ORDIN nr. 1.252 din 13 august 2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2014  Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 63 din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:Scopul  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește:a)criteriile minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român;b)sistemul de emitere a brevetelor, a certificatelor de capacitate și a atestatelor pentru personalul navigant maritim român;c)sistemul de recunoaștere a brevetelor, a certificatelor de capacitate, a certificatelor de absolvire și a certificatelor de radiooperator GMDSS.Definiții  +  Articolul 2Termenii folosiți în prezentul ordin și în anexele la acesta au următorul înțeles:a) aprobat - aprobarea dată de către Autoritatea Navală Română în conformitate cu prevederile legale;b) agenție - Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă - EMSA, înființată prin Regulamentul (CE) nr. 1.406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă, denumită în continuare EMSA;c) Autoritatea Navală Română - autoritatea centrală de specialitate din subordinea ministerului, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, denumită în continuare ANR, căreia i s-au delegat competențele privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin;d) atestat (ro)/endorsement/certificate of proficiency (en) - un document emis de către ANR în conformitate cu prevederile prezentului ordin prin care se confirmă sau se recunoaște un brevet, certificat de capacitate, certificat de absolvire și certificat de radiooperator GMDSS;e) atribuție - suma sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților așa cum sunt specificate în Codul STCW, necesare pentru operarea navei, siguranța vieții pe mare sau protecția mediului marin;f) atribuție de radiocomunicații - veghea radio, întreținerea și repararea echipamentelor de radiocomunicații în conformitate cu Regulamentul de radiocomunicații, cu Convenția SOLAS, astfel cum a fost modificată, și cu recomandările relevante ale Organizației Maritime Internaționale;g) autoritatea competentă în domeniul radiocomunicațiilor - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, instituție publică autonomă în domeniul radiocomunicațiilor și tehnologiei informației, denumită în continuare ANCOM;h) centru de perfecționare - Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturile Navale - CERONAV, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, denumit în continuare CERONAV;i) brevet (ro)/certificate of competency (en) - un document emis de către ANR în conformitate cu prevederile prezentului ordin, pentru personalul brevetat, prin care titularul legitim este autorizat să efectueze serviciul în funcția indicată și să execute sarcinile corespunzătoare nivelului de responsabilitate specificat în document;j) certificat de capacitate (ro)/certificate of proficiency (en) - un document emis de către ANR în conformitate cu prevederile prezentului ordin, pentru personalul nebrevetat, prin care titularul legitim este autorizat să efectueze serviciul în funcția indicată și să execute sarcinile corespunzătoare nivelului de responsabilitate specificat în document;(i) certificat de absolvire (ro)/certificate of proficiency (en) - un document emis de către CERONAV, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, pentru personalul navigant maritim, prin care se atestă că au fost îndeplinite cerințele relevante cu privire la programul de pregătire;k) document justificativ - un document, altul decât brevetul, certificatul de capacitate sau atestatul, utilizat pentru a stabili îndeplinirea cerințelor relevante din prezentul ordin;l) companie - proprietarul navei sau orice persoană fizică sau juridică, cum ar fi operatorul sau navlositorul bare-boat, care a preluat responsabilitatea operării navei de la proprietar și a fost de acord să preia toate obligațiile și responsabilitățile care se impun companiei prin prezentul ordin;m) convenții, regulamente și coduri:(i) Convenția STCW - Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992;(ii) Codul STCW - Codul privind pregătirea, brevetarea, atestarea și efectuarea serviciului de cart (STCW), adoptat prin Rezoluția 2 a Actului Final al Conferinței din 1995, astfel cum a fost modificat;(iii) Convenția SOLAS - Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979;(iv) regulamentele de radiocomunicații - reglementările de radiocomunicații la anexa sau considerate ca fiind în anexa la Convenția internațională privind telecomunicațiile, astfel cum a fost modificată;(v) Cod ISPS - Codul internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptat la 12 decembrie 2002, prin Rezoluția nr. 2 a Conferinței guvernelor contractante la Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), astfel cum a fost modificat, pe care România l-a acceptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2003, aprobată prin Legea nr. 484/2003;(vi) Codul IGF - Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut, astfel cum este definit în regula II-1/2.29 din Convenția SOLAS, intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS și publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 707/2016 pentru publicarea acceptării Codului internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.391(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 13 septembrie 2016; (la 13-12-2021, Punctul (vi) din Litera m) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (vii) Codul polar - Codul internațional pentru nave care operează în ape polare, astfel cum este definit în regula XIV/1.1 din Convenția SOLAS, intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS, în temeiul legii, și publicat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.404/2016 privind publicarea acceptării Codului internațional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.385(94) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 noiembrie 2014 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.264(68) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 15 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 6 decembrie 2016; (la 13-12-2021, Punctul (vii) din Litera m) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) n) formă de pregătire aprobată - totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare, aprobate de către ANR, și care dă dreptul absolvenților acesteia să participe la examenul pentru obținerea documentelor corespunzătoare;o) lună - o lună calendaristică sau o perioadă de 30 de zile cumulate din mai multe perioade mai mici de o lună;p) minister - Ministerul Transporturilor, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim și pe căile navigabile interioare, care elaborează și promovează actele normative și normele specifice aplicabile transportului maritim și pe căile navigabile interioare, urmărește aplicarea acestora și asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;q) navă care arborează pavilion român - nava care a obținut dreptul de arborare a pavilionului român în conformitate cu prevederile legale;r) navă care arborează pavilionul unui stat terț - nava care nu arborează pavilionul român sau al unui stat membru al Uniunii Europene;s) navă maritimă - nava, alta decât cea care navighează exclusiv în ape interioare navigabile sau în interiorul ori în imediata vecinătate a apelor din zone adăpostite sau în zone unde se aplică reglementări portuare;(i) navă de pasageri - nava, așa cum este definită în Convenția SOLAS, astfel cum a fost modificată;(ii) navă de pescuit - nava utilizată pentru prinderea peștelui sau a altor resurse marine vii;(iii) navă pentru transport produse chimice - nava construită sau adaptată și utilizată pentru transportul în vrac al oricărui produs lichid aflat pe lista din cap. 17 al Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 72/2003;(iv) navă pentru transport gaze lichefiate - nava construită sau adaptată și utilizată pentru transportul în vrac al oricărui gaz lichefiat sau al altui produs aflat pe lista din cap. 19 al Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 71/2003;(v) navă pentru transport produse petroliere - nava construită și utilizată pentru transportul petrolului și a produselor petroliere în vrac;(vi) navă de pasageri ro-ro - nava de pasageri cu spații pentru încărcătură ro-ro sau spații de categorie specială, așa cum sunt definite în Convenția SOLAS, astfel cum a fost modificată;ș) personal navigant maritim - orice persoană încadrată în muncă sau angajată ori care lucrează, indiferent de funcție, la bordul unei nave, pregătită și certificată cel puțin în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1 și 4;(i) comandant - persoana care deține comanda unei nave;(ii) ofițer - un membru al echipajului, altul decât comandantul, desemnat în această funcție în conformitate cu legislația națională sau, în absența unei astfel de desemnări, prin acord colectiv ori prin cutumă;(iii) ofițer punte secund - ofițer următor în rang după comandant, căruia îi revine comanda navei în cazul incapacității comandantului;(iv) ofițer punte - ofițer calificat în conformitate cu prevederile cap. II din anexa nr. 1;(v) ofițer punte aspirant - persoana aflată în perioada de pregătire pentru a deveni ofițer punte;(vi) șef mecanic - ofițer mecanic principal, responsabil cu propulsia mecanică, cu operarea și întreținerea instalațiilor mecanice și electrice ale navei;(vii) ofițer mecanic secund - ofițer mecanic următor în rang după șeful mecanic, căruia îi revine responsabilitatea propulsiei mecanice, precum și a operării și a întreținerii instalațiilor mecanice și electrice ale navei, în cazul incapacității șefului mecanic;(viii) ofițer mecanic - ofițer calificat în conformitate cu prevederile cap. III din anexa nr. 1;(ix) ofițer mecanic aspirant - persoana aflată în perioada de pregătire pentru a deveni ofițer mecanic;(x) ofițer electrician - ofițer calificat în conformitate cu prevederile cap. III din anexa nr. 1;(xi) ofițer electrician aspirant - persoana aflată în perioada de pregătire pentru a deveni ofițer electrician;(xii) ofițer desemnat cu securitatea navei - persoana de la bordul navei care raportează direct comandantului, desemnată de către companie drept persoană responsabilă cu securitatea navei inclusiv pentru punerea în aplicare și actualizarea planului de securitate al navei și pentru asigurarea legăturii cu ofițerul desemnat cu securitatea companiei și cu ofițerii desemnați cu securitatea facilităților portuare;(xiii) sarcini privind securitatea - totalitatea sarcinilor și îndatoririlor legate de securitatea de la bordul navelor, în conformitate cu definiția de la cap. XI/2 a Convenției SOLAS, astfel cum a fost modificată, și Codul internațional pentru securitatea navelor și a facilităților portuare (Codul ISPS);(xiv) personal nebrevetat - un membru al echipajului navei, altul decât comandantul sau un ofițer;(xv) personal nebrevetat din compartimentul punte - un membru al personalului, calificat în conformitate cu prevederile cap. II din anexa nr. 1;(xvi) personal nebrevetat din compartimentul mașină - un membru al personalului, calificat în conformitate cu prevederile cap. III din anexa nr. 1;(xvii) electrician de bord - un membru al personalului, calificat în conformitate cu prevederile cap. III din anexa nr. 1;(xviii) radiooperator - persoana care este titulara unui certificat emis sau recunoscut de autoritățile competente din domeniul radiocomunicațiilor;(xix) personal brevetat - un membru al echipajului certificat în conformitate cu prevederile cap. II, III și IV din Convenția STCW pentru funcțiile de comandanți și ofițeri;t) radiooperatorul GMDSS - persoana calificată în conformitate cu dispozițiile cap. IV din anexa nr. 1 și care deține un certificat pentru operare în sistemul de radiocomunicații GMDSS (sistemul mondial de primejdie și siguranță maritimă), emis de către ANCOM în conformitate cu prevederile regulamentelor de radiocomunicații, așa cum este definit la lit. m) pct. (iv), și atestat de către ANR, sau un certificat emis de un alt stat;ț) putere de propulsie - puterea nominală maximă, produsă continuu de toate instalațiile de propulsie principale ale navei, exprimată în kW, înscrisă în certificatul de naționalitate al navei sau în orice alt document oficial;u) recunoaștere - acceptarea de către ANR a unui brevet, a unui certificat de capacitate sau a unui certificat de absolvire, emis de un stat membru al Uniunii Europene sau de un stat terț;v) stagiu de îmbarcare - serviciul la bordul unei nave relevant pentru emiterea sau reconfirmarea unui brevet, certificat de capacitate;w) stat terț - un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene;x) voiaj costier - voiajul efectuat într-o zonă din apropierea coastelor maritime ale României, dar nu mai mult de 24 Mm de la liniile de bază.y) ape polare - apele arctice și/sau zona Antarctica, astfel cum sunt definite în regulile XIV/1.2-XIV/1.4 din Convenția SOLAS; (la 13-12-2021, Litera y) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) z) stat membru gazdă - statul membru al Uniunii Europene în care navigatorii solicită acceptarea sau recunoașterea brevetelor, a certificatelor de capacitate sau a documentelor justificative. Atribuțiile de stat membru gazdă sunt îndeplinite de Autoritatea Navală Română, conform competențelor sale. (la 13-12-2021, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) Domeniul de aplicare  +  Articolul 3(1) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului navigant maritim român care efectuează serviciul la bordul navelor maritime care arborează pavilion român, cu excepția: (la 13-12-2021, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) a) navelor militare, navelor aflate în proprietatea sau în operarea statului român și angajate numai în servicii guvernamentale necomerciale;b) navelor de pescuit;c) yachturilor și ambarcațiunilor de agrement care nu efectuează activități comerciale;d) ambarcațiunilor din lemn, de construcție artizanală.