ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură(actualizată până la data de 30 august 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Având în vedere stabilirea cadrului general de acordare a plăţilor directe în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia europeană, şi anume Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finanţat din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), şi în conformitate cu Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,deoarece timpul rămas până la data aderării României la Uniunea Europeană nu permite promovarea şi adoptarea reglementării sub formă de lege,pentru că sprijinul financiar trebuie acordat producătorilor agricoli prin plăţi directe, conform statutului de stat membru al Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007.  +  Articolul 2Schemele de plăţi directe care se acordă începând cu anul 2007, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, sunt următoarele: a) Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); b) plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal; c) plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic; d) Schema de plată pentru culturi energetice; e) Schema de plată separată pentru zahăr. f) Schema de ajutoare naţionale tranzitorii.-----------Lit. f) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014.  +  Articolul 2^1 (1) În anul 2014 se pot acorda ajutoare naţionale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli în sectoarele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c). (2) Condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător cu cele prevăzute pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare aferente anului 2013.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014.  +  Articolul 2^2În anul 2014, acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii, aşa cum sunt prevăzute la art. 2^1, se face în condiţiile art. 6 pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 , (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014.-----------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014.  +  Articolul 3Abrogat.-----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) şi Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), cu respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, precum şi fondurile din bugetul naţional. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), precum şi fonduri din bugetul naţional. (3) Pentru gestionarea fondurilor comunitare şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile directe acordate în sectorul vegetal şi pentru control, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va utiliza, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul integrat de administrare şi control.  +  Articolul 5 (1) Schema de plată unică pe suprafaţă constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Suprafaţa agricolă eligibilă poate avea următoarele categorii de folosinţă: a) teren arabil - terenul cultivat pentru producţie cu cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartof, sfeclă de zahăr, rădăcinoase pentru nutreţ, legume proaspete, pepeni şi căpşuni, flori şi plante ornamentale, plante pentru nutreţ, plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabil, inclusiv terenurile de sub sere şi solarii şi terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu; b) pajişti permanente - păşuni şi fâneţe - terenul utilizat pentru păşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje; c) vii - terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole; d) culturi permanente - terenul plantat cu livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere şi alte culturi permanente; e) grădini familiale - suprafaţă destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale.  +  Articolul 6 (1) Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. (2) Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.  +  Articolul 7 (1) Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, să depună cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale: a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.----------Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. b) să declare toate parcelele agricole; c) să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor; d) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; e) să respecte normele de ecocondiţionalitate: bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) şi cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei şi pentru activitatea agricolă pe care o desfăşoară;-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. f) să prezinte documentele care fac dovada utilizării legale a terenului pentru care s-a depus cererea;-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014. g) să furnizeze toate informaţiile solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termenele stabilite; h) să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens; i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate; j) să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere. (2) Cererile de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionalităţii, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1.782/2003 şi (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului şi de aplicare a ecocondiţionalităţii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 141 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează în Sistemul integrat de administrare şi control. Cererile de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, până la data de 9 iunie a fiecărui an calendaristic, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. (3) Schemele de plăţi directe pe suprafaţă prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e) se aplică suprafeţelor înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole care constituie referinţa pentru procesul de control şi efectuarea plăţilor.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. (4) Solicitarea de către fermieri a modificării suprafeţelor înregistrate în Sistemul de identificare a parcelelor agricole poate fi depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data limită de depunere a cererilor de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluţiona în cursul anului următor. Soluţionarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (5) Documentele din care reiese utilizarea legală a terenului agricol se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la solicitarea reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.-----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014.(5^1) Responsabilitatea privind valabilitatea şi legalitatea documentelor menţionate la alin. (5) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.-----------Alin. (5^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. (6) Pentru terenul care se constată că face obiectul cererilor a 2 sau mai mulţi solicitanţi în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata directă pe suprafaţă nu se acordă niciunuia dintre solicitanţi. La constatarea acestei situaţii, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. După rezolvarea litigiului, solicitanţii au obligaţia să depună documentele rezultate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru completarea dosarului cererii în vederea acordării sprijinului persoanelor îndreptăţite.-----------Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Articolul 8 (1) Plăţile naţionale directe complementare în sectorul vegetal reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitare şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă şi/sau pe tonă şi/sau pe kilogram pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. (2) Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate, şi din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR). (3) Beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal sunt prevăzuţi la art. 6 alin. (1). (4) Condiţiile de eligibilitate generale pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăţilor naţionale complementare sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se acordă în limita resurselor financiare alocate anual prin legea bugetului de stat, pentru speciile de animale prevăzute în legislaţia în vigoare. (2) Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate. (3) Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.  +  Articolul 10 (1) Schema de plăţi directe pe suprafaţă pentru culturi energetice reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă începând cu anul 2007, pentru culturile energetice destinate producţiei de biocombustibili, şi anume: rapiţă, floarea-soarelui, soia, porumb şi alte culturi energetice, conform legislaţiei în vigoare. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul schemei de plată directă pe suprafaţă pentru culturi energetice se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietar, arendaş, concesionar, asociat administrator în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatar sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei la un producător de biocombustibil. (4) Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007.  +  Articolul 11 (1) Schema de plată separată pentru zahăr reprezintă plăţi directe în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă şi/sau pe tonă începând cu anul 2007, pentru cultura de sfeclă de zahăr destinată producţiei de zahăr.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei de sfeclă de zahăr cu un operator economic care procesează sfeclă de zahăr în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare. (4) Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăţilor directe separate pentru zahăr sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 12 (1) Cuantumul anual al plăţilor directe unice pe suprafaţă (SAPS), al plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plăţile din sectorul vegetal, prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e), se constituie, după caz, din fondurile bugetului de stat şi/sau din fondurile comunitare (FEGA şi/sau FEADR).----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. (2) Cuantumul anual al plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se constituie integral din fonduri de la bugetul de stat. (3) Cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii prevăzute la art. 2^1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014.  +  Articolul 12^1Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora se recuperează cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 12^1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014.  +  Articolul 13Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare se stabilesc, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009.  +  Articolul 13^1Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru aplicarea schemelor de ajutoare naţionale tranzitorii prevăzute la art. 2^1 se aplică în mod corespunzător cu cele prevăzute pentru plăţile naţionale directe complementare aferente anului 2013, aprobate prin ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014.  +  Articolul 14Articolul 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 2. - Formele de asociere simplă sunt asocierile dintre două sau mai multe familii în baza unui contract de societate, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi.»----------Art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 125.---------