ORDIN nr. 35 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • Nr. 35 din 26 ianuarie 2004
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Nr. 3.112 din 27 ianuarie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 4 februarie 2004  Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și ministrul educației, cercetării și tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, denumit în continuare Nomenclatorul calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin Direcția politici forță de muncă, asigură actualizarea Nomenclatorului calificărilor.  +  Articolul 4Prin actualizarea Nomenclatorului calificărilor se înțelege:a) activitatea de identificare, codificare și introducere de noi calificări, ca urmare a schimbărilor intervenite pe piața muncii;b) activitatea de radiere a calificărilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii;c) activitatea de redenumire a unor calificări, dacă acest lucru se impune.  +  Articolul 5Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se face din inițiativa persoanelor juridice interesate: angajatori, ministere, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizații sindicale, asociații patronale, asociații profesionale și furnizori de formare profesională.  +  Articolul 6În vederea actualizării Nomenclatorului calificărilor, persoanele juridice interesate, prevăzute la art. 5, depun la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei un dosar care trebuie să conțină:a) cerere;b) standardul ocupațional recunoscut la nivel național, aprobat în condițiile reglementărilor legale în vigoare;c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociațiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora;d) adresă din partea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, din care să rezulte acordul acestora.  +  Articolul 7Cererile pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.  +  Articolul 8Respingerea cererii și motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 7.  +  Articolul 9Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se aprobă periodic, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și-au dat acordul de includere în Nomenclatorul calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
   +  AnexăNomenclatorul calificărilorpentru care se pot organiza programe finalizate cu certificatede calificareTABELUL NR. 1
  Nr.crt       Gru-pa de bazădin COR     Denumire grupa de bază din COR        Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare grupei majore 3 "Tehnicieni, maiștri și asimilați" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen-clator Calificări nivelul 3 calificare
  1.  3111  Tehnicieni în fizică și chimie  3111.3.1 3111.3.2 3111.3.3 Tehnician metrolog Tehnician hidrometeorolog Tehnician chimist de laborator
  2.                       3112                       Tehnicieni constructori                        3112.3.1  3112.3.2 3112.3.3  3112.3.4  3112.3.5  3112.3.6   3112.3.7 3112.3.8  3112.3.9 3112.3.10  3112.3.11 3112.3.12 3112.3.13  3112.3.14  Tehnician instalator pentru construcții Normator în construcții Tehnician în construcții și lucrări publice Tehnician devize și măsurători în construcții Desenator în construcții și arhitectură Merceolog gestionar pentru materiale de construcții și instalații Laborant pentru construcții Proiectant restaurări și reparații clădiri Tehnician edilitar Tehnician construcții hidrotehnice Antreprenor în construcții Tehnician drumuri și poduri Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului Tehnician cadastru funciar topograf
  3.        3113        Tehnicieni energeticieniși electricieni        3113.3.1  3113.3.2 3113.3.3  3113.3.4 3113.3.5 3113.3.6  Tehnician electromecanic  Tehnician electrotehnist Tehnician centrale nuclearo electrice Tehnician termoenergetician Tehnician hidroenergetician Tehnician în instalații electrice
  4.                  3114                  Tehnicieni în electro- nică, transporturi, poștă și telecomuni- cații                3114.3.1 3114.3.2 3114.3.3 3114.3.4  3114.3.5 3114.3.6  3114.3.7 3114.3.8 3114.3.9 3114.3.10  3114.3.11  3114.3.12  3114.3.13 3114.3.14 Tehnician transporturi Agent feroviar Operator portuar Asistent de gestiune în transporturi Tehnician aviație Tehnician instalații de bord (avion) Tehnician telecomunicații Tehnician în automatizări Tehnician electronist Tehnician electronist echipamentede telecomunicații Tehnician electronist echipamentede automatizare Tehnician electronist radio TV și aparatură audio- video Tehnician operator telematică Tehnician mecatronist
  5.             3115             Tehnicieni și maiștri mecanici             3115.3.1  3115.3.2 3115.3.3  3115.3.4   3115.3.5  3115.3.6 3115.3.7 3115.3.8 3115.3.9 Tehnician proiectant în construc-ția de mașini Tehnician tehnolog mecanic Tehnician mecanic - instalații hidropneumatice Tehnician mecanic celulă și sisteme de propulsie pentru aeronave Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații Tehnician prelucrări mecanice Tehnician electromecanic Tehnician electromecanic auto Tehnician prelucrări la cald
  6.   3116   Tehnicieni, maiștri petroliști, petrochi- miști și din chimia industrială 3116.3.1    Tehnician în chimie industrială    
  7.   3118   Desenatori tehnici    3118.3.1  3118.3.2 3118.3.3 Tehnician desenator pentru construcții și instalații Topograf în construcții Topograf de mină
  8.  3121  Programatori ajutori   3121.3.1  3121.3.2 Administrator rețele locale și de comunicații Analist programator
  9.         3122         Tehnicieni, operatori echipamente de calcul          3122.3.1  3122.3.2  3122.3.3  3122.3.4  3122.3.5  Tehnician operator tehnici de calcul Tehnician echipamente de calcul și rețele Tehnician echipamente periferice și birotice Tehnician operator procesare textimagine Tehnician proiectant CAD
  10. 3123 Tehnicieni operatori roboți industriali 3123.3.1  Tehnician-operator roboti industriali
  11.   3132   Tehnicieni de echipa- mente pentru radio- misie, televiziune și telecomunicații 3132.3.1    Tehnician audio-video    
  12.    3133    Tehnicieni de aparate electro-medicale    3133.3.1  3133.3.2  3133.3.3 Tehnician aparate electro- medicale Tehnician în echipamente biomedicale Tehnician ortoprotezist
