NORME METODOLOGICE din 19 septembrie 2003 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002**) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003(actualizate până la data de 13 august 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003; ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006; ORDINUL nr. 267 din 28 mai 2007 abrogat de ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008; ORDINUL nr. 528 din 19 martie 2009; ORDINUL nr. 541 din 19 martie 2009; ORDINUL nr. 2.408 din 30 iulie 2009; ORDINUL nr. 1.026 din 6 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-----------**) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008.1. Art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 (denumită în continuare ordonanţă de urgenţă) (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepţia instituţiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale şi instituţiilor publice autonome cu sediul în municipiul Bucureşti, precum şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Municipiului Bucureşti*).-----------*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:5.1.1. Pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi deschise la unităţile trezoreriei statului numai instituţiile publice cu personalitate juridică, ai căror conducători îndeplinesc calitatea de ordonatori de credite, în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale*).5.1.2. Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, precum şi alte cheltuieli pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiilor publice fără personalitate juridică se efectuează direct din bugetele instituţiilor publice cu personalitate juridică în structura cărora acestea funcţionează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.5.1.3. În cazuri justificate, pe seama instituţiilor publice fără personalitate juridică pot fi deschise la unităţile trezoreriei statului conturi de disponibilităţi pentru încasarea de la instituţia publică ierarhic superioară a unor sume din care vor fi efectuate plăţi în numerar numai pentru cheltuieli care au fost angajate, ordonanţate şi lichidate de ordonatorul de credite, în condiţiile legii, de natura drepturilor salariale, burse, ajutoare, alte drepturi sociale şi alte cheltuieli urgente care nu pot fi efectuate prin virament.La virarea sumelor în conturile instituţiilor publice fără personalitate juridică persoanele abilitate să efectueze plăţi din bugetele instituţiilor publice ierarhic superioare se vor asigura că au fost parcurse fazele de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor.În conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice fără personalitate juridică acestea pot depune şi eventualele venituri proprii încasate în numerar din prestări de servicii sau din alte activităţi, care sunt aprobate în bugetele instituţiilor publice ierarhic superioare şi care se virează la termenele stabilite de ordonatorul de credite în conturile acestora.5.1.4. Deschiderea la unităţile trezoreriei statului, pe seama instituţiilor publice fără personalitate juridică, a conturilor de disponibilităţi prevăzute la pct. 5.1.3 se efectuează numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la propunerea conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică în cadrul căreia funcţionează instituţiile respective, care va stabili şi natura sumelor ce se gestionează prin aceste conturi.5.1.5. Documentele prin care se dispun plăţi din conturile instituţiilor publice se semnează de către persoanele abilitate de lege, aprobate prin specimenele de semnături de către ordonatorii de credite, la care se anexează copii ale actelor de numire în funcţie a acestora.-----------*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepţia art. 59, care a intrat în vigoare la data publicării. Prin această ordonanţă de urgenţă a fost abrogată Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale.2. Art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă: (2) În vederea efectuării cheltuielilor instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia de a prezenta unităţilor trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat şi repartizat pe trimestre în condiţiile legii*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:5.2.1. Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, pot dispune plăţi din conturile deschise pe numele acestora la unităţile trezoreriei statului numai pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate în condiţiile prevederilor art. 16 din Legea nr. 500/2002 şi, respectiv, ale art. 20 alin. (4) din Legea nr. 189/1998, precum şi ale art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 şi în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate sau a disponibilităţilor de fonduri, după caz.Dacă legile bugetare nu au fost aprobate cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, precum şi în cadrul termenelor stabilite de lege pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice, se aplică în continuare prevederile bugetare ale anului precedent sau prevederile cuprinse în proiectul de buget pentru instituţiile publice şi acţiunile noi, după caz, în limitele prevăzute de lege.3. Art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă: (3) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unităţile trezoreriei statului verifică existenţa bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor respective şi a listelor de investiţii, aprobate în condiţiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise şi repartizate sau a disponibilităţilor de fonduri, după caz, şi a destinaţiei acestora, precum şi alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Finanţelor Publice*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:5.3.1. Din conturile deschise la unităţile trezoreriei statului pot fi dispuse plăţi numai pentru cheltuieli bugetare care au parcurs fazele de angajare, lichidare şi ordonanţare prevăzute de lege.Răspunderea pentru efectuarea plăţilor din conturile deschise la unităţile trezoreriei revine persoanelor desemnate prin specimenele de semnături, conform pct. 5.1.5.5.3.2. În scopul acceptării la plată a documentelor prezentate de instituţiile publice, unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia de a verifica următoarele: încadrarea plăţilor dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investiţii cuprinse în listele de investiţii aprobate în condiţiile legii; încadrarea în disponibilităţile de credite bugetare deschise şi repartizate sau în disponibilităţile de fonduri, după caz; verificarea efectuării de către instituţiile publice a plăţilor prevăzute la art. 5 alin. (8) şi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă numai în conturile agenţilor economici deschise la Trezoreria Statului.-----------Alin. 2 al pct. 5.3.2. a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 528 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 26 martie 2009.Obligaţiile datorate de angajat şi de angajator, aferente drepturilor salariale, se plătesc de instituţiile publice la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.------------Pct. 5.3.2. a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.5.3.3. Instituţiile publice au obligaţia de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unităţile trezoreriei statului şi de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unităţile trezoreriei statului în legătura cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare.4. Art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă: (4) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilităţi, după caz, ale instituţiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăţi în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum şi pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:5.4.1. Instituţiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de cheltuieli sau de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului, numai pentru cheltuieli de personal sau pentru alte drepturi cuvenite unor persoane fizice (drepturi cu caracter social, burse şi alte ajutoare sau indemnizaţii etc.) care nu au conturi deschise în banca.În situaţii deosebite, instituţiile publice pot efectua plăţi în numerar cu aprobarea ordonatorilor de credite pentru cheltuieli urgente aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind disciplina financiar-valutară şi achiziţiile publice. Aceste plăţi pot fi efectuate numai pe baza de facturi, chitanţe fiscale sau alte documente justificative prevăzute de lege.------------Alin. 2 al pct. 5.4.1. a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2003.------------Alin. 3 al pct. 5.4.1. a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2003.5.4.2. Instituţiile publice au obligaţia să îşi dimensioneze lunar plăţile pe care le efectuează în numerar prin casieria proprie, în limita prevederilor de cheltuieli corespunzătoare din bugetele proprii, scop în care întocmesc programul prevăzut în anexa nr. 1. Această anexă se întocmeşte distinct pentru conturile de cheltuieli bugetare, pe capitole, iar pentru fondurile speciale, veniturile proprii sau alte conturi de disponibilităţi, pe fiecare cont din care urmează a se ridica sumele respective.5.4.3. Instituţiile publice prezintă programul prevăzut în anexa nr. 1 în dublu exemplar la unităţile trezoreriei statului la care îşi au conturile deschise, până la data de 25 a lunii curente pentru necesarul lunii următoare, în caz contrar răspunderea pentru neefectuarea la termen a plăţilor revenind exclusiv instituţiilor publice respective.În cazul nedepunerii la termen a programului prevăzut în anexa nr. 1, unităţile trezoreriei statului vor elibera numerar instituţiilor publice beneficiare, în limita disponibilităţilor de numerar din casieriile-tezaur, iar în situaţia insuficienţei de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru altă dată a plăţilor respective.5.4.4. Unităţile trezoreriei statului verifică programele primite de la instituţiile publice în ceea ce priveşte dimensionarea necesarului de numerar pentru efectuarea plăţilor, introduc eventualele modificări, după care restituie un exemplar vizat instituţiei respective.------------Pct. 5.4.5. a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.5.4.6. În limita sumelor prevăzute în programul prezentat în anexa nr. 1, instituţiile publice pot ridica numerar din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, pe baza de cecuri pentru ridicare de numerar, unităţilor trezoreriei satului revenindu-le sarcina de a verifica încadrarea sumelor solicitate în disponibilităţile de credite bugetare deschise şi repartizate sau în disponibilităţile existente în cont, după caz, precum şi în creditele bugetare aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli.Sumele ridicate în numerar pentru efectuarea de cheltuieli, rămase neutilizate, se depun de către instituţiile publice în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, din care au fost ridicate, pe baza de foaie de vărsământ-chitanţa, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la ridicare.5. Art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă: (5) Instituţiile publice au obligaţia să organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările şi plăţile în numerar să fie efectuate în condiţii de siguranţa, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita plafonului de casa stabilit de către unităţile trezoreriei statului pentru fiecare instituţie publică*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:5.5.1.Unităţile trezoreriei statului au obligaţia să stabilească şi să aprobe, la propunerea instituţiilor publice cu conturi deschise la acestea, atât pentru cele cu personalitate juridică, cât şi pentru cele fără personalitate juridică, plafonul de casa la finele zilei, cu încadrarea în plafonul maxim aprobat de prevederile legale în vigoare privind disciplina financiar-valutară.------------Alin. 1 al pct. 5.5.1. a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2003.Plafonul de casa propus pentru aprobare se stabileşte ca medie zilnica, calculat pentru 3 luni consecutive din an, a cheltuielilor de deplasare în ţară, a cheltuielilor materiale sau a altor cheltuieli de volum redus care nu pot fi efectuate prin virament, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5.5.2.În cazuri justificate, la solicitarea ordonatorilor de credite, unităţile trezoreriei statului pot aproba modificarea plafoanelor de casă ale instituţiilor publice.5.5.2. Peste limita plafonului de casă pot fi păstrate, pe o perioada de maximum 3 zile lucrătoare de la ridicare, sumele ridicate din conturile corespunzătoare de cheltuieli sau disponibilităţi, după caz, pentru cheltuieli de natură salarială, inclusiv fondurile de stimulare, drepturi cu caracter social, burse şi alte ajutoare sau indemnizaţii şi sumele în numerar ridicate pentru restituirea de venituri bugetare încasate în plus, precum şi veniturile bugetare încasate prin casieriile proprii, care se depun în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului la termenele prevăzute la pct. 5.6.1.6. Art. 5 alin. (6) şi (7) din ordonanţa de urgenţă: (6) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale şi venituri extrabugetare ale instituţiilor publice, se încasează prin casieriile proprii ale instituţiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel. (7) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar şi prin unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., pe baza de convenţii încheiate cu persoanele abilitate, cu condiţia asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operaţiuni*).-----------*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:5.6.1. Încasările efectuate de către instituţiile publice prin casieria proprie, reprezentând venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale sau veniturile proprii, se depun în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor respective sau în conturile de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepţia instituţiilor publice care nu se află în aceeaşi localitate cu unitatea trezoreriei statului la care sunt arondate, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare.-----------Pct. 5.6.1. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.5.6.2. Veniturile bugetare pot fi încasate în numerar prin instituţii de credit, pe bază de convenţii încheiate în acest scop cu instituţiile publice care gestionează bugetele cărora le sunt cuvenite sumele respective, cu condiţia asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operaţiuni în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.