HOTĂRÂRE nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 iunie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, precum și structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, le aplică în cazul nerespectării prevederilor privind procedurile de achiziție.  +  Articolul 2Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, precum și structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului act normativ și își vor modifica în mod corespunzător procedurile în termen de 10 zile lucrătoare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre a Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică abaterilor constatate după data intrării în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba
  secretar de stat
  București, 26 iunie 2014.Nr. 519.
   +  AnexăRATELEpentru stabilirea reducerilor procentuale/corecțiilorfinanciare care se aplică în cazul nerespectării procedurilor de achiziții  +  Partea 1 Achiziții publiceA) Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul/pragul stabilit în legislația națională privind achizițiile publice pentru care există obligația publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneANUNȚUL DE PARTICIPARE ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
  Nr. crt.Tipul de abatere/ neregulă constatată   Descrierea abaterii/neregulii constatate   Corecția financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
  1.              Nepublicarea unui anunțde participare              Anunțul de participare nu a fost publicat în conformitate cu regulile aplicabile [de exemplupublicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) atunci când aceasta este prevăzută de directive/legislația națională*i)]          100% 25% dacă publicarea unui anunț de participare este prevăzută în directive și acest anunț nu a fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informații care pot garanta că o întreprindere situată într-un alt stat membru poate avea acces la informațiile relevante privind procedura de achiziție publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să își manifesteinteresul în vederea obținerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunțul de participare a fost publicat la nivel național (în conformitate cu legislația sau cu reglementările naționale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunț de participare au fost respectate.
  2.              Divizarea artificială acontractelor de lucrări/produse/servicii             Lucrările care urmează să fie executate sau bunurile/serviciile care urmează să fie livrate/prestate sunt divizate pentru ca procedura de achiziție respectivă să nu mai fie sub incidența directivelor/legislației naționale șipentru a nu face obiectul publicării anunțului de participare în JOUE aferent totalității lucrărilor, bunurilor și serviciilor propuse a fi achiziționate.       100% 25% dacă publicarea unui anunț de participare este prevăzută în directive și acest anunț nu fost publicat în JOUE, dar au fost publicate suficiente informații care potgaranta că o întreprindere situată într-un alt stat membrupoate avea acces la informațiile relevante privind procedura de achiziție publică respectivă, înainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această întreprindere să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să își manifesteinteresul în vederea obținerii acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunțul de participare a fost publicat la nivel național (în conformitate cu legislația sau cu reglementările naționale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunț de participare au fost respectate.
  3.        Nerespectarea (de cătreautoritatea contractantă) a termenului-limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potențialilor ofertanți)*ii) Termenul-limită de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor este mai scurt decât termenele fixate prin directivă/legislația națională.      25% dacă reducerea termenelor este mai mare de 50%; 10% dacă reducerea termenelor este mai mare de 30%; 5% pentru orice altă reducere de termene (corecția financiară/reducerea procentuală poate fi între 2% și 5%, în cazul în care natura și gravitatea consecințelor abaterii nu justifică o corecție financiară/reducere procentuală de 5%.)   
  4.             Potențialii ofertanți/ candidați au la dispoziție un termen prea scurt pentru obținerea documentațieide atribuire         Timpul în care potențialii ofertanți/candidați dispun pentru obținerea documentației de atribuire este prea scurt, ceea ce are ca efectcrearea unui obstacol nejustificat în ceea ce privește asigurarea cadrului concurențial al procedurii organizate. Corecțiile/Reducerile sunt aplicate de la caz la caz. Pentru determinarea ratei se va ține cont de eventualecircumstanțe atenuante legate de specificitateași complexitatea procedurii de achiziție, în special de sarcina administrativă suplimentară pe care o creează sau de dificultățile întâmpinate în furnizarea documentației de atribuire. 25% dacă timpul de care dispun potențialii ofertanți/ candidați pentru obținerea documentației de atribuire estemai mic de 50% din termenul legal de primire a ofertelor 10% dacă timpul de care dispun potențialii ofertanți/ candidați pentru obținerea documentației de atribuire estemai mic de 60% din termenul legal de primire a ofertelor 5% dacă timpul de care dispun potențialii ofertanți/ candidați pentru obținerea documentației de atribuire estemai mic de 80% din termenul legal de primire a ofertelor      
  5.      Nepublicarea prin eratăa prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor*iii) Termenul de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor au fost prelungite fără a se respecta regulile de publicitate aplicabile în domeniu (respectiv publicarea în JOUE dacă procedura de atribuire intră sub incidența directivelor).  10% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 5% în funcție de gravitate.     