(2) Art. 20 alin. (1) se aplică personalului navigant care deține un certificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, indiferent de naționalitatea acestuia. (la 13-12-2021, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) Formarea și certificarea  +  Articolul 4(1) ANR trebuie să ia măsurile necesare pentru ca personalul navigant maritim român care efectuează serviciul la bordul navelor prevăzute la art. 3 să fie format cel puțin în conformitate cu cerințele Convenției STCW, așa cum este prevăzut în anexele nr. 1 și 4, și să dețină brevete, așa cum sunt definite la art. 2 lit. i), sau certificate de capacitate, așa cum sunt definite la art. 2 lit. j), și/sau documente justificative, așa cum sunt definite în art. 2 lit. k).(2) ANR trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că acei membri ai echipajului care trebuie certificați în conformitate cu Regula III/10.4 a Convenției SOLAS sunt formați și certificați în conformitate cu prevederile prezentului ordin.Brevetele, certificatele de capacitate și atestatele  +  Articolul 5(1) ANR emite brevete, certificate de capacitate și atestate numai dacă se respectă cerințele prezentului ordin.(2) Brevetele și certificatele de capacitate emise de către ANR se redactează în limba română și în limba engleză, în conformitate cu prevederile paragrafului 3, Regula I/2 din Convenția STCW.(3) Brevetele și certificatele de capacitate sunt emise numai după verificarea autenticității și valabilității documentelor justificative necesare și în conformitate cu dispozițiile stabilite prin prezentul ordin, valabilitatea lor fiind de maximum 5 ani.(4) ANR emite atestate posesorilor de brevete, certificate de capacitate și certificate de radiooperator GMDSS pentru funcțiile prevăzute în anexa nr. 1.(5) Atestatele prevăzute la alin. (4) se emit numai de către ANR, ca documente separate în forma stabilită în paragraful 2, secțiunea A-I/2 a Codului STCW.(6) ANR emite atestate în forma prevăzută în paragraful 3 secțiunea A-I/2 a Codului STCW în vederea recunoașterii unui brevet, certificat de capacitate, certificat de radiooperator GMDSS sau a unui certificat de absolvire emis în conformitate cu prevederile regulii V/1-1, regulii V/1-2 și ale regulii V/3 și regulii V/4 din Convenția STCW, după verificarea autenticității și valabilității documentelor justificative necesare și în conformitate cu procedura stabilită în art. 20. (la 13-12-2021, Alineatul (6) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (7) Atestatele care dovedesc emiterea unui brevet, certificat de capacitate și atestatele care dovedesc emiterea unui certificat de absolvire, în conformitate cu prevederile regulii V/11, regulii V/1-2, regulii V/3 și ale regulii V/4 din anexa nr. 1, se emit de ANR numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele Convenției STCW. (la 13-12-2021, Alineatul (7) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (8) Atestatele prevăzute la alin. (4), (6) și (7) trebuie să aibă un număr unic de identificare, se redactează în limba română și în limba engleză și vor avea aceeași valabilitate ca a documentelor atestate sau își vor pierde valabilitatea la retragerea, suspendarea ori anularea acestora, dar nu mai târziu de 5 ani de la data emiterii lor.(9) Pentru brevetele, certificatele de capacitate și atestatele prevăzute la alin. (4) și (7), valabilitatea acestora se calculează 5 ani de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu prevăzut în anexa nr. 3.(10) Atestatele prevăzute la alin. (4) se emit în baza:a) unui brevet, certificat de capacitate emis de către ANR, și/sau certificat de radiooperator GMDSS emis de către ANCOM, valabile;b) unui document care să dovedească că sunt îndeplinite criteriile privind starea de sănătate, reglementate prin art. 12;c) certificatelor valabile de absolvire a cursurilor obligatorii în materie de siguranță maritimă necesare emiterii brevetelor și a certificatelor de capacitate;d) unui act de identitate.(11) Atestatele prevăzute la alin. (6) se emit în baza:a) unui brevet, certificat de capacitate sau certificat de radiooperator GMDSS (în caz că este document separat) emise de autoritatea competentă a altui stat, valabile;b) unui act de identitate;c) unui certificat medico-psihologic valabil.(12) Sub rezerva art. 20 alin. (5), originalul oricărui certificat prevăzut de prezentul ordin este disponibil la bordul navei pe care este îmbarcat titularul acestuia, pe suport hârtie sau în format digital, iar autenticitatea și valabilitatea acestuia pot fi verificate prin procedura prevăzută la alin. (19) lit. b). (la 13-12-2021, Alineatul (12) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (13) Modelul, forma și conținutul documentelor din prezentul ordin trebuie să conțină cel puțin informațiile minime necesare, să fie redactate în caractere latine și cifre arabe, ținând seama de variantele permise conform secțiunii A-I/2 din Codul STCW, și se aprobă prin ordin al ministrului.(14) Funcția pentru care deținătorul unui brevet, certificat de capacitate este autorizat să efectueze serviciul la bordul navei trebuie să se identifice în atestatul emis titularului, în termeni identici cu cei utilizați în certificatul privind echipajul minim de siguranță emis de către ANR.(15) Fiecare candidat la certificare trebuie să dovedească în mod satisfăcător:a) identitatea sa;b) că vârsta sa nu este mai mică decât cea prevăzută în regulile din anexele nr. 1 și 4, care au relevanță pentru documentul solicitat;c) că îndeplinește standardele privind starea de sănătate, specificate în secțiunea A-I/9 din Codul STCW;d) încheierea stagiului de îmbarcare și a oricărui curs obligatoriu aferent prevăzut în anexele nr. 1 și 4, pentru documentul solicitat;e) competențele prevăzute în regulile din anexele nr. 1 și 4, care se referă la aptitudinile, funcțiile și nivelurile care urmează să fie indicate în atestat. Prezenta prevedere nu se aplică recunoașterii atestatelor în temeiul Regulii I/10 din Convenția STCW;f) că deține certificate valabile de absolvire a cursurilor obligatorii în materie de siguranță maritimă necesare emiterii brevetelor și a certificatelor de capacitate.(16) Posesorului unui brevet, certificat de capacitate valabil, i se poate emite, la solicitarea sa, un brevet, certificat de capacitate inferior, inclus pe linia directă a promovării.(17) Brevetele, certificatele de capacitate și funcțiile echivalente conform prevederilor Convenției STCW sunt prevăzute în anexa nr. 2.(18) ANR emite atestate în conformitate cu prevederile Regulii V/1-1, Regulii V/1-2, Regulii V/3, Regulii VI/2, Regulii VI/5 și Regulii V/4 din Convenția STCW, în baza certificatelor de absolvire valabile. (la 09-10-2018, Alineatul (18) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 09 octombrie 2018 ) (19) ANR trebuie:a) să păstreze registre cu toate brevetele, certificatele de capacitate și atestatele personalului navigant maritim emise, expirate, sau care au fost reconfirmate, suspendate, anulate, declarate pierdute sau distruse, precum și cu dispensele emise;b) să se asigure că informațiile referitoare la statutul unor brevete, atestate și dispense sunt puse la dispoziția altor state membre sau altor state părți la Convenția STCW și companii care solicită verificarea autenticității și valabilității brevetelor și/sau a atestatelor emise comandanților și ofițerilor în conformitate cu prevederile Regulii V/1-1, Regulii V/1-2, Regulii V/3 și Regulii V/4 din anexa nr. 1, ce le sunt prezentate de personalul navigant maritim care dorește recunoașterea acestora în temeiul Regulii I/10 din Convenția STCW sau angajarea la bordul navei. (la 09-10-2018, Litera b) din Alineatul (19) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 09 octombrie 2018 ) (20) Începând cu 1 ianuarie 2017, informațiile care trebuie să fie puse la dispoziție în conformitate cu alin. (19) lit. b) se pun la dispoziție prin mijloace electronice.(21) ANR va pune la dispoziția Comisiei Europene informațiile indicate în anexa nr. 5 privind brevetele, atestatele care confirmă recunoașterea brevetelor, precum și, pe o bază voluntară, certificatele de capacitate emise personalului nebrevetat în conformitate cu cap. II și III din anexa la Convenția STCW, doar în scopul analizelor statistice și exclusiv pentru uzul statelor membre și al Comisiei în elaborarea politicilor.Cerințe privind formarea profesională  +  Articolul 6(1) Formarea profesională prevăzută la art. 4 trebuie să se desfășoare numai printr-o formă de pregătire aprobată, corespunzătoare dobândirii cunoștințelor teoretice și formării deprinderilor practice cerute în anexele nr. 1 și 4, în special în ceea ce privește utilizarea mijloacelor de salvare și de luptă contra incendiilor.(2) Procedura de aprobare a activităților de educare, respectiv pregătirea profesională și perfecționarea personalului navigant român este stabilită prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.354/2007 privind stabilirea criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de educație, de formare profesională sau de perfecționare pentru a organiza și desfășura forme de pregătire și perfecționare aprobate, în vederea obținerii și menținerii valabilității brevetelor și certificatelor de capacitate a personalului navigant.(3) Cursurile organizate de un furnizor de educație sau de formare profesională obligatorii pentru emiterea brevetelor, certificatelor de capacitate sau a atestatelor trebuie să asigure cel puțin atingerea nivelului minim de cunoștințe, a gradului de înțelegere și deprinderilor practice necesare dobândirii competențelor prevăzute la cap. II, III, IV, V și VI din partea A a Codului STCW.(4) Cursurile obligatorii în materie de siguranță maritimă prevăzute în anexa nr. 3 se desfășoară numai în cadrul CERONAV. Dovada efectuării acestor cursuri se face prin certificate de absolvire.(5) CERONAV poate desfășura aceste cursuri prin intermediul unor furnizori de educație aprobați de ANR, pe bază de protocol, asumându-și responsabilitatea respectării cu strictețe a cerințelor minime impuse la autorizarea lor.Principiile care guvernează voiajele costiere  +  Articolul 7(1) În cazul navelor care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat parte la Convenția STCW angajate în voiaje costiere, ANR nu trebuie să impună cerințe de formare, experiență sau certificare a personalului navigant maritim care efectuează servicii la bordul acestora mai severe decât cele impuse personalului navigant maritim care efectuează servicii la bordul navelor care arborează pavilion român și efectuează voiaje costiere. Oricum, aceste cerințe nu trebuie să fie mai severe decât cele prevăzute în prezentul ordin pentru navele care nu sunt angajate în voiaje costiere.