-----------Pct. 5.6.2. a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.5.6.3. Instituţiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de venituri ale bugetelor pe care le gestionează potrivit legii, pe baza de cecuri pentru ridicarea de numerar, pentru restituirea către contribuabilii persoane fizice, prin casieriile proprii, a impozitelor, taxelor sau a altor venituri achitate în plus sau necuvenit.Sumele ridicate în numerar pentru restituirea de venituri încasate în plus, rămase neutilizate, se depun de către instituţiile publice în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile trezoreriei statului, pe baza de foaie de vărsământ-chitanţa, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la ridicare. Aceste sume nu pot fi utilizate pentru efectuarea de cheltuieli bugetare.7. Art. 5 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă: (8) Transferurile şi subvenţiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit*).-----------*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:5.8.1. Ordonatorii de credite bugetare pot dispune virarea subvenţiilor şi a transferurilor cuvenite regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu personalitate juridică numai în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis pe numele acestora la unităţile trezoreriei statului, dacă legea nu prevede altfel.În cazuri justificate, în cadrul contului sintetic 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" pot fi deschise, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, conturi analitice în vederea reflectării distincte a subvenţiilor şi transferurilor primite de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale cu anumite destinaţii.5.8.2. Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale, care beneficiază de transferuri şi subvenţii de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete, au obligaţia deschiderii contului 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal.Sumele primite de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi de la alte bugete, reprezentând transferuri şi subvenţii, vor fi utilizate pe răspunderea titularilor contului numai în scopul pentru care au fost destinate.5.8.3. Subvenţiile sau transferurile primite pentru completarea veniturilor proprii se utilizează cu prioritate de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale beneficiare pentru completarea fondurilor necesare plăţii salariilor, precum şi pentru plata impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, inclusiv pentru achitarea obligaţiilor curente sau restante faţă de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi alte bugete. Eventualele sume rămase disponibile pot fi utilizate pentru alte destinaţii prevăzute de lege, pe răspunderea titularilor contului.5.8.4. Din contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale îşi pot transfera în conturile proprii deschise la bănci sumele necesare completării fondurilor pentru plata salariilor sau a altor drepturi de natură salarială, sumele aferente cheltuielilor privind investiţii executate în regie proprie care au ca sursă de finanţare transferurile sau subvenţiile primite, sumele aferente reconstituirii plăţilor efectuate din fonduri proprii, din conturile deschise la bănci, pentru cheltuieli de natura celor pentru care au fost acordate subvenţiile sau transferurile respective, precum şi sumele necesare efectuării de plăţi în numerar pentru cheltuieli ce nu pot fi dispuse prin virament.Răspunderea pentru transferul în conturile proprii deschise la bănci al subvenţiilor sau transferurilor primite numai pentru destinaţiile prevăzute mai sus revine exclusiv titularilor contului 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri".5.8.5. Din contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" se dispun plăţi către furnizori, prestatori de servicii sau alţi creditori agenţi economici, inclusiv sumele cuvenite unităţilor subordonate ale regiilor autonome, societăţilor ori companiilor naţionale şi societăţilor comerciale beneficiare de subvenţii sau transferuri, în conturile acestora deschise la bănci.5.8.6. Subvenţiile şi transferurile primite de regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unităţile trezoreriei statului, nu pot fi executate silit.5.8.7. Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, indiferent de forma de organizare a acestora, cu excepţia persoanelor fizice, pot fi deschise la unităţile trezoreriei statului conturi de disponibilităţi pentru gestionarea sumelor provenite din credite externe nerambursabile, inclusiv a sumelor aferente finanţării naţionale, în cazul în care prin reglementările specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel. Sumele încasate în aceste conturi vor fi utilizate pe răspunderea titularilor de cont, în conformitate cu contractele de finanţare încheiate, numai pentru operaţiuni efectuate prin virament.-----------Pct. 5.8.7. a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.8. Art. 5 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă: (9) Instituţiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, conturi escrow la o bancă agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilităţi încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valuta, în condiţii stabilite prin convenţii încheiate între părţi*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:5.9.1. Instituţiile publice pot deschide conturi escrow - de blocaj -, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, la o bancă agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în condiţii stabilite prin convenţii încheiate între părţi.5.9.2. Instituţiile publice pot colecta în conturile escrow deschise la bănci numai veniturile prevăzute în acordurile încheiate cu instituţiile finanţatoare externe sau interne.În conturile escrow pot fi depuse venituri bugetare încasate în numerar prin casieria proprie, venituri bugetare virate din conturile deschise la unităţile trezoreriei statului, precum şi sume rezultate din împrumuturile acordate de instituţiile finanţatoare externe sau interne, dacă în acordurile încheiate cu acestea s-a prevăzut astfel.5.9.3. În conturile escrow deschise la bănci nu pot fi transferate sume provenite din împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului.5.9.4. În vederea avizării deschiderii de conturi escrow, instituţiile publice vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice următoarele documente:5.9.4.1. proiectul acordului de împrumut sau de leasing, după caz, însoţit de adresa de înaintare din partea finanţatorului şi de o nota din partea instituţiei publice de acceptare a condiţiilor prevăzute în contract;5.9.4.2. convenţia (proiect) ce urmează a fi încheiată între instituţia publică şi instituţia de credit pentru deschiderea contului escrow, în care să fie prevăzută limita contului escrow, respectiv echivalentul a maximum două rate scadente succesive, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, drept garanţie pentru restituirea creditului angajat. Eventualele sume care depăşesc limita menţionată mai sus vor fi virate de instituţia de credit, în termen de maximum două zile bancare, în contul instituţiei publice deschis la trezoreria statului.-----------Pct. 5.9.4.2. a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.5.9.4.3. În baza acestor documente Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia care gestionează resursele contului curent general al trezoreriei statului, va transmite, în termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei, avizul de deschidere a contului escrow.9. Art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă: (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile agenţilor economici beneficiari, deschise la unităţile trezoreriei statului în a căror rază aceştia sunt înregistraţi fiscal*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:6.1.1. Prin operator economic, în înţelesul art. 6 din ordonanţa de urgenţă, se înţelege: regii autonome, societăţi sau companii naţionale şi societăţi comerciale persoane juridice înregistrate fiscal în România, inclusiv filiale, sucursale sau celelalte sedii secundare ale acestora.-----------Pct. 6.1.1. a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.6.1.2. În scopul încasării contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate pentru instituţii publice, pe seama agenţilor economici prevăzuţi la pct. 6.1.1, se deschide la unităţile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistraţi fiscal contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici".6.1.3. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, în conturile de disponibilităţi deschise la unităţile trezoreriei statului pe numele altor titulari decât cei prevăzuţi la pct. 6.1.1 nu mai pot fi încasate sume.După această dată, din conturile respective titularii conturilor pot efectua plăţi numai pentru transferarea disponibilităţilor în conturile proprii deschise la bănci.6.1.4. Până la data de 1 ianuarie 2004, societăţile civile, fundaţiile, medicii de familie, organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 şi ale căror conturi de disponibilităţi se închid conform prevederilor pct. 6.1.3 au obligaţia de a comunica instituţiilor publice de la care au de încasat sume reprezentând contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate simbolul contului deschis la bancă.6.1.5. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, instituţiile publice vor achită contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturi de disponibilităţi deschise la unităţile trezoreriei statului numai pe numele agenţilor economici prevăzuţi la pct. 6.1.1.6.1.6. În scopul respectării principiilor nediscriminării şi tratamentului egal, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări prin Legea nr. 337/2006, instituţiile publice nu pot impune condiţia de a avea conturi deschise la Trezoreria Statului operatorilor economici interesaţi să participe la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.Contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituţiilor publice de către operatorii economici organizaţi ca societăţi civile, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, societăţi cooperative sau alte forme de asociere ale acestora, alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 se achita în conturi de disponibilităţi ale acestora, deschise la instituţii de credit.------------Pct. 6.1.6. a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.6.1.7. Agenţii economici au obligaţia de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unităţile Trezoreriei Statului şi de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare.------------Pct. 6.1.7. a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.10. Art. 6 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă: (2) Agenţii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la bănci, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora, pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la bănci. (3) Conturile agenţilor economici prevăzute la alin. (1) se supun executării silite prin unităţile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale*).-----------*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:6.2.1. Agenţii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia pot transfera în conturi bancare sumele rămase disponibile în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", cu excepţia sumelor pentru achitarea drepturilor de natură salarială, numai după achitarea integrala a obligaţiilor către bugetul de stat sau către celelalte bugete.6.2.2. Unităţile trezoreriei statului vor transmite la finele fiecărei zile organelor fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţia sumelor încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", iar acestea au obligaţia de a stabili, în prima zi lucrătoare de la primirea situaţiilor respective, lista agenţilor economici cu obligaţii bugetare neachitate, precum şi suma aferentă acestor obligaţii care se indisponibilizează în cont.6.2.3. Unităţile trezoreriei statului nu vor deconta ordinele de plată pentru trezoreria statului (OPHT), prin care agenţii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu excepţia celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrala sau parţială a drepturilor salariale.Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" în plus faţă de cele indisponibilizate, precum şi cele pentru care nu s-a întocmit de către organele fiscale lista prevăzută la pct. 6.2.2 pot fi transferate în conturi bancare sau pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi către furnizori ori creditori cu conturi deschise la trezoreria statului sau la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprirea prin titluri executorii.-----------Alin. 2 al pct. 6.2.3. a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.6.2.4. Organele fiscale ale Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia de a înştiinţa agenţii economici în legătura cu sumele indisponibilizate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", solicitând acestora achitarea de îndată a obligaţiilor bugetare.6.2.5. Din contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" titularii contului pot achita în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului şi următoarele: sumele aferente obligaţiilor bugetare ale altor contribuabili, în condiţiile legii; sumele aferente constituirii sau reîntregirii garanţiilor pentru înlesniri la plata obligaţiilor bugetare; sumele aferente garanţiilor pentru participarea la licitaţii sau altor garanţii care se constituie potrivit legii la trezoreria statului; sumele aferente cauţiunilor depuse pentru contestaţii la executare; sumele virate de către sucursale sau filiale în contul operatorilor economici tutelari, persoane juridice; sumele datorate instituţiilor publice; alte obligaţii care se virează, potrivit legii, în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului.-----------Pct. 6.2.5. a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.6.2.6. Pentru operaţiunile de încasări şi plăţi derulate prin contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" unităţile trezoreriei statului eliberează zilnic persoanelor autorizate de agenţii economici titulari extrase de cont împreună cu documentele care au stat la baza înregistrărilor.Pentru disponibilităţile aflate în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" unităţile trezoreriei statului calculează lunar dobânda la vedere, pe care o virează în acelaşi cont în prima zi lucrătoare a lunii următoare pentru luna expirată.6.2.7. Sumele care se restituie sau se rambursează, potrivit legii, agenţilor economici de la bugetul de stat sau de la alte bugete, sumele datorate altor agenţi economici de către regiile autonome, societăţile naţionale sau societăţile comerciale pentru investiţii realizate din credite bugetare deschise şi repartizate de la bugetul de stat sau de la alte bugete, inclusiv cele aferente investiţiilor realizate în regie proprie, precum şi sumele reţinute de instituţiile publice din salariile personalului pentru produse achiziţionate în rate sau alte reţineri din salarii se virează în conturile agenţilor economici beneficiari deschise la bănci.6.2.8. Conturile 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", deschise pe seama agenţilor economici prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă la unităţile trezoreriei statului, se supun executării silite prin decontare bancară, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale în vigoare.