ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 (*actualizată*)privind produsele agroalimentare ecologice(actualizată până la data de 29 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006; LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Producţia ecologică, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile şi principiile de producţie ecologică stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi care sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Producţia agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate şi echilibrate, care asigură protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. (3) Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia agroalimentară ecologică.  +  Articolul 2 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Autoritatea responsabilă pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (4) În calitate de autoritate responsabilă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, are următoarele atribuţii principale:-------------Partea introductivă a alin. (4) al art. 2 a fost modificată de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". a) elaborează politici, strategii şi planuri în domeniu; b) iniţiază proiecte de acte normative naţionale privind agricultura ecologică; c) înregistrează în fiecare an solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice şi/sau juridice, care produc, prepară, depozitează, comercializează sau importă din terţe ţări în Uniunea Europeana produsele ecologice şi elaborează în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologică;--------------Lit. c) a alin. (4) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. d) aprobă organismele de inspecţie şi certificare din domeniu care fac dovada conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; f) acorda derogări privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea organismelor de inspecţie şi certificare; g) elaborează şi administrează baza de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor şi acorda derogări pentru utilizarea de seminţe care nu provin din agricultura ecologică; h) autorizează importul produselor ecologice din terţe ţări în Uniunea Europeana;--------------Lit. h) a alin. (4) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. i) aprobă cererile solicitanţilor pentru utilizarea siglei «a e»; j) asigură legatura cu organismele interne şi internaţionale din domeniu; k) organizează programe de informare şi de pregătire cu părţile interesate în vederea promovării conceptului de agricultură ecologică.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul II Definirea termenilor de specialitate  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul III Reguli de producţie ecologică  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 5 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Utilizatorii pot folosi seminţe şi material de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute conform metodei de producţie ecologică, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autorităţii responsabile că nu au putut obţine de pe piaţa comunitară un material de reproducere care să satisfacă exigentele metodelor de producţie ecologică.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (3) Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date pentru seminţele ecologice şi materialul de înmulţire vegetativ, precum şi acordarea de derogări pentru utilizarea de seminţe şi material de înmulţire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (5) Producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obţinute din agricultura ecologică numai în următoarele condiţii:-------------Partea introductivă a alin. (5) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. a) utilizarea lor să fie aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate;-------------Lit. a) a alin. (5) al art. 5 a fost modificată de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". b) abrogată;-------------Lit. b) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. c) abrogată;-------------Lit. c) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. d) abrogată;-------------Lit. d) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. e) abrogată;-------------Lit. e) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul IV Etichetarea  +  Articolul 6 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Etichetele trebuie să cuprindă o siglă specifică produselor ecologice controlate, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând faptul că produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică. Sigla poate face obiect al unei mărci de certificare ce se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014. (3) Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul V Sistemul de inspecţie şi certificare  +  Articolul 7 (1) Operatorii care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produsele ecologice, în vederea comercializării, au obligaţia de a-şi înregistra aceasta activitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (2) Înregistrarea operatorilor va cuprinde următoarele menţiuni: a) numele/denumirea şi adresa/sediul operatorului; b) amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile; c) natura operaţiunilor şi a produselor; d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 5, 6 şi 9. În cazul unităţilor/fermelor de producţie, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 5;-------------Lit. d) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. e) denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare aprobat la care operatorul se înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".  +  Articolul 8 (1) Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice se fac de organisme de inspecţie şi certificare - persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate*).-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (2) Regulile privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (3) Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a reţetelor şi a operaţiunilor efectuate de operatorii de produse agroalimentare. (4) Abrogat.--------------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (5) Abrogat.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, organismele de inspecţie şi certificare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele obligaţii: a) să aplice prevederile art. 30 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91; b) să solicite operatorilor oprirea temporară de la comercializare a produselor care nu respectă regulile de producţie ecologică sau, după caz, retragerea produselor în cauză a oricăror referinţe la metoda de producţie ecologică, potrivit prevederilor art. 91 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul; c) să deţină documentele care fac parte din dosarul de control prevăzut la art. 2 lit. (s) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008; d) să respecte prevederile art. 65, 85 şi 90 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.Următoarele fapte săvârşite de organismele de inspecţie şi certificare constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi b), cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei; b) nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. c) şi d), cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul împuternicit din cadrul structurii centrale şi structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în domeniul agriculturii ecologice.Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Limitele amenzilor prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.Verificarea respectării condiţiilor legale de comercializare către consumatorul final a produselor agroalimentare ecologice, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin exclusiv personalului împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu aplicarea legislaţiei specifice. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are obligaţia de a informa Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privitor la constatările efectuate.  +  Capitolul VI Importul din terţe ţări-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 9 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Regulile naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terţe ţări se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 13În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MureşanMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romică Tomescup. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vlădescusecretar de stat──────────────