REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LCITA din 8 septembrie 2014privind "Licenţierea controlorilor de informare trafic aerian", ediţia 1.0/2014
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 23 septembrie 2014    PREAMBUL (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, denumită în continuare Convenţia de la Chicago, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, ale legislaţiei europene, Codului aerian civil aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul aerian civil, şi ale actelor normative interne din domeniu. (2) Reglementările aeronautice civile şi civil-militare române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Chicago, cu standardele şi practicile recomandate în anexele la aceasta, cu prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. (3) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură, direct sau prin delegare de competenţă unor organisme tehnice specializate, instituţii publice ori operatori economici care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea sa, elaborarea reglementărilor aeronautice corespunzătoare, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe. (4) În conformitate cu prevederile art. 5 şi în concordanţă cu art. 62 din Codul aerian civil, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a fost desemnată şi delegată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional ca autoritate naţională de supervizare în domeniul siguranţei aviaţiei civile. (5) În conformitate cu prevederile anexei 15 la Convenţia de la Chicago şi ale reglementărilor aeronautice civile române, în contextul unui sistem de management al calităţii, trebuie identificate aptitudinile şi cunoştinţele de specialitate necesare fiecărei funcţii, iar personalul desemnat să îndeplinească acele funcţii trebuie să fie instruit corespunzător. Autoritatea de Stat trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca personalul să posede aptitudinile şi competenţele necesare îndeplinirii sarcinilor specifice, cu întocmirea şi păstrarea unor evidenţe adecvate astfel încât calificarea personalului să poată fi demonstrată. Furnizorii de servicii de informare aeronautică trebuie să planifice şi să efectueze evaluări iniţiale şi periodice ale competenţei, prin care se cere personalului să demonstreze că posedă abilităţile şi cunoştinţele cerute. (6) În conformitate cu cerinţele Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 216/2008 din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, furnizorul de servicii de navigaţie aeriană foloseşte exclusiv personal calificat şi instruit în mod adecvat şi pune în aplicare şi menţine programe de instruire şi verificare a personalului. În acest sens, o persoană poate furniza servicii de navigaţie aeriană numai dacă: a) a fost declarată competentă şi a fost autorizată să facă acest lucru; b) a fost supusă la ori s-au luat măsuri corespunzătoare în scopul asigurării menţinerii competenţei; c) satisface cerinţele medicale corespunzătoare sarcinilor sale, după caz.  +  Capitolul I Dispoziţii generale1.1. Obiectiv1.1.1. Obiectivul prezentei reglementări îl reprezintă stabilirea cerinţelor pentru eliberarea licenţei naţionale de controlor informare trafic aerian (CITA).1.1.2. Competenţa controlorului informare trafic aerian reprezintă un element fundamental pentru realizarea siguranţei în furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană şi, drept urmare, un element esenţial al managementul siguranţei.1.1.3. Aplicarea cerinţelor de siguranţă în acest domeniu are drept scop stabilirea unor standarde armonizate în ceea ce priveşte competenţa, pregătirea, instruirea şi licenţierea personalului de informare a traficului aerian.1.2. Domeniul de aplicare1.2.1. Prezenta reglementare stabileşte norme detaliate privind eliberarea, revalidarea, reînnoirea, condiţiile de valabilitate, suspendarea şi revocarea licenţelor de controlor informare trafic aerian stagiar şi controlor informare trafic aerian, a calificărilor, autorizărilor şi certificatelor medicale asociate acestora.1.2.2. Prezenta reglementare se aplică: a) AACR; b) furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană certificaţi şi desemnaţi pentru furnizarea de servicii GAT; c) controlorilor de informare trafic aerian stagiari; d) controlorilor de informare trafic aerian.1.3. DefiniţiiAtunci când termenii de mai jos sunt folosiţi în prezenta reglementare, ei vor avea următorul înţeles:- AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, organism