REGULAMENT din 21 ianuarie 2005 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"(actualizat până la data de 16 ianuarie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 ianuarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 60 din 21 ianuarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 277 din 7 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 30 din 12 ianuarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 16 august 2006; RECTIFICAREA nr. 1.088 din 16 august 2006; ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.142 din 18 septembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 4 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.496 din 6 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.563 din 19 decembrie 2007; HOTĂRÂRE nr. 1.564 din 19 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 33 din 9 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 66 din 23 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 146 din 13 februarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 226 din 5 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 408 din 16 aprilie 2008; HOTĂRÂREA nr. 633 din 11 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 655 din 18 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 774 din 16 iulie 2008; HOTĂRÂREA nr. 871 din 20 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 966 din 27 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 18 septembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 265 din 11 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 260 din 24 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 378 din 14 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 3 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 485 din 11 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.107 din 9 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 27 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 671 din 4 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 12 din 16 ianuarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 28 august 2006, la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 8, Sucursala "Sala Palatului", unitate fără personalitate juridică aflată în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se desfiinţează. Art. 13 din acelaşi act normativ prevede că, modificările determinate de acesta asupra Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, se aplică de la data prevăzută la art. 12.  +  REGULAMENTUL  +  REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"  +  Capitolul IDispoziţii generale  +  Articolul 1Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, asigură administrarea, păstrarea integrităţii şi protejarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională - în structura prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.  +  Articolul 2 (1) Regia este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte faţă de regie atribuţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru ministerul de resort.  +  Articolul 3Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.  +  Capitolul IIObiectul de activitate  +  Articolul 4Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:1. administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare;2. asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională;3. administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Guvernul, pe bază de contracte de prestări de servicii;4. administrarea imobilelor cu destinaţie de reşedinţe oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol;5. exploatarea, în condiţii de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, şi valorificarea lor în modalităţile permise de lege;6. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face cu suportarea costurilor închirierii care includ obligatoriu contravaloarea impozitelor şi taxelor locale, a amortizării spaţiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum şi a cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea;------------Pct. 6 al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.6^1. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, se face fără plata chiriei şi cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost;------------Pct. 6^1 al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.7. atribuirea, în condiţiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către instituţii publice care se autofinanţează, organizaţii sindicale, partide politice, fundaţii, asociaţii, cabinete de avocatură, birouri notariale, unităţi aparţinând cultelor religioase, unităţi din domeniul presei sau edituri a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele ce se află în administrarea regiei;8. închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;9. exploatarea, la tarife stabilite pe criterii economice, a capacităţilor rămase disponibile în anumite perioade, de maximum 3 luni, după asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol şi a celor necesare instituţiilor publice centrale;10. prestarea de servicii specifice pentru întreţinerea sediilor administrative ale instituţiilor publice, ale agenţilor economici, precum şi pentru beneficiarii străini;11. executarea lucrărilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile proprii, precum şi pentru terţi, în condiţiile legii; executarea de confecţii metalice şi din lemn;12. exercitarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, a atribuţiilor instituţiei publice implicate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea privatizării societăţilor comerciale la care regia este acţionar în numele statului;13. prestarea de servicii specifice în domeniile hotelier şi alimentaţie publică, de agrement şi de refacere fizică, activităţi de tratament şi asistenţă sanatorială;14. conservarea, dezvoltarea şi valorificarea, în condiţiile legii, a fondului forestier, agricol şi cinegetic propriu, creşterea păsărilor, piscicultură, apicultură;15. producţia agricolă, vegetală şi animală proprie, şi valorificarea acesteia; prelucrarea şi conservarea legumelor şi a fructelor, fabricarea băuturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, cultura florilor şi plantelor ornamentale, prelucrarea şi conservarea cărnii, patiserie, cofetărie;16. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;17. argăsirea şi finisarea blănurilor, confecţionarea articolelor din blană;18. producţie poligrafică şi editorială; realizarea de tipărituri pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern, Curtea Constituţională, ministere, alte instituţii publice centrale şi alţi beneficiari, în condiţiile legii;19. producerea şi emiterea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente şi tipărituri cu caracter special; tipărirea de formulare tipizate şi/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activităţii financiar-contabile şi de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, înscrisuri de stat, acte de identitate şi imprimate confidenţiale, carnete de muncă, carnete de marinar, carnete de sănătate şi cărţi de alegător;20. alte activităţi anexe producţiei de tipărituri; producţia de accesorii pentru utilaje tipografice; producţia de bannere;21. comerţ cu amănuntul şi cu ridicată, activităţi de alimentaţie publică, operaţiuni de export-import;22. fabricarea ştampilelor din cauciuc şi a altor însemne specifice fiecărei instituţii solicitante, în condiţiile legii;23. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenţi economici sau prin reţea proprie, în condiţiile legii;24. efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;25. efectuarea de experimentări, studii şi prognoze în domeniul specific de activitate;26. organizarea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate;27. asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării şi cooperării tehnice, ştiinţifice şi tehnologice cu firme din ţară şi din străinătate, în sistem de reprezentare şi/sau prin asociere pentru produsele specifice domeniului de activitate;28. organizarea de licitaţii în domeniu, în ţară şi în străinătate;29. administrarea parcului auto propriu şi asigurarea prestaţiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului şi pentru activităţile de reprezentare şi protocol;30. servicii de transport intern şi internaţional; service auto; şcoală de şoferi; producţie de piese de schimb şi subansambluri pentru mijloace de transport auto;31. activităţi legate de gestionarea sălilor de spectacole aflate în patrimoniul regiei, organizarea de expoziţii, proiecţia de filme, jocuri distractive şi de noroc, în condiţiile legii;32. dezvoltarea fondului locativ prin executarea de construcţii noi sau extinderea celor existente;33. tranzacţii imobiliare;34. activităţi specifice agenţiilor de turism;35. extracţia şi prepararea turbei;36. lucrări de proiectare;37. prestarea unor servicii, direct sau în calitate de intermediar, la cererea şi în contul beneficiarilor străini, privind înmatricularea şi radierea din circulaţie a autovehiculelor, instruirea în vederea susţinerii examenelor de conducător auto, asigurarea de combustibil, carburanţi, lubrifianţi şi alte materiale sau produse solicitate;38. realizarea altor activităţi care au legătură cu obiectul său de activitate.  +  Capitolul IIIPatrimoniul şi structura regiei  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale. (2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol - regia are în administrare bunurile din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre. (3) Bunurile din domeniul privat al statului administrate de regie sunt prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre. (4) Regia este proprietara bunurilor prevăzute în anexa nr. 5 la hotărâre, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. (5) Regia nu poate aduce ca aport în cadrul operaţiunilor de asociere bunurile din domeniul public al statului pe care le are în administrare.  +  Articolul 6 (1) Regia are în structura sa sucursalele, cu statut de unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre. (2) Modul de organizare şi funcţionare a sucursalelor, relaţiile acestora cu regia, precum şi relaţiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare aprobate de consiliul de administraţie al regiei. (3) Structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi modificarea repartizării patrimoniului între acestea se aprobă de consiliul de administraţie al regiei.  +  Capitolul IVConducerea şi gestionarea activităţii regiei  +  Articolul 7 (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administraţie format din 5 persoane. (2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie. (3) Directorul general şi cei 4 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului de resort. (4) Consiliul de administraţie al regiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa directorului general.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.  +  Articolul 8Componenţa consiliului de administraţie al regiei este următoarea:- preşedinte - directorul general;- 2 reprezentanţi din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.  +  Articolul 9Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, putând fi înlocuiţi prin ordin al ministrului de resort.  +  Articolul 10Membrii consiliului de administraţie al regiei îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de unde provin şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din această calitate; aceştia sunt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru activitatea desfăşurată în această calitate.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al regiei are următoarele atribuţii, răspunderi şi competenţe:1. aprobă structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi organigrama şi statul de funcţii ale regiei;2. aprobă strategia de restructurare, organizare şi funcţionare a regiei şi sucursalelor sale;----------------Pct. 3 al art. 11 a fost abrogat de litera i) a art. 5 din ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 a fost abrogată de litera b) a art. 28 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008.4. analizează şi aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli, pe bază de balanţă de verificare contabilă, şi aprobă măsurile pentru desfăşurarea activităţii regiei, în condiţii care să asigure echilibrul bugetului de venituri şi cheltuieli;5. aprobă contractarea de împrumuturi pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;6. numeşte şi revocă personalul de conducere al regiei, prevăzut la art. 10 alin. (4) din hotărâre;7. propune, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei, inclusiv prin externalizarea şi transformarea în societăţi comerciale a unor sucursale sau active corporale independente;8. aprobă scăzăminte şi pierderi, în condiţiile legii;9. aprobă, în condiţiile legii, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul regiei;10. aprobă achiziţionarea de bunuri imobile, construcţii şi terenuri, în condiţiile legii;11. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul regiei, inclusiv operaţiunile de schimb şi tranzacţiile având ca obiect asemenea bunuri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;12. dispune punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti referitoare la retrocedarea de bunuri şi valori;13. aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;14. aprobă planul de investiţii anual al regiei;15. aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;16. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea sau desfiinţarea de subunităţi, precum şi asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;17. propune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului participarea la constituirea de noi persoane juridice;18. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a sucursalelor din structura regiei;19. aprobă regulamentul de ordine interioară, precum şi normele de protecţie şi securitate a muncii;20. desemnează reprezentanţii regiei în adunările generale ale acţionarilor şi în consiliile de administraţie, precum şi cenzorii în societăţile comerciale la care regia este acţionar;21. aprobă preţuri şi tarife pentru producerea şi emiterea următoarelor documente cu caracter special: permise de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, paşapoarte pentru persoanele fără cetăţenie, titluri de călătorie, autorizaţii de circulaţie provizorie a autoturismelor şi colante de viză pentru cetăţenii străini care vin în România;22. aprobă scutirea la plată sau reducerea preţului permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, la propunerea Autorităţii pentru Străini din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe bază de protocol încheiat între aceasta şi regie;23. mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului, să aprobe încheierea contractelor de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune;24. mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului şi care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune, să aprobe vânzarea sau închirierea de contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociaţii, în situaţiile în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active; în acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor, pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi;25. mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului, să aprobe înfiinţarea de societăţi comerciale în colaborare cu persoane fizice ori cu alte persoane juridice, române sau străine, participând la capitalul social al acestora cu aport în natură, respectiv cu activele societăţilor comerciale la care regia este acţionar în numele statului;26. aprobă vânzarea unei părţi sau a întregului pachet de acţiuni deţinute la fiecare dintre societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului, prin una dintre metodele şi potrivit procedurilor prevăzute de legislaţia în materie;27. adoptă, în condiţiile legii, orice alte hotărâri cu privire la activitatea regiei.  +  Articolul 12Directorul general al regiei are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe:1. selecţionează, angajează şi concediază personalul de conducere, altul decât cel prevăzut la art. 10 alin. (4) din hotărâre, cu aprobarea consiliului de administraţie, şi personalul de execuţie, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă;2. încheie contractele individuale de muncă cu salariaţii regiei, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă;3. asigură conducerea operativă a regiei şi a sucursalelor sale împreună cu directorii executivi;---------------Pct. 3 al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.4. reprezintă regia în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce angajează regia faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi a celor conferite de legislaţia în vigoare;5. organizează şi aprobă rezultatele controlului financiar de gestiune, conform prevederilor legale;6. coordonează direct activitatea de control financiar intern, de organizare şi salarizare;7. aprobă şi ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor regiei; ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terţi;8. răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administraţie;9. analizează modul de derulare a contractelor încheiate de regie;10. aprobă sponsorizări şi acte de mecenat;11. exercită orice alte atribuţii ce îi sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi prin reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui ori a 2 dintre membrii săi, şi adoptă hotărâri valabile cu votul a cel puţin 3 dintre membrii săi.  +  Articolul 14Pentru luarea unor anumite decizii, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză specialişti din diferite sectoare, a căror activitate va fi remunerată prin înţelegerea părţilor, pe bază de contract civil.  +  Articolul 15Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.  +  Articolul 16În lipsa directorului general atribuţiile acestuia sunt exercitate de unul dintre directorii executivi ai regiei, pe bază de delegaţie scrisă.---------------Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005.  +  Articolul 17După încheierea bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierdere, consiliul de administraţie prezintă Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pe anul în curs.  +  Capitolul VBugetul şi administrarea acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 18 (1) Regia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigură funcţionarea corectă şi dezvoltarea tehnologică, la nivelul standardelor, ale activităţilor de producţie, prestări de servicii, întreţinere, protejare şi conservare a bunurilor pe care le administrează. (3) Sucursalele îşi organizează şi îşi conduc evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ca părţi integrante din bugetul, respectiv din bilanţul regiei.  +  Articolul 19Operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi în valută se efectuează de regie prin conturi deschise la bănci şi prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul VIRelaţii comerciale  +  Articolul 20Relaţiile comerciale dintre regie şi terţi se bazează pe raporturi contractuale.  +  Articolul 21Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestările de servicii executate de regie se stabilesc în funcţie de cerere şi ofertă de fiecare sucursală, cu aprobarea directorului general al regiei, dacă acestea nu intră sub incidenţa prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010.  +  Articolul 22În scopul asigurării măsurilor de securitate a beneficiarilor fondului locativ de protocol, precum şi a beneficiarilor străini, lucrările de construcţii şi reparaţii la imobile pot fi executate în regie proprie, iar când acest lucru nu este posibil, cu firme de specialitate, prin încredinţare directă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Capitolul VIIDispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Litigiile de orice fel în care este implicată regia sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii. (2) În litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, în instanţă regia stă în nume propriu. (3) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public şi privat al statului pe care le administrează, regia are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. Regia răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare.  +  Articolul 24Prezentul regulament se completează cu celelalte prevederi legale care reglementează activitatea regiilor autonome.---------Regulamentul a fost modificat de pct. 5 al art. III şi înlocuit cu Regulamentul din anexa 3 la HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005.---------