(2) ANR încheie protocoale cu autoritățile competente din alte state membre sau părți la Convenția STCW, pentru ca navele care arborează pavilion român, beneficiind de dispozițiile Convenției STCW privind voiajele costiere, să poată efectua voiaje în largul coastelor acestor state, în limitele definite de acestea pentru voiajele costiere, protocol prin care să specifice detalii privind zonele comerciale implicate și alte dispoziții relevante.(3) Pentru navele care arborează pavilion român, angajate în mod regulat în voiaje costiere în largul coastelor unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui alt stat parte la Convenția STCW, ANR se asigură că nivelul de formare, experiență și certificare a personalului navigant maritim de la bordul acestora să fie cel puțin egal cu acela din statul unde efectuează voiajul costier, cu condiția să nu se depășească cerințele prezentului ordin pentru nave care nu sunt angajate în voiaje costiere. Personalul navigant maritim care efectuează serviciul la bordul unei astfel de nave, care depășește limitele zonei stabilite pentru voiajul costier, trebuie să îndeplinească cerințele corespunzătoare prevăzute în prezentul ordin.(4) În cazul navelor care arborează pavilion român și care efectuează voiaje regulate de-a lungul coastei unui stat care nu este parte la Convenția STCW, ANR poate impune cerințe de formare, experiență și certificare pentru voiajele costiere prevăzute în prezentul ordin, dacă voiajele se desfășoară într-o zonă similară cu cea stabilită de legislația română pentru voiaje costiere.(5) Brevetele, certificatele de capacitate ale personalului navigant maritim emise de un stat membru sau de un alt stat parte la Convenția STCW pentru voiajele costiere în limitele definite ale acestora pot fi acceptate de către ANR pentru efectuarea serviciului în cadrul unor voiaje costiere în limitele definite de prezentul ordin, cu condiția ca statul membru sau parte la Convenția STCW să încheie un protocol cu ANR, în limitele competenței legale ale acesteia, care să specifice detaliile privind zonele comerciale implicate și alte condiții relevante.(6) Brevetele, certificatele de capacitate emise personalului navigant maritim îmbarcat la bordul navelor angajate în voiaje costiere regulate permit acestuia efectuarea serviciului în limita de 24 Mm măsurate de la liniile de bază.(7) ANR va informa Comisia Europeană despre legislația națională privind definirea voiajelor costiere și condițiile de formare, experiență și certificare în conformitate cu principiile care guvernează voiajele costiere specificate în secțiunea A-I/3 a Codului STCW.(8) ANR va include limitele definite pentru voiajele costiere în atestatele emise în conformitate cu art. 5.Prevenirea fraudei și a oricăror altor practici ilegale  +  Articolul 8(1) ANR, prin procedură internă, va pune în aplicare măsurile adecvate pentru prevenirea fraudei și practicilor ilegale privind brevetele, certificatele de capacitate și atestatele emise și aplicarea sancțiunilor legale conform competențelor ce-i revin.(2) ANR identifică și combate frauda și alte practici ilegale și face schimb de informații cu autoritățile competente ale altor state membre și ale statelor terțe cu privire la emiterea documentelor pentru personalul navigant maritim. ANR informează celelalte state membre și Comisia Europeană cu privire la datele ei de contact. ANR comunică, de asemenea, datele sale de contact oricărui stat terț cu care a încheiat un protocol de recunoaștere în conformitate cu Regula I/10 pct. 1.2 din Convenția STCW.(3) La cererea autorităților competente prevăzute la alin. (2), ANR trebuie să furnizeze confirmări sau infirmări scrise despre autenticitatea brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor personalului navigant maritim, precum și a altor documente naționale, emise ca probă a formării efectuate.Sancțiunile și măsurile disciplinare  +  Articolul 9(1) ANR, prin procedură internă, va pune în aplicare măsurile adecvate pentru investigarea imparțială a oricărei situații de constatare sau raportare a incompetenței, a acțiunilor sau omisiunilor deținătorilor de brevete, certificate de capacitate ori atestate pe care le-a emis, în legătură cu realizarea îndatoririlor ce decurg din aceste documente în timpul exercitării atribuțiilor specifice acestora, care ar putea periclita direct siguranța vieții sau mărfurilor pe mare ori mediul marin. ANR va defini procedurile interne privind reținerea, suspendarea sau anularea brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor din motivele menționate mai sus, precum și pentru prevenirea fraudei.(2) ANR, prin procedură internă, va pune în aplicare măsurile adecvate în vederea prevenirii fraudei și a altor practici ilegale privind brevetele, certificatele de capacitate și atestatele.(3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează conform legislației naționale și în special pentru următoarele fapte:a) o companie sau un comandant a angajat la bordul navei o persoană care nu deține un document emis în conformitate cu cerințele prezentului ordin;b) un comandant a permis efectuarea unei atribuții sau a unui serviciu de către o persoană care nu deține un document corespunzător, o dispensă valabilă ori un document probatoriu conform art. 20 alin. (5), atribuție sau serviciu care trebuie efectuat de deținătorul unui document corespunzător în conformitate cu prevederile prezentului ordin;c) o persoană efectuează o atribuție ori un serviciu pe baza unui document sau a unei dispense obținute prin fraudă sau pe baza unor documente falsificate.(4) ANR cooperează cu orice stat membru al Uniunii Europene sau stat terț parte la Convenția STCW, care o informează despre intenția de a iniția proceduri judiciare sub jurisdicția lor asupra oricărei companii sau personal navigant maritim aflat sub jurisdicție română, care sunt răspunzători de nerespectarea prevederilor alin. (3).Standardele de calitate  +  Articolul 10(1) ANR se asigură că toate formele de pregătire aprobate, activitățile de evaluare a competenței și certificare a personalului navigant maritim, precum și cele legate de atestarea brevetelor, certificatelor de capacitate, certificatelor de absolvire și reconfirmarea acestora sunt permanent monitorizate printr-un sistem de standarde de calitate, pentru a se asigura atingerea obiectivelor definite, inclusiv cele legate de calificarea și experiența profesorilor, instructorilor și evaluatorilor, în conformitate cu secțiunea A-I/8 din Codul STCW.(2) ANR se asigură că obiectivele de pregătire și perfecționare, precum și nivelele de competență asociate ce trebuie atinse sunt clar definite în programele analitice ale cursurilor organizate de formele de pregătire aprobate, sunt cel puțin conforme cu prevederile Convenției STCW, cu modelele de curs IMO (Organizația Maritimă Internațională), precum și cu alte standarde aprobate și că aceste obiective identifică nivelurile de cunoștințe, gradul de înțelegere și deprinderile practice corespunzătoare examinărilor și evaluărilor cerute de Convenția STCW.(3) ANR se asigură că domeniile de aplicare a standardelor de calitate în ceea ce privește politicile, sistemele, verificările și analizele periodice interne de asigurare a calității, implementate pentru a se asigura atingerea obiectivelor definite, acoperă administrarea sistemului de certificare, toate cursurile și programele de pregătire și perfecționare, examinările și evaluările desfășurate de către ANR sau formele de pregătire aprobate, precum și calificarea și experiența cerută instructorilor și evaluatorilor. Obiectivele și standardele de calitate asociate pot fi specificate separat pentru diferite cursuri și programe de pregătire și vor fi în concordanță cu sistemul de certificare.(4) Direcția medicală din cadrul ministerului se asigură că certificarea medicală este permanent monitorizată printr-un sistem de standarde de calitate, în conformitate cu secțiunea A-I/8 din Codul STCW.  +  Articolul 11(1) ANR și instituțiile autorizate pentru desfășurarea formelor de pregătire aprobate sunt auditate periodic în cadrul unor auditări independente ale administrării sistemului de certificare, activităților de pregătire și perfecționare pentru atingerea nivelurilor de cunoștințe, a gradului de înțelegere și a deprinderilor practice, precum și a activității de evaluare a competenței.(2) Auditările prevăzute la alin. (1) se vor efectua, la intervale care să nu depășească 5 ani, de către auditori independenți neimplicați în activitățile supuse auditului.(3) Activitățile de audit prevăzute la alin. (1) pot fi desfășurate de persoane fizice sau juridice selectate de către ANR, în conformitate cu procedurile legale.(4) Auditările prevăzute la alin. (1) vor verifica cel puțin că:a) toate măsurile de monitorizare și control ale managementului intern, precum și acțiunile de urmărire sunt în conformitate cu măsurile planificate și procedurile documentate și sunt eficiente pentru asigurarea realizării obiectivelor definite;b) rezultatele fiecărui audit independent sunt documentate și aduse în atenția celor răspunzători de domeniul auditat;c) se întreprind în timp util acțiuni corective;d) toate dispozițiile aplicabile din Convenția și Codul STCW, inclusiv modificările sunt incluse în sistemul de standarde de calitate.(5) Instituțiile auditate vor transmite la minister, prin ANR, rapoartele de audit în limbile română și engleză, în termen de 90 de zile de la data finalizării lor.(6) În termen de 180 de zile de la data primirii rapoartelor, ANR va comunica rezultatul evaluării independente a activităților sale Comisiei Europene și secretarului general al Organizației Maritime Internaționale, în conformitate cu formatul specificat în secțiunea A-I/7 din Codul STCW.Standardele medicale  +  Articolul 12(1) Procedurile pentru emiterea unui certificat medical în conformitate cu prezentul articol și cu Secțiunea A-I/9 din Codul STCW, luând în considerare, după caz, Secțiunea B-I/9 din Codul STCW sunt stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.260/1.390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării, cu completările ulterioare, și Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și a componenței acestor comisii.(2) Direcția medicală din cadrul ministerului va ține o evidență a persoanelor responsabile de evaluarea stării de sănătate a personalului navigant maritim, medici acreditați de minister în condițiile legii, pentru examinarea medicală, în conformitate cu prevederile secțiunii A-I/9 din Codul STCW.(3) Personalul navigant maritim care deține un brevet, certificat de capacitate sau un document care atestă o calificare necesară la bordul navelor trebuie să dețină un certificat medical valabil, emis în conformitate cu prezentul articol și cu Secțiunea A-I/9 din Codul STCW.(4) Candidații la certificarea medicală trebuie:a) să aibă cel puțin 16 ani;b) să dovedească în mod satisfăcător identitatea lor; șic) să îndeplinească standardele aplicabile privind starea de sănătate stabilite de minister.(5) Certificatele medicale rămân valabile pentru o perioadă de maximum 2 ani, cu excepția cazului în care candidatul la certificarea medicală este mai tânăr de 18 ani, caz în care perioada maximă de valabilitate este de un an.