tehnic specializat desemnat de către Ministerul Transporturilor drept responsabil pentru licenţierea personalului aeronautic în conformitate cu art. 5 din Codul aerian civil al României, precum şi ca Autoritate Naţională de Supervizare (NSA) pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional în baza Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006;- autorizaţie de unitate - înscrisul asociat unei licenţe CITA, constituind parte integrantă a acesteia, prin care se precizează locaţia unde controlorul de informare trafic aerian este autorizat să exercite prerogativele calificării înscrise în licenţa respectivă;- autorizare de instructor - autorizarea înscrisă într-o licenţă, care face parte integrantă din aceasta şi care precizează competenţa titularului de a furniza servicii de pregătire profesională practică;- calificare - autorizarea înscrisă sau asociată unei licenţe de controlor de informare trafic aerian, constituind parte integrantă a licenţei, prin care sunt stabilite anumite condiţii speciale, drepturi/atribuţii sau limitări referitoare la acea licenţă;- certificat medical - înscrisul eliberat de Compartimentul medicină aeronautică al AACR sau AMC/AME autorizat, care atestă că deţinătorul unei licenţe îndeplineşte cerinţele specifice din punctul de vedere al aptitudinii medicale;- competenţă - cunoştinţele, abilităţile şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru a furniza un serviciu, conform calificării înscrise într-o licenţă CITA;- furnizor de servicii de navigaţie aeriană - orice entitate publică sau privată care furnizează servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general (GAT);- licenţă - certificatul, indiferent de denumirea sub care este cunoscut, eliberat şi aprobat în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi care îl autorizează pe titularul său să furnizeze servicii de informare a traficului aerian şi/sau informare aeronautică în conformitate cu calificările şi autorizările conţinute în acesta;- managementul traficului aerian (ATM) - ansamblul integrat al funcţiilor de la bordul aeronavelor şi de la sol (servicii de trafic aerian, managementul spaţiului aerian şi managementul fluxurilor de trafic aerian) necesare asigurării deplasării eficiente şi în condiţii de siguranţă a aeronavelor în toate fazele de operare;- pregătire - totalitatea cursurilor teoretice, a exerciţiilor practice, inclusiv simulările, şi a pregătirii practice necesare pentru a obţine şi menţine competenţele profesionale asociate furnizării de servicii sigure şi de calitate. Aceasta cuprinde: a) pregătirea iniţială - pregătirea de bază necesară pentru eliberarea unei licenţe de controlor informare trafic aerian stagiar; b) pregătirea de specialitate - totalitatea cunoştinţelor teoretice (pregătirea pentru calificare) şi practice, necesare pentru eliberarea unei licenţe de controlor informare trafic aerian; c) pregătirea instructorilor - necesară pentru eliberarea unei autorizări de instructor;- plan de pregătire/instruire în cadrul unităţii - un plan aprobat care detaliază etapele şi durata acestora, necesare pregătirii pentru a permite ca procedurile specifice unităţii să fie însuşite şi aplicate la nivel local, sub supravegherea unui instructor care deţine autorizare de instructor validă;- reînnoire - procedeul administrativ, efectuat după ce licenţa a expirat, prin care se redobândesc competenţele acordate în cadrul calificării sau autorizaţiei înscrise în licenţă, pentru o perioadă specificată;- revalidare - procedeul administrativ, efectuat în cadrul perioadei de valabilitate a licenţei, prin care se permite deţinătorului să îşi continue activitatea şi să îşi exercite competenţele acordate prin calificarea sau autorizaţiile înscrise în licenţă, pentru o perioadă specificată de timp;- revocare - retragerea definitivă de către AACR a unei licenţe, a unei calificări sau autorizări asociate acesteia. În urma revocării licenţei deţinătorul pierde definitiv toate privilegiile asociate licenţei, calificării sau autorizării;- serviciul de informare aeronautică - serviciul stabilit în cadrul unei zone de acoperire definită, responsabil pentru furnizarea informaţiilor/datelor aeronautice necesare siguranţei, regularităţii şi eficienţei navigaţiei aeriene;- serviciul de informare a zborurilor - serviciul care asigură consilierea necesară şi informaţii utile pentru siguranţa şi eficienţa zborurilor;- sistem de licenţiere - ansamblul activităţilor