NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 (*actualizate*)privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional(actualizate până la data de 29 septembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  • ---------------*)Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.624 din 17 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Fondul cultural naţional este gestionat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu modificările ulterioare. (2) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional provin din sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa. (3) Veniturile proprii ale Fondului cultural naţional se încasează, se administrează şi se contabilizează de Administraţia Fondului Cultural Naţional, potrivit dispoziţiilor legale, şi sunt utilizate pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.  +  Articolul 2În sensul prevederilor ordonanţei, următorii termeni se definesc astfel: a) prin operatori economici se înţelege persoanele juridice de drept privat, precum şi asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă; b) prin încasări/venituri, după caz, realizate de operatorii economici se înţelege acţiunea de a încasa o sumă de bani într-o perioadă de timp şi care se reflectă în extrasul de cont ori în registrul de casă; c) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietatea publică sau după monumentele ori componente ale monumentelor istorice aflate în proprietatea publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, se înţelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din formă bidimensională în formă tridimensională ori din formă tridimensională în formă bidimensională, a imaginii totale sau parţiale, a simbolului ori a unei părţi componente caracteristice bunului respectiv; d) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţă, se înţelege acel bun mobil care face parte din patrimoniul cultural naţional mobil, conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) prin monument istoric, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), c), i) şi o) din ordonanţă, se înţelege orice bun imobil, aşa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare; f) prin publicaţii interzise spre vânzare minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, se înţelege materialele tipărite, care conţin preponderent imagini şi/sau texte ce reprezintă nemijlocit organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală, cu excepţia materialelor cu caracter didactic, educativ, ştiinţific sau sanitar; g) prin fonograme, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanţă, se înţelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală, violenţă fizică şi psihică, care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliază tehnicile criminale; h) prin videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanţă, se înţelege videogramele definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care conţin: scene de violenţă fizică şi psihică repetată, scene cu conţinut de cruzime sau sadism, scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliază tehnicile criminale, scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol, scene care prezintă modalităţi de satisfacere a dorinţelor sexuale şi de divertisment sexual, scene pornografice; i) prin operatori economici care comercializează bunuri culturale provenite din import, prevăzuţi la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanţă, se înţelege operatorii economici care introduc şi comercializează pe teritoriul României, direct sau indirect, bunuri culturale provenite din străinătate; j) prin produse de artă populară se înţelege produse manufacturate, realizate în atelierele meşterilor tradiţionali, precum şi produse de artizanat, realizate în serie, în ateliere specializate; k) prin incinta sau domeniul public aflată/aflat în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, se înţelege monumentul istoric aflat în proprietatea publică sau zona de protecţie a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, aflată pe domeniul public; l) prin operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic, prevăzuţi la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă, se înţelege impresarii artistici, aşa cum aceştia sunt definiţi de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare; m) prin servicii vocale cu conţinut erotic, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanţă, se înţelege serviciile cu valoare adăugată furnizate pe cale vocală, prin apelare telefonică, care conţin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală; n) prin servicii cu valoare adăugată, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanţă, se înţelege serviciile definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare; o) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanţă se înţelege 10% din preţul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; p) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanţă se înţelege 10% din preţul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la de art. 26 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; q) prin investiţii autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în zona de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanţă, se înţelege lucrări de investiţii, construcţii noi şi/sau consolidări, amenajări sau extinderi ale construcţiilor existente, amplasate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice, aflate în proprietate publică; r) prin fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. p) din ordonanţă, se înţelege sumele puse la dispoziţia Fondului cultural naţional de către organismele internaţionale, pe bază de acorduri şi convenţii; s) prin încasările Loteriei Române se înţelege sumele realizate din desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Stabilirea şi vărsarea sumelor datorate Fondului cultural naţional  +  Articolul 3Sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă