ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008  Notă
  Conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea Ministerul Economiei și Finanțelor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Finanțelor Publice.
  Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituțiile sale, să acorde asistență prin proiecte de înfrățire instituțională, precum și faptul că acest drept nu se poate concretiza în contracte de înfrățire instituțională din lipsa cadrului legal, apare necesitatea reglementării, în regim de urgență, a tuturor aspectelor juridice necesare implementării unor astfel de proiecte,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează pe lângă Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Administrativă de înfrățire Instituțională și de Asistență Tehnică, o activitate finanțată integral din venituri proprii, constând în derularea și gestionarea proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistență tehnică. (la 31-07-2014, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014, prin modificarea unei sintagme. ) (2) În toate contractele de înfrățire instituțională și de asistență tehnică pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil de managementul administrativ și financiar al acestora și le va semna în această calitate. (la 31-07-2014, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. ) (la 19-02-2013, Art. 1 a fost modificat de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:a) proiecte de înfrățire instituțională reprezintă proiecte finanțate de Comisia Europeană prin programe de asistență financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistentă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistența tehnică poate fi furnizată de instituții ale administrației publice din România sau de alte instituții din România acreditate de Comisia Europeană;a^1) proiecte de asistență tehnică reprezintă proiecte finanțate de Comisia Europeană prin programe de asistență financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistență tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistența tehnică poate fi furnizată de instituții ale administrației publice din România, fie singure, fie în parteneriat cu instituții private naționale și internaționale. (la 31-07-2014, Litera a^1) a articolului 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. ) b) beneficiar de asistență tehnică reprezintă instituția din cadrul unui stat beneficiar de sprijin din partea Comisiei Europene în cadrul unor programe de asistență financiară nerambursabilă - Instrumentul de asistență pentru preaderare, programele CARDS, MEDA, TACIS, Facilitatea de tranziție, care implementează un proiect de înfrățire instituțională;c) Autoritatea Administrativă de Înfrățire Instituțională și de Asistență Tehnică, denumită în continuare AAIIAT, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică, în care România va avea rol de donator de asistență tehnică; (la 31-07-2014, Litera c) a articolului 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. ) d) instituții furnizoare de asistență tehnică sunt instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, care furnizează asistență tehnică în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională;e) instituții din România acreditate de Comisia Europeană reprezintă instituțiile acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta, care vor implementa proiecte de înfrățire instituțională în aceleași condiții ca instituțiile donatoare de asistență tehnică; (la 17-05-2009, Litera e) a articolului 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. ) f) contract de înfrățire instituțională reprezintă contractul încheiat între beneficiarul de asistență și instituția furnizoare de asistență, în vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor ce le revin în implementarea proiectului;f^1) contract de asistență tehnică - contractul de prestări de servicii de asistență tehnică încheiat între beneficiarul de asistență și instituția furnizoare de asistență, în vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor ce le revin în implementarea proiectului. (la 31-07-2014, Litera f^1) a articolului 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. ) g) consilier rezident de înfrățire instituțională reprezintă funcționarul public, funcționarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum și alte categorii de salariați din administrația publică, așa cum sunt definiți de lege, care pot fi implicați în proiecte de înfrățire instituțională din cadrul instituțiilor furnizoare de asistență tehnică care, în baza unui mandat, lucrează permanent în instituția beneficiară de asistență pentru o perioada de cel puțin un an în cadrul unui contract de înfrățire instituțională;h) coordonator de proiect reprezintă persoana desemnată în acest sens din cadrul instituției furnizoare de asistență tehnică, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de înfrățire instituțională sau asistență tehnică; (la 31-07-2014, Litera h) a articolului 