LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat de către autoritățile administrației publice locale la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București.2. La articolul 2, alineatul (2) și literele a), b), d), e), h), j) și k) ale alineatului (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Serviciul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciul de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităților locale ale unităților administrativ-teritoriale................................................................................................a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;..................................................................................................d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;e) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;..................................................................................................h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;...............................................................................................j) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;k) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;3. La articolul 2 alineatul (3), litera i) se abrogă.4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc opt noi alineate, alineatele (3^1)-(3^8), cu următorul cuprins:(3^1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;2. deșeu menajer - deșeurile provenite din gospodării/locuințe;3. deșeu municipal - deșeurile menajere și similare;4. deșeuri similare - deșeurile care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere.(3^2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, respectiv hârtie, mase plastice, metale și sticlă.(3^3) În situația în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecției mediului, al sănătății populației și al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale pe minimum 2 fracții, umed și uscat, și de sortare prin care să obțină cel puțin cele 4 fracții prevăzute la alin. (3^2).(3^4) Biodeșeurile colectate separat din deșeurile municipale și deșeurile similare, de la deținătorii de deșeuri și/sau de la stațiile de transfer și de sortare, se transportă către stațiile de producere a compostului ori către alte instalații de procesare și tratare adecvată, dacă valorificarea biodeșeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populației și mediului sau se transportă în vederea eliminării la depozitele de deșeuri.(3^5) La nivelul unităților administrativ-teritoriale, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.(3^6) Unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.(3^7) Preluarea deșeurilor din recipientele și/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licențiați pentru prestarea activității în aria de delegare respectivă constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii.(3^8) Operatorii licențiați de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor au obligația să țină evidența și să raporteze lunar autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. cantitățile predate operatorilor economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu.5. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:a) puncte de colectare separată a deșeurilor;b) stații de producere a compostului;c) stații de transfer;d) stații de sortare;e) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;f) depozite de deșeuri;g) incineratoare;h) stații de tratare mecano-biologice.7. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licențiate în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu excepția operatorilor care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-e), h) și j), care sunt reglementate prin legi speciale și/sau care se desfășoară ocazional.8. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Activitățile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) și h), cu grad redus de repetabilitate și care se desfășoară ocazional, se prestează de către operatorii licențiați pentru desfășurarea activității de colectare și transport al deșeurilor și se efectuează la solicitarea producătorilor/deținătorilor de deșeuri, în baza tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale sau de către asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz.(3^2) Operatorii licențiați pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor, cu excepția deșeurilor periculoase cu regim special, au obligația să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale. După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și sancțiunile contravenționale.9. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Se interzice operatorilor licențiați încredințarea la depozitare a fracției valorificabile colectate separat la sursă.10. La articolul 5, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale.(2) Strategiile adoptate la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:11. La articolul 5 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.12. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă și litera j) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:...............................................................................................j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, în vederea transportării acestora către instalațiile de tratare;13. La articolul 6 alineatul (1), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) și q), cu următorul cuprins:p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condițiile prevăzute la lit. k);q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligațiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați din deșeurile municipale, în condițiile prevăzute de lege.14. La articolul 8 alineatul (1), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) și h), cu următorul cuprins:f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare/hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;g) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispozițiilor legale;h) să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor.15. La articolul 9, partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are următoarele responsabilități cu privire la gestionarea deșeurilor:...............................................................................................b) sprijină metodologic și/sau financiar, în condițiile legii, autoritățile administrației publice locale pentru crearea sistemelor de colectare separată a deșeurilor de la deținătorii de deșeuri, în vederea eliminării și valorificării acestora;16. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.17. La articolul 12, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Raporturile juridice dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București sau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:a) hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București, în cazul gestiunii directe;b) hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București ori, după caz, de adunările generale ale asociațiilor, în cazul gestiunii delegate.(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b).18. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează distinct de celelalte activități specifice serviciului de salubrizare.19. La articolul 14, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Durata contractului de delegare poate fi prelungită, în aceleași condiții contractuale, ori de câte ori autoritatea administrației publice locale o solicită operatorului, pe baza unei fundamentări tehnico-economice pentru buna executare a serviciului, pentru realizarea unor investiții noi impuse de modificarea legislației comunitare/naționale sau a strategiei locale în domeniul gestionării deșeurilor, care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și/sau a taxelor. Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depășească 49 de ani.(3) Prelungirea va fi aprobată, în condițiile alin. (2), de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București. Contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, printr-un act adițional încheiat între operatori și unitățile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului București sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect de activitate serviciile de salubrizare, în baza mandatului primit.20. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Stabilirea duratei de prelungire a contractului cu încălcarea dispozițiilor alin. (2) și (3) atrage nulitatea de drept a actului adițional de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii.21. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.22. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Operatorii au obligația de a pune la dispoziția deținătorilor de deșeuri containerele/recipientele, precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor. Costurile de achiziționare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziție de delegatar.23. Articolul 22 se abrogă.24. La articolul 24 alineatul (1), literele a) și b) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităților specifice serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de autoritățile administrației publice locale de la bugetul local;b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licențiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială/sectoarele municipiului București respectivă/respective.(2) Drepturile utilizatorilor și condițiile în care aceștia pot beneficia de serviciul de salubrizare se stabilesc prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărârea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin al președintelui acesteia.25. La articolul 24 alineatul (6), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară;26. La articolul 25, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare;27. La articolul 26, alineatul (1) se abrogă.28. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), autoritățile administrației publice locale împreună cu operatorii au obligația să țină, la zi, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii.(2^2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (2) lit. c), și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.29. La articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, elaborate de către A.N.R.S.C.30. La articolul 26, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fișei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăși nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare.(4^2) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (4^1) se face de către autoritățile administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.31. La articolul 26, alineatul (6) se abrogă.32. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) atribuirea de către autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activitățile de salubrizare a localităților prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;33. La articolul 30 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București, de către autoritățile executive ale sectoarelor municipiului București;e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1).34. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament și a caietului de sarcini propriu al serviciului.35. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.(2^2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.(2^3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare respectivă.(2^4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispozițiilor art. 24 alin. (6) lit. d).36. La articolul 30, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(2^4), care constituie contravenții în domeniul serviciilor de salubrizare.37. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege și aplicarea sancțiunilor se fac de către:a) persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale, pentru contravențiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) și alin. (2^2)-(2^4);b) agenții constatatori ai A.N.R.S.C., pentru contravențiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b), c) și e) și alin. (2) și (2^1);c) persoanele împuternicite din cadrul autorității executive a unității administrativ-teritoriale a municipiului București, pentru contravenția prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d).38. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 51/2006, republicată, precum și cu cele ale Legii privind regimul deșeurilor nr. 211/2011, republicată.39. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Soluționarea litigiilor patrimoniale și nepatrimoniale legate de încheierea și executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum și a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competența instanțelor de contencios administrativ și se face în procedură de urgență.  +  Articolul IIRegulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul III(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea executivă a unităților administrativ-teritoriale elaborează și supune spre aprobare autorității deliberative a unităților administrativ-teritoriale respective strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(2) Prevederile legale care vor avea ca efect modificarea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare și a altor documente aferente acestora vor fi preluate prin acte adiționale. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile contractante vor fi obligate să încheie actele adiționale în vederea modificării textului contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare și a altor documente aferente acestora.  +  Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, cu excepția activităților care sunt în competența unității administrativ-teritoriale a municipiului București, respectiv de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. Autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în vederea evitării apariției efectelor fenomenelor de abandonare și depozitare ilegală a deșeurilor, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București pot prelua competențele unității administrativ-teritoriale a municipiului București de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare. (la 07-04-2022, Alineatul (2) din Articolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 07 aprilie 2022 ) (3) Competențele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București, prevăzute la alin. (2), se preiau prin hotărâre a consiliului local și se notifică Consiliului General al Municipiului București în termen de 15 zile de la data adoptării acestora. (la 07-04-2022, Articolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 07 aprilie 2022 ) (4) Preluarea competențelor conform alin. (3) se aplică pe o perioadă determinată, stipulată în hotărârea consiliului local, fără a depăși termenul din Planul de gestionare al deșeurilor din municipiul București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 260 din 1.09.2021. (la 07-04-2022, Articolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 07 aprilie 2022 )  +  Articolul VLegea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 4 iulie 2014.Nr. 99.------