  13.   3152   Inspectori pentru protecția și igiena muncii și controlori de calitate 3152.3.1    Tehnician protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor  
  14.          3161          Tehnicieni și maiștri în industriile textilă și pielărie         3161.3.1   3161.3.2.  3161.3.3  3161.3.4 3161.3.5 3161.3.6 3161.3.7 Creator - structura și proiectarea țesăturilor  Creator - proiectant articole dinpiele și înlocuitori Creator - structura și proiectaretricoturilor Creator - proiectant îmbrăcăminteTehnician în industria pielăriei Tehnician în industria textilă Tehnician designer vestimentar
  15.            3162            Tehnicieni și maiștri înindustria alimentară            3162.3.1  3162.3.2  3162.3.3 3162.3.4   3162.3.5  3162.3.6  3162.3.7 Tehnician în industria alimentară Tehnician analize produse alimentare Tehnician morărit și panificație Tehnician conservarea cerealelor și prepararea nutrețurilor combinate Tehnician controlul calității produselor agricole Tehnician controlul calității produselor alimentare Tehnician dietetician
  16. 3171 Tehnicieni și maiștri înindustria lemnului 3171.3.1  Tehnician în prelucrarea lemnului 
  17.    3172    Tehnicieni și maiștri înindustria sticlei și ceramicii și materia- lelor de construcții (materiale oxidice) 3172.3.1  31723.2   Tehnician în industria sticlei și ceramicii Tehnician în industria materi- alelor de construcții  
  18. 3211 Tehnicieni în științele vieții și ecologiei 3211.3.1  Tehnician ecolog și protecția calității mediului
  19.     3213     Tehnicieni agronomi, zootehniști și silvici în unități de producție    3212.3.1 3213.3.2 3213.3.3 3213.3.4  3213.3.5 Tehnician în agricultură Tehnician agromontan Tehnician în silvicultură Tehnician cartarea agrochimică șipedologică a solurilor Tehnician silvic
  20.  3224  Optometricieni și opticieni   3224.3.1 3224.3.2  Optician Tehnician optometrist
  21. 3226 Fizioterapeuți și asimilați  3226.3.1.  Tehnician maseur
  22. 3227 Asistenți și tehnicieni veterinari  3227.3.1  Tehnician veterinar
  22.^1  3330  Instructori - educatori în unități de persoane cu handicap 3330.3.1   Pedagog de recuperare   
  23.  3411  Agenți de valori și cambiști (brokeri valori)   3411.3.1   Broker
  23.^1 3413 Agenți imobiliari  3413.3.1  Agent imobiliar  
  22.^2  3340  Personal în învățământ, neclasificat în grupele de bază anterioare 3340.3.1.   Mediator școlar   
  24.     3415     Reprezentanți tehnici și comerciali      3415.3.1 3415.3.2  3415.3.4   Tehnician în turism Tehnician coordonator activități de alimentație publică Tehnician activități de agroturism montan
  25. 3416 Agenți contractări și achiziții  3416.3.1  Tehnician în comerț
  26.    3419    Agenți în activitatea financiară și comercială, neclasificați în grupelede bază anterioare 3419.3.1     Agent operațiuni expediție și transport intern și internațional   
  27.3421Agenți comerciali 3421.3.1 Agent comercial
  27.^1 3423 Agenți de ocupare a forței de muncă 3423.3.1 3423.3.2 Agent ocupare Inspector resurse umane
  27.^2   3429   Agenți comerciali și de afaceri, neclasificați în grupele de bază anterioare 3429.3.1    Agent nave    
  28. 3431 Secretari administrativiși asimilați 3431.3.1  Secretar - stenodactilograf - operator birotică
  29.   3432   Ocupații auxiliare în activitatea juridică, comercială și administrativă 3432.3.1    Tehnician în activități financiare și comerciale   
  30.  3433  Contabili   3433.3.1 3433.3.2  Asistent de gestiune Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație
  31. 3441 Inspectori de vamă și frontieră 3441.3.1  Agent vamal  
  32. 3442 Inspectori de taxe și impozite 3442.3.1  Agent fiscal  
  33.    3449    Inspectori și agenți financiari, neclasifi- cați în grupele de bază anterioare în domeniul artei 3449.3.1     Funcționar bancar     
  33.^1 3460 Asistenți sociali  3460.3.1  Pedagog social  
  34.                 3471                 Designeri, decoratori și alți tehnicieni în domeniul artei                3471.3.1 3471.3.2 3471.3.3 3471.3.4 3471.3.5 3471.3.6 3471.3.7 3471.3.8 3471.3.9  3471.3.10  3471.3.11 3471.3.12 3471.3.13 3471.3.14 3471.3.15 3471.3.16 Designer industrial Tehnoredactor Operator pre-press Tehnician poligraf Operator procesare audio video Cameraman - fotoreporter Proiectant decorațiuni interioareVitrinier - decorator Tehnician pentru tehnici artistice Desenator tehnic pentru arhitectură și designer Tehnician machetist Corist Instrumentist Corepetitor Bibliotecar muzical Distribuitor materiale muzicale
  34.^1  3473  Muzicieni, cântăreți, dansatori în localuri publice și asimilați 3473.2.1   Dansator   
  35.   3475   Sportivi, antrenori și asimilați   3475.3.1  3475.3.2 3475.3.3 Antrenor  Instructor sportiv Instructor animator
  -----------Tabelul nr. 1 din anexă a fost completat conform pct. I din anexa la ORDINUL nr. 232 din 24 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 martie 2009.
  TABELUL NR. 2
   Nr.crt     Gru pa de bazădin COR  Denumire grupa de bază din COR    Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 4 "Funcționari administrative" din clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare   Cod nomen- clator Calificări nivel 3 calificare  
  1.   4111   Stenografe și dactilografe 4111.2.1   Dactilografă            
  2.     4113     Operatori introducere,validare și prelucrare date  4113.2.1     Operator introducere, validare și prelucrare date    4113.3.1     Designer pagini web      
  3.4131Magazineri 4131.2.1Magaziner   
  4. 4141 Bibliotecariși arhivari     4141.3.1 Bibliotecar studii medii  
  5.   4142   Funcționari expediție șialți agenți poștali         4142.3.1 4142.3.2 Tehnician în activități de poștă Operator economic diriginte oficiu poștal
  6.  4190   Alți funcționari de birou       4190.3.1  Tehnician în administrație publică  
  6. ^1 4214 Amanetari  4214.2.1 Amanetar      
  7.    4222    Funcționari la servici- ile de informare șirecepționeri          4222.3.1    Tehnician în hotelărie     
  8.  4223  Operatori laserviciile de telefoane4223.2.1  Telefonist         
  9.   4231   Funcționari în servicii publice comunitare 4231.2.1    Expert local pe problemele romilor            
  ------------Tabelul nr. 2 din anexă a fost completat conform pct. I din anexa la ORDINUL nr. 1.062 din 1 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011.
