SCHEMĂ din 24 septembrie 2013(*actualizată*)privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale (Anexa nr. 1)(actualizată până la data de 18 august 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE




  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectivul prezentei scheme de minimis, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de minimis, pentru investiţiile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotărâre a Guvernului. (2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulament.---------Alin. (2) al art. 1 din schemă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. (3) Ajutoarele de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană conform Regulamentului. (4) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României.  +  Articolul 2Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor localizate în parcurile industriale, prin renunţări la venituri bugetare, sub forma scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale*4), în limita echivalentului în lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier._________*4) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013.  +  Articolul 3În sensul schemei, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acordul de principiu al autorităţii administraţiei publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităţilor fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013; b) întreprindere - orice operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definită în jurisprudenţa Uniunii Europene; c) parc industrial - infrastructura de afaceri constituită conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001*5) privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001, care deţine titlu de parc industrial sau a fost declarat prin hotărâre a Guvernului;__________*5)Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 a fost abrogată prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013. d) administratorul parcului industrial - persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii de către fondatori în scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, respectiv de a gestiona şi administra, potrivit legii, parcul industrial; e) rezident al parcului industrial - orice întreprindere, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:- în baza unui contract de administrare şi prestări de servicii conexe; sau- în calitate de proprietar ori chiriaş, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului; f) plan de investiţii - document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile şi a activelor necorporale aferente investiţiei ce urmează a fi realizată de solicitantul ajutorului de minimis, cu indicarea denumirii activului, cantităţii, preţului unitar de achiziţie/construcţie şi a valorii totale, precum şi a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente; g) studiu de fezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţii funcţionale, tehnologice, constructive şi economice care fundamentează investiţia realizată în parcul industrial; această documentaţie cuprinde inclusiv planul de investiţii, definit potrivit lit. f); h) costuri eligibile - cheltuielile realizate cu achiziţionarea/ construcţia activelor corporale şi necorporale; i) active corporale - terenuri, clădiri, utilaje sau instalaţii; j) active necorporale - transferul de tehnologie prin achiziţionarea de patente, licenţe, know-how sau informaţii tehnice nepatentate; k) infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, parcări şi servicii de internet. l) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.---------Lit. l) a art. 3 din schemă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Capitolul II Forma ajutorului de minimis  +  Articolul 4 (1) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor eligibile constă în: a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial; b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Nu fac obiectul ajutorului de minimis construcţiile supuse impozitării conform titlului IX3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.---------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 din schemă a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial; e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale. (2) Furnizorii ajutorului de minimis prevăzut de schemă sunt: a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a); b) unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia este situat parcul industrial, pentru scutirile şi facilităţile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e).  +  Capitolul III Criterii de eligibilitate  +  Articolul 5 (1) Sunt eligibile în cadrul prezentei scheme întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulament, şi anume: a) sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură; b) producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat; c) transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; d) transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari; e) abrogată;---------Lit. e) a alin. (1) al art. 5 din schemă a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. (2) Prin schemă nu se acordă: a) ajutoare destinate activităţii de export către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; b) ajutoare condiţionate de utilizarea produselor naţionale în locul produselor importate; c) ajutoare pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. (3) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt acestea definite conform prezentei scheme, poate beneficia, pentru sectoarele eligibile, de facilităţile stabilite la art. 4, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităţilor sau o distincţie între costuri astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în baza acesteia.---------Alin. (3) al art. 5 din schemă a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 6Beneficiarii ajutorului de minimis, în temeiul schemei, sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) îşi desfăşoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 ori declarat prin hotărâre a Guvernului; b) desfăşoară activitate economică; c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanţilor care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), indiferent de sursa de finanţare; în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3 lit. l), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.---------Lit. c) a art. 6 din schemă a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile; e) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor non-financiare aflate în dificultate, în vigoare începând cu 1 august 2014.