ORDIN nr. 619 din 30 mai 2014(*actualizat*)privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015(actualizat până la data de 8 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 619 din 30 mai 2014
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 360 din 29 mai 2014
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 619 din 30 mai 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 16 iunie 2014; ORDINUL nr. 723 din 19 iunie 2014; RECTIFICAREA nr. 619 din 30 mai 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014; RECTIFICAREA nr. 619 din 30 mai 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Potrivit art. II din ORDINUL nr. 723 din 19 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014, prezentul ordin se aplică începând cu luna iunie 2014 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 3.570 din 30 mai 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 861 din 29 mai 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, prevăzute în anexele nr. 1-48, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iunie 2014. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statp. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Gheorghe-Radu Ţibichi  +  AnexăNORMA 30/05/2014