ORDIN nr. 39 din 28 aprilie 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României(actualizat până la data de 20 februarie 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 4 din 18 ianuarie 2011; ORDINUL nr. 14 din 24 martie 2011; ORDINUL nr. 29 din 29 iunie 2011; ORDINUL nr. 22 din 12 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 1.026 din 27 aprilie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, născute pe teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Procedura de aprobare a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pe teritoriul României este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) crotalie auriculară simplă - mijloc de identificare utilizat la identificarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine şi suine, confecţionat din poliuretan sau din material plastic, care poartă înregistrat prin imprimare codul de identificare a animalului; b) crotalie auriculară electronică - mijloc electronic de identificare a animalului, utilizat pentru identificarea ovinelor şi caprinelor, reprezentat de o crotalie auriculară din material plastic de culoare galben-lămâie pentru specia ovine, respectiv albă pentru specia caprine, în care este înglobat un transponder şi care se aplică la cealaltă ureche faţă de primul mijloc de identificare imprimat cu codul unic de identificare; c) transponder - dispozitiv electronic de identificare, înglobat în crotalie, care asigură o dublă funcţionalitate, respectiv stocarea unui cod unic de identificare şi transmiterea acestuia atunci când este activat de un câmp de radiofrecvenţă corespunzător; d) cititor de coduri de bare - dispozitiv capabil să citească codul de bare de pe crotalie şi, cel puţin, să afişeze electronic codul de identificare a animalului; e) cod de bare - set de bare verticale de diferite lăţimi, înălţimi şi cu diferite spaţii între ele, în care fiecare cifră de la 0 la 9 este reprezentată de un model diferit de bare, care poate fi citit de un scaner cu laser şi care, în contextul prezentului ordin, va reproduce la citirea cu un scaner cu laser codul unic de identificare a animalului; f) cititor de coduri de transpondere - dispozitiv portabil sau staţionar, capabil să citească codurile transponderelor ce utilizează tehnologia HDX şi FDX şi, cel puţin, să le afişeze electronic conform standardului ISO 11784; g) cod de transponder - cod programat într-un transponder, ce conţine informaţii referitoare la codul de ţară, numărul duplicatului crotaliei auriculare electronice şi numărul unic de identificare a animalului, conform exemplului nr. 2 din anexa nr. 1; h) cod de ţară - cod format din două litere majuscule, respectiv RO în cazul crotaliei auriculare simple, sau din 3 (trei) cifre, respectiv 642 în cazul crotaliei auriculare electronice, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166; i) cod unic de identificare - cod numeric alcătuit din 10 cifre în cazul ovinelor, caprinelor şi suinelor din exploataţiile nonprofesionale, respectiv din 12 cifre în cazul bovinelor, utilizat pentru identificarea individuală a unui animal la nivel naţional; j) crotalie duplicat - mijloc de identificare a animalului care înlocuieşte crotalia ce a fost pierdută din urechea animalului, confecţionat din acelaşi material şi cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi crotalia iniţială; k) cod de marcare - cod alfanumeric destinat identificării suinelor dintr-o exploataţie comercială; l) sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor-totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, denumit în continuare SNIIA; m) furnizor primar - societate comercială ce are ca activitate producerea şi/sau distribuirea mijloacelor oficiale de identificare a animalelor pe teritoriul României, pentru care a obţinut aprobarea de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi are dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea mijlocului de identificare pe teritoriul României, după caz; n) furnizor secundar - medicul veterinar de liberă practică împuternicit organizat în condiţiile legii şi/sau organizaţia profesională a crescătorilor de animale înregistrată legal, care face dovada că deţine un angajament scris cu unul sau mai mulţi furnizori primari de mijloace oficiale de identificare a animalelor, în vederea furnizării mijloacelor de identificare, şi care au primit din partea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti calitatea de furnizor secundar;---------Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 22 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) secţiunile A, B şi C din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 9 octombrie 2008; b) anexa nr. 8 la Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 28 aprilie 2010.Nr. 39.  +  Anexa 1CERINTE 28/04/2010  +  Anexa 2PROCEDURA 28/04/2010  +  Anexa 3CERERE DE APROBAREa mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul RomânieiNr. ......./...............CERERESubscrisa S.C. ............, cu sediul social în (adresa completă) ......................, înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......................., cod fiscal ......................., telefon/fax .............., reprezentată legal prindnul/dna ................., CNP ......................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ............., eliberat(ă) de ................ la data de ..............., solicit aprobarea mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul României, modelul ................., produs de ................, având codul de produs*) .................., pentru a putea fi folosită la identificarea oficială a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor.Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de: a) prevederile art. 14 alin. (1) lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; b) prevederile art. 14 lit. j)-l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) prevederile anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.Anexez la prezenta cerere următoarele documente şi elemente:┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Documente şi elemente necesare aprobării mijloacelor de │ Depus ││crt.│ identificare pentru speciile bovine, ovine, caprine şi suine │ (Da/Nu) │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1.│Copii legalizate ale rapoartelor de testare (pentru rapoartele │ ││ │efectuate de către un laborator aflat în străinătate acestea │ ││ │vor fi legalizate în ţara de origine a producătorului şi vor fi│ ││ │traduse în limba română de către un traducător autorizat din │ ││ │România), eliberate conform pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul │ ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi │ ││ │pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2.│Declaraţie pe propria răspundere a furnizorului primar │ ││ │(solicitantul) că mijlocul de identificare are o durabilitate │ ││ │în timp de minimum 7 ani, inclusiv a înscrisurilor de pe │ ││ │acestea │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3.│Mostra mijlocului de identificare pentru care solicită │ ││ │aprobarea │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4.│Fotografie în format digital a mijlocului de identificare │ ││ │pentru care solicită aprobarea │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 5.│Copie a certificatului de înregistrare de la registrul │ ││ │comerţului, certificată de solicitant pentru conformitate cu │ ││ │originalul │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 6.│Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de │ ││ │solicitant pentru conformitate cu originalul │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│ 7.│Dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru │ ││ │furnizarea mijlocului de identificare pe teritoriul României, │ ││ │în original (pentru producătorii din străinătate aceasta va fi │ ││ │tradusă în limba română de către un traducător autorizat din │ ││ │România) │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘Data ......... Reprezentant legal,.................(semnătura şi ştampila)---------*) Se va completa doar dacă modelul mijlocului de identificare pentru care se solicită aprobarea a fost testat de către ICAR, i s-a acordat un cod de produs şi a fost publicat în lista prevăzută la pct. 6.2 lit. b) din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010, cu modificările şi completările ulterioare.------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 14 din 24 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2011, conform pct. 17 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4SIGLA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞIANSVSA PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORCERTIFICAT DE APROBAREa mijlocului oficial de identificare utilizat pe teritoriul RomânieiNr. ......... din ..............┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Denumirea societăţii care solicită aprobarea mijloacelor oficiale de ││identificare ce se vor utiliza pe teritoriul României: .................. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Sediul social (adresa completă): .................................... ││ ........................................................................ ││ 2.1. Înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ...................... ││ 2.2. Cod fiscal .................. ││ 2.3. Telefon/fax ................. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. Reprezentantul legal: ││ 3.1. Nume ................... ││ 3.2. Prenume ................ ││ 3.3. CNP ...................... ││ 3.4. BI/CI seria ....... nr. ............... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. Modelul mijlocului de identificare aprobat şi specia destinată: ...... ││ ......................................................................... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Directorul general al ││ Directorul general al Direcţiei Direcţiei generale afaceri ││ generale control oficial, interne şi administraţie, ││ ......................... ............................. ││ (numele şi prenumele în clar) (numele şi prenumele în clar) ││ (semnătura şi ştampila) (semnătura) ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 22 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014, conform pct. 9 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5SIGLA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞIANSVSA PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORCERERE DE ACORDAREa dreptului de furnizare a mijlocului oficial deidentificare utilizat pe teritoriul RomânieiNr. ......../...........CERERESubscrisa, ................................., cu sediul social în (adresa completă) ......................................., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ................/Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu nr. ...../............, C.I.F./cod fiscal .................., telefon/fax ......................., reprezentată legal prin dl/dna ............................., CNP ................