racordare se determină pe bază de deviz general.  +  Articolul 13În situaţia racordării unui loc de producere sau a unui loc de consum şi de producere, componenta T(U) a tarifului de racordare se stabileşte conform prevederilor secţiunii a 7-a a cap. IV.  +  Articolul 14Indicii specifici şi tarifele specifice prevăzute în prezenta metodologie se stabilesc şi se aprobă de autoritatea competentă, pe baza propunerilor operatorilor de reţea, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.  +  Articolul 15 (1) Tariful de racordare se percepe de către operatorul de reţea ce deţine reţeaua electrică la care se racordează instalaţia utilizatorului, în baza contractului de racordare încheiat între utilizator şi operatorul de reţea. (2) Modul de determinare a componentelor tarifului de racordare, inclusiv formulele de calcul şi valorile indicilor/tarifelor specifici/specifice utilizaţi/utilizate, se prevede explicit în fişa de calcul al tarifului de racordare, anexată avizului tehnic de racordare şi contractului de racordare.  +  Capitolul III Stabilirea tarifelor de racordare a instalaţiilor de utilizare ale locurilor de consum la reţeaua de distribuţie de joasă sau medie tensiune  +  Secţiunea 1 Stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare, pentru un loc de consum  +  Articolul 16 (1) Stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare, se realizează după cum urmează: a) se stabilesc indici specifici pentru realizarea capacităţilor energetice pe categorii de elemente de reţea, componente posibile ale unei instalaţii de racordare, conform unor scheme şi condiţii de realizare standard: branşament, post de transformare, racord de medie tensiune, în funcţie de tipul acestora: monofazate, trifazate, aeriene, subterane, în cabină, număr de unităţi de transformare instalate etc.; b) indicii specifici pentru branşamente trifazate se stabilesc pentru game de puteri aprobate utilizatorilor, corespunzător secţiunilor nominale ale branşamentelor, stabilite conform normelor tehnice în vigoare; c) indicii specifici pentru branşamente se stabilesc atât în varianta realizării branşamentelor fără priză proprie de legare la pământ, folosind priza de legare la pământ a instalaţiei de utilizare, cât şi în varianta realizării cu priză proprie de legare la pământ; d) indicii specifici pentru posturile de transformare de medie/joasă tensiune, echipate cu una sau două unităţi, alimentate radial sau în sistem intrare-ieşire ori dublă derivaţie, se stabilesc, în fiecare variantă, pentru puterile nominale ale transformatoarelor cu care se echipează posturile de transformare, stabilite conform normelor tehnice în vigoare, corelat cu puterile aprobate utilizatorilor; e) indicii specifici pentru racordurile de medie tensiune se stabilesc pentru diferite secţiuni nominale ale racordurilor, dimensionate conform normelor tehnice în vigoare, corelat cu puterile aprobate utilizatorilor; f) indicii specifici se stabilesc ca un cost mediu specific de realizare a elementului de reţea aferent unei instalaţii de racordare, determinat pe bază de deviz general. (2) În situaţia în care, din considerente tehnice sau ca urmare a cerinţelor utilizatorului, în schema de realizare a instalaţiei de racordare apar elemente suplimentare faţă de cele cuprinse în schema standard, componenta T(R) a tarifului de racordare se majorează cu costurile acestora, stabilite pe bază de deviz. (3) Schemele şi condiţiile de realizare standard a instalaţiei de racordare, utilizate la stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, sunt cuprinse în anexa nr. 1. (4) Indicii specifici prevăzuţi în secţiunile 2-5 sunt cuprinşi în anexa nr. 2. (5) Operatorii de reţea pot stabili indici specifici suplimentari celor prevăzuţi în secţiunile 2-5, pe baza unor scheme şi condiţii de realizare standard diferite de cele prevăzute în anexa nr. 1. Indicii specifici suplimentari se supun spre aprobare autorităţii competente, care urmează să decidă pe baza documentelor justificative, anexate de operatorii de reţea propunerilor respective.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament monofazat, pentru un loc de consum  +  Articolul 17 (1) Componenta [T(R)](bma) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament monofazat aerian, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](bma) = c(bma) + a(m) ● n [lei],în care:c(bma) - indicele specific corespunzător realizării unui branşament monofazat aerian standard [lei/buc.];a(m) - indicele specific corespunzător unei deschideri suplimentare, reprezentând creşterea medie a costului unui branşament monofazat aerian determinată de montarea unui stâlp intermediar suplimentar, precum şi de creşterea corespunzătoare a lungimii branşamentului [lei/buc.];n - numărul total de stâlpi intermediari [buc.]. (2) Componenta [T(R)](bms) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament monofazat subteran, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](bms) = c(bms) + s(m) ● (L - 20) [lei],în care:c(bms) - indicele specific corespunzător realizării unui branşament monofazat subteran standard [lei/buc.];s(m) - indicele specific corespunzător creşterii lungimii branşamentului cu 1 m, respectiv creşterea medie a costului unui branşament monofazat subteran determinată de creşterea lungimii acestuia cu 1 m [lei/m];L - lungimea totală a branşamentului pe un traseu minim realizabil tehnic şi administrativ [m]. Pentru o lungime totală a branşamentului mai mică de 20 m, se consideră L = 20 m. (3) Indicii specifici c(bma), a(m), c(bms) şi s(m) se stabilesc pe baza dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. a), c) şi f). (4) Indicii specifici corespunzători realizării unui branşament monofazat subteran, c(bms) şi s(m), nu conţin cheltuieli legate de realizarea de subtraversări, de desfacerea sau refacerea carosabilului ori a trotuarelor. În situaţia în care sunt necesare asemenea lucrări, componenta [T(R)](bms) a tarifului de racordare se majorează cu valoarea cheltuielilor aferente realizării acestora, stabilite pe bază de deviz realizat conform cerinţelor autorităţii administraţiei publice locale respective.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament trifazat, pentru un loc de consum  +  Articolul 18 (1) Componenta [T(R)](bta) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament trifazat aerian, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](bta) = c(bta) + a(t) ● n [lei],în care:c(bta) - indicele specific corespunzător realizării unui branşament trifazat aerian standard [lei/buc.];a(t) - indicele specific corespunzător unei deschideri suplimentare, reprezentând creşterea medie a costului unui branşament trifazat aerian determinată de montarea unui stâlp intermediar suplimentar, precum şi de creşterea corespunzătoare a lungimii branşamentului [lei/buc.];n - numărul total de stâlpi intermediari [buc.]