HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat(actualizată până la data de 11 august 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005; HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.440 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 171 din 3 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 559 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei", iar sintagma "ministrul industriei şi resurselor" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul economiei".***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 14 al art. 6 din din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "ministrul economiei" şi "Ministerul Economiei" se modifică şi se înlocuiesc cu sintagmele "ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri" şi, respectiv, "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri".În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare instalaţii şi echipamente.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5. (3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de 57.719.779 lei.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competenţă, ISCIR exercită următoarele funcţii: a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnică; b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ; c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea şi schimbul de informaţii, pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR; b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripţii tehnice ce privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente, după caz; c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; pentru instalaţiile/ echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010.c^1) efectuează verificări tehnice în vederea autorizării şi verificări tehnice în utilizare la instalaţii/echipamente, în condiţiile stabilite de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare;------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi echipamente; g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripţiile tehnice se impune acest lucru; h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2; i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi aplică sigilii; j) efectuează controale periodice şi inopinate la instalaţiile şi echipamentele aflate în funcţiune, dispune măsuri şi aplică sancţiuni în condiţiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate cerinţele aplicabile acestora; k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice pe care le-a autorizat şi decide menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor emise; l) abrogată;------------Lit. l) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 5 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat; n) participă, la solicitarea organelor de cercetare penală, la anchetarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz; o) organizează şi derulează campanii de informare în scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor; p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condiţiile şi cerinţele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate; r) participă la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale relevante în domeniul de activitate al ISCIR; s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor; u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte ţări, stabileşte şi poate încheia cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline; v) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate; w) coordonează şi derulează programe cu finanţare internă şi/sau internaţională.(1^1) Autorizările prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnică, întocmite în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice.------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. (2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislaţiei în vigoare.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.  +  Articolul 4 (1) În cadrul ISCIR funcţionează 5 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010.(1^1) Numărul maxim de posturi aprobat este de 105.------------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 559 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. (2) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3. (3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual. (4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. (5) Stabilirea salariului de bază şi a celorlalte drepturi salariale ale conducătorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia în funcţie.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.440 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 9 decembrie 2009, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri art. 4 alin. (4), art. 9 şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează cu un număr de 548 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009.Conform art. 4 din acelaşi act normativ, încetarea raporturilor de muncă ale personalului prevăzut la art. 1-3 ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile şi a procedurilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor.  +  Articolul 5 (1) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (2) Inspectorul de stat şef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (3) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul de stat şef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă, prin ordin, inspectorul de stat şef adjunct, inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale şi conducătorii structurilor din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6).------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. (5) Inspectorul de stat şef poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenta şi altor persoane din cadrul ISCIR. (6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat şef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente şi subunităţi necesare realizării obiectului său de activitate.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 6 (1) Modul de funcţionare şi atribuţiile inspecţiilor teritoriale şi ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR se aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.  +  Articolul 7 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. (2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, realizează supravegherea tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării, verificări tehnice în utilizare şi verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la dispoziţie pe piaţă instalaţii/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în aplicare a acestei legislaţii, după caz.