HOTĂRÂRE nr. 332 din 23 aprilie 2014(*actualizată*)privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă(actualizată până la data de 16 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final şi al dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.---------Formula introductivă a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.--------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Capitolul II Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 3 (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.  +  Articolul 4 (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program. (2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2020; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2025. (3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.  +  Articolul 5Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.700.--------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.  +  Capitolul III Cheltuieli eligibile  +  Articolul 6 (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. (2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii; b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiţiei. (3) Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare. (4) Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 7Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile.  +  Capitolul IV Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat  +  Articolul 8 (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 10, este următorul:┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Regiunea │ Nivelul maxim al ajutorului de stat ││ ├───────────────────────┬───────────────────────┤│ │ 2014-2017 │ 2018-2020 │├──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│Regiunea Bucureşti │ echivalentul în lei a │ echivalentul în lei a ││ │ 11,25 milioane euro │ 7,5 milioane euro │├──────────────────────────────┼───────────────────────┴───────────────────────┤│Regiunile Vest şi Ilfov │ echivalentul în lei a 26,25 milioane euro │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│Regiunile Nord-Vest, Centru, │ ││Nord-Est, Sud-Est, │ echivalentul în lei a 37,5 milioane euro ││Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia│ │└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ (2) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.  +  Articolul 9 (1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Regiunea │ Intensitatea maximă a ajutorului de stat ││ ├───────────────────────┬───────────────────────┤│ │ 2014-2017 │ 2018-2020 │├──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│Regiunea Bucureşti │ 15% │ 10% │├──────────────────────────────┼───────────────────────┴───────────────────────┤│Regiunile Vest şi Ilfov │ 35% │├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│Regiunile Nord-Vest, Centru, │ ││Nord-Est, Sud-Est, │ 50% ││Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia│ │└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ (2) În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) şi se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 pct. 20 din Regulament.--------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. (3) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.  +  Articolul 10 (1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) şi (2), se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat. (2) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, pot fi cumulate după cum urmează: a) cu orice alt ajutor de stat, aferent unor costuri eligibile diferite; b) cu orice alt ajutor de stat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 8 alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) şi (2). (3) Ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2).  +  Capitolul V Efectul stimulativ  +  Articolul 11 (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ. (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiţiei; b) abrogată;--------Lit. b) a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. c) proiectul de investiţii nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanţare.  +  Articolul 12În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.  +  Capitolul VI Criterii de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 13Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament: a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;--------Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. b) ajutoare acordate în sectorul producţiei agricole primare;--------Lit. b) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari; d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive; e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta.--------Lit. e) a art. 13 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.  +  Articolul 14Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat: a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export; b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; c) ajutor pentru exploatare.  +  Articolul 15 (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) realizează o investiţie iniţială în România, în orice sector, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 şi în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1; c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» definite potrivit art. 2 pct. 18 din Regulament;--------Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. e) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; h) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale. (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate: a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat; b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. (3) Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate: a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 30.000 lei; b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.  +  Articolul 16Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea Bucureşti, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2; b) să conducă la crearea, pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei, a cel puţin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi;--------Lit. b) a art. 16 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. c) să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. w) din procedura prevăzută la anexa nr. 2.  +  Articolul 16^1Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi, cu excepţia celor achiziţionate de către IMM-uri.--------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al schemei, perioada în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului anual şi a bugetului total alocat schemei, rezultatele etapelor de evaluare şi lista beneficiarilor.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Finanţelor Publice trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei. (2) Angajatorul trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei. (3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.  +  Articolul 19 (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor redactate într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de către traducători autorizaţi. (2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 aprilie 2014.Nr. 332.  +  Anexa 1 LISTAsectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat┌───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nr. │ Cod │ ││ crt. │ CAEN │ Denumire cod CAEN │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │ 01 │Agricultură, vânătoare şi servicii anexe │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │ 02 │Silvicultură şi exploatare forestieră │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │ 03 │Pescuitul şi acvacultura │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │ 05 │Extracţia cărbunelui superior şi inferior │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │ 06 │Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │ 071 │Extracţia minereurilor feroase │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │ 0892 │Extracţia şi aglomerarea turbei │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │ 091 │Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi ││ │ │gazelor naturale │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │ 099 │Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │ 102 │Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi ││ │ │moluştelor │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11 │ 1101 │Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12 │ 1102 │Fabricarea vinurilor din struguri │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13 │ 1103 │Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14 │ 1104 │Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin ││ │ │fermentare │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15 │ 1105 │Fabricarea berii │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16 │ 1106 │Fabricarea malţului │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17 │ 12 │Fabricarea produselor din tutun │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18 │ 131 │Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19 │ 19 │Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute ││ │ │din prelucrarea ţiţeiului │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20 │ 2014 │Fabricarea altor produse chimice organice de bază │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21 │ 2051 │Fabricarea explozivelor │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22 │ 206 │Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23 │ 24 │Industria metalurgică │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24 │ 254 │Fabricarea armamentului şi muniţiei │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25 │ 2591 │Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare││ │ │din oţel │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26 │ 301 │Construcţia de nave şi bărci │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27 │ 304 │Fabricarea vehiculelor militare de luptă │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28 │ 33 │Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi ││ │ │echipamentelor │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, ││APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29 │ 35 │Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, ││ │ │gaze, apă caldă şi aer condiţionat │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30 │ 41 │Construcţii de clădiri │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31 │ 42 │Lucrări de geniu civil │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32 │ 4399 │Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI││MOTOCICLETELOR │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33 │ 45 │Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea││ │ │autovehiculelor şi a motocicletelor │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │ 46 │Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi││ │ │motociclete │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35 │ 47 │Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi ││ │ │motocicletelor │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 36 │ 49 │Transporturi terestre şi transporturi prin conducte │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 37 │ 50 │Transporturi pe apă │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 38 │ 51 │Transporturi aeriene │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 39 │ 522 │Activităţi anexe pentru transporturi │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 40 │ 55 │Hoteluri şi alte facilităţi de cazare │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 41 │ 56 │Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 42 │ 60 │Activităţi de difuzare şi transmitere de programe │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 43 │ 61 │Telecomunicaţii │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 44 │ 64 │Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de ││ │ │asigurări şi ale fondurilor de pensii │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 45 │ 65 │Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de ││ │ │pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări ││ │ │sociale) │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 46 │ 66 │Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi ││ │ │de asigurare şi fonduri de pensii │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 47 │ 68 │Tranzacţii imobiliare │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII ││SUPORT │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 48 │ 77 │Activităţi de închiriere şi leasing │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 49 │ 78 │Activităţi de servicii privind forţa de muncă │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL││PUBLIC │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 50 │ 84 │Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din ││ │ │sistemul public │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 51 │ 92 │Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 52 │ 93 │Activităţi sportive, recreative şi distractive │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 53 │ 94 │Activităţi asociative diverse │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE││PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ││ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 54 │ 97 │Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator││ │ │de personal casnic │├───────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 55 │ 98 │Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri ││ │ │şi servicii destinate consumului propriu │├───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE │├───────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 56 │ 99 │Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extra- ││ │ │teritoriale │└───────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘--------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014, conform pct. 10 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 PROCEDURAprivind acordarea ajutoarelor de stat  +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă, respectiv cod numeric de 4 cifre, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN; b) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi, care nu are legătură cu o investiţie iniţială. Aceste cheltuieli cuprind categorii de costuri precum cheltuielile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria, administrarea şi altele asemenea, dar nu cuprind costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii; c) angajator - întreprinderea care solicită ajutor de stat pentru locurile de muncă nou-create în baza prezentei scheme;c^1) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;--------Lit. c^1) a art. 1 din anexa 2 a fost introdusă de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. d) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare; e) crearea de locuri de muncă - creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie; f) demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice contract prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi, excluzându-se lucrările pregătitoare; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea autorizaţiilor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor; g) desfăşoară activitate economică - obţine venituri din activitatea realizată; h) exerciţiu financiar încheiat - exerciţiul financiar pentru care întreprinderea are situaţii financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare; i) imobilizări corporale - activele constând în terenuri, clădiri şi instalaţii, maşini şi echipamente; j) imobilizări necorporale - activele care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuală;--------Lit. j) a art. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. k) investiţia iniţială - investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente, după cum urmează:(i) înfiinţarea unei unităţi noi - crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente;(ii) extinderea capacităţii unei unităţi existente - mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent;(iii) diversificarea producţiei unei unităţi existente - obţinerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă;(iv) schimbare fundamentală în procesul general de producţie - introducerea de noi tehnologii de producţie în amplasamentul existent sau dotarea cu echipamente ori instalaţii înalt tehnologizate, a căror valoare trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanţarea în cursul celor 3 exerciţii financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanţare;--------Lit. k) a art. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. l) investiţia iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi; m) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică înfiinţată în scopul de a realiza venituri din desfăşurarea unei activităţi economice; n) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat; o) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii; p) întreprinderi mici şi mijlocii - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro şi se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:(i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro;(ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;(iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; q) întreprindere mare - întreprinderea care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor; r) întreprindere asociată - întreprinderea care deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai celeilalte întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective; s) locaţia realizării investiţiei - sediul social sau unul dintre punctele de lucru ale întreprinderii, înregistrate la oficiul registrului comerţului, unde se realizează investiţia; t) locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă; u) lucrător defavorizat - orice persoană care se află în una dintre următoarele situaţii:(i) nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele 6 luni;(ii) are vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani;(iii) are vârsta peste 50 de ani;(iv) nu a absolvit o formă de învăţământ liceal sau nu deţine o calificare profesională (ISCED 3) ori se află în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învăţământ cu frecvenţă şi nu a avut încă niciun loc de muncă remunerat;(v) provine din familie monoparentală, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane;(vi) este membru al unei minorităţi etnice şi are nevoie să îşi dezvolte competenţele lingvistice, formarea profesională sau experienţa în muncă, pentru a-şi spori şansele de a obţine un loc de muncă stabil;(vii) este recunoscută ca persoană cu handicap conform legislaţiei naţionale; v) număr de salariaţi - numărul de unităţi de muncă anuale, denumite în continuare UMA, şi anume numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an; persoanele care îşi desfăşoară activitatea cu normă redusă şi persoanele care desfăşoară o muncă sezonieră sunt contabilizate ca fracţiuni din UMA; w) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea proiectului de investiţii, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea proiectului de investiţii, planul de investiţii, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în modelul de plan de afaceri din anexa nr. 7. