ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 iulie 1998(*actualizată*)privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România(actualizată până la data de 3 august 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: DECIZIA nr. 923 din 23 iunie 2009; DECIZIA nr. 570 din 29 mai 2012.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 1Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă, care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de constrângere, confiscare, naţionalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.  +  Articolul 2 (1) În scopul verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1, se instituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o comisie specială formată, pe baze paritare, din reprezentanţi ai Guvernului şi ai comunităţilor prevăzute în anexa. (2) Comisia va stabili succesorii din cadrul comunităţilor care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate şi va avea sarcina de a întocmi, pe baza de acte doveditoare, documentaţia pentru fiecare imobil în parte. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa va avea loc la data semnării protocolului redactat de comisie. (3) Comisia prevăzută la acest articol este abilitată să examineze, cu respectarea aceleiaşi proceduri, cererile de restituire şi a altor imobile din aceasta categorie, care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România. După identificarea acestor imobile, comisia va supune Guvernului propuneri corespunzătoare.  +  Articolul 2Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deţinători ai imobilelor şi succesorii stabiliţi, menţionând concret drepturile actualilor deţinători.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentruminorităţi naţionale,Gyorgy Tokay  +  Anexa IMOBILELEcare vor fi restituite*Font 7*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         Titularul Actul în bazaNr. Adresa Actul de actual al Destinaţia Folosinţă căruia a trecut Observaţiicrt. imobilului proprietate dreptului de iniţială actuală în proprietatea                                        proprietate statului------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Bucureşti, Statul român, Casa Casa de cultură Decretul Solicitant:      Str. Batistei Inspectoratul Asociaţiei "Friedrich nr. 176/1948 comunitatea      nr. 15, de Cultura al Germane de Schiller", germană din      sectorul 1 Municipiului Gimnastică sediul F.D.G.R. România                                      Bucureşti Bucureşti 2. Arad, cartierul C.F. 422, Consiliul Căminul Dispensar de Solicitant:      Aradu Nou, nr. topo local tineretului circumscripţie comunitatea      Str. Cibinului 1.177-1.179 romano-catolic veterinară, germană din      nr. 15, birouri România      judeţul Arad Preluarea nu                                                                                                           este notată                                                                                                           în C.F. 3. Avrig, C.F. 4.339 Ministerul Sanatoriul Sanatoriu Legea Solicitant:      judeţul Sibiu C.F. 4.338 Sănătăţii Fundaţiei nr. 10/1949 comunitatea                                                       "Samuel von germană din                                                       Brukenthal" România 4. Bucureşti, Tranzacţie de Consiliul Şcoala şi Teren viran Acord Solicitant:      Calea împărţire General al capela bulgară (imobilul a internaţional, comunitatea      Călăraşilor voluntară, Municipiului fost demolat nerespectat şi bulgarilor      nr. 16, autentificată Bucureşti în anul 1988) denunţat cu din România      sectorul 3 de Tribunalul nr. 216 din 31                       Ilfov, nr. octombrie 1987                       4.526/1934 5. Comuna Moara, Nr. arhiva Consiliul Şcoala Şcoala Preluat Solicitant:      satul Bulai, 40.319/1918 local poloneză abuziv comunitatea      judeţul Suceava polonezilor                                                                                                           din România 6. Constanţa, Consiliul Şcoala primara Spatii de locuit Naţionalizat Solicitant:      str. Cuza Vodă Local al musulmană în anul 1948 comunitatea      nr. 13, judeţul Municipiului turcă din      Constanţa Constanţa România 7. Constanţa, Legea Ministerul Teatrul Teatrul Decretul Solicitant:      str. Aristide nr. 83/1932, Culturii "ELPIS" de păpuşi nr. 92/1950, comunitatea      Karatzali publicată în poziţia 7.455 elenă din      nr. 16 Monitorul România      (fost nr. 19), Oficial nr.      judeţul 89/1932, cu      Constanţa confirmarea                       Primăriei                       Constanţa nr.                       17.902,                       18.073/1994 8*). Încetat efectele      juridice 9. Gherla, C.F. 400, Consiliul Fundaţia Gradiniţă, Decretul Primăria şi-a      str. Stefan nr. topo 425 local Armeană cămin de copii nr. 218/1960 exprimat      cel Mare şi 426 "Karacsony" acordul      nr. 23, prealabil      judeţul Cluj privind                                                                                                           restituirea                                                                                                           imobilului                                                                                                           