ORDIN nr. 1.136 din 27 iunie 2007(*actualizat*)privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală(actualizat până la data de 12 septembrie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • --------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:18 noiembrie 2014 prin ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014.----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 septembrie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.507 din 4 septembrie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei sanitare de stat nr. E.N. 6.848/2007,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea de sănătate publică din Ministerul Sănătăţii Publice şi Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspecţiile sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, unităţile publice şi private din domeniu vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 78-83 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 27 iunie 2007.Nr. 1.136.  +  Anexa 1DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri: a) procedură sau operaţiune - activitate de piercing, tatuaj, micropigmentare, tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, frizerie, coafură şi bărbierit; b) operator - persoană care este instruită şi execută operaţiunile de piercing, tatuaj, în condiţiile legii; c) estetician - persoană calificată să execute operaţiunile de îngrijire şi înfrumuseţare; d) client - persoană care solicită servicii de piercing, tatuaj, micropigmentare, de tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, de frizerie, coafură, bărbierit; e) cabinet - locul în care se desfăşoară activităţile de piercing, tatuaj, micropigmentare, de tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, de frizerie, coafură şi bărbierit; f) piercing - înţeparea pielii şi a straturilor sale în scopul de a crea o breşă pentru a insera o bijuterie sau un alt ornament; g) piercingul urechii - piercingul lobului şi/sau al zonei superioare cartilaginoase a urechii; h) micropigmentare - procedură asemănătoare din punct de vedere tehnic cu cea folosită în aplicarea tatuajului, de introducere a unui pigment sau colorant în stratul dermic al pielii, folosită pentru machiaj semipermanent, cum ar fi conturul buzelor şi al ochilor. Micropigmentarea durează mai mulţi ani, dar nu este permanentă; i) tatuare - practică de imprimare a unui însemn sau a unei figuri pe pielea umană prin împunsături şi de introducere a unui pigment, cu caracter permanent; j) epilare - proces prin care se îndepărtează temporar sau definitiv părul nedorit din diferite zone ale corpului; k) machiaj - aplicare temporară a unui produs cosmetic care are această funcţie, pe zona feţei, gâtului şi bustului; l) tratament cosmetic - procedură de curăţare, masaj şi îngrijire a pielii de un anumit tip al tenului sau având o anumită afecţiune; m) manichiură - proceduri de îngrijire şi înfrumuseţare a mâinilor şi a unghiilor de la mâini; n) pedichiură - proceduri de îngrijire şi înfrumuseţare a picioarelor şi a unghiilor de la picioare; o) aplicarea unghiilor artificiale - modalitate de extensie a unghiilor naturale cu ajutorul diferitelor produse şi tehnici; p) bărbierit - procedeu de îndepărtare a părului de pe faţă şi gât cu ajutorul unui instrument sau obiect tăios; q) frizat, coafat - procedură de scurtare, aranjare şi îngrijire a părului; r) anestezice - medicamente prin administrarea cărora este diminuată sau suprimată sensibilitatea la durere; s) timp de vindecare - timpul necesar vindecării canalului în care a fost inserată bijuteria sau a zonei în care s-a efectuat tatuajul, după lezarea ţesutului.  +  Articolul 2 (1) Cabinetul trebuie să aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activităţi: a) accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor; b) desfăşurarea procedurilor; c) păstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate şi sterile, în dulapuri separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate; d) depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie. (2) Se acceptă amenajarea cel puţin a unui spaţiu pentru curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea instrumentarului şi a materialelor refolosibile, în camera de desfăşurare a procedurilor. (3) Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreţinute, netede, lavabile, confecţionate din materiale neabsorbante, care să poată fi uşor spălate şi curăţate, iar culorile acestor suprafeţe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curăţarea se face prin aspirare. (4) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială şi naturală. (5) Incintele trebuie să fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii. (6) Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar şi bine ventilat. (7) Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor, precum şi chiuvetă separată pentru spălarea şi dezinfecţia mâinilor, situată în camera de desfăşurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece şi caldă, în cantităţi suficiente, săpun antibacterian, periuţă de unghii şi prosop de hârtie de unică folosinţă sau dispozitive pentru uscarea mâinilor. (8) Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcţie de numărul de operatori şi clienţi ai unităţii. (9) Toate suprafeţele trebuie menţinute în perfectă stare de curăţenie şi întreţinere. Suprafeţele pe care se desfăşoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie confecţionate din materiale neporoase, neabsorbante. (10) Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectarea şi colectarea deşeurilor periculoase, precum şi a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere şi saci colectori de unică folosinţă; colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare. (11) Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant şi la reţeaua de canalizare, pentru a fi curăţate când este necesar, cât şi pentru spălarea şi dezinfecţia recipientelor. (12) Dezinsecţia periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor. (13) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanţe stupefiante, precum şi accesul animalelor în cabinet; este obligatorie afişarea acestor interdicţii la loc vizibil. (14) La amenajarea cabinetului este obligatoriu să se ia măsuri de protecţie a locaţiei împotriva insectelor şi rozătoarelor. (15) Cabinetul trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, uşor accesibilă, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Asigurarea igienei mâinilor operatorului/ esteticianului se face respectându-se următoarele reguli: a) spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian şi apă curentă potabilă; b) uscarea se face cu prosoape sau şervete de unică folosinţă sau prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosinţă; c) dezinfecţia mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecţiei mâinilor.  +  Articolul 4 (1) Igiena mâinilor este obligatorie în următoarele situaţii, respectându-se condiţiile prevăzute la art. 3: a) înainte şi după efectuarea procedurii; b) când se contaminează accidental cu sânge, fluide corporale sau secreţii; c) după îndepărtarea mănuşilor de protecţie; d) după folosirea toaletei; e) înainte şi după servirea mesei; f) după efectuarea unor operaţiuni care duc la contaminarea mâinilor. (2) Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt şi curate. (3) În situaţia în care operatorul/esteticianul prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritaţii sau orice altă afecţiune dermatologică, se interzice practicarea procedurii până la vindecarea acestora.  +  Articolul 5 (1) Cabinetelor în care se desfăşoară activităţi de înfrumuseţare li se aplică dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modificările ulterioare. (2) Suprafeţele, instrumentele, echipamentele şi accesoriile utilizate trebuie curăţate, dezinfectate şi/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului. (3) Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unică folosinţă se folosesc pentru un singur client. (4) Toate echipamentele, instrumentele şi materialele de unică folosinţă trebuie îndepărtate imediat după ce au fost folosite la un client. (5) Procedurile pentru operaţiile de sterilizare, recomandate de către producătorul aparatului utilizat în acest scop, trebuie să fie disponibile în cursul acţiunilor de inspecţie. (6) Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă sterilizarea se efectuează în altă parte decât locaţia cabinetului, trebuie să se facă dovada sterilizării prin următoarele documente: a) contractul încheiat între cele două părţi; b) data sterilizării şi numele persoanei care a executat sterilizarea; c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat; d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit; e) condiţiile de transport al instrumentarului sterilizat. (7) Se utilizează doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările ulterioare. (8) Soluţiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecţie, se prepară, se păstrează şi se utilizează conform instrucţiunilor producătorului. (9) Toate recipientele şi containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite pentru dezinfecţie, trebuie etichetate adecvat în privinţa conţinutului, concentraţiei şi datei la care soluţiile de lucru au fost preparate. (10) Echipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curăţat prin ştergere şi pulverizat cu un produs biocid. (11) Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în ambalaje aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. Ambalajele trebuie inscripţionate cu data sterilizării şi numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie menţinute în condiţii corespunzătoare de asigurare a sterilizării şi depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate şi praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afişarea interdicţiei de acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor şi echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate. (12) Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privinţa sterilizării, utilizându-se indicatorii chimici sau biologici. (13) Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului se înregistrează şi trebuie să fie disponibile în cursul acţiunilor de inspecţie. (14) Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare şi dezinfectare, efectuate conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare, se păstrează de către persoana responsabilă. (15) Înregistrările procedurii sterilizării trebuie să cuprindă următoarele: a) metoda şi parametrii de sterilizare; b) data sterilizării; c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat; d) numele sau iniţiala persoanei care a sterilizat instrumentarul; e) monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici. (16) Instrumentarul sterilizat şi depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, excepţie făcându-se pentru instrumentarul presterilizat. (17) Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în cadrul inspecţiei că procedurile de sterilizare au fost executate corect şi optim. (18) Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie să existe documentaţia furnizată de producător în care să fie descrisă metoda de sterilizare şi precizate recomandările de depozitare şi menţinere a sterilităţii. Această documentaţie trebuie furnizată în cursul acţiunilor de inspecţie. Persoanele responsabile cu depozitarea şi manipularea instrumentarului sterilizat trebuie să respecte instrucţiunile producătorului de menţinere a sterilităţii. (19) Fiecare cabinet sau locaţie temporară trebuie să menţină înregistrările privind dezinfecţia şi sterilizarea disponibile în timpul acţiunilor de inspecţie şi acestea trebuie să cuprindă următoarele: a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fişă de securitate); b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit; c) data, frecvenţa dezinfecţiei; d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecţia. (20) Curăţenia trebuie efectuată la sfârşitul sau la începutul programului de lucru, precum şi ori de câte ori este necesar, de către personal calificat. (21) Deşeurile periculoase rezultate în urma activităţilor se colectează