ORDIN nr. 246 din 23 aprilie 2008 (*actualizat*)privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate**)(actualizat până la data de 15 septembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014.În baza Referatului de aprobare nr. 116.621 din 31 martie 2007 al Direcţiei generale implementare politici agricole,având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007,în conformitate cu prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, pentru anul 2008 şi următorii, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, şi acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, pentru anul 2008 şi următorii, în condiţiile prevăzute la art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 1^1În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel: a) pajişti permanente - suprafeţe agricole de păşuni şi fâneţe, naturale ori cultivate, folosite pentru producţia de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puţin 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor şi care sunt utilizate pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;-----------Lit. a) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. b) teren necultivat - orice teren arabil inclus în sistemul de rotaţie al culturilor, lucrat sau nu, dar fără intenţia de a produce o recoltă pe durata unui an agricol. Caracteristica terenului necultivat este că acesta se lasă în repaus pentru refacerea fertilităţii solului pe durata unui an agricol, cu obligaţia menţinerii în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , cu modificările şi completările ulterioare;-----------Lit. b) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. c) anul de cerere - anul calendaristic în care agricultorii depun cererea unică de plată pe suprafaţă pentru plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, conform art. 19 alin. (1), coroborat cu art. 23 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 , cu modificările şi completările ulterioare, şi cu art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum şi pentru acordarea sprijinului prin măsurile care implică angajamente multianuale, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.---------Lit. c) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.-----------Art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 127 din 7 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012.  +  Capitolul IIScheme de plăţi directe şi de ajutoare naţionale tranzitorii---------Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2Beneficiarii plăţilor directe prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 sunt cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.  +  Articolul 3Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006.  +  Articolul 4 (1) Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului agricol pentru care s-a depus cererea de plată, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat sau adeverinţa eliberată de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol, în cazul în care documentele prevăzute anterior nu pot fi puse la dispoziţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.401 din 12 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014. (2) Contractele de arendare menţionate la alin. (1) vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Contractele de arendare încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil continuă să îşi producă efectele până la data încetării de drept.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.  +  Articolul 4^1În situaţia în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte sesizări privind utilizarea nelegală a terenului pentru care s-a depus cererea de plată, se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.401 din 12 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014.  +  Articolul 5 (1) Documentele care fac dovada utilizării legale a pajiştilor permanente comunale, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt actele doveditoare ale dreptului de proprietate, contractele de concesiune sau de închiriere încheiate între consiliile locale şi crescătorii de animale, din care să reiasă suprafaţa utilizată, şi adeverinţa eliberată de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol. Orice contract încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, având ca obiect utilizarea pajiştilor comunale, continuă să îşi producă efectele până la data încetării de drept.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.401 din 12 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 15 septembrie 2014. (2) Pentru acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru pajiştile permanente comunale utilizate pentru păşunatul animalelor sau producerea de furaje, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), se anexează următoarele: a) copie a cardului exploataţiei conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; b) abrogată;---------Lit. b) a alin. (2) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. (3) Consiliile locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice cu animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, încheie contracte de concesiune ori de închiriere pentru suprafeţele de pajişti permanente comunale disponibile. Concedentul/Proprietarul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul concesionat şi/sau închiriat în condiţiile legii.-----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. (4) În cazul utilizării păşunilor comunale de către o formă asociativă legal constituită, aceasta poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal şi face dovada evidenţei fiecărui proprietar de exploataţie cu o copie după cardul exploataţiei şi a suprafeţei agricole care revine fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere, care trebuie să cuprindă şi acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăţi, în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statutul asociaţiei, asumându-şi responsabilitatea asupra cerinţelor care condiţionează plăţile.