HOTĂRÂRE nr. 203 din 20 februarie 2003 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public(actualizată până la data de 1 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007; ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 650/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 203.  +  Anexa 1REGULAMENT 20/02/2003  +  Anexa 2ABROGATĂ-----------Anexa 2 a fost abrogată de lit. m) a art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.-----------------