  6.      Cazul în care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunțde participare Autoritatea contractantă atribuie un contract de servicii recurgând la o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunțde participare, dar această procedură nu este justificată în raport cu prevederile legale aplicabile.  25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% în funcție de gravitate.     
  7.             În cazul în care se organizează o procedurăde atribuire în domeniul apărării sau al securității naționale pentru care se aplică prevederile Directivei 2009/81/CE/ legislației naționale și nu este elaborată o justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunț de participare Autoritatea contractantă atribuie un contract în domeniul apărării sau al securității naționale recurgând la o procedură de dialog competitiv sau de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazuri în care circumstanțele nu justifică aplicarea unei astfel de proceduri.        100% Corecția/Reducerea poate fi diminuată la 25%, la 10% sau la 5% în funcție de gravitate.            
  8.       În anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire nu sunt menționate criteriile de selecție și/sau criteriile de atribuiredupă caz. Anunțul de participare nu descrie suficient de detaliat criteriile de selecție și/sau nici în anunțul de participare și nici în documentația de atribuire nu sunt descrise suficient de detaliat criteriile de atribuire și ponderea acestora.   25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% dacă criteriile de selecție/atribuire erau enunțate în anunțul de participare (sau în documentația de atribuire, în ceea ce privește criteriile de atribuire), dar erau insuficientdetaliate.   
  9.          Prin anunțul de participare sau prin documentația de atribuire sunt stabilite criterii de selecție/atribuire ilegale și/sau discriminatorii.    În cazul în care operatorii economici sunt descurajați să participe la o procedură din cauza unor criterii de selecție și/sau atribuire ilegale stabilite prin anunțul de participare sau prin documentația de atribuire,de exemplu: Obligația ofertantului de a avea deja un sediu sau un reprezentant în țara sau în regiunea respectivă. Obligația ofertantului de a avea experiență în țara sau în regiunea respectivă. 25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.         
  10.      Criteriile de selecție nu sunt nici în legătură și/sau nu suntproporționale cu obiectul contractului.   Când se poate demonstra că nivelul minim de capacitate tehnică solicitat nu este nici în legătură și/sau nici proporțional cu obiectul contractului, astfel nu se poate garanta egalitatea de acces a ofertanților sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce privește concurența. 25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.     
  11.    Specificații tehnice discriminatorii    Stabilirea de norme tehnice prea specifice nu permite asigurarea egalității de acces a ofertanților sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate în ceea ce privește concurența. 25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.   
  12.     Definirea insuficientă a obiectului contractului    Descrierea din anunțul de participare și/sau din documentația de atribuire este insuficientăca să permită potențialilor ofertanți/candidațisă determine care este obiectul contractului.   10% Corecția/Reducerea poate fi diminuată la 5% în funcție de gravitate. În cazul în care lucrările executate nu au făcut obiectul unei publicări, pentru suma respectivă se aplică o corecție/reducere de 100%.
      EVALUAREA OFERTELOR
  Nr. crt.Tipul de abatere/ neregulă constatată   Descrierea abaterii/neregulii constatate   Corecția financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
  1.     Modificarea criteriilorde selecție după deschiderea ofertelor, determinând selectarea incorectă a unui participant Criteriile de selecție au fost modificate în faza de selecție, ceea ce a determinat acceptarea unui ofertant care nu ar fi fost selectat dacă criteriile de selecție publicate ar fi fost respectate.  25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.    
  2.     Modificarea criteriilorde selecție după deschiderea ofertelor, determinând respingereaincorectă a unui participant Criteriile de selecție au fost modificate în faza de selecție, ceea ce a determinat respingerea unui ofertant care nu ar fi fost respins dacă criteriile de selecție publicate ar fi fost respectate.  25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.    
  3.           Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecție sau atribuire ilegale         În cursul evaluării ofertelor, criteriile de selecție au fost folosite drept criterii de atribuire sau criteriile de atribuire (sau subcriteriile ori ponderea acestora) indicate în anunțul de participare sau în documentația de atribuire nu au fost respectate, ceea ce a dus la aplicarea de criterii de selecție ori atribuire nelegale. Exemplu: subcriteriile de atribuire utilizate într-o procedură de atribuire nu au nicio legătură cu criteriile deatribuire indicate în anunțul de participare/ documentația de atribuire. 25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.          