(6) Dacă perioada de valabilitate a certificatului medical expiră pe perioada efectuării voiajului, ANR poate permite ca personalul navigant maritim să lucreze fără un certificat medical valabil, până la următorul port de escală, unde un medic recunoscut de autoritatea competentă este disponibil, cu condiția ca:a) perioada unei astfel de autorizări să nu depășească 3 luni; șib) personalul navigant maritim în cauză să posede un certificat medical expirat de dată recentă.Reconfirmarea brevetelor și a certificatelor de capacitate  +  Articolul 13(1) Toți posesorii de brevete, certificate de capacitate și radiooperatorii care dețin un document emis sau recunoscut conform prevederilor din anexa nr. 1, cu excepția Regulii V/3 sau a cap. VI al acesteia, și anexa nr. 4 și care efectuează serviciul la bordul navelor sau intenționează să revină pe mare după o perioadă de activitate la uscat, pentru a continua să fie calificați pentru serviciul la bordul navei, sunt obligați ca la intervale de timp care să nu depășească 5 ani: (la 21-03-2018, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 13 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 270 din 28 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 21 martie 2018 ) a) să îndeplinească standardele medicale și de vârstă prevăzute la art. 12;b) să demonstreze continuitatea competenței profesionale după cum urmează:(i) a efectuat un stagiu de ambarcare de cel puțin 12 luni în ultimii 5 ani pe funcția corespunzătoare înscrisă în document. La solicitarea posesorului, stagiul efectuat va fi considerat valabil și pentru reconfirmarea brevetului/certificatului de capacitate deținut de acesta pentru funcții inferioare incluse pe linia directă a promovării; (la 21-03-2018, Punctul (i) din Litera b), Articolul 13 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 270 din 28 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 21 martie 2018 ) (ii) a promovat un test de evaluare a competenței specific funcției înscrise în document; sau(iii) a absolvit un curs aprobat de reconfirmare a competenței specific funcției înscrise în document, așa cum este prevăzut la pct. 1.4 și 2 din secțiunea A-I/11 a Codului STCW;(iv) a efectuat un stagiu de ambarcare de 3 luni din totalul precedentelor 6 luni imediat înainte de reconfirmare; sau (la 13-12-2021, Litera b) din Articolul 13 a fost completată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (v) a efectuat un stagiu de îmbarcare aprobat la bordul navelor maritime, îndeplinind atribuțiile corespunzătoare certificatului deținut, pe o durată de minimum 3 luni, pe o funcție supranumerică, în plus față de cei angajați pe aceeași funcție cu responsabilități alocate, sau pe o funcție de ofițer, imediat inferioară celei pentru care certificatul deținut este valabil, în perioada imediat anterioară preluării funcției pentru care este valabil certificatul. (la 13-12-2021, Litera b) din Articolul 13 a fost completată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) c) personalul navigant maritim prevăzut în anexa nr. 1 trebuie să prezinte certificate valabile de absolvire a cursurilor obligatorii aprobate.(2) Prelungirea valabilității documentelor în condițiile prevăzute la alin. (1) se va face pentru perioade de timp de maximum 5 ani de la data solicitării, dar nu mai mult de 5 ani de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu cu termen de reconfirmare, așa cum este prevăzut în anexa nr. 3.(3) Pentru continuarea serviciului maritim la bordul navelor pentru transportul produselor petroliere, produselor chimice sau gazelor lichefiate, fiecare comandant și ofițer care îndeplinește cerințele de la alin. (1) trebuie, la intervale care nu depășesc 5 ani, să dovedească menținerea competenței sale profesionale continue la bordul acestor nave, în conformitate cu pct. 3 secțiunea A-I/11 a Codului STCW.(3^1) Fiecare comandant sau ofițer trebuie, pentru continuarea serviciului pe mare la bordul navelor care operează în apele polare, să îndeplinească cerințele de la alin. (1) și va trebui ca, la intervale de cel mult cinci ani, să dovedească continuitatea competenței profesionale pentru navele care operează în apele polare în conformitate cu paragraful 4, secțiunea A-1/11 din Codul STCW, prin terminarea cu succes a unui curs sau unor cursuri de instruire aprobate. (la 09-10-2018, Articolul 13 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 09 octombrie 2018 ) (4) Fiecare comandant, ofițer, radiooperator GMDSS sau posesor de certificat de capacitate pentru care au fost adoptate cerințe speciale de perfecționare, pentru continuarea serviciului la bordul navelor, trebuie să dovedească promovarea cursurilor obligatorii aprobate, corespunzătoare acestor cerințe.(5) Posesorii brevetelor și certificatelor de capacitate emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie ca până la data de 31 decembrie 2016 să efectueze un curs de actualizare urmat de o evaluare corespunzătoare în conformitate cu standardele de competență specificate în coloana 1 a tabelelor corespunzătoare din secțiunile A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/6 și A-III/7 din Codul STCW, astfel cum a fost modificat.(6) Prevederile de mai sus se aplică și absolvenților formelor de pregătire aprobată, ale căror programe analitice nu au fost actualizate în conformitate cu prevederile Convenției STCW, astfel cum a fost modificată.(7) În cadrul activității de monitorizare a formelor de pregătire aprobate, ANR va urmări conformitatea cu cerințele prevăzute la alin. (4) și alin. (5). ANR, în colaborare cu cei implicați, elaborează sau susțin elaborarea structurii cursurilor obligatorii și de reconfirmare, așa cum prevede secțiunea A-I/11 din Codul STCW.(8) Cu scopul de a actualiza cunoștințele comandanților, ofițerilor și radiooperatorilor, ANR va notifica companiile asupra modificărilor din reglementările naționale și internaționale privitoare la siguranța vieții omenești pe mare și protecția mediului marin și se va asigura prin procedurile de inspecție că textele conținând aceste modificări sunt puse, de către companii, la dispoziția navelor care arborează pavilion român, cu respectarea art. 15 alin. (3) lit. b) și a art. 19.(9) Cursurile obligatorii prevăzute în anexa nr. 3, ce necesită reconfirmarea la un interval de 5 ani, se pot efectua printr-un pachet de cursuri structurate în vederea reactualizării cunoștințelor.(10) Certificatele de absolvire emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin și care nu necesită reconfirmare vor fi preschimbate de către CERONAV cu certificate de absolvire fără valabilitate.(11) În vederea reconfirmării brevetelor și a certificatelor de capacitate emise sau recunoscute conform prevederilor din anexa nr. 1 și anexa nr. 4, ANR poate acorda derogare de la stagiul de îmbarcare în limita a 5%. (la 21-03-2018, Articolul 13 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 270 din 28 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 21 martie 2018 ) (12) Posesorii certificatelor de capacitate de marinar, motorist și timonier cu un stagiu de minimum 12 luni în ultimii 5 ani la bordul navelor maritim-portuare, efectuat pe baza certificatelor de marinar maritim-portuar, motorist maritimportuar și timonier maritim-portuar, pot reconfirma certificatele de capacitate maritime deținute prin prezentarea adeverințelor de promovare a cursurilor obligatorii așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3. (la 13-12-2021, Articolul 13 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) Utilizarea simulatoarelor  +  Articolul 14ANR se asigură prin procedura de aprobare a formelor de pregătire că sunt respectate cerințele minime de performanță ale simulatoarelor stabilite în secțiunea A-I/12 din Codul STCW și în orice secțiune relevantă din partea A a Codului STCW pentru:a) toate formele de pregătire obligatorie bazate pe simulator;b) orice evaluare a competenței profesionale impusă prin partea A a Codului STCW care se realizează cu ajutorul simulatorului;c) orice demonstrare a menținerii competenței profesionale necesară reconfirmării documentului, impusă prin partea A a Codului STCW, care se realizează cu ajutorul simulatorului.Responsabilitatea companiilor  +  Articolul 15(1) Companiile care operează nave care arborează pavilion român trebuie să angajeze la bordul acestora personal navigant maritim numai în următoarele condiții:a) personalul navigant maritim angajat la bordul acestor nave deține un document corespunzător emis în conformitate cu prevederile prezentului ordin;b) navele au la bord personalul navigant maritim prevăzut în certificatul privind echipajul minim de siguranță;c) documentația și datele relevante pentru tot personalul navigant maritim angajat la bord sunt păstrate, sunt ușor accesibile și includ, fără a se limita la aceasta, documentația și datele privind experiența, pregătirea, starea de sănătate și competența acestora în îndeplinirea sarcinilor repartizate;d) la angajare, personalul navigant maritim este familiarizat cu îndatoririle specifice și cu toate dispozitivele, instalațiile, echipamentele, procedurile și caracteristicile navei, care sunt relevante pentru îndatoririle de rutină sau de urgență;e) echipajul navei își poate coordona acțiunile într-o situație de urgență și în realizarea sarcinilor vitale pentru siguranță sau pentru prevenirea și limitarea poluării;f) personalul navigant maritim repartizat pe oricare dintre navele sale a beneficiat de cursuri de pregătire și actualizare a cunoștințelor în conformitate cu prevederile prezentului ordin;g) în orice moment, la bordul navelor sale se asigură o comunicare verbală eficientă în conformitate cu pct. 3 și 4 din cap. V al Regulii 14 din Convenția SOLAS, astfel cum a fost modificată.(2) Companiile, comandanții și membrii echipajului se asigură că obligațiile stabilite în acest ordin sunt implementate corect și pe deplin și că se iau măsurile necesare pentru a se asigura că fiecare membru al echipajului poate să își aducă contribuția în cunoștință de cauză la operarea în siguranță a navei.(3) Compania asigură comandantului fiecărei nave care arborează pavilion român, instrucțiuni scrise care stabilesc politici și proceduri ce trebuie urmate pentru a se asigura că întregul personal navigant maritim nou-angajat la bord beneficiază de posibilitatea rezonabilă de a se familiariza cu echipamentul, procedurile operaționale și cu orice alte măsuri de la bord necesare realizării corecte a sarcinilor, înainte ca acestea să le fie repartizate. Aceste politici și proceduri trebuie să includă:a) alocarea unei perioade rezonabile de timp în care personalul navigant maritim nou-angajat să aibă posibilitatea de a se familiariza cu:(i) echipamentul specific pe care îl va utiliza sau opera; și(ii) procedurile și măsurile privind serviciul de cart, siguranța, protecția mediului și cele referitoare la situații de urgență specifice navei, pe care acesta trebuie să le cunoască pentru a-și realiza corespunzător sarcinile repartizate;b) desemnarea unui membru al echipajului, bine pregătit, care va urmări ca personalul navigant maritim nou-angajat să primească informațiile esențiale într-o limbă pe care acesta o înțelege.(4) Companiile se asigură că comandanții, ofițerii și restul personalului navigant maritim căruia i se repartizează sarcini și responsabilități specifice la bordul navelor de pasageri ro-ro au primit o instruire de familiarizare pentru a obține abilitățile corespunzătoare pentru funcția care trebuie îndeplinită și pentru responsabilitățile care urmează să fie asumate, ținând seama de recomandările prezentate în secțiunea B-I/14 din Codul STCW.(5) Companiile trebuie să se asigure că comandanții și ofițerii de la bordul navelor lor de pasageri au terminat instruirea de familiarizare pentru a dobândi abilitățile care sunt corespunzătoare funcțiilor, sarcinilor și responsabilităților ce urmează a fi îndeplinite, ținând cont de îndrumările cuprinse în paragraful 3, secțiunea B-I/14 din Codul STCW. (la 09-10-2018, Articolul 15 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 09 octombrie 2018 ) Capacitatea de a fi apt pentru efectuarea serviciului la bord  +  Articolul 16(1) În scopul prevenirii oboselii, ANR va urmări prin procedurile de inspecție:a) respectarea prevederilor legale privind perioadele de odihnă pentru personalul de cart și pentru cei cu atribuții privind siguranța, securitatea și prevenirea poluării, în conformitate cu alin. (2)-(11);b) că serviciul de cart este organizat în așa manieră încât eficiența personalului navigant maritim să nu fie diminuată de oboseală;c) că sarcinile sunt astfel repartizate încât prima echipă de cart de la începerea voiajului și cele ulterioare de schimb sunt suficient de odihnite și apte de serviciu din toate punctele de vedere.(2) Ținându-se seama de riscul reprezentat de oboseala personalului navigant maritim, toate persoanele desemnate ca ofițer responsabil cu serviciul de cart sau ca personal nebrevetat care fac parte dintr-un cart și cele ale căror sarcini implică siguranța, securitatea și prevenirea poluării trebuie să beneficieze de o perioadă de odihnă de cel puțin:a) 10 ore de odihnă într-un interval de 24 de ore; șib) 77 de ore în orice perioadă de 7 zile.(3) Orele de odihnă pot fi împărțite în cel mult două perioade, dintre care una va fi de cel puțin 6 ore consecutive, iar intervalul între perioadele consecutive de odihnă nu va depăși 14 ore.