separat, se depozitează, se transportă şi se neutralizează, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Controlul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea următoarelor condiţii: a) anumite substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să fie însoţite de fişa de siguranţă a produsului, eliberată de către producător, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare; fişa de siguranţă trebuie înmânată beneficiarului înainte sau odată cu prima livrare a substanţei sau preparatului chimic respectiv; b) personalul care manipulează astfel de substanţe sau preparate chimice periculoase trebuie să fie instruit şi să semneze fişa de instruire pentru protecţia muncii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) substanţele şi preparatele chimice şi cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cu instrucţiunile producătorului, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sângerarea.  +  Articolul 8Înainte de începerea tratamentului se efectuează evaluarea stării pielii, cu respectarea următoarelor condiţii: a) înainte de începerea tratamentului de înfrumuseţare, zona respectivă de piele sau unghie trebuie evaluată; b) dacă clientul prezintă în zona care urmează a fi tratată leziuni deschise, infecţii, inflamaţii sau boli dermatologice, tratamentul trebuie amânat.  +  Articolul 9 (1) Angajatorul trebuie să asigure angajaţilor săi cursuri periodice de instruire, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, astfel încât prin activităţile desfăşurate de aceştia să nu fie afectată sănătatea lor şi a clienţilor. (2) Personalul angajat are obligaţia de a efectua controale medicale la angajare şi controale periodice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispoziţia inspectorilor sanitari, în timpul acţiunilor de inspecţie. (3) Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate. (4) Personalul angajat trebuie să demonstreze competenţă în folosirea materialelor şi a procedurilor, în conformitate cu responsabilităţile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate. (5) Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, angajaţii trebuie să aibă la dispoziţie trusă de prim ajutor, facilităţi şi personal instruit pentru acordarea primului ajutor.  +  Anexa 2NORMA 27/06/2007  +  Anexa 2a)Modelul declaraţiei pe propria răspundere pentru operaţiunea de tatuajNr. ........./ ............DECLARAŢIEPE PROPRIA RĂSPUNDEREM_/F_/Subsemnatul:Numele ........... prenumele ........., născut la data de ........ în localitatea ............, judeţul ........, cu domiciliul stabil în localitatea ........, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ......, ap. ..., et. ..., judeţul ......., cod ......, cu domiciliul flotant în localitatea .........., str. ........... nr. ...., bl. ..., sc. ....., ap. ...., et. ..., judeţul ......., cod ........, posesor al B.I./C.I. seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ........ de ....,C.N.P. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, telefon .......,doresc să mi se facă tatuajul nr. .... în zona .................. .Declar pe propria răspundere că: nu am consumat băuturi ┌───────────────┐alcoolice şi substanţe stupefiante înainte de efectuarea │ │tatuajului şi nu sufăr de următoarele boli: hemofilie, │ │epilepsie, boli transmisibile, boli de inimă, diabet zaharat, │ │afecţiuni dermatologice, SIDA şi nu sunt însărcinată. └───────────────┘       Semnătura    ................Am luat la cunoştinţă faptul că, având o piele mai închisă, culorile nu se vor vedea atât de vii ca pe o piele albă.Declar pe propria răspundere că materialele pentru efectuarea tatuajului s-au desfăcut în faţa mea de către operator.Totodată, am luat la cunoştinţă şi am primit sfaturile în vederea îngrijirii tatuajului timp de 15 zile de către mine.În cazul în care nu am spus adevărul în această declaraţie şi nu respect sfaturile de îngrijire a tatuajului, sunt direct responsabil. Operatorul este absolvit de orice răspundere penală sau civilă.              Data Semnătura      ...................... .........................Declaraţia s-a citit şi s-a completat în faţa mea: Operator,                                                        .......................  +  Anexa 2b)Modelul declaraţiei pe propria răspundere pentru operaţiunea de piercingNr. ........./ ............DECLARAŢIEPE PROPRIA RĂSPUNDEREM_/F_/Subsemnatul:Numele ........... prenumele ........., născut la data de ........ în localitatea ........., judeţul ........, cu domiciliul stabil în localitatea .........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ...., et. ...., judeţul ......, cod ......, cu domiciliul flotant în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. ...., et. ..., judeţul ........, cod .........., posesor al B.I./C.I. seria ..... nr. ......, eliberat/eliberată la data de ........ de ......, C.N.P. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, telefon .......,doresc să mi se facă piercing în zona ........... .Bijuteria care mi se va monta este din ...... şi este cumpărată de mine din ....... .Declar pe propria răspundere că: nu am consumat băuturi alcoolice şi substanţe stupefiante înainte de efectuarea piercingului şi nu sufăr de următoarele boli: hemofilie, epilepsie, boli transmisibile (hepatită, TBC etc.), boli de inimă, diabet zaharat, afecţiuni dermatologice, SIDA şi nu sunt însărcinată.Semnătura....................Declar pe propria răspundere că materialele pentru efectuarea piercingului s-au desfăcut în faţa mea de către operator.Totodată, am luat la cunoştinţă şi am primit sfaturile în vederea îngrijirii piercingului timp de 15 zile de către mine.În cazul în care nu am spus adevărul în această declaraţie şi nu respect sfaturile de îngrijire a piercingului, sunt direct responsabil. Operatorul este absolvit de orice răspundere penală sau civilă.                    Data Semnătura              ................ .................Declaraţia s-a citit şi s-a completat în faţa mea: Operator,                                                        ..............  +  Anexa 3NORMA 27/06/2007