ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004  Având în vedere termenul până la care trebuie realizată reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, conform art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, care justifică caracterul de urgență și excepțional,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) La data de 1 mai 2004 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare își schimbă denumirea în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și se reorganizează prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, instituție care se desființează. (la 07-07-2013, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumită în continuare A.A.A.S., este instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului economiei. (la 07-07-2013, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) (3) Organizarea, funcționarea, numărul de posturi și sediul A.A.A.S. se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 07-07-2013, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 2(1) La data comasării, A.A.A.S. preia patrimoniul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, pe bază de protocol încheiat în conformitate cu situația financiară întocmită la data de 30 aprilie 2004.(2) La data prevăzută la alin. (1), A.A.A.S. preia personalul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, acesta păstrându-și aceleași drepturi și obligații stabilite prin contractele individuale de muncă, până la încheierea noului contract colectiv de muncă. (la 07-07-2013, Art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 3(1) Finanțarea cheltuielilor de personal, a celor aferente funcționării A.A.A.S. și a celor pentru reprezentarea României, de către A.A.A.S., în fața Curții de Arbitraj Internațională a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții se asigură integral de la bugetul de stat. (la 07-07-2013, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și de valorificare a activelor statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Veniturile realizate din activitatea de administrare și privatizare urmează regimul stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare. (la 07-07-2013, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) (3^1) Conturile bancare ale A.A.A.S. sunt supuse dispozițiilor legale privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, cu excepția conturilor din care se plătesc obligațiile care constau în drepturi de natură salarială stabilite prin titluri executorii, în limita sumelor necesare pentru plata acestor obligații, care se plătesc conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, și ale Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013. Executările silite vor viza toate sumele disponibile existente în conturile instituției, cu excepția conturilor deschise pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1). (la 27-07-2014, Alin. (3^1) al art. 3 a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA nr. 3 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014. ) (4) Cheltuielile directe aferente activității de privatizare și administrare a participațiilor statului și activității de valorificare a activelor statului se deduc din sumele încasate, iar cheltuielile indirecte se repartizează pe cele două activități proporțional cu veniturile încasate. (la 04-02-2011, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. )  +  Articolul 4(1) Abrogat. (la 27-01-2010, Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. ) (2) Abrogat. (la 27-01-2010, Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. ) (3) Administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor provenite din veniturile obținute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5A.A.A.S. îndeplinește următoarele atribuții:Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.a) cele prevăzute la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, republicată;b) aplicarea strategiei Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul deține acțiuni/părți sociale, aflate în portofoliul său;c) administrarea participațiilor statului, în calitate de acționar/asociat, la societățile comerciale aflate în portofoliul său;d) vânzarea acțiunilor/părților sociale deținute de stat la societățile comerciale aflate în portofoliul său, prin metodele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare;e) monitorizarea modului în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5^1(1) Pentru executarea silită a titlurilor executorii, astfel cum sunt definite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, A.A.A.S. își poate organiza corpul propriu de executori fiscali.(2) Corpul propriu de executori fiscali se numește prin ordin al președintelui A.A.A.S. și are competență pe întregul teritoriu al țării.(3) Procedura de executare silită pentru valorificarea activelor pusă în aplicare de către corpul propriu de executori fiscali ai A.A.A.S. se realizează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. (la 07-07-2013, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. )  +  Articolul 6(1) Coordonarea activității A.A.A.S. este asigurată de ministrul economiei. În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul economiei este sprijinit de un Consiliu de supraveghere și îndrumare a activității A.A.A.S., format din 5 membri, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Economiei, care va îndeplini rolul de președinte, al Ministerului Justiției, al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Educației Naționale și al Ministerului Finanțelor Publice. (la 07-07-2013, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) (2) Desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere și îndrumare se realizează prin ordin al conducătorului instituțiilor prevăzute la alin. (1). (la 07-07-2013, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere și îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul financiarbancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.(4) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură, care i-ar pune într-o poziție în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligațiile și îndatoririle lor față de A.A.A.S. (la 07-07-2013, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (5) Revocarea din funcție a oricărui membru al Consiliului de supraveghere și îndrumare se realizează prin ordin al conducătorului instituției al cărui reprezentant a fost revocat, caz în care se va desemna o nouă persoană, în termen de 10 zile de la data revocării. (la 07-07-2013, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) (6) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de supraveghere și îndrumare se aprobă prin ordin al ministrului economiei. (la 07-07-2013, Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) (7) Membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare primesc o indemnizație lunară al cărei cuantum se stabilește prin ordin al ministrului economiei. Indemnizația nu poate depăși 50% din cea a președintelui A.A.A.S. (la 07-07-2013, Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. )  +  Articolul 7(1) Consiliul de supraveghere și îndrumare are următoarele atribuții principale:a) avizează și propune Guvernului aprobarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și de valorificare a activelor statului; (la 04-02-2011, Litera a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. ) b) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a A.A.A.S.; (la 07-07-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) aprobă raportul anual de activitate al A.A.A.S.; (la 07-07-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) d) aprobă politica și strategia în domeniul valorificării activelor statului și întocmește, în vederea aprobării de către Guvern, strategia și politica în domeniul privatizării;e) supraveghează și îndrumă activitatea A.A.A.S., în vederea ducerii la îndeplinire a strategiilor și direcțiilor de acțiune aprobate; (la 07-07-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) f) stabilește limitele valorice ale activelor statului pentru care selectează și aprobă metoda de valorificare și mărimea capitalului social al societăților pentru care urmează a se stabili metoda de privatizare;g) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multe metode pentru valorificarea acelorași active, reluarea metodelor de valorificare pentru creanțele care depășesc limitele valorice stabilite în condițiile prevăzute la lit. f);h) aprobă regularizarea diferențelor valorice care apar în procesul de valorificare a activelor statului.