HOTĂRÂRE nr. 759 din 21 iulie 2010 (*actualizată*)privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică(actualizată până la data de 10 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 995 din 29 septembrie 2010, HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 911 din 5 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 341 din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 418 din 26 iunie 2013; RECTIFICAREA nr. 341 din 4 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 785 din 9 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 769 din 4 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de acordare de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) lit. (a) (ii) - îmbunătăţirea calităţii produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte ajutorul, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 73/2009.  +  Articolul 2Ajutorul specific se acordă sub formă de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică - perioadă numită în continuare conversie - în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 şi ale art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, care deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare şi se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani.  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumiţi în continuare beneficiari.--------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010. (2) Beneficiarii din producţia vegetală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,30 ha, ocupate cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente;--------Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011. b) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică; c) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;--------Lit. c) a alin. (2) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. d) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura şi suprafaţa, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;".--------Lit. d) a alin. (2) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011. e) abrogată;--------Lit. e) a alin. (2) al art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 911 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012. (3) Beneficiarii din producţia animalieră pentru speciile: păsări, bovine şi ovine/caprine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică; b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;--------Lit. b) a alin. (3) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. c) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de animale, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;--------Lit. c) a alin. (3) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011. d) abrogată;--------Lit. d) a alin. (3) al art. 3 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 911 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012. (4) Beneficiarii din apicultură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca producători în agricultura ecologică; b) să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;--------Lit. b) a alin. (4) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. c) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de familii de albine, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;--------Lit. c) a alin. (4) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011. d) abrogată;--------Lit. d) a alin. (4) al art. 3 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 911 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012.***)Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 769 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014, pentru anul 2014, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea documentului justificativ prevăzut la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 decembrie 2014.  +  Articolul 4 (1) Valoarea ajutorului specific, în cuantum de 4.098.000 euro, va fi calculată la un curs euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Plata anuală suplimentară maximă/exploataţie şi plafoanele alocate fiecărui sector pentru care se acordă ajutor specific, respectiv producţie vegetală şi producţie animalieră, sunt prezentate în anexa nr. 1. (3) Cuantumul plăţii anuale suplimentare/exploataţie se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eligibile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă/exploataţie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploataţiei. În cazul în care plafonul solicitat depăşeşte plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară maximă/exploataţie se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploataţiei ale sectorului respectiv. (4) În situaţia în care beneficiarii nu utilizează în totalitate plafonul alocat unui sector pentru care se acordă ajutor specific, respectiv producţie vegetală sau producţie animalieră, diferenţa se redistribuie către celălalt sector. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2012, valoarea ajutorului financiar specific se calculează în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon total maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare în anul 2012 de 7.050.000 euro, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 3.--------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 341 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în urma finalizării verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a stabilirii numărului de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi animalieră, plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie pentru sectorul vegetal efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 4.--------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 418 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 27 iunie 2013. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2014, valoarea ajutorului financiar specific este în cuantum total de 7.098.000 euro, calculat în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru plafonul total maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare, prevăzut în anexa nr. 5.---------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 769 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014.--------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 911 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza teritorială unde se află exploataţia, însoţită de următoarele documente: a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului; b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului; d) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;--------Lit. e) a alin. (1) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. f) copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine.--------Lit. f) a alin. (1) a art. 5 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011. g) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare;(ii) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv; h) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific şi să aplice în exploataţiile sale regulile şi principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului; i) abrogată;--------Lit. i) a alin. (1) a art. 5 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 911 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012. j) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.--------Lit. j) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 341 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013. (2) Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păşune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică pentru utilizarea păşunii respective. În acest sens beneficiarul depune şi o copie de pe fişa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul.--------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.095 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 10 noiembrie 2010. (3) Beneficiarii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una dintre speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. (4) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate. (5) Abrogat.--------Alin. (5) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010. (6) Beneficiarii, membri ai grupurilor şi organizaţiilor de producători, constituiţi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, prezintă şi avizul de recunoaştere/ recunoaştere preliminară şi copia contractului încheiat prin reprezentantul legal între grup/organizaţia de producători şi organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze membrii grupului/organizaţiei de producători.--------Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011.  +  Articolul 6Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează modelul cererii, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarului şi/sau exploataţiei, suprafaţa în conversie anul 1, anul 2, anul 3, numărul de animale din speciile păsări, bovine, ovine/caprine, numărul de familii de albine pentru care se solicită ajutorul specific, coordonatele bancare, angajamente şi declaraţii, precum şi instrucţiuni de completare.  +  Articolul 7Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia beneficiarilor, prin centrele locale/judeţene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică, se aprobă şi se centralizează la centrele judeţene, conform procedurilor interne.  +  Articolul 8 (1) Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a fiecărui an.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010, iar pentru a treia etapă este 15 decembrie 2010-21 ianuarie 2011.--------Alin. (1^1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2011 perioada de depunere a cererilor este 1 septembrie-15 octombrie 2011.--------Alin. (1^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011.(1^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2013, perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului specific este 1 septembrie-29 noiembrie 2013.-------Alin. (1^3) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 785 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 11 octombrie 2013. (2) Beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 august a fiecărui an, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.--------Alin. (2^1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010.(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011 beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 octombrie 2011, a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine.--------Alin. (2^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011.(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2013, beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 noiembrie 2013, a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine.-------Alin. (2^3) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 785 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 11 octombrie 2013.**)Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 769 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014, pentru anul 2014, cererea de solicitare a ajutorului specific, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, se poate depune până la data de 28 noiembrie 2014.  +  Articolul 8^1Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă de depunere şi nu s-au autorizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea iniţială depusă ca persoană fizică va fi reverificată şi acceptată la plată cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.--------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010.  +  Articolul 9Ajutorul specific prevăzut la art. 1 se acordă anual, începând cu anul 2010, şi reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 10Plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzut la art. 1 se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.--------Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010.  +  Articolul 11 (1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, proceduri care sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe site-ul oficial al instituţiei. (2) În vederea respectării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarilor documente justificative suplimentare.  +  Articolul 12 (1) În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează un control la faţa locului la minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific. (2) Controlul la faţa locului se efectuează până la data de 15 octombrie a fiecărui an, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la faţa locului se efectuează până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.--------Alin. (2^1) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010.(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011 controlul la faţa locului se efectuează începând cu data de 1 noiembrie 2011, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.--------Alin. (2^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011.(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2013, controlul la faţa locului se efectuează începând cu data de 6 ianuarie 2014, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.-------Alin. (2^3) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 785 din 9 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 11 octombrie 2013. (3) După fiecare control efectuat la faţa locului se întocmeşte un raport de control, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (4) În cazul în care, între data depunerii cererii şi data finalizării controlului la faţa locului, au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora, beneficiarul notifică în scris aceste modificări centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, anexând documentele justificative.--------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 995 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 octombrie 2010.****)Conform art. IV din HOTĂRÂREA nr. 769 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014, pentru anul 2014, controlul la faţa locului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu data de 29 decembrie 2014.  +  Articolul 12^1În cazul în care între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de plată are loc un transfer integral de exploataţie, potrivit prevederilor art. 82 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, ajutorul solicitat de cedent se acordă cesionarului cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 82 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 .--------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite, până la data de 15 iulie a fiecărui an sau ori de câte ori este nevoie, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Lista beneficiarilor care nu au respectat angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h) şi au ieşit din sistemul de agricultură ecologică. (2) În urma comunicării primite de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a nerespectării angajamentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. h), conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol.(1^1) Ajutorul specific se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie, stabilite la cap. 5 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , pentru fiecare categorie de producţie vegetală, creşterea animalelor sau apicultură, şi nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie.--------Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică situaţiilor prevăzute la art. 67 şi 73 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului, iar pentru cazurile de forţă majoră se aplică prevederile art. 75 din acelaşi regulament.*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Reproducem mai jos art. II-VI din HOTĂRÂREA nr. 911 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012:"ART. IISolicitarea eliberării certificatului prevăzut la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) se poate face până la data de 15 octombrie.Art. IIIBeneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care au încheiat contractul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. c) cu organismul de inspecţie şi certificare căruia i-a fost retrasă aprobarea, pot: a) depune cererea prevăzută la art. 8 alin. (1) până la data de 15 decembrie; b) solicita eliberarea de către noul organism de inspecţie şi certificare a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei - în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine - până la data de 15 decembrie.Art. IVPrevederile art. 3, 4 şi 5 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică pentru cererile privind acordarea de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, depuse după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.Art. VPentru anul 2012, cererile de solicitare privind ajutorul specific, prevăzute la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se pot depune până la data de 15 octombrie.Art. VIPentru anul 2012, controlul la faţa locului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează începând cu data de 1 noiembrie, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 759.  +  Anexa 1Plafonul anual alocat ajutorului specificI. Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) în conversie┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală ││ │ │suplimentară maximă/exploataţie││ │ │ (Euro) │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │ 0,30 - 5 ha │ 1.500 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │ 5,1 - 20 ha │ 2.300 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3 │ 21 - 50 ha │ 2.900 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4 │ 51 - 100 ha │ 3.400 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5 │ Peste 100 ha │ 3.800 │└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘II. Creşterea animalelor în conversie1. Păsări┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală ││ │ │suplimentară maximă/exploataţie││ │ │ (Euro) │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │ Sub 500 de capete │ 1.500 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │ Peste 500 de capete │ 3.000 │└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘2. Bovine┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală ││ │ │suplimentară maximă/exploataţie││ │ │ (Euro) │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │ Sub 20 de capete │ 800 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │ Peste 20 de capete │ 2.000 │└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘3. Ovine/Caprine┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală ││ │ │suplimentară maximă/exploataţie││ │ │ (Euro) │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │ Sub 20 de capete │ 500 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │Între 21 şi 100 de capete │ 1.500 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3 │ Peste 100 de capete │ 3.500 │└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘4. Apicultură┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ Categoria │ Dimensiunea exploataţiei │ Plata anuală ││ │ │suplimentară maximă/exploataţie││ │ │ (Euro) │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │ 1 - 50 de familii │ 750 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2 │ 51 - 100 de familii │ 850 │├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3 │ Peste 101 familii │ 950 │└───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┘Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Sectoarele pentru care │ Plafonul alocat anual ││ se acordă sprijin │ (Euro) │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ Producţia vegetală │ 3.139.000 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ Producţia animalieră │ 959.000 │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ TOTAL: │ 4.098.000 │└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘--------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 911 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2Plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţieefectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţiepentru Agricultură în anul 2011I. Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) în conversie┌─────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐│Categoria│Dimensiunea │Numărul │Plata anuală│Plafon recalculat││ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentară│ (euro) ││ │ │eligibile în │maximă / │ ││ │ │anul 2010 │exploataţie │ │├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 1 │ 0,30-5 ha│ 281│ 2.117│ 594.877│├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 2 │ 5,1-20 ha│ 299│ 3.246│ 970.554│├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 3 │ 21-50 ha│ 77│ 4.094│ 315.238│├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 4 │ 51-100 ha│ 42│ 4.799│ 201.558│├─────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 5 │ Peste 100 ha│ 92│ 5.363│ 493.396│├─────────┴─────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ Total:│ 791│ X│ 2.575.623│└───────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘II. Creşterea animalelor în conversie1. Păsări┌─────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐│Categoria│Dimensiunea │Numărul │Plata anuală│Plafon recalculat││ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentară│ (euro) ││ │ │eligibile în │maximă / │ ││ │ │anul 2010 │exploataţie │ │├─────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 1 │ Sub 500 de capete│ 0│ 2.686│ 0│├─────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 2 │Peste 500 de capete│ 4│ 5.372│ 21.488│├─────────┴───────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ Total: │ 4│ X│ 21.488│└─────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘2. Bovine┌─────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐│Categoria│Dimensiunea │Numărul │Plata anuală│Plafon recalculat││ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentară│ (euro) ││ │ │eligibile în │maximă / │ ││ │ │anul 2010 │exploataţie │ │├─────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 1 │ Sub 20 de capete│ 0│ 1.433│ 0│├─────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ 2 │Peste 20 de capete│ 1│ 3.581│ 3.581│├─────────┴──────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│ Total: │ 1│ X│ 3.581│└────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘3. Ovine/Caprine┌─────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐│Categoria│Dimensiunea │Numărul │Plata anuală│Plafon ││ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentară│recalculat││ │ │eligibile în │maximă / │ (euro) ││ │ │anul 2010 │exploataţie │ │├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤│ 1 │ Sub 20 de capete│ 0│ 895│ 0│├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤│ 2 │Între 21 şi 100 de capete│ 5│ 2.686│ 13.430│├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤│ 3 │ Peste 100 de capete│ 17│ 6.267│ 106.539│├─────────┴─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤│ Total: │ 22│ X│ 119.969│└───────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘4. Apicultură┌─────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┐│Categoria│Dimensiunea │Numărul │Plata anuală│Plafon ││ │exploataţiei │exploataţiilor│suplimentară│recalculat││ │ │eligibile în │maximă / │ (euro) ││ │ │anul 2010 │exploataţie │ │├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤│ 1 │ 0-50 de familii│ 79│ 1.343│ 106.097│├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤│ 2 │ 51-100 de familii│ 110│ 1.522│ 167.420│├─────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤│ 3 │ Peste 101 de familii│ 61│ 1.702│ 103.822│├─────────┴─────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┤│ Total: │ 250│ X│ 377.339│└───────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┘Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare┌────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Sectoarele pentru care se acordă sprijin│Plafonul alocat││ │ (euro) │├────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Producţia vegetală │ 2.575.623│├────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Producţia animalieră │ 522.377│├────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Total: │ 3.098.000│└────────────────────────────────────────┴───────────────┘--------Anexa nr. 2 a fost introdusă prin anexa din HOTĂRÂREA nr. 590 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011, conform pct. 12 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3Plafonul total maxim alocat pentru plăţileanuale suplimentare în anul 2012 ┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Sectoarele pentru care se acordă sprijin │ Plafonul alocat (euro) │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ Producţia vegetală │ 5.727.000 │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ Producţia animalieră │ 1.323.000 │ ├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ Total: │ 7.050.000 │ └────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘--------Anexa nr. 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 341 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4Plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie pentrusectorul vegetal efectuate de Agenţia de Plăţi şiIntervenţie pentru Agricultură în anul 2012┌─────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Nr. │ │ Plata suplimentară maximă ││ crt.│ Dimensiunea exploataţiei │ pe exploataţie (euro) │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 1. │ 0,30-5 ha │ 540 │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 2. │ 5,1-20 ha │ 611,43 │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 3. │ 21-50 ha │ 510 │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 4. │ 51-100 ha │ 510 │├─────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 5. │ Peste 100 ha │ 510 │└─────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┘-----------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 418 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 27 iunie 2013, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5Plafonul total maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare în anul 2014┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Sectoarele pentru care se acordă sprijin │ Plafonul alocat (euro) │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Producţia vegetală │ 5.798.000 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Producţia animalieră │ 1.300.000 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Total: │ 7.098.000 │└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘-----------Anexa 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 769 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.------