HOTĂRÂRE nr. 962 din 27 septembrie 2001 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe(actualizată până la data de 5 august 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 25 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 810/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 noiembrie 1998.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmâncăMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEpentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privindînfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  +  Capitolul I Prevederi generalePrevederi generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe este instituţie de interes public, cu atribuţii în implementarea unor programe guvernamentale şi în dezvoltarea de proiecte prin programe proprii, pentru construcţia de locuinţe şi intervenţii la construcţiile existente. (2) În realizarea obiectivelor sale, Agenţia Naţională pentru Locuinţe coordonează constituirea şi atragerea de resurse de finanţare pe care le administrează în cadrul unor montaje financiare pentru: a) realizarea investiţiilor privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condiţiile legii, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;---------------Lit. a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. b) dezvoltarea prin programe proprii a unor proiecte imobiliare pentru construirea de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar. (3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate dobândi terenuri destinate construirii de locuinţe, în condiţiile legii, prin: a) preluarea în administrare şi/sau în folosinţă gratuită a unor terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale; b) achiziţia de terenuri din surse proprii sau intermedierea achiziţiei acestora din sursele beneficiarilor de locuinţe; c) preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, beneficiare ale locuinţelor; d) donaţii ale unor persoane fizice sau juridice. e) preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor proprietate privată a investitorilor privaţi.--------------Litera e) a alin. (3) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 738 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010. (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează sau, după caz, dezvoltă proiecte pentru viabilizarea terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, prin programe proprii sau prin programe guvernamentale. (5) Pentru dezvoltarea programelor proprii şi pentru implementarea programelor guvernamentale de construcţii de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe iniţiază şi asigură realizarea unor studii de specialitate privind piaţa imobiliară - cererea şi oferta de locuinţe, terenuri de construcţii, soluţii arhitecturale, tehnologii, surse de finanţare şi costuri în construcţii de locuinţe şi altele asemenea.----------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.  +  Articolul 1^1 (1) Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, în valorificarea studiilor efectuate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), se au în vedere promovarea unor soluţii arhitecturale moderne şi utilizarea tehnologiilor avansate de execuţie şi a unor materiale şi produse noi, calitativ superioare. În situaţia repetării soluţiilor alese se are în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament. Pentru locuinţele care se construiesc prin investiţii din fonduri publice se adoptă soluţii de suprafaţă şi de confort minim prevăzute în Legea nr. 114/1996privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în standardele de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (1) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se realizează din surse proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi din veniturile proprii prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.-----------------Alin. (2) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (3) Rezultatele studiilor prevăzute la alin. (1) se pun gratuit la dispoziţie Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pot fi valorificate pe piaţă pentru alţi solicitanţi. Sumele provenite din valorificarea studiilor de piaţă se fac venit pentru Agenţia Naţională pentru Locuinţe.-----------------Alin. (3) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".-----------------Art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".  +  Articolul 2 (1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională de Locuinţe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în folosinţă gratuită, potrivit legii, numai în condiţiile în care sunt libere de orice sarcină şi sunt cuprinse cu această destinaţie în planurile urbanistice aprobate. În mod corespunzător, aceste condiţii trebuie respectate şi pentru alte terenuri destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, care se pot prelua de către aceasta potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(1^1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru sprijinirea programelor de construcţie a locuinţelor, prin asigurarea terenurilor de construcţie şi/sau realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit.---------------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.(1^2) Terenurile care sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori trec, în condiţiile legii, în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt destinate realizării de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe se dau sau rămân, în condiţiile legii, în folosinţa gratuită a agenţiei, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe.---------------Alin. (1^2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(1^3) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1^2), destinate construirii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, se va stabili, în baza unor hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale care le au în administrare sau potrivit condiţiilor prevăzute în actele de transmitere a terenurilor în administrarea acestora, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor - prin concesionare sau, după caz, dare în folosinţă, pentru toată durata de existenţă a construcţiilor -, autorităţile administraţiei publice locale având totodată obligaţia să hotărască şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii.---------------Alin. (1^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.(1^4) Pentru reconstrucţia locuinţelor distruse sau grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, terenurile aflate în proprietatea privată sau în folosinţa proprietarilor locuinţelor se preiau de primării prin contracte de custodie încheiate cu deţinătorii acestora şi se dau în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de reconstrucţie a locuinţelor respective.---------------Alin. (1^4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.(1^5) Modalitatea de atribuire a terenurilor destinate construcţiei de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se realizează în condiţiile legii.---------------Alin. (1^5) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(1^6) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru identificarea construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate ce pot fi preluate în vederea realizării de locuinţe.---------------Alin. (1^6) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, în administrarea consiliilor judeţene se face astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosinţă prevăzută în planurile urbanistice şi în studiile de prefezabilitate şi/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea programelor de construcţii de locuinţe. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel:---------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. a) pentru construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate finanţate prin investiţii publice, precum şi a altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, ambele categorii se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii; b) pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii personalului propriu al instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor, pentru asigurarea terenurilor destinate strămutării locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, şi pentru construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, terenurile aferente construcţiilor de locuinţe se transmit în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii.---------------Lit. b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.---------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.(2^1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programul privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe.---------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (3) În actele de transmitere a terenurilor potrivit prevederilor alin. (2), în conformitate cu legislaţia în vigoare, se consemnează, după caz, în mod obligatoriu, următoarele:---------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. a) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de folosinţă gratuită a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe pe perioada realizării investiţiilor; b) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar - prin concesionare sau, după caz, dare în folosinţă către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor pe toată durata de existenţă a construcţiilor -, autoritatea administraţiei publice care le preia în administrare având obligaţia să hotărască şi să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cuantumul redevenţei sau al taxei stabilite potrivit legii. c) abrogată;---------------Lit. c) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. d) obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate;---------------Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. e) obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a realiza, pe cheltuială proprie, o expertiză tehnică şi energetică, după caz, pentru construcţiile existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, de către experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi potrivit legii.---------------Lit. e) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.---------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.(3^1) Pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, terenurile urmează regimul juridic prevăzut de art. 20 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, se transmit defalcat de cele destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, astfel terenurile aferente acestor construcţii de locuinţe se transmit în proprietatea privată a statului, iar terenurile destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit pot fi proprietatea publică sau privată a statului, potrivit legii.---------------Alin. (3^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(3^2) Construcţia de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte de parteneriat încheiate cu proprietarii acestora, în condiţiile prevăzute de lege.---------------Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.(3^3) În cadrul contractelor prevăzute la alin. (3^2) se stabilesc în mod obligatoriu următoarele obligaţii ale proprietarilor terenurilor:---------------Partea introductivă a alin. (3^3) al art. 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. a) transmiterea terenurilor în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, libere de orice sarcină, pe perioada de realizare a investiţiilor respective; b) transmiterea cu titlu gratuit a terenurilor destinate realizării reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate sau, după caz, transferul proprietăţii asupra acestor terenuri către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor, conform planurilor urbanistice aprobate; c) stabilirea modalităţii de transfer al proprietăţii asupra terenurilor aferente locuinţelor către titularii dreptului de proprietate asupra locuinţelor.---------------Alin. (3^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.(3^4) Construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se poate realiza de Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte încheiate cu proprietarii terenurilor, în condiţiile prevăzute de lege.---------------Alin. (3^4) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (4) Promovarea investiţiilor publice în construcţia de locuinţe şi dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinţe prin credit ipotecar şi construirea de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de recepţie şi punerea în funcţiune a locuinţelor.---------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (5) Pentru asigurarea corelării prevăzute la alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte cu autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul cărora se aprobă programul de investiţii publice pentru realizarea de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare, după modelul prevăzut în anexa nr. 13, sau cu investitorii privaţi.--------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 738 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010. (6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar şi în interiorul ansamblurilor de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se pot include în devizul general al obiectivului de investiţii, cu condiţia ca terenurile aferente acestora să fie libere de orice sarcină şi să fie trecute sau să rămână, după caz, în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada de realizare a investiţiilor respective. În aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinţe.---------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(6^1) Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinţe proprietate privată construite prin credit ipotecar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe încheie, în condiţiile legii, contracte de proiectare şi execuţie direct cu operatori de reţele, operatori economici specializaţi în astfel de lucrări şi/sau cu operatori în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, autorizaţi potrivit legii. Finanţarea lucrărilor este în sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuinţelor.---------------Alin. (6^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.----------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.  +  Articolul 3Tinerii, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinată închirierii, şi care pot primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Capitolul I^1----------------Titlul Cap. I^1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.----------------Cap. I^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 3^1În sensul prevederilor art. 5 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate operaţiuni imobiliare încheierea, intermedierea şi gestionarea actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în cadrul unor programe proprii de construire, finalizare şi predare a locuinţelor către beneficiari.---------------Art. 3^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Articolul 3^2 (1) În aplicarea prevederilor art. 3^1 Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate să realizeze următoarele operaţiuni: a) să încheie contracte de vânzare-cumpărare, de antrepriza generală, de construire şi/sau de asistenţă tehnica, pentru construirea, achiziţionarea, finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari. b) să dobândească terenuri destinate construcţiei de locuinţe prin programe proprii, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosinţa gratuita pe întreaga durata de construire, finalizare şi predare a locuinţelor către beneficiari, în condiţiile legii. (2) Pentru construcţia de locuinţe realizată prin investiţii publice, valoarea contractelor de antrepriză generală încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii generali se va actualiza potrivit legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.----------------Alin. (2) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. (3) Actualizarea valorii contractelor de antrepriză generală prevăzute la alin. (1) se poate face numai pentru perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor şi cea a recepţiei la terminarea lucrărilor prevăzute în contract.----------------Alin. (3) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.----------------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.  +  Capitolul II Construcţia de locuinţe prin credite ipotecareConstrucţia de locuinţe prin credite ipotecare  +  Secţiunea 1 Atragerea, administrarea resurselor şi realizarea montajelor financiare----------------Secţiunea 1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 5 (1) Pentru obiectivele de investiţii în execuţie, finanţate din fondurile special constituite pentru construcţii de locuinţe, precum şi din resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, inclusiv locuinţele proprietate publică sau privată a statului ori proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţile publice locale şi/sau agenţii economici în a căror evidenţă sunt construcţiile de locuinţe asigură depunerea în conturi special deschise la instituţii bancare agreate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe a sumelor reprezentând garanţii de bună execuţie. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele respective Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură plata unei dobânzi la nivelul dobânzii la vedere practicate de bănci.---------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) Constituirea resurselor din sumele reprezentând garanţii de buna execuţie prevăzute la alin. (1) şi stabilirea procedurii de evidenta şi restituire a acestora la termenele şi în cuantumul prevăzute în contractele de antrepriza se vor consemna în convenţii încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu autorităţile publice locale şi/sau cu agenţii economici în a căror evidenta sunt construcţiile de locuinţe respective.  +  Articolul 12 (1) Resursele de finanţare în construcţia de locuinţe cu credit ipotecar care se realizează prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor şi/sau din credite ipotecare acordate acestora de către instituţii financiare autorizate potrivit legii. (2) Finanţarea construcţiei de locuinţe cu credit ipotecar se realizează integral prin instituţiile financiare creditoare. (3) Pentru construcţiile de locuinţe a căror finanţare se asigură în condiţiile alin. (2) se vor stabili, prin contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu beneficiarii de credite: a) structura preţului locuinţelor; b) modalitatea de reactualizare a valorii contractelor de antrepriză generală. (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia convenţii cu instituţiile financiare creditoare pentru realizarea montajului financiar necesar în finanţarea construcţiei de locuinţe contractate de beneficiarii de credite.