(2) Consiliul de supraveghere și îndrumare îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(3) Consiliul de supraveghere și îndrumare se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi.(4) La ședințele Consiliului de supraveghere și îndrumare participă, fără drept de vot, președintele A.A.A.S. (la 07-07-2013, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 8(1) A.A.A.S. este condusă de un președinte și de 3 vicepreședinți. (la 07-07-2013, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) (1^1) Funcția de președinte al A.A.A.S. este asimilată funcției de secretar de stat, iar funcția de vicepreședinte al A.A.A.S. este asimilată funcției de subsecretar de stat. (la 07-07-2013, Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) (2) Președintele și vicepreședinții sunt numiți prin decizie a primului-ministru.(3) Președintele este ordonator principal de credite atât pentru cheltuielile care se asigură de la bugetul de stat, cât și pentru bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și de valorificare a activelor statului. (la 04-02-2011, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. )  +  Articolul 9(1) Președintele A.A.A.S. are următoarele atribuții principale:Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.a) reprezintă A.A.A.S. în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții, cu persoanele juridice și fizice române și străine, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale; (la 07-07-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) asigură conducerea A.A.A.S.; (la 07-07-2013, Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) c) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul A.A.A.S.; (la 07-07-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) d) elaborează și propune spre aprobare Consiliului de supraveghere și îndrumare politica și strategia în domeniul administrării și valorificării activelor statului aflate în portofoliul A.A.A.S, inclusiv în domeniul privatizării, și răspunderile ce revin personalului acesteia; (la 07-07-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) e) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și de valorificare a activelor statului, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere și îndrumare; (la 04-02-2011, Litera e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011. ) f) acordă, prin ordin, înlesniri la plata creanțelor fiscale preluate în temeiul unor acte normative, cu respectarea prevederilor în materia ajutorului de stat; (la 07-07-2013, Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) g) dispune măsuri operative pentru executarea dispozițiilor legale privind A.A.A.S., precum și pentru îndeplinirea politicii și strategiei în domeniul administrării și valorificării activelor statului din portofoliul A.A.A.S., inclusiv în domeniul privatizării; (la 07-07-2013, Lit. g) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) h) prezintă, cu avizul ministrului economiei, prim-ministrului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate a A.A.A.S.; la solicitarea ministrului economiei sau a prim-ministrului, președintele A.A.A.S. prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operațiuni determinate; (la 07-07-2013, Lit. h) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013. ) i) aprobă conținutul mandatelor speciale ale reprezentanților A.A.A.S. în adunările generale ale societăților comerciale, definite și preluate conform legii în portofoliul A.A.A.S., întrunite pentru a lua hotărâri cu privire la:– dizolvarea, lichidarea, închiderea operațională sau prelungirea duratei de funcționare a societății comerciale;– desființarea uneia sau mai multor unități ale societății comerciale;– fuziune sau divizare;– desființarea unor sedii secundare, definite potrivit legii;– majorarea sau reducerea capitalului social;– modificarea obiectului de activitate;– constituirea de garanții asupra bunurilor societății comerciale sau închirierea acestora;– vânzarea de active. (la 07-07-2013, Lit. i) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Președintele îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(3) Pe lângă președinte funcționează colegiul director ca organ colectiv de analiză și evaluare, cu caracter consultativ. Componența, atribuțiile și modalitățile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a A.A.A.S., aprobat de Consiliul de supraveghere și îndrumare. (la 07-07-2013, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )  +  Articolul 10(1) Vicepreședinții A.A.A.S. exercită atribuțiile delegate de către președinte. Atribuțiile și răspunderile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui. (la 07-07-2013, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) În cazul în care președintele, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă prin ordin pe unul dintre vicepreședinți să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 11Abrogat. (la 27-01-2010, Art. 11 a fost abrogat de litera b) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. )  +  Articolul 12(1) Activitatea A.A.A.S. în domeniul privatizării și monitorizării postprivatizare se desfășoară pe principii comerciale. (la 07-07-2013, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 192 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Obligațiile investitorilor, stipulate în contractele de privatizare, nu sunt considerate obligații bugetare.  +  Articolul 13Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, se modifică începând cu data de 1 mai 2004 după cum urmează: Notă
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 decembrie 2002, a fost modificată, ulterior modificărilor aduse de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 23 aprilie 2004, de următoarele acte normative:
  LEGEA nr. 149 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 mai 2004;
  LEGEA nr. 360 din 8 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 10 septembrie 2004;
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 2 iunie 2005;
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 207 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005;
  LEGEA nr. 292 din 7 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 iulie 2006;
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 13 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 15 septembrie 2006;
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010;
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011;
  LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
  Pentru a vizualiza, forma completă a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicate în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu toate modificările și completările la zi, accesați ultima formă consolidată a acestui act normativ.