Solicitant:                                                                                                           comunitatea                                                                                                           armeană din                                                                                                           România10. Bucureşti, Proces-verbal Consiliul Casa Biblioteca, Solicitant:      int. Zalomit nr. 6.242 General al "Petofi casa de comunitatea      nr. 6, din 23 mai Municipiului Sandor" cultura maghiară din      sector 5 1940 Bucureşti România11. Timişoara, C.F. 596 Societatea Casa Maghiara Sediul Decretele nr. Solicitant:      Bd. Revoluţiei Comercială din Timişoara redacţiei 218/1960 şi nr. comunitatea      1989 nr. 8, "Tim Press" "Renaşterea 712/1966; Legea maghiară din      judeţul Timiş - S.A. Bănăţeană" nr. 15/1990 România12**).Cluj-Napoca, C.F. 1.004, Consiliul Sediul Magazine, Decretul Solicitant:      Piaţa Unirii nr. topo 380 Local al Societăţii locuinţe, nr. 218/1960; comunitatea      nr. 11, Municipiului Muzeului sediul Decizia maghiară din      judeţul Cluj Cluj-Napoca Ardelean Asociaţiei Ministerului România                                                                        Mondiale a Justiţiei                                                                        Românilor nr. 86.311/1949                                                                        Liberi13. Alba Iulia, C.F. 559, Academia Biblioteca Biblioteca, Pe baza cererii Solicitant:      Str. Unirii nr. topo Română "Batthyaneum" arhivă consiliului comunitatea      nr. 1-3, 1.973/1 Muzeul şi popular al maghiară din      judeţul Alba Institutul raionului, a România                                                       Astrologic fost atribuit Confiscat,                                                       al Episcopiei statului prin fără inventar,                                                       Romano-Catolice hotărâre în anul 1949.                                                                                          judecătorească Nu figurează                                                                                                           în Decretul                                                                                                           nr. 176/194914. Oradea, Str. C.F. 14.795, Muzeul Sediul Muzeu Decizia Solicitant:      Stadionului C.F. 3.167 Tarii Episcopiei Sfatului comunitatea      nr. 2, Crişurilor Romano-Catolice popular maghiară din      judeţul Bihor orăşenesc România                                                                                          Oradea nr.                                                                                          2.408/1963;                                                                                          donaţie forţată                                                                                          pentru                                                                                          folosinţă                                                                                          veşnică15. Oradea, C.F. 507, nr. Statul român Sediul Sediul Trecut în Solicitant:      str. Antonescu topo 2.813 Episcopiei Episcopiei folosinţă comunitatea      nr. 27, Reformate Reformate veşnică a maghiară din      judeţul Bihor (închiriat) statului român România                                                                                          prin donaţie                                                                                          forţată16. Săcele, C.F. 4.240, Statul român Casa Nefolosit Solicitant:      str. Martin nr. topo 705 evanghelica (fost cămin comunitatea      Luther nr. 118, de citit cultural) maghiară din      judeţul Braşov România17. Cluj-Napoca, C.F. 1.472, Cooperativa Casa de Pensii Cooperativa Legea Solicitant:      str. David nr. topo 675, "Solidaritatea" Unitariană, "Solidaritatea", nr. 10/1949 comunitatea      Ferenc nr. 21, 676 locuinţe locuinţe maghiară din      judeţul Cluj România------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 923 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009 s-a admis în parte excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile prevăzute la poziţia 8 din anexa din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 29 iulie 2009-12 septembrie 2009, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 septembrie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.-----------**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 570 din 29 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 18 iunie 2012 s-a admis în parte excepţia de neconstituţionalitate cu privire la prevederile referitoare la imobilul situat în Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 11, judeţul Cluj, prevăzut la poziţia 12 din anexa care face parte integrantă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care privesc imobilele legal dobândite în proprietate privată înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998.Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 18 iunie 2012-2 august 2012, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 3 august 2012, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.----