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. ) i) alocație zilnică, denumită în continuare per diem, reprezintă o sumă de bani care este dată consilierilor rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorilor de proiect și experților cooptați, în baza contractului de înfrățire instituțională, în vederea acoperirii cheltuielilor zilnice pe timpul delegării, în scopul asigurării cazării, transportului local, precum și pentru hrană și alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul proiectului; (la 24-06-2010, Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. ) i^1) tarif zilnic per expert - reprezintă o sumă ofertată per expert cu luarea în considerare a numărului de zile prestate pe proiect în cadrul contractului de asistență tehnică. Suma acoperă cheltuielile expertului de cazare, de transport internațional și local, pentru hrană și alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul proiectului, costul de administrare, indemnizația expertului ce include obligațiile fiscale ale angajatului și ale angajatorului. (la 31-07-2014, Litera i^1) a articolului 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. ) j) expert reprezintă funcționarul public, funcționarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul de probațiune, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum și alte categorii de salariați din administrația publică așa cum sunt definiți prin lege sau de personal din cadrul instituțiilor acreditate potrivit art. 2^1, care pot fi implicați în proiecte de înfrățire instituțională și proiecte de asistență tehnică din cadrul instituțiilor furnizoare de asistență tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrățire instituțională, precum și în cadrul unui contract de asistență tehnică. (la 31-07-2014, Litera j) a articolului 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. ) k) Punct național de contact, denumit în continuare PNC, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabil cu promovarea, dezvoltarea și coordonarea proiectelor de înfrățire instituțională. (la 19-02-2013, Litera k) a articolului 2 a fost modificată de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 2^1Proiectele de înfrățire instituțională vor fi implementate în calitate de donatori de asistență tehnică în țările beneficiare de instituțiile publice din România, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d), precum și de alte instituții acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta. (la 17-05-2009, Articolul 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. )  +  Articolul 3Responsabilitățile AAIIAT referitoare la activitatea prevăzută la art. 1 sunt următoarele:a) asigură managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională și asistență tehnică și le va semna în această calitate;b) asigură consultanță autorităților române în vederea pregătirii ofertelor și a participării la reuniunile de selecție și la ședințele de deschidere a ofertelor;c) avizează din punct de vedere procedural ofertele ce urmează a fi prezentate statului beneficiar, precum și ofertele care urmează să fie depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de asistență tehnică;d) oferă instruire cu privire la prevederile manualului de înfrățire instituțională specialiștilor români care vor participa în proiectele de înfrățire instituțională în calitate de coordonator de proiect și consilier rezident de înfrățire instituțională;e) oferă instruire cu privire la ghidurile practice pentru contractele cu finanțare nerambursabilă - acțiuni externe ale comunității europene și alte prevederi comunitare specialiștilor români care vor participa în proiectele de asistență tehnică în calitate de coordonator de proiect și experți;f) asigură consultanță și sprijin pe durata negocierii și semnării contractelor de înfrățire instituțională și pe durata selectării ofertelor și atribuirii contractelor de asistență tehnică, precum și pentru orice modificări ulterioare ale acestora;g) administrează baze de date cu experți din diferite instituții și domenii de activitate;h) emite cereri de plată către instituțiile din țările beneficiare ale asistenței din partea României, abilitate să efectueze plățile;i) emite facturi pentru serviciile prestate de către experții români în cadrul contractelor de asistență tehnică și în conformitate cu prevederile contractuale și procedurile aplicabile;j) primește sume reprezentând plăți efectuate de beneficiarul de asistență tehnică în cadrul proiectului de înfrățire instituțională și de beneficiarul asistenței tehnice în cadrul contractului de asistență tehnică;k) verifică și autorizează plățile efectuate în cadrul proiectelor;l) efectuează plățile către consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, experții cooptați și către participanții la vizitele de studii;m) deschide conturi bancare și conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau al unei instituții bancare private, pe care le administrează în regim de dublă semnătură;n) organizează și conduce contabilitatea operațiunilor desfășurate