  1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind valorificarea unor active ale statului2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează:a) valorificarea creanțelor neperformante preluate de la bănci, persoane juridice române, cu capital parțial de stat, în scopul pregătirii pentru privatizare și creșterii gradului de solvabilitate a acestora;b) valorificarea unor creanțe fiscale preluate în temeiul unor acte normative;c) valorificarea unor creanțe comerciale preluate în temeiul unor acte normative;d) administrarea acțiunilor sau părților sociale deținute de stat, în calitate de acționar sau asociat;e) valorificarea acțiunilor sau părților sociale deținute de stat, în calitate de acționar/asociat sau creditor;f) valorificarea unor active ale regiilor autonome și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar.g) valorificarea unor creanțe proprii rezultate din activitatea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S.Litera g) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Activele statului supuse valorificării potrivit prezentei ordonanțe de urgență cuprind:a) creanțe neperformante preluate de la băncile cu capital parțial de stat;b) bunurile mobile și imobile dobândite de bănci în procedura executării silite ori prin realizarea garanțiilor, precum și bunuri declarate urmăribile, potrivit prezentei ordonanțe de urgență;c) creanțe comerciale asociate creanțelor neperformante preluate;d) creanțe fiscale preluate în temeiul unor acte normative;e) creanțe comerciale preluate în temeiul unor acte normative;f) acțiuni sau părți sociale deținute de stat;g) active ale regiilor autonome și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar.h) creanțe proprii rezultate din activitatea A.V.A.S.Litera h) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.(2) Creanțele neperformante prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi identificate și selectate de băncile cu capital parțial de stat, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) bancă - persoana juridică autorizată să desfășoare cu titlu profesional, în principal, activități de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public și de acordare de credite în cont propriu;b) creanțe neperformante - credite sau plasamente, reprezentând principal și dobânzi, acordate sau efectuate de bănci, clasificate în categoria «îndoielnic» sau «pierdere», după caz, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniul clasificării creditelor și plasamentelor, constituirii, regularizării și utilizării provizioanelor specifice de risc de credit;c) valoare nominală - valoarea activelor statului preluate și supuse valorificării potrivit prezentei ordonanțe de urgență, astfel cum este înregistrată în evidențele contabile ale băncii sau ale altei entități cedente;d) valoare netă - valoarea nominală a activelor statului supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor constituite potrivit legii;e) valoare realizabilă - valoarea estimată a activelor statului supuse valorificării, ținându-se seama de valoarea de piață a acestora și de cheltuielile de administrare efectuate până la data înstrăinării acestora;f) valoare tranzacționată - valoarea realizată ca urmare a valorificării activelor statului preluate potrivit prezentei ordonanțe de urgență;g) creanțe comerciale asociate creanțelor preluate creanțe comerciale aparținând unor debitori cedați asupra altor debitori cedați, preluați potrivit prezentei ordonanțe de urgență, care asigură activelor statului un grad sporit de recuperare;h) creanțe fiscale - drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal, preluate în temeiul unor acte normative.i) creanțe proprii rezultate din activitatea A.V.A.S. - creanțele definite la art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 442/2004 , cu modificările ulterioare, precum și creanțele provenite din executarea contractelor de vânzare cumpărare de acțiuni.Litera i) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.5. Capitolul II va avea următorul cuprins:CAPITOLUL IIAutoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului6. Articolele 4-8 se abrogă.7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Abrogat.Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de litera a) a art. 14 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.(2) Pentru desfășurarea activității proprii, A.V.A.S. poate folosi bunuri materiale și fonduri bănești primite de la persoane fizice și juridice, române sau străine, sub formă de donații și sponsorizări, în condițiile legii.8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În vederea îndeplinirii rolului său, A.V.A.S. are următoarele atribuții principale:a) preluarea cu plată a creanțelor neperformante și a creanțelor comerciale asociate acestora. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în condițiile art. 17;b) preluarea fără plată a unor creanțe fiscale, conform legii;c) preluarea cu/fără plată a unor creanțe comerciale, conform legii;d) preluarea fără plată a unor acțiuni/părți sociale deținute de stat;e) exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar/asociat a statului;f) valorificarea creanțelor neperformante, creanțelor comerciale și a creanțelor fiscale preluate, la valoarea nominală a acestora, prin:– plata eșalonată, efectuată de debitor după încheierea unei convenții de eșalonare cu A.V.A.S., asigurată în mod corespunzător cu garanții;– cesiunea creanțelor, prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de cumpărare;– subrogația în drepturile de creanță ale A.V.A.S., prin negociere directă, ca urmare a primirii unei oferte de plată integrală de la un terț;– stingerea creanțelor ca efect al dării în plată;– conversia creanțelor în acțiuni;g) valorificarea creanțelor neperformante, creanțelor comerciale și a creanțelor fiscale preluate, la valoarea de piață a acestora, rezultată din raportul dintre cerere și ofertă, prin:– cesiunea creanțelor prin licitație publică;– executarea silită prin poprirea tuturor veniturilor debitorului, urmăribile potrivit legii;– executarea silită a bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea debitorului sau garanților, declarate urmăribile potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în vederea valorificării prin licitație publică;– alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea superioară a creanțelor, inclusiv valorificarea asociată cu creanțe comerciale preluate de către A.V.A.S.;h) valorificarea acțiunilor deținute de stat și administrate de A.V.A.S., la valoarea de piață a acestora, rezultată din raportul dintre cerere și ofertă, prin:– operațiuni specifice piețelor reglementate, interne sau internaționale, pentru societățile deținute public;– cesiunea acțiunilor prin licitație publică, internă sau internațională, pentru societățile de tip închis;i) valorificarea părților sociale deținute de stat și administrate de A.V.A.S., la valoarea de piață a acestora, rezultată din raportul dintre cerere și ofertă, prin:– cesiunea părților sociale prin negociere directă, în cazul în care există și alți asociați în societatea comercială;– cesiunea părților sociale prin licitație publică;j) valorificarea unor active ale regiilor autonome și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, prin licitație publică.(1^1) Prevederile alin. (1) lit. f) și g) se aplică și creanțelor proprii rezultate din activitatea A.V.A.S., așa cum au fost definite la art. 3 lit. i).Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.(2) A.V.A.S. îndeplinește orice alte atribuții care îi revin prin acte normative.8^1. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Conturile bancare ale A.V.A.S. sunt supuse prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002. (la 13-09-2004, Pct. 8^1 al art. 13 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 360 din 8 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 10 septembrie 2004. ) 9. Alineatul (1) al articolului 34 se abrogă.10. Articolul 42 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu, A.V.A.S. poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură pe care debitorul le deține în orice bancă sau organizație cooperatistă de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite.(2) Poprirea nu este supusă validării.(3) Poprirea înființată anterior ca măsură asigurătorie devine executorie prin comunicarea copiei de pe titlul executoriu, făcută terțului poprit, și înștiințarea despre aceasta a debitorului.(4) Terțul poprit este obligat ca, în termen de două zile de la primirea comunicării ce i s-a făcut potrivit alin. (1) și (3), să confirme în scris blocarea conturilor.(5) Poprirea se consideră înființată la data la care terțul poprit, prin înștiințarea transmisă A.V.A.S., confirmă că datorează sume de bani debitorului, iar în lipsă, la data expirării termenului prevăzut la alin. (4).(6) După înființarea popririi, terțul poprit este obligat să facă de îndată reținerile prevăzute de lege și să vireze sumele reținute în contul indicat de A.V.A.S., comunicând totodată în scris despre existența altor creditori.(7) În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulți creditori, terțul poprit îi va anunța în scris despre aceasta pe creditori și va proceda la distribuirea sumelor.(8) Încălcarea prevederilor alin. (6) și (7) atrage nulitatea oricărei plăți și răspunderea solidară a băncii și debitorului, în limita sumelor sustrase blocării.11. Articolul 75 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75Abrogat.Art. 75 a fost abrogat de pct. 3 al art. 31 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
   +  Articolul 14În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare și Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, începând cu data de 1 mai 2004, cu denumirea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.  +  Articolul 15Pe data de 1 mai 2004 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 225/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Președintele Autorității pentru Valorificarea
  Activelor Bancare,
  Mircea Ursache
  Președintele Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participațiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Mușetescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Neculae Eugeniu Plăiașu,
  secretar de stat
  București, 15 aprilie 2004.Nr. 23.---------------