  4.     În timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenței și al tratamentului egal.  Justificarea punctajului acordat fiecărei oferte nu este suficient de clară/este lipsită de transparență sau este inexistentă și/sau raportul de evaluare nu există sau nu conține toate elementele solicitate conform normelor juridice. 25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.    
  5.  Modificarea unei oferteîn cursul evaluării  Comisia de evaluare permite candidaților/ ofertanților să își modifice ofertele în timpulevaluării. 25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.
  6.     Negocierea în cursul procedurii de atribuire    În cadrul unei proceduri deschise sau restrânseautoritatea contractantă negociază cu ofertanții în timpul evaluării, ceea ce determină o modificare substanțială a condițiilor inițiale cuprinse în anunțul de participare sau în documentația de atribuire. 25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.    
  7.          Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunțde participare, în urmacăreia condițiile enunțate în anunțul de participare sau în documentația de atribuire au fost modificate substanțial*iv) În contextul unei proceduri de negociere cu publicare prealabilă a unui anunț de participare, condițiile inițiale din contract au fost substanțial modificate, ceea ce ar fi justificat publicarea unei noi proceduri.       25% Corecția/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% în funcție de gravitate.         
  8.     Respingerea unei ofertecu preț neobișnuit de scăzut    În cazul în care comisia de evaluare respinge ofertele cu preț neobișnuit de scăzut în ceea ce privește produsele, lucrările sau serviciileofertate fără să solicite în scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei 25%      
  9.    Conflictul de interese     Un conflict de interese a fost stabilit de o instituție administrativă sau judiciară competentă, fie în ceea ce privește beneficiarul contribuției din partea UE, fie înceea ce privește autoritatea contractantă 100%     
      IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI
  Nr. crt. Tipul de abatere/ neregulă constatată Descrierea abaterii/ neregulii constatate   Corecția financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
  1.      Modificarea substanțială a contractului în raport cu anunțul de participare sau cu documentația de atribuire*v) Elementele esențiale ale atribuirii contractului includ, dar nu se limitează: prețul*vi), natura lucrărilor, termenul de execuție, modalitatea de plată și materialele utilizate. Este totdeauna necesară o analiză caz cu caz pentru determinarea elementelor esențiale. 25% din valoarea contractului  plus  valoarea suplimentară a contractului care este determinatăde modificarea substanțială a condițiilor inițiale  
  2.    Reducerea obiectului contractului    Contractul a fost atribuit în conformitate cu directivele/ legislația națională, dar, ulterior, obiectul contractului a fost redus.   Valoarea corespunzătoare diminuării obiectului contractul plus 25% din valoarea finală a contractului (numai dacă reducerea obiectului contractului este substanțială, în sensul că afectează scopul contractului)
  3.                    Atribuirea de contractede lucrări/servicii/ bunuri suplimentare (dacă o astfel de atribuire constituie o modificare substanțialăa condițiilor inițiale ale contractului*vii)),fără o procedură competitivă în cazul încare nu au fost respectate următoarele condiții: - o situație de urgențăcare rezultă dintr-un eveniment imprevizibil;- o circumstanță neprevăzută în cazul lucrărilor, serviciilorsau bunurilor suplimentare*viii). Contractul inițial a fost atribuit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile,dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a lucrărilor executate/bunurilor livrate/serviciilor prestate (formalizate sau nu în scris) care nu au avut la bază proceduri care respectă prevederile directivelor/ legislației naționale, aplicabile negocierii fără publicare pentru un motiv de urgență, rezultat din evenimente imprevizibile sau privind atribuirea contractelor de lucrări, bunuri și servicii suplimentare.          100% din valoarea contractelor suplimentare  În cazul în care totalul valorii contractelor care se referă la lucrări, bunuri și servicii suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără respectarea dispozițiilor directivelor nu depășește pragul de 50% al contractului inițial, corecția/reducerea poate fi redusă la 25%.              
