ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare(actualizată până la data de 29 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 septembrie 2014 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011; ORDINUL nr. 234 din 20 octombrie 2011 / ORDINUL nr. 2.698 din 24 octombrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 3 aprilie 2012; ORDINUL nr. 277 din 14 decembrie 2012 / ORDINUL nr. 1.709 din 14 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 15 mai 2013; ORDINUL nr. 63 din 17 ianuarie 2014 / ORDINUL nr. 206 din 10 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea eficientizării activităţii instituţiilor publice locale şi a îmbunătăţirii actului managerial în condiţiile reducerii cheltuielilor bugetare locale,luând în considerare opiniile şi recomandările Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi ale Băncii Mondiale referitoare la creşterea disciplinei financiare, predictibilităţii şi a transparenţei execuţiei bugetare la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la diminuarea arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent şi la reducerea cheltuielilor bugetare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile şi angajamentele legale de cheltuieli publice locale. Arieratele bugetare înregistrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, conducând la creşterea acestuia.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 22 se introduc două noi puncte, punctele 22^1 şi 22^2, cu următorul cuprins:"22^1. deficitul secţiunii de funcţionare - diferenţa dintre suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de o parte, şi veniturile încasate, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de funcţionare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare;22^2. deficitul secţiunii de dezvoltare - diferenţa dintre suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de o parte, şi veniturile secţiunii de dezvoltare, pe de altă parte, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare;".2. La articolul 2, punctele 26, 50 şi 51 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"26. echilibrul bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare programate şi cheltuielile bugetare de efectuat în cadrul unui exerciţiu bugetar. În cazul în care veniturile programate ale secţiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile bugetare prevăzute ale acesteia, echilibrul bugetar se poate asigura utilizând ca sursă de finanţare excedentul anilor precedenţi;.........................................................................50. secţiune de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt prevăzute la alin. (2) şi (3);51. secţiune de dezvoltare - partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt prevăzute la alin. (4) şi (5);".3. La articolul 2, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 28^1 şi 28^2, cu următorul cuprins:"28^1. excedentul secţiunii de funcţionare - diferenţa dintre veniturile încasate, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de funcţionare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare;28^2. excedentul secţiunii de dezvoltare - diferenţa dintre veniturile secţiunii de dezvoltare, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, cuprinse în secţiunea de dezvoltare, ce poate să apară pe parcursul execuţiei bugetare;".4. La articolul 2, punctul 34 se abrogă.5. La articolul 2, după punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu următorul cuprins:44^1. plăţi restante - sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate şi neachitate, reeşalonate la plată, cu acordul părţilor, se modifică termenul de plată în mod corespunzător;-----------Pct. 44^1 al art. 2 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, introdus de pct. 5 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.6. La articolul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2)-(6), cu următorul cuprins:"(2) Veniturile secţiunii de funcţionare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele: a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi a sumelor aferente depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe;-----------Litera a) a alin. (2) al art. 2 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, introdusă de pct. 6 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. b) venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate integral sau parţial din venituri proprii; c) subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente; d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente; e) venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi serviciilor publice locale sau activităţilor finanţate integral din venituri proprii; f) vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, care se reflectă cu valoare negativă. (3) Cheltuielile secţiunii de funcţionare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele: a) cheltuieli de personal; b) bunuri şi servicii; c) dobânzi; d) subvenţii; e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice; f) alte transferuri pentru cheltuieli curente; g) asistenţă socială; h) rambursări de credite; i) alte cheltuieli; j) împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate integral din venituri proprii. (4) Veniturile secţiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele: a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare; b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi sume aferente depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe;-----------Litera b) a alin. (4) al art. 2 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, introdusă de pct. 6 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. c) subvenţii pentru cheltuieli de capital; d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor de capital; e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări. (5) Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele: a) cheltuieli de capital; b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare; c) transferuri pentru cheltuieli de capital; d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital. e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate.-----------Alin. (4) al art. 2 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, introdus de pct. 6 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost completat cu litera e) de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. (6) În cazul bugetelor împrumuturilor externe şi interne, tragerile autorizate din finanţările rambursabile contractate reprezintă sursa de finanţare a cheltuielilor acestora."7. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cumulate la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public, în anul respectiv, în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială şi starea de echilibru sau dezechilibru."8. La articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări."9. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor."9^1. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 6. - Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preţurilor de consum, după cum urmează:».-----------Pct. 9^1 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Principiul echilibruluiArt. 13. - Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi."11. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:"(6) La elaborarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), ordonatorii de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul. (7) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabileşte potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. (8) Ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure achitarea plăţilor restante prevăzute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, cu excepţia angajamentelor noi pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.-----------Alin. (8) al art. 14 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, modificat de pct. 11 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.12. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Instituţiile publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 54 alin. (7), precum şi cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secţiunii de funcţionare cooperează pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit, inspecţie, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică sau prin asociaţii de dezvoltare intercomunitară înfiinţate potrivit legii.(1^2) Activităţile prevăzute la alin. (1^1) se organizează şi se exercită în baza hotărârilor consiliilor locale interesate prin care se aprobă acordurile de cooperare, care cuprind: a) părţile semnatare; b) obiectul acordului de cooperare; c) drepturile şi obligaţiile părţilor în organizarea şi exercitarea activităţii respective, inclusiv cele financiare; d) atribuţiile exercitate; e) durata şi desfiinţarea acordului de cooperare; f) alte clauze; g) dispoziţii finale.(1^3) Prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se stabileşte modelul-cadru al acordului de cooperare."13. La articolul 25, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi cadrul de cheltuieli pe termen mediu;".14. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Bugetele structurate potrivit alin. (2) se aprobă şi pe secţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 50 şi 51."15. La articolul 26, alineatele (7)-(9) se abrogă.16. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privatArt. 29. - Sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor."16^1. La articolul 30, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.»-----------Pct. 16^1 al art. I a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.17. La articolul 30, alineatul (7) se abrogă.17^1. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe constituie integral venituri ale bugetelor locale, care se cuprind în secţiunea de dezvoltare, se utilizează exclusiv pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii, ca sursă de finanţare a acestora, cu excepţiile prevăzute în acordurile de împrumut sau de garanţie încheiate cu instituţiile financiare internaţionale.»-----------Pct. 17^1 al art. I a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.18. La articolul 32, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de: a) 44% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; b) 12% la bugetul local al judeţului; c) 21% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului. (2) În execuţie, cota de 21% se alocă de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului, proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(5). (3) Cota de 77% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucureşti se repartizează, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel: a) 22,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) 44,5% la bugetul local al municipiului Bucureşti; c) 10% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti la Trezoreria Municipiului Bucureşti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum şi a bugetului local al municipiului Bucureşti. (4) În execuţie, cota de 10% se alocă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum şi a bugetului local al municipiului Bucureşti, proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6)."18^1. La articolul 33, părţile introductive ale alineatelor (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 21% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:............................................................ (6) Pentru municipiul Bucureşti, din cota de 10% prevăzută la art. 32 alin. (4) se alocă o cotă de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucureşti, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, astfel:».-----------Pct. 18^1 al art. I a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.19. La articolul 33, alineatele (7^1), (7^2) şi (8) se abrogă.20. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Din bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bugete se pot aloca, pe bază de contract de finanţare, resurse financiare către bugetele locale pentru finanţarea integrală sau parţială a unor proiecte de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean ori local. Stabilirea proiectelor şi a unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare se face pe baza criteriilor propuse de fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Contractul de finanţare cuprinde, în mod obligatoriu, prevederi referitoare cel puţin la următoarele elemente: a) obiectul contractului; b) valoarea totală a proiectului; c) durata contractului; d) contribuţia din bugetul de stat, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru implementarea proiectului; e) eşalonarea multianuală a implementării şi a alocărilor din bugetul de stat, precum şi din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), după caz, pe ani bugetari, până la finalizarea proiectului, inclusiv punerea în funcţiune a obiectivelor, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului; f) cheltuielile eligibile aferente contribuţiei din bugetul de stat; g) clauze de modificare sau reziliere a contractului de finanţare; h) clauze privind răspunderea în solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile părţilor."21. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Sumele aferente finanţării integrale sau parţiale a unor proiecte de dezvoltare, prevăzute la alin. (2), se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului sau ordin al ministrului, după caz, şi se comunică acestora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat."22. La articolul 39, alineatele (2) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. În acelaşi termen, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, comunică unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, după caz, şi o estimare a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit........................................................................... (8) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să transmită direcţiilor generale ale finanţelor publice bugetele locale, în condiţiile prezentei legi, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora."23. La articolul 39, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:"(9) Direcţiile generale ale finanţelor publice, în termen de 10 zile de la primirea bugetelor locale aprobate, întocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv în format electronic, bugetele pe ansamblul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, grupate în cadrul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi pe judeţ, pe structura clasificaţiei bugetare. (10) Direcţiile generale ale finanţelor publice, în termenul prevăzut la alin. (9), transmit Ministerului Administraţiei şi Internelor, în format electronic, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), pe judeţ, respectiv pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, pe structura clasificaţiei bugetare."24. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele obiective de investiţii pentru care sunt asigurate integral surse de finanţare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38."24^1. La articolul 49, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.»----------Pct. 24^1 al art. I a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.25. La articolul 49, după alineatul (7) se introduc opt noi alineate, alineatele (8)-(15), cu următorul cuprins:"(8) Autorităţile administraţiei publice locale pot să prevadă şi să aprobe vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor secţiunii de funcţionare. (9) Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetelor respective. (10) În situaţia în care secţiunea de funcţionare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autorităţii deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare, cu condiţia ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale. (11) În situaţia în care, în execuţie, se constată că sumele reprezentând vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare sunt mai mari decât sumele aprobate prin rectificarea bugetară locală, prevăzută la alin. (10), sumele transferate în plus se restituie de la secţiunea de dezvoltare la secţiunea de funcţionare prin ordin de plată. (12) În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. (13) În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. (14) La sfârşitul anului, bugetul general consolidat al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii acesteia, după caz, trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate şi a sumelor utilizate din excedentele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe de o parte, să fie mai mare decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte. (15) Curtea de Conturi, potrivit prevederilor art. 21 şi 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, efectuează audit la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru verificarea respectării prevederilor alin. (8), (9), (12)-(14)."26. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Ministerul Finanţelor Publice comunică trimestrial şi anual unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administrativ-teritoriale."27. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."28. La articolul 58, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.(1^2) Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.(1^3) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare."29. La articolul 58, alineatele (2)-(4) se abrogă.30. La articolul 61, alineatul (1^1) se abrogă.31. La articolul 61, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Cheltuielile finanţate din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetul împrumuturilor externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării împrumuturilor, prin rectificare bugetară locală, în condiţiile legi, în limita tragerilor anuale autorizate aferente împrumuturilor."32. La articolul 63, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Unităţilor/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat şi/sau garantat în anul respectiv, depăşesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile care urmează să fie contractată şi/sau garantată. Calcularea încadrării în limită se realizează după cum urmează:Suma = (Cc + Cn) trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 30% din:    (Vp(t-3) - Vc(t-3)) + (Vp(t-2) - Vc(t-2))+ (Vp(t-1) - Vc(t-1))    -------------------------------------------------------------- ,                                    3unde:Cc - (Rată credit + dobândă + comisioane) credite contractate;Cn - (Rată credit + dobândă + comisioane) credit nou;Vp(t-3) - veniturile proprii realizate în cel de-al 3-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vp(t-2) - veniturile proprii realizate în cel de-al 