desfăşurate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări în scopul obţinerii, reînnoirii şi revalidării licenţei CITA;- suspendare - retragerea temporară de către AACR a unei licenţe, calificări sau autorizări pentru o perioadă de timp stabilită de către autoritatea competentă emitentă. În urma suspendării se pierd temporar privilegiile asociate licenţei, calificării sau autorizării;- trafic aerian general (GAT) - toate mişcările aeronavelor civile precum şi toate mişcările aeronavelor de stat, care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.1.4. AbrevieriAACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română/ Romanian Civil Aviation AuthorityACC - Centrul de Control Regional/Area Control CenterAIS - Serviciul de informare aeronautică/ Aeronautical Information ServiceAMC - Centru aeromedical/Aeromedical CenterAME - examinator aeromedical autorizat/ Authorized Medical ExaminerAPP - unitate de control de apropiere/ Approach Control UnitARO - birou de raportare ATS/Air Traffic Services Reporting OfficeATFCM - managementul capacităţii fluxului traficului aerian/Air Traffic Flow Capacity ManagementATS - Serviciul de trafic aerian/Air traffic ServiceCITA - Controlor de informare trafic aerianEUROCONTROL - Organizaţia europeană pentru siguranţa navigaţiei aerieneFIR - regiunea de informare a zborurilor/ Flight Information RegionGAT - Trafic aerian general/General Air TrafficNOTAM - aviz către navigatori/Notice to AirmenOACI/ICAO - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale/ International Civil Aviation OrganizationTWR - unitate de control de aerodrom/ Aerodrom Control Tower  +  Capitolul II Licenţe, calificări, autorizări2.1. Solicitarea şi eliberarea licenţelor şi a calificărilor2.1.1. Cererile de eliberare, revalidare sau reînnoire a licenţelor şi calificărilor asociate se depun la AACR în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile emise de AACR în aplicarea prezentei reglementări.2.1.2. Cererile trebuie să fie însoţite de dovada că solicitantul este competent să exercite activităţi de controlor informare trafic aerian stagiar sau controlor informare trafic aerian, în conformitate cu cerinţele stabilite în prezenta reglementare.2.1.3. Licenţa trebuie să conţină toate informaţiile relevante cu privire la privilegiile acordate de un astfel de document şi să fie conformă cu specificaţiile prezentate în anexa nr. 1.2.1.4. Exercitarea privilegiilor acordate de o licenţă depinde de valabilitatea calificărilor, a autorizaţiei de unitate şi a certificatului medical.2.1.5. Licenţa este proprietatea titularului.2.2. Licenţa de controlor informare trafic aerian stagiar2.2.1. Titularul unei licenţe de controlor informare trafic aerian stagiar (CITA stagiar) este autorizat să furnizeze servicii de informare aeronautică şi/sau servicii de informare a zborurilor sub supravegherea unui instructor.2.2.2. Persoanele care solicită eliberarea unei licenţe de controlor informare trafic aerian stagiar trebuie: a) să aibă cel puţin 18 ani; b) să deţină o diplomă de absolvire a învăţământului secundar superior, care să le permită să urmeze cursuri de pregătire de controlor informare trafic aerian; c) să fi promovat, în ultimele 12 luni, un curs de pregătire iniţială, aprobat de AACR, în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2; d) să deţină un certificat medical valabil; e) să posede un certificat de radiotelefonist eliberat în condiţiile legii (numai pentru CITA stagiar care se pregăteşte pentru obţinerea calificărilor CITA ACC, CITA APP şi CITA TWR).2.2.3. Solicitantul trebuie să demonstreze comisiei AACR că deţine cunoştinţele necesare la disciplinele prevăzute în anexa nr. 2.2.2.4. Examinarea se susţine sub forma unui test care include întrebări din disciplinele prevăzute în anexa nr. 2.2.2.5. Licenţa de controlor de informare trafic aerian stagiar este valabilă pentru o perioadă de 2 ani.2.2.6. Licenţa de controlor de informare trafic aerian stagiar poate fi prelungită pentru o perioadă de maximum un an.2.3. Licenţa de controlor informare trafic aerian2.3.1. Titularii unei licenţe de controlor de informare trafic aerian sunt autorizaţi să furnizeze servicii în conformitate cu calificările şi autorizările înscrise în licenţa deţinută.2.3.2. Persoanele care solicită eliberarea unei licenţe de controlor informare trafic aerian trebuie: a) să deţină o licenţă validă de controlor de informare trafic aerian stagiar; b) să fi promovat un curs de pregătire specific calificării solicitate, aprobat