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor;--------Lit. w) a art. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii locurilor de muncă aferente investiţiei, precum şi structura organizatorică; y) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare; z) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar sau întreprinderi asociate într-un interval de 3 ani de la data iniţierii lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune NUTS 3; aa) producţie agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;--------Lit. aa) a art. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.aa^1) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013;--------Lit. aa^1) a art. 1 din anexa 2 a fost introdusă de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. bb) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; cc) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de impozitare până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare; dd) sursa de finanţare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiţii, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar.  +  Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 2 (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 20 de zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii. Perioada de înregistrare a cererilor este comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform art. 17 din hotărâre. (3) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.  +  Articolul 3 (1) În cadrul sesiunii de înregistrare, întreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, următoarele documente necesare primei etape de evaluare: a) cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 1; b) declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 2, după caz; c) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii şi data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; d) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz; e) plan de creare a locurilor de muncă; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; h) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare; i) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie; j) opis cu documentele transmise în prima etapă de evaluare. (2) Documentul menţionat la alin. (1) lit. e) se transmite şi în format electronic.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică îndeplinirea condiţiilor de conformitate şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Pentru întreprinderile care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice calculează un punctaj, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5. (3) În vederea încadrării în bugetul alocat schemei, selectarea întreprinderilor se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.  +  Articolul 5În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice: a) publică pe site-ul său rezultatele obţinute; b) transmite prin poştă cu confirmare de primire o scrisoare de înştiinţare cu privire la rezultatele primei etape de evaluare, punctajul obţinut în cazul întreprinderilor care îndeplinesc condiţiile de conformitate şi criteriile de eligibilitate, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, şi documentaţia necesară în a doua etapă de evaluare, în cazul întreprinderilor care se încadrează în bugetul alocat.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice finalizează prima etapă de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii.  +  Articolul 7 (1) Întreprinderea selectată în prima etapă de evaluare transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare, următoarele documente necesare etapei a doua de evaluare: a) plan de afaceri din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii; b) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri; c) opis cu documentele transmise în a doua etapă de evaluare. (2) Documentul menţionat la alin. (1) lit. a) se transmite şi în format electronic.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi analizează viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii, având în vedere prevederile anexelor nr. 6 şi 7. (2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz: a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile de eligibilitate conform prevederilor prezentei scheme; b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;(ii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii.În acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, prevăzut la art. 9, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare; c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 7;(ii) nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 şi condiţia prevăzută la art. 16^1 din hotărâre;--------Pct. (ii), lit. c), alin. (2) al art. 8 din anexa 2 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare pentru transmiterea documentelor necesare în a doua etapă de evaluare;(iv) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor Publice finalizează a doua etapă de evaluare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme.  +  Articolul 10Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria iniţiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu se iau în considerare.  +  Capitolul III Plata ajutorului de stat  +  Articolul 11 (1) Ajutorul de stat se plăteşte întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate. (2) Prima plată a ajutorului de stat este condiţionată de crearea a minimum 10 noi locuri de muncă pentru aceeaşi locaţie a realizării investiţiei, dintre acestea minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.--------Alin. (2) al art. 11 din anexa 2 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.  +  Articolul 12 (1) În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, prin poştă cu confirmare de primire, cel puţin următoarele documente: a) cerere de plată a ajutorului de stat însoţită de documentele justificative, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 8; b) stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 9; c) declaraţie pe propria răspundere privind realizarea investiţiei, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 10; d) stadiul menţinerii investiţiei iniţiale, potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 11, după caz; e) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, în copie, după caz; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; g) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată; h) confirmarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", în copie; i) opis cu documentele transmise în vederea plăţii ajutorului de stat. (2) Într-un an calendaristic, întreprinderea poate transmite maximum 4 cereri de plată a ajutorului de stat.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plăţii. (2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, îşi rezervă dreptul de a verifica oricând la faţa locului, notificând în prealabil, în perioada implementării şi monitorizării investiţiei şi locurilor de muncă nou-create, veridicitatea şi conformitatea documentelor privind realizarea investiţiei şi efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create. (2) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii. (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.  +  Articolul 16 (1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare au obligaţia să demareze investiţia conform planului de afaceri şi să informeze Ministerul Finanţelor Publice în acest sens. (2) Întreprinderile care au primit acord pentru finanţare şi nu realizează investiţia au obligaţia să informeze Ministerul Finanţelor Publice în cel mai scurt timp posibil, fără a depăşi 10 zile lucrătoare de la data estimată a demarării investiţiei prevăzută în cererea de acord pentru finanţare.  +  Articolul 17 (1) Pe parcursul realizării investiţiei şi creării locurilor de muncă şi pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, orice modificare a adresei locaţiei unde este efectuată investiţia se notifică Ministerului Finanţelor Publice printr-o adresă însoţită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care se menţionează noua locaţie, codul CAEN aferent activităţii pentru care s-a obţinut finanţare la noua locaţie, actul de deţinere a locaţiei, precum şi valabilitatea acestuia. (2) Mutarea locaţiei într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.  +  Capitolul IV Menţinerea investiţiei şi a locurilor de muncă şi recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 18 (1) Întreprinderea are obligaţia de a menţine fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor. (2) Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor. (3) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (2), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate.  +  Articolul 19În perioada de monitorizare, anual până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, informaţii privind menţinerea investiţiei iniţiale şi a locurilor de muncă, potrivit formularelor prevăzute în anexele nr. 11 şi 12.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Finanţelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanţare în situaţia în care întreprinderea: a) nu a demarat investiţia conform planului de afaceri şi nu a informat Ministerul Finanţelor Publice în acest sens; b) nu menţine numărul minim de locuri de muncă prevăzut la art. 16 lit. b) din hotărâre; c) intră în procedură de faliment sau îşi suspendă activitatea; d) nu respectă obligaţia prevăzută la art. 14 alin. (2); e) mută locaţia realizării investiţiei într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care a beneficiat de ajutor de stat. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare. (3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit. (4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii: a) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea locurilor de muncă prevăzută la art. 18 alin. (1); b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale prevăzută la art. 18 alin. (2). (5) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007. (6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.Anexa 1la procedurăData înregistrării .......................Numărul înregistrării ....................CERERE DE ACORD PENTRU FINANŢARESubscrisa, ........................................, având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ....................................., având calitatea de ...................................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Prezentarea întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ....................................................................Data înregistrării întreprinderii: ...........................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ......................................Codul de identificare fiscală: ...............................................................Adresa: ....................................................., cod poştal: ...................Telefon: .............................................., fax: .....................E-mail: .....................................................................................Forma juridică: .............................................................................Capitalul social: ............................... lei, deţinut de:- persoane fizice: ..........%;- IMM*1): ..............%- societăţi mari*2): ............%.Obiectul principal de activitate: ...........................................................Cod CAEN: .....Obiectul secundar de activitate*3): .........................................................Cod CAEN: ......................................II. Prezentarea situaţiei actuale a întreprinderii a) Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, după caz:- numărul mediu de salariaţi: ................;- cifra de afaceri: ................................. lei;- valoare active totale*4): ....................... lei. b) Numărul mediu de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare...............................................................III. Prezentarea succintă a proiectului de investiţii realizat în cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:- obiectivul proiectului: ...................................................................- încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale:[] înfiinţarea unei unităţi noi;[] extinderea capacităţii unităţii;[] diversificarea producţiei unităţii;sau[] schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii;- valoarea proiectului: ........................ lei/euro;- locaţia realizării investiţiei: ............................................;- data demarării investiţiei (estimată): ........................;- data finalizării investiţiei (estimată): ........................;- numărul de locuri de muncă nou-create: ........................;- perioada de creare a locurilor de muncă (luna şi anul)*5):........................ .IV. Abrogată--------Secţiunea IV-a din anexa 1 la procedură a fost abrogată de pct. 16 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.V. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate*Font 8*┌──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┐│ │ Valoarea cheltuielilor │ │ Valoarea ajutorului de stat ││ │ eligibile │ Intensi- │ solicitat ││ │ - lei - │ tatea │ - lei - ││ ├───────┬────────┬────────┬──────┤ maximă a ├───────┬────────┬────────┬──────┤│ │Anul I │Anul II │Anul III│Total │ajutorului│Anul I │Anul II │Anul III│Total ││ │ *6) │ │ │ │în regiune│ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼──────┤│Costuri salariale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locurile de muncă aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││investiţiei calculate pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││o perioadă de 2 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴──────┘VI. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ......, identificat/ identificată cu actul de identitate seria .... nr. ....., eliberat de ..... la data de ....., cu domiciliul în localitatea ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;[] se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;[] nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;[] nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» definite conform prevederilor din Regulament;[] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;[] nu a închis o activitate identică sau similară în Spaţiul Economic European în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;[] nu va angaja persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia a/au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni;[] nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară ori a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate;[] va achiziţiona active noi, în cazul întreprinderii mari.Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*7), întreprinderea:[] nu a beneficiat de ajutor de minimis şi de alte ajutoare de stat;[] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:┌────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┐│Nr. │Denumirea │ Locaţia │ Anul │Furnizorul│ Actul │ Cuantumul ││crt.│proiectului │ realizării│acordării │ajutorului│normativ│ajutorului ││ │de investiţii│investiţiei│ajutorului│ │ │- euro*8) -││ │ │(judeţul) │ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┘___________*7) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.*8) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.De asemenea, declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;[] a beneficiat sau va beneficia de următoarele ajutoare de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:┌────┬─────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┐│Nr. │ Denumirea │ Locaţia │ Anul │Furnizorul│ Actul │ Cuantumul ││crt.│ proiectului │ realizării│acordării │ajutorului│normativ│ajutorului ││ │de investiţii│investiţiei│ajutorului│ │ │- euro*8) -││ │ │(judeţul) │ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┘Numele: ..............................................................Funcţia: .............................................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*9): ..................Data semnării: .......................................................______________*8) Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.*9) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.--------Secţiunea a VI-a din anexa 1 la procedură a fost modificată de pct. 17 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014.Anexa 2la procedurăFormularul ADECLARAŢIEprivind încadrarea întreprinderii în categoriaîntreprinderilor mici şi mijlocii*1)-----------------*1) O întreprindere se încadrează în categoria IMM-urilor dacă respectă pragurile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul a două exerciţii financiare încheiate consecutive.I. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii: ....................................................................................Adresa sediului social: ......................................................................................Cod unic de înregistrare: ....................................................................................Numele şi funcţia: .......(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)........II. Tipul întreprinderiiIndicaţi, după caz, tipul întreprinderii:[] Întreprindere autonomăÎn acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.