(4) Cerințele pentru perioadele de odihnă, formulate la alin. (2) și (3), pot să nu fie aplicate în cazul unei urgențe sau în alte condiții operaționale excepționale. Exercițiile de verificare a echipajului și de instruire pentru stingerea incendiilor și de evacuare, precum și exercițiile prevăzute de legislația națională, precum și de instrumentele legislative internaționale se efectuează astfel încât să se diminueze perturbarea perioadelor de odihnă și să nu provoace oboseală.(5) Tabelul cu programul de lucru al personalului de cart trebuie afișat la bord în locuri ușor accesibile. Listele sunt întocmite într-un format standard, în limba de lucru și în limba engleză.(6) Atunci când o persoană din echipajul navei este chemată la post, cum ar fi cazul în care un compartiment al mașinilor a rămas nesupravegheat, acelei persoane i se acordă o perioadă corespunzătoare de odihnă compensatorie, dacă perioada normală de odihnă este perturbată de chemări la post.(7) Evidența orelor zilnice de odihnă ale personalului navigant maritim trebuie să fie păstrată în format standard, în limba de lucru și în limba engleză, pentru a permite monitorizarea și verificarea conformității cu prezentul articol. Personalul navigant maritim primește o copie a înregistrărilor care îl privește, semnată de comandant sau de persoana autorizată de comandant, precum și de personalul navigant maritim.(8) Fără a aduce atingere normelor prevăzute la alin. (2)-(7), comandantul unei nave are dreptul să ceară unei persoane din echipajul navei să efectueze oricâte ore de lucru sunt necesare pentru siguranța imediată a navei, a persoanelor de la bord, a mărfii sau în scopul de a acorda ajutor altor nave sau altor persoane aflate în pericol pe mare. În consecință, comandantul poate să suspende programul orelor de odihnă și să solicite unei persoane din echipajul navei să efectueze oricâte ore de lucru sunt necesare, până la restabilirea situației normale. De îndată ce este practic posibil, după restabilirea situației normale, comandantul se asigură că tot personalul navigant maritim care a efectuat o activitate în perioada programată pentru odihnă beneficiază de o perioadă de odihnă corespunzătoare.(9) Respectându-se principiile generale privind protecția sănătății și securității lucrătorilor și în conformitate cu Directiva 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociația Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Transporturi din Uniunea Europeană (FST), prin legi interne, regulamente sau proceduri, se pot autoriza sau înregistra acorduri colective care permit excepții de la orele obligatorii de odihnă menționate la alin. (2) lit. (b) și la alin. (3), cu condiția ca perioada de odihnă să nu fie mai mică de 70 de ore în orice perioadă de 7 zile și să respecte limitele stabilite la alin. (10) și (11). Astfel de excepții respectă, pe cât posibil, standardele stabilite, dar pot lua în considerare perioade de concediu mai dese sau mai lungi ori acordarea de permisii compensatorii pentru personalul navigant maritim de cart sau pentru personalul navigant maritim care lucrează la bordul navelor în timpul unor voiaje scurte. În măsura posibilului, excepțiile țin seama de recomandările privind prevenirea stării de oboseală stabilite în secțiunea B-VIII/1 din Codul STCW. Nu sunt permise excepții de la numărul minim de ore de odihnă prevăzut la alin. (2) lit. a).(10) Excepțiile menționate la alin. (9) cu privire la perioada de odihnă săptămânală prevăzută la alin. (2) lit. b) nu pot fi acordate pentru mai mult de două săptămâni consecutive. Intervalele de timp între două perioade de excepții la bord nu trebuie să fie mai mici decât de două ori durata excepției.(11) În cadrul unor posibile excepții de la alin. (3), menționate la alin. (9), orele de odihnă minime în orice perioadă de 24 de ore prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi împărțite în cel mult 3 perioade de odihnă, una dintre ele fiind de cel puțin 6 ore și niciuna dintre celelalte două perioade nefiind mai scurtă de o oră. Intervalele dintre perioadele consecutive de odihnă nu depășesc 14 ore. Excepțiile nu se prelungesc peste două perioade de 24 de ore în orice perioadă de 7 zile.(12) Pe parcursul exercitării sarcinilor desemnate privind siguranța, securitatea și protejarea mediului marin, personalului navigant maritim îi este interzis consumul de alcool și droguri.Acordarea dispenselor  +  Articolul 17(1) În cazul în care, ca urmare a unor situații excepționale, un post a devenit vacant la bordul unei nave care arborează pavilion român și numai dacă este strict necesar și nicio altă măsură nu poate fi adoptată, ANR poate emite o dispensă unei persoane care nu deține un document corespunzător, dar care este calificată pentru a ocupa postul respectiv, numai cu condiția să nu se pună în pericol viața, mărfurile pe mare și mediul marin. Această dispensă se poate acorda pentru cea mai scurtă perioadă de timp posibilă, dar nu mai mult de 6 luni de zile.(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) radiooperatorul GMDSS căruia i se acordă dispensa prevăzută în Regulamentul de radiocomunicații.(3) ANR nu poate acorda dispense pentru comandant și șeful mecanic decât în cazuri de forță majoră și pentru cea mai scurtă perioadă de timp posibilă.(4) ANR poate acorda o dispensă în condițiile prevăzute la alin. (1) numai unei persoane certificate pentru postul imediat inferior și care are efectuat un serviciu la bordul navelor de cel puțin 24 de luni pe funcția pentru care este certificată.(5) Când nu este necesară certificarea pentru postul imediat inferior, poate fi acordată o dispensă unei persoane a cărei calificare și experiență sunt, în opinia ANR, în mod cert echivalente cerințelor pentru postul care urmează a fi ocupat, cu condiția ca, dacă persoana respectivă nu deține un document corespunzător, să i se ceară să promoveze un test acceptat de ANR, demonstrând astfel că dispensa respectivă poate fi emisă în condiții de siguranță.(6) ANR se asigură prin procedurile de inspecție că postul pentru care s-a emis o dispensă este ocupat cât mai curând posibil de deținătorul unui document corespunzător.(7) În luna ianuarie a fiecărui an, ANR va comunica Secretarului general al Organizației Maritime Internaționale numărul total de dispense acordate în anul precedent pentru fiecare funcție în parte pentru care se cere un document corespunzător și pentru navele maritime care arborează pavilion român.Responsabilitățile ANR cu privire la formare și evaluare  +  Articolul 18(1) Prin procedura de aprobare a formelor de pregătire prevăzute la art. 6 și prin monitorizare, ANR se asigură că:a) toate formele de pregătire aprobate și evaluarea personalului navigant maritim sunt:(i) structurate în conformitate cu programe analitice și includ metodele, mijloacele și tehnicile de predare, procedurile și materialele de curs necesare atingerii nivelelor de competență prevăzute în prezentul ordin;(ii) organizate, monitorizate, evaluate și susținute de persoane calificate în conformitate cu prevederile lit. d)-f);b) persoanele care efectuează perfecționarea sau evaluarea la bordul navei pot desfășura activitatea respectivă fără să influențeze negativ operarea normală a navei și că aceștia își pot dedica timpul și atenția acestei activități;c) experții, profesorii, instructorii, coordonatorii și evaluatorii sunt calificați corespunzător pentru tipurile și nivelurile specifice de pregătire, perfecționare și evaluare a competenței la bord sau la uscat;d) orice expert, profesor sau instructor, care efectuează pregătirea personalului navigant maritim în vederea obținerii unui document, fie la bord, fie la uscat:(i) cunoaște programul de pregătire și înțelege obiectivele specifice ale pregătirii la care participă;(ii) este calificat în domeniul pentru care se organizează pregătirea;(iii) dacă pregătirea se realizează folosind un simulator:– este instruit și certificat în tehnicile de pregătire care implică utilizarea simulatoarelor;– are experiență operațională pe tipul de simulator care se utilizează;e) orice persoană responsabilă cu activitățile de pregătire a personalului navigant maritim în vederea obținerii unui certificat înțelege pe deplin programul de pregătire și obiectivele specifice pentru fiecare tip de pregătire desfășurată;f) orice evaluator al competenței personalului navigant maritim în vederea obținerii unui document:(i) are nivelul corespunzător de cunoștințe și de înțelegere a competenței ce urmează a fi evaluată;(ii) este calificat pentru domeniul care constituie scopul evaluării;(iii) este certificat în metodele și practicile de evaluare;(iv) are experiență practică în evaluare;(v) este instruit, certificat și are experiență în tehnicile de evaluare pe tipul respectiv de simulator, dacă evaluarea implică utilizarea unui simulator.(2) Personalul de specialitate din cadrul ministerului poate face parte din cadrul comisiei de evaluare pentru obținerea brevetelor și certificatelor de capacitate.Comunicarea la bordul navei  +  Articolul 19ANR se asigură prin procedurile de inspecție că:a) fără a aduce prejudicii prevederilor de la lit. b) și d), la bordul navelor care arborează pavilion român se află instalate mijloace care asigură în orice moment o comunicare orală eficientă între toți membrii echipajului, referitoare la siguranță, în special cu privire la recepția și înțelegerea corectă și la timp a mesajelor și instrucțiunilor;b) la bordul tuturor navelor de pasageri care arborează pavilion român, precum și la bordul tuturor navelor de pasageri, indiferent de pavilionul acestora, care încep și/sau încheie un voiaj într-un port românesc sau al unui stat membru al Uniunii Europene, în vederea îndeplinirii eficiente de către echipaj a atribuțiilor legate de siguranță, este stabilită o limbă de lucru care este menționată în jurnalul de bord al navei. Compania sau comandantul, după caz, va determina limba de lucru corespunzătoare. Fiecare membru al echipajului trebuie să înțeleagă și, când este cazul, să dea ordine și instrucțiuni și să răspundă în limba respectivă. Dacă limba de lucru nu este limba oficială a statului de pavilion, toate planurile și listele care sunt obligatoriu a fi afișate trebuie să includă traduceri în limba de lucru stabilită;c) la bordul navelor de pasageri, personalul navigant maritim nominalizat în rolurile de echipaj pentru a asista pasagerii în situații de urgență este ușor de identificat și are deprinderi de comunicare care sunt suficiente pentru acest scop. Evaluarea deprinderilor de comunicare se face ținând cont de o combinare corespunzătoare și adecvată a oricărora dintre următorii factori:(i) limba sau limbile naționalităților majorității pasagerilor transportați pe o anumită rută;(ii) posibilitatea utilizării unui vocabular elementar în limba engleză care să permită să fie date instrucțiuni minime necesare unui pasager care are nevoie de asistență, indiferent de faptul că pasagerul și membrii echipajului utilizează sau nu o limbă comună;(iii) posibilitatea apariției unor necesități de comunicare prin alte mijloace atunci când comunicarea verbală nu este posibilă, cum ar fi: prin demonstrare, semnale cu mâna sau atragerea atenției către locul unde se dau instrucțiuni, posturile de adunare, mijloacele de salvare sau căile de evacuare;(iv) măsura în care s-au asigurat pasagerilor instrucțiuni complete de siguranță în limba sau limbile lor materne;(v) limbile în care pot fi transmise anunțurile de urgență în timpul unei situații de urgență sau al unui rol de echipaj, pentru a difuza pasagerilor instrucțiuni esențiale pentru situații critice și a ajuta astfel membrii echipajului în acțiunile de asistență a pasagerilor;d) la bordul navelor pentru transportul produselor petroliere, produselor chimice sau gazelor lichefiate care arborează pavilion român, comandantul, ofițerii și personalul nebrevetat sunt capabili să comunice între ei în limba de lucru sau în limba engleză;e) există mijloace adecvate de comunicare între navă și autoritățile de la țărm. Această comunicare trebuie să se desfășoare în conformitate cu prevederile paragrafului 4 din cap. V a Regulii 14 din Convenția SOLAS;f) la efectuarea controlului statului portului (PSC), conform prevederilor Directivei nr. 2009/16/CE*1), inspectorii PSC vor verifica dacă navele care arborează pavilionul unui stat terț îndeplinesc prevederile prezentului articol. Notă
  *1) Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.05.2009, p. 1), reformată.