de AACR (curs efectuat în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii); c) să deţină un certificat medical în termen de valabilitate; d) să posede un certificat de radiotelefonist valid (numai pentru CITA ACC, CITA APP şi CITA TWR); e) să promoveze examinarea teoretică organizată de către AACR; f) să promoveze examinarea practică conform procedurii stabilite de către AACR în aplicarea prezentei reglementări.2.3.3. Licenţa de controlor de informare trafic aerian (CITA) este valabilă o perioadă de 2 ani.2.3.4. Exercitarea privilegiilor acordate de o licenţă depinde de valabilitatea calificărilor, a autorizărilor asociate, precum şi a certificatului medical.2.4. Calificări asociate licenţei de controlor informare trafic aerian2.4.1. Calificarea înscrisă într-o licenţă CITA indică domeniul operaţional şi nivelul de complexitate al activităţilor pentru care titularul licenţei deţine competenţa necesară.2.4.2. Licenţele de controlor informare trafic aerian conţin una dintre următoarele calificări: a) controlor informare trafic aerian (CITA) ACC; b) controlor informare trafic aerian (CITA) BRIEFING; c) controlor informare trafic aerian (CITA) NOTAM; d) controlor informare trafic aerian (CITA) APP; e) controlor informare trafic aerian (CITA) TWR.2.4.2.1. Calificarea CITA ACC acordă titularului dreptul să furnizeze serviciul de informare a zborurilor şi serviciul de alarmare, să evalueze fluxurile de trafic în FIR Bucureşti şi să aplice procedurile specifice în situaţia depăşirii capacităţilor de sector, să proceseze mesaje plan de zbor şi mesaje de actualizare asociate, să prelucreze şi să introducă date de zbor în sistemul ATM.2.4.2.2. Calificarea CITA BRIEFING acordă titularului dreptul să primească, să verifice în vederea acceptării şi să transmită planurile de zbor depuse înainte de decolare, să actualizeze datele iniţiale plan de zbor, să efectueze schimbul de mesaje ATFCM şi să furnizeze serviciul de informare aeronautică înaintea zborului.2.4.2.3. Calificarea CITA NOTAM acordă titularului dreptul să colecteze, să prelucreze date aeronautice şi să difuzeze informaţiile aeronautice prin mesaje NOTAM, liste de control, liste cu mesaje NOTAM în vigoare şi să realizeze schimbul de mesaje NOTAM la nivel internaţional.2.4.2.4. Calificarea CITA APP acordă titularului dreptul să furnizeze serviciul de informare a zborurilor în interiorul regiunilor de control terminal.2.4.2.5. Calificarea CITA TWR acordă titularului dreptul să furnizeze serviciul de informare a zborurilor de aerodrom sau în cuprinsul zonei de control de aerodrom.2.4.2.6. Schimbarea calificării în cadrul licenţei CITA se realizează cu respectarea următoarelor condiţii: a) finalizarea unui curs de pregătire de specialitate potrivit noii calificări, aprobat de AACR; b) promovarea examinării teoretice.2.5. Autorizaţia de unitate asociată licenţei de controlor informare trafic aerian2.5.1. Autorizaţia de unitate este asociată licenţei şi prin aceasta se indică unitatea la care controlorul informare trafic aerian este autorizat să exercite prerogativele licenţei.2.5.2. Licenţa de controlor informare este valabilă numai dacă include şi autorizaţia de unitate.2.5.3. Autorizaţia de unitate este înscrisă în licenţa de controlor informare la solicitarea furnizorului de servicii, atunci când solicitantul obţine iniţial licenţa de controlor informare trafic aerian şi precizează locaţia unităţii.2.5.4. Schimbarea autorizaţiei de unitate se face cu aprobarea AACR în următoarele condiţii: a) a parcurs un curs de pregătire practică aprobat de AACR, desfăşurat sub supravegherea unui instructor autorizat. Unitatea care a organizat cursul pune la dispoziţia AACR, pentru fiecare cursant, fişa de pregătire practică; b) a promovat examinarea practică.2.6. Revalidarea licenţei de controlor informare trafic aerianValabilitatea licenţei CITA se prelungeşte pentru o perioadă de 2 ani în cazul în care solicitantul demonstrează următoarele: a) a exercitat privilegiile licenţei pentru o perioadă minimă de activitate operaţională, conform prevederilor procedurilor specifice de menţinere a competenţei existente la nivelul unităţii; b) a promovat examinarea teoretică organizată de AACR; c) a promovat examinarea practică; d) deţine un certificat medical valabil; e) deţine un certificat de radiotelefonist valabil (numai pentru CITA ACC, CITA APP şi CITA TWR).2.7. Reînnoirea licenţei de controlor informare trafic aerian2.7.1. Licenţa CITA se reînnoieşte dacă solicitantul demonstrează