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. (5) Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul SAPS pentru suprafeţele pentru care şi-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative. (6) Abrogat.------------Alin. (6) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. (7) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, pot depune cereri de plată numai pentru pajiştile permanente deţinute de acestea pentru care nu au fost încheiate contracte de concesiune sau de închiriere ori pe care nu păşunează animalele fermierilor, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.-----------Alin. (7) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009. (8) Suprafeţele pentru care consiliile locale depun cerere de plată şi care nu sunt utilizate în scopuri productive trebuie să fie cuprinse într-un plan tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire în scopul respectării bunelor condiţii agricole şi de mediu.--------Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art I din ORDINUL nr. 67 din 28 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 5 aprilie 2011. (9) Consiliile locale, prin reprezentantul legal, depun la A.P.I.A., în copie, următoarele documentele justificative: a) planul tehnic de întreţinere şi îmbunătăţire a pajiştilor; b) procese-verbale de recepţie a lucrărilor prevăzute în planul tehnic.--------Alin. (9) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art I din ORDINUL nr. 67 din 28 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 5 aprilie 2011. (10) Consiliile locale depun la A.P.I.A., pe lângă documentele menţionate, şi o situaţie, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, care trebuie să cuprindă următoarele informaţii: a) suprafaţa totală de pajişti permanente deţinută de consiliul local, din care: suprafeţele de pajişti atribuite spre folosinţă în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi suprafeţele care nu sunt utilizate în scopuri productive; b) efectivul de animale, pe specii, al persoanelor care utilizează pajişti permanente comunale în condiţiile prevăzute la alin. (3); c) efectivul de animale, pe specii, aflat în proprietatea consiliului local, după caz.----------Alin. (10) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. (11) Consiliile locale, potrivit prevederilor alin. (10), stabilesc în baza solicitărilor crescătorilor de animale, suprafeţele rămase disponibile, pentru care depun cererea de plată.-----------Alin. (11) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 127 din 7 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012. (12) Consiliile locale sunt responsabile de realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (8)-(11), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.--------Alin. (12) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art I din ORDINUL nr. 67 din 28 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 5 aprilie 2011. (13) Orice modificare intervenită asupra situaţiei existente la data depunerii documentelor se comunică la A.P.I.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia, însoţită de documente justificative.--------Alin. (13) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 67 din 28 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 5 aprilie 2011.  +  Articolul 6 (1) Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se prezintă, după caz, la depunerea cererii de plată de către producătorul agricol sau la solicitarea reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., în vederea efectuării procedurilor de administrare şi control. (2) Documentele prevăzute la art. 4 şi 5 se încheie până la data depunerii cererii de plată şi/sau a modificării acesteia, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 , cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt valabile până la data de 1 decembrie a anului de cerere, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) din acelaşi regulament.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 9 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 12 octombrie 2012. (3) În situaţia în care este necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 şi 5 la depunerea cererii de plată de către producătorul agricol, data-limită de depunere a acestora este aceeaşi cu data-limită de depunere a cererilor de plată. (4) În cazul în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigaţii, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia, trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, cum ar fi: autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de către Administraţia Naţională "Apele Române", calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI), contractul de irigaţii al OUAI încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi ANIF, după caz.---------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 127 din 7 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care, în cadrul aceleiaşi scheme de sprijin pe suprafaţă, un bloc fizic face obiectul unei cereri de plată a 2 sau mai mulţi producători agricoli, în cazul în care suprafaţa totală declarată este mai mare decât suprafaţa agricolă din sistemul de referinţă - LPIS (Sistemul de identificare a parcelelor agricole), cu o diferenţă de maximum 1 hectar, şi se încadrează în toleranţa definită printr-o zonă-tampon de maximum 1,5 metri aplicată la perimetrul blocului fizic, A.P.I.A. poate aplica o reducere proporţională a suprafeţelor din acel bloc fizic, în temeiul art. 34 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol. (2) Producătorii agricoli sunt înştiinţaţi de A.P.I.A. prin notificare despre faptul că li s-a aplicat o reducere pentru supradeclararea blocului fizic, iar aceştia pot depune contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare şi trebuie să prezinte acte doveditoare privind utilizarea suprafeţei declarate.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 127 din 7 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012.  +  Articolul 8 (1) Prin prezentul ordin, pe lângă condiţiile generale stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, se adaugă condiţii şi criterii de eligibilitate specifice, conform legislaţiei comunitare, precum şi legislaţiei naţionale, pentru: a) ajutoare naţionale tranzitorii la SAPS, decuplate de producţie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. b) ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, decuplate de producţie, pentru culturile de in şi cânepă pentru fibră, tutun şi hamei;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. c) ajutor naţional tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr, decuplată de producţie;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. d) plată directă separată pentru zahăr, decuplată de producţie. (2) Pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate pe suprafeţele de pajişti comunale, pe lângă condiţiile generale stabilite la art. 13-17 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi prevederile art. 5 din prezentul ordin.---------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014. (3) În cazul aplicării pachetului 4 «Culturi verzi» din cadrul măsurii 214 «Plăţi de agromediu», agricultorul poate schimba amplasamentul culturii supuse angajamentului multianual, cu condiţia menţinerii suprafeţei aflate sub angajament. Dacă înfiinţarea culturii verzi se realizează pe altă parcelă decât pe cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia de a notifica cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie a anului de cerere, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă.----------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. (4) Pentru schemele de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, precum şi pentru sprijinul aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, pe lângă condiţiile şi criteriile de eligibilitate menţionate la alin. (1) şi (2), se aplică şi normele de ecocondiţionalitate stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, cu modificările ulterioare.---------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014.  +  Articolul 9 (1) Se acordă un ajutor naţional tranzitoriu la SAPS, decuplată de producţie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil, eligibil SAPS, în cuantum fix pe hectar: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole de câmp, bob, lupin dulce şi linte), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia convenţională, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume proaspete, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil. Parcela cultivată trebuie să fie de minimum 0,3 hectare.---------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Culturile permanente şi pajiştile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.  +  Articolul 10 (1) Se acordă ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, decuplate de producţie, pentru culturile de in şi cânepă pentru fibră, tutun şi hamei.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Pentru culturile de cânepă şi in pentru fibră se acordă ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, decuplate de producţie, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate:---------Partea introductivă a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare; b) cererea de sprijin financiar să fie însoţită de etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă, care se vor păstra la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., după caz; c) în cazul în care semănatul se face după termenul-limită de depunere a cererii unice, etichetele pot fi depuse până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă, inclusiv, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol; d) culturile de cânepă trebuie să fie menţinute în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate controalele prevăzute, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară; e) producătorul agricol trebuie să depună la A.P.I.A., până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă, următoarele documente:1. declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii, iar pentru cultura de in, certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura fiscală de cumpărare a seminţelor certificate, pentru fiecare parcelă.2. copie a contractului/angajamentului încheiat între producătorul agricol şi prim-procesator.3. copie a autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră. f) producătorul agricol trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă, inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie, factura fiscală, bon fiscal sau altele asemenea; g) în conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj probele prelucrate, însoţite de datele de identificare ale producătorului agricol (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa) şi datele de identificare ale suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă; h) Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi A.P.I.A., până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă, raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.