ORDIN nr. 16 din 30 ianuarie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe(actualizat până la data de 18 august 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,văzând Referatul de aprobare nr. 25.150 din 22 ianuarie 2007, întocmit de Direcţia generală de inspecţii şi coordonare P.I.F. din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi posturile de inspecţie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Tarifele prevăzute în anexă se pot reactualiza la fiecare 4 luni, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în funcţie de rata cheltuielilor înregistrate pentru controlul mărfurilor în posturile de inspecţie la frontieră.  +  Articolul 5Sumele încasate din tarifele prevăzute în anexă se utilizează ca venituri extrabugetare de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6Cursul de schimb euro/leu, valabil pentru luna următoare, va fi comunicat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor tuturor posturilor de inspecţie la frontieră cel târziu până în ultima zi a lunii în curs.  +  Articolul 7Prezentul ordin creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 191 din 28 mai 2004.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 30 ianuarie 2007.Nr. 16.  +  AnexăNORMA 30/01/2007