-----------------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.  +  Secţiunea a 2-a Subvenţionarea locuinţelorPromovarea proiectelor imobiliare pentru construirea de locuinţe prin programe proprii---------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. II a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.----------------Secţiunea a 2-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 13^1 (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe întocmeşte anual un program de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, în baza cererilor înregistrate, pe terenuri dobândite în acest scop potrivit legii. Cererile formulate de persoane evacuate sau de chiriaşi din locuinţele preluate în mod abuziv de către stat şi care s-au retrocedat în natură foştilor proprietari, precum şi cererile formulate de tineri sunt rezolvate cu prioritate; în acest scop, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe adoptă criterii şi reglementări specifice.---------------Alin. (1) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) Pentru promovarea programului prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii, studii care vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 14. (3) Programul va fi transmis pentru avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi va fi însoţit de studiile de prefezabilitate.-----------------Alin. (3) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".---------------Art. 13^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.  +  Articolul 13^2 (1) Pentru dezvoltarea programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar pot participa ca parteneri, alături de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, persoane juridice cu activităţi în construirea de locuinţe, de drumuri, în domeniul investiţiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum şi al celor de alimentare cu gaze şi energie electrică, pe bază de contracte de asociere încheiate potrivit legii. (2) Conţinutul-cadru al contractelor de asociere şi condiţiile de eligibilitate a partenerilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în dezvoltarea programului de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar sunt prevăzute în anexa nr. 15. (3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi partenerii acesteia în dezvoltarea programelor de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii sumele necesare pentru realizarea montajului financiar, inclusiv a operaţiunilor imobiliare conexe, contractarea şi realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea şi realizarea lucrărilor de execuţie, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuinţe. (4) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi contractelor de parteneriat prevăzute la art. 2 alin. (3^2).---------------Alin. (4) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. (5) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe identifică locuinţele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor pentru a fi transmise, cu aprobarea consiliului de administraţie, autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, în condiţiile legii.---------------Alin. (5) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (6) Locuinţele prevăzute la alin. (5) se predau unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.---------------Alin. (6) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (7) Locuinţele prevăzute la alin. (5) aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (7) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (8) Locuinţele prevăzute la alin. (5) se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale specialiştilor din învăţământ, sănătate, precum şi specialiştilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, ai autorităţii judecătoreşti şi ai administraţiei naţionale a penitenciarelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (8) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (9) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) stabilesc prin hotărâre a consiliului local măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe, precum şi modul de repartizare a acestora. În acest scop, stabilesc şi dau publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.---------------Alin. (9) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (10) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele prevăzute la alin. (5) stabilesc, în funcţie de necesităţile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau superioare, cărora le sunt repartizate aceste locuinţe.---------------Alin. (10) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (11) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinţei, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestora pe perioade de câte un an, în condiţiile legii. Chiria se stabileşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, de către autorităţile administraţiei publice locale şi acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozitele pe clădiri şi pe teren, un profit supus negocierii între părţi, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale.---------------Alin. (11) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (12) Pentru recuperarea amortizării prevăzute la art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din cuantumul total al chiriei stabilit potrivit alin. (11), suma reprezentând recuperarea investiţiei se virează de către autorităţile administraţiei publice locale către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe.---------------Alin. (12) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (13) Locuinţele prevăzute la alin. (5) se pot vinde, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate acestea.---------------Alin. (13) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (14) Pentru vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5), preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate, în conformitate cu reglementările în vigoare.---------------Alin. (14) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (15) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit reglementărilor în vigoare.---------------Alin. (15) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (16) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (5) se virează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în termen de maximum 30 de zile de la vânzarea acestora, şi se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe, în condiţiile legii.---------------Alin. (16) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.---------------Art. 13^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.  +  Articolul 13^3 (1) În aplicarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, altor instituţii din administraţia publică centrală şi autorităţilor administraţiei publice locale, se pot efectua de către fiecare persoană juridică sau, după caz, prin asociere între acestea, potrivit reglementărilor în vigoare. În acelaşi mod, dar fără a se intersecta cu solicitările instituţiilor publice, se pot efectua şi solicitările unor persoane juridice cu capital privat, în condiţiile legii.---------------Alin. (1) al art. 13^3 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) Asocierea prevăzută la alin. (1) nu este necesar a fi legalizată, dar termenii şi condiţiile de realizare a acesteia vor fi consemnate printr-un "Acord de asociere" încheiat între părţile implicate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cadrul acestui acord se va stabili un reprezentant al asociaţiei care va asigura corespondenţa cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe. (3) În cazul în care solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar sunt efectuate în asociere, terenurile destinate construcţiei de locuinţe pot fi puse la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de unul sau de mai mulţi asociaţi. Pentru acelaşi teren de construcţie/amplasament nu pot fi prezentate atât solicitări individuale, cât şi în asociere. Pentru amplasamente ale construcţiilor de locuinţe în care sunt cuprinse terenuri deţinute de doi sau mai mulţi solicitanţi, solicitările pot fi prezentate numai în asociere. (4) Pentru construcţia de locuinţe proprietate privată, studiile de prefezabilitate se întocmesc, de regulă, de deţinătorii terenurilor de construcţii pe care se amplasează acestea. În cazul programelor de construcţii de locuinţe dezvoltate în asociere, finanţarea şi realizarea studiilor de prefezabilitate se stabilesc prin acordul de asociere încheiat între părţile implicate.---------------Art. 13^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 13^4 (1) Solicitările de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 13^3, vor fi prezentate Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi vor fi însoţite de: a) numărul de cereri efectuate de persoanele fizice care fac parte din personalul propriu al persoanelor juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1), defalcat pe numărul de camere al locuinţelor solicitate şi, după caz, defalcat şi pe persoanele juridice asociate; b) studiile de prefezabilitate, pentru întocmirea cărora se va avea în vedere, orientativ, conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 14; c) o copie a acordului de asociere, dacă este cazul. (2) Numărul cererilor prezentate conform prevederilor alin. (1) lit. a) nu trebuie să depăşească numărul de locuinţe prevăzute în studiile de prefezabilitate conform prevederilor alin. (1) lit. b). (3) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt analizate în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea unor programe de construcţii de locuinţe, precum şi de solicitările primite pentru dezvoltarea unor programe noi, având prioritate programele guvernamentale. (4) Pe parcursul efectuării analizei prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate cere, în condiţiile prevăzute de lege, date şi informaţii celor care au efectuat solicitări de dezvoltare a unor programe de construcţii de locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar, despre sau în completarea celor transmise prin documentele prevăzute la alin. (1).---------------Art. 13^4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 13^5 (1) Dezvoltarea unor programe noi de construcţii de locuinţe, potrivit solicitărilor primite şi analizate conform art. 13^4 de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, se poate face numai cu avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, obţinut în condiţiile art. 13^1 alin. (3).-----------------Alin. (1) al art. 13^5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (2) Pentru dezvoltarea programelor care au primit aviz favorabil, potrivit alin. (1), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va încheia contracte de parteneriat cu fiecare dintre persoanele juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1) sau cu asociaţii ale acestora, caz în care asocierea este necesar a fi legalizată. (3) Prin contractele de parteneriat prevăzute la alin. (2) se vor stabili modalitatea de primire a cererilor din partea persoanelor fizice care fac parte din personalul angajat al persoanelor juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1) şi actele prin care justifică această apartenenţă. Se vor stabili totodată dacă sunt admise şi condiţiile în care se pot face modificări sau completări în lista persoanelor care solicită locuinţe, precum şi eventuale cesionări ale contractelor încheiate pentru construirea locuinţelor. (4) Terenurile pentru construcţia de locuinţe prevăzută la art. 13^3 alin. (1) se asigură în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (4)-(6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (4) al art. 13^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.---------------Art. 13^5 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Capitolul II^1Construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat---------------Titlul capitolului II^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Articolul 13^6Modalitatea de promovare şi derularea investiţiilor în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat - realizarea montajului financiar, inclusiv a operaţiunilor imobiliare conexe, contractarea şi realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea şi realizarea lucrărilor de execuţie, inclusiv administrarea, exploatarea, precum şi repartizarea acestor locuinţe se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.---------------Art. 13^6 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Articolul 13^7Abrogat.---------------Art. 13^7 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Capitolul III Construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirieriiConstrucţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii  +  Secţiunea 1 Promovarea investiţiilorPromovarea investiţiilor  +  Articolul 14 (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. În acest scop, vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.---------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. (2) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora şi se analizează de comisii sociale. (3) La nivel local, comisiile sociale prevăzute la alin. (2) se vor constitui prin dispoziţie a primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, prin dispoziţie a preşedinţilor consiliilor judeţene ori a primarului general al municipiului Bucureşti. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002. (4) Analizarea cererilor pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate se efectuează de comisii sociale constituite prin ordin al conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului sau din domeniul sănătăţii ori prin ordin al conducătorilor serviciilor deconcentrate în teritoriu ale respectivelor autorităţi, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. (5) Structura pe specialităţi a membrilor comisiilor sociale prevăzute la alin. (3) se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, de consiliile judeţene, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. (6) Pentru analizarea cererilor de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate, comisiile sociale prevăzute la alin. (4) se vor structura majoritar pe specialităţi specifice domeniului respectiv şi vor cuprinde specialişti desemnaţi de către autorităţile publice centrale interesate şi/sau de către serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora. (7) Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în condiţiile alin. (1) şi (2), precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe.-----------------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (8) În adoptarea criteriilor prevăzute la alin. (7) se vor avea în vedere următoarele: a) criteriile de acces la locuinţă vor fi adaptate la situaţiile concrete existente pe plan local, numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale. b) pentru criteriile de ierarhizare prin punctaj nu se admit modificări şi/sau completări, acestea urmând a fi preluate sub forma şi cu punctajul stabilite în anexa nr. 11; c) pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate se pot propune şi criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite conform lit. a) şi b); d) criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi efectuarea eventualelor modificări şi completări solicitate prin avizul respectiv;-----------------Litera d) a alin. (8) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". e) solicitarea avizului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prevăzut la lit. d) se efectuează, de regulă, odată cu transmiterea inventarului locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate în cadrul programului aprobat conform art. 16^4. Acest aviz se solicită însă şi ori de câte ori este necesară modificarea criteriilor în vederea adaptării acestora la situaţii care diferă de cele stabilite iniţial. Solicitarea va fi însoţită de o fundamentare a criteriilor propuse, în care se va prezenta motivaţia adoptării acestora, a adaptărilor efectuate, precum şi a criteriilor suplimentare, după caz.-----------------Litera e) a alin. (8) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (9) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate şi aprobate în condiţiile prevederilor alin. (7) şi (8), intră sub incidenţa prevederilor art. 11 sau, după caz, ale art. 24 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (9) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.---------------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 15 (1) În urma analizării cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, după caz, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spaţiului locativ existent, precum şi construirea de locuinţe noi în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor şi stabilirea listei de priorităţi în soluţionarea acestora se fac anual, până la sfârşitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. (2) Lista de priorităţi prevăzută la alin. (1) se întocmeşte sau se reface anual numai în cazul în care în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, şi se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin ordin al conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. (3) Listele privind solicitanţii care au acces la locuinţe şi cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, precum şi hotărârile sau ordinele prin care au fost aprobate vor fi date publicităţii prin afişare într-un loc accesibil publicului. (4) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa, după caz, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, primarului general al municipiului Bucureşti sau autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii. (5) La data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate începe efectiv repartizarea locuinţelor şi la care se raportează îndeplinirea condiţiilor referitoare la vârsta solicitanţilor de locuinţe, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este data preluării în administrare a locuinţelor respective de către cei îndreptăţiţi, potrivit prevederilor art. 19^1 alin. (3) din prezentele norme metodologice.---------------Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (6) Lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate stabilită potrivit alin. (1) şi (2), urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă se aplică prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la exigenţele minimale în asigurarea spaţiului locativ pe număr de persoane. (7) Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării, după caz, consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului. Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se adresează şi se soluţionează în condiţiile prevăzute la alin. (4).-------------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. (8) Repartizarea efectivă a locuinţelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, urmărindu-se, după caz, repartizarea prioritară către persoane cu handicap şi asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere. (9) Locuinţele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere se repartizează solicitanţilor care au înregistrate cereri în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) şi care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (7). Repartizarea acestor locuinţe se face în următoarea ordine de prioritate: a) în ordinea stabilită prin lista anuală de priorităţi, întocmită sau refăcută în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2); b) în ordinea crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de locuinţă, în cazul în care în anul respectiv nu se pot aplica prevederile lit. a), neexistând o listă de priorităţi întocmită sau refăcută în condiţiile prezentelor norme metodologice. (10) Administrarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat. Pentru încheierea şi/sau prelungirea contractelor de închiriere a locuinţelor se aplică şi prevederile art. 8 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de închiriere iniţial se încheie conform repartiţiei şi cuprinde clauze referitoare la revizuirea cuantumului chiriei, în funcţie de vârsta solicitantului, aplicabile la datele de prelungire a acestuia, potrivit legii.---------------Alin. (10) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 15^1 (1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului din numărul total de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate pe terenurile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fac obiectul proprietăţii publice a statului şi nu pot fi vândute. (2) Locuinţele prevăzute la alin. (1) sunt administrate de autorităţile instituţiilor din sectorul de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, autorităţii judecătoreşti şi administraţiei naţionale a penitenciarelor şi se repartizează personalului propriu din domeniile respective, în condiţiile legii. (3) Pentru locuinţele prevăzute la alin. (1), prin ordin al conducătorului instituţiei publice care a preluat administrarea locuinţelor, se stabilesc criteriile de repartizare, precum şi durata contractului de închiriere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Articolul 16 (1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru promovarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, autorităţile administraţiei publice locale răspund de asigurarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a dotărilor edilitare necesare condiţiilor de locuit, conform documentaţiei urbanistice aprobate, în condiţiile legii.---------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) Construcţiile noi de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se pot amplasa pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (1^2), alin. (2) lit. b) şi alin. (3^1), transmise în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor, precum şi pe terenuri proprietate publică sau privată a statului, transmise în administrarea agenţiei, conform prevederilor Legii nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ori prin legi speciale. Terenurile care sunt în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se transmit în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea regimului juridic prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. a). (3) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile administraţiei publice centrale interesate răspund de asigurarea terenurilor şi transmiterea acestora în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe perioada realizării investiţiilor. Pentru realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit, autorităţile administraţiei publice centrale interesate sunt parte în contractele încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe potrivit prevederilor art. 2 alin. (5). (4) Necesitatea şi oportunitatea realizării unor construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate şi aprobate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii sau serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora. Studiile de prefezabilitate se finanţează din surse prevăzute cu această destinaţie în bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale beneficiare.-------------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. (5) În elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (4) se vor avea în vedere soluţii arhitecturale model pentru construcţia locuinţelor, care se realizează prin grija Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pot fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.-----------------Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".---------------Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 17 (1) În vederea cuprinderii obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor întocmi şi/sau vor actualiza şi vor transmite anual Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un inventar al obiectivelor noi de investiţii propuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cel mai târziu până în data de 15 mai a fiecărui an.-----------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (2) Pentru realizarea de construcţii noi de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, autorităţile administraţiei publice centrale interesate vor întocmi şi/sau vor actualiza şi vor transmite anual Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice inventarul prevăzut la alin. (1), centralizat la nivelul autorităţii administraţiei publice centrale respective şi defalcat pe judeţe, localităţi şi obiective de investiţii.-----------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt centralizate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi sunt analizate în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.-----------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".---------------Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 18 (1) Pentru obiectivele noi de investiţii, aprobate în condiţiile art. 16 alin. (4), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii. (2) Finanţarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat prevăzute cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, aprobat în condiţiile legii, precum şi din resursele prevăzute cu această destinaţie de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în bugetul propriu.-----------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (3) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (1) vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (5).---------------Art. 18 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 19 (1) Derularea investiţiilor în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se realizează prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.-----------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (2) Pentru obiectivele noi de investiţii propuse în condiţiile art. 17, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va prelua, prin protocol, de la consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de la consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de la autorităţile administraţiei publice centrale din învăţământ şi sănătate, după caz, studiile de prefezabilitate şi terenurile aferente construcţiilor. Terenurile aferente construcţiilor de locuinţe rămân sau sunt preluate în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata de realizare a investiţiilor.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. (3) În protocolul de preluare a studiilor de prefezabilitate şi/sau a terenurilor aferente construcţiilor se vor preciza şi următoarele: a) condiţia de exceptare de la plata taxei pentru autorizarea construcţiilor, obiectivele de investiţii fiind de utilitate publică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; b) obligativitatea consiliilor locale de a asigura serviciile comunitare de utilităţi publice şi dotările edilitare necesare în asigurarea condiţiilor de locuit, coroborat cu programul de recepţie şi punere în funcţiune a locuinţelor, conform contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (5); c) participarea la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală a obiectivelor de investiţii; d) condiţiile de transmitere a construcţiilor de locuinţe din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz;-------------Litera d) a alin. (3) al art. 19 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. e) devizele financiare pentru cheltuieli efectuate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, pentru promovarea obiectivelor de investiţii până la predarea acestora către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.-------------Litera e) a alin. (3) al art. 19 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. (4) Pentru obiectivele de investiţii propuse în condiţiile art. 17 şi amplasate pe terenuri aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (2) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, se vor prevedea în mod obligatoriu şi următoarele: a) dreptul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe de folosinţă gratuită a terenurilor aferente construcţiilor de locuinţe pe perioada realizării investiţiilor; b) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, după caz, de a întocmi şi de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate şi de a le transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în termen de maximum 60 de zile de la data preluării terenurilor;-------------Litera b) a alin. (4) al art. 19 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. c) precizările prevăzute la alin. (3) lit. a) - e); d) decăderea din calitatea de administrator al locuinţelor în cazul nerespectării uneia sau a tuturor prevederilor lit. a) - c).---------------Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 19^1 (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, acestea fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, se administrează de consiliile judeţene din unităţile administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, după finalizarea lucrărilor de construcţie, fac obiectul proprietăţii private a statului şi se administrează de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, care au solicitat construirea acestora, sau de unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestor autorităţi, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi a terenurilor aferente, după caz, se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. d), respectiv la art. 19 alin. (4) lit. d). La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept. (4) Predarea-preluarea locuinţelor prevăzute la art. 15^1 alin. (1), precum şi a terenurilor aferente se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi cei îndreptăţiţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18. La această dată folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor încetează de drept.---------------Art. 19^1 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Articolul 19^2 (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, cu excepţia celor prevăzute la art. 15^1, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se poate face: a) cu achitarea integrală a preţului final, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului; b) cu achitarea integrală a preţului final din surse proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de beneficiar de la instituţii financiare autorizate, inclusiv cu garanţia statului, cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară; c) în rate lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. (3) În sensul prezentelor norme metodologice, valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condiţiile legii, în cursul anului anterior de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuinţelor puse în funcţiune în anul anterior şi valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor de construire a acestor locuinţe. În cazul în care, în cursul anului anterior, Agenţia Naţională pentru Locuinţe nu a încheiat cel puţin două contracte de antrepriză cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de înlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an în care s-au încheiat cel puţin două contracte de antrepriză. (4) Valoarea de vânzare a locuinţei se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. (5) Valoarea de înlocuire pe metru pătrat calculată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale alin. (3) se stabileşte anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin. (6) Odată cu stabilirea valorii de înlocuire a locuinţelor se calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această valoare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Pentru stabilirea cotei-părţi din valoarea de vânzare care revine construcţiilor aflate în diverse stadii de execuţie sau de finalizare şi care au fost utilizate pentru construirea locuinţelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată potrivit alin. (4) se aplică procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (6). (8) Pentru stabilirea preţului final de vânzare a locuinţei, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (4) se adaugă comisionul de până la 1% al unităţii prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare. (9) Vânzarea locuinţelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii. (10) Îndeplinirea condiţiei referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte raportat la câştigul salarial mediu brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Naţional de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. (11) În cazul achiziţionării locuinţei cu plata în rate lunare, prevăzută la alin. (2) lit. c), plata avansului de minimum 15%, precum şi a comisionului de 1% prevăzut la alin. (8) se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare se pot achita astfel: a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 80%, dar nu mai mult de 100%; b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei depăşeşte salariul mediu brut pe economie cu cel puţin 50%, dar nu mai mult de 80%; c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei nu depăşeşte cu 50% salariul mediu brut pe economie. (12) În cazul vânzării locuinţelor cu plata în rate, după stabilirea preţului final conform alin. (8), se adaugă cuantumul integral al dobânzii, stabilită conform art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea finală fiind eşalonată în rate lunare pentru întreaga perioadă a contractului. (13) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de BNR. Rata dobânzii de referinţă este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare şi rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului. (14) În aplicarea tezei a doua a prevederilor art. 10 alin. (2^2) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. (15) În contractul de vânzare a locuinţelor cu plata în rate lunare, prevăzut la alin. (2) lit. c), se înscriu clauzele prevăzute la art. 10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (16) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^4) şi (2^5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de vânzare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) cuprind dispoziţii privind dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi de construcţii şi instalaţii, asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, precum şi dispoziţii privind dreptul de folosinţă asupra cotei-părţi de teren aferente acesteia, pe durata existenţei clădirii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (17) În contractele de vânzare a locuinţelor prevăzute la alin. (1) se înscriu interdicţia de înstrăinare a locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, precum şi excepţia de aplicare a acesteia, prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (18) Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, în condiţiile art. 11 din aceeaşi lege. (19) Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile alin. (17) se înscrie în cartea funciară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Interdicţia de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinţei prin contractul de vânzare-cumpărare, în condiţiile legii. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. f) teza a treia din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu atrage radierea interdicţiei de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani. (20) Autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, după reţinerea comisionului prevăzut la alin. (8), virează la bugetul local al autorităţilor publice locale de la care au preluat în administrare locuinţele realizate pe construcţiile prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la alin. (7), care se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe, potrivit legii.----------Art. 19^2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 31 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014.  +  Articolul 19^3 (1) Pentru constituirea resurselor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe ţine o evidenţă extracontabilă, în care sunt incluse toate locuinţele finalizate până în prezent şi care este completată pe măsura finalizării şi recepţionării unor noi locuinţe prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.---------------Alin. (1) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) În evidenţa prevăzută la alin. (1) va fi înscris fiecare obiectiv de investiţie, defalcat pe blocuri şi apartamente, cu specificarea valorii de inventar a fiecărui apartament la data finalizării acestuia, respectiv la data de 1 ianuarie 2007 pentru cele finalizate şi recepţionate înainte de această dată. (3) Pentru luarea în evidenţă a valorii de inventar a locuinţelor, prevăzută la alin. (2), Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicită date şi informaţii de la autorităţile administraţiei publice locale şi, respectiv, de la operatorii economici în a căror administrare se află imobilele, precum şi de la autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, pe care îi consiliază şi îi sprijină în stabilirea valorii de investiţie, respectiv a valorii de inventar, potrivit prevederilor art. 19^2 alin. (3).