În acest scop organele autorizate să aplice procedura de executare silită, o data cu comunicarea către debitor a somaţiei şi a titlului executoriu, depun la unităţile trezoreriei statului la care se afla deschis contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" adresa de înfiinţare a popririi, însoţită de copia certificată de pe titlul executoriu.De la data şi ora primirii acestor documente, unităţile trezoreriei statului vor lua măsura de indisponibilizare a sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", în cuantumul necesar stingerii sumelor datorate pentru care s-a înfiinţat poprirea.Pentru achitarea întregii sume datorate de agentul economic debitor, la data sesizării unităţii trezoreriei statului, sumele existente, precum şi cele care se vor încasa în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici" sunt indisponibilizate până la concurenta sumei totale.Din momentul indisponibilizării sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", unităţile trezoreriei statului nu vor deconta documentele de plată primite, respectiv nu vor debita contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", deschis pe numele agentului economic debitor, şi nu vor accepta nici un fel de plată din acest cont, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale şi plăţilor dispuse pentru plata obligaţiilor bugetare pentru care s-a efectuat indisponibilizarea.În cazul în care agentul economic debitor efectuează plata în termenul prevăzut în somaţie, organul de executare va înştiinţa de îndată în scris unitatea trezoreriei statului pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării sumelor existente în contul 50.69 "Disponibil al agenţilor economici".În cazul în care, în termenul legal de 15 zile de la data comunicării somaţiei către debitor şi, respectiv, a indisponibilizării sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenţilor economici", unităţile trezoreriei statului nu au fost sesizate de organele fiscale în legătura cu sistarea totală sau parţială a indisponibilizării, acestea vor proceda la virarea sumelor înscrise în titlul executoriu în conturile de venituri bugetare precizate de către organul de executare.În situaţia în care asupra contului aceluiaşi debitor au fost introduse adrese de înfiinţare a popririi, însoţite de copii certificate de pe titluri executorii de mai mulţi creditori bugetari, unităţile trezoreriei statului vor distribui sumele cuvenite acestora în ordinea prevăzută la art. 118 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată*).-----------*) Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată*) a fost abrogată de ORDONANŢA nr. 92 din 24 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 29 decembrie 2003.11. Art. 6 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă: (4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăţi pe bază de bilete la ordin, cu excepţia celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Norme metodologice:6.4.1. Decontarea biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează din conturile deschise pe numele acestora la instituţii de credit.6.4.2. (1) În scopul decontării biletelor la ordin, operatorii economici şi serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pot transfera sumele necesare decontării, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile proprii deschise la Trezoreria Statului în conturile deschise la instituţiile de credit, astfel încât acestea să fie disponibile în conturile din care se efectuează decontarea biletelor la ordin cu două zile lucrătoare înainte de scadenţa acestora. (2) La transferul sumelor necesare decontării biletelor la ordin în conturile deschise la instituţii de credit, serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligaţia de plată şi scadenţa acesteia.6.4.3. Formularele biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale vor fi puse la dispoziţia acestora de către instituţii de credit.6.4.4. (1) Biletele la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale pot fi avalizate de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevederilor art. 61 alin. (3) şi art. 62 alin. (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Transferul fondurilor necesare decontării biletelor la ordin emise de operatorii economici şi serviciile publice, avalizate de autorităţile administraţiei publice locale, se efectuează din conturile de cheltuieli ale bugetelor locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), astfel încât acestea să fie disponibile în conturile din care se efectuează decontarea biletelor la ordin cu două zile lucrătoare înainte de scadenţa acestora. (2) La transferul sumelor necesare decontării biletelor la ordin în conturile deschise la instituţii de credit, serviciile publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligaţia de plată şi scadenţa acesteia.6.4.5. Biletele la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului se decontează din conturi deschise la Trezoreria Statului pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmit de emitent sau de instituţia care a avalizat biletele la ordin respective, după caz, la care se anexează o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligaţia de plată şi scadenţa acesteia.-----------Pct. 11 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 2.408 din 30 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 5 august 2009.12. Art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă: (2) Disponibilităţile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanţarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru: a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice, cu condiţia asigurării disponibilităţilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii; b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar; c) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la societăţi bancare şi instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deţinute în portofoliul lor; d) acordarea altor împrumuturi pe baza de hotărâre a Guvernului; e) efectuarea de cumpărări reversibile repo*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:7.2.1. Disponibilităţile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanţarea deficitelor bugetare prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, pot fi utilizate în scopurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din acelaşi act normativ. Ordinea de utilizare este stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de condiţiile pieţei financiare şi de priorităţi.A. Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, se efectuează în situaţia în care pentru refinanţarea datoriei publice scadente nu s-au contractat împrumuturi de pe piaţa interbancară. Acest tip de împrumut este aprobat de ordonatorul principal de credite, în baza unei note în care se precizează suma care urmează a fi utilizata din disponibilităţile existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului şi termenul de rambursare care poate fi de minimum 3 luni de la data acordării. Termenul de rambursare se stabileşte în funcţie de valoarea totală a împrumuturilor existente în evidenta operativă de la finele lunii precedente şi de termenele de rambursare ale acestora. Rambursarea împrumuturilor se poate efectua, la scadenţă sau înainte de scadenţă, din sumele încasate ca urmare a emisiunilor de titluri de stat lansate.La începutul anului următor se întocmeşte o notă de prelungire, pentru o perioadă de minimum 3 luni, a împrumuturilor din contul curent general al trezoreriei statului, existente în cont şi nerambursate la termenul stabilit. În vederea evidenţierii şi urmăririi rambursării la termenul stabilit a acestor împrumuturi se întocmeşte lunar următoarea situaţie:Situaţia privind împrumuturile angajate din disponibilităţile soldului contului curent general al trezoreriei statului în luna .......──────────────────────────────────────────────────────────────Nr. şi data Suma Data Suma Data  notei angajată acordării rambursată rambursării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Răscumpărările de titluri de stat înainte de scadenta se pot efectua atât prin procedură bilaterală, cât şi prin licitaţie. Data la care se efectuează răscumpărarea este stabilită în momentul încheierii tranzacţiei.Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea înainte de scadenţă a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, prin procedură bilaterală, se poate efectua pe baza unei note aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru seriile de titluri care au încorporată această opţiune în prospectul de emisiune.Pentru a propune organizarea unei licitaţii de răscumpărare în avans pentru o anumită serie de titluri de stat, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului întocmeşte o nota de analiza a eficientei modului de utilizare a disponibilităţilor existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului, aprobată de secretarul de stat coordonator.B.1. Procedura bilaterala este utilizata în următoarele cazuri: a) prin exercitarea de către deţinător a opţiunilor de vânzare înainte de scadenţă a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această clauză (put option); b) prin exercitarea de către Ministerul Finanţelor Publice a opţiunii de răscumpărare înainte de scadenţă a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această opţiune (call option).B.2. Licitaţia organizată pentru operaţiunea de răscumpărare a titlurilor de stat înainte de scadenţă se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României care este agentul autorizat al Ministerului Finanţelor Publice.Seriile de titluri de stat care sunt supuse acestei licitaţii sunt stabilite de Ministerul Finanţelor Publice prin ordin al ministrului şi nu pot avea mai mult de un an până la data scadenţei.În ziua licitaţiei, până la ora 13,00, deţinătorii legali de titluri de stat din seriile anunţate pentru răscumpărare, interesaţi de tranzacţie, prezintă oferta prin intermediarii autorizaţi ai pieţei titlurilor de stat, autentificaţi de semnăturile autorizate (conform anexei nr. 12) pentru tranzacţiile cu titluri de stat. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice în comisia de licitaţie va cere telefonic secretarului de stat coordonator avizarea propunerii sale privind adjudecarea licitaţiei.Răscumpărările de titluri de stat înainte de scadenta sunt definite de următoarele elemente: a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat; b) numărul de titluri de stat care se răscumpără; c) valoarea unitară nominală; d) valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacţiei; e) randamentul oferit de titlul de stat până la scadenţă, determinat după formula:VN 360 sau 365R = (---- -1) x ------------- x 100,VA nîn care:VN = valoarea unitară nominalăVA = valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacţiein = numărul de zile până la scadenţă360 sau 365 = după baza de calcul din prospectul de emisiune.Diferenţa nefavorabilă dintre VN şi VA reprezintă dobânda de plată aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadenţă.C. Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale bugetelor locale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, se efectuează în baza unei solicitări scrise din partea consiliului judeţean sau local, după caz, în care se menţionează volumul împrumutului şi termenul de rambursare, care nu trebuie să depăşească finele anului curent, precum şi specificaţia îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind finanţele publice locale, la care se anexează următoarele documente: a) copia hotărârii consiliului local sau judeţean, după caz, prin care se aproba contractarea de împrumuturi din disponibilităţile trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa; b) bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv, cu repartizarea pe trimestre; c) execuţia veniturilor şi cheltuielilor la data solicitării împrumutului, cu viza direcţiei trezorerie şi contabilitate publică judeţene; d) estimarea veniturilor şi cheltuielilor pe anul în curs, din care să rezulte golul temporar de casa, precum şi posibilitatea rambursării împrumutului respectiv, după următorul model:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   Prevederi Execuţie Estimări Total  Indicatori anuale la data perioada prevederi                                               de .... estimate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VENITURI totale,din care:- venituri proprii(includ cote defalcate)- sume defalcate dinunele venituri alebugetului de stat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CHELTUIELI totale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────EXCEDENT/DEFICIT───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────FOND DE RULMENT───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice analizează şi verifică documentaţia primită, urmărind încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale a volumului maxim al împrumuturilor care se pot angaja de autoritatea administraţiei publice locale, încadrarea în veniturile estimate a se încasa în anul respectiv a cheltuielilor determinate de rambursarea ratelor şi plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja contractate şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a împrumutului acordat din disponibilităţile trezoreriei statului şi a celorlalte cheltuieli.Rezultatele acestei analize se consemnează într-o notă, care urmează a fi supusă spre aprobare ministrului finanţelor publice.În baza notei de aprobare a împrumutului se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi autoritatea publică locală respectiva, în care se prevăd expres condiţiile de acordare şi restituire la scadenţă a împrumutului.D. Procedura de acordare a împrumuturilor pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale bugetelor fondurilor speciale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, se stabileşte prin convenţie încheiată între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi instituţia publică care administrează fondul special.-----------Litera D a pct. 7.2.1. a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.E. Efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Naţională a României, se realizează astfel:1. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, plasamentele financiare se efectuează la instituţiile financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operaţiuni pe piaţa monetară, stabilite prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat.2. Având în vedere prevederile pct. 4.1.c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare, plasamentele colateralizate pot fi realizate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, doar în condiţiile în care la momentul anunţului licitaţiei soldul contului curent general al trezoreriei statului este de cel puţin 1.000 de milioane lei. Sumele care depăşesc această valoare minimă pot fi investite, ţinând cont de siguranţa, lichiditatea şi rentabilitatea fondurilor, în această ordine de prioritate.3. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua:3. a) plasamente financiare sub forma depozitelor la termen, garantate cu active eligibile de natura titlurilor de stat libere de sarcini sau cu active eligibile admise pentru tranzacţionare, stabilite prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat, aflate în portofoliul instituţiilor financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni. Valoarea activelor eligibile aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% plasamentul acordat şi dobânda aferentă, întregită la valoarea nominală a unui titlu de stat.3.a.1) În sensul prezentelor norme metodologice, plasamentul colateralizat reprezintă tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează depozite la instituţiile de credit şi casele centrale ale cooperativelor de credit - participanţi eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie.3.a.2) Plasamentele colateralizate pot fi realizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, doar în condiţiile în care la momentul anunţului licitaţiei, care se desfăşoară conform procedurii descrise în anexa nr. 3, soldul contului curent general al trezoreriei statului este de cel puţin 1.000 de milioane lei.3.a.3) Scadenţa plasamentului colateralizat trebuie să fie stabilită astfel încât la momentul transmiterii anunţului licitaţiei prognoza soldului contului curent general al trezoreriei statului să nu indice goluri temporare de casă până la momentul scadenţei.3.a.4) Decizia privind efectuarea de plasamente colateralizate nu este de regulă anunţată public, aceasta fiind o operaţiune de fructificare pe termen scurt a disponibilităţilor băneşti existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului.3.a.5) Ministrul economiei şi finanţelor deleagă direcţiei de specialitate responsabilitatea efectuării de plasamente colateralizate, precum şi semnarea contractului de plasament şi a contractului de gaj, încheiate cu fiecare participant eligibil.3.a.6) Condiţiile de acordare şi modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin "Contractul de plasament colateralizat" şi prin "Contractul de gaj pentru plasament colateralizat", încheiate cu participanţii eligibili câştigători (anexele nr. 4 şi 5). Notificarea prevăzută în anexa nr. 6 constituie accesoriu al "Contractului de plasament colateralizat", iar prin aceasta instituţia financiară consimte să garanteze plasamentul cu activele eligibile de natura titlurilor de stat, indicate prin elementele de identificare specifice.3.a.7) Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa plasamentului. În cazul în care scadenţa plasamentului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.3.a.8) Participanţii la operaţiunile de plasare de disponibilităţi efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trezoreria statului au următoarele obligaţii:3.a.8.1) să încheie contract de plasament colateralizat, prevăzut în anexa nr. 4, cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, în baza căruia vor putea participa la operaţiunile de plasare de disponibilităţi efectuate de trezoreria statului;3.a.8.2) să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR;3.a.8.3) să iniţieze operaţiunea de gajare a titlurilor de stat sau a altor active eligibile cu data efectuării plasamentului colateralizat, fără a efectua transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat sau al altor active eligibile;3.a.8.4) să ramburseze integral la scadenţă depozitul atras colateralizat, precum şi dobânzile aferente.3.a.9) Titlurile de stat sau alte active eligibile utilizate pentru garantarea depozitului atras trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în mod cumulativ, după cum urmează:3.a.9.1) să fie în proprietatea instituţiei financiare;3.a.9.2) să fie libere de sarcini;3.a.9.3) să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate;3.a.9.4) să nu aibă plăţi de cupoane până la maturitatea plasamentului.3.a.10) Data decontării licitaţiilor de plasare de depozite colateralizate efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trezoreria statului este "value tomorrow"3.a.11) Pe perioada pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj ca urmare a efectuării de plasamente de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, dobânda aferentă acestor titluri se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv instituţiei financiare.3.a.12) Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea plasamentului este condiţionată de rambursarea plasamentelor şi de plata dobânzilor aferente.3.a.13) Decontarea/plasarea şi constituirea gajului se realizează potrivit Regulilor sistemului de depozitare şi decontare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.3.a.14) În cazul efectuării de plasamente colateralizate, anunţul rezultatului licitaţiei va fi urmat de o notificare, prevăzută în anexa nr. 6, prin care băncile consimt să garanteze plasamentul şi vor indica elementele de identificare a titlurilor de stat sau altor active eligibile care fac obiectul gajului.3.a.15) În situaţia în care un participant eligibil la scadenţa depozitului plasat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin referitoare la respectarea termenului de decontare a operaţiunilor efectuate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pe o perioadă egală cu perioada de plasare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de scadenţă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadenţă. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.3.a.16) Tipurile de mesaje utilizate în cadrul operaţiunilor de plasare efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi modul lor de completare în mod unitar se fac conform Regulilor sistemului SaFIR.3.a.17) Executarea garanţiilor se specifică de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în anunţul de licitaţie şi se realizează prin una dintre cele două metode de mai jos:3.a.17.1) prin apropierea tuturor sau a unei părţi din activele eligibile, titlurile de stat gajate, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul obligaţiilor financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;3.a.17.2) prin vânzarea tuturor activelor eligibile, titlurilor de stat gajate, în contul obligaţiei financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;3.b) plasamente financiare prin efectuarea de cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/revers repo.3.b.1) Condiţiile în care Ministerul Economiei şi Finanţelor efectuează cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo - se stabilesc prin contract încheiat cu fiecare participant eligibil (anexa nr.10).3.b.2) Cumpărările reverse repo se desfăşoară prin licitaţie organizată la Ministerul Economiei şi Finanţelor. Pentru licitaţie instituţiile de credit transmit ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 11. Pentru înregistrarea şi decontarea tranzacţiilor desfăşurate prin licitaţie, instituţiile de credit alocă codul de operaţiune definit în anexa nr. 11.3.b.3) Tranzacţiile reversibile sunt definite de următoarele elemente: a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul şi seria titlurilor de stat (cod ISIN); b) numărul de titluri de stat tranzacţionate; c) valoarea unitară nominală; d) valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacţiei; e) rata operaţiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul iniţial la răscumpărarea titlurilor de stat, care se stabileşte, după caz, fie prin mecanismul licitaţiei (licitaţie la rată variabilă), fie în funcţie de constrângerile concrete de cost (licitaţie la rată fixă şi proceduri bilaterale); f) valoarea unitară de răscumpărare se obţine prin însumarea valorii unitare de vânzare cu dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii titlurilor de stat vândute. Calculul se efectuează după următoarea formulă:Valoarea de răscumpărare = preţul de vânzare x [1 + (d/100 x n/360)],în care:d = rata operaţiunii repo/reverse repo (pcpa);n = numărul de zile.3.b.4) În cazul în care, din anumite motive, nu se finalizează operaţiunea de cumpărare reversibilă (instituţia de credit nu mai poate cumpăra titlurile de stat la data stabilită), titlurile de stat rămân în portofoliul Ministerului Economiei şi Finanţelor.3.b.5) În situaţia în care la data vânzării/răscumpărării un participant eligibil nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin referitoare la respectarea termenului de decontare a operaţiunilor efectuate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.-----------Litera E a pct. 7.2.1. a fost reintrodusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.-----------Litera F a pct. 7.2.1. a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.-----------Litera G a pct. 7.2.1. a fost abrogată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.13. Art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă: (6) Nivelul ratei dobânzilor aferente echivalentului în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasat în contul curent general al trezoreriei statului şi utilizat pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat, începând cu exerciţiul financiar al anului 2003, este cel prevăzut la alin. (5). Dobânda calculată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice:Plata dobânzilor aferente împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale încasate în contul curent general al trezoreriei statului şi utilizate pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea nivelului ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului la disponibilităţile şi depozitele constituite din disponibilităţile păstrate în trezoreria statului.Rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale încasate în contul curent general al trezoreriei statului şi utilizate pentru finanţarea şi refinanţarea deficitului bugetului de stat se efectuează în funcţie de scadenţa la extern a ratelor de capital aferente împrumuturilor externe guvernamentale prin împrumuturi de refinanţare de pe piaţa interbancară.14. Art. 8 din ordonanţa de urgenţă: (1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităţilor şi fluxului de numerar. (2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Norme metodologice:8.1. Administrarea eficientă a disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului are la bază proiecţia soldului acestora şi presupune realizarea unor prognoze cât mai reale care să permită atât fructificarea disponibilităţilor existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului, cât şi asigurarea resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public.8.2. Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de finanţare se poate realiza prin următoarele metode:8.2.1. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituţii de credit sau alte instituţii financiare se realizează astfel:8.2.1.1. Ministrul economiei şi finanţelor, prin secretarul de stat, deleagă direcţiei de specialitate responsabilitatea atragerii de depozite în vederea asigurării echilibrului resurselor contului curent general al trezoreriei statului, precum şi a încheierii convenţiei pentru atragere de depozite.8.2.1.2. Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci nu este de regulă anunţată public, aceasta fiind luată în preziua apariţiei lipsei de lichidităţi sau cel mai târziu în ziua respectivă.8.2.1.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituţii financiare se desfăşoară prin procedura licitaţiei organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, descrisă în anexa nr. 3.8.2.1.4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi instituţia financiară respectivă, în care se menţionează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenţa, precum şi contul în care se efectuează rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7.8.2.1.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.8.2.1.6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa depozitului. În cazul în care scadenţa depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.8.2.1.7. La scadenţă, pentru rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea "Fişei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras" (anexa nr. 8), "Notei de rambursare a plasamentului", "Notei de lichidare" şi "Ordonanţării la plată" pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.8.2.1.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul trezoreriei statului.8.2.2. Utilizarea echivalentului în lei al unor sume vândute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilităţi în valută rezultate din împrumuturi de stat destinate finanţării şi refinanţării datoriei publice, precum şi din alte surse stabilite de lege.8.2.2.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite Băncii Naţionale a României "Ordinul de schimb valutar", conform convenţiei încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca Naţională a României, precizând suma exactă, valuta, data valutei, precum şi contul în care urmează să fie virat echivalentul în lei al sumelor vândute.8.2.2.2. La utilizarea valutei provenite din împrumuturi de stat, înregistrată în conturi de disponibilităţi în valută deschise la Centrala Băncii Naţionale a României, va fi nominalizat împrumutul din care se efectuează vânzarea de valută în vederea echilibrării contului curent general al trezoreriei statului.8.2.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituţii de credit sau alte instituţii financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.8.2.3.1. Tranzacţiile desfăşurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunţate public. Sunt tranzacţii care se efectuează prin negociere directă între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia de credit respectivă, fără a se apela la mecanismul licitaţiei.8.2.3.2. Tranzacţionarea se poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.8.2.3.3. Decizia privind atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la instituţii de credit este luată în următoarele situaţii: a) în urma organizării licitaţiei de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate lichidităţile necesare efectuării plăţilor sau, deşi oferta totală a instituţiilor de credit depăşeşte necesarul de finanţat, ratele dobânzilor oferite de instituţiile de credit sunt superioare cotaţiilor din piaţă; b) în cazul unei lipse de lichidităţi pe piaţa monetară, confirmată de către Banca Naţională a României.8.2.3.3.1. Limitele de negociere privind suma atrasă, perioada şi nivelul maxim al ratei dobânzii se stabilesc în ziua respectivă în funcţie de condiţiile pieţei şi de necesarul de atras pentru asigurarea lichidităţilor în contul curent general al Trezoreriei Statului.8.2.3.3.2. Negocierea elementelor de referinţă (nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras depozitul şi scadenţa acestuia) se efectuează având la bază ca element de referinţă tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzacţionează în piaţă, oferite (BID) şi cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate să poată fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevăd expres şi se aprobă prin "Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite".8.2.3.3.3. Pe baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, instituţiile de credit vor transmite prin fax ofertele ce vor conţine elementele de referinţă de la punctul anterior, ofertele atestând astfel cotaţia fermă din partea acestora, pe baza cărora se vor încheia convenţiile de atragere de depozite.8.2.3.4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţia de credit respectivă, în care se menţionează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenţa, precum şi contul în care se efectuează rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.8.2.3.