  TABELUL NR. 3
   Nr.crt     Gru pa de bazădin COR  Denumire grupa de bază din COR    Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 5 "Lucrători operativi în servicii, comerț și asimilați" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare   Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare  Cod    Calificări nivel 3  
  1.    5112    Conductori și contro- lori în transporturipublice           5112.2.1    Agent comercial feroviar             
  2.      5113      Ghizi                                   5113.3.1 5113.3.2    Agent de turism-ghid Organizator deconferințe, congrese, târguri și expoziții
  3.        5121        Adminis- tratori (intendenți)                        5121.2.1  5121.2.25121.2.3 5121.2.4  Recepționer distribuitor  Lucrător hotelier Administrator imobile Administrator pensiune turistică                   
  4.   5122   Bucătari    5122.1.1   Lucrător în alimentație   5122.2.1   Bucătar    5122.3.1 5122.3.2 Tehnician în gastronomie Tehnician nutriționist
  5.    5123    Ospătari și barmani    5123.1.1 5123.2.2  Lucrător în alimentație Barman   5123.2.1    Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 5123.3.1    Organizator banqueting    
  6. 5131 Îngrijitoarede copii 5131.1.1 Îngrijitoare copii         
  7.      5132      Infirmiere și îngriji- toare în instituții de ocrotire socială și sanitară 5132.1.15132.1.25132.1.35132.1.45132.2.1  Băieș Gipsar Nămolar Brancardier Infirmieră                               
  8.  5133  Îngrijitoarela domiciliu 5133.1.15133.1.2 Baby sitter Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 5133.2.1  Îngrijitoare bolnavi la domiciliu       
  9.        5139        Lucrători înserviciu pentru populație neclasifi- cați în grupele de bază anterioare                   5139.2.1 5139.2.2      Mediator sanitar Lucrător social                        
  10.       5141       Coafori, frizeri, cosmeticieniși asimilați    5141.1.1    5141.1.2 5141.1.3Lucrător pentru estetică și igienă corpului omenesc Manichiurist, pedichiurist Frizer 5141.2.1  5141.2.2    Frizer-coafor- manichiurist- pedichiurist Coafor     5141.3.15141.3.25141.3.3     Cosmetician Coafor stilistMachior      
  11.  5142  Valeți, cameriste șiînsoțitori 5142.1.1  Cameristă   5142.2.1  Lucrător hotelier        
  12.          5149          Lucrători înservicii pentru populație neclasifi- cați în grupele de bază anterioare   5149.1.1   5149.1.2      Agent dezinfecție, deratizare, dezinsecție Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport                                                 
  12.^1 5161 Pompieri  5161.2.1 Servant pompier          
  13.        5169        Personal de pază și ordine publică, neclasifi- cați în grupele de bază anterioare 5169.1.1 5169.1.2      Agent pază și ordine Agent de protecție, însoțire și gardare persoane fizice și valori                                        
  14.     5220     Vânzători înmagazine și piețe    5220.1.1     Lucrător în comerț     5220.2.1  5220.2.2  Comerciant- vânzător mărfuri alimentareComerciant- vânzător mărfuri nealimentare             
  ------------Tabelul nr. 3 din anexă a fost completat conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 1.062 din 1 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011.
  TABELUL NR. 4
   Nr.crt       Gru-pa de bazădin COR   Denumire grupa de bază din COR    Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 6 "Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare   Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare  
  1.      6111      Agricultori și lucrătoricalificați în culturi de câmp și legumi- cultura 6111.1.16111.1.26111.1.3    Lucrător în cultura plantelor Preparator furaje și rații furajere Lucrător în gospodărie agroturistică    6111.2.1      Agricultor culturi de câmp       
  2.   6112   Arboricul- tori și flo-ricultori  6112.1.16112.1.26112.1.36112.1.4Ciupercar Orezar Florar-decorator Peisagist-floricultor         
  3.  6115  Viticultori și pomicul- tori 6115.1.16115.1.26115.1.3Pepinerist altoitor Pomicultor Viticultor 6115.2.1  Horticultor   .
  4.       6121       Crescători- îngrijitori de animale domestice pentru producția delapte și carne 6121.1.1       Lucrător în creșterea animalelor        6121.2.1       Zootehnist        
  4. ^1  6122  Crescător depăsări și fazanieri 6122.1.1  Crescător de păsări         
  5.   6123   Apicultori și sericicul- tori 6123.1.16123.1.2  Apicultor Sericicultor           
  6.  6125  Crescători de animale mici 6125.1.1  Crescători de animale mici         
  7.      6130      Agrigultori și lucrătoricalificați în culturi vegetale și crescători de animale               6130.2.16130.2.2 6130.2.3   Lucrător în agroturism Lucrător în agricultură și în gospodărie ecologică Agricultor montan    
  8.     6141     Lucrători forestieri     6141.1.1 6141.1.26141.1.36141.1.46141.1.5Muncitor plantații și amenajare zonă verde Drubjist Tăietor silvic Stivuitor și recepționer silvic Lucrător în silvicultură 6141.2.16141.2.2    Pădurar Operator la fabricarea cherestelei    
  9.  6151  Lucrători înculturi acvatice 6151.1.1  Piscicultor         
  10. 6154 Paznici de vânătoare     6154.2.1 Paznic de vânătoare  
  ------------Tabelul nr. 4 din anexă a fost completat conform subpct. 1 și 2 ale pct. III din anexa la ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007.
