ORDONANŢĂ nr. 15 din 24 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România**)(aplicabilă începând cu data de 11 iulie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:11 ianuarie 2015 prin LEGEA nr. 100 din 4 iulie 2014.----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002; ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004; LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004; LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007; LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009; ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010; ORDONANŢA nr. 17 din 28 iulie 2010; ORDONANŢA nr. 27 din 31 august 2011; LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 100 din 4 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-----------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004 prevede ca termenii "autovehicule", precum şi "proprietar şi posesor" utilizaţi în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, se înlocuiesc cu noţiunea "vehicule" şi, respectiv, cu termenul "utilizatori".În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin doua axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta;----------Litera a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificata de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.a^1) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput şi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;----------Litera a^1) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.a^2) vehicul de transport marfă - vehiculul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;----------Litera a^2) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;----------Litera b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. c) distribuitori - persoanele juridice agreate de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în condiţii ce vor fi publicate în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale şi personalul din reţeaua proprie a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu sarcini de serviciu în acest domeniu, care încasează tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi care eliberează rovinietele care atesta achitarea acestui tarif. d) reţeaua de drumuri naţionale din România - drumurile de interes naţional definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Litera d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. e) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reţeaua de drumuri naţionale din România, concesionată Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;----------Litera e) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. f) tarif de trecere - o anumită sumă determinată în funcţie de distanţa parcursă şi de tipul de vehicul, care trebuie plătită pentru un vehicul care se deplasează pe o anumită distanţă pe reţeaua de drumuri naţionale din România;----------Litera f) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. g) tarif de trecere mediu ponderat - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărţit la numărul de kilometri parcurşi de vehicule pe o anumită reţea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât şi kilometrii fiind calculaţi pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;----------Litera g) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. h) contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;----------Litera h) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. i) tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;----------Litera i) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. j) rovinietă - documentul sau înregistrarea în format electronic care atestă achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Modelul, forma, conţinutul, modul, condiţiile şi mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine sau al ministrului transporturilor;----------Litera j) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de alin. (5) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. k) costuri de construcţie - costurile legate de construcţia reţelei de drumuri naţionale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale:(i) infrastructurii noi sau ale îmbunătăţirii infrastructurii noi, inclusiv reparaţii structurale semnificative; sau(ii) infrastructurii existente sau ale îmbunătăţirii infrastructurii existente, inclusiv reparaţii structurale semnificative;----------Litera k) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. l) costuri financiare - dobânda la împrumuturi şi/sau restituiri de dividende pentru acţionari;----------Litera l) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. m) reparaţii structurale semnificative - reparaţiile structurale ale reţelei de drumuri naţionale din România, exclusiv acele reparaţii care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri.----------Litera m) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace electronice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR.---------------Litera n) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 100 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.(1^1) Rovinieta valabilă este:----------Litera a) a alin. (1^1) al art. 1 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. b) rovinieta matcă-cupon, aplicată în partea stângă jos a parbrizului vehiculului, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului. În cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face astfel:(i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;(ii) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul";----------Litera b) a alin. (1^1) al art. 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. c) rovinieta electronică ce atestă existenţa în baza de date a SIEGMCR, denumită în continuare bază de date, a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru vehiculul în cauză, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea.----------Litera c) a alin. (1^1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.----------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. (2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, după caz.----------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.(2^1) Tariful de utilizare se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, definită la art. 1 alin. (1) lit. d), cu excepţia sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.----------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007, cu pct. 5^1.(2^2) Sectoarele de drum pentru utilizarea cărora se vor percepe tarife de concesiune şi care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007, cu pct. 5^1. (3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.(3^1) Începând cu data de 1 august 2010*) nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR.----------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. unic din ORDONANŢA nr. 17 din 28 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010, "Termenul de 1 august 2010 prevăzut la art. 1 alin. (3^1) şi (12), la art. 3 alin. (2) şi la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, se prorogă până la data de 1 octombrie 2010".----------Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. (5) Vehiculele de transport mixt, destinate prin construcţie pentru transportul de persoane şi de marfă în compartimente separate, se tarifează ca şi vehiculele de transport marfă, conform anexei nr. 1.----------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.----------Alin. (6) al art. 1 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. (7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile*), 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare.----------Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durată de "90 de zile" prevăzut la art. I pct. 7, care vor intra în vigoare la 1 august 2010.(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.----------Alin. (7^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. (8) Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români şi străini ai reţelei de drumuri naţionale din România, aflata în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.----------------Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. (9) Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români şi utilizatorii străini ai reţelei de drumuri naţionale din România, concesionate Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.