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.8.2.3.6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa depozitului. În cazul în care scadenţa depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.8.2.3.7. La scadenţă, pentru rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea Fişei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras (anexa nr. 8), a "Notei de rambursare a plasamentului", "Notei de lichidare" şi a "Ordonanţării la plată" pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.8.2.3.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul Trezoreriei Statului.-----------Pct. 8.2.3. a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 541 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2009.-----------Pct. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.15. Art. 9 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă: (3) Disponibilităţile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei şi Finanţelor prin plasamente la instituţii de credit sau la instituţii financiare, în condiţiile şi utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Norme metodologice:9.1. Plasamentele în valută sunt efectuate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi pe baza principiilor consacrate în practica internaţională, respectiv siguranţa investiţiei, lichiditatea portofoliului şi performanţa investiţiei. Siguranţa investiţiei, respectiv a plasamentului în valută se realizează având în vedere limitarea următoarelor categorii de riscuri:9.1.1. Riscul de credit - riscul nerespectării de către partener/emitent a obligaţiilor de plată asumate prin contract, în sumele şi la termenele stabilite.9.1.1.1. Prevenirea şi limitarea riscului de credit se realizează prin: a) investirea numai în instrumentele eligibile ale entităţilor, care au fost analizate şi clasificate de cel puţin una dintre următoarele agenţii de rating în categoriile de risc de credit minim sau zero: Standard Poor's - cel puţin AA pentru investiţii pe termen lung, respectiv A1 pe termen scurt; Moody's - cel puţin Aa3 pentru investiţii pe termen lung, respectiv P1 pe termen scurt; b) stabilirea de limite maxime de expunere pe emitenţi (limite pentru riscul de ţară) pentru cei care au fost clasificaţi cu un rating mai mic de AAA (Standard Poor's), respectiv Aaa (Moody's); c) stabilirea de limite maxime de expunere pe fiecare instrument de investire, respectiv 10% din volumul oricărei emisiuni, indiferent de ratingul atribuit emitentului.9.1.2. Riscuri de piaţă - riscul ca valoarea de piaţă a portofoliului să scadă ca urmare a evoluţiei nefavorabile a principalilor indicatori ai pieţelor financiare, respectiv a dobânzii, concretizat în riscul ca valoarea de piaţă a portofoliului investit la dobândă fixă să scadă ca rezultat al creşterii dobânzilor, a ratei de schimb, concretizat în riscul ca valoarea portofoliului să scadă ca urmare a deprecierii valutelor de denominare a activelor din portofoliu faţă de moneda locală (RON) sau ca urmare a unor condiţii de lichiditate scăzută pentru instrumentele din portofoliu.9.1.3. Riscul de lichiditate este definit prin incapacitatea de a se asigura necesarul de lichidităţi sau prin asigurarea acestuia la costuri inacceptabile. Lichiditatea portofoliului este asigurată prin prevenirea riscului de lichiditate.9.1.3.1.Manifestarea acestui risc nu are efecte asupra siguranţei plasamentului realizat, dar poate determina pierderi financiare.9.1.3.2. Prevenirea riscului de lichiditate se realizează prin: a) stabilirea necesarului de lichidităţi pe termene şi valute conform destinaţiilor sumelor plasate; b) stabilirea categoriilor de active de investire în funcţie de gradul de lichiditate cerut.9.1.4. Riscuri operaţionale interne (organizaţionale) reprezintă posibilitatea înregistrării unor pierderi financiare sau de imagine de către Ministerul Economiei şi Finanţelor ca urmare a nerespectării regulilor şi uzanţelor de tranzacţionare pe pieţele financiare internaţionale, a obligaţiilor contractuale asumate sau a reglementărilor interne.9.1.4.1. Prevenirea riscurilor interne se realizează prin: a) stabilirea de structuri organizatorice distincte pentru activităţile de tranzacţionare şi decontare; b) stabilirea de competenţe specifice pentru fiecare structură menţionată; c) stabilirea de limite de tranzacţionare şi/sau expunere ca sumă maximă absolută cu care fiecare categorie de personal autorizat să efectueze tranzacţii poate angaja trezoreria; d) înregistrarea tranzacţiilor efectuate prin telefon, respectiv arhivarea celor înregistrate pe hârtie sau alt tip de suport material, şi evidenţierea tranzacţiilor în baza de date special constituită.9.2. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua plasamente financiare în valută sub forma depozitelor la termen, garantate cu active elegibile, urmând procedura descrisă în anexa nr. 3.-----------Pct. 15 şi 16 au fost modificate de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.17. Art. 10 din ordonanţa de urgenţă: (1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia sumelor provenite din alocaţii bugetare sau subvenţii. (2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14) şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă.(2^1) Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14), precum şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României. (3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit, se plăteşte de la bugetul de stat, începând cu exerciţiul bugetar al anului 2003. (4) Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, alocaţii bugetare sau subvenţii. (5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituţiilor de credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. (7) Pentru operaţiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane.Norme metodologice:10.1. Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile la vedere şi la depozitele pe termen de o lună (30 de zile) şi trei luni (90 de zile) constituite din disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1), (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.10.2. Dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului se acordă la: a) disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare (lege, ordonanţă de urgenţă sau ordonanţă şi hotărâre a Guvernului), este prevăzută acordarea de dobânzi; b) disponibilităţile provenite din sumele păstrate de operatorii economici în contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» şi de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.98 «Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare»; c) disponibilităţile bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii cu personalitate juridică - sursa «F», precum şi bugetele privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice - sursa «H», rezultate din excedente bugetare şi din rezultatul anului curent obţinut ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor aferente bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală; d) disponibilităţile instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, este prevăzută acordarea de dobânzi, evidenţiate, la solicitarea instituţiilor publice respective, în conturi analitice distincte ale conturilor 50.03 «Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală» şi 50.04 «Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor de subordonare locală».10.3. Calculul dobânzii la disponibilităţile la vedere: a) pentru disponibilităţile prevăzute la pct. 10.2 lit. a), b), d) şi pentru conturile de excedente bugetare ale bugetelor prevăzute la pct. 10.2 lit. c), calculul dobânzii se efectuează după următoarea formulă:                   Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile    Suma dobândă = ───────────────────────────────────────────────                                  360 x 100în care: Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31); b) pentru disponibilităţile prevăzute la pct. 10.2 lit. c) rezultate ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor aferente bugetelor instituţiilor publice cu personalitate juridică din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală, calculul dobânzii se efectuează conform «Fişei de calcul a dobânzii», potrivit modelului prezentat în anexa nr. 14.10.3.1. Dobânda se calculează lunar şi se virează din bugetul trezoreriei statului, după caz, în contul de disponibilităţi sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi», în prima zi lucrătoare a lunii următoare.10.4. Începând cu dobânzile calculate pentru luna octombrie 2014 pentru disponibilităţile menţionate la pct. 10.2 lit. d) rezultate din excedente bugetare se utilizează formula de calcul prevăzută la pct. 10.3 lit. a) Pentru rezultatul anului curent obţinut ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, calculul dobânzii se efectuează conform «Fişei de calcul a dobânzii» prevăzute la pct. 10.3 lit. b).10.5. La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilităţi, pentru care se acordă dobânda la vedere şi care se încadrează în prevederile pct. 10.2, se pot constitui depozite pe termen de o lună (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), în sumă de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 43 «Depozite ale agenţilor economici» şi în contul 44 «Depozite ale instituţiilor publice».10.5.1. Operaţiunile aferente depozitelor ce se constituie de instituţiile publice autonome şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii cu personalitate juridică, din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală se efectuează potrivit prevederilor titlului I capitolul III lit. E art. 22 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.10.5.2. Operaţiunile aferente depozitelor ce se constituie după data de 1 octombrie 2014 de instituţiile publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, se efectuează potrivit prevederilor titlului III capitolul III lit. E art. 58 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.10.5.3. Cuantumul şi termenul pentru care se constituie depozitul şi rata dobânzii se prevăd într-o convenţie încheiată între titularul disponibilităţilor respective şi unitatea Trezoreriei Statului unde este deschis contul, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13.10.5.3.1. Dobânda pentru depozitele pe termen se calculează la sfârşitul perioadei de constituire a depozitului, după următoarea formulă:              valoarea depozitului x nr. de zile x procentul de dobândă    Dobânda = ─────────────────────────────────────────────────────────                               360 x 100unde numărul de zile poate fi 30 de zile sau 90 de zile.10.5.3.2. Dobânda astfel calculată se virează din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilităţi la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi».10.5.4. La scadenţa depozitului, disponibilităţile se virează în contul de disponibilităţi sau, după caz, în contul de venituri din care au provenit sumele.10.5.4.1. În situaţia în care scadenţa depozitului este într-o zi nelucrătoare, restituirea depozitului şi virarea dobânzii se efectuează în prima zi lucrătoare de la data scadenţei. Pentru intervalul de zile nelucrătoare cuprins de la data scadenţei până la restituirea depozitului şi virarea dobânzii, unitatea Trezoreriei Statului unde titularul are deschis contul şi constituit depozitul nu calculează dobândă.10.5.5. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea de sume din depozit înainte de termen, acesta se desfiinţează integral şi sumele se virează în ziua respectivă din contul de depozit în contul din care au provenit sumele. Pentru perioada cuprinsă între data constituirii depozitului şi data desfiinţării depozitului se calculează dobânda la vedere. Suma dobânzii astfel calculată se virează în prima zi lucrătoare a lunii următoare desfiinţării depozitului din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilităţi la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi».10.5.6. Dobânzile aferente depozitelor constituite la trezoreriile statului în contul 43 «Depozite ale operatorilor economici» şi în contul 44 «Depozite ale instituţiilor publice» se plătesc din bugetul Trezoreriei Statului, de la acelaşi subcapitol de cheltuieli din care se plătesc dobânzile aferente disponibilităţilor la vedere.10.6. Nivelul ratelor dobânzilor la vedere acordate de Trezoreria Statului pentru disponibilităţile înregistrate în conturile deschise la trezoreria centrală şi la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pentru depozitele la termen se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României.10.6.1. Nivelul ratei dobânzii la vedere poate fi modificat în cursul lunii de către Ministerul Finanţelor Publice.10.7. Lista conturilor de disponibilităţi la care Trezoreria Statului acordă dobândă, cu încadrarea în prevederile menţionate la pct. 10.2, fără a fi necesară încheiere de convenţii, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.10.8. Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor formulate de titularii de conturi de disponibilităţi, altele decât cele care fac obiectul ordinului prevăzut la pct. 10.7, va asigura actualizarea ordinului ministrului finanţelor publice. Calculul de dobândă pentru aceste conturi începe cu data de 1 a lunii următoare aprobării ordinului de către ministrul finanţelor publice.10.9.1. Pentru conturile de disponibilităţi purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria operativă centrală, dobânda se calculează după formula de la pct. 10.3 lit. a) şi se virează în termen de 10 zile calendaristice de la primirea fişelor de cont.10.9.2. Calculul dobânzilor pentru disponibilităţile bugetelor asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului fondului pentru mediu, bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate, derulate/păstrate la Trezoreria Statului, se efectuează în conformitate cu dispoziţiile convenţiilor încheiate între părţi.10.10.1. Pentru operaţiunile de plăţi dispuse de operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii care încasează dobânda la disponibilităţile din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi.10.10.2. Plata comisioanelor se efectuează astfel: a) pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii plata comisioanelor se efectuează în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza «Situaţiei privind comisioanele de plătit pentru luna ...» transmisă de unităţile Trezoreriei Statului; b) pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către operatorii economici şi beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, alţii decât instituţii publice, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă a contului, concomitent cu operaţiunea de procesare a ordinului de plată. În situaţia în care în conturi nu există disponibilităţi suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor, unităţile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective.-------------Pct. 17 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.026 din 6 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014.18. Art. 11 din ordonanţa de urgenţă: (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează, administrează şi executa bugetul trezoreriei statului. (2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri următoarele: a) dobânzi pentru: depozitele şi plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilităţile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Naţională a României şi bănci pe baza de convenţii; împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului; b) dobânzi pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului; c) dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata creanţelor bugetului trezoreriei statului; d) alte venituri. (3) Bugetul trezoreriei statutului cuprinde la cheltuieli următoarele: a) dobânzi, comisioane şi alte speze pentru împrumuturi externe guvernamentale; b) dobânzi la disponibilităţi şi depozite pe termen; c) comisioane cuvenite băncilor şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat şi pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului; d) cheltuieli de funcţionare a unităţilor trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea trezoreriei statului şi a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poştale, cheltuieli cu transportul şi asigurarea numerarului şi valorilor, paza sediilor şi chirii, cheltuieli cu întreţinerea, funcţionarea şi asigurarea mijloacelor de transport al numerarului şi valorilor, cheltuieli de publicitate; e) cheltuieli de capital pentru unităţile trezoreriei statului; f) alte cheltuieli. (4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului o data cu proiectul legii bugetului de stat, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice. (5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (6) Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de evoluţia volumului disponibilităţilor şi al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului şi de evoluţia nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) prin virări de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului. (7) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului trezoreriei statului, ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice11.1 Elaborarea bugetului trezoreriei statuluiVeniturile şi cheltuielile înscrise în bugetul Trezoreriei Statului se grupează pe baza «Clasificaţiei indicatorilor privind bugetul Trezoreriei Statului», prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.------------Primul alineat al pct. 11.1. a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.Proiectul bugetului trezoreriei statului se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală a contabilităţii publice, pe baza propunerilor direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi ale administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti.11.2. Aprobarea şi repartizarea pe trimestre a bugetului trezoreriei statului11.2.1. Bugetul Trezoreriei Statului se aproba prin hotărâre a Guvernului, în următoarea structura:- veniturile bugetare, pe capitole şi subcapitole;- cheltuielile bugetare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate.------------Pct. 11.2.1. a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.11.2.2. Bugetul propriu gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi bugetele direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi ale administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti se aproba de către ordonatorul principal de credite, cu desfăşurare pe trimestre, în structura aprobata prin hotărâre a Guvernului.------------Pct. 11.2.2. a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.11.2.3. Creditele bugetare aprobate la cap. 55.09 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi» se repartizează de directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene pentru bugetele unităţilor subordonate în cadrul cărora funcţionează unităţi ale Trezoreriei Statului, cu desfăşurare pe trimestre.------------Pct. 11.2.3. a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.11.2.4. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului se efectuează în funcţie de termenele de încasare a veniturilor şi de perioadele în care este necesară efectuarea cheltuielilor, având în vedere scadenţele de plată a dobânzilor la împrumuturile guvernamentale interne şi externe, la disponibilităţile şi depozitele constituite la trezoreria statului, precum şi termenele de plată pentru cheltuielile materiale şi servicii.11.3. Virări de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli ale bugetului trezoreriei statului11.3.1. Virările de credite bugetare intre subdiviziunile clasificaţiei bugetare pentru bugetul propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi bugetele unităţilor subordonate se aproba de către ordonatorul principal de credite şi se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, cu exceptia cap. 55.09 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», pentru care virările de credite bugetare se pot efectua în tot cursul anului.Propunerile de virări de credite bugetare se transmit Direcţiei generale a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu cel puţin o luna înainte de angajarea cheltuielilor, însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului bugetar, atât pentru articolele sau alineatele de cheltuieli de la care se disponibilizează, cât şi pentru cele la care se suplimentează prevederile bugetare.În cazuri temeinic justificate, propunerile de virări de credite bugetare la cap. 55.09 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi» se pot efectua în cursul lunii, înainte de ordonanţarea şi lichidarea cheltuielilor.------------Pct. 11.3.1. a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.------------Pct. 11.3.2. a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.11.4. Deschiderea de credite bugetare din bugetul trezoreriei statului11.4.1. Creditele bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului pot fi folosite numai după aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite şi repartizarea acestora.Deschiderile de credite bugetare din bugetul Trezoreriei Statului se efectuează trimestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorii de credite din subordine, însoţite de note justificative, în limita creditelor bugetare aprobate pe capitole şi titluri de cheltuieli.------------Alin. 2 al pct. 11.4.1. a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007.11.4.2. La fundamentarea propunerilor de deschideri de credite bugetare se vor avea în vedere următoarele: a) încadrarea acestora în prevederile bugetare aprobate; b) disponibilităţile de credite deschise şi neutilizate din perioadele anterioare; c) necesităţile de finanţare a cheltuielilor din bugetul trezoreriei statului în perioada pentru care se solicita deschiderea creditelor bugetare.Ordonatorii secundari de credite, după primirea dispoziţiei bugetare de repartizare a creditelor din bugetul trezoreriei statului, aprobată, repartizează credite bugetare pentru cheltuielile proprii, precum şi pentru cele ale ordonatorilor terţiari de credite.19. Art. 12 din ordonanţa de urgenţă: (1) Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b) şi d), se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare. (2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanţelor bugetare. (3) Creanţele rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum şi din alte operaţiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmăresc şi se executa în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor bugetare. (4) Dreptul de a cere executarea silită privind creanţele prevăzute la alin. (3) se prescrie în termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naşte acest drept*).-----------*) Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 295 din 16 aprilie 2008. A se vedea articolele din forma republicată a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 146/2002.Norme metodologice12.1. Pentru neplata la termen a ratelor şi dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. b) şi d) din ordonanţa de urgenţă, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor datorate pentru neplata creanţelor bugetare.12.2. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadentei până în ziua stingerii obligaţiei inclusiv.Calculul dobânzilor datorate în cazul împrumuturilor rambursate în una sau mai multe rate se face pentru fiecare termen de plată prin înmulţirea soldului rămas de plată anterior ratei curente cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp şi cu nivelul cotei dobânzii, conform exemplului următor:                                                               - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Soldul Nr. de Nivelul Dobânda  Scadenta Rata debitului (suma rămasă zile cotei datorată                                 de plată, calen- dobânzii                                 inclusiv daris- (%)                                 dobânda la tice                                 împrumut)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1 2 3 4 5 6=3x4x5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 aprilie 2003 2.000.000.000 20 0,06 24.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 mai 2003 300.000.000 1.700.000.000 10 0,06 10.200.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 mai 2003 200.000.000 1.500.000.000 1 0,06 900.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 mai 2003 1.500.000.000 30 0,06 27.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 iunie 2003 1.500.000.000 1 0,06 900.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 iulie 2003 180.000.000 1.320.000.000 30 0,06 23.760.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 iulie 2003 1.320.000.000 1 0,06 792.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 august 2003 500.000.000 820.000.000 11 0,06 5.412.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 august 2003 230.000.000 590.000.000 19 0,06 6.726.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 august 2003 590.000.000 4 0,06 1.416.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4 septembrie 2003 590.000.000 0 0,06 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: 77.106.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────În cazul în care termenul de plată a împrumutului sau a ratei de împrumut expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare, iar dobânda pentru neplata la termen a împrumutului sau ratelor de împrumut se calculează începând cu ziua următoare termenului de plată prelungit.Plata cu întârziere a împrumuturilor sau a ratelor de împrumut, cu excepţia dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, se sancţionează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare luna de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată.De exemplu, în cazul unei rate de împrumut cu termen de plată scadent la data de 25 martie, dacă suma a fost achitată în transe în cadrul lunii, se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare unei luni, respectiv calculul penalităţilor de întârziere se face pentru fiecare termen de plată din cursul lunii, prin înmulţirea soldului rămas de plată anterior ratei curente cu nivelul cotei de penalitate şi cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp, totul raportat la numărul de zile al unei luni calendaristice, conform exemplului următor:                                                          - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Soldul Nr. de Nivelul Penalitatea  Scadenta Rata debitului zile penali- datorată                                                calen- zării                                                daris- (%)                                                tice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 aprilie 2003 2.000.000.000 20 0,5 6.451.612,90──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 mai 2003 300.000.000 1.700.000.000 10 0,5 2.741.935,48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 mai 2003 200.000.000 1.500.000.000 1 0,5 241.935,48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 mai 2003 1.500.000.000 30 0,5 7.500.000,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 iunie 2003 1.500.000.000 1 0,5 241.935,48──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 iulie 2003 180.000.000 1.320.000.000 30 0,5 6.387.096,77──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 iulie 2003 1.320.000.000 1 0,5 212.903,23──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 august 2003 500.000.000 820.000.000 11 0,5 1.454.838,71──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 august 2003 230.000.000 590.000.000 19 0,5 1.808.064,52──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1    -------la normele metodologice-----------------------    Instituţia ..........                               PROGRAM           privind necesarul de numerar pentru efectuarea plăţilor     prin casieria proprie, la capitolul .... pentru luna ... anul ....    .............    contul                                                   - mii lei - ┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┐ │Ziua│Sumele în│Sumele în│ din care, pentru: │ │ │numerar │numerar │──────────┬──────────┬───────────┬──────────│ │ │ridicate │programa-│cheltuieli│cheltuieli│transferuri│cheltuieli│ │ │în luna │te a fi │de perso- │materiale │(titlul 38)│de capital│ │ │curenta │ridicate │nal │şi servi- │ │(titlul │ │ │ │din cont │(titlul │cii │ │ 70) │ │ │ │ │ 02) │(titlul │ │ │ │ │ │ │ │ 20) │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤ ├────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┤ │ TOTAL: │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘          Ordonator de credite Contabil-şef,        ....................... ..............------------Anexa 2 la Normele metodologice a fost abrogată de art. II din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.  +  Anexa 3 Notă