------------Alin. (3) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 31 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. (4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, în a căror administrare se află locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, finalizate şi înregistrate ca mijloace fixe individual sau ca bloc de locuinţe, elaborează documentele necesare şi iniţiază, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, proiecte de acte normative necesare în aplicarea prevederilor art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 89/2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010pentru modificarea Legii nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 159/2011.---------------Alin. (4) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.(4^1) Locuinţele prevăzute la alin. (4), pentru care nu se finalizează acţiunile prevăzute la art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 89/2008şi la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 159/2011, îşi păstrează regimul juridic iniţial şi nu se pot vinde, fiind administrate şi exploatate în continuare în regim de închiriere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (4^1) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (5) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea locuinţelor se înregistrează în contul «Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului», deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi pe seama instituţiilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii, la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv la Trezoreria Statului din municipiul Bucureşti.---------------Alin. (5) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (6) Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, inclusiv ratele lunare, prevăzute la alin. (5), după reţinerea sumelor reprezentând comisionul prevăzut la art. 19^2 alin. (8) şi a sumelor prevăzute la art. 19^2 alin. (7), după caz, se virează lunar, de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis la Trezoreria Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului. Sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (7) se virează la bugetul local, unde se constituie ca venituri destinate construcţiei de locuinţe. Sumele prevăzute la art. 19^2 alin. (8) se încasează şi se constituie venituri ale bugetului local sau, după caz, la bugetul propriu al instituţiilor publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau al unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către autorităţile unor unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora prin gestiune directă, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează vânzarea locuinţelor, în cazul în care administrarea şi vânzarea locuinţelor se fac de către autorităţile administraţiei publice locale prin gestiune delegată, în condiţiile legii.-------------Alin. (6) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 31 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. (7) Agenţia Naţională pentru Locuinţe monitorizează acţiunea de vânzare-cumpărare a locuinţelor, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituţii fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare-cumpărare. Eventualele diferende dintre Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, referitoare la cuantumul sumelor obţinute din vânzarea locuinţelor şi la termenele de virare a acestora în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se clarifică şi se rezolvă prin intervenţia direcţiilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar.---------------Alin. (7) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.-------------Art. 19^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 19^4 (1) Locuinţele prevăzute la art. 19^2 alin. (1), pentru care nu sunt înregistrate cereri de cumpărare de către cei în drept sau cele care nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere datorită faptului că aceştia nu îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care nu fac obiectul unor contracte de închiriere se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (1) al art. 19^4 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) Pentru recalcularea chiriei prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate utiliza ca model exemplul din anexa nr. 16, administratorii locuinţelor având posibilitatea să stabilească şi să aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea şi menţinerea în stare de folosinţă a clădirilor de locuit în care sunt amplasate acestea, în conformitate cu reglementările în vigoare.---------------Alin. (2) al art. 19^4 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (3) Autorităţile administraţiei publice locale şi/sau autorităţile publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii au obligativitatea ţinerii evidenţei stricte (lunare şi cumulative) a locuinţelor care fac obiectul art. 19^1 alin. (2), art. 19^2 alin. (1) şi al art. 19^4 alin. (1), precum şi a justificărilor, modului de calcul şi nivelului actual al chiriei percepute. În completare, aceste entităţi vor ţine şi evidenţa necesarului de locuinţe pentru tineri "destinate închirierii.---------------Art. 19^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 20 (1) În baza datelor primite conform art. 17 şi a studiilor de fezabilitate aprobate conform legii, în condiţiile art. 18, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi şi va supune aprobării Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cuprinzând locuinţele pentru tineri, propuse a fi finanţate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi la fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, odată cu lista prevăzută la alin. (1), şi lista cuprinzând defalcarea pe capitole bugetare a sumelor acumulate în anul anterior din vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la art. 19^3 alin. (6), însoţită de un extras de cont emis de Trezoreria Statului pentru data de 31 decembrie a anului calendaristic anterior. Sumele necheltuite pe anul financiar în curs se cuprind în bugetul din anul următor. (3) Odată cu listele prevăzute la alin. (1) şi (2), în baza raportărilor lunare detaliate primite de la autorităţile publice locale şi/sau autorităţile publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, pe baza evidenţelor prevăzute la art. 19^4 alin. (3), Agenţia Naţională pentru Locuinţe va centraliza aceste evidenţe, pe care le va transmite spre informare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru a se cunoaşte în orice moment situaţia locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.-----------------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul 21 (1) Obiectivele de investiţii prevăzute la art. 20 pot fi preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi în condiţiile asigurării proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Protocolul de predare-preluare a acestor obiective de investiţii se va încheia în mod corespunzător. În acest caz cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie se decontează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe din sursele constituite pentru finanţarea investiţiilor.-----------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1) proiectantul general al lucrărilor va susţine avizarea studiilor de fezabilitate a acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.-----------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (3) În promovarea obiectivelor de investiţii se poate avea în vedere transformarea, modernizarea şi/sau reabilitarea unor construcţii existente sau aflate în diferite stadii de execuţie, în condiţiile legii.---------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004. (4) Includerea în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, a obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3) se va efectua de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.-----------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (5) Construcţiile prevăzute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi incluse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, numai în condiţiile schimbării corespunzătoare a regimului juridic al proprietăţii asupra respectivelor construcţii şi, după caz, a regimului juridic al proprietăţii asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii.---------------Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. (6) Cheltuielile efectuate pentru construcţiile prevăzute la alin. (3), reevaluate la zi până la data preluării acestora de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi toate costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) şi (5) vor fi cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investiţii. Costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) şi (5) se suportă din fondurile alocate pentru derularea programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, context în care vor fi incluse în cheltuielile efectuate şi nedecontate. În aceste cazuri cheltuielile totale de capital cuprinse în devizul general al obiectivului de investiţii vor fi defalcate în cheltuieli efectuate, cheltuieli efectuate şi nedecontate şi în cheltuieli rest de efectuat.---------------Alin. (6) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Secţiunea a 2-a Derularea finanţării şi realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieriiDerularea finanţării şi realizării construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii  +  Articolul 22 (1) După aprobarea bugetului de stat, direcţia coordonatoare a activităţii de investiţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe fişele obiectivelor de investiţii finanţate de la bugetul de stat privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.-----------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe comunică autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului şi din domeniul sănătăţii, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale interesate, după caz, lista obiectivelor de investiţii noi care urmează a fi finanţate în anul în curs şi solicită transmiterea terenurilor de construcţie aferente, conform protocoalelor încheiate în condiţiile art. 19 alin. (2) şi (3).---------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008.  +  Articolul 23Alocaţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", deschis la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti pe seama Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Din acest cont Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua plăţi pe destinaţiile prevăzute de lege, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi pe baza documentaţiei prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.169/1997pentru modificarea şi completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996, care se prezintă Direcţiei trezoreriei şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.-----------------Art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul 24 (1) După aprobarea studiilor de fezabilitate şi după aprobarea finanţării programului de investiţii prin legea bugetului de stat anual, Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achiziţia proiectării şi execuţiei lucrărilor sau, după caz, procedurile pentru achiziţia execuţiei lucrărilor, pe baza documentaţiei tehnice elaborate.---------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004. (2) În comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice va fi cuprins şi câte un specialist desemnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.-----------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul 25 (1) Înaintea încheierii contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj, Agenţia Naţională pentru Locuinţe transmite direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice devizul general al investiţiei privind realizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, însoţit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intră în valoarea contractului de antrepriză, în vederea urmăririi alocării fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în devizul general se asigură, pe surse de finanţare, conform prevederilor anexei nr. 2a).-----------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului". (2) În devizul general al investiţiei se vor evidenţia şi cheltuielile din capitolul A al listei din anexa nr. 2a), decontate şi/sau prevăzute a se finanţa şi deconta pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii.---------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004. (3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigura urmărirea şi supravegherea tehnica a lucrărilor, recepţia lucrărilor de construcţii-montaj, conform graficului-anexa la contract, punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii şi participa la recepţia finala. (4) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii-montaj se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe prin personal propriu atestat, angajaţi cu contract sau prin unităţi de consultanţă, în conformitate cu reglementările în vigoare.---------------Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004. (5) Pentru consultanţa şi asistenţa tehnica în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de construcţii privind realizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de până la 3% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj.  +  Articolul 26Derularea investiţiilor privind construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv a finanţării acestora din resurse de la bugetul de stat, se realizează conform programului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 27 (1) Finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se efectuează potrivit prezentelor norme metodologice şi prevederilor legale în vigoare privind investiţiile publice, din sursele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) În situaţia în care în derularea finanţării programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, resursele prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt insuficiente şi/sau nu sunt alocate în concordanţă cu programul de finanţare aprobat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate avansa sumele necesare, din resursele proprii, cu acordul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite. (3) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicită lunar Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice acordarea sumelor pentru reconstituirea resurselor proprii, în baza unei situaţii întocmite conform modelului din anexa nr. 12.---------------Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va aloca Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe sumele cuvenite conform alin. (3), din creditele bugetare deschise pentru finanţarea obiectivelor de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în limita alocaţiilor stabilite pe capitole de cheltuieli prin legea bugetului de stat anual. Sumele nealocate pe anul financiar în curs se fundamentează şi se cuprind în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din anul următor.-----------------Art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale---------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.  +  Articolul 31^1 (1) Creditele ipotecare acordate din sursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe până la data de 17 iulie 2005 se derulează conform prevederilor cuprinse în contractele încheiate cu beneficiarii acestora şi celor din convenţiile speciale încheiate de agenţie în acest scop cu instituţii bancare, până la data rambursării integrale a împrumuturilor. (2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atribuţia Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (3) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se reîntregesc cu ratele rambursate şi cu dobânzile plătite de beneficiarii creditelor acordate în condiţiile alin. (1) şi (2).---------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.  +  Articolul 31^2 (1) Contractanţii de credite ipotecare, care au încheiate contracte de mandat cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau contracte de construire a unei locuinţe prin programele agenţiei până la data de 17 iulie 2005, pot beneficia în continuare de o subvenţie de la bugetul de stat în cuantum de 20% din valoarea locuinţei, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (soţ/soţie şi/sau copii în întreţinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru o altă locuinţă; b) este prima locuinţă pe care o construiesc cu finanţare prin credit ipotecar. (2) Subvenţia prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (3) Fundamentarea necesarului anual de subvenţii se face de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe baza programului de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar pentru anul următor şi al resurselor estimate a fi utilizate în acest scop, prin aplicarea procentului de 20% la valoarea estimată a locuinţelor care se construiesc pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1). (4) Fundamentarea necesarului de subvenţii se transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, odată cu fundamentarea necesarului de resurse prevăzută la art. 20. (5) Persoanele care pot beneficia de subvenţii pentru prima locuinţă construită cu credit ipotecar, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor depune la Agenţia Naţională pentru Locuinţe solicitarea acordării subvenţiei la care au dreptul potrivit legii, la care va fi anexată, sub formă autentică, o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că acesta, respectiv familia sa (soţ, soţie şi copii în întreţinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei alte locuinţe. (6) Solicitările depuse vor fi analizate şi aprobate, după caz, de Comitetul de credite al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (7) După aprobarea solicitărilor de acordare a subvenţiei odată cu încheierea contractelor de construire a locuinţelor se stabileşte cuantumul subvenţiei aprobate pentru fiecare beneficiar, prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea locuinţei care se înscrie în contractul de construire. (8) Agenţia Naţională pentru Locuinţe va solicita Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice acordarea subvenţiilor în baza unei situaţii întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 10. (9) Solicitările de subvenţii, prezentate conform modelului din anexa nr. 10, se vor reactualiza la data primirii în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a sumei reprezentând subvenţii, în funcţie de evoluţia cursului de schimb leu-euro pe perioada dintre momentul consolidării valorii locuinţei prevăzute în contractul de construire şi momentul primirii sumei. Solicitările de subvenţii reactualizate se transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea regularizării sumelor alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.