[] Întreprindere partenerăSe va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.[] Întreprindere legatăSe va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*2)┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Exerciţiul financiar de referinţă*3) │├───────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────┤│Numărul mediu anual│Cifra de afaceri anuală netă│ Active totale ││ de salariaţi │ [mii lei/mii euro*4)] │(mii lei/mii euro) │├───────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │├───────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │├───────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │└───────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────┘---------------*2) Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.*3) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.*4) Valoarea în euro se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar.Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).[] Nu[] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior).Semnătura .........(numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea).............Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.Data întocmirii ............Semnătura ..................Formularul BCALCULULpentru întreprinderile partenere sau legateSecţiunile care trebuie incluse, după caz:- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Perioada de referinţă │├──────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │ Numărul │ Cifra de afaceri │ Total active ││ │mediu anual │ anuală netă │(mii lei/mii euro)││ │de salariaţi│(mii lei/mii euro)│ │├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│1. Datele*1) întreprinde- │ │ │ ││rii solicitante sau din │ │ │ ││situaţiile financiare │ │ │ ││anuale consolidate [se vor│ │ │ ││introduce datele din │ │ │ ││tabelul B1 din secţiunea │ │ │ ││B*2)] │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│2. Datele cumulate*1) în │ │ │ ││mod proporţional ale │ │ │ ││tuturor întreprinderilor │ │ │ ││partenere, dacă este cazul│ │ │ ││(se vor introduce datele │ │ │ ││din secţiunea A) │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│3. Datele cumulate ale │ │ │ ││tuturor întreprinderilor │ │ │ ││legate*1) (dacă există) - │ │ │ ││dacă nu au fost deja │ │ │ ││incluse prin consolidare │ │ │ ││la pct. 1 din acest tabel │ │ │ ││(se vor introduce datele │ │ │ ││din tabelul B2 din │ │ │ ││secţiunea B) │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│TOTAL │ │ │ │└──────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┘------------*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar şi raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din formularul A.FIŞA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii .......................Adresa sediului social .........................Codul unic de înregistrare .....................Numele, prenumele şi funcţia ......(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)..............2. Date referitoare la întreprinderea legată┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Perioada de referinţă │├──────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │ Numărul │ Cifra de afaceri │ Active total ││ │mediu anual │ anuală netă │(mii lei/mii euro)││ │ de │(mii lei/mii euro)│ ││ │salariaţi*3)│ │ │├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│TOTAL │ │ │ │└──────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┘------------*3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.NOTĂ:Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga fişa întreprinderii legate pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă.---------------*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.....................................................................................................................................................Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprindere legată)..................................................................................................................................................... b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.Tabelul de parteneriat - A.2┌─────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│ Procent │Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale*5) ││ │ anual de │ anuală netă │(mii lei/mii euro)││ │ salariaţi │(mii lei/mii euro)│ │├─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│Valoare rezultată în urma│ │ │ ││aplicării celui mai mare │ │ │ ││procent la datele │ │ │ ││introduse în tabelul de │ │ │ ││la pct. 1 │ │ │ │└─────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘----------*5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.  +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fişa de parteneriat (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare şi date financiare preliminareTabelul A.1*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│ Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │├──────────────┬────────┬────────────┬───────────────────┤ Numărul │ Cifra de │ ││ Numele │ Adresa │ Cod unic │Numele şi prenumele│ mediu │ afaceri │ Active ││ sau │sediului│ de │ preşedintelui │ anual │ anuală │ totale ││ denumirea │ social │înregistrare│ consiliului de │ de │ netă │(mii lei/ ││întreprinderii│ │ │ administraţie, │salariaţi│(mii lei/ │mii euro) ││ │ │ │ director general │ │ mii euro)│ ││ │ │ │ sau echivalent │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 8. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴────────┴────────────┴───────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza fişei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi fişe privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.  +  Secţiunea B Întreprinderi legate1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii[] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).[] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6).-----------*6) Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B1                          ┌─────────────┬──────────────────┬──────────────────┐                          │Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale │                          │ anual de │ anuală netă │(mii lei/mii euro)│                          │salariaţi*7) │(mii lei/mii euro)│ │┌─────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │└─────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘------------*7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │├──────────────────────┬───────────────┬────────────┬────────────────────┤│ Întreprinderea legată│Adresa sediului│Cod unic de │Numele şi prenumele ││(denumire/date de │ social │înregistrare│ preşedintelui ││ identificare) │ │ │ consiliului de ││ │ │ │ administraţie, ││ │ │ │directorului general││ │ │ │ sau echivalent │├──────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────────┤│ A. │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────────┤│ B. │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────────┤│ C. │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────────┤│ D. │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────────────┤│ E. │ │ │ │└──────────────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────────┘NOTĂ:Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o fişă de parteneriat trebuie adăugate la secţiunea A.Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fişă privind legătura dintre întreprinderi şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.Tabelul B2┌──────────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│Întreprinderea│Numărul mediu│ Cifra de afaceri │ Active totale ││ numărul │ anual de │ anuală netă │(mii lei/mii euro)││ │ salariaţi │(mii lei/mii euro)│ │├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1. *) │ │ │ │├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2. *) │ │ │ │├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3. *) │ │ │ │├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 4. *) │ │ │ │├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 5. *) │ │ │ │├──────────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │└──────────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────────────┘------------*) Ataşaţi câte o fişă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.NOTĂ:Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate).FIŞAprivind legătura dintre întreprinderinr. ..... din tabelul B2, secţiunea B(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)1. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii .......................Adresa sediului social .........................Codul unic de înregistrare .....................Numele, prenumele şi funcţia ......(preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)..............2. Date referitoare la întreprindere┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Perioada de referinţă │├──────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │ Numărul │ Cifra de afaceri │ Active totale ││ │mediu anual │ anuală netă │(mii lei/mii euro)││ │ de │(mii lei/mii euro)│ ││ │salariaţi*8)│ │ │├──────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│Total │ │ │ │└──────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┘--------------*8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi fişa de parteneriat trebuie introduse în secţiunea A.Anexa 3la procedură┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Condiţii de conformitate - documente transmise în prima etapă de evaluare │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cererea de acord pentru finanţare: ││- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din││anexa nr. 1 şi este datată, ştampilată şi semnată în original de către ││persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; ││- conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, ││situaţiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de ││identitate, împuternicirea, dacă este cazul. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor ││mici şi mijlocii, după caz: ││- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din││anexa nr. 2 şi este datată, ştampilată şi semnată în original de către ││persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; ││- conţine informaţii corelate cu informaţiile din situaţiile financiare. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Certificatul constatator este ataşat în original, este actualizat cu date ││valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine ││toate informaţiile necesare. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, ││depuse şi aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, sunt ││ataşate în copie, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte ││legal întreprinderea şi conţin menţiunea "conform cu originalul". │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Planul de creare a locurilor de muncă respectă modelul din Ghidul ││solicitantului, este datat, ştampilat şi semnat în original de către persoana ││autorizată să reprezinte legal întreprinderea. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată ││către bugetul de stat este valabil la data înregistrării cererii de acord ││pentru finanţare şi este ataşat în original sau în copie legalizată. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată ││către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt valabile la data ││înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi sunt ataşate în original ││sau în copie legalizată. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii││solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de││acord pentru finanţare, este ataşată în original. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea││este ataşat în copie. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Opisul are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este ││îndosariat. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anexa 4la procedură*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Criterii de eligibilitate - întreprindere │ Documente relevante │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Este înregistrată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, │ ││republicată, cu modificările şi completările ulterioare. │Certificat constatator │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Realizează o investiţie iniţială în România, în unul dintre │Cerere de acord pentru finanţare ││domeniile de activitate eligibile. │Certificat constatator │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale │ ││bugetului general consolidat. │Certificate fiscale │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate". │Cerere de acord pentru finanţare - ││ │declaraţie pe propria răspundere │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, │Cerere de acord pentru finanţare - ││faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere │declaraţie pe propria răspundere ││operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii│Certificat constatator │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de │Cerere de acord pentru finanţare - ││stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, │declaraţie pe propria răspundere ││acestea au fost executate. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri │Cerere de acord pentru finanţare - ││eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în │declaraţie pe propria răspundere ││cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nu a închis o activitate identică sau similară în Spaţiul │Cerere de acord pentru finanţare - ││Economic European în ultimii 2 ani anteriori înregistrării │declaraţie pe propria răspundere ││cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregis- │ ││trării cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel │ ││de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în │ ││regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Creează pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei │Cerere de acord pentru finanţare ││minimum 10 locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de │Plan de creare a locurilor de muncă ││muncă pentru lucrători defavorizaţi. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Are rentabilitatea cifrei de afaceri >= 1% în ultimul │Situaţii financiare ││exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în │ ││activitate. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar│Situaţii financiare ││încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum │Certificat constatator ││30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│Nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în │Cerere de acord pentru finanţare - ││ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii o altă │declaraţie pe propria răspundere ││întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, │ ││republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care │ ││desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită │ ││finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate. │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘--------Anexa 4 la procedură a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014, conform pct. 18 al art. unic din acelaşi act normativ.Anexa 5la procedurăCRITERIIpe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilorsolicitante de ajutor de stat*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Criterii de evaluare │ Mod de determinare │ Punctaj │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Numărul de locuri de muncă nou-create │Număr de locuri de muncă nou-create/│Rezultatul obţinut se ││ │Număr minim de noi locuri de muncă │transformă în număr de ││ │prevăzute de schemă*) │puncte. │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Perioada de creare a minimum 10 locuri│Termen de creare de la primirea │Perioada ││de muncă │acordului pentru finanţare │< = 1 an - 10 pct. │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Locaţia realizării investiţiei │Investiţia se realizează într-un │Rşomaj > Rşomaj medie ││ │judeţ unde rata şomajului este peste│pe ţară - 10 pct. ││ │media pe ţară comunicată de INS în │ ││ │ultimul buletin statistic lunar. │ ││ │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Rentabilitatea cifrei de afaceri în │Rca = (Profit net/Cifra de afaceri) │Rca > 2% - 10 pct. ││ultimul exerciţiu financiar încheiat, │x 100 │ ││în cazul întreprinderilor în │ │ ││activitate │ │ │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Valoarea capitalului social subscris │ │Capital social > ││vărsat, în cazul întreprinderilor │ │35.000 lei - 10 pct. ││nou-înfiinţate │ │ │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────┘_________*) Schema prevede minimum 10 noi locuri de muncă.--------Anexa 5 la procedură a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014, conform pct. 19 al art. unic din acelaşi act normativ.Anexa 6la procedură┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Condiţii de conformitate - documente transmise în a doua etapă de evaluare │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Planul de afaceri: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei, modelului din ││anexa nr. 7 şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat, ││ştampilat şi semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte ││legal întreprinderea; ││- conţine informaţii corelate cu informaţiile din cererea de acord pentru ││finanţare. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri sunt ││ataşate în copie, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte ││legal întreprinderea, şi conţin menţiunea "conform cu originalul". │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Opisul are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este ││îndosariat. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anexa 7la procedurăPlan de afaceri*Font 8*┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ Cerinţa │ Referinţa │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Descrierea afacerii │Scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă,││ │produsele/serviciile oferite ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┤│ │Prezentarea activităţii pentru care se solicită ││ │finanţarea │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Prezentarea proiectului de investiţii şi │Investiţia în imobilizări corporale şi necorporale ││încadrarea investiţiei în categoria investiţiei │legate de: ││iniţiale, respectiv în categoria investiţiei │[] înfiinţarea unei unităţi noi ││iniţiale în favoarea unei noi activităţi │[] extinderea capacităţii unei unităţi existente ││economice, în cazul întreprinderilor mari din │[] diversificarea producţiei unei unităţi existente ││regiunea Bucureşti │[] schimbarea fundamentală în procesul general de ││ │producţie din cadrul unei unităţi existente │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Planul de investiţii cuprinzând lista activelor │Indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului ││corporale şi necorporale amortizabile, │unitar şi a valorii totale, precum şi a calendarului ││excluzând terenurile, şi fundamentarea necesi- │de efectuare a cheltuielilor aferente ││tăţii achiziţionării acestora în corelare cu │ ││locurile de muncă nou-create │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Fundamentarea planului de creare a locurilor de │Plan de creare a locurilor de muncă ││muncă în funcţie de necesităţile întreprinderii │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Valoarea costurilor eligibile şi a finanţării │Cerere de acord pentru finanţare ││solicitate ├─────────────────────────────────────────────────────┤│ │Plan de creare a locurilor de muncă │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Analiza pieţei relevante pe care întreprinderea │Prezentarea pieţei relevante susţinută cu date şi ││solicită finanţare │informaţii din surse oficiale │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Situaţia financiară actuală şi proiecţii │Întreprinderile în activitate realizează proiecţiile ││financiare pe perioada implementării proiectului│având în vedere situaţiile financiare aferente ││de investiţii, creării locurilor de muncă şi pe │ultimului exerciţiu financiar încheiat. ││următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri ├─────────────────────────────────────────────────────┤│de muncă, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor │Întreprinderile nou-înfiinţate realizează proiecţiile││ │având în vedere obiectivele stabilite. │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Fundamentarea cifrei de afaceri │Contracte, precontracte, scrisori de intenţie din ││ │partea potenţialilor clienţi │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Rentabilitatea cifrei de afaceri │ ││Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri) │Rca ≥ 2,5% │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Rata de solvabilitate generală │ ││Rsg = Active totale/Datorii totale │Rsg > 1,66 │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Lichiditate imediată │ ││Rlr = (Active curente - Stocuri)/Pasive curente │(Rlr) ≥ 0,65 │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│ Indicatori calitativi │ Referinţa │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Asigurarea resurselor financiare necesare │Documente relevante care atestă existenţa surselor de││derulării investiţiei │finanţare │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Poziţia pe piaţă şi experienţa în domeniul │Situaţii posibile: ││pentru care solicită finanţare │[] întreprinderea a desfăşurat până în prezent ││ │activitatea pentru care solicită finanţare ││ │[] acţionarii sau managerii întreprinderii au fost ││ │implicaţi în implementarea unor proiecte similare ││ │(documente justificative) │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Contribuţia investiţiei la îmbunătăţirea │Informaţii/Documente privind: ││standardelor de protecţie a mediului │[] respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei ││ │mediului înconjurător ││ │[] impactul pozitiv al proiectului asupra mediului ││ │înconjurător │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Contribuţia întreprinderii la creşterea │Plata de taxe şi impozite la bugetul general ││economică şi la dezvoltarea regională │consolidat pe perioada implementării investiţiei şi ││ │5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă, ││ │respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor, din care se ││ │deduce valoarea ajutorului de stat │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Implicarea întreprinderii în diferite proiecte │Activităţi cu caracter social posibile: ││sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din│[] activităţi în unităţi de învăţământ, medicale, ││regiunea unde se realizează investiţia │sportive etc. la nivel local ││ │[] colaborări cu AJOFM în vederea recrutării ││ │persoanelor şomere şi organizării de cursuri de ││ │pregătire profesională │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Situaţia juridică a locaţiei realizării │Probată prin următoarele documente: ││investiţiei │[] extras de carte funciară/contract de vânzare/ ││ │certificat de moştenitor etc. ││ │[] contract de închiriere ││ │[] contract de concesiune/cesiune ││ │[] alte documente │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Prezentarea potenţialului investiţiei de │Contribuţia la dezvoltarea regională pe orizontală şi││atragere a altor investiţii conexe, efectul │generarea de noi locuri de muncă la nivelul ││acesteia asupra dezvoltării activităţii altor │furnizorilor de produse şi servicii conexe ││întreprinderi din regiune │ │└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘--------Anexa 7 la procedură a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014, conform pct. 20 al art. unic din acelaşi act normativ.Anexa 8la procedurăData înregistrării ............Numărul înregistrării .............CERERE DE PLATĂa ajutorului de statSubscrisa, ..................., având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ....................., având calitatea de ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............. nr. ........ eliberat de ............. la data de .............., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ............. nr. ........, bl. ........., sc. ............, ap. ......., sectorul/judeţul ................, cod poştal .............., solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ........................, în baza Acordului pentru finanţare nr. ............ din data de ....... şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014.I. Date de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ..........................................Data înregistrării întreprinderii: .....................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .................Codul de identificare fiscală: ..........................................Adresa: ............................Telefon: ............... Fax: ................... E-mail: ...............Cod IBAN: ................, deschis la Trezoreria ......................II. Formular de decont*Font 8*┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┐│Luna │ Obligaţii de plată │ Plată*) │Ajutor ││ ├────────────────┬─────────┬───────────┬─────┼────────┬────────┬───────┬────────┤de stat ││ │Costul salarial │Salarii │Contribuţii│Total│Obiectul│Document│Valoare│Extras │solicitat**)││ │ │brute │ angajator │-lei-│plăţii │de plată│plată │de cont │ - lei - ││ │ │realizate│ - lei - │ │ │nr./data│- lei -│nr./data│ ││ │ │ - lei - │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=3+4│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤│Luna │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ │ ││.... │pe întreprindere│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ │ ││ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu locurile de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muncă nou-create│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ │ ││ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │eligibile***) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤│Luna │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ │ ││.... │pe întreprindere│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ │ ││ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu locurile de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muncă nou-create│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ │ ││ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │eligibile***) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤│Total│Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe întreprindere│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ │ ││ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu locurile de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muncă nou-create│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ │ ││ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │eligibile***) │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────────────────┴─────────┴───────────┴─────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────────┘------------*) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere.**) Se calculează prin aplicarea procentului intensităţii la cheltuielile eligibile.***) Se completează în situaţia în care salariul brut acordat este mai mare decât salariul mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare.III. Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata, ......................