  TABELUL NR. 5
   Nr.crt       Gru-pa de bazădin COR   Denumire grupa de bază din COR    Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 7 "Meșteșugari și lucrători calificați în meserii de tip artizanat, de reglare și întreținere a mașinilor și instalațiilor" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare   Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare  
  1.  7111  Mineri și lucrători încarieră       7111.2.17111.2.2 Miner Miner în subteran pentru construcții
  2. 7112 Artificieri      7112.2.1 Artificier de mină  
  3. 7113 Spărgători, tăietori și 7113.1.1 Cioplitor în piatră și marmură  7113.2.1 Tăietor, șlefuitor,  
  4.      7121      Muncitori constructoricare utili- zează tehnici și materialetradiționale7121.1.1 7121.1.2    Muncitor constructor lemn, chirpici, piatră Confecționer plase și pânze rabiț din stuf                  
  5.   7122   Zidari    7122.1.17122.1.27122.1.3 Sobar Constructor pietrar Lucrător în structuri pentru construcții 7122.2.17122.2.27122.2.3 Zidar, pietrar, tencuitor Zidar coșuri fabrică Constructor cuptoare metalurgice
  6.   7123   Constructoriîn beton armat și asimilați         7123.2.1 7123.2.2 Fierar betonist, montator prefabricate Constructor structuri monolite
  7.7124Dulgheri   7124.2.1Dulgher-tâmplar-parchetar
  8.               7129               Muncitori constructorineclasifi- cați în grupele de bază anterioare          7129.1.17129.1.27129.1.37129.1.47129.1.5 7129.1.67129.1.7 7129.1.87129.1.9     Pavator Asfaltator Cantonier Constructor linii tramvai Muncitor constructor șenal navigabil Meseriaș întreținere cale Revizor cale sau puncte periculoase Montator elemente prefabricate Lucrător pentru drumuri și cai ferate     7129.2.17129.2.2 7129.2.37129.2.4 7129.2.5 7129.2.6 7129.2.77129.2.87129.2.9 7129.2. 10Constructor căi ferate Mecanic utilaje și instalații de construcții Agent hidrotehnic Constructor structuri monolite Constructor drumuri și poduri Constructor lucrări hidrotehnice Observator hidrogeolog Observator meteorolog Constructor lucrări îmbunătățiri funciare Alpinist utilitar  
  9.  7131  Constructori de acoperișuri       7131.2.1  Acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă  
  10.   7132   Parchetari, linoliști, mozaicari șifaianțari 7132.1.17132.1.2  Lucrător finisor pentru construcții Parchetar   7132.2.1 7132.2.27132.2.3Mozaicar montator placaje Parchetar-linolist Mozaicar faianțar
  11. 7133 Ipsosari      7133.2.17133.2.2Ipsosar Turnător ornamentalist
  12.       7134       Montatori de izolații termice și acustice     7134.1.1       Lucrător în izolații        7134.2.17134.2.2 7134.2.3  7134.2.4 Izolator Montator pereți și plafoane din ghips carton Confecționer tâmplărie, din aluminiu și mase plastice Confecționer geam termoizolator
  13.7135Geamgii 7135.1.1Geamgiu   
  14.         7136         Instalatori și montatoride țevi        7136.1.1         Lucrător instalator pentru construcții         7136.2.1 7136.2.2 7136.2.3  7136.2.4 7136.2.5Instalator instalații de ventilare și condiționare Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze Instalator instalații de încălzire centrală Instalator apă-canal
  15.  7137  Electricieniîn construcții       7137.2.1  Electrician constructor   
  16.   7141   Zugrăvi, tapetari, lăcuitori șivopsitori 7141.1.17141.1.2  Vopsitor industrial Finisor-lăcuitor lemn   7141.2.1   Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor   
  17.  7143  Curățitori de fațade șicoșari 7143.1.2  Coșar         
  18.   7211   Turnători, formatori, miezuitori  7211.1.17211.1.27211.1.37211.1.4Curățitor sablator Modelator miezuitor Pregătitor șarjă Lucrător în prelucrări la cald 7211.2.17211.2.27211.2.37211.2.4Turnător Modelier Modelator miezuitor Metalurgist neferoase
  19.  7212  Sudori și debitatori autogeni 7212.1.17212.1.2 Sudor electric Sudor oxi-gaz  7212.2.1  Sudor   
  20.       7213       Tinichigii- cazangii       7213.1.17213.1.2      Spoitor cositor Tinichigiu carosier       7213.2.17213.2.27213.2.37213.2.47213.2.57213.2.6 7213.2.7Tinichigiu industrial Tinichigiu vopsitor auto Tinichigiu construcții Tinichigiu Cazangiu Lăcătuș construcții structuri aeronave Lăcătuș construcții navale
  21.              7214              Constructoriși montatoride structuri metalice            7214.1.17214.1.27214.1.37214.1.47214.1.57214.1.67214.1.77214.1.8       Confecționer plase din sârmă Confecționer cocleți Presator metale la rece Confecționer construcții metalice Nituitor Montator reglor Lucrător în prelucrări la rece Lucrător în lăcătușerie mecanica structuri       7214.2.1  7214.2.27214.2.3  7214.2.4 7214.2.5 7214.2.6 7214.2.7 Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Tubulator naval Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale Lăcătuș mecanic cazane și instalații auxiliare Lăcătuș construcții metalice și navale Constructor-montator de structuri metalice Lăcătuș mecanic prestări servicii
  22.       7215       Lucrători la montarea și întreți- nerea de instalații de ridicat și transportat                 7215.2.1       Mecanic montator și întreținere instalații în silvicultură și exploatări forestiere     
  23.  7221  Forjori, ștanțatori și presatori7221.1.1  Forjor matrițer   7221.2.17221.2.27221.2.3Forjor-tratamentist Formator-presator ferite Forjor
  24. 7222 Sculeri      7222.2.17222.2.2Sculer matrițer Mecanic de mecanică fină
  25.    7224    Lucrători la mașini de polizat, rectificat și ascuțit 7224.1.17224.1.27224.1.3  Găuritor filetator Polizator Șlefuitor metale   7224.2.17224.2.27224.2.3  Strungar Frezor rabotor mortezor Rectificator   
  26.       7231       Mecanici, montatori șireparatori de auto- vehicule    7231.1.1       Ajutor mecanic auto        7231.2.1 7231.2.27231.2.3 7231.2.4 7231.2.5Electrician electronist auto Mecanic auto Mecanic în industria construcțiilor de mașini Mecanic instalații hidraulice și pneumatice Mecanic motoare termice
  27.     7232     Mecanici, montatori șireparatori de motoare de avioane              7232.2.1 7232.2.27232.2.3  Mecanic motoare aeronave Mecanic de aeronave Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave
  28.     7233     Mecanici, montatori șireparatori de mașini agricole și industriale 7233.1.17233.1.27233.l.3   Lucrător în mecanica de motoare Lucrător în mecanica agricolă Lucrător în mecanica de montaj, întreținere și reparații   7233.2.17233.2.27233.2.37233.2.47233.2.5 Frigotehnist Mecanic agricol Mecanic motoare termice Motorist nave Mecanic utilaje și instalații în industrie
  29.                           7241                           Electro- mecanici montatori șireparatori de aparate și echipa- mente electrice șienergetice                    7241.1.17241.1.27241.1.37241.1.47241.1.57241.1.67241.1.7                     Bobinator aparataj electric Bobinator Lucrător în electrotehnică Supraveghetor mașini automate Depanator aparatură de uz casnic Lucrător în electromecanică Confecționer cablaje auto                      7241.2.17241.2.2 7241.2.3   7241.2.4 7241.2.5 7241.2.6 7241.2.77241.2.8 7241.2.9 7241.2. 10  7241.2. 117241.2. 127241.2. 13Electrician nave Electrician în instalații energetice Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și de industrie alimentară Mecanic agregate rotative termoenergetice Mecanic turbine hidraulice și instalații Electromecanic utilaje și instalații industriale Electromecanic nave Electromecanic material rulant Electromecanic centrale electrice Electromecanic utilaje și instalații din cinematografie televiziune, radio Confecționer produse electrotehnice Montator de aparataj electric  Montator, reglor și depanator ascensoare
  30.            7242            Electroniștimontatori șireparatori de aparate și echi- pamente electronice                                 7242.2.1  7242.2.2  7242.2.3 7242.2.4 7242.2.5  Montator și reparator electronist de aparate și echipamente electronice Electronist aparate și echipamente pentru radio și TV Electronist aparate și echipamente de automatizări Electronist rețele de telecomunicații Electronist aparate și echipamente de electronică profesională
  31.       7244       Electro- mecanici montatori șireparatori de instala- ții tele- grafice și telefonice 7244.1.17244.1.2      Jonctor Lucrător în electronică, automatizări      7244.2.1 7244.2.2     Electromecanic telegrafie, telefonie Electromecanic radioficare     
  32.               7245               Electricienimontatori și repara- tori de linii electrice aeriene și subterane         7245.1.1               Electrician instalații de iluminat                7245.2.1 7245.2.2  7245.2.3 7245.2.4  7245.2.5 7245.2.6 7245.2.7 Electrician exploatări minere Electrician instalații și echipamente electrice industriale Electrician echipamente pentru foraj-extracție Electrician de întreținere și reparații în industria mică Electrician rețele electrice și posturi de transformare Electrician exploatare medie și joasă tensiune Electrician în instalații energetice
  33.       7311       Confecțio- neri și reparatori de instru- mente și aparate de precizie  7311.1.17311.1.27311.1.37311.1.47311.1.5   Confecționer seringi Presator piese optice Reparator aparate foto Reparator stilouri, brichete Reparator umbrele    7311.2.17311.2.2  7311.2.3   Ceasornicar Optician montator aparatură optico- mecanică Metrolog și depanator mecanică fină, tehnică digitală și analogică (MFTDA)
  34.    7312    Confecțio- neri și acordori de instrumente muzicale           7312.2.1    Constructor reparator instrumente muzicale    
  35.      7313      Giuvaergii și alți lucrători deprecizie în metal și alte materiale 7313.1.17313.1.2     Lucrător în mecanică fină Șlefuitor diamante naturale      7313.2.1      Bijutier       
  36.       7321       Olari și formatori înceramică și materiale abrazive    7321.1.17321.1.27321.1.37321.1.47321.1.57321.1.6  Modelator ceramică Glazurator produse ceramice Turnător produse ceramice Fasonator produse ceramice Modelator piese electroizolante Lucrător în industria ceramicii   7321.2.17321.2.27321.2.3  7321.2.47321.2.5 Olar ceramică (artizanat) Ceramist Olar și formator în ceramică și materiale abrazive Operator ceramica fina Operator în industria ceramicii brute
  37.     7322     Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)7322.1.17322.1.27322.1.37322.1.4 7322.1.5Trăgător, șlefuitor, gradator nivelePrelucrător topitură sticlă la presăPrelucrător topitură sticlă la țeavăDecorator produse ceramice și de sticlă Lucrător în industria sticlei 7322.2.1     Sticlar      
  38. 7323 Gravori pe sticlă     7323.2.3 Gravor produse de sticlă  
  39.   7324   Pictori, decoratori pe sticlă șiceramică 7324.1.1   Oglindar            
  40.                  7331                  Lucrători- meseriași înexecutarea de produse artizanale din lemn și alte materiale            7331.1.17331.1.27331.1.37331.1.47331.1.5 7331.1.67331.1.7 7331.1.8 7331.1.9 7331.1. 107331.1. 117331.1. 12Pirogravor Traforator manual lemn Rotar caretaș Lumânărar Confecționer cuțite, brice, brățări,andrele, agrafe, inele Confecționer nasturi, piepteni Confecționer obiecte din os, scoică, mică etc. Confecționer manual în metaloplastie Confecționer scule și obiecte manuale Dogar  Intarsier  Lucrător în sculptură  7331.2.17331.2.2                 Sculptor intarsier Confecționer proteze ortopedice                 
  41.        7332        Lucrători- meseriași înexecutarea de produse artizanale din textile,piele și materiale similare 7332.1.17332.1.27332.1.3 7332.1.4    Confecționer articole hârtie Confecționer bibelouri din jenille Confecționer manual de produse din sfori sau frânghii Confecționer unelte pescuit din plase                      
  42.  7342  Stereotipariși galva- notipiști       7342.1.1  Mecanic utilaje și instalații poligrafice  
  43.    7345    Legători și lucrători înrudiți   7345.1.1 7345.1.27345.1.37345.1.4Legatar manual (în poligrafie și ateliere speciale) Confecționer flori artificiale Ajutor mașinist Lucrător poligraf 7345.1.1    Legător     
  44.   7346   Imprimatori pe mătase, lemn și textile 7346.1.1   Imprimator pe mătase, lemn și textile   7346.2.1   Imprimator serigraf    
  45.     7411     Măcelari și alți lucră- tori în prelucrarea cărnii și peștelui 7411.1.17411.1.27411.1.37411.1.47411.1.5 Carmangier Măcelar Grătaragiu Tranșator Lucrător în prelucrare carne, peste,lapte, conserve 7411.2.1     Preparator produse din carne și pește     
  46.    7412    Brutari, patiseri și cofetari   7412.1.17412.1.27412.1.37412.1.47412.1.5Brutar Cofetar Patiser Covrigar . Lucrător în morărit și panificație 7412.2.17412.2.2   Cofetar-patiser Brutar-patiser-preparator produse făinoase   