-----------------Art. 31^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul 31^3 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va aloca Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe subvenţiile stabilite în conformitate cu prevederile art. 31^2 , din creditele bugetare deschise în acest scop, în limita alocaţiilor stabilite prin legea bugetului de stat. (2) Subvenţia primită conform alin. (1) se constituie ca sursă pentru finanţarea parţială a locuinţei pentru care a fost acordată.-----------------Art. 31^3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul 31^4 (1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în condiţii similare celor stabilite prin prezentele norme metodologice pentru programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare prin care se reglementează regimul juridic şi cadrul general de realizare, exploatare şi administrare a respectivelor locuinţe.---------------Alin. (1) al art. 31^4 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. (2) Promovarea, implementarea şi derularea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construirea şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile prevăzute prin actele legislativ-normative ce vor fi adoptate în acest scop. Stabilirea obiectului şi a condiţiilor de desfăşurare a parteneriatului se face prin convenţii încheiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu autorităţile administraţiei publice locale implicate.---------------Art. 31^4 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006.  +  Articolul 31^5Materialele provenite din donaţii şi/sau sponsorizări, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot utiliza numai în cadrul programelor prevăzute la art. 31^4 alin. (2) din prezentele norme metodologice.---------------Art. 31^5 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Articolul 32Anexele nr. 1, 2, 2a) şi 3-18 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.---------------Art. 32 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------CONSILIUL LOCAL ............................(Consiliul Judeţean ........................)(Consiliul General al Municipiului Bucureşti)(Ministerul.................................)INVENTARULlocuinţelor pentru tineri propuse a fi finanţate în cadrul Programului aprobat conform Legii nr. 152/1998┌───────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬────────────────┬──────┬──────┬─────┐│Denumirea │Nr.de│Nr.de │Regi-│Sta- │Ter-│Amplasamentul*) │Sumele│Suma │Surse││localităţii│locu-│cereri│mul │diul │me- ├──────┬────┬────┤necesa│soli- │pro- ││ blocul │inţe │ │ de │fizic│nul │Supra-│Pla-│Sta-│re în │citată│prii ││ │ │ │înăl-│ │PIF │faţa │nul │diul│vede- │de la │**) ││ │ │ │ţime │ │ │ (ha) │urba│via-│rea │buge- │(mili││ │ │ │ │ │ │ │nis-│bili│fina- │tul de│oane ││ │ │ │ │ │ │ │tic │ză- │liză- │stat │lei) ││ │ │ │ │ │ │ │ │rii │rii │(mili-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mili-│oane │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │oane │lei) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │ │├───────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├───────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┤│Localitatea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┤│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┤│Obiectivul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││localitate:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────┼─────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││GENERAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴──────┴──────┴─────┘                       Primar,             (Preşedintele Consiliului Judeţean)                  (Primarul general)        (ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)        ................................................._____________*) Se completează: suprafaţa de teren, planurile urbanistice aprobate şi lucrările de viabilizare realizate.**) La coloana 11 se completează totalul sumelor cheltuite de la bugetul local şi nedecontate.Anexa se centralizează la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate.-----------------Denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" din anexa 1 a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului", conform pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.---------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 la HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.-------------Anexa 1a) a fost abrogată de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006._____________*)Se completează: suprafaţa, planurile urbanistice aprobate şi lucrările de viabilizare realizate.**) La coloana 11 se completează totalul sumelor cheltuite de la bugetul local şi nedecontate.***) La coloana 12 se completează sumele prevăzute a se aloca din sursele acumulate prin vânzarea locuinţelor.Anexa se centralizează la nivel judeţean şi la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate.-----------------Denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" din anexa 2 a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului", conform pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.---------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 la HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2a)----------------la normele metodologice-----------------------LISTAcheltuielilor de capital necesare realizării obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, defalcate pe surse de finanţareCheltuielile de capital necesare realizării obiectivelor de investiţii sunt evidenţiate, pe capitole de cheltuieli, în devizul general al investiţiei, documentaţie economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a acestor obiective la faza de proiectare - studiu de fezabilitate şi proiect tehnic - conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.Pentru obiectivele de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, decontarea cheltuielilor necesare se asigură, pe surse de finanţare şi capitole de cheltuieli din devizul general, astfel:A. Din surse proprii constituite în acest scop de consiliile locale, autorităţile din administraţia publică centrală interesate sau, după caz, din surse constituite de regii şi societăţi comerciale de profil1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:Obţinerea terenului - cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură.Amenajarea terenului - cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau de monumente istorice etc.Amenajări pentru protecţia mediului - cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spaţii verzi.2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului- cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telefonie, radio-tv, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente branşării la reţelele de utilităţi.3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică privind:Studii de teren - cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii - întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară.Proiectare - cuprinde cheltuieli de proiectare, faza studiu de prefezabilitate.Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de piaţă, de evaluare.B. Din surse de la bugetul de stat şi alte surse garantate de stat:1. Proiectare şi asistenţă tehnică privind:Studii de teren - cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie (după caz).Obţinere avize, acorduri şi autorizaţiiSe includ cheltuielile pentru: a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, conform legii; b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; c) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; d) obţinerea acordului de mediu; e) obţinerea avizului PSI; f) alte avize şi acorduri prevăzute în acte normative.Proiectare şi inginerie:1. se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie -, pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament;2. pentru lucrările de modernizare sau consolidare la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la construcţii începute şi neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertiza tehnică.Organizarea procedurilor de achiziţie publică - se includ cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, precum şi pentru multiplicarea acestora, exclusiv cele cumpărate de ofertanţi; cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică etc., în legătură cu procedurile de achiziţie publică.Organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru execuţia lucrărilor - sunt cuprinse cheltuieli pentru: conceperea documentaţiilor, multiplicarea documentaţiilor, corespondenţa privind organizarea, onorariile participanţilor la lucrările comisiilor de evaluare, anunţuri publicitare, corespondenţă, telegrafie, telex, telefax etc., în legătură cu aplicarea procedurilor de achiziţii publice.Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de piaţă, de evaluare; b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de execuţie.Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării; b) asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă; c) plata specialiştilor angajaţi pe bază de contract, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 573/2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările ulterioare.2. Cheltuieli pentru investiţia de bază:Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.Montaj utilaj tehnologic - se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj - se cuprind cheltuielile pentru procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale; cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de investiţie.Dotări - se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii şi, după caz, utilaje şi echipamente independente cu durată mare de serviciu.3. Alte cheltuieliOrganizare de şantier - sunt cuprinse cheltuielile necesare creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj, estimate procentual faţă de valoarea lucrărilor de construcţii-montaj.Comisioane şi taxe - sunt cuprinse: după caz, comisionul băncii finanţatoare; taxa aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii; cota aferentă fondului pentru protecţia socială a membrilor Casei Sociale a Constructorilor, precum şi alte cheltuieli de natura acestora, stabilite prin lege.---------------Anexa 2a) a fost înlocuită cu anexa 3 la HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4    -------    la normele metodologice    -----------------------                                   L I S T A      cuprinzând locuinţele aflate în diferite stadii de execuţie, care se                         finanţează în anul............        potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 în judeţul............                                                              - milioane lei -┌──────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ Localitatea │Nr. de locuinţe│ Fondurile alocate în anul......... ││denumirea blocului├─────┬─────────┼───────┬────────────────┬──────────────────┤│ │TOTAL│ PIF │ TOTAL │ Sumele │ Sumele ││ │ │anul.....│ │ alocate prin │ disponibile ││ │ │ │ │ Ministerul │ în contul ││ │ │ │ │ Dezvoltării │Agenţiei Naţionale││ │ │ │ │ Regionale şi │ pentru Locuinţe ││ │ │ │ │ Administraţiei│ ││ │ │ │ │ Publice │ │├──────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────────┼──────────────────┤│Din care: │ │ │ │ │ ││Localitatea │ │ │ │ │ ││Obiectiv de inves-│ │ │ │ │ ││tiţii │ │ │ │ │ ││Obiectiv de inves-│ │ │ │ │ ││tiţii │ │ │ │ │ ││Total localitate: │ │ │ │ │ ││Localitatea │ │ │ │ │ ││Obiectiv de inves-│ │ │ │ │ ││tiţii │ │ │ │ │ ││Obiectiv de inves-│ │ │ │ │ ││tiţii │ │ │ │ │ ││Total localitate: │ │ │ │ │ ││Localitatea │ │ │ │ │ ││Obiectiv de inves-│ │ │ │ │ ││tiţii │ │ │ │ │ ││Obiectiv de inves-│ │ │ │ │ ││tiţii │ │ │ │ │ ││Total localitate: │ │ │ │ │ │└──────────────────┴─────┴─────────┴───────┴────────────────┴──────────────────┘                 DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU CONSTRUCŢII LOCUINŢE                               Director general,                          ............................-----------------Denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" din anexa 4 a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", conform pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Anexa 5    -------    la normele metodologice    -----------------------                                    SITUAŢIA           privind sumele preliminate pentru luna*1) ...............        necesare în vederea decontării cheltuielilor pentru procedurile       de achiziţie publică, organizate în vederea realizării locuinţelor                   pentru tineri, conform Legii nr. 152/1998                                                             - milioane lei -                                                             ----------------Necesar preliminat pentru luna ......., .......................din care:Obiectiv ............. ...........Obiectiv ............. ...........Obiectiv ............. ...........TOTAL: .......................                      Răspundem pentru realitatea datelor.               Director general, Director general economic,       ................................ ................................------------    *1) Luna în care are loc adjudecarea achiziţiilor publice.  +  Anexa 6    -------    la normele metodologice    -----------------------                                    SITUAŢIA          privind operaţiunile efectuate pentru realizarea locuinţelor                        la finele lunii ....... 200.....                                                                   - mii lei -                                                                   -----------I. Operaţiuni efectuate pentru realizarea locuinţelor:   1. Încasări din sumele virate, din care: ..............      1.1. De la bugetul de stat ..............      1.2. Din alte surse ..............   2. Total plăţi efectuate,      din care: ..............      2.1. Plăţi pentru elaborarea studiilor de fezabilitate ..............      2.2. Plăţi pentru organizarea şi desfăşurarea           procedurilor de achiziţii publice ..............      2.3. Plăţi pentru realizarea locuinţelor ..............   3. Disponibil (1-2) ..............II. Date informative:   1. Restanţe la plata studiilor de fezabilitate ..............   2. Restanţe la plata cheltuielilor pentru aplicarea      procedurilor de achiziţie publică ..............   3. Restanţe la plata lucrărilor de C+M executate ..............                                                            Numărul de locuinţe                                                            -------------------                                                                   ...........   4. Locuinţe date în funcţiune, ...........      din care:      4.1. peste program ...........      4.2. sub program ...........              Director general, Director general economic,        ............................. ..................................  +  Anexa 7    -------    la normele metodologice    -----------------------                                    SITUAŢIA   privind producţia realizată în anul .... până la sfârşitul lunii ........             pentru darea în folosinţa a locuinţelor pentru tineri                           conform Legii nr. 152/1998                                                               - milioane lei -                                                               ----------------I. Producţia realizată de la începutul anului ............. ..............II. Producţia decontată cumulat de la începutul anului ...., ..............    din care:    Obiectiv ..............III. Producţia realizată şi nedecontată la finele lunii ....,     din care:     Obiectiv ..... ..............     Obiectiv ..... ..............     Obiectiv ..... ..............     Obiectiv ..... ..............     TOTAL: ..............IV. Alte cheltuieli pentru investiţiile realizate de la    începutul anului, ..............    din care:    - cheltuieli de proiectare ..............    - cheltuieli pentru urmărirea investiţiei ..............    - taxe, comisioane ..............V. Alte cheltuieli pentru investiţii, decontate cumulat   de la începutul anului, ..............   din care:   - cheltuieli de proiectare ..............   - cheltuieli pentru urmărirea investiţiei ..............   - taxe, comisioane ..............VI. Alte cheltuieli pentru investiţii, nedecontate la    finele lunii, ..............    din care:    - cheltuieli de proiectare ..............    - cheltuieli pentru urmărirea investiţiei ..............    - taxe, comisioane ..............                      Răspundem pentru realitatea datelor.                Director general, Director general economic,          ............................... ...............................  +  Anexa 8    -------    la normele metodologice    -----------------------                                    SITUAŢIA        privind sumele preliminate pentru luna ..............., necesare                       în vederea realizării locuinţelor                    pentru tineri conform Legii nr. 152/1998                                                               - milioane lei -                                                               ----------------I. Producţia preliminată pentru luna ..........., ..............   din care:   Surse ale bugetului local ..............   Obiectiv .................... ......./......   Obiectiv .................... ......./......   Obiectiv .................... ......./......   TOTAL: ......./......II. Alte cheltuieli de investiţii preliminate pentru    luna .........., ..............    din care:    - cheltuieli de proiectare ..............    - cheltuieli pentru urmărirea investiţiei ..............    - taxe, comisioane ..............                      Răspundem pentru realitatea datelor.               Director general, Director general economic,          .......................... .............................  +  Anexa 9-------la normele metodologice-----------------------AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢESe aprobă───────────Ministru,............NOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind sumele necesare de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate la construcţiile de locuinţe pentru tineri conform Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pe luna ........- milioane lei -    1. Program anul ......................... ..........    2. Valoarea lucrărilor realizate de la începutul       anului până la ............................... ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    3. Valoarea lucrărilor decontate cumulat de la       începutul anului ......................... ........*)    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    4. Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate       până la finele lunii ....................... ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    5. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat       pentru decontarea lucrărilor executate şi       nedecontate până la finele lunii .............. ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    6. Suma aprobată la plată din sumele provenite din       vânzarea locuinţelor pentru decontarea lucrărilor       executate şi nedecontate până la finele lunii ......... ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de       achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    7. Alocaţii din sumele provenite din vânzarea       locuinţelor pentru decontarea lucrărilor preliminate       pentru luna în curs ............................... ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii       publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........    8. Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentru    decontarea lucrărilor preliminate pentru luna în    curs ............................ ..........    din care:    a) proiectare ..........    b) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de    achiziţii publice ..........    c) lucrări de C+M ..........    d) alte cheltuieli pentru investiţii ..........             Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice                           Avizăm favorabil                          ──────────────────                           Secretar de stat,                          ..................                           Propunem avizarea                           ─────────────────       Direcţia generală Direcţia generală         economică construcţii locuinţe       Director general, Director general,       ................. ................                 Agenţia Naţională pentru Locuinţe       Director general, Director general economic,      .................. ..........................                                       Control financiar preventiv,                                       ............................__________*) Valoarea lucrărilor decontate va fi aceeaşi cu suma plăţilor din extrasul de cont deschis la Trezoreria Statului de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi constituie suma justificativă şi trecută pe cheltuială, conform Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.169/1997pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 2.487/1996.-----------------Denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" din anexa 9 a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", conform pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Anexa 10-------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL DEZVOLTĂRIIREGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEIPUBLICEAprobat-------Ministru,SITUAŢIAsolicitărilor de subvenţii pentru construirea delocuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe──────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele şi Documentele Sumele solicitate Nr. contractuluicrt. prenumele justificative - mii lei - de construire──────────────────────────────────────────────────────────────────────Declaraţie nr. ...... /data ......──────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA: Agenţia Naţională pentru Locuinţe poarta întreaga răspundereasupra datelor înscrise în formular.Avizăm favorabil-----------------Secretar de stat,Propunem avizarea:------------------DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ DIRECŢIA GENERALĂ PENTRUŞI RELAŢII BUGETARE CONSTRUCŢII LOCUINŢEDirector general, Director general,..................... ...................DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTAREAINFRASTRUCTURII, INVESTIŢII ŞI CONCESIUNIDirector general,...................AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢEDirector general, Director general economic,.................... ...........................Control financiar preventiv..............................-----------------Denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" din anexa 10 a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", conform pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Anexa 11la normele metodologiceCRITERII - CADRUpentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor delocuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,destinate închirieriiA. Criterii de acces la locuinţă:1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti această restricţie se referă la locuinţe care au fost sau sunt deţinute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în sensul şi în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.-----------------Primul paragraf al pct. 2 al literei A din anexa 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale şi în afara localităţii în care s-a solicitat locuinţa, în cazuri motivate de existenţa unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.-----------------Primul paragraf al pct. 3 al literei A din anexa 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".NOTĂ:Prin excepţie, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în această localitate.4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.NOTĂ:- Lista de priorităţi se stabileşte anual.- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:  1. Situaţia locativă actuală  1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat .................... 10 puncte  1.2. Tolerat în spaţiu ............................................. 7 puncte  1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat       în spaţiu): - mp/locatar -  a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ..................... 5 puncte  b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ..................... 7 puncte  c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv .................................. 9 puncte  d) mai mică de 8 mp ............................................... 10 puncte  NOTĂ:  În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se  împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu  fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi  imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută  conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor  familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai  familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei  definită la cap. A pct. 2.  2. Starea civilă actuală  2.1. Starea civilă:  a) căsătorit ...................................................... 10 puncte  b) necăsătorit ..................................................... 8 puncte  2.2. Nr. de persoane în întreţinere:  a) Copii  ● 1 copil .......................................................... 2 puncte  ● 2 copii .......................................................... 3 puncte  ● 3 copii .......................................................... 4 puncte  ● 4 copii .......................................................... 5 puncte  ● > 4 copii ......................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil  b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ................... 2 puncte  3. Starea de sănătate actuală  Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în  întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor  sau o cameră în plus ............................................... 2 puncte  4. Vechimea cererii solicitantului  4.1. până la 1 an .................................................. 1 punct  4.2. între 1 şi 2 ani .............................................. 3 puncte  4.3. între 2 şi 3 ani .............................................. 6 puncte  4.4. între 3 şi 4 ani .............................................. 9 puncte  4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ................................. 4 puncte  5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională  5.1. fără studii şi fără pregătire profesională .................... 5 puncte  5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu       specializare la locul de muncă ................................ 8 puncte  5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu       specializare la locul de muncă ............................... 10 puncte  5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale       de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă       durată ....................................................... 13 puncte  5.5. cu studii superioare ......................................... 15 puncte  NOTĂ:  Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat  conform legii.  6. Situaţii locative sau sociale deosebite  6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au       împlinit 18 ani .............................................. 15 puncte  6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ...................... 10 puncte  6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ........................ 5 puncte  NOTĂ:  Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai  solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile  specificate la lit. A de mai sus.  În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi  în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării  locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror  situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici  acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de  vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă  a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz  solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea  nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii  care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de  protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).-------------Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 2 la HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006, conform pct. 37 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 12la normele metodologice                                           SITUAŢIA                   privind sumele avansate din resursele Agenţiei Naţionale                   pentru Locuinţe şi/sau sumele scadente pentru finanţarea                 programului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,                                   pe perioada ............                                                                   - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii de cheltuieli Sume necesare Sume recuperate Rest decrt. de încasat sau încasate încasat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Sume avansate din resurse proprii,   pe capitole din devizul general   al investitorilor:   .......................................   .......................................   .......................................   .......................................II. Sume estimate aferente împrumuturilor:    - rate scadente    - dobânzi, comisioane, speze    - alte costuri──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Agenţia Naţională pentru Locuinţe poartă întreaga răspundere asupra    actelor înscrise în formular.            AGENŢIA NAŢIONALĂ MINISTERUL DEZVOLTĂRII             PENTRU LOCUINŢE REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI                                                      PUBLICE    Director general Director general    ................. adjunct economic,                        ..................-----------------Anexa 12 a fost modificată prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", conform pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013.  +  Anexa 13la normele metodologiceCONTRACT-CADRUÎncheiat între:Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ..................................., reprezentată de director general ......................... şi director general adjunct economic .....................,şiUnitatea administrativ-teritorială ............................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în .........................., reprezentată prin ................................Părţile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să încheie prezentul contract.  +  Capitolul IObiectul contractuluiArt. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea terenului, în suprafaţă de ..................... m², în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (împreună cu construcţia existentă pe teren, dacă este cazul) pe durata execuţiei investiţiei, defalcat astfel:- ..................... m² proprietatea publică a statului/unităţii administrativ-teritoriale ................ şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ........................., pentru realizarea a .............. locuinţe;- ..................... m² proprietatea privată a statului/unităţii administrativ-teritoriale ...................... şi în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ........................., pentru realizarea a .............. locuinţe. (2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe realizează locuinţe ...................................... . (3) Pe terenul prevăzut la alin. (1) unitatea administrativ-teritorială ..................... realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 2. - (1) Preluarea terenului (şi a construcţiei existente pe teren, dacă este cazul) prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire între unitatea administrativ-teritorială .................... şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe, după transmiterea deschiderii de finanţare pentru începerea lucrărilor de construcţie. (2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul şi construcţia existentă pe teren rămân în administrarea unităţii administrativ-teritoriale ....................... .  +  Capitolul IIDocumentele anexate contractuluiArt. 3. - (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind: a) schiţele cu amplasamentul terenului, suprafaţa acestuia, precum şi categoriile de folosinţă (anexa nr. 1 la contract); b) numărul de unităţi locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract); c) hotărârea Consiliului ................ de transmitere către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului, pentru construirea de locuinţe ............., cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor, şi încheierea contractelor de execuţie a lucrărilor cu societăţile furnizoare de utilităţi (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi); d) documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii; e) extrasul de carte funciară.  +  Capitolul IIIDurata contractuluiArt. 4. - Contractul se încheie pe perioada construcţiei locuinţelor şi încetează la semnarea protocolului de predare-primire încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi unitatea administrativ-teritorială .............. .  +  Capitolul IVObligaţiile părţilorArt. 5. - Unitatea administrativ-teritorială .................................. se obligă: a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în folosinţă gratuită terenul pentru construirea de locuinţe .............................................., în suprafaţă totală de ........... m², situat în ................., identificat conform prevederilor art. 3 (precum şi construcţia existentă pe teren ...............), pe toată durata executării construcţiei; b) să pună la dispoziţie Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini (şi construcţia existentă); c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate; d) să efectueze, pe cheltuială proprie, expertiza tehnică şi energetică, după caz, asupra construcţiilor existente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate, cu experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii; e) să elaboreze documentaţiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi să suporte cheltuielile legate de acestea; f) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi) până la recepţia la terminarea locuinţelor; g) să obţină extras de carte funciară; h) să elaboreze studiul de fezabilitate, după caz, şi să obţină toate avizele conform cu certificatul de urbanism, inclusiv acordul unic şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat; i) să emită autorizaţia de construire a locuinţelor, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; j) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor; k) să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la intenţia de renunţare la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din "Programul privind construcţia de locuinţe .......................................", cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe; l) să defalce suprafaţa de .......... m², situată în ............., pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent.Art. 6. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe se obligă: a) să primească în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiei de locuinţe, terenul în suprafaţă totală de ............ m², situat în ..............., identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum şi construcţia existentă pe teren ..............); b) să asigure execuţia construcţiei de locuinţe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul guvernamental ................; c) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ termenele de finalizare a locuinţelor, în conformitate cu graficele de execuţie; d) să aducă, în scris, la cunoştinţă unităţii administrativ-teritoriale ................ locuinţele recepţionate, în conformitate cu procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; e) să transmită unităţii administrativ-teritoriale ................ terenul şi construcţiile de locuinţe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepţia la terminarea lucrărilor de construcţie.  +  Capitolul VRăspunderea contractualăArt. 7. - Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi dă dreptul părţii prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.  +  Capitolul VIForţa majorăArt. 8. - (1) Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. (3) Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 24 de ore şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. (5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  +  Capitolul VIIÎncetarea contractuluiArt. 9. - Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situaţii, în condiţiile legii: a) expirarea duratei contractului; b) înainte de termen, cu acordul ambelor părţi.Art. 10. - Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligaţiile părţilor se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.Art. 11. - Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligaţiilor părţilor.Art. 12. - Fiecare parte are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea contractului, în unul dintre modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând şi motivele acestei solicitări.  +  Capitolul VIIILitigiiArt. 13. - Litigiile apărute între părţi în timpul derulării contractului se soluţionează pe cale amiabilă.Art. 14. - Dacă părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluţionate de instanţele competente, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul IXDispoziţii finaleArt. 15. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.Art. 16. - Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract după semnarea lui se efectuează prin act adiţional, semnat şi ştampilat de cele două părţi.Încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.    Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Unitatea administrativ-teritorială,    .................................. ...................................                                          Judeţul ...........................--------------Anexa 13 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013, potrivit pct. 33 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 14la normele metodologiceCONŢINUTUL - CADRUal studiilor de prefezabilitate şi defezabilitate pentru obiective de investiţiiîn construcţia de locuinţe cu creditipotecar prin Agenţia Naţională pentru LocuinţeI. CONŢINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE PREFEZABILITATEStudiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde datele tehnice şi economice prin care autoritatea contractantă fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării unei investiţii.A. Părţile scrise1. Date generale:1.1. Denumirea investiţiei1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate1.3. Ordonatorul principal de credite1.4. Autoritatea contractantă1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei2. Evaluări pentru proiectarea studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate2.1. Valoarea totală estimată a investiţiei2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate2.4. Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare elaborării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate2.5. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.)3. Date tehnice ale lucrării3.1. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colţ; natura terenului de fundare şi presiunea convenţională; nivelul maxim al apelor freatice)3.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor3.3.1. Pentru clădiri: aria construită; aria desfăşurată şi numărul de niveluri3.3.2. Pentru reţele: lungimi şi diametre3.4. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apă fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)3.5. Utilităţi (modul de asigurare a acestora şi soluţia avută în vedere)4. Finanţarea investiţiei:Din valoarea totală estimativă a investiţiei, .......% din surse proprii, ......% din credite bancare, ......% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ......% din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, ......% din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrări - justificaţi prin resurse materiale, mână de lucru, utilaje şi transporturi -, precum şi preţuri rezultate din cataloage şi oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente şi dotări.B. Părţile desenate1. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)2. Plan general (1:5.000-1:1.000)II. CONŢINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATEStudiul de fezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv.A. Părţile scrise1. Date generale1.1. Denumirea investiţiei1.2. Elaborator1.3. Ordonatorul principal de credite1.4. Autoritatea contractantă1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate1.7. Descrierea funcţională, inclusiv memorii tehnice, pe specialităţi2. Date tehnice ale lucrării2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează să fie ocupat definitiv şi/sau temporar de lucrare2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colţ; natura terenului de fundare şi presiunea convenţională, nivelul maxim al apelor freatice)2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor2.3.1. Pentru clădiri: deschideri, travee, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit2.3.2. Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.2.4. Structura constructivăPentru clădiri şi reţele se va face o descriere a soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare ale fiecărui obiect.2.5. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apă fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)2.6. Instalaţii aferente construcţiilorSe vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat, forţă, curenţi slabi, apă, canalizare etc.2.7. UtilităţiSe vor descrie modul de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate.3. Devizul general estimativ al investiţieiValoarea totală a investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei4.1. Valoarea totală(în preţuri - luna, anul),din care:- construcţii-montaj4.2. Eşalonarea (INV/C + M)- Anul I- Anul II- ......4.3. Durata de realizare (luni)4.4. Capacităţi (număr unităţi de locuit)5. Finanţarea investiţieiDin valoarea totală a investiţiei:...... mii lei din surse proprii, ...... mii lei din credite bancare, ...... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ...... mii lei din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, ...... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat etc.6. Avize şi acorduriAvizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei:- certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;- avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicaţii etc.);- acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.B. Părţile desenate1. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)2. Plan general (1:5.000-1:500)3. Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, faţade, vederi, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii.-------------Anexa 14 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006, având cuprinsul anexei 4 din acest act normativ.  +  Anexa 15la normele metodologiceCONTRACT - CADRU DE ASOCIEREI. Părţile contractante1.1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe, denumită în continuare ANL, cu sediul în ......, cod fiscal ......, având cont IBAN RO ......, deschis la ......, reprezentată prin director general ...... şi director general adjunct economic .............,şi1.2. ......, cu sediul în ......, cod fiscal ......, având cont IBAN RO ......, deschis la ......, reprezentată prin ......, au convenit să încheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:II. Dispoziţii generale2.1. Asociaţia creată prin prezentul contract, în baza Hotărârii Consiliului de administraţie al ANL nr. ...... din data de ...... şi a Hotărârii ...... din data de ......, este o asociaţie fără personalitate juridică şi are ca temei legal prevederile art. 251-256 din Codul comercial.2.2. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea după următoarele principii: a) asistenţă comercială financiară, managerială şi juridică a fiecărui asociat; b) prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociaţiei.III. Obiectul contractului3. Asociaţii au convenit să realizeze în comun proiectul de dezvoltare imobiliară "Construcţii de locuinţe în ansamblul ......, situat în ......", din cadrul programului de construcţii de locuinţe cu credit ipotecar promovat de ANL.IV. Durata asocierii4. Durata asocierii constituite în baza prezentului contract este până la încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor către beneficiari.V. Drepturile şi obligaţiile părţilor5.1. ANL contribuie cu asigurarea montajului tehnico-financiar în vederea realizării şi predării către beneficiari a ansamblului de locuinţe. Ansamblul de locuinţe se va executa conform contractului de antrepriză generală pe care ANL îl va încheia cu o societate de construcţii pe care o va alege conform exigenţelor proprii.5.2. ...... contribuie cu un aport social constând în ...... .Acest aport social va fi vărsat până la data de ...... .5.3. Obţinerea actelor necesare realizării investiţiei (avize, acorduri, autorizaţii etc.), asigurarea viabilizării terenului (lucrările de alimentare cu apă, energie electrică, gaze, canalizare, sistematizare pe verticală) şi suportarea costurilor acestora se vor stabili de către părţi şi se vor menţiona în anexa nr. 1 la prezentul contract.5.4. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care a dat naştere obligaţiei respective.VI. Conducerea şi administrarea asociaţiei6.1. Asocierea va fi condusă şi administrată de un consiliu de conducere format din minimum 3 membri care vor fi desemnaţi astfel: 2 membri numiţi prin hotărâre a Consiliului de administraţie al ANL şi câte un membru numit de fiecare dintre coasociaţi.6.2. În caz de revocare a unui membru al consiliului de conducere al asociaţiei sau în cazul în care unul dintre aceştia se află în incapacitate de exercitare a atribuţiilor ce îi revin pe o perioadă de cel puţin 60 de zile, membrii asociaţiei vor lua măsuri de numire a unui alt membru.6.3. Consiliul de conducere al asociaţiei se întruneşte în şedinţe o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, din iniţiativa uneia dintre părţi. Convocarea se face în scris şi va conţine locul, data şi ora unde are loc adunarea, precum şi ordinea de zi propusă şi se comunică reprezentanţilor celeilalte părţi, pe bază de semnătură.6.4. Hotărârile consiliului de conducere al asociaţiei se iau prin consens.6.5. Hotărârile consiliului de conducere al asociaţiei sunt consemnate într-un registru numerotat, datat, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină de către părţi.6.6. În afară de alte probleme înscrise pe ordinea de zi, consiliul de conducere al asociaţiei hotărăşte în ceea ce priveşte: a) modul de folosire a contribuţiei (aporturilor) coasociaţilor în cadrul activităţii asociaţiei; b) prospectarea pieţei, identificarea clienţilor; c) prelungirea duratei asociaţiei; d) majorarea aporturilor coasociaţilor; e) cooptarea de alţi asociaţi; f) modificarea obiectului de activitate al contractului; g) încetarea contractului de asociere; h) orice altă modificare a clauzelor contractului sau oricare altă hotărâre necesară bunului mers al asociaţiei; i) orice alte probleme care apar în legătură cu funcţionarea asociaţiei.VII. Repartizarea beneficiilor7.1. Repartizarea beneficiilor rezultate din activităţile comune desfăşurate în cadrul asociaţiei se va efectua, după încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor între ANL şi antreprenorul general, astfel:- pentru ANL - o cotă procentuală din valoarea investiţiei realizate;- pentru coasociat ...... (se va stabili prin negociere pentru fiecare proiect de dezvoltare imobiliară, în funcţie de aportul acestuia la realizarea amplasamentului.VIII. Încetarea contractului8.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: a) hotărârea comună a membrilor asociaţi; b) încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuinţelor către beneficiari; c) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate şi a altor clauze ale contractului de asociere; d) lichidarea unei persoane juridice coasociate, care va fi notificată în scris, în termen de 5 zile de la data declarării stării respective de către instanţa judecătorească; e) hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti; f) alte cauze prevăzute de lege.8.2. Prezentul contract de asociere nu se poate denunţa în mod unilateral, în caz contrar partea care îl denunţă fiind obligată la daune-interese.8.3. În caz de încetare a asocierii, lichidarea asociaţiei se face de 4 lichidatori, câte 2 numiţi de fiecare parte, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data apariţiei cauzei de încetare a asociaţiei.8.4. În cadrul lichidării, fiecare parte reintră în posesia exclusivă a bunurilor şi valorilor asupra cărora şi-a păstrat dreptul de proprietate, iar dacă ele nu se pot restitui în natură, cel păgubit are dreptul la repararea daunelor suferite. Rezultatele lichidării se vor repartiza între coasociaţi proporţional cu cota de participare a fiecăruia.IX. Forţa majoră9.1. Prin forţă majoră se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.9.2. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total ori parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.9.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile lucrătoare producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.9.4. Dacă în termen de 6 luni de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.X. Notificări10.1. În accepţiunea părţilor asociate, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe această confirmare de oficiul poştal primitor.10.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau poştă electronică, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea care a fost expediată.10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.XI. Soluţionarea litigiilor11.1. Toate litigiile care ar apărea între părţile prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.11.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.XII. Clauze finale12.1. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face numai cu acordul coasociaţilor fondatori ai asociaţiei.12.2. ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea bilanţurilor contabile sunt în sarcina ......... .12.3. Controlul financiar poate fi exercitat de oricare dintre coasociaţi.12.4. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.12.5. Modificările şi/sau completările aduse la prezentul contract nu sunt valabile şi opozabile între părţi decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi ştampilat de părţile contractante.12.6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ...... exemplare, dintre care două exemplare pentru ANL şi câte două exemplare pentru .........., astăzi ........., data semnării lui.Agenţia Naţională pentru LocuinţeSemnătura,L.S............................ (coasociaţi)Semnătura, Semnătura,L.S. L.S.Condiţii de eligibilitate a ofertanţilor în vederea asocieriiEligibilitatea reprezintă condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca ofertantul să poată fi ales: a) să nu se afle în stare de faliment şi lichidare; b) să nu facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) să îşi fi îndeplinit la zi obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; d) să nu furnizeze informaţii false în documentele prezentate; e) să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale; f) să prezinte documente edificatoare privind capacitatea tehnică şi cea economico-financiară.-------------Anexa 15 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006, având cuprinsul anexei 5 din acest act normativ.  +  Anexa 16la normele metodologiceEXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEII. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei:1. Valoarea de revenire a locuinţei:● Valoarea de schimb lei/euro: 3,53 lei =1 euro● Valoarea construcţiilor noi; s-au considerat 1.235,5 lei/mp Adc (350 euro/mp Adc)● La locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, valoarea de înlocuire este dată direct de valoarea de inventar a mijlocului fix, reevaluată contabil conform legii.2. Durata de amortizare:Catalogul privind clasificarea şi duratele normalede funcţionare a mijloacelor fixe(aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004)┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┐│ Cod │ │Duratele│Perioada de││ de │ Denumire active fixe │ normale│ amortizare││clasificare│ │ - ani- │ - ani - │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤│1.6 │Construcţii de locuinţe şi social-culturale │ │ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤│1.6.1. │Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine, în │ │ ││ │afară de: │ 40-60 │ 30 │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┤│1.6.1.1. │- clădiri de locuinţe sociale, moteluri şi │ │ ││ │cămine amplasate în centre industriale, │ │ ││ │WC public │ 32-48 │ 30 │└───────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┘● Pentru calculul chiriei se ia în considerare amortizarea într-o perioadă de 30 de ani (≈\'98 50% din durata normală de funcţionare de 60 de ani).3. Valoarea cheltuielilor pentru menţinerea stării de folosinţă normală, din care:● întreţinere curentă (I);● reparaţii curente (RC); I + RC ≈\'98 0,40% din valoarea de revenire a locuinţei;● reparaţii capitale (RK); RK ≈\'98 0,51% din valoarea de revenire a locuinţei.4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră ≈\'98 0,20% din valoarea de revenire a locuinţei.5. Mărimea beneficiului = 0; sunt locuinţe construite printr-un program cu caracter de protecţie socială.6. Taxele şi impozitele locale: s-a avut în vedere numai impozitul pe clădiri, calculat la nivelul de bază stabilit de Codul fiscal.Calculul impozitului pentru persoane fiziceÎn cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai jos valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ Valoarea impozabilă ││ │ -lei/mp- ││ ├─────────────┬──────────┤│ │ Clădire cu │ Clădire ││ │ instalaţie │ fără ││ │ electrică, │instalaţie││ Tipul clădirii │ de apă, │electrică,││ │de canalizare│de apă, de││ │ şi de │canalizare││ │ încălzire │ şi de ││ │ (condiţii │ încălzire││ │ cumulative)│ │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi │ │ ││exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte │ │ ││materiale rezultate în urma unui tratament termic │ │ ││şi/sau chimic │ 669 │ 397 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din │ │ ││piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │ │ ││sau din orice alte materiale nesupuse unui │ │ ││tratament termic şi/sau chimic │ 182 │ 114 │└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi de zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:┌──────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Zona în cadrul│ ││ localităţii │ Rangul localităţii │├──────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ A │ 2,60 │ 2,50 │ 2,40 │ 2,30 │ 1,10 │ 1,05 │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ B │ 2,50 │ 2,40 │ 2,30 │ 2,20 │ 1,05 │ 1,00 │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ C │ 2,40 │ 2,30 │ 2,20 │ 2,10 │ 1,00 │ 0,95 │├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ D │ 2,30 │ 2,20 │ 2,10 │ 2,00 │ 0,95 │ 0,90 │└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.