în cadrul proiectului, conform normelor legale în vigoare. (la 31-07-2014, Articolul 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 4Promovarea, dezvoltarea și coordonarea activităților de înfrățire instituțională sunt realizate de către Ministerul Fondurilor Europene, prin exercitarea funcției sale de punct național de contact. (la 19-02-2013, Articolul 4 a fost modificat de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 5Ministerul Fondurilor Europene în exercitarea funcției sale de punct național de contact: (la 19-02-2013, Partea introductivă a articolului 5 a fost modificată de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) a) asigură comunicarea dintre Comisia Europeană, punctele naționale de contact din statele beneficiare de înfrățire instituțională și instituțiile potențial furnizoare de asistență din România;b) realizează activități de transmitere a informațiilor privind lansarea și derularea proiectelor de înfrățire instituțională către instituțiile potențial furnizoare de asistență din România;c) promovează și sprijină dezvoltarea de parteneriate între instituțiile române și cele din alte state membre, în vederea creării de consorții pentru elaborarea de oferte comune;d) monitorizează participarea României la proiectele de înfrățire instituțională în calitate de furnizor de asistență;e) derulează acțiuni de informare și sinteză asupra proiectelor de înfrățire instituțională, ce țin de exercitarea rolului de Punct național de contact.  +  Articolul 6(1) Pentru înființarea activității prevăzute la art. 1 se va aloca o sumă în lei echivalentă cu 10.000, euro sub formă de împrumut de la bugetul de stat, în condițiile art. 69 din Legea nr. 500/2002 , cu modificările ulterioare, din bugetul Ministerului Fondurilor Europene. (la 19-02-2013, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 februarie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Finanțarea ulterioară a activității prevăzute la art. 1 se va realiza din veniturile proprii.(3) Veniturile proprii aferente activității prevăzute la art. 1 se constituie din sumele încasate reprezentând valoarea totală a contractelor aflate în implementare pentru proiectele de înfrățire instituțională pentru care România are rol de donator de asistență tehnică.  +  Articolul 7(1) Ministerul Fondurilor Europene gestionează proiectele de înfrățire instituțională și de asistență tehnică pentru toți ordonatorii principali de credite.(2) Ministerul Fondurilor Europene va deschide conturi bancare în lei și în euro, prin care se vor derula toate operațiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrățire instituțională și asistență tehnică.(3) Ministerul Fondurilor Europene va încasa fondurile de la statul beneficiar al asistenței tehnice și va efectua plățile necesare consilierilor rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorilor de proiect și experților cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică în moneda euro. (la 31-07-2014, Articolul 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 8Cheltuielile eligibile ce urmează să fie efectuate pentru activitatea prevăzută la art. 1 din venituri proprii sunt cele necesare acoperirii următoarelor costuri pentru:a) contractarea de experți pentru întocmirea aplicației/ofertei în vederea aplicării în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională și proiectelor de asistență tehnică;b) traducere și interpretariat;c) transport, per diem alocate pentru asigurarea participării la reuniunile de prezentare a ofertelor organizate de administrațiile statelor beneficiare de proiecte de înfrățire instituțională și de asistență tehnică;d) logistică, birotică, achiziții/închirieri/leasing autoturisme și cheltuielile conexe, precum taxe de înmatriculare, asigurare obligatorie și facultativă, revizii, carburant, necesare implementării proiectelor de înfrățire instituțională și asistență tehnică;e) întreținere și exploatare mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare și utilizate în cadrul activității de înfrățire instituțională și asistență tehnică;f) servicii de poștă și curierat rapid;g) servicii notariale, de consultanță și reprezentare juridică aferente activității prevăzute la art. 1;h) activități de protocol;i) emiterea documentelor de călătorie/vize pentru personalul implicat în proiectele de asistență tehnică;j) instruirea personalului Ministerului Fondurilor Europene și al instituțiilor furnizoare de asistență tehnică în țară și în străinătate, inclusiv costuri de transport, per diem, și costuri pentru cazare și hrană;k) diferențele de curs valutar;l) comisioane, speze bancare aferente plăților efectuate și garanții;m) servicii pentru organizarea de evenimente. (la 31-07-2014, Articolul 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 24-06-2010, Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. )  +  Articolul 10(1) În vederea prezentării ofertelor de înfrățire din delegații vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrățire instituțională, alți experți propuși în cadrul ofertei, iar în vederea prezentării ofertelor de asistență tehnică din delegații vor face parte coordonatorul de proiect, precum și experții propuși în ofertă.