  ──────────

  la normele metodologice

  ────────────────────────────

  PROCEDURI DE LUCRU

  pentru desfăşurarea licitaţiei la atragere/plasare de disponibilităţi

  Efectuarea plasamentelor colateralizate şi atragerea de depozite se realizează în 4 etape operaţionale, după cum urmează:

  1. Anunţul licitaţiei: transmiterea către instituţiile financiare/participanţii eligibili a unui anunţ de atragere/plasare de depozite prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum poşta electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT, se realizează de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate implicată în administrarea disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului, cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei, care va conţine, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

  - numărul de referinţă al licitaţiei;

  - data tranzacţiei (licitaţiei);

  - data decontării;

  - tipul tranzacţiei;

  - scadenţa;

  - termenul de transmitere a ofertelor de participare;

  - metoda de executare a garanţiilor, în cazul plasamentelor colateralizate.

  2. Transmiterea ofertelor de participare la licitaţie de către instituţiile financiare/participanţii eligibili se va realiza după modelul prezentat în anexa nr. 9 la normele metodologice, prin aceleaşi mijloace de comunicare menţionate la pct. 1.

  3. Alocarea sumelor se va efectua conform principiului celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie; ofertele aflate la nivel marginal vor fi executate proporţional.

  4. Anunţarea rezultatelor licitaţiei se transmite în aceeaşi zi instituţiilor financiare/participanţilor eligibili câştigători, în format poştă electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT sau prin alte modalităţi, şi va cuprinde:

  - numărul de referinţă al licitaţiei;

  - data tranzacţiei (licitaţiei);

  - tipul tranzacţiei;

  - scadenţa operaţiunii;

  - suma alocată;

  - rata (ratele) dobânzii acceptate;

  - data înregistrării gajului;

  - metoda de executare a garanţiilor;

  - data eliberării gajului.

  5. Pentru operaţiunea de atragere depozite, data tranzacţiei (licitaţiei) este aceeaşi cu data decontării.

  6. Pentru operaţiunea de efectuare a plasamentelor colateralizate, data tranzacţiei este data efectuării licitaţiei, iar data decontării este "value tomorrow" ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei (licitaţiei).

  -------------

  Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 4 Notă

  ──────────

  la normele metodologice

  ─────────────────────────

  CONTRACT

  de plasament colateralizat

  Nr. ... din .../.../....

  În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,

  între

  Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................, în calitate de ........................., şi ........................., în calitate de ................................,

  şi

  ........./(instituţia financiară).........., cu sediul în ........................, str. ................... nr. ..., înregistrată la registrul comerţului cu nr. .........................., cod fiscal nr. ......................., reprezentată prin ...................................., în calitate de ..........................................., şi ................................., în calitate de ..............................,

  a intervenit prezentul contract.

  1. Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează la ........./(instituţia financiară).........., suma de ............., reprezentând plasament colateralizat, având o valoare egală cu suma acceptată la licitaţiile organizate, înscrisă în notificările tranzacţiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract de plasament colateralizat.

  2. Rata dobânzii plasamentului colateralizat este de ........................ .

  3. Perioada pentru care se efectuează plasamentul colateralizat este de ......... zile, începând cu data de ............ .

  4. Plata plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr. ..................., NIF ............. .

  5. ......../(instituţia financiară)......... se obligă să garanteze plasamentele colateralizate cu active eligibile (titluri de stat) menţionate în contractul de gaj pentru plasament colateralizat încheiat pentru fiecare tranzacţie.

  6. Valoarea totală ajustată a activelor eligibile (titlurilor de stat) aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100% plasamentul acordat şi dobânda aferentă.

  7. În cazul în care ......./(instituţia financiară)....... nu achită la scadenţă plasamentul acordat şi nu plăteşte dobânda aferentă, Ministerul Economiei şi Finanţelor va proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, întregită la valoarea nominală a unui titlu de stat (active eligibile). În acest caz ......../(instituţia financiară).......... urmează să plătească o dobândă penalizatoare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de scadenţă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadenţă.

  8. Restituirea plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr. ......................., NIF .............. .

  9. Plata dobânzii aferente plasamentului colateralizat şi a dobânzii penalizatoare menţionate la pct. 7 se face în contul cu cod IBAN nr. ............................, NIF ........................ .

  10. Anunţul licitaţiei este parte integrantă a prezentului contract.

  11. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeaşi valoare juridică, şi intră în vigoare la data semnării.
      Ministerul Economiei şi Finanţelor ..................................                                                 (instituţia financiară)            Numele şi prenumele Numele şi prenumele    .................................. ..................................                  Funcţia Funcţia    .................................. ..................................    Semnăturile autorizate şi ştampila Semnăturile autorizate şi ştampila    .................................. ..................................-------------Anexa 4 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 5 Notă

  ──────────

  la normele metodologice

  ──────────────────────────

  CONTRACT DE GAJ

  pentru plasament colateralizat

  Nr. .... din ..../..../.....

  În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,

  între

  Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................., în calitate de ............................, şi ......................, în calitate de ....................,

  şi

  ......../(instituţia financiară)........., cu sediul în ........................, str ................... nr. ..., înregistrată la registrul comerţului cu nr. .................., cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ..............., în calitate de ................., şi ..............., în calitate de ..................,

  a intervenit prezentul contract.

  1. ......../(instituţia financiară)......... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor activele eligibile/titlurile de stat consemnate în Notificarea nr. ......................... din data de. .................., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat în sumă de .............., acordat la data de .................. .

  ......../(instituţia financiară)......... declară pe propria răspundere că titlurile de stat ce fac obiectul garanţiei, potrivit prezentului contract de gaj pentru plasament colateralizat, sunt în proprietatea să şi nu sunt gajate sau sechestrate.

  2. Ministerul Economiei şi Finanţelor preia cu titlu de garanţie activele eligibile/titlurile de stat menţionate de ......../(instituţia financiară)......... în Notificarea nr. ................ din data de ................. .

  3. În cazul în care ......./(instituţia financiară)........ nu rambursează integral la scadenţă plasamentul colateralizat acordat şi nu plăteşte integral dobânda aferentă, Ministerul Economiei şi Finanţelor va proceda la executarea garanţiei, corespunzător valorii nerambursate, în condiţiile aplicării prevederilor pct. 6 din contractul de plasament colateralizat.

  4. Anunţul licitaţiei este parte integrantă a prezentului contract.

  5. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat intră în vigoare la data efectuării plasamentului de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi îşi încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a obligaţiilor de plată asumate.

  6. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat constituie accesoriu la Contractul de plasament colateralizat nr. ........... .

  7. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.
      Ministerul Economiei şi Finanţelor ..................................                                                 (instituţia financiară)            Numele şi prenumele Numele şi prenumele    .................................. ..................................                  Funcţia Funcţia    .................................. ..................................    Semnăturile autorizate şi ştampila Semnăturile autorizate şi ştampila    .................................. ..................................-------------Anexa 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 6 Notă

  ──────────

  la normele metodologice

  ────────────────────────

  NOTIFICARE

  pentru garantarea cu active eligibile

  (titluri de stat) a plasamentului ............

  din data de ...../...../.....

  ....../(instituţia financiară)...... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor următoarele active eligibile (titluri de stat):
                                                                         - lei - ┌────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┐ │Nr. │ Cod │ Numărul │ Data │ Numărul │ Valoarea │Valoarea │Valoarea│ │crt.│ ISIN │ contului │ scadenţei │titlurilor│ nominală │nominală │de piaţă│ │ │ │ BIC │ emisiunii │ (bucăţi) │ unitară │ totală │ totală │ ├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6 = 5 x 4│ 7 │ ├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┤ │ x │TOTAL │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ └────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┘......./(instituţia financiară)...... declară pe propria răspundere că titlurile de mai sus, constituite drept garanţie, sunt în proprietatea sa şi sunt libere de sarcini......../(instituţia financiară)...... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat în contul de evidenţă deschis pe numele băncii în SaFIR.Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr. ............................ ..............................(instituţia financiară)Numele şi prenumele.............................Funcţia.............................Semnăturile autorizate şi ştampila.............................Data.............................-------------Anexa 6 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 7 Notă

  ──────────

  la normele metodologice

  ────────────────────────────

  MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR (INSTITUŢIA FINANCIARĂ)

  Nr. ............/...../...../..... Nr. ......../...../...../.....