● În ipoteza de calcul se au în vedere clădiri de tip A, amplasate în localitate de rang 0, zona B, şi dotate cu utilităţi. Pentru determinarea impozitului anual la suprafaţa desfăşurată construită (Adc) se aplică o valoare de:669 x 2,50 x 0,1 % = 1,6725 lei/mp.7. Costul chiriei mai poate fi influenţat de:● regimul de înălţime al clădirii de locuit în care sunt amplasate;┌───────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────┬─────────────┐│Regim de înălţime │P + 1E│P + 2E│P + 3E│P + 4E│P + (5-11) E│P + (12-17) E│├───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────────┤│Coeficient de corecţie │ 1,120│ 1,080│ 1,030│ 1,000│ 1,042 │ 1,198 │└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────┴─────────────┘● s-au avut în vedere clădiri P + 4E, cu coeficient de corecţie 1,00;● amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor nu s-a luat în calcul, locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, fiind locuinţe construite printr-un program cu caracter de protecţie socială;● mobilarea locuinţelor; nu s-a luat în calcul;● apartamente situate la subsol, demisol sau mansarde; nu s-au luat în calcul;● lipsa unor utilităţi în interiorul locuinţei (apă, canal, electricitate, telecomunicaţii); nu s-au luat în calcul;● sistemul de încălzire; s-a considerat încălzire în sistem centralizat, cu coeficient de corecţie 1,00;● locuinţe construite din materiale inferioare; nu s-au luat în calcul;● existenţa unor dotări speciale; nu s-au luat în calcul;● existenţa unor spaţii complementare: logii, balcoane, terase, boxe; nu s-au diferenţiat în calcul.8. S-au avut în vedere locuinţe convenabile, care îndeplinesc exigenţele minimale prevăzute de Legea locuinţei:- suprafeţele minimale pentru o locuinţă convenabilă sunt următoarele:*Font 9*┌─────────┬────────┬──────┬──────────┬─────┬────────┬────────┬──────────┬──────┬───────────┐│Persoane/│Camere/ │Cameră│Dormitoare│Loc │ Spaţiu │Încăperi│ Spaţii │ Arie │ Arie ││familie │locuinţă│de zi │ │de │ pentru │sanitare│ de │utilă │desfăşurată││ │ │ │ │luat │preparat│ │depozitare│ │construită ││ │ │ │ │masa │ hrană │ │ │ │ │├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ nr. │ nr. │ mp │ mp │ mp │ mp │ mp │ mp │ mp │ mp │├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ 1 │ 1 │ 18,00│ - │ 2,50│ 5,00│ 4,50│ 2,00 │ 37,00│ 58,00│├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ 2 │ 2 │ 18,00│ 12,00 │ 3,00│ 5,00│ 4,50│ 2,00 │ 52,00│ 81,00│├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ 3 │ 3 │ 18,00│ 22,00 │ 3,00│ 5,50│ 6,50│ 2,50 │ 66,00│ 102,00│├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ 4 │ 3 │ 19,00│ 24,00 │ 3,50│ 5,50│ 6,50│ 3,50 │ 74,00│ 115,00│├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ 5 │ 4 │ 20,00│ 34,00 │ 3,50│ 6,00│ 7,50│ 4,00 │ 87,00│ 135,00│├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ 6 │ 4 │ 21,00│ 36,00 │ 4,50│ 6,00│ 7,50│ 4,50 │ 93,00│ 144,00│├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ 7 │ 5 │ 22,00│ 46,00 │ 5,00│ 6,50│ 9,00│ 5,00 │107,00│ 166,00│├─────────┼────────┼──────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┤│ 8 │ 5 │ 22,00│ 48,00 │ 6,00│ 6,50│ 9,00│ 5,50 │110,00│ 171,00│└─────────┴────────┴──────┴──────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴───────────┘II. Calculul chiriei pentru locuinţe convenabile*Font 7*                                                                                                               - construcţii noi -┌────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ LEI ││ │ ├──────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┤│Numărul │ Adc │Preţ/m² │ Valoarea │Amortiza-│Cheltu- │Cheltu- │Cheltu- │Cheltu- │Profit │Taxe şi │Chiria │Chiria │Chirie ││ de │ -m² │Adc*) │ de │re în │ieli │ieli │ieli │ieli │net + │impozit │netă │lunară │pentru ││camere │ │ │înlocuire │30 ani │ de │ RK │de │nete │impozit │ pe │anuală │ │locuin- ││ │ │ │ **) │ │întreţi-│ │adminis-│anuale │pe │clădire │ │ │ţele ││ │ │ │ │ │nere │ │trare │ │profit │ *) │ │ │pentru ││ │ │ │ │ │ + RC │ │ │ │ │ │ │ │tineri ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ***) │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 ││ │ │ ├───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ (3) x │ │ │ │ (1) x │ │ │ ││ │ │ │ (1)x(2) │ (3):30 │(3)x0,4%│ 0,51% │(3)x0,2%│ Σ(4 ÷ 7)│(8) x 0 │1,6725 │Σ(8 ÷ 10)│(11):12 │(8):12 │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 1 │ 58,00│ 1.235,5│ 71.659,0│ 2.388,6│ 286,6│ 365,5│ 143,3│ 3.184,0│ 0 │ 97,0│ 3.281,0│ 273,0│ 265,0│├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 2 │ 81,00│ 1.235,5│ 100.075,5│ 3.335,8│ 400,3│ 510,4│ 200,2│ 4.446,7│ 0 │ 135,5│ 4.582,2│ 382,0│ 370,6│├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 3 │ 102,00│ 1.235,5│ 126.021,0│ 4.200,7│ 504,1│ 642,7│ 252,0│ 5.599,5│ 0 │ 170,6│ 5.617,1│ 468,0│ 466,6│├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 3 │ 115,00│ 1.235,5│ 142.082,5│ 4.736,1│ 568,3│ 724,6│ 284,2│ 6.313,2│ 0 │ 192,3│ 6.505,5│ 542,0│ 526,0│├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 4 │ 135,00│ 1.235,5│ 166.792,5│ 5.559,7│ 667,2│ 850,6│ 333,6│ 7.411,1│ 0 │ 225,9│ 7.637,0│ 636,4│ 617,6│├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 4 │ 144,00│ 1.235,5│ 177.912,0│ 5.930,4│ 711,6│ 907,4│ 355,8│ 7.905,2│ 0 │ 240,8│ 8.879,6│ 740,0│ 659,0│├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 5 │ 166,00│ 1.235,5│ 205.093,0│ 6.836,4│ 820,4│ 1.046,0│ 410,2│ 9.113,0│ 0 │ 277,6│ 9.390,6│ 782,6│ 759,4│├────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 5 │ 171,00│ 1.235,5│ 211.270,5│ 7.042,4│ 845,1│ 1.077,5│ 422,5│ 9.387,5│ 0 │ 286,0│ 9.673,5│ 806,0│ 782,3│└────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘───────────*) Preţurile de construcţie, precum şi taxele şi impozitele sunt cele de bază, pentru municipiul Bucureşti.**) La locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, valoarea de înlocuire este dată direct de valoarea de inventar a mijlocului fix, reevaluată contabil conform legii.***) În chiria pentru locuinţele pentru tineri nu este cuprins impozitul pe clădire.NOTĂ:- În exemplul de calcul s-a avut în vedere stabilirea unor chirii maximale.- Având în vedere că locuinţele pentru tineri se prevăd a fi închiriate la nivelul unor chirii "modice", fiind locuinţe construite printr-un program cu caracter de protecţie socială, consiliile locale pot hotărî scutirea de impozit pe clădire, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.--------------Anexa 16 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008, având conţinutul anexei 5 la acest act normativ.  +  Anexa 17la normele metodologiceAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Unitatea administrativ-teritorială.................................Judeţul .........................PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIREJudeţul ........................., localitatea ....................,str. ................................ nr.............., bl. ............., sc. ......., et. ......, ap. .......Încheiat între:Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ................................., reprezentată prin director general ...................................... şi director general adjunct economic ............................................., în calitate de predător,şiUnitatea administrativ-teritorială ......................, prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative, cu sediul în ........................., reprezentată prin ..................................., în calitate de primitor.Părţile au convenit ca, în baza:- prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr. ...............;- Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru apartamentul nr. ..... situat în judeţul ................., localitatea ........................., str. ....................... nr. ........, blocul ....., înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. ................................., respectiv înregistrat la Unitatea administrativ-teritorială .................., judeţul .................. cu nr. ................................,să încheie prezentul protocol.Art. 1. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială .............................................., judeţul ......................., apartamentul nr. ......, în suprafaţă construită desfăşurată de....... mp, situat în str. ....................... nr. ......., blocul ....., localitatea ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.Art. 2. - (1) Unitatea administrativ-teritorială ........................ preia de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe apartamentul nr......., în suprafaţă construit desfăşurată de....... mp, situat în str. ....................... nr. ......., blocul....., localitatea..............., judeţul....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului. (2) Unitatea administrativ-teritorială ...................................... se obligă să asigure costurile privind taxe, impozite şi asigurări, precum şi administrarea, exploatarea şi paza apartamentului nr. ...... situat în str. ............................ nr. ......., blocul ....., localitatea ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.Art. 3. - Valoarea de inventar a obiectivului de investiţie prevăzut la art. 1 şi 2 este de ..................... lei, cheltuielile fiind efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe.Art. 4. - De la data predării obiectivului de investiţie prevăzut la art. 1 şi 2, de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţei trece în sarcina Unităţii administrativ-teritoriale .................................., judeţul ....................... .Art. 5. - Unitatea administrativ-teritorială ....................., judeţul ..................................... răspunde de paza şi conservarea apartamentului nr. ......... până la repartizarea acestuia şi efectuează pe cheltuiala sa toate remedierile necesare, dacă se constată deteriorări ca urmare a neutilizării locuinţei.Art. 6. - (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. .............................................., are obligaţia înlăturării tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, conform prevederilor contractului de AG nr. ........................ (2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: 3 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 2 membri din partea Unităţii administrativ-teritoriale ......................., judeţul ....................... .Art. 7. - În perioada de garanţie de 2 (doi) ani, de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală, sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ....................... , în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.    Am predat, Am primit.    ---------- ----------    Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Unitatea administrativ-teritorială,    ........................ ........................--------------Anexa 17 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013, având conţinutul anexei 2 la acest act normativ.  +  Anexa 18la normele metodologice   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Unitatea administrativ-teritorială/                                           autoritatea administraţiei publice                                           centrale din domeniul                                           învăţământului, respectiv din                                           domeniul sănătăţii, direct sau prin                                           unităţile aflate în subordinea ori                                           sub coordonarea acestei autorităţi                                            ...............................                                            Judeţul .......................PROTOCOLde predare-primire a obiectivului de investiţiiLocuinţe ...................................Amplasament.............................. cu ............. u.l., S + P + .........municipiul .................., judeţul .....................Încheiat între:Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu sediul în ..............................., reprezentată prin director general ...................................... şi director general adjunct economic ............................................., în calitate de predător,şiUnitatea administrativ-teritorială ...... prin consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul general al Municipiului Bucureşti, după caz, în calitate de autorităţi deliberative/autoritatea administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii, direct sau prin unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorităţi ......................, cu sediul în judeţul ........................, municipiul ........................, judeţul........................., reprezentată prin ..................................., în calitate de primitor.Părţile au convenit ca, în baza:- art. 8 alin. (2) şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru blocul ..................................................., înregistrat la Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu nr. ............................................, respectiv înregistrat la unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau la unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ......................, judeţul .............................. cu nr. ............................................,să încheie prezentul protocol.Art. 1. - (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau către unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ................................................, judeţul ................................, obiectivul de investiţii situat în str. ................................. cu............... u.l., S+P+..........., în suprafaţă construit desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului. (2) Agenţia Naţională pentru Locuinţe predă către unitatea administrativ-teritorială ......................, judeţul ......................., obiectivul de investiţii situat în str. ................................. cu............... u.l., S+P+..........., în suprafaţă construit desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului.Art. 2. - (1) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........................... preiau de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe obiectivul de investiţie situat în str. ................................. cu. .............. u.l., S+P+........, în suprafaţă construit desfăşurată de ..... mp, municipiul ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului. (2) Unitatea administrativ-teritorială ..........................., preia de la Agenţia Naţională pentru Locuinţe, obiectivul de investiţie situat în str. ................................. cu ............... u.l., S+P+........, în suprafaţă construit desfăşurată de ............. mp, municipiul ..............., judeţul ....................., obiectiv de investiţie proprietate publică a statului. (3) Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........... obligă să asigure administrarea, exploatarea şi paza obiectivului de investiţii situat în ....... cu ........., S+P ..........., municipiul ........., judeţul ..........., obiectiv de investiţie proprietate privată a statului.Art. 3. - Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 şi 2 din prezentul protocol, încetează dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de .......... mp, transmis de către unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ........ Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Contractului nr. ..............., în vederea realizării obiectivului de investiţii ce face obiectul prezentului protocol.Art. 4. - Documentele privind valoarea obiectivului de investiţii efectuate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe vor fi transmise unităţii administrativ-teritoriale/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ......................, judeţul ........................, după încheierea plăţilor aferente obiectivului în cauză.Art. 5. - De la data predării obiectivului de investiţii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei şi conservării lucrărilor până la data repartizării locuinţelor trece în sarcina unităţii administrativ-teritorială/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ....................., judeţul ....................... .Art. 6. - Unitatea administrativ-teritorială/instituţia administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau unităţile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii....................., judeţul ......................., răspund de paza şi conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmează să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate şi nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.Art. 7. - (1) Până la recepţia finală, în perioada de garanţie a obiectivului de investiţii, executantul lucrărilor, S.C. ..............................................., are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficienţelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, apărută ulterior repartizării locuinţelor. (2) Pentru constatarea deficienţelor, precum şi a responsabilităţilor asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: preşedinte - consilier zonal, 2 membri din partea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 2 membri din partea unităţii administrativ-teritoriale/instituţiei administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau a unităţilor aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituţii ......................., judeţul ....................... .Art. 8. - În perioada de garanţie de 2 (doi) ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiţie predat prin prezentul protocol.Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ....................... , în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.    Am predat. Am primit.    ---------- ----------    Agenţia Naţională pentru Locuinţe Unitatea administrativ-teritorială/    ................................. autoritatea administraţiei publice                                            centrale din domeniul                                            învăţământului, respectiv din                                            domeniul sănătăţii, direct sau                                            prin unităţile aflate în                                            subordinea ori sub coordonarea                                            acestei autorităţi                                            ..................................--------------Anexa 18 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013, având conţinutul anexei 3 la acest act normativ.--------------