2-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vp(t-1) - veniturile proprii realizate în anul anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vc(t-3) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în cel de-al 3-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vc(t-2) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în cel de-al 2-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vc(t-1) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în anul anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea."33. La articolul 63, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care au înregistrat plăţi restante la data de 31 decembrie a anului anterior, neachitate până la data solicitării avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, sau care au înregistrat deficit al secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului anterior solicitării nu au dreptul la contractarea sau garantarea de împrumuturi.(4^2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4^1) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în procedură de criză financiară sau insolvenţă şi care solicită împrumuturi sau garanţii pentru refinanţarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau insolvenţei, după caz."(4^3) În cazul împrumuturilor pentru refinanţarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor refinanţate, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4).-----------Alin. (4^3) al art. 63 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, completat de pct. 33 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.34. La articolul 63, alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5^1) Împrumuturile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (4) şi (4^1)."35. La articolul 63, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:"(10) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, limitele anuale pentru finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, pe o perioadă de 3 ani următori anului în care se aprobă. (11) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (10) nu se includ finanţările rambursabile pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare Economică a Balcanilor - HiPERB, şi tragerile din aceste finanţări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (12) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale prevăzute la alin. (10)."36. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei, apar goluri temporare de casă ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin împrumuturi acordate de Ministerul Finanţelor Publice din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai după utilizarea excedentului din anii precedenţi."37. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu următorul cuprins:"ExcepţiiArt. 75^1. - Prevederile art. 14 alin. (6)-(8) şi ale art. 49 alin. (6)-(13) nu se aplică unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care intră în procedura de criză financiară, respectiv de insolvenţă, potrivit legii speciale prevăzute la art. 85."38. După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu următorul conţinut:"Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritorialeArt. 76^1. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice locale au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii: a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică; b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (2^1), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire; c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare; d) situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice; e) bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local; f) registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an; g) programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia. (3) Se consideră îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (2) numai după obţinerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic după încărcarea informaţiilor. (4) Unităţile administrativ-teritoriale care până la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet publică documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1), în termenele respective, la avizierul aflat la sediul acestora, fără a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3). (5) Unităţile administrativ-teritoriale care se încadrează în prevederile alin. (4) au obligaţia ca până la data de 31 decembrie 2010 să realizeze şi să operaţionalizeze pagini de internet proprii."39. La articolul 78 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2)-(4), art. 14 alin. (6), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3)-(6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3)-(5) şi (7) art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2)-(6) şi (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 74 alin. (4), (6) şi (13), art. 75 alin. (19) şi ale art. 76^1;".40. La articolul 78 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (8), art. 49 alin. (8), (9), (12)-(14), art. 61 alin. (3)."41. La articolul 78 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) nerespectarea dispoziţiilor art. 62 alin. (9) şi (10)."42. La articolul 78, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei."43. Articolul 83 se abrogă.  +  Articolul IISumele veniturilor cu destinaţie specială, prevăzute la art. 83 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, rămase neutilizate în conturile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la data de 10 decembrie 2010 se cuprind în bugetele locale.  +  Articolul III (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile administraţiei publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică capitolelor bugetare «Învăţământ», «Sănătate» şi «Asigurări şi asistenţă socială», indiferent de sursa de finanţare.----------Alin. (2) al art. III a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. (3) Se interzice salarizarea/raportarea din/în capitolele bugetare prevăzute la alin. (2) a personalului care realizează atribuţii şi activităţi specifice celorlalte capitole bugetare, respectiv instituţii publice locale. (4) În baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabileşte nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice. Repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv redistribuirea între acestea, în cursul anului, se face de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, cu informarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.