  Recunoașterea brevetelor și a certificatelor de capacitate  +  Articolul 20(1) ANR recunoaște documentele emise de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene pe suport hârtie sau în format digital în conformitate cu prevederile alin. (1^1) și (1^2). (la 13-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (1^1) ANR recunoaște certificatele de competență eliberate de un alt stat membru sau certificatele de aptitudini eliberate de un alt stat membru comandanților și ofițerilor în conformitate cu regulile V/1-1 și V/1-2 din anexa nr. 1, prin atestarea certificatelor respective pentru a confirma recunoașterea acestora. Atestatul care confirmă recunoașterea se limitează la capacitățile, funcțiile și nivelurile de competență sau de aptitudini specificate în certificatul respectiv. Atestatul este eliberat numai dacă au fost îndeplinite toate cerințele Convenției STCW, în conformitate cu regula I/2 punctul 7 din Convenția STCW. Forma atestatului este cea prezentată în secțiunea A-I/2 punctul 3 din Codul STCW. (la 13-12-2021, Articolul 20 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (1^2) Pentru a permite navigatorilor să efectueze serviciul la bordul navelor aflate sub pavilionul român, ANR acceptă certificatele medicale eliberate sub autoritatea unui alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 12. (la 13-12-2021, Articolul 20 a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (2) Comandanții, ofițerii, radiooperatorii GMDSS care dețin documente corespunzătoare și/sau cele în conformitate cu regulile V/1-1, V/1-2 și V/3, emise de o autoritate competentă dintr-un stat terț parte la Convenția STCW, pot efectua serviciul la bordul navelor care arborează pavilion român, cu condiția ca aceștia să dețină atestate de recunoaștere a acestor documente, emise de către ANR. Recunoașterea se face pe baza unui protocol încheiat de ANR cu autoritatea competentă din statul emitent al documentelor. (la 21-03-2018, Alineatul (2) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 270 din 28 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 21 martie 2018 ) (3) Protocolul de recunoaștere se poate încheia fără nicio altă evaluare prealabilă, dacă statul terț a fost evaluat de Comisia Europeană și se află pe lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, sau dacă o decizie de recunoaștere a fost publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(4) În cazul în care statul terț nu se află pe lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, și nu există o decizie de recunoaștere a Comisiei Europene publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ANR va proceda după cum urmează:a) înaintează Comisiei Europene o cerere de recunoaștere a respectivului stat terț, motivând această cerere, însoțită de o analiză preliminară a respectării de către țara terță a cerințelor Convenției STCW, efectuată prin colectarea informațiilor prevăzute la anexa nr. 6 la prezentul ordin. În analiza preliminară respectivă ANR furnizează, în sprijinul cererii sale, informații suplimentare privind motivele recunoașterii țării terțe; (la 13-12-2021, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 20 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) b) ANR poate accepta recunoașterea unilaterală a documentelor emise de autoritatea competentă din respectivul stat terț, recunoaștere valabilă până când Comisia Europeană va comunica decizia sa; în cazul unei astfel de recunoașteri unilaterale, ANR comunică Comisiei numărul de atestate care confirmă recunoașterea, eliberate în legătură cu certificatele de competență și cu certificatele de aptitudini menționate la alin. (1) de țara terță, până la adoptarea actului de punere în aplicare privind recunoașterea țării terțe respective; (la 13-12-2021, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 20 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) c) ANR poate decide, în ceea ce privește navele aflate sub pavilion român, să ateste documentele emise de state terțe recunoscute de către Comisia Europeană, ținându-se cont de dispozițiile anexei nr. 6 la prezentul ordin. (la 13-12-2021, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 20 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (5) Fără a aduce prejudicii prevederilor de la art. 5 alin. (6), dacă circumstanțele o cer, ANR poate permite unei persoane care deține documente emise de către o autoritate competentă a unui stat terț să efectueze serviciul la bordul unei nave care arborează pavilion român într-o funcție, alta decât cea de radiooperator GMDSS, cu excepția celor prevăzute în Regulamentul de radiocomunicații, pentru o perioadă care să nu depășească 3 luni, dar care nu este încă atestat pentru recunoaștere de către ANR, dacă deține un document valabil emis și atestat conform cerințelor statului terț. Persoana respectivă trebuie să dețină în permanență un document care dovedește că a înaintat către ANR o cerere de recunoaștere. (la 07-08-2019, Alineatul (5) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.082 din 25 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 07 august 2019 ) (6) Recunoașterea brevetelor și a certificatelor de capacitate trebuie să fie limitată la capacitatea, funcția și nivelurile de competență prescrise în ele și acestea să fie însoțite de un atestat care confirmă această recunoaștere.(7) Refuzul de acordare a atestatului care confirmă această recunoaștere a brevetelor și certificatelor de capacitate sau lipsa unui răspuns pentru o astfel de recunoaștere poate fi contestat/contestată în conformitate cu legislația și procedurile naționale în vigoare.(8) ANR se asigură că personalul navigant maritim care prezintă pentru recunoaștere documentele emise conform Regulilor II/2,II/3, III/2 sau III/3 din anexa nr. 1, la nivel managerial, așa cum sunt definite în Codul STCW, trebuie să promoveze un test de evaluare a cunoștințelor referitoare la legislația maritimă română relevantă pentru efectuarea serviciului la bordul navelor care arborează pavilion român sau să promoveze un curs aprobat.(9) Sub rezerva criteriilor definite în anexa nr. 6 la prezentul ordin, în cazul în care ANR consideră că un stat terț recunoscut nu se mai conformează cerințelor Convenției STCW, aceasta informează imediat Comisia Europeană, prezentând motive întemeiate. (la 13-12-2021, Alineatul (9) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (10) Dacă ANR intenționează să revoce atestările tuturor documentelor emise de un stat terț, acesta informează imediat Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire la intenția sa, prezentând motivele acestei revocări.(11) ANR va notifica statului terț că protocolul de recunoaștere va fi revocat ca măsură de punere în aplicare a deciziei de retragere a recunoașterii adoptate de către Comisia Europeană.(12) Atestatele care confirmă recunoașterea documentelor emise în conformitate cu art. 5 alin. (6), înainte de data la care se ia decizia de revocare a recunoașterii statului terț, rămân valabile. Cu toate acestea, deținătorii unui astfel de atestat nu pot pretinde un atestat care să recunoască o calificare superioară decât dacă aceasta se bazează numai pe experiența suplimentară acumulată în cadrul stagiului de îmbarcare.(13) Fără a aduce atingere alin. (1^1), ANR nu impune restricții suplimentare privind capacitățile, funcțiile și nivelurile de competență sau de aptitudini în ceea ce privește voiajele costiere, astfel cum sunt menționate la alin. (8). (la 13-12-2021, Articolul 20 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) Sancțiuni. Suspendarea și anularea  +  Articolul 21(1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează conform prevederilor legislației naționale în vigoare.(2) Brevetele, certificatele de capacitate și atestatele de confirmare sau de recunoaștere pot fi suspendate pentru săvârșirea unei fapte contravenționale ori penale la regimul transporturilor navale și al activităților desfășurate în porturi sau pentru falsificarea documentelor emise de ANR, în scopul efectuării unor atribuții la bordul navelor.(3) Suspendarea documentelor personalului navigant maritim se dispune prin decizia ANR, la propunerea agentului constatator, pentru o perioadă de la o lună până la 12 luni, în funcție de gravitatea faptei, sau în cazul săvârșirii în formă repetată.(4) Suspendarea documentelor personalului navigant maritim se poate face și în baza unei hotărâri a instanțelor de judecată din celelalte state membre ale Uniunii Europene.(5) Decizia de suspendare va fi înregistrată în foaia matricolă a personalului navigant maritim ca sancțiune complementară, iar documentele respective vor fi păstrate la ANR pe perioada menționată în decizia de suspendare și se restituie titularului după expirarea acestei perioade.(6) Persoanele cărora li s-au suspendat documentele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza pe perioada suspendării un alt brevet, certificat de capacitate emis în conformitate cu prevederile referitoare la obținerea, reconfirmarea sau recunoașterea acestor documente.(7) Anularea documentelor prevăzute la alin. (2) se poate face prin decizie a directorului general al ANR, în urma unei hotărâri judecătorești rămase definitivă.(8) În termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de suspendare sau de anulare a documentelor, persoana în cauză este obligată să predea la ANR documentele respective.Controlul statului portului (PSC)  +  Articolul 22(1) Indiferent de pavilionul pe care îl arborează, navele care se află în porturile românești, cu excepția navelor prevăzute la art. 3, trebuie să fie inspectate de către inspectori PSC din cadrul ANR, pentru a verifica dacă întreg personalul navigant maritim care efectuează serviciul la bordul acestora și care trebuie să fie titular al unor brevete, certificate de capacitate și al unor documente justificative în conformitate cu Convenția STCW deține astfel de documente sau dispense valabile.(2) Atunci când se exercită controlul statului portului (PSC), conform prezentului ordin, ANR trebuie să se asigure că sunt aplicate toate prevederile și procedurile relevante prevăzute în Directiva 2009/16/CE.Procedurile privind controlul statului portului (PSC)  +  Articolul 23(1) Fără a aduce prejudicii prevederilor Directivei 2009/16/CE, controlul statului portului (PSC) prevăzut la art. 22 trebuie să se limiteze la:a) verificarea dacă orice membru al echipajului care lucrează la bord și căruia i se cere să fie titular al unui brevet, certificat de capacitate în conformitate cu Convenția STCW, deține un astfel de document sau o dispensă valabilă sau deține un document justificativ și dacă o cerere de aprobare, care să ateste recunoașterea documentului, a fost înaintată autorităților statului sub al cărui pavilion navighează;b) verificarea dacă numărul personalului navigant maritim care alcătuiește echipajul navei, precum și documentele pe care acestea le dețin sunt în conformitate cu certificatul privind echipajul minim de siguranță al navei emis de autoritatea competentă a statului de pavilion.(2) Capacitatea personalului navigant maritim de a respecta cerințele serviciului de cart și de securitate conform Convenției STCW trebuie evaluată în conformitate cu Partea A a Codului STCW, dacă există motive întemeiate să se presupună că aceste cerințe nu sunt respectate din următoarele considerente:a) nava a fost implicată într-o coliziune, punere pe uscat sau naufragiu;b) a avut loc o descărcare ilegală de substanțe de pe navă în raport cu prevederile oricărei convenții internaționale, atunci când aceasta era în marș, la ancoră sau acostată;c) nava a fost manevrată în mod greșit ori periculos, contrar măsurilor de respectare a rutelor adoptate de Organizația Maritimă Internațională sau fără să urmeze practicile și procedurile de siguranță a navigației;d) nava este operată într-o asemenea manieră încât sunt puse în pericol persoanele, proprietatea ori mediul înconjurător sau într-un asemenea mod încât compromite securitatea;e) un document a fost obținut în mod fraudulos sau deținătorul acestuia nu este persoana pentru care a fost emis documentul respectiv;f) nava arborează pavilionul unui stat care nu a ratificat Convenția STCW sau are la bord un comandant, un ofițer ori personal nebrevetat ce deține un document emis de un stat terț care nu a ratificat Convenția STCW.