(2) Reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum și la reuniunile organizate în etapa de implementare a proiectelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică. (la 31-07-2014, Articolul 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 11(1) În vederea îndeplinirii activității prevăzute la art. 1 vor fi cooptați consilieri rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatori de proiect, precum și experți în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică care vor fi remunerați pentru activitatea depusă în cadrul proiectului printro indemnizație stabilită în contractul de înfrățire instituțională, respectiv contractul de asistență tehnică, în funcție de numărul de zile lucrate și în baza documentelor aprobate conform procedurilor prevăzute în normele metodologice.(2) Indemnizația pe care o primesc consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați pentru activitatea depusă în baza contractelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică este asimilată, din punct de vedere fiscal, veniturilor din salariu și se impozitează potrivit legislației în materie.(3) Indemnizația brută pe care o primesc consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați pentru activitatea depusă în baza contractelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor fiscale, respectiv contribuțiilor sociale obligatorii, ce decurg din legislația specifică în vigoare.(4) Consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică, în care România este donator de asistență tehnică, își vor îndeplini misiunile în baza unui mandat aprobat de către conducătorul instituției furnizoare de asistență tehnică și în conformitate cu prevederile legale in vigoare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, activitatea depusă în cadrul contractelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică, în care România este donator de asistență tehnică, nu constituie situație de incompatibilitate pentru consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, și nici pentru experții cooptați.(6) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și de către experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională și de asistență tehnică se va evalua la sfârșitul anului în funcție de mandatul primit, obiectivele misiunii și de rezultatele înregistrate și descrise în raportul misiunii și în raportul anual. Activitatea prestată și rezultatele evaluării vor fi luate în considerare la evaluarea performanțelor anuale. (la 31-07-2014, Articolul 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 12(1) În termen de maximum 5 zile de la revenirea în țară, experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională și al celor de asistență tehnică vor prezenta conducerii Ministerului Fondurilor Europene un raport de misiune aprobat la nivelul instituției donatoare.(2) În vederea evaluării anuale a performantelor profesionale prevăzute de legislația specifică funcției publice, experții cooptați în cadrul proiectelor de asistență tehnică prezintă conducerii instituției donatoare de asistență tehnică, la sfârșitul anului, un raport anual al activităților desfășurate în cadrul proiectelor de asistență tehnică. Activitatea prestată și rezultatele evaluării vor fi luate în considerare la evaluarea performanțelor anuale. (la 31-07-2014, Articolul 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 13(1) Pe perioada desfășurării misiunilor, consilierii rezidenți, coordonatorii de proiect și experții din cadrul proiectelor de înfrățire instituțională, precum și coordonatorii de proiect și experții cooptați în cadrul proiectelor de asistență tehnică își păstrează funcția publică și drepturile salariale aferente, potrivit legii.(2) Perioada în care consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională și al proiectelor de asistență tehnică își desfășoară activitatea constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcției/vechime în gradul profesional, care va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislației în vigoare. (la 31-07-2014, Articolul 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 14Toate operațiunile desfășurate se vor realiza în conformitate cu legislația română în vigoare, cu Manualul de înfrățire instituțională, Ghidurile practice pentru contractele cu finanțare nerambursabilă - acțiuni externe ale comunității europene, elaborate de Comisia Europeană, care stau la baza semnării și implementării contractului de înfrățire instituțională și a contractelor de asistență tehnică și sunt publicate pe site-ul oficial al Comisiei Europene, și cu legislația statului beneficiar, după caz. (la 31-07-2014, Articolul 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 5 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 28 iulie 2014. )  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  București, 25 noiembrie 2008.Nr. 196.----------