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. (3) ISCIR are dreptul de acces la agenţii economici şi instituţiile publice care deţin sau construiesc, după caz, instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010.  +  Articolul 8ISCIR are obligaţia de a înainta către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, la cerere, rapoarte şi/sau informări privind activitatea proprie.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 14 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Economiei" cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri"  +  Articolul 9Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, potrivit legii. Veniturile obţinute din perceperea de tarife şi din prestarea altor servicii de către ISCIR în condiţiile legii, se fac venituri la bugetul de stat.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010.  +  Articolul 10 (1) ISCIR întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aproba de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "ministrul economiei" cu sintagma "ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri" (2) Fondurile necesare pentru susţinerea activităţii de supraveghere a pieţei se prevăd distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, urmând să fie folosite numai în acest scop.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 12 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010.  +  Articolul 11Pentru activităţile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa 1Instalaţii/echipamente pentru care se autorizează funcţionarea*Font 9*┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ │ ││crt│ Tip de instalaţii/echipamente │ Instalaţii/echipamente şi parametri │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Cazane pentru abur, pentru apă caldă │- Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte ││ │sau pentru apă fierbinte │ având PS x V > 60 (bar x litru) ││ │ │- Cazane de apă caldă şi de abur de joasă ││ │ │ presiune cu P > 400 kW │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Echipamente sub presiune mai mare de │- Conducte metalice pentru fluide tehnologice ││ │0,5 bar │- Conducte pentru abur şi apă fierbinte ││ │ │- Instalaţii de distribuţie gaz petrolier ││ │ │ lichefiat - GPL - la autovehicule şi la ││ │ │ consumatori casnici şi/sau industriali ││ │ │- Cisterne şi containere metalice pentru gaze ││ │ │ comprimate, lichefiate sau dizolvate sub ││ │ │ presiune, cu excepţia celor reglementate ││ │ │ potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor ││ │ │ de introducere pe piaţă şi utilizare ││ │ │ repetată a echipamentelor sub presiune ││ │ │ transportabile, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare ││ │ │- Recipiente pentru gaze, cu excepţia celor ││ │ │ de categoria I, stabilită conform ││ │ │ prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor ││ │ │ de introducere pe piaţă a echipamentelor ││ │ │ sub presiune, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare ││ │ │- Recipiente pentru lichide, cu excepţia ││ │ │ celor de categoria I, stabilită conform ││ │ │ prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 584/2004, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Macarale, ascensoare, elevatoare, │- Macarale cu S(n)> 1 t, cu excepţia celor ││ │instalaţii de transport pe cablu, │ cu acţionare manuală ││ │instalaţii de ridicat pe plan înclinat,│- Stivuitoare autopropulsate şi translatoare ││ │poduri rulante şi alte mecanisme de │ stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare ││ │ridicat │ manuală ││ │ │- Platforme ridicătoare nedeplasabile/ ││ │ │ deplasabile pentru persoane şi/sau ││ │ │ materiale, cu S(n)> 1t, cu excepţia ││ │ │ platformelor ridicătoare pentru persoane ││ │ │ cu dizabilităţi ││ │ │- Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia ││ │ │ celor acţionate manual ││ │ │- Mecanisme de ridicat având S(n)> 1 t, cu ││ │ │ excepţia celor cu acţionare manuală ││ │ │- Maşini de ridicat la care, constructiv, ││ │ │ există posibilitatea montării mai multor ││ │ │ tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi ││ │ │ care pot lucra în regim permanent/nepermanent││ │ │ de macara, stivuitor, platformă ridicătoare ││ │ │ şi altele asemenea ││ │ │- Ascensoare, cu excepţia celor având ││ │ │ S(n)< 100 kg, destinate transportului ││ │ │ de materiale ││ │ │- Instalaţii de transport pe plan înclinat ││ │ │ pentru persoane/materiale, scări şi ││ │ │ trotuare rulante ││ │ │- Instalaţii de transport pe cablu pentru ││ │ │ persoane/materiale ││ │ │- Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru ││ │ │ teatre, cu excepţia celor acţionate ││ │ │ manual │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Instalaţii şi echipamente destinate, │- Echipamente pentru agrement, cu excepţia ││ │montate şi utilizate în cadrul │ echipamentelor pentru spaţii de joacă ││ │parcurilor de distracţii │ │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Sisteme tehnologice din cadrul │Sisteme tehnologice sub presiune de securitate││ │instalaţiilor nucleare │ nucleară cu p(min) = 1,03 bari │└───┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1^1Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)*Font 9*┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr.│Cod de clasificare │ Denumirea ocupaţiei ││crt│ocupaţii în România│ ││ │ (COR) │ │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│ 816103 │Fochist cazane de abur şi apă fierbinte │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│ 816105 │Fochist cazane mici de abur (categoria E) │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│ 816106 │Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│ 816107 │Fochist cazane conduse de calculator │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│ 311113 │Laborant operator centrale termice │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│ 816116 │Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│ 932009 │Operator umplere recipiente GPL │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│ 932002 │Îmbuteliator fluide sub presiune │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│ 8333.2.1. │Macaragiu │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│ 833403 │Stivuitorist │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│ 833310 │Liftier │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│ 833303 │Funicularist (mecanic trolist) │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│ 721202 │Sudor manual cu flacără de gaz │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14.