  47.   7413   Lucrători lafabricarea produselor lactate         7413.2.1   Preparator produse din lapte   
  48.   7414   Lucrători laconservarea fructelor și legumelor 7414.1.1   Uscător-deshidrator legume, fructe    7414.2.1   Operator în prelucrarea legumelor și fructelor   
  49.    7416    Lucrător la prelucrarea tutunului șiproduselor din tutun 7416.1.1    Condiționer tutun pentru fabricarea țigaretelor              
  50.   7422   Tâmplari și lucrători asimilați  7422.1.17422.1.27422.1.37422.1.4Tâmplar manual Tâmplar binale Tâmplar carosier Lucrător în tâmplărie 7422.2.17422.2.27422.2.3 Tâmplar universal Tâmplar parchetar linolist Tâmplar mobilă  
  51.    7423    Reglori- montatori mașini de prelucrat lemn           7423.2.17423.2.2   Strungar în lemn Mecanic utilaje și instalații în industria lemnului  
  52.       7424       Împletitori de coșuri, confecțio- neri de perii și asimilați   7424.1.1 7424.1.27424.1.37424.1.4 7424.1.57424.1.6Confecționer bidinele, pensule, perii Confecționer mături Împletitor de nuiele Împletitor obiecte din foi de porumb Împletitor fibre plastice Împletitor papură                 
  53.7431Filatori   7431.2.1Filator
  54.     7432     Țesători și tricotori     7432.1.17432.1.27432.1.37432.1.47432.1.5 Tricotor manual Croșetor Țesător manual Repasator Lucrător în filatură-țesătorie  7432.2.17432.2.2 7432.2.3 7432.2.4Țesător Țesător restaurator manual covoare Confecționer tricotaje după comandă Finisor produse textile
  55.    7433    Confecțio- neri de îmbrăcămintepălărieri și modiste 7433.1.17433.1.27433.1.37433.1.4 Ceaprazar - șepcar Peruchier Lenjer Lucrător în tricotaje-confecții  7433.2.1 7433.2.2  Croitor îmbrăcăminte după comandă Pălărier   
  56.   7434   Blănari și asimilați           7434.2.1  7434.2.2Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori Cojocar-blănar
  57.     7435     Meșteri croitori în textile și piele               7435.2.1 7435.2.2 7435.2.37435.2.4Croitor îmbrăcăminte bărbați Croitor îmbrăcăminte femei Confecționer produse textile Tricoter-confecționer
  58.  7436  Lucrători înbroderie și asimilați 7436.1.17436.1.2 Broder Stopeur        
  59.  7437  Tapițeri și asimilați  7437.1.17437.1.27437.1.3Tapițer Salterar Plăpumar 7437.2.1  Tapițer-plăpumar-saltelar   
  60.  7441  Tăbăcari și pielari  7441.1.17441.1.2 Meșteșugar argăsitor Lucrător în finisarea textilelor și a pielii 7441.2.17441.2.2 Tăbăcar Finisor piele  
  61.     7442     Cizmari și meșteșugari     7442.1.17442.1.2    Argăsitor, vopsitor, curelar Lucrător în confecții piele și înlocuitori    7442.2.1 7442.2.27442.2.37442.2.4 Confecționer articole din piele și înlocuitori Cizmar Marochiner Confecționer reparații încălțăminte
  ------------Tabelul nr. 5 din anexă a fost completat conform pct. III din anexa la ORDINUL nr. 232 din 24 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 martie 2009.
  TABELUL NR. 6
   Nr.crt       Gru-pa de bazădin COR   Denumire grupa de bază din COR    Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 8 "Operatori la instalații și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse " din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
  Cod nomen- clator Calificări nivel 1 calificare   Cod nomen- clator Calificări nivel 2 calificare  
  1        8111       Operatori lainstalații și utilaje miniere                     8111.2.1  8111.2.28111.2.38111.2.4  Mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția tunelelor Mecanic de mină Mecanic exploatări minere Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate
  2.     8112     Operatori lainstalații de prepararea minereuri-lor și rocilor             8112.2.1     Operatori la instalații de preparare a minereurilor și rocilor    
  3.                     8113                     Operatori lainstalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului                 8113.1.18113.1.28113.1.3                   Primitor preparator produse fluide Operator flotare produse fluide Lucrător în foraj, extracție, tratare petrol și gaze                   8113.2.1 8113.2.2 8113.2.3 8113.2.4  8113.2.5  8113.2.6  8113.2.7  8113.2.8  8113.2.9Operator-prospectator lucrări geologice și geofizice Operator lucrări speciale sonde Mecanic echipamente pentru foraj extracții Mecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrochimică Electromecanic instalații și aparate de măsură și control pentru foraj extracție Electromecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrolieră Operator la extracția, tratarea și transportul țițeiului Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor Sondor foraj
  4.     8121     Operatori lacuptoare pentru minereuri, furnaliști și oțelari 8121.1.1     Lucrător în obținerea și prelucrarea metalelor     8121.2.18121.2.2    Furnalist Oțelar     
  5.      8122      Operatori lacuptoare și instalații pentru turnarea și laminarea metalelor 8122.1.1      Laminator, presator țevi plumb       8122.2.1 8122.2.28122.2.3   Mecanic utilaje și instalații metalurgice Laminorist Operator la instalațiile pentru turnarea materialelor metalice  
  6.    8123    Operatori lainstalațiilede tratamenttermic al metalelor           8123.2.1    Termist tratamentist     
  7.   8124   Operatori lainstalațiilede trefilarea metalelor 8124.1.18124.1.28124.1.3 Finisor laminate și trefilate Decapator Regulator țevi  8124.2.1   Trefilator, trăgător    
  8.       8131       Operatori lacuptoarele și instala- țiile de producere a sticlei și produselor din sticla 8131.1.1       Arzător produse din sticlă        8131.2.1       Operator la cuptoarele și instalațiile de producere a sticlei și produselor din sticlă     
  9.         8139         Operatori lainstalațiilede obținere a ceramicii și produse- lor refrac- tare, abrazive dincărbune și grafit 8139.1.18139.1.2        Arzător produs ceramice Formator produse refractare         8139.2.1  8139.2.2 8139.2.3 8139.2.4  Operator la fabricarea cocsului și valorificarea subproduselor Operator produse refractare și abrazive Operator electrozi siderurgiciși produse cărbunoase Operator la fabricarea produselor refractare  