(3) Fără a aduce prejudicii verificării documentului, evaluarea făcută conform alin. (2) poate să prevadă ca deținătorul documentului să își demonstreze competența relevantă la locul exercitării funcției. O astfel de evaluare poate include verificarea că sunt îndeplinite cerințele operaționale privind efectuarea serviciului de cart și că personalul navigant maritim răspunde în situații de urgență, în conformitate cu nivelul său de competență.Reținerea  +  Articolul 24Fără a aduce prejudicii prevederilor Directivei 2009/16/CE, următoarele deficiențe stabilite de inspectorul PSC ca reprezentând un pericol pentru persoane, proprietate sau mediul înconjurător constituie motive în baza cărora ANR poate reține o navă în conformitate cu prevederile prezentului ordin, astfel:a) personalul navigant maritim nu deține documente corespunzătoare, nu are dispense valabile sau nu deține documente care dovedesc că au fost înaintate cereri pentru obținerea unor atestate de recunoaștere către autoritățile statului de pavilion al navei;b) neconformități în aplicarea cerințelor privind echipajul minim de siguranță emise de statul de pavilion al navei;c) organizarea necorespunzătoare a serviciului de cart la punte sau la mașină în conformitate cu cerințele impuse navei de către statul de pavilion;d) lipsa din cart a unei persoane calificate care trebuie să opereze echipamentul esențial pentru siguranța navigației, siguranța radiocomunicațiilor sau prevenirea poluării mediului marin;e) incapacitatea de a demonstra competența profesională a personalului navigant maritim cu atribuții privind siguranța navigației și prevenirea poluării mediului marin;f) imposibilitatea de a asigura pentru primul cart de la începutul voiajului și pentru carturile următoare personal navigant maritim suficient de odihnit și capabil de a-și îndeplini atribuțiile.Informațiile în scopuri statistice  +  Articolul 25(1) ANR comunică anual Comisiei Europene informațiile enumerate în anexa nr. 5. Asemenea informații nu pot fi utilizate în scopuri administrative, juridice sau de verificare și sunt exclusiv pentru uzul statelor membre și al Comisiei Europene în procesul de elaborare a politicilor și în scopuri statistice. ANR poate furniza, pe bază voluntară, informații privind certificatele de aptitudini eliberate personalului nebrevetat în conformitate cu capitolele II, III și VII din anexa la Convenția STCW, cum ar fi informațiile menționate în anexa nr. 5 la prezentul ordin. (la 13-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 25 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziția Comisiei Europene de către ANR în fiecare an, în format electronic, și cuprind informații înregistrate până la data de 31 decembrie a anului precedent. ANR păstrează integralitatea drepturilor de proprietate asupra informațiilor în format de date brute. Statisticile prelucrate elaborate pe baza acestor informații se pun la dispoziția publicului în conformitate cu dispozițiile privind transparența și protecția informațiilor de la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.406/2002.(3) Pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal, ANR va codifica toate aceste informații indicate în anexa nr. 5, prin utilizarea unui program informatic furnizat sau acceptat de către Comisia Europeană, înaintea transmiterii de informații către aceasta.(4) ANR se asigură că măsurile pentru culegerea, transmiterea, stocarea, analizarea și difuzarea unor astfel de informații sunt elaborate într-o manieră care să facă posibilă analiza statistică.Dispozițiile tranzitorii și finale  +  Articolul 26(1) Până la data de 31 decembrie 2016, ANR va continua să emită, să recunoască și să ateste brevetele și certificatele de capacitate aparținând personalului navigant maritim care a început, înaintea datei de 1 iulie 2013, un stagiu de îmbarcare aprobat sau o formă de pregătire aprobată în conformitate cu cerințele Directivei 2008/106/CE așa cum erau înainte de 3 ianuarie 2013.(2) Până la data de 31 decembrie 2016, ANR va reînnoi și va reconfirma brevetele, certificatele de capacitate și atestatele, în conformitate cu cerințele Directivei 2008/106/CE așa cum erau înainte de 3 ianuarie 2013.  +  Articolul 27Metodele de verificare și criteriile de evaluare a competenței pentru fiecare document emis vor fi aprobate de către directorul general al ANR prin "Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de evaluare a competenței în vederea emiterii brevetelor, certificatelor de capacitate personalului navigant maritim, maritim-portuar și de căi navigabile interioare".  +  Articolul 28Brevetele, certificatele de capacitate emise personalului navigant maritim, altul decât cel prevăzut de Convenția STCW, și care nu sunt prevăzute în prezentul ordin, vor rămâne valabile până la expirare, urmând ca după această dată să fie preschimbate cu noile documente.  +  Articolul 28^1Până la 1 iulie 2020, navigatorii care au început stagiu de îmbarcare aprobat în apele polare înainte de 1 iulie 2018 trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că îndeplinesc cerințele de certificare privind pregătirea de bază pentru navele care operează în apele polare prin terminarea cu succes a unui curs aprobat de pregătire îndeplinind îndrumările de pregătire stabilite de Organizație pentru navele care operează în apele polare prevăzute în Secțiunea B-V/g din codul STCW. (la 09-10-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 09 octombrie 2018 )  +  Articolul 28^2Până la 1 iulie 2020, navigatorii care au început stagiu de îmbarcare aprobat în apele polare înainte de 1 iulie 2018 trebuie sa fie în măsură să dovedească faptul că îndeplinesc cerințele de certificare privind pregătirea nivel avansat pentru navele care operează în apele polare prin terminarea cu succes a unui curs aprobat de pregătire îndeplinind îndrumările de pregătire stabilite de Organizație pentru navele care operează în apele polare prevăzute în Secțiunea B-V/g din codul STCW și terminarea unui stagiu de îmbarcare aprobat la bordul unei nave care operează în apele polare sau a unui stagiu de îmbarcare echivalent aprobat, îndeplinind sarcini în compartimentul punte la nivel managerial, pe o perioadă de cel puțin două luni în total în ultimii cinci ani. (la 09-10-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 09 octombrie 2018 )  +  Articolul 28^3ANR se asigură că atestatele de recunoaștere sunt emise în termen de 30 de zile. ANR se asigură, de asemenea, că personalul navigant are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva oricărui refuz de atestare sau de acceptare a unui certificat valabil sau împotriva absenței unui răspuns, în conformitate cu legislația și procedurile naționale, și că navigatorii beneficiază de consiliere și asistență adecvate cu privire la astfel de căi de atac, în conformitate cu legislația și procedurile naționale stabilite. (la 13-12-2021, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 )  +  Articolul 29ANR va notifica prevederile prezentului ordin tuturor autorităților competente din statele membre și statelor terțe care nu se află pe lista publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și cu care ANR are încheiate protocoale de recunoaștere.  +  Articolul 30Ministerul Transporturilor și Infrastructurii comunică Comisiei Europene textul prezentului ordin, precum și textele principalelor dispoziții de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor, precum și prin Directiva (UE) 2019/1159 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019. (la 13-12-2021, Articolul 30 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 )  +  Articolul 31Ministerul și ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 13-12-2021, Articolul 32 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 ) Intrarea în vigoare  +  Articolul 33Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a certificatelor de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim și maritim-portuar român care nu intră sub incidența Convenției STCW, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.Prezentul ordin transpune Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 323 din 3 decembrie 2008, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 343 din 14 decembrie 2012, precum și prin Directiva (UE) 2019/1159 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019. (la 13-12-2021, Mențiunea privind transpunerea directivelor europene a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 )
  p. Ministrul transporturilor,
  Marius Mitică Mărgărit,
  secretar de stat
  București, 13 august 2014.Nr. 1.252.  +  Anexa nr. 1CERINȚE DE PREGĂTIRE ȘI CERTIFICARE în conformitate cu prevederile Convenției STCW, astfel cum este prevăzut la art. 4 dinOrdinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014  +  Anexa nr. 2Brevetele, certificatele de capacitate și funcțiile echivalente1. Brevete compartiment punte
  Brevet Funcția echivalentă STCW Capacity Limitare zonă Limitare tonaj brut Regula STCW Regula Anexa nr. 1la ordin
  Ofițer punte Deck officer Officer in charge ofa navigational watchnelimitat nelimitat II/1 II/1
  costier TB < 500 II/3 II/3
  Ofițer punte secund Chief mate Chief mate nelimitat nelimitat II/2 II/2
  nelimitat 500 < TB < 3.000 II/2 II/2
  Comandant Master Master nelimitat nelimitat II/2 II/2
  nelimitat 500 < TB < 3.000 II/2 II/2
  costier TB < 500 II/3 II/3
  2. Certificate de capacitate compartiment punte
  Certificat de capacitateFuncția echivalentăSTCW CapacityLimitare zonăLimitare tonaj brutRegula STCWRegulaAnexa nr. 1 la ordin
  Timonier maritimMaritime helmsmanRating forming part of a navigational watchnelimitatnelimitatII/4II/4
  Șef timonier maritimAble seafarer deckAble seafarer decknelimitatnelimitatII/5II/5
  MarinarOrdinary seaman-nelimitatnelimitat--
  Șef de echipaj maritimMaritime boatswain-nelimitatnelimitat--
  Conducător de șalupă maritimăFirst maritime boat driver-Radă și perimetrul portuarnelimitat--
  Ofițer de punte maritim-portuarMaritime-port deck officer-Radă și perimetrul portuarnelimitat--
  Căpitan maritim-portuarMaritime-port captain-Radă și perimetrul portuarnelimitat--
  Ofițer de punte maritim aspirantCadet maritime deck officer-nelimitatnelimitat--
  Marinar maritim-portuarMaritime-port seaman-Radă și perimetrul portuar---
  Timonier maritim-portuarMaritime-port helmsman-Radă și perimetrul portuar---
  (la 13-12-2021, Punctul 2. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 )
  3. Brevete compartiment mașini
  Brevete Funcția echivalentă STCW Capacity Limitare zonă Limitare putere motor propulsie (kW) Regula STCW Regula Anexa nr. 1 la ordin
  Ofițer mecanic Engineer OfficerOfficer in charge of an engineering watch nelimitat nelimitat III/1 III/1
  Ofițer mecanic secund Second engineer officer Second engineer officer nelimitat nelimitat III/2 III/2
  nelimitat 750 < kW < 3.000 III/3 III/3
  Șef mecanic Chief Engineer Chief Engineer nelimitat nelimitat III/2 III/2
  nelimitat 750 < kW < 3.000 III/3 III/3
  Ofițer electrician Electro- technical officer Electro-technical officernelimitat nelimitat III/6 III/6
  4. Certificate de capacitate compartiment mașini
  Certificat de capacitateFuncția echivalentă STCW CapacityLimitare zonăLimitare putere motor propulsie (kW)Regula STCWRegula Anexa nr. 1 la ordin
  Motorist MotormanRating forming part of an engineering watchnelimitatnelimitatIII/4III/4
  Ajutor ofițer mecanic Able seafarer engineAble seafarer enginenelimitatnelimitatIII/5III/5
  ElectricianShip electricianElectro-technical ratingnelimitatnelimitatIII/7III/7
  FitterFitter-nelimitatnelimitat--
  PompagiuPumpman-nelimitatnelimitat--
  Ofițer mecanic maritim aspirantCadet maritime engineer officer-nelimitatnelimitat--
  Ofițer electrician maritim aspirantCadet maritime electrical officer-nelimitatnelimitat--
  Ofițer mecanic maritim-portuarMaritime-port engineer-Radă și perimetrul portuarnelimitat--
  Șef mecanic maritim-portuarMaritime-port chief engineer-Radă și perimetrul portuarnelimitat--
  Ofițer electrician maritim-portuarMaritime-port electrical officer-Radă și perimetrul portuarnelimitat--
  Motorist maritim-portuarMaritime-port motorman-Radă și perimetrul portuar---
  (la 13-12-2021, Punctul 4. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 )
  5. Certificate de radiooperator (GMDSS)
  Certificat GMDSS Funcția echivalentă STCW Capacity Limitare zonă Regula STCW Regula Anexa nr. 1 la ordin
  Certificat generalde radiooperator- GMDSS GMDSS- General Operator'sCertificate GMDSS-GOC nelimitat IV/2 IV/2
  Certificat restrâns de radiooperator- GMDSS GMDSS- Restricted Operator's Certificate GMDSS-ROC Zona A1 (acoperire VHF-30/35 milede la țărm)
   +  Anexa nr. 3Cursurile obligatorii în materie de siguranță maritimăI. Brevete compartiment punte1. Comandant/ofițer punte secund
  Nr. crt. Denumire curs Referința Cod STCW Termen de reconfirmare
  1. Folosirea sistemelor de aplicare a hărților electronice și a informațiilor de navigație ECDIS A-II/1, A-II/2 Nu
  2. Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor de conducere și munca în echipă în compartimentul punte A-II/1, A-II/2 Nu