----------Alin. (9) al art. 1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007, cu pct. 11^1. (10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea.----------Alin. (10) al art. 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (11) În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, în condiţiile stabilite prin norme metodologice.----------Alin. (11) al art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. (12) Începând cu data de 1 august 2010*), în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine sau al ministrului transporturilor.----------Alin. (12) al art. 1 a fost modificat de alin. (5) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.----------*)Notă C.T.C.E Piatra Neamţ:Conform art. unic din ORDONANŢA nr. 17 din 28 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010, "Termenul de 1 august 2010 prevăzut la art. 1 alin. (3^1) şi (12), la art. 3 alin. (2) şi la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, se prorogă până la data de 1 octombrie 2010".----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 1^1 (1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere şi al tarifelor de concesiune are la bază principiul recuperării costurilor de construcţie, de operare şi de întreţinere. (2) Aplicarea şi colectarea tarifelor de trecere şi de utilizare, precum şi urmărirea plăţii acestora se fac în aşa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puţin şi să se evite controalele şi verificările obligatorii exercitate la graniţele interne ale Comunităţii Europene. În acest scop, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va coopera cu celelalte autorităţi similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puţin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obişnuite de plată, în interiorul şi exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităţilor adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere şi de utilizare, astfel încât să se menţină siguranţa rutieră normală. (3) Tarifele de utilizare şi tarifele de trecere nu pot fi impuse în acelaşi timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum. (4) Pe reţeaua unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica şi tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor şi trecătorilor de munte.----------Art. 1^1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.  +  Articolul 1^2 (1) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcţionează în mod transparent şi nediscriminatoriu. (2) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea şi colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.----------Art. 1^2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.  +  Articolul 3 (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele: a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:(i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale, ale Serviciului Român de Informaţii, ale Serviciului de Informaţii Externe, ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;---------------Pct. (i) al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 100 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.(ii) unităţile Ministerului Afacerilor Interne;---------------Pct. (ii) al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012.(iii) serviciile de ambulanţă;(iv) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;(v) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;(vi) Serviciul de Protecţie şi Pază.-----------Pct. (vi) al literei a) a alin. (1) al art. 3 a fost introdus de art. 87 din ORDONANŢA nr. 27 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011.(vii) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.---------------Pct. (vii) al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, care introduce pct. 10^1 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. b) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi; c) istorice. (2) Începând cu data de 1 august 2010*), vehiculele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate ca vehicule exceptate în baza de date.----------*) Notă C.T.C.E Piatra Neamţ:Conform art. unic din ORDONANŢA nr. 17 din 28 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010, "Termenul de 1 august 2010 prevăzut la art. 1 alin. (3^1) şi (12), la art. 3 alin. (2) şi la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, se prorogă până la data de 1 octombrie 2010". (3) Obligaţia de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date revine utilizatorilor acestora. (4) Documentele necesare şi condiţiile de înscriere a vehiculelor prevăzute la alin. (1) în/din baza de date se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine sau al ministrului transporturilor.-----------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de alin. (5) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.----------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007.----------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007.  +  Articolul 6 (1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective. (3) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare: a) în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata; b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la alin. (2). (4) Tarifele stabilite în lei se pot achita în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.  +  Articolul 7Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 8 (1) Fapta de a circula fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012.(3^1) Abrogat.----------Alin. (3^1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.----------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. (5) Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state.----------Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.  +  Articolul 9 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către: a) personalul împuternicit din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.; b) personalul împuternicit de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine sau Ministerul Transporturilor, în numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de alin. (5) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) politia rutiera, în situaţia când efectuează controlul existentei rovinietei valabile, fără personalul menţionat la lit. a) şi b);--------------Litera c) a art. 9 a fost modificata de pct. 7 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. d) personalul poliţiei de frontiera care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, împreună cu personalul prevăzut la lit. a). (2) Începând cu data de 1 august 2010*), constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.---------------Alin. (2) al art. 9 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.--------------*)Notă C.T.C.E Piatra Neamţ:Conform art. unic din ORDONANŢA nr. 17 din 28 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010, "Termenul de 1 august 2010 prevăzut la art. 1 alin. (3^1) şi (12), la art. 3 alin. (2) şi la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, se prorogă până la data de 1 octombrie 2010". (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1).---------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012.---------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 10^1Prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se introduce la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul contravenientul.--------------Art. 10^1 a fost introdus de art. III din LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 2013.  +  Articolul 11Aplicarea tarifului de utilizare nu exonerează utilizatorii români şi străini de la plata celorlalte tarife percepute de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prevăzute de legislaţia în vigoare.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 12 (1) Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare se constituie venit la dispoziţia Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor.--------------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 8 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.--------------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 8 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.---------------Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 8 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. (5) Abrogat.---------------Alin. (5) al art. 12 a fost abrogat de art. 123 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.---------------Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.