  10.       8141       Operatori lainstalațiilede prelucra-re a lemnului    8141.1.1 8141.1.28141.1.38141.1.48141.1.5 8141.1.6Pregătitor P.F.L. și hârtie pentru filme Gaterist la tăiat bușteni Miezuitor panele și plăci celulare Tăietor la fierăstrău panglică Lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn Fasonator mecanic 8141.2.1 8141.2.2  8141.2.3  Operator la instalațiile de prelucrare a lemnului Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn Operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri
  11.    8142    Operatori lainstalațiilede fabricarea pastei de hârtie 8142.1.1    Albitor pastă hârtie     8142.2.1    Operator la instalațiile de fabricare a pastei de hârtie    
  12.   8143   Operatori lainstalațiilede fabricarea hârtiei         8143.2.1   Operator la fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei  
  13.       8151       Operatori lainstalațiilede fragmen- tare, amestecare, măcinare și malaxare chimică                 8151.2.1       Operator la instalațiile de fragmentare, de amestecare,măcinare și malaxare chimică     
  14.    8152    Operator la aparatele detratament termic în chimie 8152.1.18152.1.2   Lucrător în chimie anorganica Operatori polistireni armați cu fibră de sticlă   8152.2.1    Operator industria chimică anorganică    
  15.         8154         Operatori lainstalațiilede distilareși tratamen-te chimice (cu excepțiarafinării petrolului și gazelor naturale) 8154.1.1         Lucrător în chimie organică          8154.2.1         Operator industria chimică organică         
  16.       8155       Operatori lainstalațiilede rafinare a petroluluiși gazelor naturale                   8155.2.1  8155.2.2  8155.2.3 Operator chimist la chimizarea metanului Operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie Operator industria de prelucrare a țițeiului petrochimie
  17.    8161    Operatori lainstalațiilede producere a energiei  8161.1.18161.1.2   Fochist Lucrător operator în energetica    8161.2.1  8161.2.2 Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare șide termoficare Operator în centrale hidroelectrice
  18.             8163       8170     Operatori laincinera- toare, instalații de tratare aapei și asimilați  Operatori la linii de montaj automat și roboți industriali 8163.1.18163.1.2      8170.1.1     Pompagiu Compresorist       Operator montaj linii automate      8163.2.1 8163.2.2           Operator la tratarea apei tehnologice Operator hidraulic în alimentări cu apă           
  18.^1   8211   Operatori, prelucrătorila mașini- unelte 8211.2.1   Operator mașini unelte cu comandă numerică           
  19.        8212        Operatori lamașini și instalații pentru fabricarea cimentului și a altor produse minerale 8212.1.18212.1.28212.1.38212.1.48212.1.5 8212.1.6  Cuptorar lianți Fasonator produse azbociment Morar lianți Tratamentist produse azbociment Mașinist pentru prefabricate din beton și beton armat Lucrător în industria lianților   8212.2.1 8212.2.2 8212.2.3    Operator la fabricarea materialelor izolatoare Operator prefabricate din beton Operator lianți și azbociment     
  20.       8221       Operatori lainstalațiilepentru producerea medicamen- telor și produselor cosmetice 8221.1.18221.1.2 8221.1.3    Operator la fabricarea săpunurilor Preparator la fabricarea produselor cosmetice și parfumerie Preparator prafuri de spălat și curățat    8221.2.1  8221.2.2    Operator în industria de medicamente și produse cosmetice Operator la instalațiile pentru producerea produselor cosmetice   
  21.      8222      Operatori lainstalațiilede fabricarea muniției chimice și explozibi- lilor               8222.2.1      Operator la instalațiile de tratare chimică a metalelor      
  22.    8223    Operatori lainstalațiilede tratare chimică a metalelor 8223.1.18223.1.28223.l.3 8223.1.4Arzător cuptorar Emailator Confecționer izolații la conductoare electrice Galvanizator 8223.2.1    Operator la confecționarea materialelor electroizolante    
  23.    8224    Operatori lainstalațiilede fabricarea produselorfotografice           8224.2.1    Operator producție și exploatare film    
  24.     8229     Operatori lainstalațiilede fabricarea altor produse chimice             8229.2.1     Operator la producerea sodei și produselor cloro-sodice     
  25.       8231       Operatori lainstalațiileutilajele șimașinile pentru fabricarea produselor din cauciuc 8231.1.18231.1.28231.1.3     Mecanic vulcanizator Preparator de cauciuc Dozator prelucrare cauciuc      8231.2.1 8231.2.2     Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor Mașinist la mașini pentru confecționat materiale electroizolante    
  26.         8232         Operatori lainstalațiileutilajele șimașinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice 8232.1.18232.1.2        Preparator mase plastice Presator mase plastice         8232.2.1 8232.2.2       Operator la prelucrarea maselor plastice termoreactiveOperator la prelucrarea maselor plastice termoplastice      
  27.      8240      Operatori lamașinile și utilajele pentru fabricarea produselor din lemn               8240.2.1      Operator la fabricarea produselor finite din lemn      
  28.   8251   Operatori lamașinile și,utilajele de imprimat         8251.2.18251.2.2 8251.2.3Tipăritor offset Operator montaj copiat tipar de probă Tipograf flexograf
  29.  8261  Operatori lautilajele defilatură 8261.1.18261.1.28261.1.3Pregătitor amestecuri în filaturi Pieptănător Destrămător       
  30.   8262   Operatori lamașinile de țesut și tricotat 8262.1.18262.1.2  Operator la mașini de urzit Operator la mașini de tricotat rectiliniu  8262.2.1   Operator la fabricarea și prelucrarea fibrelor chimice   
  31.     8263     Operatori lamașini și utilaje pentru industria confecțiilor8263.1.1     Operator confecționer industrial      8263.2.1 8263.2.2   Confecționer produse textile sintetice Operator la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor   
  32.    8264    Operatori lautilajele șiinstalațiilede finisare textilă 8264.1.18264.1.28264.1.3  Curățitor-vopsitor textile Apretator textile Operator universal spălător textile și curățitor chimic  8264.2.1    Operator la utilajele și instalațiile de finisare textilă   