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ........... nr. ......, eliberat de .................. la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ........................., str. ............... nr. ........., bl. ........, sc. ............, ap. .............., sectorul/judeţul ........................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ..........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că întreprinderea:[] nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;[] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;[] nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;[] nu a închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european după înregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, în momentul înregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale;[] nu a angajat persoane cu care aceasta sau întreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.Numele: ..............Funcţia: ..............Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............----------*1) Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Data semnării: ..............NOTĂ:Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de următoarele documente, în copie*2):---------*2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.- stat de plată pe întreprindere, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;- stat de plată pentru locurile de muncă nou-create aferente investiţiei iniţiale, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;- instrumente de plată prin bancă a contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii şi a salariilor nete inclusiv reţineri;- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;- declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit, depuse la organele abilitate;- fişele conturilor în care se înregistrează cheltuielile cu salariile;- registrul general de evidenţă a salariaţilor indicând poziţiile corespunzătoare salariaţilor care ocupă locurile de muncă nou-create - extras;- documentele prin care se face dovada că salariaţii angajaţi fac parte din categoria lucrătorilor defavorizaţi;- alte documente relevante (de exemplu: autorizaţii de mediu obligatorii pentru desfăşurarea activităţii finanţate).Anexa 9la procedurăFORMULARprivind stadiul creării şi menţinerii locurilor de muncă┌────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┐│Număr mediu de salariaţi│Număr total de locuri│Număr de locuri de muncă ││pe perioada ultimelor 12│de muncă prevăzut în │existente la data înregistrării││luni anterioare datei │planul de creare a │cererii de plată ││înregistrării cererii de│locurilor de muncă ├─────┬─────────────────────────┤│acord pentru finanţare │ │Total│din care nou-create ││ │ │ │aferente investiţiei │├────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────────────────────────┼─────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────┴─────┴─────────────────────────┘Numele: .................................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............---------*1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia: ....................................................Data semnării: ..............................................Anexa 10la procedurăDECLARAŢIEpe propria răspundere privind realizarea investiţieiSubsemnatul/Subsemnata, ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ............, eliberat de .................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea .........................., str. .................. nr. .........., bl. ........, sc. .........., ap. ..........., sectorul/judeţul ............, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că:- întreprinderea a demarat investiţia iniţială la data de ..................., conform Acordului pentru finanţare nr. ...............;- investiţia realizată până la data prezentei cuprinde următoarele active:*Font 9*┌────┬─────────────────┬────────────────┬────────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┐│Nr. │Denumire activ │Denumire activ │ Nr. │ Valoarea │Factură │Document│Extras ││crt.│potrivit planului│potrivit │inventar│înregistrată │nr./dată│de plată│de cont││ │de investiţii │înregistrării în│ │ în │ │ │ ││ │ │contabilitate │ │contabilitate│ │ │ ││ │ │ │ │ fără TVA │ │ │ ││ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼─────────────────┼────────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴────────────────┴────────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┘Numele: .........................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............-------*1) Declaraţia va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia: ......................................Data semnării: ................................NOTĂ:Declaraţia pe propria răspundere privind realizarea investiţiei este însoţită de următoarele documente, în copie*2):----------*2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.- Registrul mijloacelor fixe, actualizat la data înregistrării cererii de plată - extras;- Balanţa de verificare încheiată la data înregistrării cererii de plată.Anexa 11la procedurăFORMULARprivind menţinerea investiţieiÎntreprinderea: ............................................┌────┬──────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────────────┐│Nr. │Denumirea activului │Nr. inventar│Valoarea │Informaţii privind ││crt.│potrivit înregistrării│ │înregistrată în│înlocuirea activelor││ │în contabilitate │ │contabilitate │aferente planului de││ │ │ │fără TVA │investiţii ││ │ │ │ - lei - │ │├────┼──────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼──────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────────────┘Numele: ..............Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............--------*1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia: ..............Data semnării: ..............NOTĂ:Formularul privind menţinerea investiţiei este însoţit de următoarele documente, în copie*2):---------*2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.- inventarul anual al patrimoniului întreprinderii (mijloace fixe);- documente justificative pentru înlocuirea activelor aferente planului de investiţii, după caz.Anexa 12la procedurăFORMULARprivind menţinerea locurilor de muncăÎntreprinderea: ............................................*Font 8*┌─────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│Luna │Nr. salariaţi pe│ Obligaţii de plată │ Plată*) ││ │întreprindere/ ├────────────────┬─────────┬───────────┬─────┼────────┬────────┬───────┬────────┤│ │Nr. locuri de │Costul salarial │Salarii │Contribuţii│Total│Obiectul│Document│Valoare│Extras ││ │muncă nou-create│ │brute │angajator │-lei-│plăţii │de plată│plată │de cont ││ │ │ │realizate│ - lei - │ │ │nr./data│- lei -│nr./data││ │ │ │ - lei - │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=4+5│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│Luna │ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ ││.....│ │pe întreprindere│ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ ││ │ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu locurile de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncă nou-create│ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│Luna │ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ ││.....│ │pe întreprindere│ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ ││ │ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu locurile de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncă nou-create│ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│Total│ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │pe întreprindere│ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼─────┤ │ │ │ ││ │ │Costul salarial │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu locurile de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncă nou-create│ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────┴─────┴────────┴────────┴───────┴────────┘----------*) Cuprinde totalul plăţilor aferente costurilor salariale pe întreprindere.Numele: ........................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1): ..............................-----------*1) Formularul va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.Funcţia: .................................................Data semnării: ...........................................NOTĂ:Formularul privind menţinerea locurilor de muncă este însoţit de următoarele documente, în copie*2):---------*2) Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.- stat de plată pe întreprindere, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;- stat de plată pentru locurile de muncă nou-create aferente investiţiei iniţiale, semnat de reprezentantul legal al întreprinderii;- instrumente de plată prin bancă a contribuţiilor obligatorii la asigurări sociale, a impozitului pe salarii şi a salariilor nete inclusiv reţineri;- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;- declaraţii privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit, depuse la organele abilitate;- fişele conturilor în care se înregistrează cheltuielile cu salariile;- registrul general de evidenţă a salariaţilor indicând poziţiile corespunzătoare salariaţilor care ocupă locurile de muncă nou-create - extras.-------