  3. Operator General Radio în Sistemul Mondial de Primejdie și Siguranță Maritimă GMDSS-GOC (Operator Restrâns Radioîn sistemul GMDSS-ROC pentru navigație costieră) și raportarea în conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor și cu procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor A-IV/2 5 ani
  4. Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă A-VI/1, para- grafele 1-2 5 ani
  5. Competența în utilizarea mijloacelor de supraviețuire șia bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare A-VI/2, para- grafele 1-4 5 ani
  6. Prevenirea și lupta contra incendiilor - nivel avansat A-VI/3, para- grafele 1-4 5 ani
  7. Asistență medicală A-VI/4, para- grafele 4-6 Nu
  8. Familiarizare de securitate/Ofițer cu securitatea navei A-VI/6, para- grafele 1-4/ A-VI/5 Nu
  2. Ofițer punte
  Nr. crt. Denumire curs Referința Cod STCW Termen de reconfirmare
  1. Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor de conducere și munca în echipă în compartimentul punte A-II/1, A-II/2 Nu
  2. Folosirea sistemelor de afișare a hărților electronice și a informațiilor de navigație ECDIS A-II/1, A-II/2 Nu
  3. Operator General Radio în Sistemul Mondial de Primejdie și Siguranță Maritimă GMDSS-GOC (Operator Restrans Radioîn sistemul GMDSS-ROC pentru navigație costieră) și raportarea în conformitate cu principiile sistemului de raportare a navelor și cu procedurile sistemului de dirijare a traficului navelor A-IV/2 5 ani
  4. Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă A-VI/1, para- grafele 1-2 5 ani
  5. Competența în utilizarea mijloacelor de supraviețuire șia bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare A-VI/2, para- grafele 1-4 5 ani
  6. Prevenirea și lupta contra incendiilor - nivel avansat A-VI/3 para- grafele 1-4 5 ani
  7. Prim ajutor medical A-VI/4 para- grafele 1-3 Nu
  8. Familiarizare de securitate/Ofițer cu securitatea navei A-VI/6, para- grafele 1-4/ A-VI/5 Nu
  II. Brevete compartiment mașini1. Șef mecanic/Ofițer mecanic secund
  Nr. crt. Denumire curs Referința Cod STCW Termen de reconfirmare
  1. Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor de conducere și munca în echipă în compartimentul mașiniA-III/1, A-III/2 Nu
  2. Familiarizare de securitate/Ofițer cu securitatea navei A-VI/6, para- grafele 1-4/ A-VI/5 Nu
  3. Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă A-VI/1, para- grafele 1-2 5 ani
  4. Competența în utilizarea mijloacelor de supraviețuire șia bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare A-VI/2, para- grafele 1-4 5 ani
  5. Prevenire și lupta contra incendiilor - nivel avansat A-VI/3, para- grafele 1-4 5 ani
  6. Asistență medicală A-VI/4, para- grafele 4-6 Nu
  2. Ofițer mecanic/Ofițer electrician
  Nr. crt. Denumire curs Referința Cod STCW Termen de reconfirmare
  1. Managementul resurselor umane și aplicarea principiilor de conducere și munca în echipă în compartimentul mașiniA-III/1, A-III/2 Nu
  2. Familiarizare de securitate/Ofițer cu securitatea navei A-VI/6, paragrafele 1-4/A-VI/5 Nu
  3. Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă A-VI/1, paragrafele 1-2 5 ani
  4. Competența în utilizarea mijloacelor de supraviețuire șia bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare A-VI/2, paragrafele 1-4 5 ani
  6. Prevenirea și lupta contra incendiilor - nivel avansat A-VI/3, paragrafele 1-4 5 ani
  7. Prim ajutor medical A-VI/4, paragrafele 1-3 Nu
  III. Certificate de capacitate, compartimente punte/mașină/electric
  Nr. crt. Denumire curs Referința Cod STCW Termen de reconfirmare
  1. Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă A-VI/1, paragrafele 1-2 5 ani
  2. Familiarizare de securitate A-VI/6, paragrafele 1-4 Nu
  3. Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic A-II/4, A-III/4 Nu
  IV. Conducător de șalupă maritimă/Certificate de capacitate maritim-portuare, compartimente punte/mașină/electric (la 13-12-2021, Denumirea punctului IV. din Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 )
  Nr. crt. Denumire curs Referința Cod STCW Termen de reconfirmare
  1. Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă A-VI/1, paragrafele 1-2 Nu
  2. Operator Restrâns Radio în sistemul GMDSS-ROC (pentru certificatele de capacitate de ofițer de punte maritim- portuar și căpitan maritim-portuar) A-IV/2 Nu
  V. Radiooperatori GMDSS
  Nr. crt. Denumire curs Referința Cod STCW Termen de reconfirmare
  1. Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimă A-VI/1, paragrafele 1-2 5 ani
  2. Familiarizare de securitate A-VI/6, paragrafele 1-4 Nu
  VI. Personal auxiliar (fără certificate)
  Nr. crt.Denumire cursReferința Cod STCWTermen de reconfirmare
  1.Program de pregătire de bază pentru siguranța maritimăA-VI/1, paragrafele 1-25 ani
  2.Familiarizare de securitateA-VI/6, paragrafele 1-4Nu
  (la 13-12-2021, Punctul VI. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 )
  VII. Cursuri obligatorii pentru personalul cu atribuții specifice la bordul navei
  Nr. crt. Denumire curs Referința Cod STCW Termen de reconfirmare
  1. Competență în utilizarea bărcilor rapide de salvare A-VI/2, paragrafele 5-8 5 ani
  2. Asistență medicală A-VI/4, paragrafele 4-6 Nu
  3. Ofițer cu securitatea navei A-VI/5 Nu
  VIII. Cursuri obligatorii pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici specialeA. Nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate1. Personal navigant maritim
  Nr. crt.Denumire cursReferința Cod STCWTermen de reconfirmare
  1.Pregătire de bază pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere și chimiceA-V/1-1, paragraful 15 ani
  2.Pregătire de bază pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiateA-V/1-2, paragraful 15 ani
  3.Pregătire de bază pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGFA-V/3, paragraful 15 ani
  2. Comandant, șef mecanic, ofițeri, personal nebrevetat cu responsabilități directe
  Nr. crt.Denumire cursReferința Cod STCWTermen de reconfirmare
  1.Pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliereA-V/1-1, paragraful 25 ani
  2.Pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor chimiceA-V/1-1, paragraful 35 ani
  3.Pregătire avansată pentru operațiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiateA-V/1-2, paragraful 25 ani
  4.Pregătire de nivel avansat pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGFA-V/3, paragraful 25 ani
  (la 21-03-2018, Litera A. din Punctul VIII. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 270 din 28 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 21 martie 2018 )
  B) Nave de pasageriComandant, ofițeri, personal nebrevetat și alte categorii de personal
  Nr. crt.Denumire cursReferința Cod STCWTermen de reconfirmare
  1.Familiarizarea cu situațiile de urgență pe navele de pasageriA-V/2, paragraful 15 ani
  2.Managementul comunităților umane de pe nava de pasageriA-V/2, paragraful 35 ani
  3.Instruire de siguranță pentru navele de pasageriA-V/2, paragraful 25 ani
  4.Managementul situațiilor de criză și comportament umanA-V/2, paragraful 45 ani
  5.Instruire pentru siguranța pasagerilor, a mărfii și integritatea corpului naveiA-V/2, paragraful 55 ani
  (la 09-10-2018, Litera B. din Punctul VIII. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 09 octombrie 2018 )
  C) Nave care operează în apele polare1. Comandant, ofițeri
  Nr. crt.Denumire cursReferința Cod STCWTermen de reconfirmare
  1.Pregătire de bază pentru serviciul la bordul navelor care operează în ape polareA-V/4, paragraful 15 ani
  2. Comandant, ofițer punte secund
  Nr. crt.Denumire cursReferința Cod STCWTermen de reconfirmare
  1.Pregătire de nivel avansat pentru serviciul la bordul navelor care operează în ape polareA-V/4, paragraful 25 ani
  (la 09-10-2018, Punctul VIII. din Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 26 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 09 octombrie 2018 )
  IX. Cursuri obligatorii pentru personalul candidat la obținerea brevetelor maritime prin examenComandant, șef mecanic, ofițeri
  Nr. crt.Denumire cursReferința Cod STCWTermen de reconfirmare
  1.Evaluarea competențelor pe simulatorA-I/12, paragraful 85 ani
  (la 07-08-2019, Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.082 din 25 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 07 august 2019 )
   +  Anexa nr. 4CERINȚE MINIME OBLIGATORIIpentru certificarea personalului navigant maritim, altul decât cel prevăzut în ConvențiaSTCW  +  Anexa nr. 5Tipul de informații care trebuie comunicate Comisiei Europeneîn scopuri statistice1. Informațiile care trebuie furnizate Comisiei Europene conform prevederilor art. 5 alin. (20) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 se referă la brevetele, atestatele care confirmă emiterea acestora, dispensele și atestatele care confirmă recunoașterea brevetelor emise de către alte state.Marcarea cu "*" indică faptul că furnizarea va fi într-o formă anonimizată, astfel cum prevede art. 25 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014. Informațiile comunicate Comisiei Europene cuprind:a) Pentru brevetele și atestatele de confirmare a emiterii acestora:– număr unic de identificare al persoanei, în cazul în care este disponibil*;– numele*;– data de naștere;– naționalitatea;– sexul;– numărul aprobat*;– numărul EaI*;– funcția (funcțiile);– data emiterii sau data cea mai recentă de reconfirmare a documentului;– data expirării;– statutul certificatului;– limitări.b) Pentru atestatele care confirmă recunoașterea brevetelor emise de către alte state:– număr unic de identificare al persoanei, în cazul în care este disponibil*;– numele*;– data de naștere;– naționalitatea;– sexul;– statul care emite exemplarul original;– numărul original*;– numărul EaR*;– funcția (funcțiile);– data emiterii sau data cea mai recentă de reconfirmare a documentului;– data expirării;– statutul atestatului;– limitări.2. ANR poate furniza pe bază de voluntariat următoarele informații privind certificatele de capacitate emise personalului nebrevetat în conformitate cu cap. II și III din anexa la Convenția STCW:– număr unic de identificare al persoanei, în cazul în care este disponibil*;– numele*;– data de naștere;– naționalitatea;– sexul;– numărul certificatului de capacitate*;– funcția (funcțiile);– data emiterii sau data cea mai recentă de reconfirmare a documentului;– data expirării;– statutul certificatului de capacitate.  +  Anexa nr. 6
  Criterii pentru recunoașterea țărilor terțe care au eliberat un certificat sau sub a căror autoritate a fost eliberat un certificat
  1. Recunoașterea țărilor terțe care au eliberat un certificat sau sub a căror autoritate a fost eliberat un certificat se validează numai în cazul în care țara terță în cauză este parte la Convenția STCW.2. Recunoașterea țărilor terțe care au eliberat un certificat sau sub a căror autoritate a fost eliberat un certificat se aprobă numai în cazul în care țara terță în cauză a fost identificată de Comitetul pentru siguranță maritimă ca țară care a demonstrat că a pus pe deplin și integral în aplicare dispozițiile Convenției STCW.3. Recunoașterea țărilor terțe care au eliberat un certificat sau sub a căror autoritate a fost eliberat un certificat se face numai după ce Comisia Europeană, asistată de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și cu posibila participarea a oricărui alt stat membru implicat, a confirmat, prin intermediul unei evaluări a părții respective, care poate include inspecția instalațiilor și a procedurilor, că cerințele Convenției STCW privind standardele de competență, formare și certificare, precum și standardele de calitate sunt pe deplin respectate.4. Recunoașterea țărilor terțe care au eliberat un certificat sau sub a căror autoritate a fost eliberat un certificat se aprobă numai în cazul în care între statul membru al Uniunii Europene și țara terță în cauză se stabilește un acord care se află în curs de încheiere, în conformitate cu care orice modificare semnificativă a regimului de formare și certificare, prevăzut în conformitate cu Convenția STCW, este rapid notificată.5. ANR se asigură că navigatorii care prezintă, în vederea recunoașterii, certificate pentru funcții de conducere au cunoștințe adecvate privind legislația maritimă națională în vigoare, referitoare la funcțiile pe care sunt autorizați să le exercite.6. În cazul în care ANR dorește să completeze evaluarea conformității unei țări terțe prin evaluarea anumitor unități de formare maritimă trebuie să procedeze în conformitate cu dispozițiile secțiunii A-I/6 din Codul STCW. (la 13-12-2021, Actul a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 1.421 din 24 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1174 din 13 decembrie 2021 )
  -----