AACR că: a) a absolvit, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) de pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor; b) a parcurs, cu cel mult 12 luni înainte de data înregistrării cererii de reînnoire, un curs (program) specific de pregătire practică, sub supravegherea unui instructor; c) a promovat examinarea teoretică.2.7.2. Durata şi conţinutul cursurilor de pregătire teoretică şi practică pentru redobândirea privilegiilor specifice pentru fiecare calificare sunt stabilite prin proceduri ale furnizorului de servicii de navigaţie aeriană, în funcţie de perioada de întrerupere, fără a depăşi durata şi conţinutul cursului (programului) de pregătire teoretică pentru obţinerea calificării deţinute la momentul întreruperii.2.8. Suspendarea şi revocarea licenţelor, calificărilor şi autorizărilor a) licenţa, calificările sau autorizările asociate pot fi suspendate atunci când este pusă la îndoială competenţa controlorului informare trafic aerian, în cazul unei abateri, sau în situaţia în care deţinătorul nu mai îndeplineşte condiţiile de certificare; b) licenţa poate fi revocată în caz de neglijenţă gravă sau abuz ori în condiţiile în care deţinătorul îşi pierde definitiv aptitudinea medicală.2.9. Autorizarea de instructor2.9.1. Titularii unei autorizări de instructor au dreptul să furnizeze servicii de pregătire practică şi de supraveghere deţinătorilor de licenţe CITA stagiar sau deţinătorilor licenţe CITA aflaţi în pregătire, în limita calificărilor valabile pe care le deţin.2.9.2. Persoanele care solicită eliberarea unei autorizări de instructor trebuie: a) să deţină o licenţă de controlor de informare trafic aerian validă; b) să fi exercitat privilegiile asociate unei licenţe de controlor de informare trafic aerian pe parcursul unei perioade imediat anterioare de cel puţin 4 ani, în funcţie de calificările pentru care se furnizează serviciile de pregătire; c) să fi promovat un curs aprobat de pregătire teoretică şi practică (în ultimele 12 luni înainte de data înregistrării cererii) specific pentru autorizarea de instructor cu competenţe în pregătire practică; d) să fi promovat examinarea teoretică.2.9.3. Durata programului de pregătire pentru obţinerea autorizării de instructor este stabilită de AACR prin proceduri specifice.2.9.4. Autorizarea de instructor este valabilă pentru o perioadă de 2 ani.2.9.5. Revalidarea autorizării de instructor se face pentru o perioadă de 2 ani, dacă solicitantul face dovada promovării unui curs de pregătire recurentă pentru instructori, aprobat de AACR.2.9.6. Reînnoirea autorizării de instructor se face pentru o perioadă de 2 ani, dacă solicitantul face dovada: a) absolvirii unui curs de pregătire recurentă pentru instructori, aprobat de AACR; b) promovării examinării teoretice.2.10. Examinarea teoretică şi practică2.10.1. Examinarea teoretică pentru obţinerea, revalidarea, reînnoirea licenţei de controlor informare trafic aerian, specifică fiecărui tip de calificare CITA, pentru schimbarea calificării, precum şi pentru obţinerea/reînnoirea autorizării de instructor, este organizată de AACR în conformitate cu prevederile procedurilor specifice.2.10.2. Disciplinele, tematica, bibliografia şi documentaţia de referinţă pentru examenele teoretice sunt stabilite de AACR prin proceduri specifice.2.10.3. Nota minimă pentru promovarea examinării teoretice este 7,5.2.10.4. Examinarea practică ţine cont de specificul calificării înscrise în licenţa de controlor informare trafic aerian şi este organizată de unitate în conformitate cu procedura stabilită de către AACR în aplicarea prezentei reglementări.  +  Capitolul III Certificarea medicală3.1. Solicitarea şi eliberarea certificatelor medicale3.1.1. Certificatele medicale sunt eliberate de către Compartimentul medicină aeronautică al AACR sau AMC/AME autorizat, în conformitate cu cerinţele pentru clasa 3, stabilite prin reglementările europene.3.1.2. Examinarea medicală se face la AMC sau AME autorizat în conformitate cu cerinţele pentru clasa 3, stabilite prin reglementările europene.3.2. Valabilitatea certificatelor medicaleValabilitatea certificatelor medicale este în conformitate cu cerinţele privind certificarea medicală a controlorilor de trafic aerian (clasa 3). Certificatele medicale pot fi suspendate în orice moment, în cazul în care starea de sănătate a titularului impune acest lucru.3.3. Aptitudine redusă din punct de vedere medical3.3.1. Titularii licenţelor trebuie: a) să înceteze exercitarea privilegiilor asociate licenţei pe care o deţin atunci când constată o degradare a aptitudinii lor din punct de vedere medical, care i-ar putea face incapabili să exercite în siguranţă privilegiile asociate licenţei; b) să anunţe furnizorul de servicii de navigaţie aeriană relevant că au constatat o degradare a aptitudinii din punct de vedere medical sau că se află sub influenţa oricărei substanţe psihotrope ori medicament care i-ar putea face incapabili să exercite în siguranţă privilegiile asociate licenţei.3.3.2. Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană trebuie să stabilească proceduri pentru a gestiona impactul operaţional al cazurilor de aptitudine redusă din punct de vedere medical şi să informeze AACR atunci când un titular de licenţă a fost evaluat ca inapt din punct de vedere medical.  +  Capitolul IV Cerinţe privind AACR4.1. Independenţa AACRAACR este independentă faţă de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană.4.2. Sarcinile AACRAACR certifică, supraveghează şi monitorizează pregătirea şi menţinerea competenţelor CITA. În acest sens atribuţiile AACR cuprind: a) eliberarea, revalidarea şi reînnoirea licenţelor, calificărilor şi autorizărilor asociate acestora; b) suspendarea sau revocarea licenţelor, calificărilor şi autorizărilor asociate; c) aprobarea cursurilor şi a planurilor de pregătire în cadrul unităţii; d) aprobarea procedurilor legate de menţinerea competenţei.4.3. Eliberarea şi menţinerea licenţelor, calificărilor, autorizărilor şi certificatelor4.3.1. La primirea unei cereri, AACR verifică îndeplinirea de către solicitant a cerinţelor prezentei reglementări.4.3.2. Dacă AACR constată că solicitantul îndeplineşte cerinţele prezentei reglementări, atunci se eliberează, reînnoieşte sau revalidează licenţa respectivă.4.3.3. Licenţa eliberată de AACR cuprinde elementele stabilite în anexa nr. 1.4.4. Evidenţa documentelorAACR gestionează baza de date privind competenţele tuturor titularilor de licenţă care ţin de domeniul lor de responsabilitate şi valabilitatea acestora.Anexe la RACR-LCITAAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta reglementare.  +  Anexa 1 la RACR-LCITA ed. 1.0Specificaţii aplicabile licenţelorLicenţele eliberate în temeiul prezentei reglementări trebuie să fie conforme cu următoarele specificaţii:Informaţii1. Următoarele informaţii trebuie să fie înscrise pe licenţă, indicându-se printr-un asterisc elementele care trebuie traduse în limba engleză: a) *numele statului sau al autorităţii care eliberează licenţa (înscris cu caractere îngroşate); b) *titlul licenţei (înscris cu caractere foarte îngroşate); c) seria licenţei, cu cifre arabe, atribuită de autoritatea care eliberează licenţa; d) numele complet al titularului; e) data naşterii; f) cetăţenia titularului; g) semnătura titularului; h) *certificare privind competenţa şi autorizarea titularului pentru exercitarea privilegiilor corespunzătoare licenţei, care să indice:(i) calificările, autorizările asociate calificărilor, autorizările de instructor şi autorizările de unitate;(ii) datele la care au fost eliberate pentru prima dată;(iii) datele expirării termenului lor de valabilitate; i) semnătura funcţionarului care eliberează licenţa şi data eliberării; j) ştampila sau sigiliul autorităţii care eliberează licenţa.2. Licenţa trebuie să fie însoţită de un certificat medical valabil.3. Licenţa va fi tipărită pe o hârtie de culoare albă, ce conţine elemente de securitate, iar informaţiile stabilite la pct. 1 de mai sus trebuie să fie clar vizibile.  +  Anexa 2 la RACR-LCITA ed. 1.0Cerinţe privind pregătirea iniţială acontrolorilor de informare trafic aerianPregătirea iniţială va acoperi următoarele discipline: legislaţie aeronautică, informare aeronautică, principiile managementului traficului aerian, aerodromuri, caracteristici aeronave, meteorologie, navigaţie, sisteme de management al siguranţei, sisteme de calitate, echipamente şi sisteme, limba engleză, factori umani.Aceste discipline vor fi predate astfel încât să pregătească candidaţii pentru furnizarea serviciilor de informare aeronautică şi/sau informare a zborurilor şi să accentueze aspectele privind siguranţa. Pregătirea iniţială va consta în cursuri teoretice, iar durata acesteia se va stabili în planurile de pregătire iniţială aprobate. Competenţele dobândite trebuie să garanteze că respectivul candidat poate fi considerat competent pentru a gestiona situaţii complexe, facilitând astfel trecerea la pregătirea în cadrul unităţii.--------