ORDIN nr. 1.309 din 8 septembrie 2014privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014    Având în vedere prevederile art. 3 şi 10 din Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,în scopul armonizării reglementărilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviaţiei civile,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) şi f) şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 4, 9 şi 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca autoritate competentă în certificarea şi supravegherea aerodromurilor, precum şi a personalului şi a organizaţiilor implicate în aerodromuri, în scopul exercitării atribuţiilor ce revin unei asemenea autorităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 139/2014. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română dispune măsuri pentru a se asigura că îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 139/2014 pentru autorităţile competente.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 1, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate aplica, în scopul stabilirii conformităţii cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE şi cu normele sale de aplicare, mijloacele acceptabile de conformitate adoptate de Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei - EASA. (2) Aplicarea mijloacelor acceptabile de conformitate prevăzute la alin. (1) sau a unor mijloace de conformitate alternative se aprobă prin decizie a directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române.  +  Articolul 3 (1) Administratorii aerodromurilor civile au obligaţia colectării de informaţii de la operatorii de aeronave, de la personalul aerodromului şi al organizaţiilor implicate în aerodromuri, precum şi din alte surse cu privire la prezenţa, atât în perimetrul aerodromului, cât şi în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă, a animalelor sălbatice care constituie un potenţial pericol pentru operaţiunile cu aeronave, precum şi obligaţia realizării unei evaluări continue a riscului reprezentat de animalele sălbatice. (2) Evaluările de risc se transmit trimestrial la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, împreună cu planul de măsuri dispuse pentru minimizarea riscului reprezentat de animalele sălbatice. (3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română va disemina informaţiile primite cu privire la prezenţa, atât în perimetrul aerodromului, cât şi în vecinătatea acestuia, a animalelor sălbatice care constituie un potenţial pericol pentru operaţiunile cu aeronave şi va supraveghea modul de implementare a planului de măsuri dispuse pentru minimizarea riscului reprezentat de animalele sălbatice.  +  Articolul 4În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va reevalua reglementările naţionale din domeniul certificării aerodromurilor şi va propune Ministerului Transporturilor modificarea acestora astfel încât să se elimine toate prevederile contrare sau care se suprapun prevederilor Regulamentului (UE) nr. 139/2014.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Virgil Dragoş Titea,secretar de statBucureşti, 8 septembrie 2014.Nr. 1.309._________