. (2) Componenta [T(R)](bts) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament trifazat subteran, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](bts) = c(bts) + s(t) ● (L - 20) [lei],în care:c(bts) - indicele specific corespunzător realizării unui branşament trifazat subteran standard [lei/buc.];s(t) - indicele specific corespunzător creşterii lungimii branşamentului cu 1 m, respectiv creşterea medie a costului unui branşament trifazat subteran determinată de creşterea lungimii acestuia cu 1 m [lei/m];L - lungimea totală a branşamentului pe un traseu minim realizabil tehnic şi administrativ [m]. Pentru o lungime totală a branşamentului mai mică de 20 m, se consideră L = 20 m. (3) Indicii specifici c(bta), a(t), c(bts) şi s(t) se stabilesc pe baza prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a), c) şi f), pentru fiecare gamă de puteri stabilită conform prevederilor art. 16 alin. (1) lit. b). (4) Pentru fiecare gamă de puteri stabilită conform art. 16 alin. (1) lit. b), suplimentar indicilor specifici corespunzători realizării unui branşament nou se stabilesc şi indici specifici c(bta) şi a(t) corespunzători realizării unui branşament trifazat aerian care înlocuieşte un branşament monofazat existent, cu aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a), c) şi f). (5) În cazul racordării locului de consum în sistem intrare-ieşire sau dublă derivaţie, lungimea L a branşamentului, care intervine în formula de calcul al [T(R)](bts) prevăzută la alin. (2), reprezintă lungimea totală a cablurilor. (6) Indicii specifici corespunzători realizării unui branşament trifazat subteran, c(bts) şi s(t), nu conţin cheltuieli legate de realizarea de subtraversări, de desfacerea sau refacerea carosabilului ori a trotuarelor. În situaţia în care sunt necesare asemenea lucrări, se procedează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4).  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui racord de medie tensiune  +  Articolul 19 (1) Componenta [T(R)](ra) corespunzătoare realizării unui racord aerian dintr-o linie de medie tensiune, exprimată în lei, se stabileşte cu următoarea relaţie:[T(R)](ra) = c(ra) + a(ra) ● n [lei],în care:c(ra) - indicele specific corespunzător realizării primei deschideri, cu stâlp special echipat cu aparataj, a racordului aerian dintr-o linie de medie tensiune [lei/buc.];a(ra) - indicele specific corespunzător realizării unei deschideri suplimentare, cu stâlp de susţinere, a racordului aerian dintr-o linie de medie tensiune [lei/buc.];n - numărul total de deschideri suplimentare cu stâlp de susţinere [buc.]. (2) Componenta [T(R)](rs) corespunzătoare realizării unui racord subteran dintr-o linie electrică aeriană de medie tensiune sau de pe bara de medie tensiune a unei staţii electrice/unui punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune, exprimată în lei, se stabileşte cu următoarea relaţie:[T(R)](rs) = c(rs) + s(rs) ● L [lei],în care:c(rs) - indicele specific corespunzător costurilor independente de lungimea racordului, necesare pentru realizarea unui racord subteran dintr-o linie de medie tensiune [lei/buc.];s(rs) - indicele specific corespunzător costurilor variabile cu lungimea racordului, respectiv creşterii medii a costului unui racord subteran de medie tensiune determinate de creşterea lungimii acestuia cu 1 m [lei/m];L - lungimea racordului pe un traseu minim realizabil tehnic şi administrativ [m]. (3) Componenta T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui racord mixt, aerian şi subteran, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](ras) = c(ra) + a(ra) ● n + c(rs) + s(rs) ● L(s) [lei],în care semnificaţiile termenilor sunt conform alin. (1) şi (2), iar L(s) reprezintă lungimea subterană a racordului. (4) Indicii specifici c(ra), c(rs), a(ra) şi s(rs) se stabilesc pe baza prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a), e) şi f). (5) În cazul racordării locului de consum în sistem intrare-ieşire sau dublă derivaţie, la stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare, conform formulelor de calcul prevăzute la alin. (2) şi (3), se consideră lungimea totală a racordurilor. (6) Componenta T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui racord de pe bara de medie tensiune a unei staţii electrice/unui punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune se stabileşte adăugând la componenta racordului propriu-zis, determinată conform formulei de calcul prevăzute la alin. (2), costul specific al unei celule de linie de medie tensiune a unei staţii electrice/unui punct de alimentare/post de transformare/punct de conexiune, calculat pe bază de deviz general.  +  Secţiunea a 5-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui post de transformare MT/JT sau a unui punct de conexiune  +  Articolul 20 (1) Componenta [T(R)](PT) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui post de transformare, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](PT) = c(PT) [lei],în care:c(PT) - indicele specific corespunzător realizării unui post de transformare standard [lei/buc.]. (2) Indicele specific c(PT) se stabileşte pe baza principiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a), d) şi f).  +  Articolul 21 (1) Componenta [T(R)](PC) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui punct de conexiune, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](PC) = c(PC) [lei],în care:c(PC) - indicele specific corespunzător realizării unui punct de conexiune standard [lei/buc.]. (2) Indicele specific c(PC) se stabileşte pe baza principiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) şi f).  +  Secţiunea a 6-a Stabilirea componentei T(U) a tarifului de racordare la reţea pentru un loc de consum  +  Articolul 22 (1) Componenta T(U) a tarifului de racordare se calculează pe bază de tarife specifice, care reprezintă cheltuiala medie, exprimată în lei/instalaţie, efectuată de operatorul de reţea pentru realizarea verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii. (2) Se stabilesc tarife specifice corespunzătoare categoriilor de instalaţii de utilizare, diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al punctului de delimitare şi de puterea aprobată. Valoarea tarifelor specifice se stabileşte pe bază de deviz general pentru un caz mediu, considerat reprezentativ pentru tipul respectiv de instalaţie. (3) Tarifele specifice utilizate pentru calculul componentei T(U) a tarifului de racordare, menţionate la alin. (1) şi (2), sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Stabilirea tarifelor de racordare la reţea a instalaţiilor producătorilor  +  Secţiunea 1 Stabilirea tarifelor specifice pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare  +  Articolul 23 (1) Stabilirea tarifelor specifice "i"pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se realizează după cum urmează: a) se stabilesc tarife specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei reţele electrice de interes public, respectiv pentru: linii electrice de joasă tensiune aeriene sau subterane, posturi de transformare aeriene sau în cabină, linii electrice de medie tensiune aeriene sau subterane, staţii electrice de transformare 110 kV/MT, linii electrice de 110 kV, staţii electrice de transformare 400/220/110 kV, linii electrice de 220 kV, linii electrice de 400 kV; b) pentru fiecare categorie de instalaţii se stabileşte un element de calcul, considerat reprezentativ pentru categoria respectivă; c) tariful specific corespunzător unei categorii de instalaţii se stabileşte ca un cost specific al elementului de calcul aferent; d) costul aferent unui element de calcul se determină pe bază de deviz general; e) tariful specific corespunzător unui utilizator se stabileşte în funcţie de tensiunea punctului de racordare şi de tipul instalaţiei la care se realizează racordarea, pe baza tarifelor specifice prevăzute la lit. a). (2) Tarifele specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei reţele electrice de interes public (elemente de calcul), utilizate pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare, prevăzute în cadrul secţiunii a 2-a, sunt cuprinse în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea tarifelor specifice "i" corespunzătoare elementelor componente ale unei reţele electrice de interes public, utilizate pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare  +  Articolul 24 (1) Ca element de calcul pentru linii electrice de joasă tensiune aeriene se consideră o linie electrică aeriană trifazată în lungime de 0,5 km, realizată cu conductoare izolate torsadate cu secţiunea de 70 mm². (2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1-110 kV - NTE 401/03/00*).