----------Alin. (4) al art. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. (5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal şi încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2), respectiv în nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit potrivit alin. (4), ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pot reduce numărul de posturi finanţate şi, respectiv, pot disponibiliza, în condiţiile legii, personalul aferent. (6) Stabilirea funcţiilor în limita numărului maxim de posturi, determinat potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se realizează prin derogare de la următoarele prevederi: a) anexele nr. 1 şi 2b) la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile continuării funcţionării serviciului public respectiv; b) art. 5 şi 7 din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 17 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002, în condiţiile continuării funcţionării serviciului public respectiv; d) art. 30 alin. (1) din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare; e) art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007; f) art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare. (7) Autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele din instituţiile publice locale care îndeplinesc atribuţiile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a drepturilor salariale răspund disciplinar, administrativ, contravenţional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) şi (5). (8) În termen de 20 de zile de la publicarea ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, prevăzut la alin. (11), în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) şi (2), pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. Comunicările se transmit, în format electronic, şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi direcţiilor generale judeţene ale finanţelor publice, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz. (9) În situaţia nerespectării încadrării în numărul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) şi (2), respectiv neîncadrării în cheltuielile de personal potrivit alin. (4), direcţiile generale ale finanţelor publice suspendă alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data la care autorităţile administraţiei publice locale fac dovada încadrării în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (10) Instituţiile prefectului şi direcţiile generale ale finanţelor publice monitorizează încadrarea în numărul de posturi şi în nivelul cheltuielilor de personal prevăzute la alin. (1)-(7) şi raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice situaţii referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de către instituţiile publice locale. În termen de 3 zile de la primirea situaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice le comunică, în format electronic, Ministerului Administraţiei şi Internelor. (11) Anual, prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, se revizuieşte media numărului de locuitori prevăzută în tabelul 2 din anexă.  +  Articolul IV (1) Nerespectarea prevederilor art. III alin. (1), (3) şi (7) constituie contravenţie. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Articolul VPentru anul 2010, comunicările prefecţilor prevăzute la art. III alin. (8) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit prevederilor din tabelul 2 din anexă.  +  Articolul VIÎn termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile deliberative, la propunerea autorităţii executive, au obligaţia să aprobe modificările organigramelor şi să reflecte în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. III alin. (1)-(3).  +  Articolul VII*)Guvernul alocă sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa, potrivit art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, numai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc următoarea condiţie:Plăţile restante(t-1) < Plăţile restante(t-2),unde:Plăţile restante(t-1) - plăţi restante la sfârşitul anului anterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia GuvernuluiPlăţile restante(t-2) - plăţi restante la sfârşitul anului ante anterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.-----------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMŢ:1. Potrivit art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 4 aprilie 2012, prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv.2. Potrivit art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 15 mai 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 mai 2013, prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.3. Potrivit art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014, prevederile art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv.  +  Articolul VIIIOrdonatorii de credite care gestionează programe naţionale prin intermediul cărora se finanţează proiecte de dezvoltare sau sociale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, iau, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele măsuri: a) analizează oportunitatea finanţării din bugetul de stat a proiectelor aprobate înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru care nu există angajamente legale încheiate şi nici obligaţii de plată; b) încheie contracte de finanţare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru proiectele în curs de implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în limitele creditelor bugetare aprobate; c) ulterior aprobării cadrului de cheltuieli pe termen mediu, încheie acte adiţionale la contractele de finanţare prevăzute la lit. b), în vederea finanţării cu prioritate a proiectelor de investiţii respective, astfel încât acestea să fie finalizate până cel târziu la sfârşitul anului 2013.  +  Articolul IX (1) În cazul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde certificatul de înregistrare fiscală are menţionat ca titular "PRIMĂRIA ...", "CONSILIUL LOCAL ..." sau "CONSILIUL JUDEŢEAN ...", după caz, prin grija autorităţii executive, se solicită la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, schimbarea certificatului de înregistrare fiscală şi înscrierea în acesta, după cum urmează: "COMUNA ...", "ORAŞUL ...", "MUNICIPIUL ...", "SECTORUL ... AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI" sau, după caz, "JUDEŢUL ...". În locul marcat prin puncte se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) se procedează şi la schimbarea în mod corespunzător a denumirii titularilor conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică, precum şi la unităţile bancare.  +  Articolul XPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia următoarelor prevederi: a) art. I pct. 41 şi 42 şi art. IV, care intră în vigoare în termen de 30 de zile, calculate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) art. I pct. 1-8, 11, 13-15, 17-21, 25-40 şi 43, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.  +  Articolul XILegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 63.  +  Anexa PROCEDURA DE STABILIREa numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelulunităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţiacelor din cadrul capitolelor bugetare"Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetelelocale, precum şi din capitolul bugetar"Sănătate", indiferent de sursa de finanţare*Font 8*┌────────────┬───────────────────────────────────┐ ┌────────────┬───────────────────────────────────┐│Tabelul 1.1.│Numărul posturilor din comune, │ │Tabelul 1.2.│Numărul posturilor din oraşe, ││ │corespunzător grupelor de populaţie│ │ │corespunzător grupelor de populaţie│├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤ ├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤│Nr. │Grupe în funcţie de │ Numărul posturilor │ │Nr. │Grupe în funcţie de │ Numărul posturilor ││crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤ │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤│ │ │ minim │ mediu │maxim│ │ │ │ minim │ mediu │maxim│├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 1 │ cel mult 1.500 │ 10 │ 14 │ 16 │ │ 1 │ 1.501 - 3.000 │ 25 │ 30 │ 33 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 2 │ 1.501 - 3.000 │ 17 │ 19 │ 22 │ │ 2 │ 3.001 - 5.000 │ 35 │ 44 │ 51 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 3 │ 3.001 - 5.000 │ 22 │ 25 │ 30 │ │ 3 │ 5.001 - 10.000 │ 53 │ 63 │ 75 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 4 │ 5.001 - 10.000 │ 30 │ 35 │ 43 │ │ 4 │ 10.001 - 20.000 │ 76 │ 100 │ 130 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 5 │ 10.001 - 20.000 │ 44 │ 52 │ 60 │ │ 5 │ 20.001 - 50.000 │ 131 │ 151 │ 189 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘│ 6 │ Peste 20.000 │ 65 │ 65 │ 65 │└────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘┌────────────┬───────────────────────────────────┐ ┌────────────┬────────────────────────────────────┐│Tabelul 1.3.│Numărul posturilor din municipii, │ │Tabelul 1.4.│Numărul posturilor din municipiul ││ │corespunzător grupelor de populaţie│ │ │Bucureşti şi din sectoarele acestuia│├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤ ├────┬───────┴─────────────┬──────────────────────┤│Nr. │Grupe în funcţie de │ Numărul posturilor │ │Nr. │Grupe în funcţie de │ Numărul posturilor ││crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤ │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬──────┤│ │ │ minim │ mediu │maxim│ │ │ │ minim │ mediu │maxim │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤│ 1 │ 10.001 - 20.000 │ 100 │ 145 │ 165 │ │ 1 │ Municipiul Bucureşti│ 4.391 │ 4.391 │ 4.391│├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤│ 2 │ 20.001 - 50.000 │ 171 │ 202 │ 349 │ │ 2 │ Sectoarele Munici- │ 630 │ 896 │ 950 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ │ │ piului Bucureşti │ │ │ ││ 3 │ 50.001 - 100.000 │ 350 │ 498 │ 575 │ └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴──────┘├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 4 │ 100.001 - 200.000 │ 600 │ 625 │ 699 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 5 │ 200.001 - 400.000 │ 700 │ 747 │ 800 │└────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘               ┌────────────┬────────────────────────────────────┐               │Tabelul 1.5.│Numărul posturilor din judeţe, │               │ │corespunzător grupelor de populaţie │               ├────┬───────┴─────────────┬──────────────────────┤               │Nr. │Grupe în funcţie de │ Numărul posturilor │               │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬──────┤               │ │ │ minim │ mediu │maxim │               ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤               │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │               ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤               │ 1 │ cel mult 500.000 │ 310 │ 402 │ 455 │               ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤               │ 2 │ cel puţin 500.001 │ 507 │ 605 │ 698 │               └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴──────┘----------Tabelul 1.1 al anexei a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe │ │ categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale │ ├────┬────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┤ │Nr. │Grupe în funcţie de │Comune│Oraşe │Municipii│Judeţe │Sectoare│Munici- │ │crt.│numărul de locuitori│ │ │ │ │ale │piul │ │ │ │ │ │ │ │munici- │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │piului │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucu- │ │ │ │ │ │ │ │ │reşti │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 1 │cel mult 1.500 │ 1.132│ x │ x │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 2 │1.501-3.000 │ 2.201│ 2.495│ x │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 3 │3.001-5.000 │ 3.726│ 4.053│ x │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 4 │5.001-10.000 │ 6.134│ 7.218│ x │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 5 │10.001-20.000 │11.082│12.298│ 16.802 │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 6 │20.001-50.000 │20.809│25.410│ 29.523 │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 7 │50.001-100.000 │ x │ x │ 67.652 │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 8 │100.001-200.000 │ x │ x │ 128.730 │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │ 9 │200.001-400.000 │ x │ x │ 275.237 │ x │ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │10 │cel mult 500.000 │ x │ x │ x │353.868│ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │11 │cel puţin 500.001 │ x │ x │ x │632.110│ x │ x │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │12 │sectoare ale │ x │ x │ x │ x │ 299.997│ x │ │ │municipiului │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤ │13 │municipiul │ x │ x │ x │ x │ x │1.920.610│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘----------Tabelul 2 al anexei a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.Numărul maxim al posturilor pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare, se stabileşte după cum urmează:1. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepţia posturilor aferente funcţionării serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, poliţiei locale şi pazei obiectivelor de interes judeţean, după caz, se stabileşte prin raportarea la media numărului locuitorilor aferentă, prevăzută în tabelul 2. Dacă numărul locuitorilor unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este mai mic sau mai mare decât media grupei din care face parte, atunci se parcurg următoarele etape de calcul:----------Partea introductivă a pct. 1 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.Etapa I: Se calculează Raportul dintre numărul locuitorilor şi media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu ajutorul următoarei formule de calcul:                      Nr. loc                    ────────────                    Media grupeiunde:Nr. loc. - numărul locuitorilor din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la data de 31 decembrie a anului anterior anului de calcul.Media grupei - Media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, potrivit tabelului 2.Etapa a II-a: Se calculează Produsul dintre Raportul determinat în etapa I şi Numărul mediu al posturilor aplicabil unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, corespunzător grupei din tabelele 1.1-1.5. Numărul posturilor aplicabil nu poate mai mic, respectiv mai mare, după caz, decât numărul minim, respectiv maxim, al posturilor, corespunzător grupei din tabelele 1.1 -1.5.În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.Numărul maxim al posturilor pe care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială îl poate avea potrivit prezentei ordonanţei de urgenţă este cel determinat potrivit etapelor I şi a II-a şi cuprinde inclusiv funcţiile de primar, primar general, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean, vicepreşedinte al consiliului judeţean, secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după caz.2. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1 se mai adaugă numărul de posturi determinat după cum urmează: a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, oraşe şi municipii, inclusiv din unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora, cu excepţia municipiului Bucureşti;----------Litera a) a pct. 2 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului Bucureşti. Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute suplimentar sectorului 1 al municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, numărul de posturi se suplimentează cu 53;-----------Litera b) a pct. 2 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. c) un post pentru fiecare 15.000 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 22.750 numărul maxim de posturi este 3.Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.Nota: În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50.Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.3. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean, după caz, cu sau fără personalitate juridică, la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1 şi 2, după caz, se mai adaugă numărul posturilor determinat după cum urmează:----------Partea introductivă a pct. 3 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. a) un post pentru fiecare 1.000 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti; b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.Pentru unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 3.500 numărul maxim al posturilor este 3.Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean.----------Teza a treia a pct. 3 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.Nota: În situaţia în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracţiunile sunt mai mici de 50.Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracţiunile sunt de 50 sau mai mari.4. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, atunci la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1, punctul 2 şi punctul 3, după caz, se mai adaugă, numai pentru perioada implementării proiectelor, numărul posturilor corespunzător din următorul tabel:┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tabelul 3.│Numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unităţile/││ │ subdiviziunile administrativ-teritoriale care implementează ││ │ proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile │├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ Nr. crt. │ Grupe în funcţie de valoarea totală cumulată │ Numărul ││ │ a proiectelor în curs de implementare │ posturilor │├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1 │ Până în 50.000 euro │ 2 │├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2 │ Între 50.001 euro şi 500.000 euro │ 3 │├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3 │ Între 500.001 euro şi 3.000.000 euro │ 5 │├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4 │ Între 3.000.001 euro şi 10.000.000 euro │ 8 │├───────────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5 │ Peste 10.000.000 euro │ 10 │└───────────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘5. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a primit microbuze sau autobuze şcolare în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, atunci la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la pct. 1, 2, 3 şi 4, după caz, se mai adaugă un număr de posturi suplimentar de şoferi, necesar deservirii microbuzelor sau autobuzelor şcolare.----------Pct. 5 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.---------