---------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 67 din 28 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 5 aprilie 2011. (3) Pentru cultura tutunului se acordă un ajutor naţional tranzitoriu decuplată de producţie, pentru suprafaţa cultivată cu tutun, în baza contractelor încheiate între producătorii agricoli/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice de eligibilitate:Partea introductivă a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) producătorul agricol/grupul de producători care solicită sprijin financiar pentru ajutor naţional tranzitoriu decuplată de producţie pentru cultura tutunului trebuie să depună la A.P.I.A. cererea unică de plată pe suprafaţă. Pot beneficia de ajutor naţional tranzitoriu în sectorul vegetal, decuplată de producţie, pentru tutun şi solicitanţii care nu sunt eligibili pentru acordarea plăţii în cadrul SAPS, din cauza nerespectării condiţiilor privind suprafaţa, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, cu obligaţia să bifeze în cererea de sprijin doar la căsuţa pentru ajutor naţional tranzitoriu decuplată de producţie pentru cultura tutunului ANT4, conform prevederilor din formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafaţă aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;Lit. a) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unor sintagme. b) producătorul agricol individual sau grupul de producători trebuie să încheie contractul de cultură cu un prim-procesator, să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ), respectiv a municipiului Bucureşti şi apoi să îl depună la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă şi să fie depus la A.P.I.A. până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă inclusiv, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 ; c) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători; d) un producător agricol încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;Lit. d) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 127 din 7 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012. e) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului; f) un producător de tutun poate să aparţină unui singur grup de producători; g) producătorul agricol/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare a tutunului livrat; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; dacă producătorul agricol este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 - tutun;Lit. g) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014. h) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate, aşa cum sunt prevăzute în anexa III la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.848/1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.075/1992 privind sistemul de prime, cotele de producţie şi ajutorul specific acordat grupurilor de producători din sectorul tutun brut; i) suprafeţele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafaţă sunt supuse controalelor de către structurile de control ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la respectarea suprafeţelor şi culturilor declarate şi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp.Lit. i) a alin. (3) al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014.Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 67 din 28 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 5 aprilie 2011. (4) Pentru cultura de hamei se acordă un ajutor naţional tranzitoriu în sectorul vegetal, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:Partea introductivă a alin. (4) al art. 10 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează un reprezentant care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; b) în vederea obţinerii sprijinului financiar, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiţii de eligibilitate:(i) suprafeţele pentru care se solicită sprijin financiar sunt cultivate cu hamei şi pe acestea s-au respectat condiţiile normale de cultivare conform art. 2 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.973/2004 privind schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime, iar parcela agricolă eligibilă este de minimum 0,1 ha;(ii) sprijinul se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;(iii) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A. Începând cu anul 2009, copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 privind organizarea comună a pieţei în sectorul hameiului;(iv) solicitantul trebuie să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al A.P.I.A., până la data de 1 decembrie a anului în care depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, procesul-verbal întocmit de reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală menţionat la lit. a);(v) plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de A.P.I.A. în urma controalelor.Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 653 din 28 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 30 octombrie 2008. (5) Suprafeţele determinate în anul 2009 de către A.P.I.A. pentru grupurile de plată in şi cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, sunt considerate suprafeţe de referinţă eligibile pentru ajutoare naţionale tranzitorii decuplate de producţie pentru aceste culturi.Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (6) Ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru in şi cânepă pentru fibră, tutun, respectiv hamei, aferente campaniei 2010 se acordă producătorilor agricoli care depun cerere unică de plată pe suprafaţă, bifează rubricile pentru aceste plăţi şi: a) au beneficiat de aceste plăţi în anul de referinţă 2009 şi cultivă în continuare aceste culturi; sau b) solicită sprijin pentru aceste culturi începând cu anul 2010, caz în care primul an de solicitare devine an de referinţă pentru suprafeţele determinate la plată.În cazul prevăzut la lit. a), suprafeţele parcelelor determinate în anul 2009 sunt cele care se iau în calcul la stabilirea valorii ajutoarelor naţionale tranzitorii decuplate de producţie începând cu anul 2010. În cazul prevăzut la lit. b), ajutoarele naţionale tranzitorii se acordă fermierilor în conformitate cu datele menţionate în cererea unică de plată pe suprafaţă depusă la A.P.I.A.Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (7) Sumele cuvenite de plată se calculează astfel: se compară suprafaţa determinată în anul în curs cu suprafaţa determinată în anul de referinţă, alegându-se valoarea minimă dintre acestea.Alin. (7) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 67 din 28 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 5 aprilie 2011.  +  Articolul 11*) (1) Se acordă ajutor naţional tranzitoriu în sectorul vegetal pentru sfecla de zahăr, decuplată de producţie, producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii specifice de eligibilitate:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) depun la centrul local al A.P.I.A. cerere de solicitare a plăţilor până la data de 15 mai a anului în curs, conform formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în care bifează SAPS şi ajutor naţional tranzitoriu pentru sfecla de zahăr;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. b) suprafaţa pe care este amplasată cultura de sfeclă de zahăr este eligibilă SAPS şi este destinată exclusiv producţiei de zahăr; c) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la A.P.I.A. până la data de 1 octombrie a anului în curs; contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea obligaţiilor privind suprafaţa culturii contractate, condiţiile agrotehnice şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 4 plante/mp; lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6 - sfeclă de zahăr; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014. (2) Ajutor naţional tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr, decuplată de producţie, se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa cultivată în baza contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu o fabrică de zahăr pentru anul în curs, cu îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute la alin. (1).-----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 31 din 25 februarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013. (3) Plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, se acordă producătorilor agricoli care au beneficiat de ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru sfeclă de zahăr şi de plată separată pentru zahăr în anul de piaţă 2007-2008, stabilit ca an de referinţă, iar în anii următori cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică, mai mare, cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu, după cum urmează:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică beneficiază de plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plată separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor; b) producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mare beneficiază de plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, pentru suprafaţa cultivată, cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la alin. (1) şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor; c) producătorii agricoli care cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu beneficiază de plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor. (4) Plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, se acordă şi producătorilor agricoli care cultivă sfeclă de zahăr în anii următori anului de referinţă, cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la alin. (1) şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor. (5) În cazul în care, într-un an următor anului de referinţă 2007-2008, suprafaţa totală cultivată cu sfeclă de zahăr, eligibilă, solicitată la plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, depăşeşte suprafaţa totală de referinţă stabilită pentru România, cuantumul se reduce proporţional.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 118 din 3 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009.  +  Articolul 11^1În conformitate cu art. 68 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 , cu modificările şi completările ulterioare, se acordă plăţi în cadrul schemei de sprijin pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană, producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate: a) exploataţiile trebuie să fie localizate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, conform anexei 4 A din PNDR; b) sprijinul specific se acordă tuturor exploataţiilor orizicole eligibile, sub formă de plată anuală suplimentară pe hectar, care îndeplinesc criteriile Schemei de plăţi unice pe suprafaţă.-----------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 127 din 7 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 12 (1) Contractele încheiate, după caz, între producătorul agricol şi procesator/prim-procesator/cumpărător, pentru plăţile prevăzute la art. 10, vor cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) data de încheiere a contractului; b) datele de identificare a părţilor contractante; c) anul de piaţă pentru producerea şi valorificarea producţiei, după caz; d) numărul autorizaţiei unităţii de prim-procesare, în cazul tutunului, inului şi cânepei pentru fibră; e) numărul autorizaţiei de cultivare, în cazul culturii de cânepă pentru fibră; f) numărul unic de înregistrare a producătorului agricol în Registrul fermierilor; g) suprafeţele cultivate exprimate în hectare, cu două zecimale, şi detaliile de identificare a acestor suprafeţe, ca urmare a identificării pe hărţile puse la dispoziţie de A.P.I.A. (bloc fizic, număr parcelă); h) în cazul unui grup de producători, lista nominală cu producătorii agricoli pe care îi reprezintă şi suprafeţele aferente fiecăruia, anexă la contract; i) varietatea cultivată, în cazul culturilor de tutun şi cânepă pentru fibră; j) cantităţile contractate în tone, cu 3 zecimale; k) alte elemente convenite între părţi. (2) Contractele vor avea viza DADR, care va certifica îndeplinirea obligaţiilor ce revin producătorilor agricoli şi unităţilor de procesare. (3) Documentele justificative menţionate la art. 10 alin. (2) şi (4) pot fi depuse şi după termenul-limită stabilit, într-un interval de 25 de zile calendaristice, cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.  +  Articolul 13 (1) În caz de forţă majoră, acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii se face pe baza documentelor doveditoare prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară.---------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Cazurile de forţă majoră sunt cele prevăzute în art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 , cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 127 din 7 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 11 iunie 2012.