-----------*) Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1-110 kV - NTE 401/03/00 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul şi capacitatea acestuia, respectiv:              I(JTA)    i(JTA) = ------- [lei/MVA],              C(JTA)unde:i(JTA) - tariful specific corespunzător liniilor electrice aeriene de joasă tensiune;I(JTA) - costurile de investiţii pentru realizarea liniei electrice aeriene de joasă tensiune (elementul de calcul) [lei];C(JTA) - capacitatea liniei electrice aeriene de joasă tensiune (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 25 (1) Ca element de calcul pentru linii electrice de joasă tensiune subterane se consideră o linie electrică subterană trifazată în lungime de 0,5 km, realizată în cablu cu conductoare de aluminiu având secţiunea conductoarelor de fază de 150 mm², pozat în sol. (2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor cablului, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1-110 kV - NTE 401/03/00. (3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice subterane de joasă tensiune, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul şi capacitatea acestuia, respectiv:              I(JTS)    i(JTS) = ------- [lei/MVA],              C(JTS)unde:i(JTS) - tariful specific corespunzător liniilor electrice subterane de joasă tensiune;I(JTS) - costurile de investiţii pentru realizarea liniei electrice subterane de joasă tensiune (elementul de calcul) [lei];C(JTS) - capacitatea liniei electrice subterane de joasă tensiune (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 26 (1) Pentru posturile de transformare aeriene se consideră ca element de calcul un post de transformare aerian echipat cu un transformator de 250 kVA. (2) Capacitatea postului de transformare aerian (element de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a transformatorului prevăzut la alin. (1). (3) Tariful specific corespunzător posturilor de transformare aeriene, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul exprimat în lei şi capacitatea acestuia în MVA, respectiv:              I(PTA) I(PTA)    i(PTA) = ------- = ------- [lei/MVA],              C(PTA) 0,250unde:i(PTA) - tariful specific corespunzător posturilor de transformare aeriene;I(PTA) - costurile de investiţii pentru realizarea unui post de transformare aerian (elementul de calcul) [lei];C(PTA) - capacitatea postului de transformare aerian (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 27 (1) Pentru posturile de transformare în cabină se consideră ca element de calcul un post de transformare în cabină, racordat în sistem intrare-ieşire şi echipat cu un transformator având puterea nominală de 400 kVA. (2) Capacitatea postului de transformare în cabină (elementul de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a transformatorului prevăzut la alin. (1). (3) Tariful specific corespunzător posturilor de transformare în cabină, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei şi capacitatea acestuia în MVA, respectiv:              I(PTC) I(PTC)    i(PTC) = ------- = ------- [lei/MVA],              C(PTC) 0,400unde:i(PTC) - tariful specific corespunzător posturilor de transformare în cabină;I(PTC) - costurile de investiţii pentru realizarea unui post de transformare în cabină (elementul de calcul) [lei];C(PTC) - capacitatea postului de transformare în cabină (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 28 (1) Ca element de calcul pentru liniile electrice aeriene de medie tensiune se consideră o linie electrică aeriană cu tensiunea de 20 kV, în lungime de 5 km, realizată cu conductoare neizolate din oţel-aluminiu cu secţiunea de 70 mm². (2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1-110 kV - NTE 401/03/00. (3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice aeriene de medie tensiune, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul şi capacitatea acestuia, respectiv:              I(MTA)    i(MTA) = ------- [lei/MVA],              C(MTA)unde:i(MTA) - tariful specific corespunzător liniilor electrice aeriene de medie tensiune;I(MTA) - costurile de investiţii pentru realizarea liniei electrice aeriene de medie tensiune (elementul de calcul) [lei];C(MTA) - capacitatea liniei electrice aeriene de medie tensiune (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 29 (1) Ca element de calcul pentru liniile electrice subterane de medie tensiune se consideră o linie electrică subterană cu tensiunea de 20 kV, în lungime de 5 km, realizată cu cablu având conductoare din aluminiu cu secţiunea de 150 mm² şi izolaţie din polietilenă, pozat în sol. (2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor cablului, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1-110 kV - NTE 401/03/00. (3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice subterane de medie tensiune, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul şi capacitatea acestuia, respectiv:              I(MTS)    i(MTS) = ------- [lei/MVA],              C(MTS)unde:i(MTS) - tariful specific corespunzător liniilor electrice subterane de medie tensiune;I(MTS) - costurile de investiţii pentru realizarea liniei electrice subterane de medie tensiune (element de calcul) [lei];C(MTS) - capacitatea liniei electrice subterane de medie tensiune (elementul de calcul) [MVA].  +  Articolul 30 (1) Ca element de calcul pentru staţiile electrice de transformare 110 kV/MT se consideră o staţie de transformare 110/20 kV racordată în sistem intrare-ieşire, cu profil limitat: bară simplă dublu secţionată prin separatoare la 110 kV şi bară simplă secţionată prin cuplă cu întrerupător la 20 kV, echipată cu transformatoare 2x25 MVA. (2) Capacitatea staţiei de transformare (elementul de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a unui transformator, respectiv 25 MVA. (3) Tariful specific corespunzător staţiei de transformare, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei şi capacitatea acestuia în MVA, respectiv:                   I(ST110/MT) I(ST110/MT)    i(ST110/MT) = ------------ = ------------ [lei/MVA],                   C(ST110/MT) 25unde:i(ST110/MT) - tariful specific corespunzător staţiilor electrice de transformare 110 kV/MT;I(ST110/MT) - costurile de investiţii pentru realizarea staţiei electrice de transformare (element de calcul) [lei];C(ST110/MT) - capacitatea staţiei electrice de transformare (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 31 (1) Ca element de calcul pentru liniile electrice de 110 kV se consideră o linie electrică aeriană cu tensiunea de 110 kV simplu-circuit, în lungime de 50 km, realizată cu conductoare din oţel-aluminiu cu secţiunea de 185 mm². (2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei, respectiv puterea frontieră termică prevăzută în Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1-110 kV - NTE 401/03/00. (3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV, în lei/MVA, se determină ca raportul dintre costul elementului de calcul şi capacitatea acestuia, respectiv:               I(LE110)    i(LE110) = -------- [lei/MVA],               C(LE110)unde:i(LE110) - tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV;I(LE110) - costurile