reprezintă contribuţii încasate pentru Fondul cultural naţional, al căror cuantum şi mod de determinare se stabilesc după cum urmează: a) cota de 5%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, este adăugată la încasări, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorul economic care, în baza unui contract încheiat, în condiţiile legii, cu administratorul bunului - mobil sau imobil - în cauză, realizează şi comercializează reproduceri, copii sau mulaje ale acestuia; b) cotele de 5% şi, respectiv, 2%, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţă, sunt adăugate la comisionul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de casa de licitaţie sau agenţia imobiliară care a intermediat vânzarea; c) cotele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d)-e) din ordonanţă se adaugă la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care editează publicaţiile în referinţă respective care produc sau închiriază fonogramele/videogramele; d) cota de 3% prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. f) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de către operatorii economici care comercializează tipăriturile în cauză;-----------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 2.624 din 17 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014. e) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care importă şi comercializează, în condiţiile legii, bunurile culturale în cauză; f) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanţă este adăugată la procentul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care intermediază vânzarea produselor în cauză; g) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanţă este adăugată la veniturile din activităţile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activităţi; h) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activităţi; i) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care desfăşoară activităţile respective; j) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanţă este adăugată la veniturile obţinute din activitatea de impresariat artistic, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care desfăşoară respectiva activitate; k) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanţă este aplicată la devizul general al investiţiilor autorizate, fiind datorată de titularul lucrărilor, persoană juridică; l) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. ş) din ordonanţă se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o lună.  +  Articolul 4Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) lit. a)-k) din ordonanţă se calculează lunar de către plătitori, se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte, şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului cultural naţional, până la data de 15 a lunii următoare.  +  Articolul 5 (1) Sumele reprezentând cota instituită conform art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanţă se calculează lunar de către plătitori şi se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte. (2) Sumele reprezentând cotele prevăzute la alin. (1) se reţin şi se varsă în bugetul Fondului cultural naţional de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective. (3) Obligaţia de vărsare aparţine plătitorilor, numai în cazul în care aceştia sunt şi operatorii reţelelor de comunicaţii electronice şi încasează sumele în mod direct de la beneficiar. (4) Operatorii reţelelor de comunicaţii electronice pot vărsa sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanţă până la data de 15 a lunii următoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, după caz. (5) În facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor reţelelor de comunicaţii electronice prevăzuţi la alin. (2) se va evidenţia distinct suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanţă.  +  Articolul 6Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanţă se calculează şi se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanţă se calculează şi se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.  +  Articolul 7Suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanţă se calculează şi se varsă, la momentul autorizării, de către titularul lucrărilor de investiţii autorizate, pe baza devizului general al lucrării, urmând ca până la finele lunii următoare celei în care s-a efectuat recepţia finală a lucrării să fie regularizată suma datorată, în funcţie de devizul final al lucrării.  +  Articolul 8Sumele datorate de Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. se calculează şi se virează până la data de 25 a lunii următoare pentru încasările realizate în luna curentă.  +  Articolul 9Responsabilitatea pentru corecta calculare a sumelor reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) din ordonanţă revine întotdeauna plătitorilor.  +  Articolul 10Virarea sumelor datorate Fondului cultural naţional se evidenţiază în declaraţia lunară, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 11Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către Fondul cultural naţional se va depune direct la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional din Municipiul Bucureşti, situat în str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, sau prin poştă, până la data de 25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară.  +  Articolul 12 (1) Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO40TREZ 7015061XXX006670, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 1, pe seama Administraţiei Fondului Cultural Naţional, având cod fiscal 17966770. (2) Pentru disponibilităţile băneşti existente în contul de trezorerie menţionat la alineatul precedent se acordă dobândă, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13În ordinul de plată operatorii economici vor menţiona expres:"Reprezintă contribuţia/restanţa/penalităţi pentru Fondul cultural naţional de ...........