  În baza prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată, şi ale pct. 3.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea cadrului necesar administrării în condiţii optime a contului curent general al trezoreriei statului, în sensul asigurării resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public,

  între

  Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ..............., cont IBAN ...................., reprezentat legal prin ................., în calitate de .............., şi ..............., în calitate de .....................,

  şi

  ........./(instituţia financiară)......., cu sediul în ..................., str. ...................... nr. ..........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..................., cod fiscal nr. .................., cont IBAN .............., reprezentată legal prin ...................., în calitate de ...................., şi ..............., în calitate de .................,

  se încheie prezenta convenţie.

  I. Obiectul convenţiei

  1. Instituţia financiară ...................... constituie un depozit în sumă de .................... lei la Ministerul Economiei şi Finanţelor - trezoreria statului, pe o perioadă de ................................, începând cu data de .................................. .

  2. Nivelul ratei dobânzii este de .......................% pe an. Calculul dobânzii se efectuează în funcţie de anul calendaristic de 360 de zile.

  II. Obligaţiile părţilor

  1. Instituţia financiară ......................... va vira suma de .................... lei în contul curent general al trezoreriei statului deschis la Banca Naţională a României, cu următoarele elemente de identificare:

  - cod BIC pentru trezoreria statului: ..................................;

  - cont nr. ..................................;

  - cod IBAN deschis la trezoreria operativă centrală ....................;

  - cod unic de înregistrare fiscală .................................... .

  2. Ministerul Economiei şi Finanţelor va rambursa în ziua de .......................... suma de ............ lei, reprezentând valoarea depozitului scadent, şi suma de .................. lei, reprezentând dobânda aferentă, în contul ..............................., cu următoarele elemente de identificare:

  - cod BIC ...................................;

  - cod IBAN ..................................;

  - cod unic de înregistrare fiscală ..................... .

  III. Prezenta convenţie s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, având valoare juridică egală.
      Ministerul Economiei şi Finanţelor ..................................                                                 (instituţia financiară)            Numele şi prenumele Numele şi prenumele    .................................. ..................................                  Funcţia Funcţia    .................................. ..................................    Semnăturile autorizate şi ştampila Semnăturile autorizate şi ştampila    .................................. ..................................-------------Anexa 7 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 8────────la normele metodologice──────────────────────────MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia .........................FIŞA DE CALCULa dobânzii aferente depozitului atras ┌─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┐ │ Titularul │ Numărul │ Durata │Perioada │Dobânda│ Suma │Dobânda de│ │plasamentului│ convenţiei │- zile - │ │ (%) │ plasată │ plătit │ │ │ │ │ │ │ - lei - │ - lei - │ ├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6=(5x2x4)/│ │ │ │ │ │ │ │ 360 │ ├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┘Total de rambursat(col. 5 + col. 6)Semnături autorizate.......................-------------Anexa 8 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9────────la normele metodologice────────────────────────────ANTET INSTITUŢIE FINANCIARĂNr. ..... din ..../..../....OFERTA DE PARTICIPAREla licitaţia din data de ......... pentru plasamentcolateralizat cu titluri de stat sau constituire de depoziteNr. de referinţă al licitaţiei ............. ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Oferta │ Opţiuni │ │crt.│ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────┬────────────┬────────────┤ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │Suma (lei) │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │Rata dobânzii (%) │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘Data acordării ....................Data scadenţei ...........................................(instituţia financiară)Numele şi prenumeleFuncţia.......................Semnăturile autorizate şi ştampila.......................Data.......................-------------Anexa 9 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 7 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10---------la normele metodologice------------------------CONTRACTpentru tranzacţii repo/reverse repoNr. ..... din .../.../....În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,întreMinisterul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin .................., în calitate de ..................., şi ................., în calitate de ................,şi......../(instituţia de credit)........, cu sediul în ......................., str. ......................... nr. .........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..........................., cod fiscal nr. ......................., reprezentată prin ...................., în calitate de ......................, şi ......................., în calitate de .................................., a intervenit prezentul contract.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor efectuează tranzacţii repo/reverse repo cu ......./(instituţia de credit)....... în condiţiile stabilite prin licitaţiile organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu privire la:- elementele de identificare a titlurilor de stat;- numărul de titluri de stat tranzacţionate;- valoarea unitară nominală;- valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacţiei;- rata operaţiunii repo/reverse repo;- datele la care se efectuează vânzările şi, respectiv, răscumpărările de titluri de stat.2. ......./(instituţia de credit)....... se obligă să aibă în cont titlurile de stat libere de sarcini la data vânzării (pentru repo), dată stabilită în momentul încheierii tranzacţiei.3. În situaţia în care, la data vânzării/răscumpărării, ......./(instituţia de credit)....... nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de Ministerul Economiei şi Finanţelor, va fi obligată la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naţionale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.4. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.    Ministerul Economiei şi Finanţelor ..................................                                                 (instituţia financiară)            Numele şi prenumele Numele şi prenumele    .................................. ..................................                  Funcţia Funcţia    .................................. ..................................    Semnăturile autorizate şi ştampila Semnăturile autorizate şi ştampila    .................................. ..................................-------------Anexa 10 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 8 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.  +  Anexa 11---------la normele metodologice------------------------ANTET INSTITUŢIE DE CREDITNr. .......... Data ...........OFERTA DE PARTICIPAREla licitaţia din data de .................... pentrucumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repoNr. de referinţă al licitaţiei:Cod operaţiune*:                                                         OPŢIUNI                                           ┌──────────┬──────────┬──────────┐    Titluri de stat: │ 1 │ 2 │ 3 │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Cod ISIN: │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Data scadenţei emisiunii/cuponului: │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Nr. titluri de stat (bucăţi): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea nominală unitară (lei): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea nominală totală (lei) │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea unitară de vânzare ajustată │ │ │ │    (lei): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Data vânzării: │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea totală de vânzare (lei): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Rata repo/reverse repo (%): │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea unitară de răscumpărare (lei):│ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Data răscumpărării: │ │ │ │                                           ├──────────┼──────────┼──────────┤    Valoarea totală de răscumpărare (lei): │ │ │ │                                           └──────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ:În cazul licitaţiei la rată fixă, se va transmite o singură opţiune.INSTITUŢIA DE CREDITPersoane autorizate:Numele şi prenumele...................Funcţia...................Semnături autorizate(L.S.)...................----------* Codul operaţiunii este referinţa acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operaţiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice şi va cuprinde: numărul contractului + L X + data încheierii tranzacţiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde:- L = licitaţie;- X = identificator numeric unic asociat de ambele părţi fiecărei operaţiuni repo/reverse repo cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, din ziua respectivă; în cazul operaţiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare opţiune şi licitaţie.-------------Anexele 11A şi 11B la normele metodologice au fost înlocuite cu anexa 9 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.  +  Anexa 12--------la normele metodologice-----------------------DEFINIŢIIÎn sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) plasament colateralizat - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării disponibilităţilor existente în contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează depozite la băncile şi casele centrale ale cooperativelor de credit - participanţi eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie; b) atragere de depozite - tranzacţie cu scadenţa prestabilită în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate pentru asigurarea resurselor necesare efectuării plăţilor sectorului public, Ministerul Economiei şi Finanţelor atrage depozite de la instituţiile de credit - participanţi eligibili; c) data tranzacţiei (licitaţiei) - data la care se încheie tranzacţia; d) data decontării - data la care se efectuează decontarea tranzacţiei; e) value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei; f) valoarea ajustată - valoarea activelor eligibile aduse în garanţie ce trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă.-------------Anexele 12 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa 10 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din acelaşi act normativ.  +  Anexa 13*)--------la normele metodologice-----------------------(titular de depozit)TREZORERIA ............ ..........................În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 201/2003, între Trezoreria .................. şi ..................se încheie prezentaCONVENŢIE1. ................... constituie din contul nr. ......... un depozit în suma de ........... la trezoreria statului, pe o perioada de ......... zile, începând cu data de ...........2. Nivelul dobânzii este de ....... pe an.Dobânda se calculează după următoarea formula:        Sold cont depozit x Număr de zile (30 sau 90 zile) x % dobânda    D = --------------------------------------------------------------                                3603. Trezoreria statului va rambursa suma de ..... lei în data de ......, iar dobânda se va calcula şi vira în aceeaşi zi.4. În cazul în care titularul solicita preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit se va acorda dobânda la disponibilităţile la vedere practicată de trezoreria statului.5. Prezenta convenţie s-a încheiat în (2 doua) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi.DIRECTOR DIRECTOR(titular de depozit)--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, anexele nr. 3-10, 11 A, 11 B, 12 şi 13 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1-10 care fac parte integrantă din prezentul ordin.Prin urmare, întrucât şi anexa 13 din Ordinul nr. 1.235/2003 era propusă pentru înlocuire, forma veche a anexei 13 devine inaplicabilă, deşi în textul acestor Norme metodologice la pct. 10.4.1.["10.4.1. Cuantumul şi termenul pentru care se constituie depozitul şi rata dobânzii se prevăd într-o convenţie încheiată între titularul disponibilităţilor respective şi unitatea trezoreriei statului unde este deschis contul (anexa nr. 13)."] se menţine referirea la anexa 13.  +  Anexa 14--------la normele metodologice-----------------------*Font 9*                       FIŞĂ DE CALCUL DOBÂNDĂ     pentru ..........................., CUI ...........................,            (numele instituţiei publice)     finanţată integral din venituri proprii din "Administraţia publică            centrală" sau "Administraţia publică locală"                   aferentă lunii .........┌────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────┬───────────┬─────────────────┐│Perioada│Venituri cumulate│Cheltuieli cumulate│Excedent│Nr. de zile│Sold mediu zilnic│├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │3 = 1-2 │ 4 │ 5 = 3 x 4/A │├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤│TOTAL │ x │ x │ x │ A*) │ B**) │├────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────┴───────────┴─────────────────┤│Rata dobânzii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Suma dobânzii lei │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Coloanele 1 şi 2 se completează pe baza datelor operative privind veniturile şi cheltuielile cumulate ale bugetelor instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului fondurilor speciale din "Administraţia publică centrală".Coloana 4 se completează cu nr. de zile pentru care valoarea col. 1, 2 şi 3 este neschimbată.____________* Total "A" reprezintă suma zilelor calendaristice din luna care poate fi 28, 29, 30 sau 31.** Total "B" reprezintă suma valorilor înscrise în col. 5.Soldul mediu zilnic se determină ca o medie aritmetică simplă între Total B şi numărul de zile calendaristice (28, 29, 30, 31).Suma dobânzii este exprimată în lei cu două zecimale şi se determină după următoarea formulă:                    Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile .    Sumă dobândă = ──────────────────────────────────────────────────                                         360 x 100-------------Anexa 14 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.026 din 6 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.-------------