---------------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.--------------Art. 12^1 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 13În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine sau Ministerul Transporturilor va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.-----------Art. 13 a fost modificat de alin. (5) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.---------------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 100 din 4 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 15Prezenta ordonanţa transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier.-------------Art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.--------------Art. II, III şi IV din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007 prevăd:"Art. II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, tariful de utilizare se aplică structurat astfel: a) în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare, de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone; b) în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare şi de masa totală maximă autorizată (MTMA), pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică de 12 tone; c) în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare şi de numărul de locuri, pentru vehiculele de transport persoane. (2) În cazul în care nu se pot determina cu exactitate caracteristicile vehiculului, în funcţie de care se stabileşte tariful de utilizare, conform alin. (1), acesta se achită, pentru perioada de utilizare solicitată, la valoarea maximă prevăzută în anexa nr. 1 pentru tipul vehiculului, respectiv în funcţie de elementele de identificare.Art. III (1) La stabilirea nivelului tarifelor de trecere şi a tarifelor de trecere medii ponderate, calculul costurilor de construcţie se va face pe baza principiilor pentru alocarea costurilor şi calcularea tarifelor, principii ce se vor stabili prin norme aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data introducerii acestor tarife. (2) Nivelul maxim al tarifelor de concesiune va fi echivalent sau mai mic decât nivelul care ar rezulta din utilizarea principiilor pentru alocarea costurilor şi calcularea tarifelor stabilite potrivit alin. (1). Evaluarea unei astfel de echivalenţe se face pe baza unei perioade de referinţă rezonabil de lungă, adecvată pentru natura unui contract de concesiune. (3) Tariful de trecere şi tariful de concesiune prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor aplica structurat şi în funcţie de clasele de emisii poluante ale vehiculelor, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.Art. IVMinisterul Transporturilor va comunica Comisiei Europene cu cel puţin 4 luni înainte de punerea în aplicare a noilor tarife de trecere: a) pentru tarifele de trecere, altele decât cele de concesiune:(i) valorile unitare şi alţi parametri folosiţi în calcularea diferitelor elemente de cost, şi(ii) informaţii clare privind vehiculele supuse tarifului de trecere şi extinderea geografică a reţelei sau a părţii reţelei, folosite pentru calculul fiecărui cost, şi procentul din costurile pe care intenţionează să le recupereze; b) pentru tarifele de concesiune, informaţii referitoare la costurile estimate de construcţie, de operare, de întreţinere şi dezvoltare preconizate în cadrul concesiunii, traficul prognozat pe tipuri de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele de concesiune şi extinderea geografică a reţelei reglementată de contractul de concesiune."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa 1NIVELULtarifului de utilizare a drumurilor naţionale┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐│ │ Tipul vehiculului │ Durata de │ Tariful ││ │ │ utilizare a │ [euro] ││ │ │reţelei de drumuri│(TVA inclus) ││ │ │ naţionale din │ ││ │ │ România │ │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ A │Autoturisme │ 1 zi │ - ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 7 zile │ 3 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 30 de zile │ 7 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 13 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 28 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ B │Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai │ 1 zi │ - ││ │mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 7 zi │ 6 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 30 de zile │ 16 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 36 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 96 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ C │a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t │ 1 zi │ 4 ││ │mai mic decât MTMA mai mic sau egal ├──────────────────┼─────────────┤│ │cu 7,5 t │ 7 zile │ 20 ││ │b) Vehicule de transport persoane cu mai ├──────────────────┼─────────────┤│ │mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv │ 30 de zile │ 52 ││ │conducătorul auto) şi maximum 23 de ├──────────────────┼─────────────┤│ │locuri pe scaune (inclusiv conducătorul │ 90 de zile │ 120 ││ │auto) ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 320 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ D │a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t │ 1 zi │ 7 ││ │mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t ├──────────────────┼─────────────┤│ │b) Vehicule de transport persoane cu mai │ 7 zile │ 35 ││ │mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv ├──────────────────┼─────────────┤│ │conducătorul auto) │ 30 de zile │ 91 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 210 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 560 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ E │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai │ 1 zi │ 9 ││ │mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum ├──────────────────┼─────────────┤│ │3 axe (inclusiv) │ 7 zile │ 45 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 30 de zile │ 117 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 270 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 720 │├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│ F │Vehicule de transport marfă cu MTMA mai │ 1 zi │ 11 ││ │mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe├──────────────────┼─────────────┤│ │(inclusiv) │ 7 zile │ 55 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 30 de zile │ 143 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 90 de zile │ 374 ││ │ ├──────────────────┼─────────────┤│ │ │ 12 luni │ 1.210 │└───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘---------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, conform pct. 17 al art. I din acelaşi act normativ.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durată de "90 de zile" prevăzut la art. I pct. 7, care vor intra în vigoare la 1 august 2010.  +  Anexa 2CUANTUMULamenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilorîn cazul lipsei rovinietei valabile┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ Tipul vehiculului │Cuantumul amenzii││ │contravenţionale ││ │ (lei) │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┬───────┤│ │ minim │ maxim │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal │ │ ││cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) │ 3.000 │ 4.500│├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal │ │ ││cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv) │ 2.750 │ 3.000│├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA │ │ ││ mai mic decât 12,0 t │ │ ││b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de │ │ ││ locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) │ 1.750 │ 2.250 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA │ │ ││ mai mic sau egal cu 7,5 t │ │ ││b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri │ │ ││ pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de │ │ ││ locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) │ 1.250 │ 1.750 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât MTMA mai │ │ ││mic sau egal cu 3,5 t │ 750 │ 1.250 │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│Autoturisme │ 250 │ 500 │└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘---------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010, conform pct. 17 al art. I din acelaşi act normativ.--------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.  +  Anexa 4Abrogată.----------Anexa 4 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012.────────────────────