  4.          Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depășește limita fixată de dispozițiile legale aplicabile      Contractul inițial a fost atribuit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile,dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a căror valoare depășește procentul de 50% din valoarea contractului inițial*ix).      100% din valoarea care depășește limita de 50% din valoarea contractului inițial. Pentru situațiile în care depășește valoarea contractului inițial cu un procent cuprins între 20% și 49% din valoarea acestuia se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare
  ---------*i) În ceea ce privește procedurile de atribuire pentru care nu se aplică sau se aplică parțial prevederile directivelor, este necesară determinarea existenței unui interes transfrontalier cert sau a unui caz de încălcare a prevederilor legislației naționale în domeniul achizițiilor publice. Dacă există un interes transfrontalier sau o abatere de la aplicarea prevederilor legislației naționale în domeniul achizițiilor publice este necesar să se determine ce nivel de publicitate ar fi trebuit asigurat în acest caz. În acest context, obligația de transparență implică faptul că o întreprindere situată într-un alt stat membru să poată avea acces la informații relevante privind procedura de atribuire respectivă înainte ca respectivul contract să fie atribuit, astfel că, dacă această întreprindere dorește, să poată să fie în măsură să prezinte o ofertă sau să își manifeste interesul pentru obținerea acestui contract. În practică aceasta înseamnă fie că anunțul de participare a fost publicat la nivel național (în conformitate cu prevederile legale sau cu normele naționale aplicabile), fie că normele de bază relative la publicitatea care trebuie asigurată pentru procedura de achiziție au fost respectate.*ii) Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse și pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunț de atribuire.*iii) Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrânse și pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunț de atribuire.*iv) O flexibilitate limitată poate fi aplicată în ceea ce privește modificarea condițiilor inițiale după atribuirea contractului, chiar dacă această posibilitate, precum și modalitățile de punere în practică nu sunt enunțate într-un mod clar și precis în anunțul de participare sau în documentația de atribuire. Dacă această posibilitate nu este prevăzută în documentația de atribuire, modificările condițiilor inițiale nu sunt admisibile decât dacă nu sunt substanțiale. O modificare este considerată substanțială dacă:a) autoritatea contractantă introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse inițial în documentația de atribuire, ar fi permis admiterea unor ofertanți alții decât cei admiși inițial;b) aceste modificări permit atribuirea unui contract unui alt ofertant decât cel care a fost selectat inițial;c) autoritatea contractantă extinde obiectul contractului cu lucrări/bunuri/servicii care nu erau prevăzute inițial;d) aceasta modifică echilibrul economic în favoarea contractantului într-un mod care nu era prevăzut în contractul inițial.*v) Vezi nota iv.*vi) Pentru moment, singura modificare a prețului inițial care nu a fost considerată substanțială de Curtea Europeană de Justiție privește o reducere de preț de la 1,47% la 2,94%.*vii) Vezi nota vi.*viii) Noțiunea de "circumstanțe neprevăzute" trebuie să fie interpretată ca referindu-se la situații pe care o autoritate contractantă diligentă nu le poate prevedea (de exemplu, cerințe noi rezultate din adoptarea unei noi legislații europene sau naționale sau a condițiilor tehnice, care nu au putut să fie prevăzute cu toate că s-au executat toate investigațiile tehnice prevăzute în etapa de proiectare, în condițiile impuse de cele mai noi standarde tehnice în domeniu). Suplimentarea lucrărilor, bunurilor și serviciilor determinată de o insuficientă pregătire tehnică a proiectului nu poate fi considerată ca fiind o "circumstanță imprevizibilă".*ix) Directiva 2004/17/CE nu stabilește o limită în ceea ce privește contractele suplimentare. Pentru calculul limitei de 50% autoritatea contractantă va ține cont de valoarea lucrărilor sau a serviciilor suplimentare. Valoarea lucrărilor sau serviciilor suplimentare nu trebuie să fie compensată cu valoarea lucrărilor sau serviciilor anulate. Valoarea care corespunde lucrărilor sau serviciilor anulate nu are nicio incidență asupra calculului limitei de 50%.
  B) Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislației în vigoare, pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneÎn conformitate cu prevederile legislației europene și ale jurisprudenței Curții Europene de Justiție în cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achizițiilor publice nu este obligatorie sau este parțial obligatorie și se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale în domeniul achizițiilor publice autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecțiile financiare prevăzute la lit. A).------------Lit. B) a părții 1 din anexă a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 519 din 26 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014, prin înlocuirea unei sintagme.