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 3 septembrie 2007.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile referitoare la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare devin prevederi referitoare la prezentul ordin.  +  Articolul 15^1 (1) Odată cu depunerea cererii de plată pe suprafaţă pentru anul 2014, pentru pregătirea aplicării politicii agricole comune 2014-2020, fermierii trebuie să declare, să identifice şi să delimiteze suprafeţele de teren ce constituie zone de interes ecologic, prin intermediul aplicaţiei IPAOnLine. Pentru a beneficia de plăţi directe prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, începând cu anul 2015 fermierii trebuie să respecte practici agricole benefice climei şi mediului, cum ar fi: diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente, înfiinţarea şi/sau menţinerea zonelor de interes ecologic pe suprafeţele agricole eligibile. Tipurile de zone de interes ecologic sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Următoarele situaţii constituie excepţii de la obligativitatea declarării, identificării şi delimitării zonelor de interes ecologic: a) suprafaţa de teren arabil a exploataţiei este mai mică de 15 ha; b) suprafeţele eligibile la plată sunt cultivate în sistem de agricultură ecologică; c) peste 75% din suprafaţa de teren arabil a exploataţiei este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee ori este lăsată ca teren necultivat sau este cultivată cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări, cu condiţia ca suprafaţa arabilă care nu face obiectul acestor utilizări să nu fie mai mare de 30 de hectare; d) peste 75% din suprafaţa agricolă eligibilă este păşune permanentă sau este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee ori este cultivată cu culturi aflate sub apă o mare parte a anului sau o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări, cu condiţia ca suprafaţa arabilă care nu face obiectul acestor utilizări să nu fie mai mare de 30 de hectare.---------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşBucureşti, 23 aprilie 2008.Nr. 246.  +  AnexăTipuri de zone de interes ecologicprevăzute la art. 15^1 din ordinSubsemnatul, ................., în calitate de ................, declar că am luat cunoştinţă despre obligaţia declarării, identificării şi delimitării zonelor de interes ecologic prevăzute în tabelul de mai jos şi de necesitatea colectării acestor date de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu ajutorul aplicaţiei IPAOnLine. ┌────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Specificare │ Definiţie │ │crt.│ │ │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 1 │Terase │Construcţii destinate prevenirii şi │ │ │ │combaterii eroziunii solului, executate │ │ │ │de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri │ │ │ │agricole în pantă │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 2 │Garduri vii │Şiruri de arbuşti formate din diferite │ │ │ │specii, cu lăţimea de maximum 10 m │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 3 │Iazuri │Acumulări permanente naturale de apă │ │ │ │stătătoare, cu suprafaţa de maximum 0,1 ha │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 4 │Şanţuri sau canale │Şanţuri sau canale de maximum 6 metri │ │ │ │lăţime, inclusiv unele cursuri de apă │ │ │ │utilizate pentru irigaţii sau drenaj │ │ │ │(exclusiv canalele betonate) │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 5 │Şiruri de arbori │Şiruri de arbori cu diametrul coroanei de │ │ │ │minimum 4 m şi spaţiul dintre coroane de │ │ │ │maximum 5 m │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Grupuri de arbori │Grupuri de arbori ce ocupă o suprafaţă de │ │ │ │maximum 0,3 ha/grup, ale căror coroane se │ │ │ │întrepătrund │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 7 │Arbori izolaţi │Arbori izolaţi, cu diametrul coroanei de │ │ │ │minimum 4 m │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 8 │Garduri tradiţionale de │Garduri tradiţionale de piatră existente pe│ │ │piatră │terenul agricol │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 9 │Vegetaţie specifică zonelor│Vegetaţie existentă pe marginea iazurilor │ │ │umede │sau a cursurilor de apă, cu lăţime de │ │ │ │maximum 10 m │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 10 │Benzi-tampon fără producţie│Fâşii de protecţie înierbate (impus de │ │ │agricolă │Directiva nitraţi şi Regulamentul │ │ │ │pesticide) situate în vecinătatea │ │ │ │cursurilor de apă, cu lăţimea de minimum │ │ │ │1 m, pe care utilizarea fertilizanţilor şi │ │ │ │a pesticidelor este interzisă; şi/sau Benzi│ │ │ │înierbate dintre rândurile de culturi │ │ │ │permanente (vii, livezi etc.) sau margini │ │ │ │de sole; aceste benzi pot fi din vegetaţie │ │ │ │spontană/cultivată, care nu necesită udare,│ │ │ │fertilizare sau tratamente fitosanitare, cu│ │ │ │lăţime de minimum 1 m. │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 11 │Margini de câmp │Margini de câmp (teren agricol), cu lăţimi │ │ │ │cuprinse între 1 m şi 20 m, fără producţie │ │ │ │agricolă │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 12 │Fâşii de teren la marginea │Fâşii de teren agricol la marginea pădurii,│ │ │pădurii │cu lăţimi cuprinse între 1 m şi 10 m │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 13 │Sisteme agroforestiere │Sisteme agroforestiere, ca suprafeţe de │ │ │ │teren arabil eligibil la plata directă │ ├────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 14 │Zone împădurite │Terenuri agricole împădurite prin Măsura │ │ │ │221 "Prima împădurire a terenurilor │ │ │ │agricole" în cadrul PNDR 2007-2013 │ └────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘  Data: ................ Semnătură/Semnătură şi ştampilă---------Anexa a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 272 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 26 februarie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.__________