  33.     8265     Operatori lamașini pentru tratarea blănurilor și pieilor             8265.2.1     Operator la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor    
  34.       8266       Operatori lamașini, utilaje și instalații din industria încălțămin- tei 8266.1.18266.1.28266.1.38266.1.48266.1.5   Pregătitor piese încălțăminte Tălpuitor industrial Pregătitor articole marochinărie Cusător articole marochinărie Cusător piese din înlocuitori    8266.2.1       Operator la mașini, utilaje șiinstalații din industria încălțămintei      
  35.        8269        Operatori lamașini de prelucrare a altor articole dintextile, blănuri și alte materi-ale similare8269.1.1        Cusător confecții industriale din blană        8269.2.1        Operator la confecționarea industrială a articolelor de sport și protecție din piele și înlocuitori      
  36.     8271     Operatori lamașinile și utilajele deprelucrare acărnii și peștelui 8271.1.18271.1.2    Preparator pește, raci și broaște Preparator pepsină, cheag     8271.2.1     Operator la prepararea conservelor din carne, pește și legume    
  37.     8272     Operatori lamașinile și utilajele defabricare a produselor lactate 8272.1.1     Preparator brânzeturi                  
  38.    8273    Operatori lamașinile de măcinat cereale și mirodenii 8273.1.18273.1.28273.1.3  Morar Silozar Preparator extracte, arome și esențe  8273.2.18273.2.2   Morar-silozar Operator la fabricarea nutrețurilor combinate   
  39.           8274           Operatori lamașinile și utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase, a produselor de patiseriecofetărie șizaharoase 8274.1.1           Preparator înghețată                                    
  40.         8275         Operatori lamașinile și utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor șifabricarea uleiurilor alimentare 8275.1.1 8275.1.2 8275.1.3     Lucrător la fabricarea uleiurilor vegetale Lucrător la fabricarea conservelor din legume sau fructe Lucrător în industria alimentară extractivă     8275.2.1         Operator în industria uleiului         
  41.    8276    Operatori lautilajele deproducere șirafinare a zahărului           8276.2.1    Operator în industria zahărului și produselor zaharoase   
  42.     8277     Operatori lamașinile și utilajele deprelucrare acafelei și ceaiului 8277.1.1 8277.1.2   Lucrător la condiționarea și prelucrarea plantelor medicinale Lucrător la prelucrarea cafelei și a ceaiului               
  43.          8278          Operatori lamașinile și instalațiilede fabricarea berii, vinurilor șialtor băuturi    8278.1.18278.1.28278.1.38278.1.48278.1.58278.1.6     Lucrător la prepararea malțului Preparator băuturi răcoritoare Preparator rachiuri și lichioruri Distilator rachiuri naturale Vinificator - pivnicer Lucrător în industria alimentară fermentativă     8278.2.1  8278.2.28278.2.3  8278.2.4 8278.2.5 Operator în vinificație, alcool, drojdie, băuturi alcoolice Operator la fabricarea berii Operator la fabricarea spirtului și drojdiei de panificație Operator la fabricarea amidonului și dextrinei Operator în industria fermentativă
  44.     8279     Operatori lautilaje de prelucrare atutunului șiproduselor din tutun             8279.2.1     Operator la prelucrarea tutunului și produselor din tutun    
  45.    8282    Montatori demașini și echipamente electro- tehnice 8282.1.1    Acumulatorist               
  46.   8283   Asamblori demașini și echipamente electronice 8283.1.1   Confecționer circuite imprimate    8283.2.1 8283.2.2 Montator, reglor, testor tehnica de calcul Confecționer componente electronice
  47.      8284      Asamblori deproduse și articole dinmetal, cauciuc și materiale plastice 8284.1.18284.1.28284.1.3    Lucrător la fabricarea fermoarelor Asamblor jucării Asamblor articole de sport     8284.2.1      Asamblor biciclete       
  48.   8285   Asamblori deproduse și articole din lemn 8285.1.1   Confecționer-asamblor articole din lemn           
  49.       8286       Asamblor de produse și articole dincarton, textile și materiale similare  8286.1.1  8286.1.2 8286.1.3  Confecționer asamblor de produse și articole din carton, textile și materiale similare Confecționer-asamblor articole din textile Montor articole din piele                   
  50. 8287 Montatori desubansamble 8287.1.1 Ajutor montator mecanic      
  51.       8290       Operatori lamașini și asamblori neclasifi- cați în grupele de bază anterioare 8290.1.18290.1.2      Mașinist la mașini de ambalat Operator la mașina de etichetat       8290.2.1       Operator producție și exploatare film       
  52.     8312     Frânări, acari și agenți de manevra   8312.1.18312.1.28312.1.38312.1.48312.1.58312.1.6Acar Paznic barieră Revizor ace Manevrant vagoane Frânar Lucrător feroviar 8312.2.18312.2.2    Lucrător de trafic feroviar Agent comercial feroviar     
  53.     8331     Tractoriști și alți conducători de mașini agricole și forestiere 8331.1.18331.1.28331.1.3   Tractorist Combainier agricol Motorist la motoagregate și mașini în silvicultură   8331.2.1     Operator la colectatul și manipulatul lemnului     
  54.   8332   Conducători de mașini și utilaje terasiere         8332.2.1 8332.2.2 Mașinist utilaje cale și terasamente Mașinist la mașini pentru terasamente
  55.      8333      Conducători de macarale,poduri mobile, lifturi subterane și asimilați8333.1.18333.1.28333.1.38333.1.4 8333.1.5 Mașinist pod rulant Funicularist Macaragiu macarale plutitoare Docher, mecanizator (muncitor portuar) Lucrător mașinist utilaje  8333.2.18333.2.2     Macaragiu Mașinist utilaje portuare      
  56.    8334    Operatori lainstalațiilede transportmărfuri paletizate 8334.1.1 8334.1.2  Mașinist la mașini mobile pentru transporturi interioare. Mașinist la alte mașini de transportpe orizontala și verticală            
  57.         8340         Marinari, navigatori și asimilați       8340.1.1 8340.1.2 8340.1.38340.1.48340.1.58340.1.68340.1.78340.1.8Observator far maritim și stație semnal de ceață Conducător ambarcațiuni agrement pe ape interioare Pontonier feribot Motopompist Marinar legător Timonier Barjist Lucrător în marină 8340.2.1         Marinar          
  ------------Tabelul nr. 6 din anexă a fost completat conform subpct. 1-4 ale pct. III din anexa la ORDINUL nr. 1.062 din 1 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011.