---------Lit. e) a art. 6 din schemă a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată şi creanţa a fost integral recuperată.  +  Articolul 7 (1) Sunt considerate costuri eligibile cheltuielile legate de activele corporale şi necorporale utilizate de întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis în parcul industrial, inclusiv cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu. (2) La calculul costurilor eligibile nu vor fi luate în considerare cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu, pentru care întreprinderea solicitantă a beneficiat de ajutor de stat sau de minimis. (3) Cheltuielile privind TVA, taxele, avizele, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea activelor achiziţionate nu sunt eligibile.  +  Capitolul IV Reguli procedurale  +  Articolul 8 (1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în baza schemei, administratorul parcului industrial sau rezidenţii trebuie să obţină un acord de principiu al autorităţii administraţiei publice locale, prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013. Pentru administratorul parcului industrial care se doreşte a fi înfiinţat în baza Legii nr. 186/2013, acordul autorităţii administraţiei publice locale se obţine înainte de data depunerii documentaţiei pentru obţinerea titlului de parc industrial. (2) În vederea obţinerii acordului de principiu, întreprinderea solicitantă transmite primarului unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul industrial următoarele documente: a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completată în limba română, prin tehnoredactare, ştampilată şi semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă; b) opis cu documentele anexate cererii de acord; c) certificat constatator, după caz, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, activitatea desfăşurată în parcul industrial, cu menţionarea codului CAEN corespunzător; d) studiu de fezabilitate sau plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ; e) extras de carte funciară pentru informare; f) o declaraţie scrisă a reprezentantului legal, sub sancţiunea art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului fiscal în curs; g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia aferentă. (3) Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are dreptul să solicite orice alte documente/date/informaţii necesare eliberării acordului de principiu, inclusiv să introducă termene în procedurile de analiză şi verificare. (4) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul", ştampila întreprinderii solicitante şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.  +  Articolul 9 (1) Furnizorii prezentei scheme ţin un registru special al schemei în format electronic, cu evidenţa cererilor de acord de principiu înregistrate. (2) Înregistrarea cererilor de principiu se face pe măsura depunerii acestora. (3) Cererile de acord de principiu vor fi analizate de structura/structurile stabilite de primar, prin dispoziţie. (4) În urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului soluţionează cererea, după caz: a) cu emiterea acordului de principiu; b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord de principiu în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentei scheme. (5) Cererea de acord de principiu este considerată completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) conţine toate informaţiile şi documentele prevăzute în prezenta schemă; b) conţine toate informaţiile şi documentele solicitate de aparatul de specialitate al primarului unităţii administrativ-teritoriale; c) nu prezintă neconcordanţe în informaţiile furnizate; d) sunt respectate prevederile prezentei scheme. (6) În cazul în care cererea de acord de principiu nu îndeplineşte prevederile alin. (5), structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziţia prevăzută la alin. (3), transmite întreprinderii o solicitare de completare a cererii de acord de principiu cu informaţiile şi/sau documentele necesare. (7) În evaluarea cererii şi emiterea acordului de principiu, structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziţia prevăzută la alin. (3), va avea în vedere respectarea plafonului prevăzut la art. 2. (8) Acordul de principiu prevede în mod expres care sunt facilităţile de care va beneficia întreprinderea solicitantă. (9) Pot fi acordate doar facilităţile instituite prin art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 a căror valoare cumulată cu ajutoarele de minimis acordate anterior, într-o perioadă de 3 ani fiscali, nu depăşesc plafonul prevăzut la art. 2. (10) Dacă o măsură de sprijin din cele prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 depăşeşte plafonul prevăzut la art. 2, atunci aceasta nu se acordă. (11) Pentru situaţia prevăzută la art. 17, alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, acordul de principiu va face parte din raportul care însoţeşte proiectul de hotărâre a consiliului local sau judeţean privind acordul autorităţii administraţiei publice locale privind înfiinţarea parcului industrial.  +  Articolul 10 (1) Administratorul şi rezidenţii parcului industrial beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 în baza: a) acordului de principiu, emis potrivit prezentei scheme sau, după caz, hotărârii consiliului local ori judeţean, potrivit art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013; b) titlului de parc industrial acordat prin ordin al ministrului sau declarat prin hotărâre a Guvernului. (2) Cele două înscrisuri prevăzute la alin. (1) se depun anual, ca anexe la declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren şi clădiri, înregistrate, potrivit legii, la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ-teritorială unde se află situat parcul industrial. (3) Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat acordat în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depăşeşte intensitatea ajutorului stabilită pentru condiţiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană. (4) Unitatea administrativ-teritorială publică lunar pe site-ul său situaţii cu cererile de acord privind acordarea ajutorului de minimis înregistrate şi soluţionate. (5) Unitatea administrativ-teritorială actualizează ajutorul la valoarea de la momentul acordării. Echivalentul în euro al valorii ajutorului de minimis acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României la data acordării.  +  Articolul 11Acordul de principiu privind ajutorul de minimis se va comunica în scris solicitantului şi va conţine, cel puţin, informaţii cu privire la valoarea fixă maximă potenţială a ajutorului, la perioada de acordare a ajutorului şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la Regulament.---------Art. 11 din schemă a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 12Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi c) se acordă o singură dată într-un an fiscal.  +  Articolul 12^1 (1) Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un solicitant, întreprindere unică, în cadrul schemei nu poate să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul în curs. (2) Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un solicitant care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate să depăşească echivalentul în lei a 100.000 euro pe durata a 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul în curs.---------Art. 12^1 din schemă a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 12^2Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu: a) ajutorul de minimis acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului de minimis prevăzut în acest Regulament; b) ajutorul de minimis acordat în baza altor regulamente de minimis, cu condiţia încadrării în plafonul prevăzut la art. 12^1.---------Art. 12^2 din schemă a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 12^3În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, verificarea încadrării în limita plafonului de minimis se face luând în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.---------Art. 12^3 din schemă a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 12^4În cazul în care solicitantul se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.---------Art. 12^4 din schemă a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 12^5 (1) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depăşirea intensităţii maxime admise prevăzute în legislaţia specifică aplicabilă, după caz. (2) În acest sens, solicitanţii care beneficiază de alt ajutor de stat pentru susţinerea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiţii nu pot beneficia de facilităţile prevăzute la art. 4 destinate finanţării acestor cheltuieli eligibile, în cazul în care, conform contractelor încheiate, ajutorul de stat este prevăzut a se acorda la nivelul intensităţii maxime menţionate de legislaţia aplicabilă, indiferent de stadiul încasării efective a ajutorului.---------Art. 12^5 din schemă a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 12^6Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce furnizorul a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele de stat acordate solicitantului pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, precum şi cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori.---------Art. 12^6 din schemă a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 13 (1) La calculul ajutorului de minimis furnizorul are în vedere şi valoarea scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, precum şi de orice alt ajutor de minimis de care a beneficiat întreprinderea.---------Alin. (1) al art. 13 din schemă a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. (2) Furnizorii de ajutor de minimis pot verifica la sediul întreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis veridicitatea şi conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de întreprinderi în cadrul schemei. (3) Furnizorii de ajutor de minimis au obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de minimis acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.  +  Articolul 14 (1) Furnizorii de ajutor de minimis în baza prezentei scheme păstrează evidenţe detaliate a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. (2) Furnizorii de ajutor de minimis au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. (3) În cazul în care se constată că au fost încălcate condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul ajutorului de minimis, furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate.---------Alin. (3) al art. 14 din schemă a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. (4) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.---------Alin. (4) al art. 14 din schemă a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014.  +  Articolul 15 (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2020.---------Alin. (1) al art. 15 din schemă a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. (2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 200.000 mii lei.---------Alin. (2) al art. 15 din schemă a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. (3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de minimis este de 450.---------Alin. (3) al art. 15 din schemă a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.451 din 7 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 18 august 2014. (4) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme vor fi actualizate corespunzător. (5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Anexa la schemăModel de formular de cerere pentru ajutorul de minimis*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│- Informaţii cu privire la beneficiarul ajutorului de minimis: ││ ● denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN); ││ ● declaraţie conform căreia nu este o întreprindere aflată în dificultate, conform definiţiei din ││ Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi ││ restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02), publicată în Jurnalul ││ Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; ││ ● declaraţie prin care să se specifice ajutorul (atât cel de minimis, cât şi ajutoarele de stat) ││ primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani; ││ ● declaraţie prin care să se specifice ajutorul care urmează să fie primit pentru acelaşi proiect ││ din partea altor autorităţi care acordă ajutoare. ││ ││- Informaţii despre proiectul/activitatea care urmează să beneficieze de ajutor de minimis: ││ ● descrierea proiectului; ││ ● temeiul juridic relevant (naţional, UE sau ambele); ││ ● datele preconizate pentru începerea şi încheierea proiectului; ││ ● locaţia (locaţiile) proiectului. ││ ││- Informaţii despre finanţarea proiectului: ││ ● investiţiile şi alte costuri legate de acestea; ││ ● costurile eligibile totale; ││ ● valoarea ajutorului de minimis; ││ ● intensitatea ajutorului de minimis. ││ ││- Informaţii despre tipul facilităţii de ajutor de minimis asupra căreia optează: ││ ││Beneficiarul va opta pentru tipul de facilitate fiscală prevăzută la art. 20 alin. (1) din │Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________