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ..............., eliberat(ă) de ..................... la data de .............., solicit acordarea dreptului de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare aprobate, potrivit legii, pentru utilizarea pe teritoriul României la identificarea oficială a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor.Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de: a) prevederile art. 14 alin. (1) lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012; b) prevederile art. 14 lit. j)-l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) prevederile anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.Anexez la prezenta cerere următoarele documente şi elemente:┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ Documentele necesare acordării dreptului de furnizor │ ││crt.│ secundar al mijloacelor de identificare pentru speciile bovine, │ Depus ││ │ ovine, caprine şi suine │(da/nu)│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 1.│Copie a certificatului de înregistrare de la registrul comerţului│ ││ │- pentru persoanele juridice - certificată de solicitant pentru │ ││ │conformitate cu originalul │ ││ │Copie a documentului de înregistrare legală - pentru │ ││ │organizaţiile profesionale ale crescătorilor de animale - │ ││ │certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 2.│Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal - certificată de │ ││ │solicitant pentru conformitate cu originalul │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ 3.│Dovada că deţine un angajament scris cu furnizorul primar pentru │ ││ │furnizarea mijlocului de identificare pe teritoriul României, │ ││ │în original │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Data ................ Reprezentant legal,......................(semnătura, ştampila)---------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 22 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6SIGLA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞIANSVSA PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDOCUMENTUL DE ALOCAREa codurilor de identificare pentruimprimarea mijloacelor oficiale de identificareNr. .......... din .................┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Denumirea furnizorului primar .......................................... ││2. Sediul social (adresa completă) ........................................ ││2.1. Înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ......................... ││2.2. Cod fiscal ................................. ││2.3. Telefon/fax ............................................. ││3. Reprezentantul legal ││3.1. Nume ................................................................. ││3.2. Prenume .............................................................. ││3.3. CNP .................................................................. ││3.4. BI/CI seria ...................... nr. ............................... ││4. Cantitatea de crotalii şi specia pentru care se alocă seriile de numere: ││4.1. bovine ..............., de la seria .............. la seria .......... ││4.2. ovine ................, de la seria .............. la seria .......... ││4.3. caprine .............., de la seria .............. la seria .......... ││4.4. suine ................, de la seria .............. la seria .......... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Gestiunea mijloacelor de identificare oficiale se va face la adresa ││www.identificare.ro, utilizând ID-ul ............. şi parola .............. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Directorul general al ││ Directorul general al Direcţiei Direcţiei generale afaceri ││ generale control oficial, interne şi administraţie, ││ ......................... ............................. ││ (numele şi prenumele în clar) (numele şi prenumele în clar) ││ (semnătura şi ştampila) (semnătura) ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 22 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014, conform pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 8CODURILE JUDEŢENEutilizate în structura codului de marcare la specia suine ┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ Nr. │ Judeţul │ Codul │ │ crt. │ │ judeţului │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 1. │ ALBA │ AB │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 2. │ ARAD │ AR │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 3. │ ARGEŞ │ AG │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 4. │ BACĂU │ BC │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 5. │ BIHOR │ BH │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 6. │ BISTRIŢA-NĂSĂUD │ BN │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 7. │ BOTOŞANI │ BT │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 8. │ BRĂILA │ BR │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 9. │ BRAŞOV │ BV │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 10. │ BUZĂU │ BZ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 11. │ CARAŞ-SEVERIN │ CS │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 12. │ CĂLĂRAŞI │ CL │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 13. │ CLUJ │ CJ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 14. │ CONSTANŢA │ CT │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 15. │ COVASNA │ CV │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 16. │ DÂMBOVIŢA │ DB │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 17. │ DOLJ │ DJ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 18. │ GALAŢI │ GL │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 19. │ GIURGIU │ GR │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 20. │ GORJ │ GJ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 21. │ HARGHITA │ HR │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 22. │ HUNEDOARA │ HD │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 23. │ IALOMIŢA │ IL │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 24. │ IAŞI │ IS │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 25. │ ILFOV │ IF │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 26. │ MARAMUREŞ │ MM │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 27. │ MEHEDINŢI │ MH │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 28. │ MUREŞ │ MS │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 29. │ NEAMŢ │ NT │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 30 │ OLT │ OT │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 31. │ PRAHOVA │ PH │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 32. │ SATU-MARE │ SM │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 33 │ SĂLAJ │ SJ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 34. │ SIBIU │ SB │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 35. │ SUCEAVA │ SV │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 36. │ TELEORMAN │ TR │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 37. │ TIMIŞ │ TM │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 38. │ TULCEA │ TL │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 39. │ VASLUI │ VS │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 40. │ VÂLCEA │ VL │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 41. │ VRANCEA │ VN │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 42. │ BUCUREŞTI │ MB │ └──────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘  +  Anexa 9ALGORITMUL DE CALCULal cifrei de control "modulo 10"1. Pentru a se calcula cifra de control a crotaliei se numerotează cele 11 cifre ale codului crotaliei începând de la dreapta la stânga.2. Cifrele de pe rândul 2 "Număr crotalie": a) se înmulţesc cu cifra 3 numai cele de pe coloanele impare; b) se înmulţesc cu cifra 1 numai cele de pe coloanele pare; c) rezultatele înmulţirii cifrelor prevăzute la lit. a) şi b) se însumează.3. Rezultatul obţinut ca urmare a însumării prevăzute la pct. 2 lit. c) se împarte la cifra 10.4. Restul împărţirii prevăzute la pct. 3 se scade din cifra 10 şi astfel se obţine cifra de control.Exemplu:Tabel de calcul al cifrei de control ┌─────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │Indicator impar/par │ 11 │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ ├─────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Număr crotalie │ 0 │ 3 │ 4 │ 7 │ 4 │ 0 │ 3 │ 6 │ 5 │ 3 │ 0 │ ├─────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Multiplicator │ 3 │ 1 │ 3 │ 1 │ 3 │ 1 │ 3 │ 1 │ 3 │ 1 │ 3 │ ├─────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Produse │ 0 │ 3 │ 12 │ 7 │ 12 │ 0 │ 9 │ 6 │ 15 │ 3 │ 0 │ ├─────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Suma produselor │ 0+ │ 3+ │ 12+│ 7+ │ 12+│ 0+ │ 9+ │ 6+ │ 15+│ 3+ │ 0 │ ├─────────────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤ │Rezultat │67, modulo 10 67:10 = 6 rest 7 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Cifra de control │10-7 = 3 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Cod crotalie │0 3 (3) 4 7 4 0 3 6 5 3 0 │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 10REGISTRUL DE EVIDENŢĂa certificatelor de aprobare a mijloacelor oficiale de identificarepentru speciile bovine, ovine, caprine şi suine pe teritoriul României*Font 9* ┌────┬──────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬──────────┐ │Nr. │ Denumirea │Denumirea │ Denumirea │ Nr. şi data │ Data │Semnătura │ │crt.│solicitantului│produsului│producătorului│ emiterii │ eliberării │de primire│ │ │ │ │ │certificatului │duplicatului│ │ │ │ │ │ │ de aprobare │ │ │ │ │ │ │ │ a mijloacelor │ │ │ │ │ │ │ │ oficiale │ │ │ │ │ │ │ │de identificare│ │ │ ├────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┤ │ 1. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴──────────┘  +  Anexa 11SIGLA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞIANSVSA PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDOCUMENT DE ANULARENr. ........ din ............Văzând:- Nota de constatare nr. ..................... şi procesul-verbal de contravenţie nr. ................., întocmite în urma controalelor de către medicii veterinari oficiali din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................................; sau- solicitarea furnizorului primar .................................................., înregistrată la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; sau- documentul oficial prin care se atestă încetarea acordului de furnizare a mijloacelor oficiale de identificare încheiat între producător şi furnizorul primar,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012,luând în consideraţie prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul pct. 16-20 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare,Certificatul de aprobare a mijloacelor oficiale de identificare nr. ............... din .............. se anulează.Nerespectarea prezentei măsuri se sancţionează potrivit legii.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Directorul general al ││ Directorul general al Direcţiei Direcţiei generale afaceri ││ generale control oficial, interne şi administraţie, ││ ......................... ............................. ││ (numele şi prenumele în clar) (numele şi prenumele în clar) ││ (semnătura şi ştampila) (semnătura) ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 22 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2014, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.----