%, potrivit art. 21 alin. (1) lit. .... din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă/aferente lunii ..................., anul ......., pentru veniturile realizate, în sumă de ..................lei".  +  Capitolul III Elaborarea şi execuţia bugetului Fondului cultural naţional  +  Articolul 14 (1) În cadrul Administraţiei Fondului Cultural Naţional se constituie un compartiment distinct, abilitat să gestioneze sumele care constituie Fondul cultural naţional, cu atribuţii în asigurarea evidenţei colectării cotelor pe operatori economici, urmărirea depunerii declaraţiei, precum şi corelarea sumelor cuprinse în declaraţii cu sumele virate. (2) Administraţia Fondului Cultural Naţional, prin compartimentul prevăzut la alin. (1), va colabora îndeaproape cu organismele şi instituţiile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, abilitate să realizeze controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, precum şi cu serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 15Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului cultural naţional, întocmit de Administraţia Fondului Cultural Naţional, se aprobă de către directorul acestei instituţii, cu acordul ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 16Contul de execuţie bugetară a Fondului cultural naţional se întocmeşte şi se raportează trimestrial şi anual la termenele transmise de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (ca anexă la situaţia financiară întocmită de Administraţia Fondului Cultural Naţional).  +  Articolul 17Sumele încasate în cursul anului, conform art. 21 alin. (1) din ordonanţă, şi neconsumate până la sfârşitul exerciţiului financiar se reportează în anul următor.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 18 (1) Neachitarea cotelor la termenele prevăzute la cap. II atrage perceperea de majorări de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative privind taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat. (2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul cultural naţional.  +  Articolul 19 (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din ordonanţă. (2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanţă. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite în prezentele norme metodologice, precum şi constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 24 din ordonanţă se efectuează de către reprezentanţii organelor cu atribuţii în domeniul controlului fiscal, precum şi de împuterniciţi ai Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, după caz.  +  Articolul 21Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data aprobării lor prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.  +  Anexa la normele metodologice- Model -DECLARAŢIE LUNARĂprivind obligaţia de plată la Fondul culturalnaţional pe luna ...................., anul ..........    Denumirea plătitorului ...................................................    Codul fiscal ....................., numărul/data autorizaţiei/certificatului  de înmatriculare ...............................    Sediul/Domiciliul: localitatea ....................., str. .................  nr. ........., bl. ........., sc. ......., ap. ........., sectorul/  judeţul ................., codul poştal ..............., telefon/fax .........    Conturi bancare Banca    ................... ......................    ................... ......................    ................... ......................    A. Obligaţia de plată la Fondul cultural naţional ┌──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐ │Contribuţia lunară, conform art. 21 │ │ │ │ │alin. (1) din Ordonanţa Guvernului │ │ │ │ │nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea │ │ │ │ │sistemului de finanţare a programelor,│ Valoarea │ Restanţe*) │ Total │ │proiectelor şi acţiunilor culturale, │contribuţiei│ (lei) │ datorat │ │aprobată cu modificări şi completări │ (lei) │ │ (lei) │ │prin Legea nr. 245/2001, cu │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├────────────┬────────────┬────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 2*)1 │ 4 │ 5 = 3 + 4 │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ Litera │ Procentul │ Baza de │ │ │ │ │ │ │ calcul al │ │ │ │ │ │ │contribuţiei│ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ a) │ 5% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ b) │ 5% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ c) │ 2% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ d) │ 20% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ e) │ 20% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ f) │ 3% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ g) │ 2% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ h) │ 2% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ i) │ 2% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ j) │ 1% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ k) │ 1% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ l) │ 10% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ m) │ 10% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ n) │ 10% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ o) │ 3% │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ ş) │ 2% │ │ │ │ │ ├────────────┴────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘-------    * Se va specifica luna pentru care se declară restanţa.B. Documentul de plată ┌──────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐ │Nr. │ Numărul documentului │ Explicaţia plăţii │ Suma │ │crt. │ de plată │ (contribuţie lunară, │ (lei) │ │ │ │ restanţe, penalităţi) │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘Cunoscând pedeapsa aplicată infracţiunii de fals în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.Numele .......................................Prenumele ....................................Data .........................................Funcţia*) ....................................Semnătura şi ştampila ........................-------*) Director/Director general sau altă persoană autorizată.-----