│ 721203 │Sudor manual cu arc electric │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15.│ 721204 │Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16.│ 721206 │Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de ││ │ │gaz protector │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17.│ 721207 │Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de ││ │ │gaz protector │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18.│ 823208 │Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă ││ │ │densitate PEHD │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19.│ 315212 │Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.│ 315213 │Operator control nedistructiv cu ultrasunete │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21.│ 315214 │Operator control nedistructiv cu lichide penetrante │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22.│ 315215 │Operator control nedistructiv cu particule magnetice │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23.│ 315216 │Operator control nedistructiv prin curenţi turbionari │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24.│ 315217 │Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25.│ 315218 │Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică ││ │ │a instalaţiilor (RSVTI) │└───┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘*) Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Anexa 1^1 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.  +  Anexa 1^2Instalaţii/echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare*Font 9*┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ │ ││crt│ Tip de instalaţii/echipamente │ Instalaţii/echipamente şi parametri │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Cazane pentru abur şi apă fierbinte │Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte ││ │ │având PSxV > 60 (bar x litru) │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Echipamente sub presiune │Instalaţii de distribuţie gaz petrolier ││ │mai mare de 0,5 bar │lichefiat - GPL │└───┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 1^2 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.  +  Anexa 2  +  Anexa 2INSPECŢII TERITORIALEale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiuneşi Instalaţiilor de Ridicat*Font 9* ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │Nr. │ Inspecţii teritoriale ale Inspecţiei de Stat │ Raza de activitate │ │crt.│ pentru Controlul Cazanelor, │ a inspecţiilor │ │ │ Recipientelor sub Presiune │ teritoriale │ │ │ şi Instalaţiilor de Ridicat │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1. │Inspecţia Teritorială ISCIR Bucureşti - Bucureşti│- judeţul Argeş │ │ │ │- judeţul Constanţa │ │ │ │- judeţul Călăraşi │ │ │ │- judeţul Dâmboviţa │ │ │ │- judeţul Dolj │ │ │ │- judeţul Giurgiu │ │ │ │- judeţul Gorj │ │ │ │- judeţul Ialomiţa │ │ │ │- judeţul Ilfov │ │ │ │- judeţul Mehedinţi │ │ │ │- judeţul Olt │ │ │ │- judeţul Tulcea │ │ │ │- judeţul Vâlcea │ │ │ │- judeţul Teleorman │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2. │Inspecţia Teritorială ISCIR Bacău │- judeţul Bacău │ │ │ │- judeţul Botoşani │ │ │ │- judeţul Brăila │ │ │ │- judeţul Iaşi │ │ │ │- judeţul Galaţi │ │ │ │- judeţul Neamţ │ │ │ │- judeţul Suceava │ │ │ │- judeţul Vaslui │ │ │ │- judeţul Vrancea │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3. │Inspecţia Teritorială ISCIR Braşov │- judeţul Braşov │ │ │ │- judeţul Buzău │ │ │ │- judeţul Covasna │ │ │ │- judeţul Harghita │ │ │ │- judeţul Prahova │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 4. │Inspecţia Teritorială ISCIR Oradea │- judeţul Arad │ │ │ │- judeţul Bihor │ │ │ │- judeţul Caraş-Severin │ │ │ │- judeţul Maramureş │ │ │ │- judeţul Satu Mare │ │ │ │- judeţul Sălaj │ │ │ │- judeţul Timiş │ │ │ │- judeţul Hunedoara │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5. │Inspecţia Teritorială ISCIR Sibiu │- judeţul Alba │ │ │ │- judeţul Bistriţa-Năsăud│ │ │ │- judeţul Cluj │ │ │ │- judeţul Mureş │ │ │ │- judeţul Sibiu │ └────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010, conform pct. 13 al art. 6 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de RidicatNumăr maxim de posturi: 105.     ┌────────────────┐ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │COMPARTIMENT AUDIT │     │ COMUNICARE ├──┐ ┌──┤ PUBLIC INTERN │     └────────────────┘ │ ┌────────────────┐ │ └───────────────────┘     ┌────────────────┐ │ │ │ │ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │ │ INSPECTOR │ │ │ COMPARTIMENT │     │ STRUCTURA DE ├──┼─────┤ DE STAT ŞEF ├─────┼──┤ MANAGEMENTUL │     │ SECURITATE │ │ │ │ │ │ CALITĂŢII │     └────────────────┘ │ └────────┬───────┘ │ └───────────────────┘     ┌────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │ │ │ │ COMPARTIMENT │     │ SSM, PSI, ├──┘ ┌────────┴───────┐ ├──┤ ACHIZIŢII PUBLICE │     │ SITUAŢII DE │ │ INSPECTOR DE │ │ └───────────────────┘     │ URGENŢĂ │ │ STAT ŞEF │ │ ┌───────────────────┐     └────────────────┘ │ ADJUNCT │ │ │ SERVICIUL │                               └────────┬───────┘ ├──┤ RESURSE UMANE, │        ┌───────────────────────┐ │ │ │ JURIDIC │        │ DIRECŢIA INSPECŢIE, │ │ │ └───────────────────┘        │ SUPRAVEGHERE A PIEŢEI ├───────┤ │ ┌───────────────────┐        │ ŞI REGLEMENTARE │ │ │ │SERVICIUL ECONOMIC,│        └───────────────────────┘ │ └──┤ ADMINISTRATIV │                                        │ └───────────────────┘                           ┌────────────┴──────────┐                           │ INSPECŢII TERITORIALE │                           └───────────────────────┘------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 559 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4NORMATIVprivind parcul auto al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat1. Autolaboratoare: un autolaborator pentru supravegherea pieţei.2. Autoturisme: - câte un autoturism la 5 inspectori de specialitate care efectuează controale, supraveghere a pieţei şi verificări tehnice;- câte un autoturism pentru conducerea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat*)__________*) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTĂ:Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autoturism este de 300 l.Consumul lunar de combustibil pentru autolaborator este de 250 l.În perioada de valabilitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice se vor aplica normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturisme prevăzute în aceasta.------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010, conform pct. 13 al art. 6 din acelaşi act normativ.----------