   +  Partea a 2-a a) Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor unor ghiduri/instrucțiuni privind achizițiile, în situația în care acestea sunt parte integrantă din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanțare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012
  Nr. crt. Tipul de abatere/ neregulă constatată Descrierea abaterii/ neregulii constatate   Corecția financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
  1.    Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență*i) Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenței.   25% din valoarea contractului în cauză     
  2.             Contracte de achiziții (acte adiționale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuitefără competiție adecvată, în absența unei urgențe imperativerezultate din evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzute*i) Contractul inițial a fost atribuit cu respectarea regulilor de achiziție, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiționale) care au fost atribuite fără asigurarea unei competiții adecvate, în absența unei urgențe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzute care să le justifice.      25% din valoarea contractelor atribuite fără lansarea unei proceduri competitive             
  3.        Aplicarea unor criteriide calificare și selecție și/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale    Aplicarea unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare care împiedică anumiți ofertanți potențiali să participe la procedura de atribuire din cauza restricțiilor stabilite în documentația de atribuire (de exemplu, obligația de a avea dejao reprezentanță în țară sau în regiune sau stabilirea unor standarde tehnice prea specifice care favorizează un singur operator) 10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/ corecției poate fi diminuată la 5% în funcție de gravitate       
  4.        Încălcarea principiuluitratamentului egal        Contractele au fost atribuite cu respectarea cerințelor privind publicitatea, dar procedura de atribuire a încălcat principiul tratamentului egal al operatorilor (de exemplu:în cazul în care autoritatea contractantă a făcut o alegere arbitrară a anumitor ofertanți cu care a negociat atribuirea contractului sau a oferit un tratament preferențial unuia dintreofertanții invitați la negociere) 10% din valoarea contractului în cauză. Rata reducerii/ corecției poate fi diminuată la 5% în funcție de gravitate       
  ----------*i) Conceptul "grad de publicitate adecvat" trebuie interpretat astfel:
  a) Principiul egalității de tratament și cel al nediscriminării impun o obligație de transparență care constă în garantarea, în favoarea oricărui potențial ofertant, a unui grad de publicitate care să permită atribuirea contractului în condiții de competiție adecvate. Obligația de transparență presupune că un potențial ofertant care operează pe teritoriul unui alt stat membru poate avea acces la informații relevante privind o procedură de achiziții înainte ca aceasta să fie finalizată, astfel încât, dacă acel potențial ofertant dorește, să își poată exprima interesul prin participarea la procedura respectivă.b) În unele cazuri, datorită unor circumstanțe speciale, cum ar fi o miză economică foarte redusă, participarea la o procedură de achiziții poate să nu prezinte interes pentru operatorii economici care operează în alte state membre. În aceste cazuri, efectele asupra libertăților fundamentale trebuie să fie considerate ca fiind prea aleatorii și prea indirecte ca să justifice aplicarea normelor juridice derivate din dreptul comunitar primar și, din acest motiv, nu se aplică corecții financiare. Este de competența autorității contractante să determine dacă o procedură de achiziție prezintă sau nu un interes potențial pentru operatorii economici care operează în alt stat membru. Această decizie a autorității contractante trebuie să fie fundamentată pe o evaluare a circumstanțelor specifice fiecărui caz în parte, cum ar fi obiectul procedurii de achiziție, valoarea sa estimată, caracteristicile particulare ale sectorului de activitate în cauză (mărimea și structura pieței, practicile comerciale etc.), precum și zona geografică în care este organizată procedura de achiziție.
   +  Partea a 3-a Contracte încheiate de beneficiarii privați de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislației în vigoare, dar care au obligația respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013
  Nr. crt. Tipul de abatere/ neregulă constatată Descrierea abaterii/ neregulii constatate   Corecția financiară/Reducerea procentuală aplicabilă
  1.      Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la publicarea procedurii simplificate Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectându-se principiul transparenței, prin publicarea anunțului de participare pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene   25% din valoarea contractului în cauză       
  2.      Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență la desemnarea câștigătorului Contractul a fost atribuit nerespectându-se principiul transparenței, prin publicarea anunțului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.    5% din valoarea contractului în cauză       
  3.       Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cuaplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenței, dar s-au constat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului.     Prin aplicarea principiului proporționalității și luând în considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene și fondurilor publice naționale aferente acestora     
  --------