de investiţii pentru realizarea liniei electrice de 110 kV (element de calcul) [lei];C(LE110) - capacitatea liniei electrice de 110 kV (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 32 (1) Ca element de calcul pentru staţiile electrice de transformare 400/110 kV se consideră o staţie de transformare racordată în sistem intrare-ieşire, echipată cu transformatoare 2x250 MVA, pe partea de 400 kV cu două sisteme de bare cu cuplă transversală, iar pe partea de 110 kV cu două sisteme de bare, dintre care unul secţionat, cu două cuple transversale şi o cuplă longitudinală. (2) Capacitatea staţiei de transformare (element de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a unui transformator, respectiv 250 MVA. (3) Tariful specific corespunzător staţiilor de transformare, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei şi capacitatea acestuia în MVA, respectiv:                   I(ST400/110) I(ST400/110)    i(ST400/110) = ------------ = ------------- [lei/MVA],                   C(ST400/110) 250unde:i(ST400/110) - tariful specific corespunzător staţiilor electrice de transformare 400/110 kV;I(ST400/110) - costurile de investiţii pentru realizarea staţiei electrice de transformare (element de calcul) [lei];C(ST400/110) - capacitatea staţiei electrice de transformare (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 33 (1) Ca element de calcul pentru staţiile electrice de transformare 220/110 kV se consideră o staţie de transformare racordată în sistem intrare-ieşire, echipată cu autotransformatoare 2x200 MVA, pe partea de 220 kV cu două sisteme de bare cu cuplă transversală, iar pe partea de 110 kV cu două sisteme de bare, dintre care unul secţionat, cu două cuple transversale şi o cuplă longitudinală. (2) Capacitatea staţiei de transformare (element de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a unui autotransformator, respectiv 200 MVA. (3) Tariful specific corespunzător staţiilor de transformare, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei şi capacitatea acestuia în MVA, respectiv:                   I(ST220/110) I(ST220/110)    i(ST220/110) = ------------ = ------------- [lei/MVA],                   C(ST220/110) 200unde:i(ST220/110) - tariful specific corespunzător staţiilor electrice de transformare 220/110 kV;I(ST220/110) - costurile de investiţii pentru realizarea staţiei electrice de transformare (element de calcul) [lei];C(ST220/110) - capacitatea staţiei electrice de transformare (element de calcul) [ MVA].  +  Articolul 34 (1) Ca element de calcul pentru linii electrice de 220 kV se consideră o linie electrică aeriană cu tensiunea 220 kV în lungime de 100 km realizată cu conductoare din oţel-aluminiu cu secţiunea de 1x450 mm². (2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei. (3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice de 220 kV, în lei/MVA, se determină ca raport dintre costul elementului de calcul şi capacitatea acestuia, respectiv:               I(LE220)    i(LE220) = -------- [lei/MVA],               C(LE220)unde:i(LE220) - tariful specific corespunzător liniilor electrice de 220 kV;I(LE220) - costurile de investiţii pentru realizarea liniei electrice de 220 kV (element de calcul) [lei];C(LE220) - capacitatea liniei electrice de 220 kV (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 35 (1) Ca element de calcul pentru staţiile electrice de transformare 400/220 kV se consideră o staţie de transformare racordată în sistem intrare-ieşire, echipată cu autotransformatoare 2x400 MVA şi cu două sisteme de bare cu cuplă transversală pe partea de 400 kV şi pe partea de 220 kV. (2) Capacitatea staţiei de transformare (element de calcul) se consideră egală cu puterea nominală a unui autotransformator, respectiv 400 MVA. (3) Tariful specific corespunzător staţiilor de transformare, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul exprimat în lei şi capacitatea acestuia în MVA, respectiv:                   I(ST400/220) I(ST400/220)    i(ST400/220) = ------------ = ------------- [lei/MVA],                   C(ST400/220) 400unde:i(ST400/220) - tariful specific corespunzător staţiilor electrice de transformare 400/220 kV;I(ST400/220) - costurile de investiţii pentru realizarea staţiei electrice de transformare (element de calcul) [lei];C(ST400/220) - capacitatea staţiei electrice de transformare (element de calcul) [MVA].  +  Articolul 36 (1) Ca element de calcul pentru linii electrice de 400 kV se consideră o linie electrică aeriană cu tensiunea 400 kV în lungime de 100 km realizată cu conductoare din oţel-aluminiu cu secţiunea de 3x300 mm². (2) Capacitatea elementului de calcul se consideră egală cu sarcina maximă de durată admisibilă corespunzătoare limitei termice a conductoarelor liniei. (3) Tariful specific corespunzător liniilor electrice de 400 kV, în lei/MVA, se determină ca raport între costul elementului de calcul şi capacitatea acestuia, respectiv:               I(LE400)    i(LE400) = -------- [lei/MVA],               C(LE400)unde:i(LE400) - tariful specific corespunzător liniilor electrice de 400 kV;I(LE400) - costurile de investiţii pentru realizarea liniei electrice de 400 kV (element de calcul) [lei];C(LE400) - capacitatea liniei electrice de 400 kV (element de calcul) [MVA].  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea tarifelor specifice "i" utilizate pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare, în funcţie de punctul de racordare  +  Articolul 37În situaţia în care punctul de racordare este la joasă tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(1) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(1) = i(JTA) + i(PTA) [lei/MVA].  +  Articolul 38În situaţia în care punctul de racordare este la joasă tensiune, într-o linie electrică subterană, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(2) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(2) = i(JTS) + i(PTC) [lei/MVA].  +  Articolul 39În situaţia în care punctul de racordare este pe partea de joasă tensiune a unui post de transformare aerian, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(3) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(3) = i(PTA) + i(MTA) [lei/MVA].  +  Articolul 40În situaţia în care punctul de racordare este pe partea de joasă tensiune a unui post de transformare în cabină, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(4) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(4) = i(PTC) + i(MTS) [lei/MVA].  +  Articolul 41În situaţia în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(5) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(5) = i(MTA) + i(ST110/MT) [lei/MVA].  +  Articolul 42În situaţia în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(6) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(6) = i(MTS) + i(ST110/MT) [lei/MVA].  +  Articolul 43 (1) În situaţia în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei staţii de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(7) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(7) = i(ST110/MT) + i(LE110) [lei/MVA]. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă tariful de racordare se percepe de operatorul de transport şi de sistem, acesta achită operatorului de distribuţie concesionar din zona în care este amplasat locul de producere o parte din componenta T(I) a tarifului de racordare, respectiv termenul calculat utilizând tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV [i(LE110)], în baza unei convenţii tripartite anexate contractului de racordare.  +  Articolul 44 (1) În situaţia în care punctul de racordare este la 110 kV, într-o linie electrică sau pe bara de 110 kV a unei staţii de transformare 110/MT sau 400/110 kV, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(8) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(8) = i(LE110) + i(ST400/110) [lei/MVA]. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă tariful de racordare se percepe de operatorul de transport şi de sistem, acesta achită operatorului de distribuţie concesionar din zona în care este amplasat locul de producere o parte din componenta T(I) a tarifului de racordare, respectiv termenul calculat utilizând tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV [i(LE110)], în baza unei convenţii tripartite anexate contractului de racordare. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă tariful de racordare se percepe de operatorul de distribuţie concesionar, acesta achită operatorului de transport şi de sistem o parte din componenta T(I) a tarifului de racordare, respectiv termenul calculat utilizând tariful specific corespunzător staţiilor electrice de transformare 400/110 kV [i(ST400/110)], în baza unei convenţii tripartite anexate contractului de racordare.  +  Articolul 45 (1) În situaţia în care punctul de racordare este la 110 kV, pe bara de 110 kV a unei staţii de transformare 220/110 kV, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(9) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(9) = i(LE110) + i(ST220/110) [lei/MVA]. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de transport şi de sistem achită operatorului de distribuţie concesionar din zona în care este amplasat locul de producere o parte din componenta T(I) a tarifului de racordare, respectiv termenul din componenta T(I) a tarifului de racordare calculat utilizând tariful specific corespunzător liniilor electrice de 110 kV [i(LE110)], în baza unei convenţii tripartite anexate contractului de racordare.  +  Articolul 46În situaţia în care punctul de racordare este la 220 kV, într-o linie electrică sau pe bara de 220 kV a unei staţii de transformare 220/110 kV sau 400/220 kV, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(10) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(10) = i(LE220) + i(ST400/220) [lei/MVA].  +  Articolul 47În situaţia în care punctul de racordare este la 400 kV, într-o linie electrică sau pe bara de 400 kV a unei staţii de transformare 400/110 (220) kV, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(11) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă:i(11) = i(LE400) + i(ST400/110) [lei/MVA].  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare, pentru un loc de producere sau pentru un loc de consum şi de producere  +  Articolul 48 (1) În situaţia racordării locului de producere sau a locului de consum şi de producere la reţeaua de distribuţie de joasă tensiune, stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare, se realizează după cum urmează: a) se stabilesc indici specifici pentru realizare de capacităţi energetice pe categorii de branşamente, în funcţie de tipul acestora: monofazate, trifazate, aeriene, subterane, conform unor scheme şi condiţii de realizare standard; b) indicii specifici pentru branşamente se stabilesc atât în varianta realizării branşamentului numai pentru evacuarea energiei electrice produse, cât şi în varianta realizării branşamentului pentru evacuarea şi consumul energiei electrice necesar alimentării serviciilor interne ale centralei şi/sau a receptoarelor de la locul de consum şi de producere; c) dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. b), c) şi f) se aplică în mod corespunzător. (2) În situaţia în care, din considerente tehnice sau ca urmare a cerinţelor utilizatorului, în schema de realizare a instalaţiei de racordare apar elemente suplimentare faţă de cele cuprinse în schema standard, componenta T(R) a tarifului de racordare se majorează cu costurile acestora, stabilite pe bază de deviz. (3) Schemele şi condiţiile de realizare standard a instalaţiei de racordare, utilizate la stabilirea indicilor specifici pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, sunt cuprinse în anexa nr. 1. (4) Indicii specifici prevăzuţi în secţiunile a 5-a şi a 6-a sunt cuprinşi în anexa nr. 2. (5) Operatorii de reţea pot stabili indici specifici suplimentari celor prevăzuţi în secţiunile a 5-a şi a 6-a, pe baza unor scheme şi condiţii de realizare standard diferite de cele prevăzute în anexa nr. 1. Indicii specifici suplimentari se supun spre aprobare autorităţii competente, care urmează să decidă pe baza documentelor justificative, anexate de operatorii de reţea propunerilor respective.  +  Secţiunea a 5-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament monofazat pentru racordarea unui loc de producere sau a unui loc de consum şi de producere  +  Articolul 49 (1) Componenta [T(R)](bma) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament monofazat aerian, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](bma) = p(bma) + a(m) ● n [lei],în care:p(bma) - indicele specific corespunzător realizării unui branşament monofazat aerian standard, [lei/buc];a(m) - indicele specific corespunzător unei deschideri suplimentare, reprezentând creşterea medie a costului unui branşament monofazat aerian determinată de montarea unui stâlp intermediar suplimentar, precum şi de creşterea corespunzătoare a lungimii branşamentului, [lei/buc];n - numărul total de stâlpi intermediari, [buc]. (2) Componenta [T(R)](bms) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament monofazat subteran, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](bms) = p(bms) + s(m) (L - 20) [lei],în care:p(bms) - indicele specific corespunzător realizării unui branşament monofazat subteran standard, [lei/buc];s(m) - indicele specific corespunzător creşterii lungimii branşamentului cu 1 m, respectiv creşterea medie a costului unui branşament monofazat subteran determinată de creşterea lungimii acestuia cu 1 m, [lei/m];L - lungimea totală a branşamentului pe un traseu minim realizabil tehnic şi administrativ, [m]. Pentru o lungime totală a branşamentului mai mică de 20 m, se consideră L = 20 m. (3) Indicii specifici p(bma), a(m), p(bms) şi s(m) se stabilesc conform prevederilor art. 48 alin. (1). (4) Indicii specifici corespunzători realizării unui branşament monofazat subteran, p(bms) şi s(m), nu conţin cheltuieli legate de realizarea de subtraversări, de desfacerea sau refacerea carosabilului ori a trotuarelor. În situaţia în care sunt necesare asemenea lucrări, se procedează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4).  +  Secţiunea a 6-a Stabilirea componentei T(R) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament trifazat pentru racordarea unui loc de producere sau a unui loc de consum şi de producere  +  Articolul 50 (1) Componenta [T(R)](bta) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament trifazat aerian, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](bta) = p(bta) + a(t) ● n [lei],în care:p(bta) - indicele specific corespunzător realizării unui branşament trifazat aerian standard, [lei/buc];a(t) - indicele specific corespunzător unei deschideri suplimentare, reprezentând creşterea medie a costului unui branşament trifazat aerian determinată de montarea unui stâlp intermediar suplimentar, precum şi de creşterea corespunzătoare a lungimii branşamentului, [lei/buc];n - numărul total de stâlpi intermediari, [buc]. (2) Componenta [T(R)](bts) a tarifului de racordare corespunzătoare realizării unui branşament trifazat subteran, exprimată în lei, se stabileşte cu relaţia:[T(R)](bts) = p(bts) + s(t) ● (L - 20) [lei],în care:p(bts) - indicele specific corespunzător realizării unui branşament trifazat subteran standard, [lei/buc];s(t) - indicele specific corespunzător creşterii lungimii branşamentului cu 1 m, respectiv creşterea medie a costului unui branşament trifazat subteran determinată de creşterea lungimii acestuia cu 1 m, [lei/m];L - lungimea totală a branşamentului pe un traseu minim realizabil tehnic şi administrativ, [m]. Pentru o lungime totală a branşamentului mai mică de 20 m, se consideră L = 20 m. (3) Indicii specifici p(bta), a(t), p(bts) şi s(t) se stabilesc conform prevederilor art. 48 alin. (1). (4) În cazul racordării locului de consum în sistem intrare-ieşire sau dublă derivaţie, lungimea L a branşamentului, care intervine în formula de calcul a [T(R)](bts) prevăzută la alin. (2), reprezintă lungimea totală a cablurilor. (5) Indicii specifici corespunzători realizării unui branşament trifazat subteran, p(bts) şi s(t), nu conţin cheltuieli legate de realizarea de subtraversări, de desfacerea sau refacerea carosabilului ori a trotuarelor. În situaţia în care sunt necesare asemenea lucrări, se procedează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4).  +  Secţiunea a 7-a Stabilirea componentei T(U) a tarifului de racordare a unui loc de producere sau a unui loc de consum şi de producere  +  Articolul 51Componenta T(U) a tarifului de racordare este corespunzătoare următoarelor operaţii realizate de operatorul de reţea: a) verificarea dosarului instalaţiei de utilizare şi punerea sub tensiune a acestei instalaţii; b) verificarea şi certificarea conformităţii tehnice a centralei electrice cu cerinţele normelor tehnice în vigoare.  +  Articolul 52 (1) În situaţia racordării locului de producere sau a locului de consum şi de producere la reţeaua de distribuţie de joasă tensiune, valoarea componentei T(U) a tarifului de racordare se calculează pe bază de tarife specifice [T(U)](JT). (2) Tarifele specifice prevăzute la alin. (1) reprezintă cheltuiala medie, în lei/instalaţie, efectuată de operatorul de reţea pentru realizarea operaţiilor prevăzute la art. 51.  +  Articolul 53 (1) Operatorii de reţea stabilesc tarife specifice corespunzătoare operaţiilor prevăzute la art. 51 lit. b), după cum urmează: a) operatorul de transport şi de sistem stabileşte tarife specifice [T(U)](certif) pentru centralele dispecerizabile; b) operatorii de distribuţie concesionari stabilesc tarife specifice [T(U)](certif) pentru centralele nedispecerizabile cu puteri mai mari de 1 MW. (2) Tarifele specifice prevăzute la alin. (1) reprezintă cheltuiala medie, în lei/centrală, efectuată de operatorul de reţea pentru realizarea verificării şi certificării conformităţii tehnice a centralei electrice cu cerinţele normelor tehnice în vigoare. (3) În situaţia racordării unei centrale dispecerizabile la reţeaua de distribuţie, operatorul de distribuţie care încasează tariful de racordare achită operatorului de transport şi de sistem tariful specific prevăzut la alin. (1) lit. a), în baza unei convenţii tripartite anexate contractului de racordare. (4) În situaţia racordării unei centrale nedispecerizabile cu putere mai mare de 1 MW la o reţea de distribuţie care nu este deţinută de operatorul de distribuţie concesionar, operatorul de distribuţie care încasează tariful de racordare achită operatorului de distribuţie concesionar tariful specific prevăzut la alin. (1) lit. b), în baza unei convenţii tripartite anexate contractului de racordare. (5) Raporturile dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem, conform alin. (3) şi (4), se realizează potrivit procedurilor proprii ale operatorilor de reţea privind racordarea utilizatorilor, elaborate conform prevederilor Regulamentului de racordare.  +  Articolul 54 (1) Valoarea tarifelor specifice prevăzute la art. 52 şi art. 53 alin. (1) se stabileşte pe bază de deviz general pentru un caz mediu, considerat reprezentativ pentru operaţia şi tipul respectiv de instalaţie. (2) Se stabilesc tarife specifice diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune al punctului de delimitare şi de puterea aprobată. (3) Tarifele specifice prevăzute la art. 52 şi art. 53 alin. (1) se stabilesc şi se propun de către operatorii de reţea şi se aprobă de autoritatea competentă. (4) Tarifele specifice utilizate pentru calculul componentei T(U) a tarifului de racordare, prevăzute la art. 52 şi art. 53 alin. (1), sunt cuprinse în anexa nr. 3.  +  Articolul 55 (1) În situaţia racordării locului de producere sau a locului de consum şi de producere la reţeaua electrică de medie sau de înaltă tensiune: a) componenta T(U) a tarifului de racordare corespunzătoare operaţiilor prevăzute la art. 51 lit. a) se determină pe bază de deviz general, în cazul unei centrale cu putere mai mare de 1 MW; b) componenta T(U) a tarifului de racordare se determină integral pe bază de deviz general, în cazul unei centrale cu putere mai mică sau egală cu 1 MW. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), componenta T(U) a tarifului de racordare poate fi calculată pe bază de tarife specifice, stabilite de operatorul de reţea în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) şi publicate pe site-ul propriu al operatorului în cauză, cu minimum 15 zile înainte de aplicarea acestora.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 56 (1) În termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, operatorii de reţea prezintă spre aprobare autorităţii competente propuneri pentru tarifele de racordare la reţelele electrice de interes public, însoţite de documentaţia de fundamentare a acestora, după cum urmează: a) operatorii de distribuţie concesionari, pentru:(i) indicii specifici şi tarifele specifice prevăzute în prezenta metodologie, corespunzătoare elementelor reţelelor electrice de distribuţie;(ii) schemele şi condiţiile de realizare standard ale elementelor de reţea care nu se regăsesc în cadrul anexei nr. 1, utilizate la stabilirea de indici specifici suplimentari pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare;(iii) tarifele specifice corespunzătoare verificării şi certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice nedispecerizabile cu puteri mai mari de 1 MW, cu cerinţele normelor tehnice în vigoare; b) operatorul de transport şi de sistem, pentru:(i) tarifele specifice corespunzătoare elementelor reţelei electrice de transport;(ii) tarifele specifice corespunzătoare verificării şi certificării conformităţii tehnice a centralelor electrice dispecerizabile cu cerinţele normelor tehnice în vigoare. (2) Operatorii de reţea pot solicita revizuirea indicilor şi tarifelor specifice aprobate, prezentând autorităţii competente noile propuneri însoţite de documentaţia de fundamentare a acestora. (3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) nu se poate face mai devreme de un an de la data aprobării indicilor şi tarifelor specifice. (4) Revizuirea indicilor şi tarifelor specifice aprobate se poate realiza şi la iniţiativa autorităţii competente.  +  Articolul 57Până la aprobarea de către autoritatea competentă a indicilor specifici şi tarifelor specifice prevăzute de prezenta metodologie, operatorii de reţea: a) utilizează tarifele şi indicii specifici aprobaţi prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de medie şi joasă tensiune, cu modificările şi completările ulterioare, pentru calculul componentelor T(R) şi T(U); b) stabilesc pe bază de deviz general componentele T(R) şi/sau T(U), în situaţia în care pentru categoria respectivă de instalaţii nu sunt aprobate tarife şi indici specifici prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) în situaţia unui loc de producere/loc de consum şi de producere, menţionează în cadrul avizului tehnic de racordare sau al contractului de racordare componenta T(I), specificând faptul că valoarea acesteia urmează să fie precizată ulterior aprobării de către autoritatea competentă a tarifelor specifice "i" prevăzute de prezenta metodologie, prin refacerea avizului tehnic de racordare sau încheierea unui act adiţional la contractul de racordare.  +  Articolul 58 (1) În situaţia în care, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru racordarea unui loc de producere/loc de consum şi de producere există un aviz tehnic de racordare valabil în cadrul căruia sunt menţionate lucrări de întărire necesare pentru asigurarea evacuării în reţea a puterii aprobate şi contractul de racordare nu a fost încheiat, operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin introducerea componentei T(I) conform prevederilor prezentei metodologii şi reface avizul tehnic de racordare cu modificarea exclusiv a condiţiilor referitoare la valoarea tarifului de racordare. (2) În situaţia locurilor de producere/locurilor de consum şi de producere pentru care există contracte de racordare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorul de reţea percepe componenta T(I) numai în cazul aprobării unui spor de putere pentru evacuare în reţea, valoarea componentei T(I) fiind stabilită în acest caz conform prevederilor art. 10 alin. (2).-----------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 87 din 24 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014.  +  Articolul 59Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 la metodologieSCHEMELE ŞI CONDIŢIILEde realizare standard a instalaţiei de racordare,utilizate la stabilirea indicilor specifici pentru calcululcomponentei T(R) a tarifului de racordare*Font 9*┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│Branşament monofazat aerian │branşament realizat cu bloc de măsură şi protecţie echipat ││ │cu contor, fără stâlp intermediar, cu lungimea L = 30 m │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Branşament monofazat subteran │branşament realizat pe un traseu fără subtraversări sau ││ │desfaceri şi refaceri de pavaje, cu bloc de măsură şi ││ │protecţie echipat cu contor, cu lungimea L = 20 m │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Branşament trifazat aerian │branşament realizat cu bloc de măsură şi protecţie echipat ││ │cu contor în montaj direct, fără stâlp intermediar, cu ││ │lungimea L = 30 m │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Branşament trifazat subteran │branşament realizat pe un traseu fără subtraversări sau ││ │desfaceri şi refaceri de pavaje, cu bloc de măsură şi ││ │protecţie echipat cu contor în montaj direct, cu lungimea ││ │L = 20 m │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Racord aerian de MT │racord realizat cu un stâlp special echipat cu aparataj, ││ │cu priză de pământ, şi o deschidere cu lungimea de 50 m, ││ │cu stâlp de susţinere │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Racord subteran de MT din LEA │racord realizat cu un stâlp special echipat cu aparataj, ││ │cu descărcătoare, cu priză de legare la pământ şi cutii ││ │terminale de exterior, pe un traseu fără subtraversări sau ││ │desfaceri şi refaceri de pavaje │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Racord subteran de MT din │racord realizat din bara unei staţii electrice/punct de ││staţie electrică/punct de │alimentare/post de transformare/punct de conexiune, pe un ││alimentare/post de trans- │traseu fără subtraversări sau desfaceri şi refaceri de ││formare/punct de conexiune │pavaje, fără celule de capăt │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Post de transformare MT/JT │post de transformare aerian, cu cadru de siguranţe, ││aerian │descărcătoare, cutie de distribuţie cu grup de măsurare │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Post de transformare MT/JT în │post de transformare realizat în anvelopă de beton, cu două││cabină, cu alimentare radială,│celule de MT (o celulă de linie echipată cu separator de ││cu un transformator │sarcină şi o celulă de transformator echipată cu separator ││ │şi cadru de siguranţe fuzibile), transformator şi tablou ││ │de JT cu grup de măsurare │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Post de transformare MT/JT în │post de transformare realizat în anvelopă de beton, cu 3 ││cabină, cu alimentare radială,│celule de MT (o celulă de linie echipată cu separator de ││cu două transformatoare │sarcină şi două celule de transformator echipate cu ││ │separator şi cadru de siguranţe fuzibile), transformator ││ │şi tablou de JT cu grup de măsurare │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Post de transformare MT/JT în │post de transformare realizat în anvelopă de beton, cu 3 ││cabină, cu alimentare intrare-│celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de││ieşire sau dublă derivaţie, │sarcină şi o celulă de transformator echipată cu separator ││cu un transformator │şi cadru de siguranţe fuzibile), transformator şi tablou de││ │JT cu grup de măsurare │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Post de transformare MT/JT în │post de transformare realizat în anvelopă de beton, cu 4 ││cabină, cu alimentare intrare-│celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de││ieşire sau dublă derivaţie, │sarcină şi două celule de transformator echipate cu ││cu două transformatoare │separator şi cadru de siguranţe fuzibile), transformator ││ │şi tablou de JT cu grup de măsurare │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Punct de conexiune MT/MT │punct de conexiune realizat în anvelopă de beton, cu 3 ││ │celule de MT (două celule de linie echipate cu separator de││ │sarcină şi o celulă de măsurare) şi cu grup de măsurare │└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 la metodologieIndicii specifici utilizaţi pentru calcululcomponentei T(R) a tarifului de racordare*Font 9*┌───────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────┬────────────────────┐│ Tipul instalaţiei de racordare │Indici specifici│ UM │ Varianta/Valoare │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┬──────────┤│ Branşamente: │ │ │ cu priză│fără priză││ │ │ │de pământ│de pământ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Branşament monofazat radial aerian │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- branşament monofazat aerian standard │c(bma), p(bma) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- deschidere suplimentară │ a(m) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Branşament monofazat radial subteran │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- branşament monofazat subteran standard │ │ │ │ ││ L ≤ 20m │c(bms), p(bms) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L=20 m │ s(m) │lei/m │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Branşament trifazat radial aerian │ │ │ │ ││S ≤ 15 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- branşament trifazat aerian standard │c(bta), p(bta) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- deschidere suplimentară │ a(t) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Branşament trifazat radial aerian │ │ │ │ ││15 kVA < S ≤ 20 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- branşament trifazat aerian standard │c(bta), p(bta) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- deschidere suplimentară │ a(t) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Branşament trifazat radial aerian │ │ │ │ ││20 kVA < S < 30 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- branşament trifazat aerian standard │c(bta), p(bta) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- deschidere suplimentară │ a(t) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Branşament trifazat radial subteran │ │ │ │ ││S ≤ 15 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L=20 m │ s(t) │lei/m │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Branşament trifazat radial subteran │ │ │ │ ││15 kVA < S ≤ 20kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L=20 m │ s(t) │lei/m │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Branşament trifazat radial subteran │ │ │ │ ││20 kVA < S < 30 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L=20 m │ s(t) │lei/m │ │ │└───────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────┴─────────┴──────────┘┌───────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────┬────────────────────┐│ Tipul instalaţiei de racordare │Indici specifici│ UM │ Varianta/Valoare │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┬──────────┤│ Racorduri de medie tensiune: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Racord aerian de MT │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- indice specific pentru prima deschidere │ c(ra) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- indice specific pentru o deschidere │ │ │ │ ││suplimentară │ a(ra) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Racord subteran de MT din LEA MT │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- indice specific pentru costuri fixe, │ │ │ │ ││independente de lungimea racordului │ c(rs) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- indice specific pentru costuri variabile │ │ │ │ ││cu lungimea racordului │ s(rs) │lei/m │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Racord subteran de MT din staţie/punct de │ │ │ │ ││alimentare/post de transformare/punct de │ │ │ │ ││conexiune │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- indice specific pentru costuri fixe, │ │ │ │ ││independente de lungimea racordului │ c(rs) │lei/buc.│ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│- indice specific pentru costuri variabile │ │ │ │ ││cu lungimea racordului │ s(rs) │lei/m │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│ Posturi de transformare: │ │ │cu un │cu două ││ │ │ │transfor-│transfor- ││ │ │ │mator │matoare │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare aerian MT/JT echipat │ │ │ │ ││cu un TR ≤ 63 kVA │ c(PTA) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare aerian MT/JT echipat │ │ │ │ ││cu un TR de 100 kVA │ c(PTA) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare aerian MT/JT echipat │ │ │ │ ││cu un TR de 160 kVA │ c(PTA) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare aerian MT/JT echipat │ │ │ │ ││cu un TR de 250 kVA │ c(PTA) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare aerian MT/JT echipat │ │ │ │ ││cu un TR de 400 kVA │ c(PTA) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││radială în cabină echipat cu TR de 160 kVA │ c(PTC) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││radială în cabină echipat cu TR de 250 kVA │ c(PTC) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││radială în cabină echipat cu TR de 400 kVA │ c(PTC) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││radială în cabină echipat cu TR de 630 kVA │ c(PTC) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în │ │ │ │ ││cabină, echipat cu TR de 160 kVA │ c(PTC) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în │ │ │ │ ││cabină, echipat cu TR de 250 kVA │ c(PTC) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în │ │ │ │ ││cabină, echipat cu TR de 400 kVA │ c(PTC) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în │ │ │ │ ││cabină, echipat cu TR de 630 kVA │ c(PTC) │lei │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼──────────┤│Punct de conexiune MT/MT │ c(PC) │lei │ │ │└───────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────┴─────────┴──────────┘  +  Anexa 3 la metodologieTarife specifice utilizate pentru calcululcomponentei T(U) a tarifului de racordare*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────┬───────┐│ Tip utilizator │Tensiune punct│Tarif specific│ UM │Valoare││ │ delimitare │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│client final casnic │ JT │ T(U) │lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│client final noncasnic, S ≤ 10kVA │ JT │ T(U) │lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│client final noncasnic, 10kVA < S ≤ 50 kVA │ JT │ T(U) │lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│client final noncasnic, S < 50 kVA │ JT │ T(U) │lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│loc de consum, S ≤ 50 kVA │ MT │ T(U) │lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│loc de consum, 50kVA < S ≤ 100 kVA │ MT │ T(U) │lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│loc de consum, S >100 kVA │ MT │ T(U) │lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│loc de producere │ JT │ [T(U)](JT) │lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│loc de producere, centrală dispecerizabilă; │ │ │ │ ││tarife specifice diferenţiate în funcţie de │ │ │ │ ││nivelul de tensiune al punctului de delimitare│ │ │ │ ││şi de puterea aprobată │ │ │ │ ││ │ MT, IT │[T(U)](certif)│lei │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼───────┤│loc de producere, centrală nedispecerizabilă │ │ │ │ ││cu putere > 1MW; │ │ │ │ ││tarife specifice diferenţiate în funcţie de │ │ │ │ ││nivelul de tensiune al punctului de delimitare│ │ │ │ ││şi de puterea aprobată │ MT, IT │[T(U)](certif)│lei │ │└──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────┴───────┘  +  Anexa 4 la metodologieTarife specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei reţeleelectrice de interes public (elemente de calcul), utilizate pentrucalculul componentei T(I) a tarifului de racordare┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬───────┐│Denumire element de calcul │Tarif specific│ UM │Valoare│├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│linie electrică de joasă tensiune aeriană │i(JTA) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│linie electrică de joasă tensiune subterană │i(JTS) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│post de transformare aerian │i(PTA) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│post de transformare în cabină │i(PTC) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│linie electrică de medie tensiune aeriană │i(MTA) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│linie electrică de medie tensiune subterană │i(MTS) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│staţie electrică de transformare 110 kV/MT │i(ST110/MT) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│linie electrică de 110 kV │i(LE110) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│staţie electrică de transformare 220/110 kV │i(ST220/110) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│staţie electrică de transformare 400/110 kV │i(ST400/110) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│staţie electrică de transformare 400/220 kV │i(ST400/220) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│linie electrică de 220 kV │i(LE220) │lei/MVA │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────┤│linie electrică de 400 kV │i(LE400) │lei/MVA │ │└─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴───────┘-------